TwinK I ling tja i. iW ^^^EÏsnOMSTREKEN in Maandag 2/October 1922. •n der iremlen 10.000 I (3> *3 FEUILLETON. ZIG II i I 61e Jaargang assnMMMBHT ^BUITENLAND. Ip den Maalstroom IMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, a. d. IX, OUDERKERK a. d. IX, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon-en Feestdagen 1,1 '■■-l 1 VEEN oveRZiew. Ingezonden Mededeellngen. io 8480 84 kend. enten n de 28 600 (Woidi ▼ecvolgtQi 121»] 3’ f At inge- legr.- an of bi} ter, nnetji de len ma jen DJN: NO in het grond ti den- geval j weer ie pre- laria”, i de in i ioog en. In- m niet wN voor- Sg ler Jan H jf rente Igende Ej h een- EJ iische” m oor de jgf I” niet redac- He za- jüj erkent 5 voor 83 -- Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. Zij antwoordde niet meer. Zij wist immers niet, óf zij iets, en wirt rij van ,dezen heer uit nirurnti** uo.w.rku. /I.» kU „Je hebt je mooi gemankt, Suset, alsof je naar de comedie ging." Zij nntwoorde schelmtirh en toch met grap, plge autoriteit! „Een beetje comedie spelen moeten wij ah len - als het ons goed zal gaan!" Toen hij de bloemen op de tafel zag, sehuddt hij het hoofd. „Moet hij hier dan binnenkomen, Susel, «o< dadelijk in den huwelijken kring?” Ze werd bijna boos. Ja, in den huiselijken kring zooals Elite doet, als zij de patiënten wil houden.” Hij lachte kort. „Zooveel verwachting heb je voor ons vat oorlog \omt moet Moestafa neten, wajt het toetreden kent. Glogau” verwachtte. Aleen, dat hij anders was dan de anderen, dat wist zij. Dat hij op haar wezen inging, haar begreep, alles aardig op-« nam, wat zij zei, haar zooveel vreugde au» zichzelf deed genieten. En toen er kort na zeven gebeld^werd, kwam er een lichte blos op haar wan^kn. Want zij voelde, dat dit bellen voor den eersten keeR niet haar man gold, niet de muziekschool maar haar. Felix Frank kwam met een ruiker Panna viooltjes voor zijn „beminnelijke tafeldame"* van giste» en en mat «en piano-uitgave voor quatremaii s van rijn suite. „Aan Mevrouw Susanne Graebner, die eea vleugel een ziel geeft, met eerbiedige sx^.pts thie. Felix Frank,” stond op het titelblad. L Gewoonten veranderen wil zeggen, het toven in zijn'kern treffen, want het leven is •Jechts een weefsel vfm gewoonten. C Amiel. BULGARIJE. Leden van het vroegere Bulgaarsrho kabinet gearresteerd. Veenen, 1 Oct. (V. D.) Volgens besluit van den Oppersten Raad van den Boerenbond werd alle leden van he knbinet-Geschow, Dnnew en Malinow in hechtenis genomen. De Opperste Raad besloot voorts om, indie* •t eene actie tegen de boerenpartij onderno<i men werd, terstond de boerendictatuur uit t» roepen. ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ125, per week 17 cent, met Zondagsblad «pr kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* (franco per port p« kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. i Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oos Bureau! MARKT 81. GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Önsa bureaux s#d dagelijks geopend van 8—8 our.| Administratie Tal Int 82> Redactie TeL MUL jZ .Zanten van Junli&ht en Lux. -®S dekten. Zij kwam zichzelf door de verwach ting van nieuwe winsten nu al onmetelijk rijk voor. Nu dacht zij er ook aan, dat Felix Frank zou komen. Zij wilde er aardig uitzien. Zij zocht in haar voorraad blouses afschuwelijk wa ren ze allemaal f Nu dat zou spoedig an dere worden! Voorloopig zou zij genoegen nemen met een tulen blousje, waarvan zij wist, dat het haar goed stond. Ze maakte het haar opnieuw op, wreef haar nagels op met een ouden leeren handschoen. Toen bedacht zij, dat zij wel een paar bloemen kon halen aan den overkant, voor de tafel in de eetkamer. Bloemen stonden al- tijd aardig I Zij gaven een schijn van behaag- dezen