f vul BINNENLAND. STADSNIEUWS. H«*d UIT DEN OMTREK. nr.». war r"*| SPORT. f KUNST. Predikbeurten 1 ferdvijftig mark' per man en per werktijd wordt >egeitaan met Ingang een 1 October. Werfagenten gearresteerd. «Berlijn, 39 Sept. (W. B.) Volgens e«n iericht in den Beil. Lolcal-Anteiger nit Halle, reft de police daar twee Fransdhe werfagen- >n voor het vreemdenlegioen gearreeteerd, toen IJ op bet punt stonden twee Jonge kooplieden i een auto te ontvoeten. Men vond op de ge» rrerteerde Franschen 20.000 frs. Het vergaan v«n de „Hamenonia". Berlijn, 23 Sept. (W. B.) De scherpe aan- B'len vnn het Berlijnsche communistische or de „Rota Fahne" tegen de Hamburg» unerikadijn, als sou de ondergang der „Ham- lonia" kunstmatig veroorzaakt rijn ter verkrij ing van de eTzekeringspremie, worden door e directie der maatschappij met beslistheid an de hand gewezen, met de mededeeling, dat fer dier sake dezer dager nog de noodige klaar- eid cal worden verkregen en dat men dan heruit, ten aanzien van het communistische Nad, de noodige consequenties zal trekken. ENGELAND. De Hertog van york naar Roemenië. Londen, 29 Sept. (N. T. A. Draadloos), faar vernomen wordt, zal de Hertog van Fork, B tweede zoon van den koning, ongeveer 10 ïctober uit Londen naar Roemenië vertrekken, roaar hij dezen tal vertegenwoordigen bij de Icronfaig van koning Ferdinand, welke op 15 (October plaats heeft IERLAND. Oproerige gevangenen. De vorige week wisten 39 gevangenen, be lli ooiende tot da ongeregelde t roepén,ont- anappen uit de gevangenis te Cork, dooi mid- Mel van een onderaardsche gang, welke zij ge» (graven hadden. Daarop gingen de overige ge hangenen, eveneens tot de ongeregelde troe- i behoorend en 435 in aantal, tot een hon- J over. Zondagmorgen gingen zij ver- en weigerden, na gelucht te zijn, naar hun jellen terug te keeren. De gevangeniswacht f hen met de kolven der geweren naai hun terug, waarvan de gevangenen deuren (sloegen, terwij! zij weigerden binnen te Ten slotte gaf men hen vijftien minuten l te gehoorzamen en na een laatste waarschu» nog vijf minuten. Zij bleven echter bij ^iun weigering, waarop de wacht echoot en een 'vengene dood olijk en een e nietig gewond TURKIJE. DB KWESTIE VAN 1 NABUB OOSTEN. Kemel Pscha zal niet verder oprukken. Const antin opel, 29 Sept. (R.) in fitwoord op het telegram van Woensdag van jenerael Harington heeft Kama 1 Pacha ver klaard, dat z|jn troepen niet verder zullen op- ken; hij wenscht geen Incidenten uit te lok» L Hy zal van de eerete de beste gelegen- rid gebruik maken om generaal Harington te uitmoeten. De toestand te Tsjanak is onveranderd. Een laatste beroep op Kemel pacha. erl|Jn, 29 Sept. (V. D.)) Aangezien vol- s een Reuterbericht de Turksche troepen b tot de prikkeldraadversperringen van de bgebche legerplaats in Tsjanak zijn doorge dongen en ook van andere plaatsen bij de )ardanellen verdachte bewegingen gesignal eerd werden, beschouwt meft in de geallieerde enden den toestand uiterst kritiek. Waarschijn, ijk sal de Engelsche regeering nog heden len Britschen hoogen oommisearie te Konsten» iiiopet Instructie geven een laatste beroep te ichten tot Kemal pacha. Kemel en de neutrale sdne. Londen, 30 SepL (R.). Naar de Daily Hall uit Konstantinopel verneemt heeft Kemal >p het tweede verzoek van den Britschen bevel- it bber tot ontruiming van de Tsjanak-zóne ge- zwoord dat als generaal Harington bereid zou ijn zijn strijdkrachten aan de Aziatische kust eiug te trekken, evenals de Franschen en Ita- ir.nen deden, hij, Kemal, bereid is zijn troepen tan de Dardaneilenkust onmiddellijk te beve» en eenigszins achteruit te trekken en zich te be talen tot wederinstelling van burgerlijk bestuur n politie. Kemal besluit met te zeggen dat alhoewel hij lar Angora terugkeert om contact te verkrij» niet de nationale regeering hij gaarne de rste de beste gelegenheid te baat wil nemen fera generaal Harington te ontmoeten. Geen ultimatum. Londen, 29 Sept. (R.) Wij vernemen. Bat er geen grond is voor h®t te Parijs loopeode pracht, dat Er-rrland een ultimatum arm de (emeüsten zou hebhen gezonden en dat de iperaties onmiddellijk een aanvang zouden ne men. Grieksche troepenversterkingen in Thrncië. I Konstantinopel, 29 Sept. (B. T. A.). Melding wordt gemaakt van de aankomst van ■idcht-uitgerusfe Grieksche versterkingstroepen in Thradë, die slecht gedisciplineerd schijnen. Franklin Bouillon confe reert met Kemal A d a n a, 29 Sept. (B. T. A.) Franklin Bouillon heeft een onderhoud gehad met Kemal pacha, waaraan ook de „ministers van buiten- ai binnenlandsdhe zaken en de minister-pre--' Ier t deelnamen. Daarna is hij met Kemal poe' naar Angora vertrokken. Britsdie toebereidselen. Londen, 29 Sept. (R.) Van Malta wordt reeehnd: De vloot op de hoogte van Tsjanak leeft nieuwe versterking ortvano-en. Er zifn elf orpedojagers aangekomen ep aanvnnkefjk worden er nog negen verwacht, benevens twee lupendreadnoogts eq onderzeeërs. Naar be- icht wordt, is Moedros veranderd in een hu'p- Muds voor de eskaders in den Levant. De troe len bij Tsjanak worden insgelijks eiken dag rei sterkt De troonsafstand des sultans. Angora, 29 Sept. (B. T. A.) Een tele gram uit Konstantinopel deelt mede, dat de hiltan deri wensch heeft geuit om af te treden en gunste van zijn broeder prins Medjid Effen- li; zijn aftreding zou echter nog geen vol don» feit zijn. De houding der BalUnetaten. Belgrado, 39 Sept (W. B.) De nota der rjet-regeering te Moskou over de teruggave zeetngten aan Turkije en over de deelne ming van R nsland aan de aanstaande conferen tie over de Levantijnsche kwestie, heeft groot en indruk gemankt en wordt hier opgevat nis een verscherping van den toestand in den Levant De kwestie, welke houding het koninklijk Zuid- Slavië zal aannemen, wordt nog besproken, evenals de vraag, welke de gevolgen zullen rijn, irdien eventueel het Russische Sovjet-leger zich in de LevnnMrraagstukken zat mengen.. Ook wordt bijzonder belang gesteld k\ de berichten uit Bulgarije, daar de houding van het Bulgaar» schp volk van gewicht ie voor de ontwikkeling der volgende gebeurtenissen in den Balkan Turksche vluchtelingen. Sofia, 29 Sept. (W. B.) Het Bulgaarsche Telegraafagentschap meHtEr zijn gisteren 940 Turksche vluchtelingen uit Sazara, mnn- nen, vrouwen en kinderen bij den Bulgearschen grenspost aangekomen met de mededeeling, dat zij gevlucht zijn voor de Grieksche terreur. Hun dorp werd door de Grieken omsingeld en een gedeelte dfr bewoners gedood. Volgens Bulgaarsche berichten werden de Turken, die zich nog in de omgeving van Agatsj bevonden, door de Grieksche autoriteiten aan gehouden en naar Grieksche eilanden vervoerd. De evacuatie van vluchtelingen. Londen, 29 Sept. (V. D.). De geallieer den hebben gemeenschappelijk