X fEIN nieuws- en advertentieblad Voor goüda en omstreken bergambacht, bbrkbnwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, MOORDRECHT, MOBRCAPEU& NIEUWER. KERK A U, OUDERKERK a. iL U., OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, ua. OP ater DO K HOlUBDSCHt. Veertlendaanéoh Blad voor do Huishouding. lef. 11721, 8871 Zaterdag 30 September 61* Jaargang 2 FEUILLETON. Frulen kwalltaltu. Onderbroeksn. t jfo. 15046 In den Maalstroom ~~ByrfèNLAND. 4 t 2 Utfl| Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen 2 traa den Bosporus gezonden I p 40 Dankbaarheid verjaart nooit. 21 ;Wordt vervolgd^ werd plotseling heel bleek. zoo er aan Shronl- lep, In- lonbcna ebakjea is n, 1 jen, afwijzend zal zijn. Men ’rankrijk, onprettig gevoelen treuzelt met het zenden van fD-f wnir wij tci* dGrff-Rnntzau als gezant toemd. In den loop va» Is zijn functie aanvaar* ademhaling proefde en 3894 80 handiee rkrtigbaar. g deiaren. Advertentiebureaus aan het Bureau zijn tagekon L oe H, 12 utmj 12 uur. 2 on 2 tnn 2 «3 R 61 iSO lond.^Got, WWERI^ i aoton. 1. 40 akkleedlng irberloht. movgea wat 1999. tensela, stmanör. GOUDSCHE COURANT o o o l’rlja per kwartaal Ir. p. paal. I l-l - O O t ■ST* Men kan sioh abonneoren bij date Boekhandel of by de Uitgeven A. BRINKHAW ZOON, GOUDA. J van 30 September* Noord-Westelijke lijke wind, aanvat^ t regenbuien in hel iets wanner. j LAIN EN «geaebre- ËRBIEB. ;t, en de dood est zij dansen. 8897 6fl r overdrijving MER: loorINDIi Duhsch gezant te Moskou. Berlin, 29 SeptJ(W.J5.) Naar wij yen nemen zal graaf Br te Moskou worden September zal hjj den. x ellendig en zoo kaal, dat het haar toescheen, als of ook haar mans gezicht grijzer en ma gerder dan anders was. „Hoe oud ben je eigenlijk?" vroeg zij plot seling geheel zonder aanleiding, waarbij zij onbewust de vraag herhaalde, die Hans tot haar gericht had. Otto Graebner hief het hoofd op, knipte zijn zakmes dicht en keek haar een beetje verwon derd aan. Rare vraag van je eigen vrouw I En hef kwam hem nu eigenlijk voor het eerst in de gedachte, hoe weinig belangstelling zij ge toond had voor de uiterlijke gebeurtenissen van zijn leven. Op zijn verjaardag gaf zij hem meestal een hoogst overbodig voorwerp uit een bazaar, dat zij waarschijnlijk den vorigen dag gekocht had en werken, dat de naar schen Landdag is d< ingediend, om in dit fel te brengen, hoe d voor haar ineenst^ besproken of dit als zij reeds in B nen worden bertul 2 uw 12 uw 2 uw 2 uw verstelde wasch opgehoopt. Nu kon zij gaan zitten en zich bij het gekras der violen de vin gers kapot prikken I En als zij een week lang uren en uren gezeten «n versteld had, dan moet zij na veertien dagen weer van voren af aan beginnenHet huishoudgoed begon ook a’ te slijten. Van alles was immers maar zoo wei nig aangeschaft en het werd zoo gauw dan en oud. Het dienstmeisje kwam weer binnen. On vriendelijk en luid duwde zij de kinderen voor zich uit, zij moesten nu bij hun moeder b’ijven. En bij die gelegenheid wilde zij ook vragen. els onderhoud of. aanleg van wt van geTneente-eigenthornmeh, iwg voor de openbare orde, enz., in héf algemeen, de Gemeentewet denkt zich de werkingssfeer «ener gemeente zeer beperkt. De waarbor gen, welke de Gemeentewet gaf tot een riohtig beheer van de Huishouding der Ge meenten, waren dan ook op die beperkte werkingssfeer berekend. Die Gemeentewet is nu bijna 75 jaar oud en in dien tijd is er zeer veel veranderd. Het gebied der gemeente-bemoeiingen beeft zich in d>e 2Oe eeuw uitgebreid, en een moderne gemeente is een organisatie, welke, samengesteld als ze is uit heterogene bedrijven, zeer moeilijk te overzien is. Het te voor Gedeputeerde Staten, die het alge- Ineen toezicht hebben over de gemeenten, niet meer mogelijk een behoorlijke contróle over de gemeentelijke bedrijven te houden: zij moeten dus wel veel overlaten aan het