heer uit Glogau F lijk heid. Langs den achtertrap sloop zij snel naar beneden, opdat haar man haar niet zou ophouden. Daarna wilde zij nog wat opruimen en ook een beetje eau de cologne sprenkelen, om de „schoollucht" te verdrijven. In geen geval mocht Felix Frank weten, hoe erbarmelijk alles bij hen was. Dan zou die fijne, teere hulde dadelijk ophouden, dan werd alles grof medelijden. Tegen rijke vrouwen deden de mannen altijd heel andere dan tegen haar dat had zij vaak genoeg opgemerkt I En zelfs Otto was anders els rij met hem aar dig gekleed in gezelschap was. Zij had onder-1 vinding. U« trekt zeker ook wel even een andere jas aan,” zei zij tegen haar man, toen eindelijk de laatste leerling weg was en zij alle ramen open zatte. Hij knikte moe en verstrooid. f „Al* je ’t bepaald wenscht Zij werd bijna ongeduldig. „Maar natuurlek, ik begrijp je niet T Een goedg spottend glimlachje vsrecheon honderdviiftig mark op geen stukken na om zijn lippen. ADVERTENTIEPRUBt Uit Good* an omstreken (baboorand* tot drt beeorgkria*)« 1—5 regale L80, elk* N*el meer ƒ025. Van bulten Gouda en dan heeargkiiiigi lre-5 regel* L55, «Ik* regel meer ƒ0.80. Advertentie» in hat ZaterdaganuMr M bijslag op dan prfj*. Llefdadlghelds-advertantWn de helft van dan prij*. INGEZONDEN MEDBDEELINGRNr 1—4 ragala 108, «ika regel maar 0J0. Of de ”oórpagin* 80 booger. Gewone advertenüën «n ingezonden medadeelingen b|J contract tot naar gtredneaw den prijs. Groot* lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advartentiën kunnen worden ingexonden door tuMehenkomst van eoUada boekhaa» delaren. Advertentiebureau* en onze Agenten en tnoetan daags vóór da plaatataff het Bureau afin ing^komen, teneinde ven opname versakard te xtjn. eenmaal géén ir.au tswaf voor Groot-Brittanniö!1 Integendeel, de controverse tusschen beiden be staat nog onveranderd; als de Temps het stand punt der Fransche regeermg weergeeft, dan zal Frankrijk evenals Italië met diplomatieke middelen alles trachten te doen voor een gun stige oplossing van het Oostersche conflict, doch verder niets. Zoo zal Engeland bij do ver dediging der zeeëngte geheel op zichzelf aan gewezen zijn, voor welke eventualiteit het dan ook doorgaat actieve maatregelen te nemen. Er zal geen Turksche soldaat over den Bosporus trekken, dan nadat de Kemalisten de voorstellen der geallieerden op eene te houden vredescon ferentie definitief hebben aanvaard. Volgens de jongste Londensche telegrammen, waarvan we hierboven reeds gewaagden, wordt de toestand zelfs als „buitengemeen ernstig” beschouwd, dat is dus weer een graadje erger dan als „ernstig” zonder meer. De berichten over een Engelsch ultimatum aan Kemal spre ken elkahder inmiddels tegén. Hedenmorgen werd een Parijsch beridht daaromtrent vanuit Londen gelogenstraft; daarna werd het uit Lon den zelf weer gelanceerd. Is de BritscKe regee- ring wellicht min of meer besluiteloos? Vol gens do laatste berichten vertrekt generaal Ha rington uit Konstantinopel naar Kemal om een onderhoud met dezen te hebben. Als Moham med niet tot den berg komt, moet dé berg tot Mohammed gaan. In dit geval schijnt dit spreekwoord wel bizonder van toepassing. Te hopen is, dat op het allerlaatste oogenblik nog een vreedzame schikking zal worden verkregen! Amerika ansche destroyers naar - Konstantinopel. New-Tork, 30 Sept. (N. T. A. Draad loos). Gemeld wordt, dat na de bekendmaking van den wensch van Hughes, den staatssecre taris van buitenlao.dsche zaken, dat de Darda- nellen vrij zullen zijn, aan twaalf torpedosche- pen en een proviandschip last gegeven is naar Konstantinopel to trekken tot het verleenen van bescherming aan ae Amerikanen. Aan de schepen is last gegeven te vuren, indien de n«*b;iwen een mrand doo» do geallieerd, or* den