p at k Htiun «m JÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN itner bestaat nit 2 btadan. RSTE BLAD. BUITENLAND. UILLETON. »n Maalstroom financiers nood dor e wijize zouden, verbeteringen rijn ngen"? 5052 Zaterdag 7 October 1922. 61« AMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz largai zeer N. Beets. iebt immers drie kinderen," zei hij ^felaro: iu I oral Under» hebben, d. ft WÜ," here antwoord. .po, mi pry*. - INDEN MEDEDEJ ief niet ja. Maar men las in zijn I het innerlijk bevestigde, dat slechts touw voor hem bestond in zijn ge nu te kennen gegeven, dat samenkomst niet aannemelijk sproken. Bij de stemming heeft de Kamer leppen, het «enige groots recht, Mtfta M nM r dig beheepwan oen uiig gemeen teraads- paalden tijd verslpg >rte vreugd baart dikwijls veel ver algemeen kiesrecht voor den st I Maar dan eerst de Gemeente- jd, zoodat deze waarborgen biedt iohliig- financieel beheer óf der Gemeentelijke autonomie, nihaim wees in een rede, gehou- vergadering der Vereeniging ven lens en Secretarissen in Zuid^ dit jaar op de herhaalde inbreu- Gemeenstélijke autonomie, maar (ken zulten, gezien de tegenwoor- vatn samenstelling van den ge- i eer toe- dan afnemen. De var- circulaiTes van den Minister van rche zij do is reeds deze plaats van wordt geacht. Ziedaar de toestand van het ©ogenblik, zoonls hst volk aan dit eveneens te verwerpen, wij dien moesten reconstrueeren met behulp van elkaar tegensprekende of vage telegrammen, on- dits, buitenlnndsche dagblad-berichten, enz'. Het is te wenschen, dat de toestand spoedig dui delijker wordtin elk geval is het nuttig en noodig de berichten omtrent de situatie met de noodige reserve te aanvaarden. Zoo is dan ook het bericht, als zouden flo Engelscho troepen uit Tsjanak worden teruggetrokken, reeds van offi- deuse Engehche zijde ongegrond genoemd. (Men raadplege ook eventueel latere tele grammen). heeft een slechten invloed op de samenstel- ling van den Raad gehad. Al was vroeger e>en gemeente overwegend „links" of „rechts", de kiezers waren, objectief genoeg om ook geschikte personen, van een andere politieke kleur in den Raad te kiezen. Dit is thans uitgesloten. Men stemt volgens zijn politieke richting en men heeft de kans, bij overlijden of verbrek van' een lid indirect te hebben meegewerlot aan de verkiezing van iemand', dien men totaal ongeschikt acht, de opengevallen plaats te bezetten. Nog^ andere verbeteringen, speciaal wat betreft de GemeentenBedrijven, zouden mo- geHjk rijn, zonder wijziging der Gemeente wet. De bedrijven moeten vóór all es geschoeid worden op zuiver commercieele leest: hier voor is het noodig, dat naast de directie niet een Commissie'van Bijstand uit den Raad, maar een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen, bestaande uit vooraan staande mannen op het gebied van handel en industrie het toezicht over het bedrijf houdt. Op dergelijke wijize zijn de gemeente lijke bedrijven in Amerika ingericht. De commissarissen-, zelf buiten de politieke atmosfeer van den Raad staande en zélf be- iBONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ2.25, por week 17 cent, met Zondagsblad r kwartaal 2.D0, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt, inco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureani MARKT SL GOUDA» onze agenten en lompers, de» boekhandel en de postkantoren. Jnzo bureaux zfln dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int 821 dactle TeL 545. leele ontreddering der gemeente- relt samen met een vetranderdie sa- j van den Gemeenteraadn. 