1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER- JK a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADJDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BUITENLAND. ’EUILLETON. den Maalstroom HJOTO Donderdag 5 October 1922. 61« Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ235. per Weak 17 eert. met Zondagsblad «ar kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geactuedt. Frimeo per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. DUJT.«C n A?:n. "3 ïzwaren zijn er, om overwonnen te wor- een uitdrukking nis van pijn op O Kif. overal stoot ik me. nu te haar flink bij de handen. „Kom, wat rijn dat voor domheden, Susel (iOI'IMilIE (MINT in. Hij komt nu w en dan breng ik hem gezond weer by je Sta op en pak wat ondergoed voor den jongen ..j voor een of twee weken bij mij. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 81. GOUDA* by mw agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.| Administratie Tel. Int R2f Redactie TeL MS. de natuur geteekand, aia oen meerieopend wils» krachtig mensch, wien ook oudere mcnschoS' geen weerstand konden bieden. Reeds in 1910 had Kei* aan de officieren der brigade Er rhard* 1 oen ultimatum te lenden, om dete regeering af te dwingen, on nog in, dol Jaar had hy voorgesteld, bij een binnenrukken der Franochen in het Ruhrgebied hot bister*» ache voorbeeld van Schild en do lijnen na te volgen en tegen de Fianschen op te trekkem leder moest rich verplichten tot het uiterste t» strijden, en rich niet gevangen te laten mcm^ want, aldus zou Kern gezegd hebben, hot wa» beter vechtende to sterven dan in wanhoop te De verdediging ging dodelijk op de bewering van den suggestievee invloed van Kem op rij* omgeving in en beweerde, dat de stralende oogen van Kern ook den jongen Techow wils loos had gemaakt. Deze Jonge Techow maakt een bijzonder rieUgen indruk. Het is een gy me nnsiast van 16 jaar, Hd van een half dozijn go» heime organisaties, die 't vaderland wilden rede den. Dere organisatiee, waarbij halve kinderen eg heele 'bedrieg, (sooeb de beklaagde WiU> Gönther, di<> zich voor officier uitgaf, doch het nooit verder heeft gebiecht dan tot onderaff*. der) voor vol weiden aangezien, zouden te haar onwillekeurige grappig) rid op de lachspterMi werken, indien niet op dezen bodem de klems» werden gelegd voo» de weet verderfelijke dM den. Niet tonder humor schilderde de beklaagd» von Salomon, die op dan dag vai. dan moord in den Rijksdag Helfferirh bloemen aanb^o^ het gedoe van de Jong-DuKschland-orde, wam» ‘t Candidaten voor het presidentschap. Berlijn, 4 Oct. (V.-D.) De partijen in de regeering beraadslagen over den termijn, na welken de verkiezing van een rijkspresident zal plaats vinden. Dit zal wellicht geschieden in Januari, terwijl de duur van het ambt 7 jaar zal zijn. Naar het gerucht gaat, zijn candidaten: Ebert, Hindenburg en prof. Förster. Het rijks- kabinet zal genoemden termijn vaststellen. De geallieerde contröle-commissie. BerLijn, 4 Oct. (W. B.). De gezantenraad heeft de tractementen van de leden van de ge allieerde contrftle-commissie met ingang van I Sept, verhoogd tot driemaal de tegenwoordige. Dientengevolge krijgen thans, behalve huji trac- tement in het eigen land, de generaal-presi- dent 310.000 mark, de andere generaals, kolo nels en oversten met een zelfstandig comman do 229,425 mark, de overig© kolonels en over sten en majoors met een zelfstandig comman do 163,875 mark, de overige majoors 147,525 mark, de kapiteins en eerste en tweede luite nants 139,275 mark, de onderofficieren 75,730 mark en de gewone soldaten 45,900 mark per mannd. DE SCHADELOOSSTELLING Berlijn, 4 Oct. (W.