Goedkoop en toch Goed „DE LELI Volks-Meubolmagozijo Gouran) Goudscho Sflüiiiö of iomorg pasdartt andarts Bieknsi u Vraagt bui tarief u inlichtingen T LKDWERKEH. CONSULTATIEBUREAU Hevige MEÜMATISCHE PIJNEN als HyTooverslag Balt Aa D. Jong, fekdvortentlftn I Pir Tuberculosi, Gouda psvestiQd ia den tol» van i. ITERSON ZIEKENHUIS. DB WITT'S Nier en Blaaspillen a£?,gr y j =5» is» Br ROTTERDAM, GOUDA Oosthaven 29. Tel. 118, Parfumerieën en Toiletartikelen. Tandpasta Eau ie Cologne A. L. J. v. d. VEER, Gouda PEKELVLEESCH CORNEDBEEF x De Stoomwasschenj TE BERGAMBACHT is geheel modern ingericht en behandelt Uwe wasch met de uiterste accuratesse Beziet de MODELLEN en PAUZEN in het 5620 20 MELKINRICHTING „öe Combinatie" Karnemelksloot - Gouda. TWEEDE BLAD. lrilnbe Brilt Moéapraatje KOLONIËN. BINNENLAND. r$ontgRohuwden vragen oen ÉÖet boven 6.—. Mjftdres: P. G. Both straat 13, fVDuda. ens, 8 Aftarrfeht Rftn^eüca A Iraele handWerken Whr eora(beK>nn«u«lo op j JjHntilag- en Z»lei»<l»g Brieven onder No. 8414 bureau n dit blad. 20 8414 Hot Damescomité voor den IVoIdadiglioidsbaznr der Ver eniging Armenzorg doet madedeoling dat de uitslag vnn de loterij ten stadhuizc Vrijdagmorgen 20 Septem ber gehouden als volgt luidt: late prijs No. 371. 2do 602. 3da 563. éde 34 m 2ti0. w 786, M Bii. h 651. n 544. *86. 296.. it «3. Oda 6de 7de iOde tide 12de 8428 25 I Spreskuur Orabethatraat 4, He werkdugen van 1—2 uur, Order volgens afspraak. Voor fondsleden vaft 0— uur v.m. Woensdag en Zaterdag 12V6 uur. 8809 15. RUGERLAAN iloos spreekuur voor DN. en MINVERMOGENDEN Zaterdags 's namidi i 2V4r-dVï uur. 88 8 20 TERBANDWATTEH VLHBANLGAAS Enz. y.lkr)jgl»uu by: 8851 10 8. II. VAN LOON Drogisterij lUsrkt O. -Hhensphcn niet swakk» tderea •yden raak aan rhmimatiak. Pa euraaak daarvan in oen verriltlg Suur in het bloed, dat wett in de gewrichten vaatiot on kwollondo rngpvn, licht, Waaa- en nleretrenon, SO blaaaontataking tengevolge hooft. -Voor genezing van nierziekte dient tnen do oorzaak (hot vergiftige uri"*. suur) to vcrwyderon. ken werkclyk •Moend middel, dat zoovrol door t'.enn als blaze wordt opgenomen B-a Do WW» Hkr- en BlsMpijlOR. eemt na het gebniik dezer pillen de urine een troelwie blauwachtige «kleur aan (onderscheid tuuohen Dt WITO IHsr en Blasiplllen. en andore Soorten), dan ataat vaat, dat zy hare heilzame werking op de jniale plaata, ta.l. nieren en blaaa, hebben ultgcoe- tijend. Iedere leaer van deze courant, iydendo aan pyn in den rug, rheu- matiek, nier- en blaaaateonen, «pit In den rug of Jicht, moet onmld- dellvk dit beproefde middel pro» boeren. DS tsMs DO WHt'l Nkr-SR «lorlydor voraskt bi wit- blauwe dóozon, voorzien van roods dwareztrefM. WEIGERT in Uw eigen belang allo Verpakkingen zonder deze rood* Stropen: ze zyn voor den nierlyder la llolland absoluut waardeloos zyn rarkrygbaar In doozen rag 4.1.78 en f.178 by vele apotheken '~i alle drogisten (doozen 4 M.T8 Ondervindt aankoop, zendt porto byvoégen) itt k Co.. Ltd.. Den ADVERTEERT IN DIT BLAD die reeds nu dagelijks In on magazijnen heerscht, is het noo zakelijke gevolg van onze wee* galooze aanbiedingen. Onderstaand eenige voofbéeldöft uit onze overweldigend groote' collectie. De nieuwe Japon mlvw wollm RamRiitn. mouw WJp»M«ndt kleur, •IJ<kd tra* opfttnnkJ QQ'S Moderne Japon Chique Japon u kepcrlluweel, voor aille met mooie gekleurde Erna kepcrlluweel, voorpand ea Ie met mooie gekleurde «nij zijdensttkkerij, slechts Ia* Nieuwe Japon volle» fiturdlnt, kraam aw Mooi^alctotl Chique Paletot ■-ff» «h^kraitaa mol. jjg* etdlewat Ofliemjkj IQS0 Elegante Mantel prima laken, buitengewoon chic model met de nieuwste nA7S Zijdcnstikkerij, slechts S.4. Moderne Mantel De nieuwe Mantel iw»ra «ulvei wollen velour» d« leloe, mei pachüge royale bontüiawl wo«w - 29 Moogztraat, hoek Viaduct ODOL KOL1NOS NI TA 4711 COTY BOLDOOT SoheGrkwasten, riemen, Qllettemesjes, Ape raten. Groote keuze. Billijke prijzen. sua ui jtmmmkim, jannen, demi-sainon., XmuaWiMU, GUMMI- mm GABARDINE Langen Tlandawag. tauuMiuv. tu» m Vanaf heden waar verkrijgbaar 2S rent per ons 30 «ent per ons Aanbevelend A. I. OPSTELTWf, Teleph. 