bestuur der gemeente. De vraag is dan: is het bestuur onzer groot ere gem eenten van dien aard, dat men met een gerust hart de leiding der financiën aan hen kan toever- troirwen? Daar wij nu eenmaal moeten roeien met de riemen, welke de gemeente wet ons geeft en de practische resultaten der Staatscomrpissie-Oppenheim nog wel jaren op zich zullen laten wachten, moeten wij deze vraag ernstig onder de oogen zien. Mén zal niet veel tegenspraak ontmoeten indien men zegt dat hejt. financieel beheer onzer grootere gemeenten absoluut gefaald heeft. De redenen hiérvan zijn velerlei. In de meeste gemeenten is slechts een ge ring aantal personen, die capabel zijn zit ting te hebben in den Raad, en van dit ge ringe aantal stellen de besten zich niet be schikbaar of trekken zich terug. D. w. z., zoo rij al kans hebben gekozen te worden, want onder de partijen, die thans den toon aan geven, treft men, percentsgewijze, wel de minste der geschikte personen aan. Met een variant op het 18e eeuwsche: „Wien God het ambt geeft, geeft Hij ook het verstand", kan men zeggen: „Als de kiezers het ambt geven, geven zij ook het ver stand Door het verpolitieken van den De telefoon, die tegen den muur naast het buffet was aangebracht, luidde. Zij sprong op, werd plotseling heel bleek. „Laat maar," zei Otto Graebner en nam met «en langzame, zware beweging den hoorn van omdat het s'n geheime wensch is dat Grieken* land den oorlog tegen de Turken blijft voor te zetten, wat, naar men weet, thans het doel der revolutionairen ia. Maar dit lijkt one al te malie deus, zelfs tegenover Engeland. Indien er aan _1_ *2 i van wereldpolitieken aard zijn verbonden, zal daar-, over eerlang wel het een en ander loa komen. Op het oogenblik biedt het Grieksche gebet» ren nog niet zooveel houvast Het revolution* naire comité moat met het aftredende kabinet tot een accoord zijn gekomen; terwijl tegenover, hetzelfde kabinet de kroonprins den oed Kerft afgelegd. Men heeft in Griekenland spoed achter de zaken gezet, misschien om door het stellen van een fait accompli de dynastie te redden. Het revolutionaire comité hierboven genoemd evenwel wijst de koninklijke familie het land uifc (de gevangenneming van Konstantijn wordt tegengesproken) alleen de nieuwe koning, George II, schijnt te mogen blijven. Waarom wordt deze George, wien dezelfde meeningM» werden toegeschreven als aan djn vader, wèi geduld? Geldt hier het „Paris (Athènes) vaut blen une meeser en zal de nieuwe heerschar genade vinden in de oogen van Venizelos, dis thans officieel door het revolutionaire comité te uitgenoodigd om den Griekschen boedel te be redderen? Om al dergelijke vragen beantwoord te krijgen zien we de nadere berichten uit Athene met belangstelling tegemoet DUITSC’ LAND. S Do IMtecba achatUaiboM, Brussel, 29 Sept (B. T. A.) Een belangw rfjk consortium van -Zwitsersche banken heelt aangenomen om de Duhsche schatkistbons, boe treffende de betalingen der schadeloosstelling van 15 Augustus en 15 September, te gelde te maken, -k /'"“X ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda an omstreken (baboomnda tot den beeorgtatagh 1—5 regels 1-80, elke regel meer ƒ0.26. Van boften Gouda en dan baxorgkrtngt 1—6 regels L55, elke regal meer 0.80. AdvertentiSn in hal Zatardagnummer 90 bijslag op den prijs, IJefdadlgheids-advartonöün do helft van dan prfja INGEZONDEN MEDEDEEUNGKNi 1-4 regale 2.06. elke rwftl fOJM». Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentfën on ingesondsa mededeeltagan bfl eontraet tot «wr garaduewu» den prijs Groots letters on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentiën kunnen worden ingezonden door tnaocbenkoniat ven acBedo boekhash enze Agenten en moeten daags vddr de plaatsing teneinde van opname vanteteard 1Mk mee^têl||flen in hun tegenwoordige samen stelling zijn wel in’ staat geweest den wagen hopeloos vast te w'erken, maar om hem weer in het goede spoor te brengen, daarvoor mis sen zij de capaciteiten. Vernielen is ook heel wat gemakkelijker dan ophouwen. Bezuiniging, werkelijke bezuiniging dus niet zoon reclame-postje op de begroeting, waarop telkens met trots gewezen wordt, dat gingen der Grieksche legermacht in de hand te men toch ook bezuinigen Wil eischt, naast Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. den heelen deg In een auto reden «n bij Adloa dineerden van gouden schalen. Zij gaven ana de vrouw, die op straat lucifers verkocht, bon* derd mart en inviteerden alle arme kinderen op hun slot Daar gaven zij hun chocolad en koekjes, zooveel ze maar wilden en een grooe ten beer om mee te spelen. En alle kinderen kregen bij het weggaan een zilve-en speaipot, met veel blinkende goudstukken e- in, en dnaK moesten zij allen hun ouders iets voor koo* pen „Nu, wat zou Jullie voor mij kooien F placht, Susanne het sprookje te eindigen. En dan only _;„J _!*“i een lachende wedstrijd tusschen de kinderen, wie mama het moois» geschenlj sou geven. als u dit niet te laat is? Neen? Dan kunnen wij alles nader afspreken, ja, ja, zeker Dank u, heel goed en u Br zal er voor zorgen, zij heeft zich uitstekend geamuseerd graag, tot ziens danJa, om zeven uur. Tot ziens I” Otto Graebner hing den hoorn weer aan het toestel. Een blijde glimlach lag over zijn ge zicht, hij was gestemd tot verzoening, bereid om alles te vergeten, wat hem daar straks nog meer verschrikt had, dan hij had willen too- nen. „Nu, Susel, zie je, daar heb je nu je „geluk kig toeval." Al is het dan ook een beetje voor bereid! Maar dat te immers zooveel te beter, anders zouden wij allen werkeloos met de han den in den schoot zitten en op het toeval wach ten, dat ons de gebraden duiven in den mond stuurt Hij wilde zich tot haar neer buigen, om haar op het voorhoofd te kussen, toen er gescheld werd. „Daar komen del eerlingen,” zei Susanne ge jaagd. Ja, nu kwamen de leerlingen. Hij moest weer in het gareel, zonder ook maar een kwartiertje gergst te hebben, zooals hij anders gewoon was te doen. Het meisje kwam de kamer door, om de woningdeur te openen; rij had i.og opge stroopte mouwen, rook naar afwaschwater, en de haastig voorgedane witte schort vertoonde de natte vlekken van de keukenschort daar „Wat te dat alles afschuwelijk," mompelde Susanne. „Wat zeg je V vroeg 6tto Graebner ver strooid, terwijl hij nog gauw een punt aan een potlood sleep. Susanne antwoordde niet In het «chemerigp öusanne Keek nem met na. up ne naanatei Kdte ma 4. ■sriiberiie.h—ms 4» «nwtonte kousan. was de nog niet De bèaraigde Duiteche pers. Berlijn, 29 Sep\ (W. B.) In den Prutek t het Centrum een motte chaam voorstellen ter tas pers in Pruisen te reddest ng. Daarbij zou worded door maatregelen, zoo* éden zijn getroffen, zou kun* it De bioscopen te Berlijn weder geopend. Berlijn, 29 Sept (V.-D.) Hedenmiddag werden de Berlijnsche bioscooptheaters weder «ropend, nadat met de overheid overeenstem ming wat bereikt inzake de belasting op de publieke vermakelijkheden. De loonrn in de Duitsche mijnen. Beerlijn, 29 Sopt. (W. B.)In het mWstes rie van arbeid zijn heden onder voorzitterschap van den Pruisischen minister van staat Seve>4 ring besprekingen gehouden over de loonrege* ling voor het Ri|nsch~Westfaalscho steenkolen* district. De bemiddeUngscommtesie heeft rens- stemmig zich verklaard voor een besluit, vol* gens hetwelk aan de mijnwerker» in het Roers gebied een loonsverhooging van gemiddeld hon* ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2d25, par waak 17 cent, mat Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging par looper gtachiedk Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dngelïjks aangenomen aan ons Bureaut MARKT H« GOUDA* 15 oaM agenten an loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onna