-B.). De bladen beves tigen, dat een Zwitsersche bankiersvereeniging de eerste aan F 7 zes maanden tot een totaal bedrag Hoen goudmark, dat is 118.92 mill’oen Zwitser sche frencs, heeft verdisconteerd, hetgeen ge schiedt tegen 4 hi percent. Memel I Memel, 4 Oct (W. B.). Naar de Parijsche correspondent van de Memeler Dampfboot van goed ingei lelde zijde heeft vernomen, zou de gezantenraad heden in de eerste plaats het vraagstuk van Memel behandelen. Alle beambten verplicht tot verzekering. De commissie van den Duitschen rijksdag voor sociale aangelegenheden heeft besloten, dat alle Duitsche beambten verplicht zullen zijn tot verzekering; de verzekeringsgrens vervalt hierdoor. „Zij had er ook aan kunnen sterven" mom pelde hij. De dokter knikte. „En jij hadt het overleefd en het leven was voor jou voortgegaan „Dat is juist het vreeslijke 1" „Zoon arm klean meisje 1" Otto Graebner wist niet, of die woorden zijn vrouw gold'-n, of het gestorven dochtertje van zijn broer. Maar voor het eerst voelde hit na langen tijd-weer een sterk gemeenschapsgevoel. En nu legde het woord „jong” zich als een zachte, genezende hand op al het wonde in hem, en nu vond hij ook den naam weer, dien hij als kind den l^roerstudent gegeven had: „Dank je, ouw^ jongen het moet wel." Het kind, dat altijd nog met gesloten oogen lag, uitte onsamenhangende woorden. Felix Frank tfet de kleine «Liesel van zijn knieën glij den. „Vindt u het goed, dat ik telefoneer, dokter F „U Ja 'S)— wieadp u O ja Mijnheer Frank, niet waar Dokter Graebner kneep de bijziende oogen toe. Dat was immers de nieuwe patiënt I Hoe kwam die hier? Hij wist zoo heelemaal niets van de draden, die Elise spon. Het kon hem ook niet» schelen. Deze Frank was hem hoogst onverschillig. Eigenlijk meer hotelgast dan patiënt Dagelijks zeven uur loo- pen moest de kerel, hout hakken en sober eten het luie leven en de goedmoedige vrouw, die in staat was, hem de sokken aan te trekken, als hy smorgens de beenen uit zijn bed stak, die maakten hem ziek. „Ja telefoneert u maar Zijn broer was immers toch nergens voor te gebruiken. 2^ 00VO*1 van vesantwoordeiykH «kken. Ik zal heel stil zijn, als tyj bromt L.aag ADVERTENTIEl-KUSf Uit Goud» ouutnlM (teboonul. M t-wrttrtu.ll 1—5 navis fUML «Ik. ref.1 mMrf0.2R. Van buit." Gosda dn Uwugki Itoel 1—6 regel» 1M, alk. reg»l Met 0.30. AdrertonUOn te M Zttnd^team* M bijslag op den pril». L!eM»<llgh.M»-»<lTart»nU3n d. b.Ut nn dm prfja INGEZONDEN MEDEDEELlNGKNl 1—re„l» 10S, alk. naai ƒ044. o, de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en iugezondea mededeellngen bfl contract tot sec» gwadneaa»- den prU» Groot© tetter» en randen worden berekend naar plaataraimta. Advartentiën kunnen worden ingezorwten door tuwhenkomet van eotieda boekha»- dolaren. Advertentiebureau» n onze Agenten en moeten daags vóör «Ie plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rij*. Roman van OLGA WOHLBRöCK. latoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. OVERZICHT. moeten, wat de kwestie van het nabije i betreft, het stellen met weinig posi- (erichten. Over officieele inlichtingen v alt laai niet te