180 Kortn RfinJgiuJsfeefr |fï, JnKk Paiersiraat, 50001. Telefoon 411. Het Ingang ran Zondag 1 October noteeren we voer: Zoete -nelk 11 cent per ltter Gopaatenrloeorde melk lu Ue.ocbea'lO cent per lleteh idem cent p. lie.eb Mar-*., i ik a cent per ltter iiestoujii.f« karnemelk gort la Literilesscheu 12 eent per llsssh Slnrrooiu t 1.80 per liter ldrin - O.atl per lttor idem - 0.50 per liter Idem - o.so per liter Aanbevelead, HET HKNTICB. -AwA -«-KWiuiir IIM. TAARGA1 I .TAAROANÖ N«. 15018. DATWmA». 80 NVPTPMBW 19M. Maagbloeding. KvWaSt de Longbloeding, sooals vd) gezien heb- ia. h. w. verwant met de Longtuberculose is de Maagbloeding een trouwe vriendin it tl? Maagzweer. Evenmin we gebruik moch- irnken van de redeneeri^glongbloeding go longtuberculose, zoo min gaat de stelre- ops maagbloeding dus een mrigzwpt- k>k bij verschi'iantf.» andere processen doen lloh maagbloedingen voc. Immers bij «en dun- darmzweer, die vooral dicht bij de maag- jek gelegen is kan het verschijnsel van de feaagbloeding, die hier nauwelijks te onder heiden is van de dunnedarmbloeding, zich 1 proces voordoen. Vervolgens bij fekten van de lever kunnen we een enkelen £eer een maagbloeding aantreffen. Hoe 't zij J de goedaardige zoowel als bij de kwaad» lardlge maagzweer, welke laatste gewoonlijk de igkanker is, treffen we nogal eens de maag» |kloedlng aan. De maagbloeding bij de gewone goedaardige Riaagzweer frappeert ons doorgaans het meest ta\ niet zonder reden. Trad de longbloeding, de bloedspuwing, somtijds plotseling op, terwijl de {patient zeer wel was, zoo kan ook de maagbloe» ding den ongeluMdgen fn schijnbaar de gezond- Ate oogenblikken overrompelen. Zoo ken ik men» pchen, die 's nachts in hun bed overvallen wer den door een maagbloeding en evenzoo staan «jij patiënten voor den geest, die rustig aan thet werk zijn of op een bankje in 't park zit- jtond de dupe werden en wanneer wij dan aan 58e sponde van zulk een zieke staan, dan wordt Mts eerst recht de vergelijking van den mensch met een stroohalmpje, duidelijk. De groote wij- ke mensch, de homo sapiens, het toonbeeld öer schepping, zou dit en zou dat en ligt thans •binnëtv enkele seconden neergesabeld voor on ze voeten. Plotseling duizelig geworden, ster retje# voor de oogen krijgend, neiging tot bra ken vertoonend, ziedaar de allereerste ver schijnselen, die de maagbloeding te weeg brengt. Spoedig braakt de patient nu niet het gewone braaksel, dat normaliter voedingsres» ten bevat, ook geronnen stukken bloed uit, '/donker gekleurd, ja soms meer zwart dan rood zijnde. Buitengemeen heftig kan zulk een maagbloe ding soms verloopen en kent men helaas tal ,smn gevallen, waarin wel minstdns 1 Liter bloed r,wordt opgegeven. Het bloedverlies is echter hog veel heviger dan wij zoo met het bloote bog kunnen constateeren, want niet alleen ver spreidt het bloed zich in de richting van den mond van den patient, doch ook naar bene den, naar den darm, hetgeen blijkt uit den ktoelgang van den zieke. De faeces vertoonen m,n meer zwart-achtige tint, hetgeen bewijst, dat deze zich met bloed hebben ge» .m$ngd» Evenals bij de longbloeding is ook bij maagbloeding onmiddellijk doodsgevaar i» meeste gevallen niet te vreeman, hoewel hierop 'jwat-meer kans bestaat bij laatstgenoemde aandoening dan bij de eerste. Niet altijd komt de maagbloeding zoo uit de lucht rollen als ik heb voorgesteld, doch heeft tie patient al gedurende korteren of langeren tijd maagbezwaren, die soms zeer gering zijn, ja van zoo weinig beteekenis, dat men het Vneende nog wel wat te kunnen aanzien alvo rens medische hulp in te roepen. Het spreekt van zelf, dat .do patient, die doorgaans na een maagbloeding, vooral wan» ,heer deze in heftige mate optrad of zich één jof twee keer Herhaalde binnen korten tijd, zeer bloedarm wordt en er weken noodig zijn, ja soms maanden om de zaak weer bij te spijke ren. Het zal u niet verbazen, dat hiermede zoo'n longen tijd heengaat wanneer ge bedenkt, dat het noodzakelijk is, dat de patient de eer- fcte wekan streng dieet dient te houden. Omtrent het wezen der maagbloeding kan ik u verwijzen naar datgene, wat wij bij de long bloeding daaromtrent hebben medegedeeld, al leen met dien verstande, dat 't hier de maag zweer is, die