tot Moestafa Kemal en nota gericht, waarin zij verzoeken om den termijn, dien hij heeft gesteld voor de eva cuatie van de vluchtelingen uit Smyrna, 30 Sep tember, met vijftien dagen te verlengen. In den arbeid in het belang van het wegbren gen der vluchtelingen uit Smyrna, hebben de En gelsche schepen sindsdien een belangrijke rol gespeeld. De schepen van de Koninklijke vloot moesten, behalve de gehecle Engelsche kolo- nie, respectievelijk op 16 en 20 September 1749 en 4407 vluchtelingen van verschillende Natio naliteiten transporteeren, terwijl van de 20 vaar tuigen, die voor het verdere transport waren aangewezen, 10 door de Engelsche regeering werden gecharterd. Elk dezer vaartuigen is in staat per reis een groot aantal vluchtelingen te vervoeren en kan zich snel bewegen tusschen Smyrna, de andere havens a$n de Klein-Azia» tische kust, verschillende Grieksche eilanden en de plaats van bestemming. Bij hun aankomst worden de vluchtelingen verzorgd door de Atheensche organisatie, waarmede de Engelsche en de Amerikaansche kolonies te Athene op tor tense wijze samenwerken. De Britsche gezant Lfndly is voorzitter van het plaatselijk comité voor onmiddellijke hulpverleening. Hiertoe in staat gesteld door officieel ©n of officleuzen steun, hebben de Britsche Relief-organisaties tot steunverwerving aan noodlijdend Rusland de sfeer hunner werkzaamheden uitgebreid tot het verleenen van bijstand aan do vluchtelingen van alle nationaliteiten uit Klein-Azië en er werd reeds voor een beding van 10.000 aan levens middelen verscheept. In een der eerstvolgende zittingen van den Londenschen gemeenteraad zal de Lord-Mayor eesj voorstel indienen tot het verstrekken van fondsen, om het werk dezer organisaties te doen voortzetten en men verwacht, dat dit plan door het Engelsche volk welwillend zal worden" ont vangen. GRIEKENLAND. DE REVOLUTIE IN GRIEKENLAND. Het vertrek der Kon. familie. Athene, 28 Sept (R.) Naar bericht wordt hebben ex-koning Konstantijn en zijn gemalin Sofie, benevens zijn broeders, de prinsen Ni-1 colaas en Andreas, den vorigen nacht» aan boord van een slagschip, Athene verlaten. Vroegere ministers gearresteerd. Athene, 2 9 Sept. (B. T. A.) Goenaris, Stratos, Protopopadokis, Goedas en Theoto- kis, leden lvan het vroeger© ministerie, zijn ge arresteerd. Het voorloopige bewind. Berlijn, 29 Sept. (V. D.) Het Grieksche gezantschap te B-rlijn heeft aan de pers mede gedeeld, dat het geheele volk, zoomede het le ger in Athene, het revolutionnaire leger, dat in principe eicenlijk nationalistisch is, met geest drift begroet. De vereeniging van de Grieken zou het doel zijn van deze revolutionnaire be weging; totdat er een definitief kabinet zal zijn •samengesteld, heeft een comité van twaalf of ficieren de regeering voorloopig in handen ge nomen. Zaimis kabinetsformateur. Athene, 3 0 Sept. (R.) Zaimis heeft een kabinet geformeerd. Venizclos te Parijs. P a r ij s. 29 Sept. (B. T. A.) Venizelos is hedenmiddag te Parijs aangekomen. Vergezeld van zijn vrouw. JAPAN. De Japanners ontruimen Siberië, i T o k i o, 30 Sept. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Officieel is bekend gemaakt, dat de Japanners bet Siberische vasteland thans ge heel hebben ontruimd en het burgerlijk bestuur van dia streek hebben teruggetrokken. CHINA. V De Chineesche spoorwegen. B e r 1 ij n, 29 Sept. (N. T. A. Draadloos). De Vereenigde S'aten, Japan, Engeland en Frankrijk zijn het eens geworden over een in ternationale technische contrAle op de Oost* Chineesche spoorwegen, met dien verstande, dat I de contrAle Voortaan aan de Chineesche regee- ring wordt overgelaten. VEREENIGDE STATEN. Verijdelde transacties van Hugo Stinnea. New-7 or k, 29 Sept. (R.). Op de fondsen van Hugo Stinnes in verschillende banken is be slag gelegd ten behoeve van den bankier Still- man, die een vordering heeft van 2,055,135 dol lars voor promotordiensten voor een hier te sluiten leening van 200 millioen dollars. Hij geeft daarbij een uiteenzetting der door Stinnes voorgestelde operaties. Eén daarvan was het verkrijgen in Amerika van 100 millioen dol lars op een accept van Stinnes. Dit zou wor den bestemd voor den aankoop in de Vereenig de Staten van billioenen marken, waarmede be oogd werd het aankoopen van hypotheken in handen van de Duitsche Hsnze-corporatie. Na dat deze hypotheken verkregen waren vormde Stinnes den het plan ze naar Amerika te zen den als collateral security voor een twee bil joen dollar leening gedateerd op de waarde van voor den oorlog, doch daarvoor wenschte Still- man zijn medewerking niet te verleenen. DE MINISTERRAAD. Bij K. B. vnn 26 Sept. 1922 is gewijzigd het Kon. Besluit van 13 Sept. 1918 waaibij de ver houding van den rifdelijken voorzitter van den ministerraad tegenover zftne ambtgenooten werd geregeld. Thans is geschrapt het woord tijdelijke", omdat er metterdaad niet de minste reden meer bestaat den voorzitter van den Raad van Ministers anders te betitelen dan zoovele voorzitters, die voor een bepaalden tijdsduur gekozen en herkiesbaar zijn. Het ligt tevens in de bedoeling ook niet meer van „tijdelijken ondervoorzitter" en van „tijdelij- ken secretaris" van den ministerraad te spreken. Wijziging van het reglement van orde voor den ministerraad is hiertoe niet noodig. MINISTER AALBERSE. Gisteren was het, naar de Res.bode meldt, 25 jaren geleden, dat mr. Aalberse promoveer de op het proefsdirift„De oneerlijke concur rentie", DIRECTEUR-GENERAAL DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. De hoofdcommissaris van politie te Den Haag, de héér F. van 't Sant, komt, volgens de Rsb., ernstig in aanmerking voor directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie. D.e Rijkswoningraad. Volgens de „N. R. Ct", zal de Rijkswoning raad niet, zooals vroeger gemeld werd, met ingang van 1 October, maar 1 November wor den opgeheven. DE ARBEIDERSCONFERENTIE TE GENèVE De arbeidersafgevaardigde. Naar de „Volkskr." verneemt, zal door. de Nederlandsche regeering als arbeiderslid naar de arbeidsconferentie te Genève de heer F. Kupers, secretaris van het N. V. V., worden afgevaardigd. Voorts moet de regeering besloten hebben geen technische raadgevers noch van werkge vers, noch van werknemers aan de delegatie toe te voegen- De tram Den Haag—Wassenaar—Leiden. Bij Kon. besluit van 22 dezer is bepaald, dat ten behoeve van den tramweg van 's-Graven- hage over Wassenaar naar Leiden en behalve hetgeen overigens bij Kon. besluiten van 23 December 1921, no. 11 en 23 Mei j.L no. 85 ter onteigening is aangewezen, ten algemeenen nutte, ten name van de Haagsche Tramweg Maatschappij, ter uitvoering van de wet van 19 Maart 1921 (StbL na 628) zullen worden onteigend de eigendommen in de gemeenten Voorschoten en Oegstgeest, aangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolge de artike len 12 en 14 der onteigeningswet ter inzage van ieder hebban gelegen en vermeld zijn op den staat, bij dk besluit gevoegd. DE AMBTENAREN-SALARISSEN. Intrekking huwelijksbijslag. Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling der Regeering artikel 19a van het Bezoldigings besluit voor de Burgerlijke Rijksambtenaren, dat vastgesteld werd in bet nsjaar. van 1920 in verband met de toen heerschervde bijzondere duurte, met ingang van 1 November e. k. in te trekken. Bedoeld artikel had ten doel die amb tenaren, wier wedde minder zou bedragen dan onderscheidenlijk 1600, 1540 en 1480, al naar gelang de standplaats gerangschikt was in de eerste, tweede of derde klas, bij huwelijk een verhooging der wedden te verschaffen tot bovengenoemde bedragen. De intrekking van genoemd artikel moet ver band houden met het feit, dat naar het oordeel der Regeering, de bepalingen in dat artikel tot het ongewenschte gevolg leidden, dat herhaal delijk huwelijken werden gesloten om het mini mumloon voor gehuwden te kunnen krijgen. In verband met artikel 40 van het bezoldi gingsbesluit ouden reeds in dienst zijnde amb tenaren echter hun tegenwoordige wedden be houden. Tevens heeft de Regeering het voornemen om met ingang van 1 November artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit als volgt te veranderen. „Voor elk jaar dat een ambtenaar, die 18 jaar of ouder, doch beneden den 21-jarigen leef tijd is, worden de aanvangswedden met 100 verminderd." Die vermindering bedraagt thans 50 voor ieder jaar. (N. Ct.) REIZEN NAAR BEIEREN. Het ministerie van buitenlandsche zaken vesligt er de aandacht van belanghebbenden op, dat de Beiersche regeering nieuwe ver scherpte voorschriften heeft vastgesteld betref fende de toelating van vreemdelingen daar te lande, welke ten doel hebben den toevloed van vreemdelingen daarheen zooveel mogelijk U weren. Krachtens deze nieuwe voorschriften wor den geen visa meer verstrekt aan personen, die uitsluitend voor genoegen ziah naar Beieren wenschcn te begeven. Bij de aanvrage van een visum moet het bewijs worden overlegd, dat de reis noodzakelijk is, b.v. voor zaken e.d. Het voornemen bestaat de visa voor zoo kort mogelijken rijd te verleenen. De bepaling krach tens welke aan de Duitsche consulaten hier te lande een voorloopig visum voor Beieren kon weiden verkregen is buiten werking gesteld, zoodat thans weder, evenals vroeger, de schrif telijke toestemming der Beiersche regeering vooraf moet rijn verkregen, alvorens men zich naar Beieren kón begeven. Actie der onderofficieren. Donderdag kwamen te Amsterdam bijeen 8e hoofdbesturen vnn de Vereeniging ran Onder officieren der Lendmacht „Ons Belang" en de Bond van Mnrireonderoffideren, ter bespreking van verschillende zaken, ten aanzien waarvan door de regeering maatregelen zijn genomen of in uitzicht zijn gesteld en een verslechtering in houden van de positie van het militair perso neel. Algemeen was men van oordeed, dat het voor he* militai: personeel dringend gewenscht is, met al de ten dienste staande middelen op te komen tegen deze verslechteringen. Teneinde de te voeren actie zoo krachtig mo gelijk te ktinnen voeren, achtte de vergadering het dringend gewenscht, het militair personeel tot de grootst mogelijke eenheid op te web' !kee* Door beide versanigiogen weed in btgkmek I besloten tot unenwisMug bij de M vossen tie, -dienaangaande een programma van aotle werd opgesteld DF NEDERLANDERS TE SM7RNA. Blijkens blf het Departement van Buitenland sche Zaken ingekomen bericht zijn. behalve te Constantinopel, ook op het eiland Malta eenige tientallen Noderlandsche vluchtelingen uit Smyrna, die eveneens fn kommervolle omstan digheden verkeeren, aangekomen. Bezuiniging, „e burgemeester ven Leiien verzoekt den Rood oen Gedeputeerde Stelen te .verzoeken mt een bezuinigingsoogpunt zijn jaarwedde met in gang van 1 Januari met H te verminderen. ALGEMEENE BONDSVERGADERING „HET ORANJEKRUIS". Men meldt ons uit Arnhem Gisteren werd alhier de algemeen© bondsver gadering gehoude-. van den Koninklijken Nat. bond Redding wezen en eerste hulp bij ongelukk3T„H* Oranjekruis". Deas vergade ring werd gepresideerd door Z. K. H. Prins Hendrik, die de volgende openingsrede uit sprak Mijne heeren, afgevaardigden, leden van den raad van bestuursleden van de provinciale com missies en leden begunstigers, ik heet 6 allen hartelijk welkom. Mijne heeren. In den loop van Wit jaar zijn ons twee bestuursleden ontval len,, die ik noode misde heer H. E. baron van Asbeck, die mij heeft ter zijde gestaan en -deriieer jhr. mr de Casembroot, die ook altijd eeri warm voorstan der van den bond is geweest en op onze bij eenkomsten nooit dan door noodzaak afwezig was. Ik verzoek u een oogenblik op te staan om aldus in een oogenblik van stille hulde aan hunne sympathieke persoorlijkheid met dank baarheid te gedenken, wat zij voor den bond gedaan hebben. Ten tweede male in algemeene vergadering te Arnhem bij-en gekomen, verheug ik er mij over, dat de vertegenwoordigers van het bestuur der provincie en der gemeente, hier aanwezig, wel onze uitnöodiging, om deze vergadering bij te wonen, hebben willen aannemen. Ik meen -daarin een bewijs van belangstelling in den ar beid van onzen bond te mogen zien, dat ik zeer op prijs stel. Mijne heeren. Het voorstel, den raad van be- stuur te machtigen het derde internationale con» gres voor reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken te Amsterdam voor te bereiden, zegt u reeds, dat wij meenen nu, no 4 jaren na den oorlog, een poging te kunnen doen om de internationale banden, die ook op het gebied van het reddingwezen en eerste hulp bij onge lukken vóór 1914 zeer hartelijk waren, weder samen te binden. De hoop voor onzen arbeid, die toch bij uitstek een werk des vredes is, dat het voorstel de instemming der vergadering zcl vinden er. dat wij binnen, niet al te langen tijd vertegenwoordigers van alle beschaafde rijken te Amsterdam zullen komen begroeten. Het zal, naar ik vertrouw, een nieuwe mijlpaal worden in de ontwikkeling van het reddingwezen in het algemeen en zeker ook in de geschiede nis van onzen bond. Mijne heeren. Wij hebben gemeend voor de ze vergadering een groote plaats te moeten rui men voor de bespreking van de eerste hulp verleening in onze steden. Het is een onder werp, dat in de praktijk van het maatschappe lijk leven steeds meer aan de orde komt en daarom ongetwijfeld ook uwe belangstelling zal hekben. Ik stel u daarom voor, na dit korte openings woord, maar dadelijk met onze werkzaamheden te beginnen en verklaar deze vergadering voor geopend. Jaarverslag. Hierna werd door den wnd secretaris, den heer dr. C. J. Mijnlieff, het jaarverslag over 1921 uitgebracht, waaraan wij het volgende ontleener. Het verslag kan, niettegenstaande den moei lijken tijd als gevolg van den oo'lo^, wederom op vruchtbaren arbeid wijzen, we'!