beschikken en ofschoon Dins- e conferentie te Moedania is begonnen, ir Charles Harington en de overige geal- vertegenwoordigers bijeenkwamen o,m militaire leiders der Kemalisten van ge- n te wisselen, is over de resultaten niet geruchte iets vernomen. Men wenscht ar hetgeen is besproken niet aan de klok te hangen en in dit verband wordt ik gemeld, dat er officieele mededeelingen worden verstrekt, zoodra d? geallieerde als in Constantinöpel zijn teruggekeerd. »nde is ook niet bekend geworden, of de kingen te Moedania inderdaad een louter f karakter hebben gedragen. geruchten worden begrijpelijkerwijze, communiqué’» worden verstrekt, des r en zoo verluidt reeds urt Smyrna, dal n Kemalistischen gedelegeerde te Moeda- ned pasja, is opgedragen te eischen, dat 3 onverwijld wordt ontruimd door de n en de grenzen worden vastgesteld, zoo- in 1916 bestonden. Ook zou de bezet- m Thracië door de geallieerden slechts orloopig karakter mogen dragen tot de volgende Turksche bezetting. De geul- n moeten verder met man en mocht be- dat tijdens de ontruiming door de Grie- urksche onderdanen uft Thracië worden rteerd. Trouwens een bericht van een- rekking wordt gelanceerd door den Pa- 1 Times-correspondent, die zou hebben ion, dat de KemaHstische regeering van n is, dat alle verdere ondeihandelingen slijk moeten worden gesteld van de inwil- der twee volgende voörwaarden Grieken moeten Oost-Thracië op staan- >et ontru’men. 2. Het plaatselijk civiel h bestuur moet in Thrac’ë worden her- n ook dient de Ottomaansche gendar- sr terug te keeren. de genoemde correspondent theldt, dat lering van Angora geen bezwaar er te- hebben, dat de geallieerden Thracië be- tot het tijdstip, wearop deze streek voor- an Turkije wordt teruggegeven. terete vraag, die in verband met het rijst, is: hoe zal Griekenland staan tegen- Ie Turksche e:schen Zal het Thracië meer laten schieten?-Twijfel ten aanzien bereidheid van het Grieksche kabinet stuk van zaken, is dan ook alleszins ge ard. Er zijn verschillende teekenen, die er en, dat de Grieken zich zullen kanten te- t afstaan van het genoemde gebied. Ook den verwacht men moeilijkheden; het toch, dat de Grieksche opperbevelhcb- i het hoofdkwartier der geallieerde troe- sft meegedee’.d, niet bij machte te zijn de jheid der Tsjataldja-zöne te respectee- anneer de Turksche bcncten mcchten lan met him aanvallen op het Grieksche Trouwens* er zijn meerdere Enpelschen, ezen, dat de conferentie van Moedania ooipen op één langdurig geruzie; het valt rijpen, dat de verwachtingen over het rt der conferentie dan ook niet alge- Het pacifiatencongrcs te Leipzig. Leipzig, 4 Oct (W. B.). Het pacifisten congres heeft heden een motie aangenomen, die een compromis vormt tusschen de aanhangers van onvoorwaardelijko dienstweigering en die van Gerlach, die wel het recht van dienstweige ring ei kennen, maar het deelnemen aan een ver dedigingsoorlog als collectief verweer uit nood vereenigbaar achten met de pacifistische opvat tingen. Een andere motie eischt toericht op de wapen- en munitiefabrieken door instellingen van den Volkenbond en de internationale vak- verbonden. Teven» stelt zij den eisch, dat uit de wapen- en munitiefabricage geen particu liere winst mag worden behaald. Leipzig, 4 Oct. (W. B.). Het Duitsche pa cifistencongres heeft heden het thema Dultsch- land en de Volkenbond behandeld. Het nam met algemeene stemmen