1. rang van het Algemeen Kiesrecht mred'ige Vertegewoordiging. toni' a Beds schreven over de Gemeente- deze in 1850 wend gemaakt be- het censuskiesrecht, hetwelk in Rijk en Provincie werd af geschaft, de Gemeente niet zonder re- sef bestaan. Wij zeiden reeJte, dat toen hij de Gemeentewet maakte 4 andere werkingssfeer voor de op het oog had, dan die welke hennen. De waarborgen der Ge- voor een goed financieel beheer zoozeer tegen verkwisting gericht gen nattigheid en administratief ah onvoldoende beheerart. 194 aiecht goedkeuring van Ged. Sta- adsbesliriten betreffende het aan- geldteeriingen (dat dus buitenge- angsten ook voor buitengewone /orden gebezigd), het vervreem- zwaren van gemeente-eigendom- oei en van proewsen en,.; daar- r ”7 ag (art. 240). De maker d« Ga- j i hx*p>fJ a«»n «lAT'h.fpin IrvvlrMwi Ar» diA «iflinwmisfiAl- oordeelde zeer tereent, dat (be de Raad samc«a telden, de kiezers, lang bij hadden hun jaarlijksolie n die Gemeente-huilishouding bin- rken te houden, omdat zij deze op moesten brengen. [gemeen kiesrecht voor den Raad mderddiegenen, die geen ge- sting of nagenoeg geen, voeren en toon en intimideeren de leden laad, die om hiun zetel, om de oor hun partij te behouden mee- e dolste opvoering der Gemeente- Italische partij over 9e he.i.ngen in ecu» bril -M.^i.a.. met 129 tegen 40 stemmen verworpen. Zjj Roman van OLGA WOHLBRüCK. seerde vertaling van Mevrouw Vesselink—van Rossum. dat hij lijden zou hebben willen bes koste van zijn eigen leven. En hij hield het f» zijn armen, als lertle het nog, terwijl zijn vrouw hem met hartstóchtelijke, raatelooze aan» klachten overlaadde. Toen gaf hij haar den zoon. Gaf hem haar handen, als een voorwerp, waarvan men andere in geen omstandigheden afstand zou doen, en dat men dan ook niet wil weerzien nadat hel in vreemd eigendom te overgegaan. Toen Hans spoedig daarop roodvonk kreeg}, sri Mevrouw Kites. „Mij dunkt, dat dokter Bawe mans hem mam behandelen moet. Hij glimlacht» zelfs niet. Trouwens, het was in zeer lichten graad, in acht dagen was het ergste voorbij. Hnn» keek met brandende oogen naar do deur «S wachtte op zijn vader. Spoedig wende hij e» aan, dat zijn vader rich weinig om hem bekom* morde. Zijn vader was in zijn oogen een groot» Mijnheer I Met zoon riekte van niets Mrid di« rich niet opl il fjAdt vervolgd). VwrtlendMjMli Blad voor d« Huishouding. o o *«r kwartaal tr» *tak t OOO MT Men kan rieh ker werd, was zijn hoofd licht, zijn denken hel der en zijn hand kalm. Nog dien zelfden morgen moest hij met zijn mandewagentje en de zwarte handtasch met de groote instrumenten naar een verlossing, waar hij alleen de narcose toediende en, slechts door de vroedvrouw en een zuster bijgestaan, een Idn- derschedet trepaneerde, om voor ten man zijn vrouw, voor de twee kinderen hun moeder te redden. „Dat zou zelfs de <fistricts-arts niet hebben kunnen doen," zei destijds de man en schudde hem de handen. En daarna was hij voor een poos zookts als een. wonderdokter, en het blinde vertrouwen, dat men in hem stelde, deed hem den man verge ten, die een moordenaar geworden was. Eerst toen hij in Berlijn kwam, moest hij weer aan hem denken. En in anderen misschien nog gru welijker vorm leerde hij de tragedie der vrouw kennen, der vrouw, die hem smeekte, in haar de liefdedrift te dooden, der vrouw, die met sombere woorden smeekte om haar voorgoed to besparen, wat deze drift haar aan zorgen en lasten zou kunnen