omstreéeSI ÏÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN K a. A OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STÖLWDK, WADDINXVEEN, ZEVEND v Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. vie FEUILLETON. 1 SAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELM, NBSUWEHÏ ting end ien /er be- van ia’s lan- :aal ten, nde an: sldt Ing bli- AN EN der de en, net ran Ing Dinsdag 3 October 1922. 61e Jaaifcanr^' In den Maalstroom Wo. «04» y .wteF F Sr r,‘.7' f ■Jr,, d« O.- het JTE- 50 niet, een kiel •in» on- Wordt te. .01^ ter- uder voor I is de el len LI- lex in afl- lan itio ide de slo- de politie daar een inbrekersbende heeft erresteeid, die sedert bijna pleegde in confcctiomi oenen heeft j, kenden. lei- cho der hu- ïu- sti- De 400 BEK» DE ind 980 int die ge len Wt- oo- ns- en. iw- eid els ioe- Draadloos wordt d.d. gisteren uit Londen ge meld In verschillend» vooraanstaande kringen wordt het betreurd, dat de Volkenbondsv erg doering fiOMHE (IH lll\T Pacifistisch congres. Leipzig, 2 Oct. (W. B.). In de eerste al gemeen© bijeenkomst van het Duitsche pacifis- ten-congres, bij de behandeling van het onder werp dienstweigering en algemeene staking als middel ter voorkoming van oorlogen, hebben prof. James Hudson (Manchester) en Dissmann (Duitsche vakvereenigingen) het woord gevoerd, 's Avonds is een lezing met lichtbeelden gehou den over de barbaarschheid van den oorlog en de Armeensche gruwelen. Tegen deze gruwelen nam de vergadering een motie aan. Een relletje bij Siemens en Halske. Berlijn, 2 0 at fW. B.). Ben deel van de arbeiders van de Wemerwerke van de firma Sie mens en Halske is binnengedrongen in de direc- tie-kamers en eischte hoewel er over die aan gelegenheid reeds onderhandelingen*aan den gang waren tusschen de wederzijdsche vereeni- gingen intrekking van het ontslag van een lid van den bedrijfsraad, dat ontslagen was wegens het zonder vergunning verlaten van zijn werk. Door feitelijke bedreiging van de bedrijfsleiders werd de belofte van hem weer in dienst te ne men afgeperst Aangezien door deze gebeurte nissen de behoorlijke gang van zaken onmoge lijk was gemaakt, heeft de directie der Wemer- werke tot nader order gesloten en de arbeiders ontslagen. z 1 ebben gekreten, welke I v !e. hadden willen trekken tom Kemal gedwee en tam te krijgen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedh Franco per pórt per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA* b(j onze agenten en loopers, den boekhandel aa da postkantoren. Onze bureaux stfn dagelijks geopend van 9—4 uur.» Administratie TsL lm. 82| Redactie TsL 541. De persoonlijkheid is de giootste macht. Laurillard. 28 Zij klapte als een klein meisje in de handen. „Dat is lief van ui Maar nu moet u de suite bok met mij dooispelen, mijnheer Frank!” Zij bladerde in het sdirift, en dan keek zij altijd weer tersluiks naar de huldiging en snoof aan de sterkgeurende bloemen. Parmaviooltjes! De klank alleen had iets bedwelmends, exotisch! „De bloemen komen immers uit Nttta, niet Waar?" Felix Frank glimlachte. „Ja..... dat zegt men." Hij wilde or bij voegen: „Mevrouwtje," maar pit scheen hem toch te vertrouwelijk en zoo ■fet hij zijn oogen met een bijna teedere uit drukking over SiBsnne's aardig, blozend go- tochtje glijden. ®cnter «»g een diepblauwe» hemel voor jtich, de b’aww't zee, witte huizen en zorgeloo- •e’ vroolijke vrouwen, wondermooi gsklsnA in •en wolk van heerlijke geuren gehuld. „U ia zeker wel in Nizza geweest?" vroeg fÜ, half nieuwsgierig, half jdoersdi m legde heet* wangen togen de koele bloemen. M was ia Nizaa geweest. 