bureaux s|jn dagalijka geopend van 9—4 uukj Admintetratia TeL Ink ttl Bedactie TeL MK. ---7--- gemeenteraad he^ft men den grondslag ge legd voor het ■yerd’brfelijke systeem van kie- persjadvt: het koopen van de kiezersgunst m^t belastmgp^nningen. De gemeenteraad is ftiet meer, zooafs de Gemeentewet zich denkt, het lichaam dat de huishouding (dit woor^ èeeft genoeg den werkkring der gemeente aan) der gemeente bestuurt, neen, het is een Pariement in a nutshell compleet met Algemeene Beschouwingen bij de Begrooting enz. .Een gemeente kan echter nooit rijn wat een Staat is: een voHedig^. rechtsgemeen schap; zij is daarvoor te bemerkt in haaf be wegingen en, laten wij het maar gerust zeg gen: rij is daartoe onmondig. meenre voor ais een remronaiie gemeen--HeUis me§r dan belachelijk als men ziet •chap, tot bet behartigen van belangen, zoo- «hoe ovpr een gratificatie van 50 aan een regen, beheer j®rrtDtenaar uren gedebatteerd wordt, terwijl h»v voor de tienduizenden gevoteerd worden zonder noemenswaardige bespreking. Ten tweede oefenen in de grootere ge meenten de gezamenlijke gemeentelijke ge ëmployeerden een grooten, te grooten in vloed uit. Deze hebben èn door middel van de commissie van georganiseerd overleg èn door middel van hun kiesrecht voor den ge meenteraad een vertegenwoordiging van hun belangen. Niet alleen is de commissie van georganiseerd overleg voor de helft uit hen samengesteld, maar helft oefenen zij via den Raad en B. en W. invloed uit. De verhouding in de commissie is dus niet meer I 1, maar b.v. 1 1%, zoodat noodzakelijk steeds de beians ten hunnen voordeele en ten nadeele der be lastingbetalers zal doorslaan. Ten derde gaan de, meeste gemeentera den evenals trouwens’ het Rijk'in menig opzicht mank aan het verkeerde inzicht, dat men door een decreet de waarde kan vaststellen van ga», edectrioiteit, waterlei ding enz. Worden de loonen en salarissen van een tak van dienst verhoogd, dan wordt deze verhooging gevonden door verhooging van den prijs van het product. Doordat de meeste gemeentelijke bedrijven monopolis tisch zijn, kan rij dit zonder vrees voor con currentie doen. Maar wat de gemeente niet kan doen, dat is door een simpel raadsbesluit de inwoners dwingen nu ook diezelfde hoeveelheid gas of electriciteit zooveel hooger in waarde te Schatten. Met iedere verhooging krimpt het verbruik in en wei percentsgewijze meer dan de verhooging bedraagt. Men houde hierbij in het oog, dat tijdens en na den oor log verhoogingen noodzakelijk waren tenge volge van de verminderde waarde van het geld. De prijzen der gemeentelijke produc ten zijn echter in evenredigheid zeer sterk gestegen, waardoor het gebruik is vermin derd met het onvermijdelijke gevolg: groote tekorten op de exploitatie, welke bovendien de laatste jaren doorgaans niet op de meest- economische wijze werd gevoerd. De ge- capaciteiten, in de eerste plaats zeHbeper- versleikingen uitsluitend geschieden het W king fh kefi'kh id n h v—n dan uron. lo.f welke eraadsüd ten eenenmale mist. Wij zullen in een tweede artikel eenige middelen trachten aan te geven, volgens welke verbeteringen in die samenstelling van den gemeen!eraacPen in het beheer der ge meente mogeHjk rijn. OVERZICHT. Werd Donderdag nog bericht dat het antwoord van Moestafa Kemal Pacha op de nota van ge neraal Harringttïh te Konstantinopel „lich telijk" ontspannhtgT had teweeggebracht, gister is die „lichte" ontspanning te Londen en zeker ook wel in de hoofcteteden der andere geallieerde ook op de andere landen omgeslagen in ernstige bezorgdheid. Tal van verschijnselen wijzen er op, dat de houding die Kemal Pacha inneemt ten opzichte van de nota der geallieerde gaat zich, ook in Fr nu Kemal Pacha z4b een antwoord op de nota der geallieerden, welke hij, naar nader verluidt, eerst eens wil onder- wejj>ep -aan de. nationale veigadering te An gora