overyooragen aan een commissie, bijg«4 staan door Kemaüstische gendarmerie, die ds\ provincie bezet zal houden tot het sluiten vaat den vrede. Zoo spoedig mogelijk zal te Moet dania «en conferentie moeten worden gehouden, Franklin Bouillon wees er op, dat het dringend noodzakelijk is binnen 4ö uur een oplossing te •verkrijgen. Kemel stond er op, dat Thraci* niet aan da Grieken «al worden teruggegeven. Franklin Bouillon zeide, dót de Kemaüstische troepen' Thraciö pas na het sluiten van den vrede mogetif binnenrukken. !n «en telegram zegt Franklin Bouillon, dat optimisme geoorloofd is, maar hij verheel! zich de ernstige moeilijkheden niet, voorname lijk van den kent der Nat. Verg. De houding van PoincsnL Parijs, 1 Oct. (HaVas). Poincaré, die zldi Zondag naar de Vogezen zou begeven, hoeft deze reis uitgesteld om de gebeurtenissen in het nabije oosten te volgen. Hij heeft heden zijn verzoenende en vredelievende actie voort- jjezet en is zoovel te Londen als te Angora' lusschenbeide gekomen. Zoo verzocht Poincaró Franklin Bouillon te beproeven het antwoord aan Moestafa Kemal zooveel mogelijk te ba* p-'edlgen. In Fransche kringen wordt opgemerkt, dot in de door de geallieerden op 23 Sept, aangw» nomen resolutie s'echts een diplomatieke uctia voorgeschreven en Poincaré heeft in dert loop der jongste conferenties nadrukkelijk ven< klanrd, dat Frankrijk tegen Turkse geen man het veld «at zenden. De bijeenkomst te Moedania, Parijs, 1 Oct. (B. T. A.) Joessef Kemal zond uit Smyrna een telegram aan PoincariU met het verzoek oen bijeenkomst te houden der, generaals te Moedanla op 3 Oct. Poincaré zond dit telegram door jtian Sforza. s Cond.n, oti (V. D.) D. fMilUwdra hebben toegestemd in een militaire conferentie te Moedania op Dinsdag ax Engeland, Franks rijk en Italië zullen daarbij resp, worden vertot genwoordigd door Harington, Qmrpy en Mom belli, terwijl er ook een Grleksche generaal aaw zal deelnemen. Partfs, 2 Oct (Havaa). Kemal heeft lamed pasja aangewezen Angora te vertegenwoordig gen te Moedania op 3 Oct. Londen, 2 Oct (R.) Dat Kemal den chel van zijn staf Ismed pasja aanween om naar <W conferentie te Moedania te gaan^ geschiedde» omdat hij zelf genoodzaakt is naar Angora te vertrekken. De bijeenkomst verliest daardoor veel van haar belangrijkheid, maar men verw wacht, dat Ismed pasja van volledige volmach» ton voorzien zal zijn. Kern»1 gaarne de eerste de j^^iggeiegwilfeid.t? willen aangrijpen om ge- KraM Harington te ontmoetendoch hij ftert eerst terug naar Angora om contact te ifferkrijgen met de nationale vergadering. Waai. Kt men als men wil de conclusie kan trek- IkV 'dat Kemal het onderhoud met den Brit- Bthcn opperbeveL-ebbcr voorloopig liever maar Als men op de Londensche telegrammen van meden mag afgaan, is de Britsche regeering deze politiek van in de lengte trekken moede. Ze Wenscht den toestand in de Tsjanak-zóne, waar Turken om zoo te zeggen boven op de Brit- Bchel mies liggen en deze op hun gemak kun hen verkennen, niet langer gehandhaafd te zien. J^ant dat de Britsche regeering zelf haar ver sterkingen aan de Dardanelletikust zal laten £er»n' "evena^s de Franschen en Italianen de llen en daarmede de zeeëngte geheel zal over- •fvoren aan den willekeur der Turken daar- ftan vqlt natuurlijk niet te denken. De houding Oer Franschen en Italianen in deze dagen is nu De bemoeiingen van Franklin Bouillon. Smyrna, I Oct. (B. T. A.) Franklin Bouil lon heeft zijn oorspronkelijk plan om zich met Moestale Kemel "aar Angora te begeven, laten varen en is naar Constantinopel vertrokken. De Fransclto gedelegeerde voerde zeer langdurige besprekingen met Moestafa Kemal en do an dere leden van het nationalistische kabinet, die zich te Smyrna bevonden. Hij gaf hun een vol- ledige