brengen. Hier stond geen man mot opgeheven bijl, cm de vrouw neer te vellen, die haar geslacht ver loochende. Met gesloten oogen en lachenden mond snoep te men van de liefde, wat ze scheppend en te gennatuurlijk, gemakkelijk of uiterlijk mooi nog te bieden had. En de bjjl, die als een zwaard van Damocles, orudchtbaar zwevend vonniste, was hier slechts de angst, Ut spri dsr lirids^ dat alleen de vrouw begeerlijk maakte, haar macht en invloed gaf te moeten missen. boezemde ham de vrouw heb* l» ab ep tat toni een «stat zeis vernietigd was geworden door den „dok ter I" En een jaar later had de man zijn vrouw doodgeslagen, in een strijd, met de bijl, niet met voorbedachten rade, alleen maar omdat zijn woede van dag tot dag grooter was geworden tegen de levensgezellin, die hem geschonden toescheen en hem zelf belachelijk en onmanne lijk maakte in zijn oogen. Hij had destijds de zitting van de gezworenen bijgewoond. Een jong Berlijnsch advocaat, Dr. Kurt Labisch, was den vrouwenmoordenaar als verdediger toegewezen. Die had lang en schit terend gesproken, maar de kern der zaak had hij niet aangeroerd en het hoofd van den be klaagde had hij niet kunnen redden, want de of ficier van justitie sprak van beestachtige ruw heid, en de gezworenen lachten sceptisch, toen het rapport van den deskundige, dokter Julius Graebner, werd voorgelezen. Het waren toevallig louter deftige en be schaafde heeren geweest, de heeren gezworenen. Eenigen van hen hadden zelf ziekelijke vrouwen. Men ontzag de vrouw eenvoudig en stelde zich elders schadeloos. Maar daarom ^iloeg men haar toch niet doodl" jk had eenvoudig genoeg van haar, genoeg dat was alles, wat de beklaagde tot zijn verdediging bijbracht. En ofschoon er getuigen waren, die verklaar den, dat hij de vrouw zorgvuldig verpleegd had, toen zij nog bij hem in de kamer lag -a luidde het vonnisde dood. Dien, avond zat dokter Julfcts Graebner in de achterkamer van het klrina*café en dronk voor het eerst heel alleen twee fleerohen xwaren roo- Met het hoofd zinken, ohmW het den wijn. Hij kon nog juist overefcxi blijvro, toro cht, M het echtelijke slaapvertrek betref, maar Wj Maar jM jaM»d «JwJwl M Bimnenlandschie Zaken aan de Commissaris sen der Koningin streven er naar de ge- meent'el'ij’ke autonomie te beperken. De be- lid, kunnen kende circulaire waarin werd gieëisdvt, dat voortaan ook de raadsbesluiten, vaststellenr de het vemvenigvulldlg'ij^gscij^er van den hoofdelijlk'e^ omslag, de goedkeuring der Kroon behoeven is er het duidrilijtate bewijs van. w Dat zoodanig toezicht overbodig is, wie zal het echter durven beweren De autonomie der Gemeente, een der pijlers onzer constitutie, zij wordt vermoord door een te ver gedreven democratie, die ,v - ui* n*>et loopen op de onder-ourateelestellinig hier nogmaals wijzen op het- fa gefmeente. Hoe hetelijk het oensus-kies- recht voor ieder werWijtk-democratisch den kend mensch ook moge rijn, hot kan bij ds vigeerende Gemeentewet, het eenigste mid del zijn om aan d<en onhoodberen toestand in sommige gemeenten in plaats van een de mocratie in waarheid een ochlocratie, een einde te maken. Nu wijten Dr. Buddimgih de Voogt bepleitte enkele jaren geleden in een brochure het ontnemen van het kiesrecht aan alle ge meentelijke geëmployeeerden. Dit middel is inderdaad zeer knais, maar men kan het voor stel begrijpen, indien men bedenkt, dat in Amsterdam de gemeente-ambtenaren en ge- meente-werldieden over ongeveer een tiende der raadszetefe^ dus 4 tot 5, kunnen