inmiddels de operaties voor een op- marsch naar den Bosporus voortzettendef Men verwachtte in Frankrijk dat de regeering te An-, gora vóór de aankomst van Franluijk’s special en afgezant, Franklin Bouil Ion, niets tegen de geallieerden zou ondernemen en dat het aan diens invloed zal gelukken het Turksche hoofd* kwartier tot gematigdheid en wijsheid te bren gen. Hoe weinig gerechtvaardigd dit optimisme i» bewijzen de verklaringen van de vertegenwoor digers der regeering van Angorfl in de verschil lende Europeesche hoofdsteden, zoomede die welke Kemal Pacha tegenover vertegenwoordi gers der Amerikaansche pers heeft afgelegd. Ze laten er nauwelijks twijfel meer aan dat de Turken besloten hebben de voor stellen der geallieerde mogendheden van de hand te wijzen en tegeneischen te stellen, die neit alleen voor Engeland, doch zelfs voor Frankrijk onaannemelijk zijn. Mag men een hedenmiddag via Berlijn ont vangen telegram gelooven, dan eischt Angora eerst de teruggave van Thracié en Gallipoli aan Turkije, alvorens aan een conferentie deel te ne men. De Turksche troepen nikken inmiddels verder de neutrale zóne binnen en op Tsjanak en Ismid aan; ze staan zelfs vlak voor de prik keldraadversperringen der Britsche linies en het telegram uit Konstantinopel, hetwelk dit ver meldt, voegt er begrijpelijk aan toe dat deze toestand „niet voor onbepaalden tijd gehand- lang van den vrede”, dochi ze laat anderzijds niet na een ernstige waarschuwing te doen hooren tegen verdere Turksche bedreigingen van de Britten in Tsjanak. Inmiddels blijft Engeland troepen zei» den naar den Bosporus, waar een sfeer heerscht van emotie, spanning en angst. Reeds wordt het aftreden des Sultans gemeld ten bate van den troonopvolger. Dit is dan de tweede Balkanvorst, die in deze kritieke dagen geabdiceerd te. De Turken bezetten eilanden bij de kust van Klein- Azië en het eiland Keusten in de golf van Smyrna. Zal ten slotte Frankrijk bij al deze dingen werkloos kunnen blijven toezien? In de Echo National heeft dezer dagen Tardieu ophel dering gevraagd over het feit dat Poincaré van de financieele commissie der Kamer verscheidene honderden millioenen francs gevraagd heeft voor militaire voorzorgsmaatregelen tegen Turkije en „deszelfs Russischen bondgenoot". Als hetgeen hier aan Poincaré wordt toegeschreven juistheid bevat, blijkt daaruit dat men ook in Frankrijk niet voornemens te de Turken de vrije hand te laten. De Oostersche crisis wordt in deze dagen wel ongemeen verscherpt door de gebeurtenissen in Griekenland, waaraan allerlei commentaren en veronderstellingen worden vastgeknoopt, om trent welker juistheid het thans nog moeilijk valt te oordeeleru Koning Konstantijn heeft het k»t ondergaan van zoovele vorsten, die, na een on gelukkig afgeloopen oorlog, als zondebok de woestijn in werden gejaagd al zijn ze in vroe ger tijden door het volk ook nog zoo bejubeld. Dit is de voorstelling van zaken in den meest eenvoudigen vorm. Ook koning Konstantijn te, na zijn verbanning, in 1920 te Athene terug- keerende, door het volk met geestdriftigen en vurigen bijval ontvangen. Hij heeft echter in de laatste jaren een politiek gevoerd die in kras contrast was met zijn standpunt tijdens den grooten wereldoorlog en die ongetwijfeld bij hem niet van harte gegaan te. Wellicht dat hij ook aan deze dubbelslachtigheid ten offer te gevallen. Maar een verder-strekkende voorstel len van feiten is, dat de nieuwste Grieksche revolutie zou zijn op touw gezet, om Frankrijk in de toekomst aan Griekenland's zijde te krij gen. Men weet dat koning Konstantijn allesbe halve het enfant chéri van Frankrijk te geweest; hij heeft Griekenland's houding tijdens den we- reldporlog niet doen beantwoorden aan Frank- rijk's wenschen; eerst Venizelos heeft na Koïv- stantijn's verbanning daarvoor gezorgd en bo vendien is hij een zwager van ex-keizer Wil