f "w» m CONCERT eis.Tsa'.vjtCBa ZIE BlUETTEi! héw™*— -j .--I- ;T^?hT,^:r BINNENLAND. f~ m -v»» «rte» jr Brsrit'ïïüï A a" w STADSNIEUWS. UIT PEN OMTREK. •PORT. fiwiili Zangvsraeniginp „CAECILÏA" TRDOÉfi 13 OCIBREI, 8 UUR HAUL KLY-Bf 0 U S El A. BLOENEN, Nieuwe Markt 2 ALLE MODELLEN 1923 LEVERBAAR DAT de Harley-Davldson-FabrleH mr de vlakks 2 oylinder 6-7 P.K. Motoren BLIJFT F4BBISEER8I! WW Di lasterpraatjes un éfia Itr uicirrintu, als zoiiu ft» Machloos olst s:ar wirdoo wrnanligi B RUSTEN ABSOLUUT op onwaarheden! X 6 O*! fl S. P. 1.) Hst owtak#.van Ik door Masaryk aatmartanen. m Het nieuwe kabhwt alfn 'ntevhlpfet. Bene» an! de handle ren mtefcter- sükgt 'jlU'ecu wannuwnm tot de beroeming P r enft.,6 O e t (W. Bb Volgens de T*|. Rep. de bemoeMngen ven den afgevaardigde fvehla, db na bet altreden van bet kabinet-1 i «Mt de vorming van can nieuw kabinet Constantiin te Palermo. j te laar Ujsoatore gevaflun, 'warmem hoognre 8 Oct (B. T. A.). k-lotti™, CcntaMlK ron rit» f»mlllo «n g<~1 <f „OERMANIA" IN MOEILIJKHEDEN. Naar men ens uk Amsterdam meldt Ww#t 4» Levensv»r«Hterlnfiv-M|f. „Oormaniar sinds T October alle ukbcteHngen beeft s'fn Intrek genomen in «en hOtel. De Bte* f verboocrinw den i .ui.. w gelscte* admiraal en de Orfeksch* mtesia, I C* grootste ver^ooginff to*j letted* veraste^ gestaakt De Nederland- .«.„„.«IrU. ,Nr, mtmldtollffk wear naar X) toOgen toeetaen. mlaKibt tengevolge van de houding _ldedio^5iowBldsche socialisten. Hij aft dan president meegedeeld, dat MJ zijn •dracht alk geëindigd beschouwde. Da leiders dn Tdecho-Slowakische eocialistcn tullen r den president van de republiek ontvangen OOSTENRIJK. DB CREDIETVERLEENING. Het standpunt van het sociaal* democratische partijbestuur. De Atbekerszcitung publiceert een manifest Ven het sociaal-denvocraliscUe partijbestuur, teaarin met betrekking tot de kwestie, of de so- ©i tuil-democraten de te Genèv^ bereikte over» eoraat nopens de Meiywerlesning aan Ooe- jk zullen aannemen of verwerpen, tegen 14 r een congres te Weenen wordt bijeenge- Poepan. In het manifest wordt de meeniing uit drukt, dat de overeenkomst van Genève een dreiging'» van de in 1018 verkregen vrijheid uteckent, maar dat anderzijds de verwerping Tan het accoord het economische leven Ooeti delegeerden tullen hem vergeeelden, zffn onmiddellijk Athene teruggekeerd. VEREEN1GDE STATEN. Ben verklaring der Amerikaansche regeering. Volgens een bericht uit New-York verklaarde een olficioeli spreker der Amerikaansche regee ring, dat vóór de rechtetreeks<h« medewerking van Amerika tot hot financieele herstel van Europa de landen zich bereid zouden moeten verklaren tot groot» vermindering der uitgaven voor militaire strijdkrachten, tot het afzien van omstreeks 60 der Duitsche schadeloosstel- lingschutd en tot het eindigen van de hebzuch tige, imperialistische pogingen. De Staatscourant van 6 October bevat o.a. de volgende kon. besluiten benoemd in het algemeen college van advies voor lichamelijke opvoeding tot lid-voorzitter Dr. H. Zwaardemaker Czn. te Utrecht, tot lid- sscretaris P. Otto te Bloemendonl, tot leden R. Casimir te 's Gravenhagc, A. H. Gerhard, te Heemstede, Dr. W. P. Hubert van Bleycnburg, te Utrecht, J. H. Luiting te Amsterdam, P. W. Ook hij de voorgestelde wijziging zal ds* de vcrhncgingd er huren, evenals thans, fc\ nor» ir.sls gevallen niet verder kunnen gaan dan tot 50 (57k* aUeen