een motie aan van prof. Quidde uit München, die Duitschland's toetre ding tot den Bond eischt, zelfs als het zou moe ten afzien van een permanenten zetel in den Raad. HET PROCES INZAKE DEN MOORD OP RATHENAU Berlijn 4 Oct. (N. T. A. Draadtoos). In zake den moord op Rathenau werd heden de voornaamste beklaagde Techow verhooed, die beweerde dat hij tot den vooravond van het plan van den aanslag op Rathenau niets had „Tori" had opgedaan, een torpedoboot Mn da geweten en ook op den dag van d^n moord er nog geen kennis van droeg, dat op dezen tocht de aanslag zou worden uitgevoerd. Hy verried echter weldra dnnma, dat hij reeds vroeger op handslag zich had verplicht tot hulp by den aanslag. Do Berlijnsche pers vindt over 't ge heel »yn politieke opvattingen zeer yerwr-* D.d. 4 Oct. meldt men uit Berlijn aan 't HbL: Het eigenlijke proces in de zank-Rathmau te nog lang niet begonnen. De geheel© eerste dag wend in beslag genomen door de formaliteiten, dte anders voor de rechtbank in enkele minuten rijn afgedaan. En toch heeft de vaststelling der re*< identiteit reeds een blik doen slaan in de doel einden der dertien beklaagden en in de drijf- veeren der geheime organisaties, die achter hen stonden. Alle beklaagden waren lid van dece organisaties, de gymnasiast Techow alleen reeds van zes. De meeste beklaagden behooren lot de organisatie C., den Duitsch-nationalen Jeugdbond, en den bond van nationaal gezinde soldaten. Maar zij weten merkwaardig weinig van deze vereenigingen af; wat ze weten te on- ™..<„»vO„ra,lglnS «*“«*-i> gen .prd<. «n „rjUga» op België gegeven petache winel op ^PuW'ketwi el op de republiek Al dne orgn- vnn (Vi rni) msaues wilden eigenlijk do republiek tegen aan slagen van links beschermen; zij wilden de klassenverzoening en bet eenheidsfront naar buiten bewerkstelligen. Geen spoor van klassen en rasserunoord. Al deze vereenigingen veran derden in de verklaringen der getuigen in on schuldige verbonden. Duidelijker spreken de economische oorzaken. Wanneer van de ont wikkeling der jongelieden sprake is, krijgt men «•en overzicht van de „Umschichtung" der be- xoepen en der vermogens, die het gevolg te ge weest van den verloren oorlog en de ondalmfing van het leger. Zij allen zijn gewezen officieren, afkomstig uit de kringen van den academische* en handeldrijvenden middenstand, die den over- gang naar het Burgerlijke leven,nog niet gevon den hebben. De een wqrdt verzekeringsbeambtev de ander bankbeambte, dese wordt koopman. meen hoog gestemd zijn: dit zal vooral klu iven, wanneer, gelijk reeds wordt bericht, d<« Grieksche gedelete er" .1 kunnen toestemmen in een terugtrekken van de Grieksche troepen uit Thracië. Het heeft er dan ook allen schijn van, dat nog over enorme ber gen van moeilijkheden zal moeten worden ge klommen; dat de GriekscV lichtingen 1917 en 1918 zijn oj-jeroepen, schijnt er boven :lien op te wijzen, dat de Grieken zich ernstig zullen ver zetten te "en de inwilliging der Turksche eischen. Terwijl dus de moeilijkheden met En geland voorloopig uit den weg zHn geruimd en de Turksche ruiterij is teruggetrokken van de vooruitgeschoven posities, die zij bezette tegen over de Britsche troepen in Tsjanak volgens een Havas-telegram uit Smyrna zou de neutrale zöjie reeds geheel door de Kemalisten zijn ont- ru’lmd dreigt de houding ven Griekenland, dot zeer terecht vreest het kird van de reke ning