0p zijn huwev l^veis. Ui teste terug mb dis da^*. ma* Hl ar Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. ZWITSERLAND. De politiek der democratische radicalen. Bern, 2 Oct. (B. T. A.) Het congres der Zwitsersche democratische radicale partij heeft zich uitgesproken voor de verwerping van het socialistisch initiatief, dat een buitengewone aan had moeten wennen, in Alma Kurthe zijn vrouw te zien. Hij dacht terug aan die vroege morgenuren, als hij zich snel en stil aankleedde en wegsloop als een schooljongen die er heimelijk van door gaat, om alleen langs de zee te dwalen en te mogen denken aan wie en wat hij wilde. Hij dacht terug aan die avonden in Monte Carlo, toen hij zijn oude pleats had aan een der groe ne speeltafels en zijn vrouw met gloeiende wangen, droge lippen en zware ademhaling naast hem zat. Een schandaUg geluk had hij toen gehad, en zijn vrouw streek de goudstuk ken op met bevende vingers en weende avonds in het hotel, ómdat zij vreesde, dat hij „zich ann het spel zou overgeven," weende, omdat zij „een afschuw had van winnen en angst voor vei liezen." En zoo had hij die schoone dagen doorge bracht, aan de zijde vap zijn vrouw die wij- felde tusschen walging en vrees en smeekte om te vertrekken als het „grootste bewijs van liefde" van hem. „Hoe wondermooi moet het daar zijnl" Susannes goudbruine oogen staarden vol ver langen in de flikkerende gaslamp. Felix Frank wist op dat oogenblik, dat Su sanne Graebner innerlijk even vreemd was na» haar leelijke kale woning als hij aan de zijne, en hij keeide zich snel om, opdat zij het me delijden in zijn oogen niet zou zien. Een mede lijden, dM haar wonden moest, als zij hst niet begreep. Zjj ging de kamer uit, om de heeren niet te storen bij hun «akelijke besprekingen. Zij nam de bloemen en de muziek mee. Een sterk ge voel van eigendom ontwaakte in haar. De be hoefte, iets heel alleen voor zich te hebben en te beware* waar ni—nnd anders mocht aan- kMMB. Stakingsactie. Berlijn, 2 Oct. (W. B.) In de apparaten- fabriek van de A. E. G. in de Ackerstiasse te Berlijn brak een wilde staking uit, omdat de directie weigerde een loontoeslag aan het per soneel te verleenen, die niet in het looncontract voorkwam. De directie heeft volgens de bladen 10.060 arbeiders ontslagen. De mijnwerkersloonen. 1 Berlijn, 2 OcL (W. B.). In aansluiting op de uitspraak van het scheidsgerecht voor het Roerbekken zijn heden in het rijksministeri© van arbeid de scheidsrechterlijke uitspraken voor de andere steenkoolbekkens geveld. De loonen zijn daarbij met 80 95 percent verhoogd. DU1TSCHLAND. De economische moeilijkheden. Wolff meldt d.d. 2 October uit Berlijn Op den bondsdag van de katholieke arboi- dersvereenigingen te Essen zijn van alle zijden klachten tot uiting gekomen over den invloed van de duurte op het bestnnn van de arbeiders. De tijksminister der posterijen Giesberts, die de besprekingen bijwoonde, hield een rede waar in hij de vergadering verzocht niet alleen de regeering verantwoordelijk te stellen. De ophef fing van de distributie was niet alleen door de belanghebbenden, maar ook in uitgebreide krin gen der arbeiders verlangd. Wanneer men an derzijds de ontwikkeling van den toestand had kunnen overzien, zou ongetwijfeld de distribu tie niet in de mate als geschied Was zijn opge heven. Er moesten andere wegen gevonden wor den om den nood van den komenden winter te boven te komen. De minister dacht hierbij aan een Jeening, die niet voor hersteldoeleinden, maar de voedselvoorziening moet worden be steed. Beilijn, 2 Oct. (W. 11.).'De rijksminiater vón arbeid heeft vandaag do uitspraak van het scheidsgerecht over de loonen in het Roerbek ken voor October, die de patroons verworpen en de werklieden aanvaard hadden, van kracht verklaard, teneinde een vasten grondslag te scheppen voor de onderhandelingen over de loo-( nen in do andere mijnbekkens. De moord op Rathcnnu. B e r 1 ij n, 2 O c t. (W. B.) Volgens de Berl. Zeitung am Mittag begint msrgenvoormiddag to Leipzig de eeiste openbare zitting .van het gerechtshof ter bescherming der Duitsche re publiek. Het pro*es