de bloodteatwand aantast Ook hier voorkomt een tijdige stolling van het bloed in het bloedvat, de bloeding, waardoor te verklaren is, dat bij alle patiënten met een maagzweer slechts maar bij een gering per centage een bloeding optreedt BriiTii «R fi ItMiL Dcxxvm. Tte residentie is weer een monument rlfleer en één dat een waardig aandenken !s aan de vele vb» de vissersbevolking die ten gevolge van den oorlog het leven in de baren Heten. Het fa een eenvoudig en sober monument dat aange naam aandoet. Voor een monument is dit al een heel ding, gezien het vele leeÜjfcs dat op dit ge bied bestaat Het fa geplaatst langs den hoog en weg die evenzijdig aan den oude Schevening- schen weg ligt even voorbij het bekende hotel de la Promenade en dus ongeveer bij den ingang van het dorp Scheveningen. Deze plaats is ge lukkig gekozen en 't moet vooral op de wande laars steeds meer een indruk maken wanneer zij deze gewijde plaats passeeren. Het fa een trieste herinnering, die door dit monument levendig wordt gehouden, de herinnering aan de onver saagde mannen, die het gevaar hieven trotseeren om de visch uit de zee 4e halen die in de oorlogs jaren meer dan ooit onmisbaar was en die bij deze onderneming het leven lieten. Het zijn er ongeveer 350 geweest die aldus den dood in de golven vonden en die weduwen en weezen ach ter lieten, bijna steeds geheel onverzorgd. Waar lijk indien een monument aan een uiterst droevig feit herinnert dan is het wel dit Voor de na gelaten betrekkingen is een collecte door het geheele land georganiseerd en deze heeft het geringe bedrag van dertig mille opgebracht, een bedrag dat werkelijk vertienvoudigd hod moe ten zijn. Het monument fa een schepping van den ar chitect van Duyne, die er in geslaagd is door sobere uitvoering een impressie te geven van de smart die geleden is. Geglazuurde tegels uit d» fabriek De Porceleyne Pies te Delft dekken het groote vijf meter breede en even zoo hooge be» tonstuk en bevatten de woorden„Ter herinne ring aan de ruim 300 Scheveningsche visschers, die tijdens den wereldoorlog op zee het leven lieten." Daaronder staan de woorden„Zij zijn daar, waar nacht noch nevel is." Voor het aesthetisch uiterlijk van het stads- beeld is dit trieste monument een aanwinst. Van monumenten gesproken, het dagelijksch Bestuur onze gemeente heeft geadviseerd om te accepteeren de verwisseling van het standbeeld van Willem II op het Buitenhof door een exem plaar van Mercié, het ruiterstandbeeld dat in het Rijks museum staat. Het tegenwoordige beeld op het Buitenhof is zeldzaam leelijk en él heel vaak zijn stemmen opgegaan om dat te doen ver dwijnen. Het staat bovendien in den weg nu de verbinding tusschen het Buitenhof en den Kneu terdijk binnen afzienbaren tijd achter de Gevan genpoort om tot stand zal komen. Het stand beeld zou dus op z'n minst verplaatst moeten worden en van die gelegenheid wenscht men gebruik te maken om het leelijke ding geheel te doen verdwijnen. Met de verwisseling met dat van Mercie zal wel een dikke tien mille gemoeid zijn en het is de vraag of er dan nog iets goeds tot stand zal zijn gebracht. B. en W. stellen nu voor die veranderingen te aanvaarden en zij gaan daarbij in tegen het advies der Schoonheidscommissie. Nu is ebt laatste niets bizonders want dat is al vaker ge beurd en het nut van deze commissie is al meer zeer twijfelachtig gebleken, omdat men deze commissie lustig ter zijde zet, zoodra haar ad vies niet in de kraam past. De gemeenteraaad zal nu natuurlijk wel de zijde van de Commissie kiezen, want zóó is de gewone gang van zaken. Als B. en W in een ti |j er vat voorstellen I«n wnifovi ttei uommfcr sie te volgen, verzet de Raad zich; willen B. en W. van het advies afwijken dan kiest de raad weer partij voor de verdrukte commissie. Zal een ruiterstandbeeld wel zoo goed passen op het tamelijk beperkte terrein van het Buiten hof? Eigenlijk is er op dat plein geen ruimte voor een monument omdat men alles te veel noodig heeft voor het verkeer en de straten dienen in verschillende richting te gaan. 