te moeten worden, nieuwe conflicten in 't leven te roepen. De kwestie wordt dus zeer ne telig en in dit verband is een ingezonden stuk van belang, dat Venizelos in de Times heeft ge publiceerd. De Helleensche staatsman is verre van ingenomen met de houding der geallieer den hij geeft uiting aan zijn bezwaren, dat de geallieerden Oost-Thracië dadelijk aan de Tur ken willen o ver dragen, opdat de Turksche gen darmerie er zich kan in-talleeren, zij het onder toezicht van officieren der geallieerden. «Als ge volg van dézen maatregel voorziet Venizelos de uitroeiing van de geheele Christelijke bevol king. Dat de mogendheden maatregelen zullen nemen ter bescherming der Cost-Thracische Christenen acht Venizelos niet voldoende; uit een recente verklaring van den Kemalistischen minister van binnenlandsche zaken concludeert hij, dat de Turken de aanwezigheid van Grieken on Turkzch gebied niet zullen gedoogen. Ver.i- zelos z»t dan uiteen, dat el voor den oorlog de uitwijzing der Grieken uit Oost-Thracië een aan vang nam; d-e Turken wisten bij het in 1913 met Btrtgnriie gesleten verdrag te bewerken, dat alle Bulgaren uit Oost-Thracië werden verbannen; in het voorjaar van 1914 begon de uitwijzing der Griekrche bevolking. Bij het uitbreken van den wereldoorlog waren al ruim tweehonderd duizend Grieken uit Oost-Thracië verjaagd. Werd du» aldus de gedachtegang van Veni zelos het Turksche bewind in Oost-Thracië hersteld voor het teekenen van het vredesver drag dan zouden de Christenen in Thracië hetzelfde lot als die in Klein-Azië ondergaan zij zouden worden uitgeroeid, ondanks de aan wezigheid van geallieerde officieren. De moor den op de Christelijke bevolking zouden zich stellig uitbreiden en men weet misschien niet in Engeland, aldus Venizelos, dat op 't oogen- blik in Oosf-Tjiracië en Constantinopel, met inbegrip van de 150.000 vluchtelingen uit Klein- Azië, nog 900.000 Grieken en Armehiër» ver toeven. De Grieksche staatsman werkt met deze uit eenzettingen op het gemoed der Britten, herin nert aan Griekenland’» steup aau de geallieer den in den wereldoorlog en geeft zoo terloops, te kennen zeer wel te weten, dat de terugkeer ep der troon van den afgezetten koni»g de alliantie tusschen Griekenland en de Wester- sche mogendheden heeft verbroken en dat het voor Griekenland niet voldoende is den koning te verbannen om die alliantie te herstellen. Venizelos gaat ook in het verdere van zijn in gezonden stuk door met erop te wijzen, dat het heid zij is als een dwaallicht niet waard om k’nderen te hebben I" Otta Graebner voelde plotseling niet» meer voor de vrouw, voor wie hij tot nu toe altijd een toe gevend en goedig echtgenoot was ge weest. Reeds do» zij de kamer uitgeloopen was, hem alleen gelaten had met het verongelukte kind, verbittert© hem. Altijd moest hij alle ior- gen alleen dragen. Altijd had hij haar bewust ontzien, nooit had zij zelf een last op zich ge nomen, zelfs niet, den last van het moederschap. Het moest heel anders worden I Zij zou ontzag voor hem krijgen, zou zijn wil leeren ontzien Den jongen nam hij weg van haar, zij zou «en dagdief van hem maken, een vagebond. Dat was niet de manier om met zijn kinderen om te gaan. Hij zelf had geen tijd, hij moest verdienen, hij moest het geheele vuishouden on derhouden als hij rich niet êp zijn vrouw kon verlaten dan moesten vreemden wel Hij £ou sr met Elise over