beschik ken! In werkelijkheid is hun invloed nog grooter, omdat vele partijen o zoo bang zijn de gunst dezer klaase te verliezen. Hier treedt de afhankelijkheid ven den OVERZICHT. Onzekerheid, verwarring, geruchten, tegen spraken. Met deze woorden kan de toe stand in het Oosten het Duitsch radio gram ktin worden afgegaan, zou Harring ton hebben verklaard, dat de conferentie is afgebroken, omdat de Grieken niet bereid zijn Thracië te ontruimen, voordat een definitieve vredesconferentie heeft plaats gehad. In over eenstemming hiermee is het bericht van de Ma tin, volgens hetwelk de Grieksche gedelegeer den van Moedania elke concessie weigerden. En ten overvloede komt de Chicago Tribune met het bericht, dat de geallieerden den Griekschen afgevaardigden te Moedania eert termijn van drie dagen hebben gesteld, om van de Griek sche regeering de toezegging te erlangen voor de ontruiming van Thracië. Mocht een weige rend antwoord worden gegeven, dat zouden de Grieksche havens worden geblokkeerd en zou het Kemalistische leger naar Thracië mogen oversteken. o Zelfs wordt hier en daar niet onder stoelen en banken gestoken, dat Rusland achter de schermen mede een rol speelt. Er verluidt zelfs reeds, dat het den Turken zijn steun heeft aan geboden en he' gerucht gaat bovendien, dat alle verloven aan de Russische matrozen zijn inge trokken en dat de sovjetregeering de mobilisatie der Zwarte Zee-vloot heeft gelast. Een Fransch blad heeft dan ook reeds als zijn vermoeden uit gesproken, dat de Turken indirect handelen op gezag van Rusland. In beginsel is dit natuurlijk niet onmogelijkimmers in het antwoord der regeering van Angora, dat is gezonden in ant woord op de uitnoodiging der geallieerden tot het houden van een vredesconferentie en waarin wordt verklaard, dat de Kemalistische regee ring in elk geval de besluiten van de confe renties te Moedania inzake den militairen toe stand zal uitvoeren en toestemt in het zenden vqn vertegenwoordigers om te praten over den vyede met Griekenland en de geallieerden, stel len de Turken ook voor Rusland, de Oekraïne en George uit te noodigen ter conferentie, omdat deze landen belang hebben bij de vrijheid der zeeëngten. De Kemalisten stellen voor op 20 October te Smyrna bijeen te komen, maar van Engel- Dl' TSCP’.AND. Öe Duitsche oorlogsachuld. Het Engelsche tijdschrift The Contemporary Review erkent zonder voorbehoud het moedig en eerlijk streven der Duitschers de oorlogs- schull af te doen en spoort de Europeesdie re- geeringan dringend aan het Ouitsche vóoibeeld te volgen. Banknotenomloop in Duitschlnnd. In de laatste week van hek derde kwartaal van 1922 nam de banknotenomloop in Duitschlund toe met 26,2 tot 316,9 milliard. De verhoogde graanprijzen. Volgens de Vorwtirts heeft de regeerit^f van Saksen in den rijksraad voorgeeteld. dat de ver keersraad zich zal verzetten tegen het commis- sie-besluit nopens de verhooging van de prij zen vim Ivt fiaan, Wfkocnetig van het eertee derdedeel van de gedwongen graanleveringen, aangerien de betrokken commissie, door dk ba sluit te nemen, haar bevoegdheid heeft over schreden. HET RA1HENAU-PROCES. Ber l(jn, 6 O cL (V. D.). In het proces we gens den moord op Rathena» te Leiprig werd heden het verhoor der aangeklaagden onderbro ken door de eerste getuigenverklaring van den grondbezitter Behrens, den oom der beide Te drow's, die zijn neer zelf aan de politie heeft uitgeleverd. Bij het verhoor van den volgenden schuldige Steinbeck deed de procureur-generaal