't Beste deed men met de standbeelden naar de buitenwijken te brengen waar ruime pleinen zijn en plaatsen te kust en te keur zijn te vinden. Waarom met dat al lang niet heeft gedaan is een raadsel. Het borstbeeld Van Richard Hol heeft een aieer goede plaats; Huygens kon beter af zijn en Spinoza eveneens. Vele pleinen zou den beter geschikt zijn dan het gedempte grachtje waar nu de groote wijsgeer zit alleen omdat hij daar in de buurt heeft gewoond. Als de buitenwijken moeten wachten totdat eens een man die daar gewoond heeft in marmer of brons wordt gehuldigd, zullen ze wel heel lang onge» sierd blijvenBpvendien verhuizen de te genwoordige genieën ook al te vaak dan dat hun glans verbonden blijft aan een bepaalde straat of wijk. Een monument fa thans ten dood© gedoemd: het is het zinken fonteintje dat op het Banka- plein sedert T863 heeft gestaan. Het was daar ten geschenke gegeven door de bewoners van de «nering maar het bleek dat het zink, 'dbt mar» PGmeurig geschilderd vms niet bestand was tegen <ten tand des tijds. Onderhouden was niet mogelijk meer en zoo moest eindelijk wel het besluit v«Hen om het monster te latm verdwij nen. Een plantsoentje zal de plaat» innemen van het monument dat eenmaal bestemd was de herinnering levendig te houden aan Nederland'# onafhankelljkheidsviering. Zoo verdwijnt zelfs da herinnering aan de herinneringsfeesten. HAGENAAR. Mantelpokken. Zelden fa de wintermode het mantelpak zoo goed gezind geweest als dit jaar. Niet alleen dat ze in stoffen voor pakken een grooten rijkdom en eene oneindige variatie brengt, ze geeft ze ook modellen die voor den winter practisch en kleedzaam zijn. Haast alle manteltjes hebben een hoogen kraag, of althans een kraag die zich met ge mak tegen den hals op laat zetten. Dan, wat al tijd bij voorbaat succes beteekent, het mantel pak wordt veel gegarneerd met bontranden. Breede bontranden voor het gekleede jacquet, smalle bontstrookjes voor de eenvoudige vareu- se. Het fa niet immer noodig dat deze bontstrook» Jes zich langs den geheelen mantelnmtre\ be vinden. Als binnenomlijsting van een liggende kraag, als buitenomlijsting van een staande, met een klein randje op de gefingeerde man chet, brengen ze reods eene aardige garneering aan. De hoofdvorm van het modieuse mantelpak fa eene voortzetting vaft de aardige losse vor men der zomermode, die gewoolijk bestonden uit korte jacquets met wat fantasie-in-eigen-stof .versierd. De ceintuurtjes zitten laag en bestaan bij effen stoffen uit ingestikte koordribbels, die er mooi dik op liggen. Wat de mode al niet voor fantastische din gen verzint, om de manteljaquetjes op te sieren is ongelooflijk. Zij vergenoegd zich de eene maal met een rijtje gewone fagestikte plooitjes. Een Bnder maal, zet zij kleme, van de stof gemaakte drie hoekjes zoo dicht op- en naast elkaar op het mantelschootje, dat het wel een détachement netjes in de rij geplaatste rekruutjes lijkt. Indien de mantelschoot wat langer uitvalt want niet iedereen houdt van die korte vormen dan stikt men eene" heele rij biais van de zelfde stof boven elkaar ter garneering, en krijgt daardoor vanzelf een uitstaand schoot-ef- fect. Om nu weder de mouwen en de kraag daarmede te doen harmonieeren geeft men ook, dezen den uit&taanden vorm, bekend als scho- teltjesvorm. De kraag die opwaarts gaat, wordt aan de buitenzijde gegarneerd, de manchetten vallen op de hond en ook dat is even flatteus voor de hand als da col voor het gelaat. Naast de losse jaquet-vorm dingt de Blouse- Russo met breeden overstag en sluiting ter. zijde sterk naar de gunst. Men kan zich voorstellen hoezeer dit vlugge model de algemeene goedkeuring zal wegdra gen, als men bedenkt dat het vooral voor flu weel de modevorm zijn zal. Met zijn afstekende schoteltjeskraag, die met eene andere kleur fluweel, dan wel met eene platte-bontsoort gedoubleerd kan zijn, met zijn fluweel- of bontrond .langs de overslag fa het een mant»l»i* haast universeel mooi gevon- öen wordt. Indien de randgarneering van den overslag langs een dergelijke overslag aan den rok tot onderaan doorloopt is het effect niet te onderschatten. Het pakje behoeft dan nog niet eens van bontranden of anderszins aan man- tel- en rokzoomen voorzien te zijn, om tot het gekleede genre te behooren. Nu we met de blouse-Russe