spreken, die wist stel lig wel een uitweg. Hij veinieifwde het compres, knikte, toen Fe lix Frank tot hem zei: „Binnen een half uur is de ziekenwagen hier!" Intusschen klopte dokter Graebner aan de slaapkamerdeur. - Toen Susanne niet antwoordde, ging hij bin nen, zacht en zonder aarzelen, sooals hij dat dokter gewoon was. Op het nachttafeltje brand de een kaan. Smanne lag gekleed op het bed, met groote oogen staarde zij hem aan. Zij werd zeer bleek, maar verroerde zich niet. Mkwchien was de jongen nu werkelijk gestorven en kwam haar zwager het haar zeggen. Plotseling hield rij de handen voor do ooien en sloot de oogen „Ik wil niets hooien ik wil niet Nou r Er kwam haar gezicht. „Gezond ja dat hoopt Ieder, die bij je komt, en dan staat toch die Ignge wagen op de plaats transpórt Hij trok haar bij de armen uit haar liggende houding omhoog, een plotselinge bleekheid trok over zijn scherpe trekken, die in het flakkeren de licht der kaars' bijna doorploegd leken. En zij keek zelf op, als ontzet over haar woorden. Als ren kind stamelde zy: „Ik heb hem toch en ate er een ongeluk gebeurd, dan te h«*t mflN schuld Zij omvatte hem met bek’" ©’•men en I- ’de schreiend haar jiooM tegen zijn botst. „Nu, nu. Susel Wat moest een man met soon onetirimir kinj als vrouw beginnen Eigenlijk dacht rij ooM nu niet aan liaar jongen. Maar zij bedelde I ^Seg niete tegen Otto. Ik zal het HruiangL. inx r - hij zal niet brommen, hij «al Weet j too, heel verachtelijk sol !Jj mij voortjj of al» a!l«s gord gaat 1-’ hy my cr- qewn en ve'’ar"^n, v**"' hij over mij heëft gedacht Ik heb zijn bHk zien. Julius, toen men den ten"-’* bf-m -r— -- - hij had mH wel willen slaen. Wnt het vraB gezien, vanochtend vroeg, toen ik by Elise was., mij wn>( «faar heeft hy geen oogenbbk aan ge© --- -u-dacht." Met ijskoude handen klemde zij zich aan vast. „tk ben bang voor den nacdit, Julius. Ik weed hoe het zijn zal. Ik ’ten die nachten. HIJ zal dd kaars aanstek -*n, vijf, tkn, tvdr f j rvial, 4 open oog< n op zijn bed l'-^en en geen vroor® opreken. En a's da m-rgen rtril r xa' ■eggen„Zoo en nu moet ik gruw, weer fataal is, wijl de Balkan weer bloot zal staan - - --aan de oude gevaren, dat Turkije opnieu&r een Grieksche gedelegeerde te Moedania niet zal Europeesche mogendheid wordtvooral wijst kunnen toestemmen in_een terugtrekken van de hij er op, dat sinds het begin van den oorlog de Turken in Klein-Arië anderhalf tot twee mil- lioen Grieken en Armeniër» hebben vermoord; de geallieerden nu zouden kunnen voorkomen, dat opnieuw een millioen menschenlevens op Grieksch gebied worden uitgeroeid. Venizelos doet aan de hand Oori-Thracië tot aan de uit voering van het vredesverdrag door geallieerde troepen te laten bezetten, dje de macht en het ■echt zouden bezitten contróle uit te oefenen op het Grieksche bestuur aWaun de Turken zou den dan niet hoeven te duchten, dat hun religie niet werd ontzien. Op deze manier zouden de geallieerden kunnen verzekeren, dat, mochten de Turken de ontruiming van Oost-Thracië dooi de Grieken blijven eischen, dat deze ordelijk plaats heeft, voordat de Turksche bezetting van het gebied een feit werd. De veiligheid van de Christelijke bevolking, aldus Venizelos, moet in het vredesverdrag, dat wordt gesloten, worden gewaarborgd. Hij vroeg ha»r niet wat h©ar zoo vroeg naar c zijn vrouw gedreven had, hij wist immers ook niets van haar en haar