zullen straks da verhoo gingen tot 50 tonder inmenging van de huurcotnmimie mogen worden overeengekomen. Dienstreglement Loc ooispoorwegen. Bij K. B. tijn nader gewijzigd het Algemeen Reglement Dienst en het Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. Daarbij is bepaald Ten aanzien van personeel werkzaam in loco motiefremises of ln de daarbij behoorende kleine werkplaatsen, mogen ln een tijdvak van twee achtereenvolgende weken niet meer dan zeven diensttijden geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in de tijdruimte tusschen twaalf uur des nacht* en zes uur des voormiddogs. Eene vrouw mag tusschen tien uur das namvd- dags en vijf uur dea voormiddags geen dienst doen- als wachteres. De kinderrechter. Bij IC. B. is bepaald, dat de wet, houdende hv* stenrijk ln groot gevaar kan brengend De ge-1 ageerden tullen db^ovi Scharroo, te 'a Gravenhage, C. W. de Visser, te irover Mrben Ie ïraïi* BWendaal, 3. Warner, te Zwolle, Mr. A. L M. J. baron van wijnbergen tijdelijk benoemd tot leerares aan de R. H. B. De internationale der bouwvakarbeider*. j s te A|kmaar m„j. M. G. Biegman, te Amstei- W een en, 6 Oct. (B. T. A.). De interhatio- dam; «lal# der bouwvakarbeiders besloot in haar ver- op verzoek eervol ontslagen D. Aitton, als lee- gadering te Weenen den bond van Russische raar aan de R. H. B. S. te Utrecht en J. L. C. A. bouwvakarbeiders niet toe te laten 1 Meijer, als idem te Helmond Voorts werd nog" besloten een conferentie tv benoemd tot directeur van het post- en tele» houden over d« kwestie der verwoeste gebie- graafknntoor to Hansweert D. van Ham, thans Qm\ In Frankrijk. RUSLAND. Een slechte oogst. Het Comité der Nonsen-hulpactie ten bate van Rusland maakt hekend. te Krabben dijke op verzoek eervol ontslagen A. Janssen, te Chaam, als boschwachter 1ste klasse bij het Staatsboschbcdrijf; aan den reserve-eeiste-luitenant. H. T. Asser, van het regiment Vestingartillerie, op het daar» Een gedelegeerde van het Italioansche comité, toe door hem gedaan verzoek, een eervol ont- voor ateunverleening aan kinderen heeft een be- 1 slag verleend uit den militairen dienst soek gebracht aan de districten der Khirgiezen, Astrakan, Keukasus, Noord-Koebnn, de Oekrai» ae, de Krim, Esaritsin, Saratof en Moskou. Overal was de oogst slecht. Een gedelegeerde pen het Russian Famine Relief Fund meldt uit Baratof, dat de voorraden levensmiddelen voor (Ie steunverlening in die provincie inde Dec uitgeput zullen zijn. Dit is ook het geval in bijné Sle streken, waaromtrent rapport is uitgebracht, it tose rapporten blijkt, dat„tegen medio Nov. bijna een millioen personen honger zullen lijden. Hoe de verwachtingen der bevolking zijn te leurgesteld, blijkt uit het feit, dat te Samara, teaar men in Juni een graanoogst van 70.000 ion verwachtte, waarschijnlijk slechts 7500 ton puilen worden geoogst Deze mededeeling wordt Uvestigd door de rapporten von Lander, den vertegenwoordiger der Sovjet-autoriteiten bij de fïansen-orgonisntief. Volgens de-laatste statistieken zei het nood-denkampf.' De buitengewone missie naar Roemenië. v De buitengewone missie doqr de Koningin be last met Hare vertegenwoordiging bij de plechtigheid der kroning van den koning van Roemenië op 15 dezer, vertrekt morgen namid dag per Hollacuische spoor van 4.45 naar Am sterdam, om van daar met den Orient-Jüxpres- se-trein ten 7.26 de reis naar Rumenië te aan vaarden. Een nieuw boek van den ex-kroonprins Volgens een mededeeling in het „Berliner Tageblatt" wordt door de uitgeversfirma E. J. Mittler und Sohn te Berlijn een nieuw werk van dsn ex-kroonsprins aangekondigd onder den ti tel „Meine Erinnerungen aus Lteutsch lands Hel- •akelijk zijn in het Wolgagebted vóór den ¥ol- jpenden oogst meer dan een millioen ton koren ■t te voeren. 