allerlei overblou- sende vormen gekregen hebben, ziet men opk het gewone overblouscnde jacquet met aonge- zetten schoot opdngen. Dit heeft ook al een schoteltjeskraag, waarvan ik tot beter begrip de definitie kan geven, dat het een opstaanden kraag is met rondgeknipten, even omvallenrlen rand, die den vorm van een schoteltje aanneemt. Gewoohiijk is bij de nieuwe kraag, alles uit-een- stuk geknipt, al lijkt hij mij een voorlooper van de uit deelen bestaande Stunrt-kraag die het zelfde effect maakt, en die, wie weet hoe spoe dig in de wintermode komt opduiken. Naast deze twee vormen is er een derde, de blouse-vareuse, die bestent uit een recht los jasje, in eene breede heupceintuue gevat. Dit zal wel de populairste vorm voor jongemcisjes worden, want hij kleedt zeldzaam jeugdig en chique. Bij den vareuse-vorm fa do breede cein tuur het voornaamste onderdeel. Zij is beeldig gesoutacheerd, van lieve gebrocheerde stof of in naast elkaar liggende reepen verwerkt, die dan ter zijde met puntjes over elkaar sluiten en somtijds dooï gespjes afgewerkt worden. In de elegante kleedfng sluit deze vareuse zich aan bfj een fifn ftnmWdagtoileif» cn vormt daar mede op ««nfaren afstond gezien.... een soort robe-mant eau. Wat de gekleede mantelpakken voor dft sei zoen zoo aantrekkelijk maakt; iffn de machtige stoffensoorteh die er voor gebruikt worden. D» matetessés zijn nu algemeen ingevoerd, daarbij komen rotele's en schitterende wollen broché stoften. Niet altijd worden dese kostbare weefsel» voor geheele mantelpakken verwerkt. Ond«r*ten matelassé jasfe kiest men dikwijls een effen rokje van fluweel of nmozóne-'aken in detelfde kleur. De wollen-broché stoffen bestaan uit een on dergrond Vflft velours"de-lelne en zijn bedrukt met echt fluwecten dessins. Men kon zonder ze zelfs gezien te hebben, wet aannemen, dat deze contrasten van dof en fluweelig een rijken in druk moeten maken. Ook in fluweel fa er een massa nieuws. Aan het Smyma-fluweel met zijn doffen pool die heel fijn en dichtineen met witte 'ijntjes over trokken fa, komt een© eerste plaats toe als stof voor mantelpakken. Cotelé fluweel fa nog fraaier en glanzender don het toch al zoo sufflsante wpllen cotelé. Mantelpakken van velours-chif- fon en spiegelfluweo! behooren ook al niet tot de zeldzaamheden. Wat kan men zich denken zoo fraai, als deze soepele stof op vorstelijke wijze met bont omrandt Waarlijk wie goed in de duiten zit, gaat ze stellig, bij het zien Tan zooveel moois, aan het rollen brengen. GRACE ALLAN. Oost-In dit. Een nieuwe uitvinding? schrijt in De Loc.: Er is soms een eenigszins eentonige regel maat in al die moordzaken. De meeste zijn naar één schablone in elkaar gezet en als Je zoo een tien twoalf van die ge vallen per maand hebt te doorworstelen, dan krijg je wel eens een onbehaaglijk gevoel over je en vraag je je af, of dat dan nooit zal ophouden? Maar de speurder naar de motieven van een zaak van manslag komt wel eens tot een aardi ge vondst. Aardig dan, uit psychologisch oogpunt Daar heb je bijvoorbeeld het geval van' den moord op zekeren Soclcman, nu ongeveer 7 jaar geleden bedreven in de dessa Kepoek, in Bangsri, regentschap Japara. Er moet iemand uit den weg worden geruimd om de een of andere reden. Je gaat in zoo'n geval naar den petinggi toe, of een kandtoewa of zoo, in elk geval iemand van het dessabestuur die wat in de meik te brok kelen heeft en bespreekt het geval met hem. En dan krijg je den een of anderen raad. In den regel moet je zeggen wat het je waard is en dan weet de kamitoewa wel den een of onder voor je op to duiken, die bereid fa raison van zoo en zoo vee', den snoodaard naar andere gewesten te doen verhuizen. De zaak wordt getoetoept en, klaar fa Koes. Dat wil zeggen: klaar was Kees, tot de veld politie kwam en eens aan den zoek ging naor menschen die spoorloos uit de deysa waren ver dwenen Zoo was dat ook het geval met de zaak, waar bij Soeleman het onderspit heeft gedolven. Soeleman was iemand, die geen fijnen naam had in de dessa. fteme en Ngarinah en Gareng haddon besto len hem uit den weg te ruimen, naar te telden op aansporen van den kebejan, die hun voor hield, dot die Soeleman een gevaar was