betreft de medeplichtigen, deelnemers en begunstigers van den moord op Rathenau. Het gerechtshof wordt gevormd door drie medeleden van het rijksgerechtshof en een mtai leekenrechters, daaronder de vroegere iiksk-mse i:r, d« advocaat dr. Fehrenbach en n1 van anc’c er ’den. Oplichters aai<ehouden. Uit Berlijn wordt door het W. B. gemeld, dat ende heeft ge- lj]ongaarsche troonopvolger binnen 1 Cl h. deo dood V«n «ijn voorg mfcctiemagazijnen en voor milli- - - - - - geroofd. Da gearresteerden be- ADVKRTENTIEPRIJS» Uit Gouda «b omstroksB f-*--- "-q ■WjTï 1—5 ngels L80, elka rsgal meer 045. Van bolton Gouda Bi das boosorikriMX 1-5 regels 145. elks regel «hoor ƒ040. Advertontifti in hot i lMi n M j bijslag op den prfls. Uefdadlgheids-odvortentüta de helft van des pclta. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 rogeb ffM, alto MCtfaMt» JMfc 09 de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentifin en ingezonden motMeoHngen bQ «ootraol M den prus. Groots lettors en randen warden berekend naar ylastmilada. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenhoaat m saModt hoekte* del aren, Adverttibtiebureaux en ouzo Agenten on moeten dean vMr te iMtef aan hot Bureau zijn ingekomen, trn-tod. n> wmm -nW w rtto FRANKRIJK. De Fransche zeeliedenstaking. ,Bor deu u, 2 OcL (B. T. A.). De mailboot Massilia is opgelegd. Onder de stakers begint verdeeldheid te komen. De Stilbé zal vanavond naar Engeland vertrekken met een nieuwe be manning, die zich bij het besluit van 5 Septem ber heeft neergeiegd. ZWEDEN. 1 Verlaging der post tarieven. Stockholm, 2 Oct.B.) Heden zijn hier de verminderde tarieven voor post en tele foon ingegaan, die 20 tot 25 bedragen, NOORWEGEN. i Een belangrijk* uitvinding. jaar bij de i Chr is t i a nia, I O c L (V. D.) Ben Noorsch of artillerie, ingenieur heeft een apparaat uitgevonden, waar dóór een groote kolenbesparing op de stoonv* schepen verkregen wordt. Op het schip, waarop de uitvinder vaart, was het dagelijksch kolen- verbruik van 17 ton op II ton per dag terug gebracht. uiteen moest gaan zonder dat een definitief! oplossing is bereikt ten aanzien van 't vraagstol der waarborgen van de leening aan Oostenrijk Het standpunt vnn Italië, de voornaamste hinden paal in dezen, wordt geacht een maatregel h zijn, waardoor de onafhankelijkheid van OÖetenl rijk zou warden aangetast, welker strikte hand having Balfour met nadruk essentieel noemde Groot-Brittannië, al» een dor garandeerend mogendheden, heeft steeds geacht, dot de cotv tröle bij den Volkenbond moet berusten. Naai verluidt, stellen Frankrijk en TsjechoStowakijt zich op hetzelfde standpunt. Laat Italië zijn bezwaren vallenl Genève, 9 Oct. (B. T. A.). Volgons„etel gerucht heelt da Baliaansche regeering grOMj tendeels haar bezwaren tegen de ontwerpregat ling van Oostenrijks finandeeien toeMsnd Im teu vallen. il HONGARIJE. De Hongaarsche legitimisten. Boedapest, 2 O c t. (B. T. A.) Daar <M i zes maan* zijn voorganger mo< worden gekroond, hebben de Hongaarscte legt timisten op 1 Oct een verklaring afgelegd waart in zij zeggen, dat de opvolger, volgens bet erl recht op den troon van Karel IV, zich wage* overmacht niet heeft kunnen laten kronen bin* nen den voorgeschreven termijn en volgens drt traditie. De verklaring heeft geen enkel* prsoi tische waarde. D. havenM^tor I. ttoiwi, optehran. D.n.lj, 1 Oct. (W. B.) D, K.ktog ha venart—Sen ia bij,el^d. H.t dagloon dM arbeider, bedraagt 1200 mark. Overwerk worda betaald met 200 mark, dm Zondag» rut 33V turk pu aur. RUSLAND. De i*innrtifWi4i* Mo.koe, 1 Oct (V. DJ Do plannen val het volkscommbsariaat ven oorlog betreffend* den dienstplicht bepalen een diensttijd vent 154 bij de infanterie, 254 jaar bij de cavalleria 3K jaar b(j de luchtvaart *n 45f jaar bij de marine. OefeningeB ven de Oortseovloofc Helsingfors, 2 OcL (V. B.) Heden Me ginnen