4)e provincie Astrakan geeft een Örpeerend voorbeeld van den'toestand: de oogst bedraagt daar 11.285 ton, waarvan L750 wordt ■Hvuerveerd voor zaalkoren. Hierdoor blijft Ir $6.8 K.G. graan over voor het geheele vol- ■end Jaar per hoofd van de plattelandsbevol king. De Fransche gezant te Almelo. De Fransche gezant, de heer Charles Be- nois, vergezeld van de h-ren George Glaser, handels-attaché te 's~Graver*hage, en J. S. Pi quet, consul vfln Frankrijk te Zwolle, kwam Dondeidag te Zwolle aan. Bezocht werden o.m. de Stoomspinnerij „Twenthe" en het tuindorp f „de Riet" en de daarin staande dubbele open- IE directie «n Bel Ru.ieclie centrele ku- .«"f h",r „m^nifi^.e' Kau voor statistiek schat den totalen oogst voor Ruslrnd en de Oekraine op 55.000.000 ton ▼oor een bevolking van 100 h 110 millioen per sonen. Zij verklaart, dat het noodzakelijk zal atyn de steun verleening met H te vermeerde- tan. In de Oekreine en de Kcjm is de toestand bijzonder ernstig. De oogst in de Oekraine, die Bten geschat Had op 13.000.000 ton, zal waar» ■diiJnHjk de 0.000.000 ton niet overschrijden. De oogst in de Krim, die geschat was op 128XXX) ton, zal waarschijnlijk niet grooter zijn dan 70.000 ton. von. Hierna werd bezocht de mede op de Riet" staande ambachts- en textielschool. Nadat vervolgens bij den heer mr. A. F. L. graaf van Rechteren Limpurg Almelo op diens zomerverblijf, „het Huis Almelo", het noeiv maal was gebruikt, vertrokken de gasten per auto naar Enschede. DE TWÜÏDE KAMER. De plannen voor de wintercampagne. sche portefeuille dier Maatschappij varieert door den lagen valutastand in gvoote moetMJVheden. Hot aantal Nederlandsche versekerden bedraagt 5000, de Nederlandsche porteéeuWe brengt aan premie drca 560,000 op. De uitkeeringien, welke evenwei jaarlijks ia Nederland geschieden^ zoowel voor lijfrente Ms voor de leveneverzekering, bedragen veel meer dan het bedrag aan premie-ontvangsten. In 1020 werd 800,000 uitgekeerd en ito 1921 734,000, terwijl van 1 Januari tot 1 Juni 1922 bijna drie ton werd uitbetaald. Tot dusver werd Steeds de Duitsche premin* (Marken) reserve geput, doch na den grooten va! der Duitsche valuta is dit niet meer mogs- lijk. De Maatschappij heeft nu aan de Neder landsche verzekerden uitstel van betaling ge vraagd, onder vergoeding va» 6 rente per jaar. In tusschen zijn onderhandelingen aangevan gen en tusschen de Nederlandsche en de Duit sche regeeringen, om in het belang van de Ne» taad op ds beds'eoc von Mjn mg mm m zoMm dit kind meet ijeoffc toe? Ds OOM OMM Bul tol God. talfk nfct 1 V. V. hUM aeni bet offer moet to het <Mt Und niet, da» j, l oom and— kinderen ais de %p«n van het kind met cxgH HIJ kfeki bet aog «Wjd oe i hij hot Hnd op den sdioot legd| van een bourvrouw, stierf het Algemeen was men in de buurt er van dat V. bet kind h 'dit men er eengtfte van looo-butgemeestor, de heer J. R«a„ ds chef-veldwachter Timmerman en gemeente-veldwachter Grooter* hebben V., i bij de werkverschaffing aan het Drostsnd arbeid had gevonoen, Woensdag