voor de dessa en zich onbetamelijkheden had veroor loofd tegen de echtgenoote van Tokcbon. En de kebajan had gezegd, dat de heeren re kenen konden op een loon van vijftig gulden, als zij op zich wilden nemen, den snoodaard ad patres te brengen. Waarop de drie heeren dadelijk aan het be raadslagen togen en hun plan volvoerden Soeleman werd speciaal uitgenoodigd om met de drie héeren een lekVcr inbrankjo te plegen bij Ssriban alias Pak Ngasilah en hapte in dit lokaas. Onderweg rustten ze even uit, vlak bij een boscb, en toen Soebman even een tukje deed, vielen de twee eerstgenoemden als heidenen over hem heen en staken h<-m het h/irt af. Waarop ze met hun allen, Tobekon Inbegrepen, den vermoordde een eervoll» begrafenis in bet bosrh deden deelachtig worden.... Maar dn trnn, die bentolen bnd zullen worden, was tot die begrafenis eveneens uitgenoodigd en was door den eerst" beV'-.agde eveneens om geld gevrnogJ, omdat hij bem, gelijk hij zeide, van een Inbreker had afgeholpen. En deze man, als getuige gehoord, vertelde, dat zijn inmiddels ^overleden vrouw een bedrag van acht gulden h«d gegeven als bijdrage in do kosten vande begrafenis en wat daaraan vooraf ging. Op de door de heeren aangegeven pla ren werkelijk nog beenderen gevonden, be" rend tof hef ijkelet ven een volwassen man en 't voorondersoek hadden tij, de moordenaren de medeplichtige, een keer of dria, vier ruJterll," en omstandig bekend. Van Tobekon stond door sljn bekenten!'set» vaat, dat hij et bij geroepen was, toen de moord wam voltooid, dat hjj mede geholpen had, heë lijk onder de aarde te brengen en dat hlf. eana gezien hij niet over contanten kon beschikken^ een der moordenaren een hufa had cadeau ge* daan, mat da specifieke opdracht, om aan «fa andere deelgerechtigdenh un aandeden in cons tanten uit te kearen. 4 j Wftt dan ook geseliled was. L>e beide doodslagers werden wegens momd veroordeeld. De eerste tot twintig, de tweede t >t tien Jaar. De medeplichtige lot gevangenisstr f voor den tijd van acht j&i en en de heer Tokebon, wegens uitlokking tot.moord, kreeg zfjn compi •- teerenda in den vorm van een straf van vijftien jaar Maar vóór het zoover was, wilde de nieuws gierige rechter het fijne van de zaak ta weten komen. En nu waren er een paar cigena*u dige din gr i* en wal, dat de vrouw van den vermoorde al bit ter weinig had gedaan om de zaak tot klaarheid ta doen brengen. Wees dat niet op een zekna Jaloezie ran he >r kant? Maarze had eenige koeren aanzoek ge kregen vhnden eersten heklangde en w later getrouwd met den eersten getuige, dezeltdo wiens vrouw had bijgedragen in do kosten der begrafenis van Soeleman.en ven wat daaraan vooraf ging.,.,. Had de heer Ramo twee vliegen in één klap willen slaan? Of hadden we wat rrear te denken van den eersten getuige....? Had die misschien de rol van aspirant-bestolene vrijwillig op zich geno men, omdat hij toen al vues Had op het jongt en niet te vet smaden vrouwtje van dien Soele man Er werd getrarht het een en ander te weten te komen van de vrouw van den uitlokker, dia dan zekere attenties zou hebben genoten van da zijde van dan verslagene. Te vergeefs Een paar gemoedelijke vreten van den han- digen djaksa, die zijn menschen kent en da beklaagden allemaal wet», znqdat de vrouw zich niet hoefde te geneeren.. Kom, kom, dat komt toch wel méér voor, en Je hoeft Je voor ons toch n'et te geneeren We willen wel gelooven dat ji» uern schuld hebt maar was die Soetemen niet een beetje op dringerig en nog meer van dien aard. Maar het vrouwtje bleet onwrikbaar. En werd geeonfronteeid met den eersten be klaagde Pame. En dlo hield haar voor, dat er VI degelijk zooiets van een min onschuldige flirtation had plaats gevonden op haar eigen erf; onder tea pisangboom En dat Tokebon toen toevallig was thufa ge komen en zijn gade een pak slaag had gegeven met een stuk hout. En dat toen zijn, Rame's, vrouw op het spek takel was afgekomen en da ruzie op haar manier had bijgelegd Maar het vrouwtje blééf neen zeggen. En toen werd Tokebon erbij gehaald en be» vestigde precies Vrat vrouwlief had verklaard., En de kebejan werd erbij gehaald en hi) wist niets af van het heele geval. Hlf, de ouwe