in de Pinsche Golf de manoeuvres vaa de Russisch» Oostzeevloot. Uit de Russische economisch» politiek. - Warschau, 2 Oct (B. T. A.) Uit Moskof wordtgemeld, dat*hot binnenkomen in Rusaiv sche havens van reixigen en koopwaar uitzluk tend zal worden toegestaan aan schepen uH landen, di» verdragen hebben gesloten met dg sovjet-republiek en dl» het wederkeerigh0dabW ginsel toepassen. Warschau, 4 OcL (B. T. A.) Uit Moskort wordt gemeld, dat op het congres van econo^ mischo regearingsbureaux verslag is uit gebracht over de stichting van een bank voor d» indus» trie, wier doel zal zijn alle beschikbare induss triecle middelen te mobiliseeren. Georgië Sowjft-Kushmd. Parijs, 2 Oct. (B.T. A.) D» berichtendienst van het Georgbeh gezantschap heeft een tel*» gram uit Constantinopel ontvangen, waarin wordt gemeld, dat anti-bobjewistische afdee» Ungen gnoote verliezen hebben toegebracht aaa OVERZICHT. J ,T» Londen doet men in verhand met de kwes tie van ’t nabije Oosten nog al gerust, want, al |eint Reuter uit Oonstantinopel, dat volgens een telegram wordt aangenomen, dot de aanwezig heid van de Turken aan de Dardanellen niets ^an een beweging is om <le aandacht af te lei- Ben van de militaire actie in de streek van fcmid, die gericht zou zijn tegen Constantino- pel, want al wordt voorts van Engelsche zifde gemeld, dat Kemalistische troepen noe »4«: oprukken in de richting van het sc' i ’i d fcmid," is men te Londen vrij algemeen van ge voelen, dat er geen reden bestaat beducht te zijn voor directe gebeurtenissen. Het feit, dat de Kemalwtep uit Erenkeuy zijn teruggetrokken, heeft heel wat bezorgdheid weggenomen. Dat Kemal agressief zal optreden, wordt dan ook niet waarschijnlijk geacht en vooral het feit, dat Hamid Bey aan den Franschen generaal Pelle een nota der Angora-regeering heeft doen toekomen met verzoek om deze door te zenden aan de Italiaansche en Engelsche hooge com missarissen, zal in Britsche kringen met instem ming worden vernomen. In die nota toch tfordt te kennen gegeven, dat order is gegeven onver wijld van alle militaire operaties tegen Tsjanak ,en Constantinopel af te zien. De nota houdt tevens het verzoek in Thracië met inbegrip van Adrianopel tot den Westelijken oever der Ma- ritza onmiddellijk te doen ontruimen. Dat de zaken zich op het oogenblik in een voor Engeland niet ongunstigen zin ontwikke len, is voor geen gering deel te dankep aan de bemoeienissen van Franklin Bouillon, wiens on derhandelingen met Moestafa Kemal er zeer veel toe hebben bijgedragen het directe oor logsgevaar te bezweren en de delicate Ooster- Bche kwestie op minnelijke wijze te regelen. Franklin Bouillon heeft behalve met Moestafa Kemal ook gesproken met andere leden van het Angora-kabinet, die zichtte Smyrna bevon den. Hij gaf hun een exposé van het standpunt, "fraarop de geallieerden rich plaatsen en zette tevens de argumenten uiteen, die Turkije gun- otig zouden kunnen stemmen voor het aannemen der geallieerde voorstellen van 23 Sept. Het re sultaat der besprekingen is dan ook geweest, dat Franklin Bouillon en Moestafa Kemal over eenstemming hebben bereikt ten aanzien van verschillende punten: Thracië zal onverwijld een geallieerde bezetting erlangen. De geallieerden zullen zich, voorloopig belasten met het bestuur over genoemd gebied met behulp van een dui zend man, die te Adrianopel zullen worden ge stationeerd, alsmede van kleine detachementen op verschillende strategische punten: Gallipoli, enz. Binnen het bestek van een maand tijds zul len de geallieerden het bestuur overdragen aan een commissie, die wordt bijgestaan door Kema listische gendarmerie, die tot het sluiten van den vrede de provincie bezet zal houden. Vooral stond Kemal erop, dat Thracië niet aan de Grie ken zal worden teruggegeven. Franklin Bouil lon heeft in dit verband opgemerkt, dat de Ke- mnlistische