per auto gehaald en hem te Emmen in arrest ge« waarna een uitgebreid onderzoek is ingei V. erkende h"t boven beschrevene, dodi kende, dat hij het kind zou hebben gedood. ïfyn dochter mishandeld. - derlandBche vcnekerden tot «ne oplang- to Woon, j.gf vOT.dh'eft M. B. t, Wycto* v i zijn 18-jange dochter zeer ernstig met een t aan den hals verwond. De man is in heT komen. In afwachting van het resultaat dezer onder- .g van den kinderrechter en van de onder- j handelingen geeft de directie der „Germania" Listelling van minderjaringen, in werking voorloopig voor den duur van zes maanden aan de Nederlandsche verzekerden tegen 6 per jaar uitstel van premie-betaling. De „Germania", die in 1857 m Diritschland haar bedrijf begon, heeft sinds 1869 in Neder land .hare agentschappen, die de belangen van zal tieden op 1 November a^. Polit.econuiussari.ssen te don Haag. Men meldt or.s uit den Haag i Het ligt in het voornemen om te 's-Graven^- hoge de benoeming te bevorderen van een d» Nederlandsche portefeuille hadden te behar- commissaris van politie boven het bestaande tipen. aantal. Naar men ons nader uit Amsterdam meldt omtrent de onderhandelingen, die tusschen de ONS BELANG. 1- - Het hoofdbestuur def Veroeo. uos flelrnB gotlno„ m moeilijkheden, heeft *.ch met een request to* de Iweede Ka- Leveesvertekeriiqr-Mij. „Germonia" te kampen met Bewetvd Daarin wordt aan herinnerd, d« tiee[,r Toor Nederlandsche vereekerden uit den 20en Jul, werd versacht Wel te willen be- weg raimen> wórA geI)oog4 tot vor eren datÜV(.reenk0m»t te komen op denzelfden grond* U. dat de s^rlsverlagmg voor nuhta.ren vM a we|ke OT, Zwjt. (5 pet. van den bijslag) worde ingetrokken; Mrsche m mKrht, regeeringen ie gesloten. 2e. geen mihtairen zullen worden omslagen, fc is A,t voor die krachtens hun contract nog recht hebben tot ben0<KliB(fe, premlereserve van 50 millioen °°r e„en'f iv/- Zwitsersche francs ten behoeve van de Zwitser- 1^1 p*"" scha verzekerden door de Zwitsersche togeering gatuseerd Overleg en de Sta',enJ3enernal zul-jeen t„ce en wor en voorge eg fderde zal worden gestort. De 20 millioen francs, 4e zoodon,ge tns.tregelen worden genomen, Dllitsobo zei hebben to stertel datnaast stopzethng van de wemng, vnjwtlligel, d(x)r j, Zwitsemche regeering aan afvloeiing kan plaat, hebbem Duitschland geleend. ln'usschen zijn een wachtgeld- en een. rang-, - schikkingsregeling au, het Georg. Overig I tV* u prOT,iMCMnW voorgelegd, hoewel blijkbaar niet het voom7-l,krde »"*evuld. nwn testont pver deze regelihgen door de St.- PlS'" t'" ."f™ l i ten-Generaql te doen bSisseï, en de overige,C0"S"f' in het request'genoemde punten nog leeds ntet 1* 4e bmnen 20 Ioar m?e»" tot oplossing zijn gekomen. - 1 J*I. He. hoofdbesluur verzoekt nu, dat de Runetl hrt van uitbe- zal aandringen op slopzetong vnn de werving v?or «ne levensvetoektomg, zu len de en op vrijwillige efvtoeimg van h« overcoto- ,kril" pleet komend knder. i*"1 1 naar de nominale waarde oer Mark. Adres van „Ons Aller Belong j j^t gro(>te Terschil tusschen het verzekerd Het Hoofdbestuur der Vereeriiging „Ons Al- bedrag in Zwitsersche francs met dot van de Ier Belang", Bond van Militaire Vaklieden, heeft thans uitbetaalde gedepredeerde Marken krijgen zich met een adres gewend tot Z.E. den minister ,de verzekerden dan bijbetaald kt 5M obliga» van Oorlog, waarin wèrdt gezegd, dat fle kor- ties, die door