helm III Het is intusschen de vraag of Frank rijk op 't oogenblik bijzonder van Grieksche vriendschapsbetuigingen gediend zou wezen en omgekeerd, de Grieksche zaak zou willen bevor deren, aldus regelrecht optredende tegen de Turken Ten slotte wordt nog de hypothese geuit, dat Engeland de hand heeft in het Grieksche drama, den haak „Maar ik kan toch ook wilde Susanne roepen. De woorden bleven haar in de keel ste ken. Nu zou de geschiedenis met de handschoe nen nog uitkomen I Hoe ontzettend was dat •Hes, hoe afschuwelijk I ,fJa hier muziekschool Otto Graebner i— Wie? O zoo mijnheer Frank! Ja, mijnheer Frank I Het was Felix Frank natuurlijk! Het schoot haar te binnen, dat het ook nog veel te v»oeg was! Maar de schrik was haar zoo in de knieën geschoten, dat zij rich bijna niet •taande kon houden. Haar man knikte haar ven» •enoogd toe en sprak door: ^Maar natuurlek, •Minheer Frank, het aal mij aangenaam xfjn. A— mmm «riJ Dit nummar bestaat uit 2 Maden.', ^EERSflEBLADT" - Hat fliancleel bahaar dar gemeenta. Wanneer men de He Titel der Afdeeling '„Van de bevoegdheid der Gemeentebestu ren" onzer Gemeentewet doorleest, krijgt men ongetwijfeld niet den indruk van den omyang dier huishouding eener gemeente in Geven tijd. De Gemeentewet van 1851 stelt zich, voo- Bb uit de artikelen 134—149 blijkt, een ge meente voor als een territoriale gemeen-- hoe het met het geld voor het avondeten stond, stond er altijd „Ik doe vandaag zelf boodschappen voor het avondeien, morgen rekenen we dan af,” zei Susanne haastig, zonder op te kijken. Zij moest voorzichtig zijn met de laatste tien mark. Wie weet, wat er gebeurde. Zij had zich wel een klap om de ooren kunnen geven, dat zij dien dommen jongen het geld gegeven had. Heele- maal gek was zij geweest, daf zij er zich mee ingelaten had I Als Otto dat ooit hobide, dan dan was hij in staat, het dienstmeisje zelf hef huishoudgeld in handen te geven, en dan kon zij zien, waar zij bleef met al haar kleine stille wenschen, het ruikertje Parma viooltjes, dat zij gewend wall tusschen de knoopen van haar manteltje te steken, het ons prrlines, dat zij in de electrische tram opsnoepte, da mis schien overbodige blouse, die zij in een klein winkeltje kocht! Zij moest er niet aan denken I De kinderen lieten haar niet met rust, zij moest een verhaaltje vertellen. Susanne ver telde wondermooie verhaaltjes. Prinsessen kwa men er In voor, in toiletten, overladen met goud en zilver, die zij uit Parijs lieten komen, en prinsen. As tlMen ondergoed d oegen, die haafd kan blijven.” Uit den nader gepubliceer- den tekst van generaal Harrington's note aan Kemal Pacha blijkt, dat de Britsche legercom mandant alle pogingen aanwendt om met Kemal tot een bespreking en tot een voorloopig ac- coord ovqr een neutrale zóne te komen; de gene- de Grieksche revolutie dergelijke dessous raai drukt zich In de hoffelijkste en in vrede- lievende bewoordingen uit, wijst er op dat de neutrale zóne nimmer heeft gediend om bewe- 's namiddags liet chocola de koken, maar meer, omdat zij zelf „dolveel” van chocolade hield, dan om hem een plezier tje te doen. „Ik word vijf-en-dertig," zei hij glimlachend. „Vijf-en-dertig pas T Een beetje bitter vroeg hij„Zie ik oud uit?" Zij was nog te speelsch en te kinderlijk, om medelijden te voelen. Maar er was toch iets in zijn toon, dat haar niet prettig aandeed. Zij had hem zoo graag gezien als andere mannen, blij en zelfbewust, zoo, als hij zich dikwijls voordeed in gezelschap, niet zoo schoolmees terachtig en droog. Jk geloof, dat je hoogere boorden moet dra gen, Otto, Die lage staan zoo ongekleed. JDat moet nu eenmaal zoo, als je viool speelt, Susel 1" Zij was toch al te kinderachtig! Hij schudde het hoofd en ging de klas binnen. I Susanne keek hem niet na. Op de naaitafel jfiéspj 9 ISO 72 9 1. tn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1