troepen Thracië niet mogen binnen rukken, voordat de vrede is gesloten. Van be lang is voorts, dat is voorgesteld, om, onder voorbehoud van de goedkeuring der betrokken regeeringan, morgen reeds te Moedania een rengadering van generaals te beleggen, die de Zij dacht niet aan Felix Frank. Zij dacht alleen aan zich zelf. Als of plot seling haar it dividueel leven ontwaakt was zoo was het haar. En toen dacht zij teru? aan al die jaren met haar man en zocht rich zelf en vond rich niet. Haar man rag zij, en de kinderen en verij met de huishouding maar zichzelf zij niet. En nu was zij er en wachtte. Wachtte op dat, wat de dagen haar zouden brengen. Haar alleen Otto Graebner kwam binnen. „Mijnheer Frank wil je goeden dag' zeggen, Sussel, kom binnen". Als een klein kind werd ze geroepen. Nooit was haar dit opgevallen - nooit tevoren.' Nog als m een droom stond rij onder de wit te, leeifjk gasvlam. „Dus ik mag zeggen-: Tot weerziens, me vrouw?" „Tot weerziens, mijnheer Frank T Wij beiden zullen ook een beetje muziek ma ken, mevrouw, nfet waar?" „Ja, 's avonds. Overdag is de piano niet vrij". ^1» uw echtgenoot het veroorloofd, graag”. Otto Graebner was blij, als hij 's avond» van al die muziek kon uitrusten en Susel was at tent g*noeg om zelden te spreken. Het vooruit zicht op muziekavonden was hem volstrekt niet aangenaam, maar de goedbetalende leerling moest „aan 't lijntje gehouden" worden. Graag, mijnheer Frank, als u tijd hebt..." Susanne ergerde zich over den stijven toon. Spoedig, hoop ik F Zij stond nog in het midden van de kamer, toen Otto Graebner terugkwam, na zijn gast uitgelaten te hebben. „Nu, Susel, zullen wij een boterham gaan eten F „Ja, zeker." Zij belde. Dat was hij niet van haar gewend. Anders ging zij zelf, bracht alles binnen. „Nou, nou Susel, zoo deftig F Het bloed steeg haar naar d-* wangen. „Maar ik kan toch wel pens bellen, als ik er rin in heb Bij ons weetje hee’emna' niet meer, hoe het in e*n fatsoenlijk huis toegaat.” 1 Otto Graebner zag haar onthutst aan. „Wat heb je toch, Susel F Hü streek zich over de oogen. Wat deed het gaslicht pijn en hoe zeer deed die ruwe, vreem- de toon. „Waar zijn de kinderenF vroeg hij afleidend, en zocht zijn oogenscherm. „Grete, waar zijn de kinderen F vroeg Susanne. „Zijn zij dan niet in hun kamer F „In hun kamer? Ik weet het niet. Wie heeft ze de deur dan opengedaan?" Susanne stond verlegen voor het buffet, en het tafellaken, dat zij juist over de. tafel leggen wilde, viel haar uit de hand. Otto Graebner schoof het oogef scS»m «p het voorhoofd. „Waren de kinderen dan beneden F ^Ja..... ik heb ze Susanne sprak niet verder. Ze liep naar de kinderkamer, in de voorkamer, riep„Kurt Liesel F Het was onzin, want rij h»4 kunnen weten, dat zij daar niet waren. Otto Graebner, sloeg met de vuist op d» tafel. „De heb het toch verbodenverboden heb ik het tochWie heeft xe dan weer op straat gelaten? Ik vraag, wie ze dan weer op Straat gelaten heeft F maatrege n van n ?n au d ..uilen moeten vaststellen, welke genomen moeten worden in afwachting van de diplomatieke conferentie over de vredesvoorwaarden. In Moedania zou tevens worden bepaald, onder welke voorwaar den de ontruiming ven do neutrale zónes van Tsjanak en Thracië dient te wedden verzekerd. Een bericht heeft reeds gemeld, dnt vpor Frankrijk generaal Charpy, voor Italië generaal Nombelli en voor Brittannië generaal Haring ton aan de conferentie van Moedania zal deel nemen. Deze laatste heeft bliikens den Britsch«n draadloozeij dienst een grooto mate van be voegdheid uit de handen van 't Britsche kabinet erlangd: Ha rington’s voorzichtigheid en zelfbe- beorsching bij de jongste onderhandelingen wordt door de Engelsche pers dan ook hooge- I:jk geprezen. Op rijn beurt heeft Kemal Ismet pasja aangewezen om Angora te vertegenwoor digen op de conferentie te Moedania. Ten over