eht voor stel, de zaak met gesloten deuren te behande len, daar de veiligheid van hetRijk in gevaar werd gebiacht. Zyn voorstel werd echter Ver worpen. De zaak zal ook verder in het open baar worden behandeld. De beschuldigde wei gerde daarop te spreken. FRANKRIJK. De staking der zeelieden. Marseille, 6 Oct. (B. T. A.) Het syndi caat van gezagvoerders bij de kustvaart heeft een motie aangenomen, waarin het verlangen wordt geuit den strijd voort te zetten. De kapi teins bij de groote vaart hebben bijna allen den dienst hervat. De administratie-autoriteiten voor do-scheepsrollen hebben aan de maatschappijen doen weten, dat de scheepsvaartacte van 1793 opgeheven is en dat de maatschappijen bij ge volg zooveel buitenlanders in hun dienst kun nen nemen, als noodig is. ZWITSERLAND. De heffingen in eens. B e r n, 6 O c t. (B. T. A.) De Zwiteersche wet gevende kamer heeft het initiatief van de zocia- Br ontstond een groote wederzijdsche gene» genheid tusschen do twee paren, die ten alottl met goedkeuring der ouders van de twee muite jes tot een huwelijk besloten, ondanks d» scherpe en afkeurende uitlatingen, die in de ge» goede MUuteesdie kringen tegen deze huwe» lijken werden gehoord. Br was een enorme toeloop van belangstele lenden, toen de huwelijken voltrokken werden^ Een der soldaten, die beide handen mls^ moest een ander het trouwregister laten teekee nen. Zijn kameraad en zwager moest met d» linkerhand teekenen, daar hij zijn rechterarm mist TSJECHO-SLOWAKIJE. De kabinetecriiW. Praag, 6 OCL (B. T. A.) Svèhla heeft afgen zien van het vormen van een kebinet wegens d» moeilijkheden, opgeworpen door de national» rodalisten. w opereeren, dat heet een familie of opnieuw opbouwen." Reeds als >kter had hij dat ondervonden. Hoe 1 hem toen een man aangestaard: dan, dokter .-. dat is toch geer» wat moet ik daarmee?’" andere ruwe uitdrukking, een brute volgde. ever gehad, dat je vrouw gestorven NOORWEGEN. Een telegram van Amumteen. Christiania, 6 Oct. (V. D.) VemddlletJ de telegrammen zijn ontvangen eftfirent RoaU Amundsen, o.a. dat hij den vliegtocht reedd heeft aangevangen. ff Aftenposten maakt melding van een teiegraqjl uit Nome, Alaska, dat als volgt luidt„Amundfl sen en Omdol overwinteren bij Kaap Barrow. Zl zijn voornemens in Mei 1933 te vertrekken mei Spitsbergen ah doel. De Maqd srt In het ijs b|> Wrangeleiland en heeft dagelijks draadkx>s tsta legrafische gemeenschap met het Radtobureajl te Washington. ITALIË. DE ACTIE DER FASCISTEN. Rome, 6 Ort. (B. T. A.) Uk frieri aan de Popolo d'ltal’a geseind, dat de gemee ten Lona, SaV-rna en Eonzano door fascist zijn bezel. Volgens de Giornale d'ItaHa hot het onderhoud, dat de hertog van Aosta mot den toning <m Glolrtti had, in politieke kringen drif' indruk gewekt, dat d? minister-president zij» ambt wil neerleggen. Huwelijken mat blinde soldaten. Te Milaan zij i Maandag onder romantlscM omstandigheden een tweetal huwelijken voltrok^ ken, ak’us de Maasbode. De aartsbisschop van Milaan nnm'dijB twae rijke zusters met twee jonge cx-soldatefi in den echt vereonigd, beiden te den M»lq| blind geworden en vmminkt. Ds bruiden we-en de 25- en 27-jarige Rosin» «n Marie Molteno, dochters van een w Igestels (te Miteneeeche familie, welbekend om de« edMraoedigen ftaandeelen steun, die zij san ge» wonde soldaten verleende. In een der plaatwelijke hospitalen, was; d» twee eXHSOÏdaten sinds het tweede Jaar van detit oorlog verpleegd werden en dat door de famte lie Molteno ffnantieel