uiteenzetting van het standpunt der ge allieerden en van de argumenten, die Turkije gunstig zouden kunnen stemmen voor de aan vaarding van de geallieerde voorstellen d.d. 23 September. Constantinopel, 1 Oct. (B. T. A.) In verband met het onderhoud, dat tusschen Frank lin Bouillon en Moestaf? Kemal heeft plaats gehad, werd, onder voorbehoud van de goed keuring der betrokken regeeringen, voorgesteld op 3 October ajj. te Moedania een conferen tie van generaals te doen houden ter vaststel ling van den maatregel van militairen aard, die genomen dienen 4e worden in afwachting van do diplomatieke conferentie over de vredes voorwaarden.. Te Mo*dania zullen ook de voor waarden worden v^astgestcld voor de verzeke ring der ontruiming van de neutrale zones van Tsjanak en Thracië. Rome, I O c t. (B. T. A.) De voorwaarden, waarover Franklin Bouillon en Moestafa Kemal het eens zijn geworden, zijn de volgende Thracië zal onmiddellijk door de geallieer den worden bezet, die het bestuur over dit ge bied voorloopig op zich zullen nemen met den steun van ongevev duizend man, die te Adria- nopel zullen worden gelegerd en kleine deta chementen op verschillende strategische pun ten, zooals Gallipoli, enz. Hêt bestuur zal daar- ze heelemaal niet gedacht. En morgen zou het weer zoo zijn?! Twintig mark zou zij geven. Twintig of mis schien wel dertigDan kreeg zij 's avonds Maar rekenen, dat kon zij niet. Dat was ook heelemaal niet noodig. Alleen moest «ij rich een groofe portemonnaie aanschaffen, haar kleine beursje kon al dat geld dat z.j nu rou krijgen heelemaal niet bevatten! En Hans, dien goeden jongen, wilde ze wat koopen. Iets heel mooisEn dan wilde zij met hem naar h^t groote warenhuis gaan juist di’irheen -- en dan zou hij iets voor rich uitzoeken. De menschen daar zouden bet -lër.. r'.2‘ •••'t hij haar niet, op een beetje geld aankwam! Zij boeide geen kanten kraag te stelen, zij was iemand, die de prachtigste cadeaux geven kon5n haar man wilde «ij een elgant huisjasje koopen van don kere, gestikte zijde met fluweelen omslagen en de kinderen vooral linnengoed, kousen op dat ril hier niet altijd behoefde ritten step pen. Dat vooral I En rij greep mét een ploiseling besluit alle* by erkaar wat op haar naititafel lag en Hep naar hiAF^slaaplymer en stopte 1st docr e'kaar «Ooale_Jaet uit haarmannen cen nder- ete’ kastiade. Hel kwam haar niet in de jodi-hte dat de gewonnen negentig mark haar tekort ▼an - Vandaag bleef de vraag uit. Susanne was >»auwelijks meer in staat, het babbelen en Jachen der kinderen te verdragen. Bij elk bel len schrok hevig. De piano-onderwijzeres die per telefoon ergens naar informeerde, kon zij Ranst niet antwoorden, zoo heesch was haar •tem door de opwinding. f [En eindelijk Weid zij het niet meer uit. fWKleedt je aan en gaat naar beneden, op «traat spelen.” Dit was, al* altijd het einde. Daarna liep zij heen en weer in de donkere Itetkamer, met in elkaar geklemde handen en ■brandende oogen, want alles» wat «ij sinds *ei* fisteren beleefd had, stond in onverdraaglijke tichelle kleuren voor haar geest En zij moest ton Felix Frank denken en hoe hij heden bepaald --- - - ton anderen indruk van haar zou krijgen, in de .hoort U westwoord hHjkJ°n*eb? («f» beuken, dat van alle kanten in de dordfere ■MM haar veranderdWant er moest een fee bestaan, als er sprookjes waren. En dit was een sprook je! Een sprookje, dat waarheid geworden was! Zij wilde naar binnen loopen, naar haar man, hem om den hals vallen in het bijzijn van ieder een hem vertellen Neen. Zij mocht hem niets zeggenDat het eenige, dat jammer was, Zij moest haar vreugde voor zich houden.' Mnér wat was dat moeilijk-wat vreese'.'jk moeilijk I Dat had pache heeft op de nota van gene- Èarington inzake de aanwezigheid van neutrale zóne geantwoord, dat hij ésraj^ 'ie can zijne Iroepen niet verder te laten opiuMten fa dat hij gaarne de gelegenheid zal om met generaal Harington een be- éprektog t* hebben. Aangerien echter de Turk- eche troepen zich vlek voor de Britsche prik- Mthend-weraperringen in de Tsjanak-zdne be- Mutea o* dus moeilijk meer verder kunnen KjnelfclW althans niet zonder een onmiddel- lijken casus belli uit te lokken ie de Britsche MgMMbg «niet de bereidverklaring van Kemal hadb| niet tevreden. Zij eischt de ontruiming .