- eel ligt in de lyn, welke de Prins bij Ce g> van den bond aangaf, n.l. bij en bover t ifvoer- baren arbeid van alle bij den Bond a ngcsloten vereenigingen, in de eerste plaats te streven naar samenwerking en daardoor de organisatie van het reddingswezen en van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. In verband hiermede is reeds spoedig na de oprichting van den Bond aan de regeering om steun verzocht, teneinde tot organisatie van de hulpverleening bij groote rampen te komen; daartoe werd baar een ont- werp-„regelen" aangeboden, die met geringe wijzigingen werden aanvaard. De ervaring, op gedaan toen in Noord-Holland en Utrecht en m LimBurg en Noord-Brabant plaats hadden, heeft echter aangetoond, dat eenige wijzigingen in de „regelen" wenschelljk waren. Na overleg ge pleegd te hebben met ben, die bij de groote watersnoodramp van 1916 de leiding hadden, en met de algemeene watersnoodcommissie, het Roode Kruis en, het Prov. Watersnoodcomité voor Zeeland, maakte de Bond zijn wenschen aan de regeering kenbaar, welke daarop gewij zigde nieuwe „regelen" heeft uitgeschreven, waardoor het mogelijk is in geval van een ramp sneller het hulpverleeningswerk te doen plaats vinden. Verder wordt daarbij nog bepaald, dat bij watersnoodrampen de bijeenbrenging van gelden en de beslissing, op welke wijze deze gelden gebruikt moeten worden, overgelaten ■wordt aan de algemeene watersnoodconvmissie. Mede op grond vnn de ervaring, bij de waters noodrampen van 1916 en 1920, beeft de alge meene watersnoodcommissie bepaald, dat bij volgende watersnoodrampen niet alleen alle aanvragen voor hulp in natura over het centraal bureau van den bond of over de provinciale vertegenwoordigers zullen loopen, doch ook alle aanvragen, voor geld voor eersten nood. Dit is noodig gebleken om dubbele uitgaven te ver mijden. Een zwakke zijde van de nu geldende regeling ligt in de overeenkomst met het Roode Kruis, volgens welke deze vereeniging zijn per soneel «n materiaal niet stelt onder leiding van den provincialen Bondscommisaaris, doch onder een eigen kringcommissaris. De Bond heeft hiermede genoegen genomen, al was dk volgens zijn inzicht niet de juiste oplossing. Rampen van eenigen omvang vonden geluk kig in bet ofgeloopen verslagjaar niet plaats, waardoor duidelijk het licht viel op de om standigheid, dat de organisatie der hulpverlee- niog bij rampen slechts «en klein, zij het ook «eer belangrijk, doel van zijn aibeidsveld vormt. Voor de werkzaamheid op het geheele arbeid*» si es, zooals deze W het hufehoudeHJIf vnn den Bond goed omschreven ft, kon meerdere opzichten ook og geen begin maakt worden, omdat de provinciale eommféf sies niet gaanne met dezen arbeid een aaiwarJ maakten, voordat ook de vereeniging „Het Ntf derlandsche Roode Kruis" in elke provincial* commissie een vertegenwoordiger had aangeef zen, zooals bij overeenkomst van 23 Juni 193® overeengekomen was. Evenwel, deze vertegensf woord)gers werden ook in den loop van het jaar 1921 niet aangewezen, waardoor dé arbeid der provinciale con missies wel vertraagd wenft De commissie, ingesteld om meerdere eenheid' te brengen m het hier te lande gegeven onder* wijs in do Eerste Hulp bij Ongelukken en iaft de voorschriften, welke hieromtrent verstrekt* worden, zette in 1920 haren arbeid voort ed helpt daardoor steeds meer verwezenlijken, waf de bond van den aanvang af in zijn program beschreven he-ft. De destijds benoemde com* missie van oriderzoek naar de maatregelen, te nemen om te komen tot een goede regeling vaa de bij d- spoorwegongelukken te verleeneti hulp, kon in 1921 nog niet geïnstalleerd worn den. Het centraal bureau zag,-med* door den aw beid van en voor de genoemde commissie» zijl re werkzaamheden weder gestadig toer.emena Enkele malen werd in verband met het irrichw ten van een gemeentelijken eerste huln-diensk zijn advies gevraagd. Het aan het centraal bu« verbonden magazijn van leermlddeleW wordt weer g-lefdeüjk ten dienste gesteld van cursussen in Eerste Hulp bij Ongelukken en dtf aanvragen blijven elk jaar in aantal toenemen Het tijdschrift „Het Reddingswezen", het of« ficieel orgaan van den Bond, was in 1920 vooT het dageüjksch bestuur en vooral voor dan penningmeester een voorwerp van zorg, door de steeds stijgende exploitatiekoeten bij d« steeds delende neiging om te adverteeren, waar*' door het geleidelijk evenwicht steeds meer vei* bioken werd. Hierin kon echter op vrij bevre* eigende wijze worden voorzien. Voor belooning uit het Prins Hendrik fonds voor 'zelfopoffering bij rampen of plotselinge ongelukken, kwamen hi het jaar 1921 zeven aanvragen bij het bestuur in. De zg. financieel» commissie bracht in h«fe afgeloopen jaar verslag uit en stelde maatreó gelen voof, welke alle werden goedgekeurd door het bestuur, n.1. om aan eenige vereent* gingen of maetsc* appijen te verzoeken hurvné ploatseliike bijdrage te verhoogen en eenige groot-industrieelen te verzoeken den bond te steunen, door als buitengewoon lid toe te tro« den. Deze beide voorstellén zijn verwezenlijkt g-worden en hebben bevredigende resultaten afgeworpen. Verder werd voorgesteld te tracb* ten leden-donateurs te winnen, aan welk voor stel, in verband met de slechte tijdsomstandigs heden echter niet tot uitvoering werd gebracht* Naast deze bedenkingen geldelijken zorg, kal* vermeld worden, dat de belangstelling om in ei* met den Bond samen te werken, geleidelijk bleef toenemen, blijkens de toetreding van dri« gewone leden, n.1. den gem. geneesk. dienst t« 's-Gravenhage, den gem. geneesk. dienst t* Zaandam en de Noordbrabantsche vereeniging „Het Groene Kruis". Ten slotte mag geconsta teerd worden, dat in 1921 het aantal „gewon* leden" met drie toenam, het aantal „buitenge wone leden" met vijf vermeerderde, terwijl hst aantal leden-begunstigers zich met drie vdta breidde. Over het geheel geeft bet jaar 1921 redon genoeg om moedig in dezelfde richting voor waarts to blijven gaan. Aan de orde kwam een voorstel van den raad van bestuur om den raad te machtigqn maat regelen te treffen ter voorbereiding van he( derde internationale congres voor reddingswe zen en eerste hulp bij ongelukken, dat, volgen* besluit van het in 1913 te Weerven gehouden tweede internationale congres, te Amsterdam zal worden gehouden. Tot lid van den raad van bestuur werd kv de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer H. E. baron van Asbeck, gekozen mr, H. J. C van Tienen, die eveneens tot ondew, voorzitter gekozen wend. Tot secretaris werd gekozen