vloede heeft Joessoef Kemal van uit Smyrna een nota aan Poincaré gestuurd, waarin het voorstel inzake de conferentie te Moedania op morgen is vervat. Poincaré heeft dadelijk de nota aan den Italnanschen gezant Sforza en den Britschen gezant Hardinge gezonden. In Fransche kringen is men over den loop der zaken zeer in zijn nopjes. Men oordeelt daar, dat de bewoordingen der nota van Kemal aan Poincaré er een bewijs van is, dat Franklin Bouillon schitterend werk heeft geleverd en op vredestichtende wijzrt te werk is gegaap. Kemal gaf te kennen, dat hij bevel had gegeven de militaire operaties te staken op grond van zijn vertrouwen in de toezeggingen, die Franklin Bouillon, in overleg met de vertegenwoordigers der Entente-staten, die te Parijs hebben gecon fereerd, heeft gedaan. Kemal zegt verder, dat de verzekeringen, door Franklin Bouillon gègeven, de gevoelens van rechtvaardigheid bevestigen, „waarvan de voorstellen der Entente inderdaad vervuld zijn in verband met het gajandeeren der Turksche rechten. Het handhaven van Thracië evenwel, al zou het nog maar één dag duren, onder 't bewind en de bezetting van het Griek- sche leger, is een bron van velerlei gevaren, alsmede van smart voor de Turksche bevolking. Het is onvermijdelijk het onverwijld tot den Oostelifken oever van de Maritza met inbegrip van Adrianopel te ontruimen en het ten spoe digste terug te g»even aan de groote Nationale Vergadering." Uit het vorenstaande blijkt, dat werkelijk de crisis haar meest dadelijk dreigend aanzien heeft verloren, maar «Ut beteekent natuurtjk niet, dat reeds thans een vlotte regeling der teere kwestie is verzekerd. Ook Franklin Bouil lon heeft in een telègram vetklaard, dat opti misme geoorloofd is, maar tevens is er hij niet blind voor, dat nog allerlei moeilijkheden kun nen rijzen, vooral in verband met de houding der Nationale Vergadering van Angora. Uit verschillende berichten n.l. blijkt, dat er verschil van opvatting bestaat tusschen Moestafa Kemal en sommige andere leden der Angora-regee- ring. Of deze tegenstellingen, zoo zij mogen bestaan, een beletsel zullen vormen, voor een verstandig, rustig en redelijk onderhandelen, zal de toe’-omst wel «Cedig leer**n. Thans reeds mag het als een geW worden beschouwd, dat, zoowel door het kiesche optreden van Franklin Bouillon, het met tact te werk gaan van Haring ton en de inschikkelijkheid van Kemal voorloo pig althans het allerergste is voorkomen en ge lukkig niet die Engelsche regeringskringen hun heffing op de vermogens beoogt. Het verklaar de zich verder voorstander van het denkbeeld om het leger op zijn tegenwoordig» sterkte te handhaven. OOSTENRIJK. DE VOLKENBOND EN DE CREDIET- VERLEENING. Engelsche opvatting over de houding van Italië. Zijn zieke zenuwen werden hem de baa». HJ was doodsbleek, en zijn pogen zagen woedend naar de belde vrouwen. Susanne stamelde: „Zij zijn op de plaats stellig rijn tij op do plaats." Hij duwde haar met een harden greep opzij, ging in de voorkamer, drukte zijn broeden, zwarten, slappen hoed op het hoofd en sloeg rijn cape om. Susanne snelde hem na. Als hij den jongen te pakken kreeg, sloeg hij hem bont en blauw. „Otto.... Ik smeek je, het was mijn schuld.- ik heb het den kinderen gezegd, ik h»b hert zelf naar beneden gestuurd. Dt.....’ Hij antwoordde niet. Ze liep hem na de trag at greep rich vast aan rijn fladdersnden cap*4 Hij trok haar dien uit 2e hand. „Houd mij niet op I Als jij je niet om je Mm deren bekommert, dan moet ik ze immers wel van de straat oprapen, hè?” Zoo had hij nog nooit tot haar gesproker^ Als verstijfd bleef ze op de trede staan. Beneden ging de huisdeur open. Susonng kromp in elkaar van schrik. P© stem van FeHx Frank drong tot haar doorJ „Mijnh^Fr Graebner, schrik u niet, een klei* ongelukje Het k *r®* ^aar jongen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1