{ton d» geheele neutrale zóne. Immers de ge- jAltetaden rifc tot hunne concessies aan de Ke- liallstea «dromen op deze voorwaarde, dat de rbto «fch, hangende de onderlinge bespre- zouden onthouden van iedere schen- i dto neutrale zöne voornoemd. Ze hebben die M wfcl overschreden, ergo; wenschen ze I geallieerden hunne concessies handha- x aan moeten ze eerst terug tot buiten de tijdige strook, Ög éta tweede nota, die generaal Harington mal inzake de ontruiming der zóne geritfa er wordt thans blijkbaar door tttsn met spoed gehandeld heeft de ihe bevelhebber opnieuw een antwoord len» hetwelk bewijst dat de aanvoerder «nalisten niet alleen een uitmuntend mi- maar bovendien ook een voortreffelijk iaat te. Volgens een telegram uit Kon- opel aan de Daily Mail heeft Kemal ver- dat indien de Engelschen hunne troepen terugtrekken van de Aziatische kust, M de Franschen en Italianen deden" hij, r bereid is zijn troepen aan de Darda- RMt onmiddellijk te bevelen „eonigwamc At Ie trekken” en zich te bepalen tot itoeteltittff van burgerlijk bestuur en po- Daar Kemal pa ha het burgerlijk be- yJ te* de politie in het door hem veroverde »<Aril natuurlijk al lang weer hersteld WL Stoet deze laatste clausule vanzelf slaan W neutrale zóne, waarvan Kemal zich dus M Ut gverige al als h**er en meester be- i Georgette.crepe de chine, alle stoffen,hoe djn en teer ook.kun nen.Indien verschoten..met Twink weder prachtige frissch# kleuren krijgen. DE LEVERS ZEEP m» VLAABDIHGEH o voorkamerdeur niet, als er een les was afge- loopen, noch het gerammel der veiligheidsket- ting en het openslaan van de paraplu's in den staander, zij bemerkte nauwlijks, dat haar man een paar maal door de kamer geloopen was, snel, met den zenuwachtigen, eeenigszins ver- drietigen trek om den mond, die hij uit de klas meebracht als een ziekte, bemerkte nauwelijks, dat het meisje het licht had aangestoken, en het schoone eetgerei in het buffet geborgen had. Als een draaimolenpaard ging zij maar weer om de vierkante tafel, bleef alleen dikwijls staan om naar den wijzer op de ronde hangklok te kfken. En nog eens belde de telefoon. „Ja, ja. riep ze met verslikte stem de kamer in, en vloog naar het toestel. „Hier, Hans Grebner, met wie?” Ze kon den hoorn bijna niet vasthouden. „Jij Hans Ik ben het, tante Susel Én in onvervalscht Berlijnsch dialect klonk het antwoord: „Nou wat zegt u van zoo'n geluk? 't Is 'n wonder! Negentig mark winst! Wat heb ik u geraden goed hè Morgen kunt u het zoodje halen, tante. Bij de bocht, als af gesproken. En dan zeg ik u dadelijk nog een tip voor morgen I Nou tevreden met het zaakje JHans mijn lieve, goeie Hans! Negentig mark krijg ik T Alles aan haar trilde. Zij had kunnen huilen en lachen tegelijk. „Och wet, oarin! 