dr. C. J. Mijnlief en tot lid van he^V dagelijksch bestuur de heer Th. Moinat, arts* Het lid van den raad van bestuur, dr. G. Boland, directeur van den gemeentelijken ge neeskundigen dienst te 's-Gravenhage, hield» daarop een inleiding over 2 de organisatie val* de eerste hulpverleening kv grootere steden. Bij het begin van de lezing van dr. Boland was ook de commissaris der Koningin, jhr. 91 van Otters, ter vergadering gekomen. Besloten werd een telegram van hulde aan de Koningm te zenden. Daarna sprak dr. G. van der Heyden, direc teur van den geneeskundigen dienst te Maas-** tricht, in het bijzonder over de organisatie der eerste hulpverleenkvg kv kleinere steden. Na eenige discussie werd besloten de debafi ten op het «volgende congres voor het redding®! wezen voort te zetten. Prins Hendrik sloot daarna met een ko»l woord van dank aan inleiders er sprekers di vergadering. I Vervolgens begaf de Prins zich per auto nam* de woning van den commissaris der Koninginf Er had een gezamenlijke maaltijd plaats enf det{ avonds woonde Z. K. H. en tal van deelnemer*' de vergadering de voorstelling in de» schouwburg bij, waar het Hofstadtooneel voorstelling ga» van Overschotje. veld rfkv de provinciale commissiea van bijzo»- meente Mm r'fiSrojen «mt déhTdH Tweed* HET BEDREIGDE GOOI. De excursie van de 15 Eerste- Kamerleden van verschillende politieke richting zal waarschijnlijk Maandag 9 October plaat# hebben. De leiding van den tocht zal beruste» bij de heeren H. Polak, oud-lid der Eerste Ka# mar; G. A. Pos, le voorzitter van den A. 1* W. B., en mr. P. G. van Tienhoven, voorzitt* van de Vereeniging tot Behoud van Natumi monumenten. Jhr. mr. J. W. H. Rutgem van Rosenbui» het nieuwbenoemde Kamerlid, burgemeester va* Baarn, heeft, onder begeleiding van de heeta* mr. Paul J. Reimer, burgemeester, en P. Kuip»* wethouder vim Hilversum, een tocht door Mi Gooi gemaakt fa* verband mst de trampi<wine*| Hbld. - Landarbaiden in Frankrijk. De 'directeur van den Rijksdienst 4er W loosheidsverzekering waarschuwt tegen het ingaan op i van werver» voor arbeid m Frankrijk, w kenden kunnen alle gewenschte inlichtingen feeloos verkrijgen bij de atbehWisvrvm <x respondenten der arb ui M mlddeijag fa* Buurtver, „Kort Haarlem" fc de gisteravond gehouden bijeenkomst ran bewoner* van „Kort Haarlem", is definitief be sloten tot het oprichten vm* een buurtver *mi1- Opleving van da >is«uw«iiulu.strie? j Dooth-lijk ongeval. Een wetsontwerp ia Ingediend tot wijzigingDonderdagavond had te Rotterdam een ernstig wan het invoerrecht op sigaren, waardoor naast j ongeluk plaats, dat aan «en dienstman het le- fapt waarderecht alternétief een specifiek recht I ren kostte. Op de Spooningel reed de 42- „ttTOt w m.I cal worden gesteld van 15 per 1000 sigaren, Jarig- J, V. roet een kar bij de tramrails, toen 1 Vn- „Kar, met V0|Ttwj met dien verstande, dat dft laatste recht ver- j achter hein een motorwagen van lijn 6 nader-1 jaar met de herdenking van htet 25-jarig jtdri- Khul«*d »I riftl tadti-n SO V. in w««rd. mta- d« I ,.„m a, Kw,!^» dit wonuVom- der bedraagt dan 1 15.— per 1000 stuks. Doo» de fn volle mart aanrijdende*ram werd - -** f-.-»8"fk aanzien te geven. „Het Volk" heeft bij het^hoofdbestuur^ vanV. aangereden en door den hevigen schok op- Besloten werd een contributie t« kaften, den Nederl. Sigaren- en Tataksbeomrkerobond I genomen en tusschen zijn kar en een paal van Het bestuur werd als volgt samengesteld geïnformeerd naar den fatvloed dien een zooda- «fe bovenleiding gedrukt. De rechterarm werd D. Schouten, voorzitter; W van Heiningen Uiige wetswijziging op do werkloosheid in het totaa' afgerukt nabij den schouder terwijl de secretaris, Pretoriaplein 40, G. van den Eng' bedrijf zou hebben. borstkas geheel verwrongen werd. De dood penningmeester; J. M. GroenendaaI, aig. aectnw Die invloed zou, naar men den roedewerker tra* onmiddellijk in. dus; Van Spem, Meijer en T. van Gent, pan het blad mededeelde, zeer groot zijn. Als Door den bestuurder van de tram werd aan missarissen, jtde wijziging spoedig werd ingevoerd^u de va- da poli^ verklaard dat hij voldoende signalen bita-concurrentle opgeheven zijn. En wanneer *00 voorraden Duitsche sigaren waren verbruikt, (ouden de Nederlandsche sigarenmakers weer «en den slag kunnen gpan. had gegeven, doch dat de electrische rem wei- gerde te werken toen hij deze in dienst stelde. De Justitie heeft het lijk van den vreeaelijk verminkten man in beslag genomen en voor En er bestaat lelfs de moKebfkhaid, dat de „rechterlijke schotiwW naar bet «ieienkul» werkloosheid voorloop* van de baan zou zijn. vcrvoeren. Op de txamwafen werd beslag (Want het aantal werkloozen m dos.garen-.n- d Later ,ijn hata van dustne betaagt thans ongeveer 2000 -waar- ]uk m mot(OT,ajfCT, „women van 1600 boven den Moerdtfk en bet aantal ,n „W0OTd)ghdi ïan da polltiewntteritel. Duitsche elgsren, d* op het oogblik word Tmb elartrisdia rem echt,r btgev^rdjlonit tnrereen met het enntal, dat' w aangenomen, det d»be- •aoor de 2000 werkloozen zon kunnen «rtatl,^ va„ roeM^, Rercde„ gemaakt. 1 hoeft Een uitgebreid justitioneel onderzoek wjrdt thans ingesteld. Lijk opgevischt Donderdagmiddag is nabij Manneswaard on der Wageningen uit den Rijn opgevischt het lijk van den 19-jarigen H. A. M. Brugman, uit Winterswijk, leerling van de Zeevaartschool, die Vrijdag 22 dezer in een badinrichting ie Arnhem is verdronken. In ieder geval zal spoedige aanneming van Be wetswijziging een groo'e opleving der be drijvigheid in de industrie tof gevolg hebben. SAMENWERKING TUSSCHEN O VERHEIDS- EN SPOORWEGPERSONEEL. Gemeenschappelijk optreden. De besprekingen in de bijeenkomst van alle centrales van overheidspersoneel op Donderdag 28 dezer hebben er toe geleid, dot het den Christelijke centrale onmogelijk werd gemaakt aan een te vormen eenheidsfront deel te n« men. De neutrale, de moderne en de syndici Hstische centrales stelden zich bij voorbaat op het standpunt, dat elke verslechtering der ar beidsvoorwaarden, welke ook, moest worden af gewezen, terwijl zij voorts als strijdmiddel ook het krachtdadig verzet wenschten te zien aan vaard. De Christelijke centrale stelde zkh op het standpunt, dat zoowel de regeering als de organisatie tot overleg bereid moeten zijn, ter- wijl zij de staking als strijdmiddel voor de nmb- tenaren niet kon aanvaarden. De Christelijke centrale heeft daarna afzonderlijk vergaderd ter bespreking van de verder te nemen maatrege len. DE LOONSVERLAGING VAN HET SPOORWEGPERSONEEL. De rechter zal oordeclen. Naar het Volk verneemt, heelt het Hoofdbe stuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel besloten, gerech telijk te laten uitmaken of de directie al dan niet rechtmatig het loon van het werkplaatsper- «oned met 10 pCt. heeft verlaagd. Loonsverlaging en staking. Bij de Scheepsbouwmaatschappij De Nieuwe Waterweg te Schiedam werd met ingang van gisteren een tweede loonsverlagmg van 6 Ingevoerd, die reeds voor eenige weken was aangekondigd. Een deel van de arbeiders, de branders heeft als antwoord op de invoering van deze loonsvei laging het werk en bk>c neer gelegd. Het overige personesi sloot zich nog niet bij de sinking aan, doch wecfat op den uit- feleg van een onderhoud, dat tusschen de di rectie van de Nieuwe Waterweg en het bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Metaal- bewertersbond zal plaats hebben. W I H 0 E I. K E K N fc K. Off. Not. Niet Off. Not, 80 Sopt. O Sept. Londen 11.82*/* 11.991 Berlijn 0.16«/< 0.16V» i'arjjs 19.57 J 19.55 Brussel. 