de Zwitoerodta regeering gegaron- ting van 5 sinds Juli j.L den jaarwbdde-ge- deerd zijn. nietende militairen opgelegd, door hen als een Dit zijn in groote trekken de bepalingen ran onrecht word» aangevoeld en is den minister de overeenkomst, die tusschen de Zwitsersche verzocht de reeds gestorte gelden alsnog t« en Duitsche regeeringen zijn gesloten, doch cke genomen Mislukte Speculatie. Het tekort is kas van ruim 50.000 gld. veg den voortvluchtigen directeur van het postkaM toor te Kollum blijkt het gevolg te zijn van mém hikte speculatie. Bedriegelijke bankbreuk. De heer T., direeteirr der Zuid-HoUandK|j( Credietvereeniging te 's*Gravenhage, weBw stelling sedert half Augustus in staat van Mn* f6™8 ïcuncu om de moeilijkheden, weamuufc de Hj o|inea j arAe, 343Vetb. v. Sh3«dï namelijk Jat hij op het tijdstip waarop Uf wist dot failliccement niet kon worden roorko» men, schuldeischers heeft bevoordeeld, —tol beechfkking der Justitie gesteld en naar het I van bewaring overgebradrt. Vernomen dat T. zoo hebben erkend uitbetalingen te h ben gedaan toen hij reeds wist dat het f ment der Credietvereeniging onafwendbaar 1 Inbraak. Eergistemacht is ingebroken In de villa Da Steltenberg onder Twello, bewoond door de fijl mflie Ten Bruggencate. Er wordt geld venntol, Uitvaart van den Chineezen-hoofdman-Tung, Gistermorgen werd vanuit het Wilhelminto ziekenhuis te Amsterdam het lijk van den e weken geleden doodgeschoten Chineezen-f man voi\ de „Bon-on-parttf" Mr. Yung, n* Javakade overgebracht. De lijkenauto, brilt1 met kransen en bloemen, werd door een mmm volgauto's begeleid, waarin familieleden v overledene en verschillende Chinee zen j restitueeren. Uit de schoen» en lederindustrie. De commissio van overleg voor de scheen- en lederindustrie heeft, naar de Echo v. h. Zuiden meldt, besprek.ngen gehouden met de rechlsche Kamerfracties. Daarbij is gebleken, dat de kans nog door de beide parlementen moet worden geratificeerd. Men hoopt thans op denzelfden grondslag •ene overeenkomst met de Nederlandsche regee ring te kunnen aangaan. Een aanklacht tegen mr. Troeletra. Naar aanleiding van het ook in ons blad op een verbod van invon van schoenen zeer °n(*er boold „een aanklacht tegen mr. gering is; in de kringen in Den Haag wordt Troelstra Het Volk overgenomen bericht, meer gevoeld oooi de bescherming van de In- directie der beide betrokken roaat- d us trie door middel van een velutarecht. .schappijen aan het Hbld. mede te deelen, dot het verwijt, als zoude het incident zijn uitgelokt Uit parlementaire kringen wordt vernomen, HET CONFLICT IN DE SIGARENINDUSTRIE. door harerzijds gemaakte chicanes door haar m 70.000 ton. I dat het in de bedoeling zou liggen dat de Twee- j Dp ,i|fliremnakers. georganiseeKl te «itd^fijk wordt afgewezen. De sterfte onder het vee to witstellend. In I de Kamer, na Donderdag 12 dezer de open- Qyist Bond ziin Donderdagochtend niet on Integendeel verklaarde mr. Troelstra in den «tortien provincies to het aantal paarden, ven*' b®re vergaderingen te hebben hervat, slechtspjj|jien*s sj„nr€nrflut rx u l 'b°P der conferentie herhaaldelijk, dat hij vol» geleken met 1920, verminderd met 50 Het «kele dagen zou wijden ter afdoenfng van ver- "j tek ve.snorden |komen 0001 de directie aangevoerde bezwa* lerpeuanes, om daarna weder «enige weKen uit- een te gaan, alvorens de eigenlijke winteream~| even. pagne, waarin