't Moet nog heel anders worden! Maar mondje dichti!” tante Soeri, L_„. _7 1 van aerf Dm tot moraan re- dèg!” Zjj hing dan hoort op. Twro“ ifroote, blhv; kenden trama rolden over haar wangen. Zij keek in da kamer rond. Die leek haar'na heel andere. Bn tei Jaek rtab «elf ambm to* Ate Ud eea fee Een verklaring van Litwinof. B o r 1 ij n, 30 Sept. (W. B.) Volgens de blaoen is de leider der Russische delegatie van de Haagsdie corferentu, Litwinof, gisteren te Bellijn aangekomen. Hij «al slechts «eer kort te Berlijn blijven, daar hij te Moskou dringend verwacht wordt. Litvinof verklaarde tegenover een medewerker van de „Voss. Ztg”, dat Rus land er groot belang bij’heeft, een oorlog in het Oosten te vermijden. De sovjetregeering zal haar algeheelen invloed aanwenden om een minnelijke schikking van het conflict in het Oosten te verkrijgen. Rusland moet alle mid delen aanwenden om de erkenning van zijn be langen aan den Bosporus te verkrijgen en ge kend te worden bi j de oplossing van het vraag stuk. Tusschen Moskou, Chnrkof en Angora heerschte te dien aanzien volledige overeen stemming. Litvinof twijfelde er niet’ aan, of Kemal zou het Russisch-Turksche verdrag trouw blijven. Geen nieuws uit Kon&tantinopel. Londen, 3 0 Sept. (R.) Het kabinet kwam in den namiddag bijeen, in afwachting van nieuws uit Konstantinopel, doch stelde, daar er geen nadere berichten waren, de zitting weer uit. De ministers zijn gereed om op elk oogen blik dat berichten binnenkomen, bijeen te ko men. De Turken blijven oprukken in de richting van Ismidt. Londen, T Oct. (R.) Hoewel de Turken Erenkeuy hebben ontruimd, blijven de Kemalis- tische troepen oprukken in de richting van het schiereiland Ismidt. Tot nu toe hebben zij ech ter de neutrale zöne niet overschreden. Er is geen antwoord ontvangen op het verzoek aan de Turken om den termijn van ontruiming van Smyrna te verlengen. Het werk voor de vluchte lingen wordt dan ook voottgezet, ondanks het1 Turksch bevel, dat dit op 30 Sept, moest eindi gen. i De Turkfitihe militaire operaties gestaakt. Constantinopel, I Oct. (R.). Hamid Bey heeft aan generaal Felle een nota van de regeering van Angora overhandigd met verzoek dezs ook te doen toekomen aan de Italiaansche en Britsche hooge commissarissen, In deze no ta wordt verklaard, dat bevel is gegeven tot het onverwijld staken van alle militaire opera ties tegen Tsjanak en Constantinopel, terwijl het vei zoek wordt gedaan Thracië met inbegrip van Adrianopel tol den Westelijken oever van de Maritza onmiddellijk te doen ontruimen. Moestafa Kcmal naar Angora. P a r ij s, 1 Oct. (B. T. A.) Moestafa Kcmal, vergezeld door Franklin Bouillon, heeft Smyrna Vrijdagochtend verlaten en wordt op zijn vroegst des avonds te Angora verwacht. De reis geschiedde per auto. Moestafa zal zich dadelijk onderhouden met de andere leden van 't kabinet. Morgen zal hij de Nat. Verg, raad plegen. Het officieele antwoord zal dus niet voor Maandag of Dinsdag kunnen worden verzonden. Geallieerde missies naar Thracië. Constantinopel, 1 Oct. (B. T. A.) De hooge geallieerde commissarissen besloten drie militaire missies naar Thracië te zenden, om de bevolking tegen uitspattingen te behoeden en da monumenten te beschermen. t TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABIJE OOSTEN. Kemal en generaal Harington. Londen, 30 Sept. (N. T. A. Draadloos). Volgens een Amerikaanschen correspondent te Smyrna heeft Kemal na een conferentie met adviseurs, die tot diep in den nacht duur de, besloten tot een samenkomst met generaal Harington in het begin der vólgende week. Een waarschuwing van Australië aan de Turken. Na een kabinetszitting heeft, blijkens een ex- change-bericht uit Melbourne, de premier van Australië, Hughes, er in bet huis van afge vaardigden op gewezen, dat Australië in tien grooten oorlog een grooter leger in het veld had gebracht dan de rurken thans op de been l onden brengen. Wij zullen dit weer doen, zoo liet hij er op volgen,' als de noodzakelijkheid zich voordoet. Het is goed, dat Moestafa Kema! zich dit herinnert. Wij willen hebben, dat de Turken „fair" behandeld worden, maar als er Kemel niet Ver ven Australië betee-^ verft fegelijkerhjd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1