18.42} 18.85 7witserlsad 48.15 48.07} W«#nen 0.040 0.0871 Kopenhagen 68 *0 52.50 Christian ia 44.- 44 Stockholm 68.20 68.10 NW York 2.58'/, De Baby-Show. Een zevental Haagsche kindr«artsen schrijft aan een Haagsche krant het volgende ingezon den: Me verbazing en verontwaardiging namen ondergeteekenuen kennis van het enthousiaste relaas van uw verslaggever omtrent de Baby- Show. Zij hopen dat den Haag verschoond zal blij ven van een dergelijke misplaatste vermomde reclame, die een speculatie is op de ijdelheid der moeders (waarbij nog komt de kans op een - geldprijs), zonder den kinderen het minste we zenlijke vooi deel aan te bieden. WEER EEN FAILLISSEMENT. De Oranjebank. Bij de rechtbank te *s Gravenhage ia gister het faillissement aangevraagd van de Oranje» Aank, gevestigd Noordeinde 39 te 's Graven hage. Maandag a.s. om 10 uur zal deze aanvraag t worden behandeld. De quaestte van de Weerbasrhefdsloten. Voor den Hoogen Raad 1 Voor den Hoogen Raad heeft heden gediend de zaak van Mr. P. A. van Hall, eischer, contra: lo. de „Vereeniging van houders van loten fa de loterij-gekDeeping van Mei 1871, groot 1 millioen tot verhooging van 's Lands Weer baarheid te Rotterdam"; 2o. de overige houders van aandeelen in de .voormelde loterij-geldleening, welke niet op «aam staan en waarvan de eigenaars uit dien hoofde' onbekend zijn; verweerden*. Deze zaak betreft, naar men weet, een proce» pwe door de VereenlgHig van houdere van ^Weerbanrheidsloten op touw gezet tegen mr. E- A. van Hall, ten efavde rekening en verant woording te erlangen over het waarborgfonds ^er Weerbaarheidsloterij. Mr. van Hall is dew- tijds door het gerechtshof te Amsterdam ver» Sordeeki om rekening en verantwoording voor e rechtbank te Utrecht af te leggen, doch Is vnn dit arrest bfj den Hoogen Raad in cassatie jfegaan. Heden heeft deze zaak voor de eerste maal koor den Hoogen Raad gediend. Voor eischer had op; mT. L. P. Denekamp; voor de verweer ster sub 1 mr. A. J. Fokker. Van de verweerders sub 2 waren een drietal Opgekomen, die echter verzuimd hadden zfch procureur te stellen. Terz°ofc van mr. Denekamp werd de zaak betreft de Vereeniging van houders van iW eerbaarheids loten aangehouden, terwijl tegen fe ovsrigs belanghebbenden verstek werd ver leend. De inbraak te Gonad. Te Zutfen ia een man aangehouden, die be- heeft, inbraak ten huize van mevr. Grom- •V' Gorasri IS hebben bedraven en ook *huk% staat aan rijwieldiefstallen fa* den om- 1» Apeldoorn D« opening van de Prinses JulianaschooL Gistermiddag had in tegenwoordigheid van lie genoodigden de officieele opening plaats van de nieuwe Christelijke M. U. L. O. school genaamd Prinses Julianaschool aan den Burge meester MaitenssingeL Met het bestuur van de Vereeniging tpt stich ting en instandhouding van Chr. scholen voor L. en U. L. O. alhier bestaande uit de heeren R. H. Jongenburger voorster, W. J. Dercksen H. M.zn, secretaris, G. J. Grendel, J. van Galen, C. jóngenburger, T. Zaal, W. A. Piets, P. A. Vingerling en D. G. Noordijk, waren tegen woordig de wethouders dr. A. C. A. Hofmonn, A. J. Dsselstijn Azn., J. van Galen, de gemeen tesecretaris de heer G. J. J. Pot, de heer G G. van As, inspecteur L.O., dr. S. S. Hoogatra, ei- recteur van de R.H.B.S„ dr. Bosselaar rector van het Gymnasium, het hoofd der school de heer Bijlsma en het onderwijzend personeel. De burgemeester had bericht van verhindering ge zonden. Verschillende sprekers roerden bet woord, fa* 't bijsonder werd hulde gebracht aan den ar chitect den heer W. A. Piets en de uitvoerders van het werk de aannemers Dekker uit Zeven huizen. Maandag zullen wij een meer uitgebreid ver slag van de opening van dit magnifiek inge richt schoolgebouw opnemen. Centrale Ouderraad. Gisteravond hield de C. O. R. alhier een algemeene vergadering in de tweede burger school voor jongens aan den Burgemeester Martcnesingel. Besloten werd drie lezingen te houden over „Tandhygiëne" met lichtbeelden, eind October; (Paedagogiek of een ander onderwerp eind No vember en „Beroepskeu*®" eind December. Er weid sympathie betuigd met het streven van den C. O. R. te Amsterdam om te ge-aken tot een landelijke centrale. De zitting hebbende leden der diverse com missies verklaarden zich allen bereid een her benoeming te aanvaarden. Hieruit zal een nieuw bestuur worden samengesteld. Spreekbeurten voor de Ver. van Vrij zinnig Hervormden. In aansluiting op ons bericht betreffende de afd. Gouda van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden kunnen wij nog mededeelen dat ds. J. Börger op 17 Óctober in de Soc. de Reü nie zal spreken over „Het Vrijzinnig beginsel." Ds. Westnu'jse uit Warfhuizen zal op 18 December in de Rem. kerk optreden en heeft tot onderwerp „Onbewoonbaar verklaarde wonin gen," Overplaatsing. Mejuffrouw S. Boogaard, telefoniste 2e klasse is overgeplaatst van het telefoonkantoor Pur- merend naar het kantoor Gouda. De spoorweg Gouda—Boskoop- Alphen. Uit het jaarverslag van den Raad van Toe zicht op de Spoorwegdiensten publiceerden wij gisteren reeds dat de aanleg van den spoorweg Gouda—Boskoop—Alphen thans zal bespoedigd worden, daar tot onteigening der gronden door het Rijk zal worden overgegaan. Wij kunnen hier nog aan toevoegen, dat vóór I Januari 1924 echter geen perceelen in ge bruik genomen zullen worden. De trekking van de Rotterdamsche premie leening. Wij vernemen dat de directie van de Rot terdamsche Handels- en Landbouwbank het voornemen heelt de volgende trekking te doen plaats hebben hier ter stede op Donderdag 5 October aj„ des morgens te 10 uur in de Soc. Ons Genoegen. Opbrengst Bazar Armenzorg. Men verzoekt ons els voorloopig bericht te willen mededeelen, dat de bruto-opbrengst van Armenzorg'» Wsldadigheidsbazar, donk zjj de in aoo ruime mate betoonde ailddadigfaA^ rafan feweedtosend gulden beeft opgebracht. Toonee Ivoorstellingen fn den Schouwburg. De tooneel voorstel tingen, welke tot nog toe hi het winterseizoen in abonnement werden ge