man, tfKffreep nfat, een», hoe dit moordenaars hem erbij hadden gehaald En toen werd Rome erht driftig en viel uitl „Wat, hij weet ni«t* van het geval af?.... En hij heeft nog In de dessa ten collecte ge houden om het geld bij elkaar (o brengen voor dieft moord Een collecte, ja waarlijk Zou dit nu iets nieuws zijnOf Een coöperatieve vereertfging tot het uit dei weg ruimen van dessa-genooten? Een vleugje communisme Ls er and« rs wel fa te onderkennen.... Uil de Per. Regcerir.g en 1 wtcde Kemel. De T it d schrijft: Hot heelt de aandacht getrokken, dat binnen korten t.rd to» tweemaal toe vra gen zijn gmteW nnn de regeering, of ga den voor oodraebten, vnn harentwege ge geven, reed# door de Tweede Kamer waren to -gestaan. Enkele laden «ter Rechterzijde schijnen ven nmening te zijn, defde Tweede Knmer et niet langer genoegen mede m»g nrmoiv zco te weinig rekening woidt gehoudr* Zijn eerste Rendèz-vous. door P. RAëSKEN. - Hij wist een knap uiterlijk te hebben en had =®r tegenover rijn vrienden op gepocht voor el ft® vrouw onweerstaanbaar te zijn; zijn kan» teorcoflega's mochten veroveringen maken door .jgeloen innemende manieren één was er dia wijn succes bij de dames alleen te danken had won zijn kunst van vertellen - hjj alleen had i? "tear te vertoonen en een wereld van >T r'®n®nnen lag aan zijn-voeten. Bn telkens als jpnderen hem om zijn grootspraak wilden neer- wetten, beriep hij zich op de gedragingen van et dames-personeel op het kontoordie ven» Iftonnen voortdurend boodschapjes voor zijn af- eolsng en vroegen inlichtingen aan hem, of- rj u 26 c*romra{ds goed wisten dat hij geen was' er er zelfs, beweer- •ri voor hu» blouses de kleur van zijn fatnkkers kozen en mej. Louise pronkte met f beminde, dien ze eiken dag naar 't kan» jteor komen hert, alleen omdat hij die slanke *>Ue en donkere oogen had. rendezvous had hij nog niet gehad. Het rtvticmmimi, z.k„rf«id ,m zijr. r* en had hem d aanval dóen ufasteBen C!„ Mi «Ml voor dat een verovering C."'*"1 «KW die voldoening meebracht, die VB"1 hodden, omdat ze hem te voren rtSif ?0el'e I°u ko»len- Een hjd long J~~» M "i" w"i«n tijd en zijn helugMel- i °!*r «O aportekio, tot de plagerijen vrienden het karakter ven een tritda- Hij bteioot toen tot ten «tap, wel- ,h(l ten de reputatie ran zjjn Bchaameim- waar hij met haar zou dineeren en Kaar per soon. De knappe juffrouw van 't kantoor aan d* overkant, die haar plaats had voor een raam en, zooals hij zelf had opgemerkt, toovnlHg tel kens naar zijn raam keek als hij haar fixeerde. Op straat sprak hij haar aan. Ze stemde er in too even met hem op te loopen. Hij noemde een afgelegen gracht en rij maak te geen enkel bezwaar; ze toonde geen haast t« hebben, werd nergens verwacht en scheen het gewaar kennissen te kunnen ontmoeten voor hem te trotseeren. „We hebben elkaar al zoo dikwijl» gezien J" waagde hij tactloos, doelend op haar herhaalde attenties voor zijn kantoorraam. Ze lachte en vergat de beleedfarde te spelen: „misschien begint 't U al te vervelen schert ste ze, alsof ze reeds een omgang en zelfs ook gekabbel en verzoeningen achter den rug had den. Dat ze zich zoo spoedig met hem op haar gemak gevoelde, was natuurlijk een gevolg van zijn persoonlijken invloedde zachte glans van zijn oogen wekte bij haar vertrouwen, rijn slanke gestalte die bij haar paste vergemakke lijkt© zelfs het loopen en rijn vragen hij had 't heel goed gemerkt lokte tusschen de kuil tjes van haar wangen telkens denzelfden glim lach. Ze waren voor eftaar bestemd, want haar blouse had de kleur van zijn das. Ze babbelden en lachten luid en konden niet begrijpen elkander niet eerdér te hebben ont moet. Hij vro«g haar of ze met hem ging dineeren. Ze nam dadelijk aan. - r-- m, En liU verwonderde zich over, hoar instem- Bij 't afscheid nemen spraken ze af voor 't café. Zij beloofde te komenze had niemand per missie te vragen, was onafhankelijk. Thufa verzon hij een afspraak, welke hem belette aan tafel te komen, een afspraak met vrienden. Zijn moeder vomsd» te begrijnen. Een vader had hij niet. Den tijd dien hij thuis vrij had, besteedde hij aan rijm toriet. Ze trof fen elkaar weer, nu in Ket park. Ze waren bei. den op hun