nooden, slechts haar angst voor hem zag hij. En een toom kwam over hem, zooals hij dien nooit gevoeld had tegenover rijn eifren vrouw. Jullie domme vrouwlui denkt zeker, dat wij niets kunnen om- dat ?r een aan gelooven moet, hè? Dan is het uit met lyrt vertrouwen, niet waar Dat moeten wij varf'vreemden alleen hebben! Goed, Susel, t ga naar je man, laat hij een dokte ten halen. Een, in wien je vertrouwen hebt. V .nt verucu- wen te altee bij ohs dokten. Daarvan alleen leven weHij wendde zich naar de deur, maar nog had hij den knop niet omgedraaid of Susanne had hem al by zijn jas gegrepen. Uulius. lieve Julius, niet boos rijn ik Weet niet wat ik zeg zoo meende ik het immers niet i werkelijk niet. Maar niets tegen Otto zeg- gen ik verdraag dat allee niet meer. Alles I Dokter Graebner ging naar het bod en greep i loopt slecht al voor mij 5 ras alles en het was als een symbool, dat ien, waarin zij zaten, elkaar in tegen- telde richtingen voorbij reden. Vele aarna troffen zij elkaar weer in Berlijn, schillende levensomstandigheden hadden ste overeenkomst tusschen hen wegge- Ook uiterlijk leken zij niet op elkaar, hun statige grootte en de scherpe lijnen n gericht wezen op dezelfde afkomst >en hun handen elkaar na lange jaren ft eerst weer ontsloten toen waa het, Iden zij beiden, dat in hun aderen het- bloed stroomde. Slechte een oogenblik en geen woord gaf aan hun broederlijk ta'ting, dat eerst weer opvlamde in den oen Susaime haar rn^n het eerste kind ma klein meisje te uf sd dokter ir. onk ta dien nacht de BmcK zware roods zwygend, sooate hy gene landbouwer, en als dat ntet lukt, w A tenslotte voor een „nationale zaak De nt op de beklaagdenbank en in het hijzonclai da voornaamste daders, maken sterk <!en indruka ondergeschikte werktuigen te zijn. Men siet uum delljk de machine aan het werk, wiinrvan. ni'l^ onderdeelen feilloos in elkaar grijpen. GelumUk delen, wapens, automobielen, schuilplaatsen xija altijd gereed, wanneer men ze noodig heeft. Men hoopt, dat het proces Ucht zal versprak den over deze geheimen.Dit te een quaesti» overwegend belang, belangrijker dan de ven» deeling van de schuld over de dertien beklaagn den, die thans terechtstaan. Een' bijsondere positie onder de beklaagde* neemt de gewezen kap-luit. Karl Tiltesen In. Niet alleen omdat hy de broeder te van Hein rich Ti Hessen, wiens schuld aan den moord opf Erzberger als bewezen kan worden beschouwd* ook niet «Heen omdat hij ook by den aanslag op Schridemann betrokken te geweeat, d» aanklacht legt hem weliswaar slechts „Hntera lassung dar Klage" ten teste, en hij te in dit proces dus slechte nevenspersoon, maar mate behoeft slechts dit energieke galaat aan te riesl om tot ds overtuiging te komen, dat deze manfe dis ook in zijn korte verklaringen blj/k geeM van moed, slagvaardigheid en overleg, vsr bos ven alle andere beklaagden uitsteekt. Hy deeldg mede, dat Wj niettegenstaande lichamelijk Ijjdei^ dat hij bij den ondergang van den kruhe» 2»" z-s-aAhih mm «nrn*AnlwwW A| V teamed» kust had gecommandeerd. In dez^i schildering versddjnt ook de persoon van ee« der hoofddadera, dm luit, ter see Kern, in ee»i licht, waarvan het effect goed berekend ia» Kern* die rich door de kogels van Burg Saaleck Mn d» fgerechtvaardigheid heeft onttrokken, wordt daCMI rara. zijn vfer jaar ouderen kameraad als een MdenÜ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1