geven van de sociëteit „Ons Genoegen", zyn voor den «.s. winter vervallen en vervangen door afzonderlijke voorstellingen, waarbij het fmbliek zich niet voor meerdere voorstellingen behoeft te verbinden. Het bestuur der sodeteit „Ons Genoegen" onderneemt thans de exploi tatie van eenige voorstellingen voor rekening der sociëteit, teneinde op die wijze te trachten het beste in Gouda te krijgen wat de tooneel- gezelscheppen kunnen bieden. Deze verande ring zal, ^aar wij meenen, een verbe ering blij ken te /(Jn. De serste voorstelling, welke wider deze nieu we regeling zal plaats hebben op Donderdag 12 October en welke ook toegankelijk wofdt gesteld voor nieS-leden der sociëteit, «1 zijn van het Hofstad-Tooneel, directie Cor. van der Logt Melaert, Van Eysden en Tartaud. Opge voerd ui worden „De man, die de klappen krjjgl" een ciicusspel in 4 bedrijv en. De be oordeelingen die over dit stuk zijn verschenen zijn alle even gunstig en roemen de opvoering bijzonder. Waar het ging had het overal groot succes. De bezetting van de rollen is aldus de dames Annie von Ees, Fie Carelsen, Nelly van Geel en de heeren Cor van der Lugt Me!» sert, Herman Schwab, Anton Roemer, Tonny Stevens, Hans van Ees, C. Dommelshuizen, Ge rard Robbers, Adolphe Daymard en Ed. Pal mers. Nadere bijzonderheden zullen nog worden medegedeeld. Thalia-thea ter. Het hoofdnummer „El Dorado" getiteld, is de naam van het oord van vermaak, waar Sebilia met hare dansen de ongure gasten moet trach ten aangenaam bezig te houden. Blijkens het enthousiasme waarmede haar optreden telkens wordt begroet en het gefluit dat de na haar ko mende nummers ten deel valt, gelukt haar dit wel; maar het schijnt in Spanje al evenzoo als hier te gaande appreciatie van het publiek uit zich meer fa* toejuichingen en bewondering dan in tastbaren vorm, en het is dan ook met ds grootste moeite dat Sebillo haar ziekelijk zoontje het hoog noodige kan verschaffen. De vader van het kind heeft een inborst zoo slecht ais alleen de film ons die vermag te hilderen; hij heeft vrouw en kind Onverzorgd achtergelaten en weigert iets hoegenaamd van zijn rijkdom af te staan, teneinde het kwijnende kind in het leven te behouden. En alsof dit nog niet genoeg is, heeft hij bovendien het plan opgevat do hand zijner dochter, die op een jong schilder verliefd is, te schenken aan ean hertog, die haar in jaren ver vooruit is. Sibilia m>et begrijpelijke wraakplannen be zield, stuurt de verlovingspnrtij in de war, door het jonge meisje samen met dien schilder dien zelfden nacht fa* een zaal van het paleis haars vaders op te shtiten, Als beiden den volgenden dag de oorzaak van hare gerechte verbittering vernemen, ontfermen zij zich over het jongetje; de vader wordt krankzinnig van woede en SiWl- la, in plaats met het verloop van een en ander tevreden te zijn, vreezende het geluk van haar zoontje in den weg te staan, stoot zich dien avond na de voorstelling een dolk in het hart. Goede spelers, aardige kiekjes uit oude ge deelten van een Spaansch stadje en boeiend van begin tot einde. Overigens bevat het programma een zeer uit gebreid journaal, twee heel aardige kluchten „Artikel 188" en „Menschen zonder kinderen". Het vervolg van de reis door Indië houdt ons nog op Bali en geeft de gelegenheid een kijkje te nemen in een harem van den Radjeh. Typi sche inlandsche dansen en veel andere weten»- waardigheden aanschouwt men alles In de na tuurlijke kleuren. De volgende week kan men J. J. Cramer en gezin, vnn Westhaven 421 naar Apeldoorn, LooUan 15. D. van Hensbergen, van Bogen 67 naar Sot- tarda m, "Pr Kor straat 26a. Gavestigden j H. Vogel en gezin, schipper «ét Utracht, aan boord IJssel 10. A. Schouten en gezin, nettenbreier uit Gou derak. 3e Kade 43. G. Prummel en gezin, stocsdoor sit Dattsln (Duitsehl.) Kleiweg 8 boven. H. Engelbregt, los werkman «It 'sHage, R. van Ratsweg 108. G. C. v. d. Dungen, ijxerwsrksr oil Heuado^ Komijnsteeg 27. P. van dar Hoeven uit Waspik, Vast 111. L van Leeuwen uit 's Hege, F. W. Reitzstraat 17. A. van Os, kantoorbediende ah Waddfatxvoao, Groenendaal 51. P. F. J. Dierikx, pettenmaker uit Zondvoort, Kleiwegstraat 6. J. M. E. Jaspers, student uit Utrecht, Blee- kerssingel 57. O. O. Thljen/ uit Rotterdam, Krugerlaan 57. H. P. M. Intres, plateelschilder «ft Utrecht, Zoutmansplein 36. E. J. Overmars, vuurwerker uit Amsterdam, Raam 296. G. Niermeljer, wagenmaker uit DsBt, Karne» melksloot 80. C. Karreman en gezin, schipper tzfa Dieroen, aan boord IJssel 14. F. C. Kraneveld, dierenarts uit Utrecht, Klei weg 11. L. Scholten en gezin, schipper uit Haarlem, aan boord Usselstroom. A. A. Linthorst, uit Helder, Stoofsteeg 15. P. G. Westhof, cand. notaris «ft Katwijk, Westhaven 20. C. de Groot, los workman «H Boskoop^ Coornhertstraat 5. Burgerlijke Stand van Gssda. Geboren: 27 Sept.: Josephas Arnoldas Maria, zoon van D. A. Groetunk en C. M. Smeets. 29 Sept.: Johanna, dochter van K. Rabouw en P. J. Vis. 29 Sept.: Cornells Teunis en Teanis Cornelia, zoons van M. Binnenkade en T- Anker. Ondertrouwd: 28 S«pt.: H. C. M. Dekker on G. P. J. Cootmans; C. van Mourik «skA.NL Janssen; P. H van der Draafj en A. C. W. van Immersed; R. Meijer «i G. J. van dsr Linden; J. L. Kuis en W. J. H. van der VMst Overleden: 26 Sept.: Thomas van dor Weel, 63 jaar. Agenda. 1 October 8 uur Nieuws Schouwburg. Brand in de Jonge Jon. 2 Oct. 8 uur café de Groet, Markt. Jssrwrg. Dressoetclub Gouda". 3 Oct. 8 uur. Gebouw DaniëL Jaarvergade ring Alg. Werkroeeetsrsbeod. 5 October. 8 uur. Soc. ds Réunk. Spreek beurt Natuurkundig Genootschap. 6 October. 8 uur. Soc. ds Réüafa Openings avond van de Volksuniversiteit. 9 October. Soc. Ons Genoegen. Feestviering 2D-jnrig bestaan Goudxchs WinkeUsraarerseni- fffag- Bsrkenwoude. Het blijkt dat verschillende achtig langs Lek al IJssel, thans woonplaats kiezen in deze gemeente waarschijnlijk wjjl hier de gemeentebelasting laag ia. Deas vestiging heeft tot gevolg meerdere vraag naar bouw grond. Boskoop. De kantoorbediende 2e kl B. v. d. Berg van het postkantoor te Leiden, far naar kier over geplaatst. Gouderak. De Raad dezer gemeente kwam hedenmiddag in openbare vergadering bijeen. Aan de orde kwam onder isser besprekingen over de Waterleiding, de Vleeschkewringwet en eenige belastingzaken. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorin. Ds. 1 6 uur nam. Ds. Buiskool. Stolwijk. 1 Ned. Herv. Kerk IfFf Wrr voorm. Da. B. 1 Kanis. 3 BvangeH'atlegebouw TOM uwr voorm. «n fff uur nam. C. A. de Vries G. Hekendorp. Ned. Herv. Kerk 10% uur voorm. Dk Uil brands. Waddfnxvesn. Ned. Herv. Kerk 10 uur gaarden uit Reeuwfjk. Remonstr. Kerk 10 uur voorm. Dk borg, Em. pred. Boakoop. Ouderkerk a.d. UsssL Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. 