ondersteund werd, hndk den de paartjes elkander leeren kennen. Marie en Rosine deden namelijk tot voor kont lijden, dat hij onder hardheid verborg, om er zich niet door te laten beheerschen. Zijn vrouw wist niet, hoeveel zij zelf aan dit medelijden te danken had. Haar krachtige en zeer zelfzuchtige natuur sloot nog elke behoefte aan steun uit, evenals eiken twijfel aan de juist heid hnrer besluiten. De vaak verregaande toe gevendheid van haar man schreef ze meer toe aan het overwicht van haar eenergie dan aan zijn onverschilligheid voor alles^ wat buiten zijn wetenschappelijke sfeer lag. Er waren zelden wrijvingen tusschen hen, daar zij den zoon voor zich gcöischt had, nadat een wellicht door medelijden gedreven te sterke mor phine inspuiting een einde gemaakt had aan het leven van haar naar adem snakkend dochtertje. Nooit vergat zij dat oogenblikhaar man aan het hoofdeinde van het witgelakte kinderbed op do lage kinderstoel, het bloots raargere armpje in zijn hand, de oogen strak gericht op het fijne, blonde gezichtje, dat door angst vertrok ken op het kussen lag, en de andere hand aan het Prava^spuitje, -waarvan hij do naald vast en snel in de ader geleid had. Nog had hij die niet teruggetrokken, nog leg zijn duim op het kleine donkere knopje, nog vloeide morphine uit den kleinen glazen bol te het bloed van het kind, toen kwam een korte schok, kwam een klokkend, nauwelijks hoorbaar steunen, een omdraaien van dexiogappels, die als blauwe steentjes te de oog* den neus rolden. v t haar Sfflïsm CO U IA NT it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen hoek Jij hebt haar gedood," schreeuwde zti, Je hebt haar gedood F n»ar waarheid sa kalm, zooate rijn manier was, zet M| t JSat had mis schien geen halven dag langer geleek^ oek zon der inspuiting 1 Hij zri het als dokter en drukt» met geoefende vingers de oogleden over de blauwe Wêzeteteen- tae- HM wm bMj, dat rijn kind niet iw lead ADVlèHTENTlEPRIJH: Uit Gouds an omstreken (bahooranda tot drt heaorgtringii 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van Imltaa Gouda en dan bezorgkringt 1>- 5 regels L65, elke reirel meer ƒ0.30. Advertentiite in ha* ZatardMgnuinmfir S0 -bÜJag op den pr\A I.lefdttfligheijjs-atlvcrtsntlën de helft van den prijs. I^BZONDEN MEDEDEKLINGKN: M regels ƒ2.05, riks fuirel meer /OM. O» dr voorpagina 50 hooger. Gowone advertentiën en ingezonden mededêeiingen bU contract lot den prija. Groota lettere en randen worden berekend naar plaats rut mln Advertentiën kunnen worden ingezonden dqpr tusschnnkomst van rollede boekhaa» ran. Advertentiebureau* en onze Agenten sn moeten daags vóór ds plaatsing het Bureau zun ingekomen, teneinde van opname venalrerd ta zfln. ter bekend met raak! bedrijf dan een onde^ om een wtbrcn'gen aan den Raad of aan B. en W. De hierboven uiléerugezette maatregelen sfteven er n®ar het evenwicht in de gieineen- te-huishoudimg te herstellen. Zaaldoimdig- be leid en zelfstandiige, objectieve beoordeelimg der verschillen'de belangen, dat rijn de kar- dinafe pun-ten, waar het bij bezuinigen om gaat Niet Het ruw-weg amputoeren eenec g>e- iheele tak van den gemeentelijken dienst, zootfs hier ter stede b. v. de voorstellen tot afschaffing van het Gymnasiirm, maar het zoeken van betere arbeidsmethoden, het eenvoudiger inriohten eener tak van dienst, het objectief beoordeel en van nut en kos ten eener voorgestelde maatregel. Met overweging van alle en aller belangen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1