Zondngsch. Hij maakte haar een compliment en zij prees de kleur van zijn cos- tuumgrijs stond hem prachtigze was blij dat hij jirlst grijs had gekozen. „Elke kleur staat me eigenlijk goed T pochte hij met kwajongensachtige bravoure. Maar zij hield vol dat donker misstaan zou. „Tl Zal eens een donker pok aar trekken an dere week r „Moet je niet doen, staat beslist leelijk." „Zal je Maandag nfet zeggen." „Weet ik nou al T Ze spraken er verder niet overhij zweeg en nam zich voor haaT overmorgen te bév ijzen dat de kleeren niet hëtn maakten maar hij met elke kleur imponeerde en zij beprakkizeerde stilzwijgend de reden voor haar béwerkvg. Na een wandeling rustten ze uit in het café. Er was een strijkje en hij groette zijn kartooi- collegn'z, dte van-uit hun box hem konden zien. HIJ triomfeerde met baar. Zij ook had in het Café haar bekenden. Zij was er meer ge weest. „Alleen V vroeg hij. „Nou,al jaloersch? plaagde zfj. Dadelijk betrapte hjj er zkh cp burge lijk, ordinair, als een onbedreven joggle te hebben aangesteld; hij wilde voor ftichzelven rp!oo- ven met zijn uiterlijk geen reden te hebben .voor jaiouzie. Jk .bedoel.mei g;oots groo te clubs of zoo I" hemnm hij om richzelve te verbeteren. „Ik hou niet van clubs, ik ga 't liefst samen uit." Met moeite hie'-J hij een nieuwsgierige vraag achter de lippen; ze was zoo Tink en dapper, dat ze htm direct, wie weet, uitlachen zou. Hjj verbeeldde zich al terrein te hebben verloren en ttacteerde overdadig. De kantoorvrienden bleven niet lang, groet ten bijna overdriven toen ze voorbij pingen. „Herken J«, ze?" vroeg hij, omd.it zij door den rook ze op een afattnd niet had onder scheiden. Ze ontkende. „Ze zitten toch op mijn afdeelinpr En 't deed hem goed dat zij alleen hém in kantoor uren opmerkte; en lichtspottend op hun peen- haar, groote neöi, slagcrshanden, czefaooren, verklapte hij hun bijnamen. Ze dineerden met wijn. Hij zat tegenover haar. Ze spraken weinig ep genoten met kleine hap jes, die nauwelijks de vier punten van de vor ken vol maakten, vun het met veel groenten omrande vleesch, van de» door den kelner go- serveerden visch, van het graatharde gevogelte en van de pudding, die den naam van het res taurant voerde. Onder de koffie had hij weer op de canapé zijn plaatsje-naast-haar hernomen. Ze rookten beiden sigaretten. Vertrouwend op do voortreffelijkheid van eigen persoon en op de duurte van zijn tractatie waagde hij eindelijk de vraag, die hij at voor het eten had willen doent „nou moet Je me toch 's eerlijk...." Jk weet "t al", onderbrak ze. „O nee!" overviel hij, Jk weet ook wel wat jij meent... maar dat bedoel ik heelemaal niet." F-n zonder haar tijd te laten voor een eitval, waarin ze hem van ja'.oerschheid zou kunnen beschuldigen, vervolgde h!|..Ut wou Ja aiiee» vragen: „hou je nou v>in me?" „Natuurlijk!" M®«r rij wilde uit hnor mond hooren dat hem knap vond, dat ze vt n hem hield om r :n gestalte, om zirn oogen, om zijn spraak, om zij» geheele verschijning „En r.ou meet ja me nof seggrnwaarom?" Hij tnt ltd, wat laag W"g- gesakt en leunde met zijn hoofd tegen haar schouder. Ze keek op zijn haren, maar zag zjjn gezicht in den spietretrnnd die nnn den ove;kant bove» de box leuningen aangebracht wa» „Waarom?" herhaalde zij. H» knikte. „Omdat je ma héelemaal doet denken aa» hem." ,.Wat zerr J-?" Hlf aehrok ©vereird. Ze bemeri ie riet dat ze pijnigde; prettig tre- ct»md door den drank en door de herinnering nnn een ver'-den hnbbr'd» te vertrouwelijk voort: „Fr*** had ook „Wie fa Frans?" „Mijn vroegere hsminde... die had ook va» die oogen net als jij... en droeg nooit ander» dan grijs.... 'n paar maanden geleden dat ik met Frans ook in deze box. oreciee net als nou.^ Ik heb nooit iem-nd enttnoet die me zoo voort* durend aan F^ens denken «*oet als Pj Het was stil veworden er» verzon een rede* om afscheid ta remen. Hijmet ti'n knappe Bgt'wr n'1®®1*» goed om e^n reisje am een an •'eren minnaat te doen denkenl Fven later wnz hij wer alleen. Goddank! Toch nam hlf rich voor MannteTnorreen o» kantoor even te bluffen dat hit haar rr-t tijm] figuur gewoon-weg gek gemaakt had. (Wordt i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3