4* Pauw, G. O. Nieoverkerk aJ. Daast. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. en 7 Ds. Luyendijk, in de ochtenddienst dooj Restnrijk. Ned. Herv. Kerk 7 uur nam. Dr. ft, gaarden. Goud*. Maandag 2 October Gebouw tof Hef! ém Volk», Peperstraat, 7'( uur nam. Ds Waar W. If Leeuwen G. O., te Vristen»een. Uk R WmTO en. Ai Voetbal. N. V. B. Wedstrijdprogramma voor Zondag T Urfeó bos. 1e klasse. Rotterdam: Sparta—HB.S. Den HaagH.V.V.-U.V.V. Haarlem Haarlem—Blauw WlL Rotterdam: Feyenoord— RlCJL AmsterdamAJax—D.F.C. Deii Haag: Quick—V.OXT. Overgangsklasse, Den Haag i V.U.C.—Hilversum. Dordrecht :O.D.S.—Stormvogels. SchiedamS.V.V.-V.VA Hilversum't Gooi—Z.P.G AmsterdamSpartaan -AJD.O. Haarlem: HJP.C—Excelsior, 2e klasse B. Utrecht: Velos—D.EC. Gouda: Olympia—Victoria. f Zeist: Zeist—RF.C. DelftConcordia—A. S. G Hilversum: Donar—D.OJS. 3. klaue P. Den HaagVJ.O.S.Gouda. Alphen: Alphen—U.V.S. Leiden: L. F. C.-D.V.V. Reserve 2e klasse D. Utrecht: Voorwaarts 2—Hercules 2. UtrechtU.V.V. 2-©lympl« 2» Louis Bouwmeester in „Theresia". Naar wij vernemen heeft de winnaar van de .villa „Tkeresia", de hoofópremfe va» ós Rot- keimis maken met de gtxfcdiepstlge opvattin- terdamsche Handel»- en Landbouwbank, welke gen en plechtigheden der Indische bevolking. „Thalia" biedt deze week weer veel moois en interessants. In 't water gevallen. Gistermiddag omstreeks 1 uur is het meisje van den heer Oosterling van de brug van de R. v. Catsweg fa* 't water gevallen cn juist op tjjd door schoenmaker Van den Heuvel gered. Gevestigden en vertrokkenen uit Gouda. Vertrokkenen M. G. de Jong, van P. W. Reitzstraat 73 naar 's Hage, Mariastraat (Annastichting). C. M. Schuttelaar, van Markt 24 naar Voor hout, Sem. „Hageveld". H. J. Schoonderwoerd en gezin, van Heeren straat 132 naar Heerlen, Kerkplein 13. B. van Wijl en gesin, van Komem alk sloot 20 naar Utrecht, Kanaalweg T96bis. W. J. van Andel, van Bleeketsaingei 23 naar Schoonhoven, Haven 14. G. A van Wingerden en gezin, van C. Ketel straat 39 naar Waddinxveen, Jaagpad. G. J. Epping, van Raam 216 naar Megen, gyran. St Antonius. H. S. van Beever van Bogen 20 naar 's Hege, Ammunitiehaven II. J. E. de Combe, van Boschweg 10 naar Ant werpen, Lange Becldekestraat 149. G. Boot, van Westhaven 51 naar Doetfaichem, Internaat Ruimzicht. G W. Nozentan, van L. Tiende weg 49 Leiden, Hooge Woerd 71. W. J. Gijzenij, van Kleiwegstraat 6 naar Rij»» wijk, Alexanderlaan 2. T. J. Barneveld, van Boomgaardrtraat 34 naar Rotterdam, Bellegang 243. P. Lutter, van Goawe 6 «aar Meerbeek, (Duitschland). S. M. C. Snel, van UsseOoan 60 naar Rotter dam, N. Rubenstraat 59a. L. Zijlstra en gezin, van boord naar Rotter dam, Brielschelaan 156. J. de Jong, van Gotma dam, Middenhoefstraat 6b. Woensdag J.I. gevallen is bij de trekking te Amsterdam, aan de directie verzocht de premie in contanten te moge» ontvoage». Dientengevolge is de villa „Theresia" thans toegewezen aan Louis Bouwmeester, die zich nu spoedig te Apeldoorn sal Zondag 1 October. Gouda. Remonatr. Kerk 10^ uur voorm. Dr. C. D. Sax te Dokkum In de St. Janakerk Da. Bórger, geen dienst Lutherse he Kerk 10 «ar voarm. Ds. Tk Schar- ten. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 uur voorat Da. W. Veder. 5% uur nam. Ds. W. Veder. Kattensfagel K> oor voorm. Da. T. Droet 's Avonds geen dienst AmmerstoL Ned. Herv. Kerk lOJi uur voorm. Ds. SJoi, van Lekkerkerk. Berkenwoode. Ned. Herv. Kerk uur voorm. Ds. J. N. <L Heyden. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. en 7 uur nam. Do. Steenbeek. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Dr. P. Glas. Remonstr. Kerk 10 «ur vaan». Ds. A F, C Poldervaart te Utrecht Gonderak. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. en 7 uur n Ds. Verkerk. Utrooht10 Sopt. i 'p c» «««markt i baden 1176 stuks eva aatigabranbt. lla prjjaaa waren voor stieren f TO fe 100, voor raai se* f 120 880, vao» pinken f tb kf WK vaak melkkoeien f 140 t 8e*, voor kalfkoaien f 170 f 400, voor vaankoeien f 120 k 860. voos vetU koeien f OOO-.è f 000,voor 44if mager# kalvaaa* f 80 «7 70 voor 86 nuchtere» slaakt kal varen f 10 t f 18voor 880 magere varkeoe f IT t t 60voor 176 bftrgen IA— h f 87.00. vee* 161 lammeren (weide) fia!.0U k f «0.00, OÓ0 stug k 00.001 00.00 000 eohapa» t 00.00 4 tott* 262 mud aardappelen f u.03 a 10,06 per kilo 660 mud eppolen 10.09 h 0.18 p. K.G.600 mnst peren i 0.04 a 0.16 p. K. (1. Boter (natuur) f 1.86 h 0.00 per pond. Eieren f 0.11 s f 0.18 per etuk. Kaas/0.40 h 0.80 de 6 heetoyr. Oude Hanen en Kippen f 1.80 k f 2Ji5 eenden f 1.00 k 2.00, hazen f 0.00 k 0.00 dub ven per paar f 0.70 i 8.00 «anren f 0.00 h (WK) konijnen f U.flO 2.60. patrjjten f 0.00 h 0.00 piepkuikens t 0.00 k O.OtX jonge hennen f 8.00 f 4.75; jonge hanen f 0,50 A 1.86, Codp. Tuiniersvereenlging „GOUDA EN OMSTREKEN", Veiling van 27 SepL 1922. Snijboonen 18-56; Idem sprof 3—95; stokboonen 5—23; atamboonen l—131 spekboonen 1.20—5; pronkboonen 0.60— 2.10; uien 1.60-2.70; poetelrin 8.40- 12 spinazie 9.10—15.30, alles per 100 K.G.; andijvie le soort 0.70-2; Idem 2e «Vort 0.20—0 60; kropsla 1.30—2; bloemkool 0-40-11roode kool 050—5; gala sa* voye kool 0.30-4; groene savoys hooi 2.20-4.10komkommers 0.30-1.50; M. gele 1.20-3.30, alles per 100 stuk»; paai» 0.50-4; kroten 1-1.50; prei 2.80-. 4.30selderie 0.60—0.70peterselie 0.80 alles per 100 boa; zuring 024-0.99 per kisttomaten A 0.10-11.30; idem B 5JS0 -7.20idem C 3.40-9idem CC 1.50-e 1.70idem kriel 0.10-0.30idem rijp 3- 6, alles per 100 pond j meloenen 006 -0.45 par stuk eieren 10.30-10.70 per 100 «tab* Coöperatieve Kweekersverveniging „Gouda en Omstreken" te Gouda. t Veiling van 29 Sept. Chrysanten 18 -26 ct Tros Chrysanten ct. Cycianus 30—40 ct. Varens 8 cent Alfa '"fiozen 10-40 ct. Dahlia 8-40 Ct. HeKantdl 10 15 ct. Anjers 8—16 ct. Zinnia 46 cefa. Alles pas 10 stuk». Nieuwe»kerk a. <L UmL Coöperatieve Tuinbouwveiling NleuwarhaA a. i. Des el en omatreken, 29 September: Eng. komkommers f 0.60-1.10, dito dito 2e eoost 0.40, per 1(X>; peen 1.10-2.10, nar 100 boa; atclt-princesseboonen 7.20—18, stam dito 9.50—13, Duitsche stok-prfa*cea*ek 130—3.50, pronkboonen 0.4<* snEbooram 7.50, alios per 100 KXi.j feomafea» A 7.50-* 10.90; dito B f 4.40-7.40, dito C f 6.10- 9.10, groot 5.9a Ned. Herv. Kork 10 «or «om Ds.Kv.1 Broek. Gerei Kerk 10# wm «oosm. m 7# ara nas* wok lezen. T«l«IOi*aoh «MTtwIsM. i Mora «—semiet Is las mergss «ra 19 September 1^ Hoogste stand» 7718 te Kerkrad». Laagste stand: 745.7 te Reikjavik. Verwachting tot dra avond tot* 1 Octokdj Zwakke tot matige, fc'er wellicht toenemends ZXX tsr Z.W. winti aanvrakelijk Hebt tot kaf bewolkt roet weinig of gaan regen, nipig TBR radtfag fa» tarosamsr. r w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2