om. de Staatsbegrooting moet HET CHRISTELIJK VOLKSDAGBLAD „DE AMSTERDAMMER" IN LIQUIDATIE. Schromelijk wanbeheer. Op de gisteren gehouden algetnoene vergade- to verminderd met 52 Nederlaag der bolsjewisten? Volgens de Chicago Tribune hebben de troe pen van Enver pasja twee bolsjewistische divi* •fes bij Samarkand vernietigd. TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABIJE OOSTEN. De conferentie te Moedania, Londen, 6 Oct. (R.). De toestand in het pabije Oosten is plotseling gewijzigd. De Tur ken vroegen gisteren de onverwijlde Turksche bezetting van Th rad zonder waarborgen te geven voor de veiligheid der minderheden. De geallieerde generaals, die niet bevoegd waren me aangelegenheid te bhandrlen, verwezen haar Haar hun regeeringen. Het offideele Britsche standpunt is, dot de ©onf eren tien iet kan worden hervat,, voordat worden behande'd, aan te vangen. Het onderzoek der Staatsbegrooting. Het onderzoek der Staatsbegrooting voor - - - 1925 en een aantal andere wetsontwerpen is .vf. ««mdeeöw>uders van bovengenoemd Een dure verloving. door yier «kMinfren v.n it Tweodo Krater! kwrmven o. m. in kehondclme do rosnl- reèdó boSindisrd, torwiil vorwodit word <io«tlrt,en odministrotie deror N. V. n «fctemomiddoir do ^Jfdo of lootsio «fdeelin,1 eWen «ccountontoondonool. mnrniit oon f i fTf mot <*o took "ou goreod komon. «dv«tón1'» konms kwom mot oon 46-ierur. vertrouwde, dat deze door zijn nadere mededeelingen wel uit den weg zouden worden geruimd. WaaT in tusschen door haar de zaak in ban ton van den officier van justitie is gesteld, achtte zij het in dit stadium nog niet n nodig harerzijds dienaangaande nadere bijsowderheden openbaar te maken. WUZIGING DER HUURCOMMISSIEWET. Tot 50 verhooging boven den huurprijs van 1916 wordt toegestaan zonder tusschen- komst der huurcommnsie. De Haagsdte redacteur van de Maasbode Op de Javakade had de Chineesdie kolonie bf het overbrengen van het lijk naar het schip WÉ de Maatschappij Nederland zich en hay opg* steld, om haar landgenoot zoodoende de laaSMf rer te bewfjaeo. Het Xjk zal naar Oom wmM overgebracht. - 'AJ Schipper verdronken. Donderdagmiddag geraakte aan de Httf. GrooiJmAa te Amsterdam nabij de Bildefd^t straat een schipper, doordat hij met de booss, waarmee hij 'zijn schuit voortduwde^ to dss modder bleef steken en voorover sloeg, te watov en verdronk. Het lijk werd door ton gmess i kundsgen dienst naar het WilhakuoagMtoMI vervoerd. Overreden. Het 9-jarig zoontje van mevr. wed. D. ft A M. te Iiatlingen, had het ongeluk, terwijl k|j op een rijdende stoomtram wilde springen, te vai* len, waardoor hem één zijner beenen werd oto gereden. Na in het ziekenhuis te zijn overga* bracht, ia hij nog denzel/den avond aan to fljft volgen overleden. V KM vsrongehikV Te Bde is een andei halfjarig kind vsn Dl» Ife een wasebpot met watei verdronktn GssvergB'tiging. In to van Swipdenstraat te Amstwrtoss» Wm een man door ges vergiftigd. Pogingen tot of* wekking dor levensgeesten mochten atot büMtei Dr. de Rooy constateerde den dood. STOOMTRAMBOTSING. Gistermiddag Js te Doesburg een extra gOfti derentrein dei* Geldersche Stoomtram op to persc.ien trein uit Doetichem gereden. De bréde machines, eeiuge goederenwagens en to V* sonenrijtuigen werden uit de rails geworpen en kregen aanzienlijke schade. Vsn sen tor Mh a tuigen weid het beloon ingedrukt. De lijn is f i nadeelig saldo L'eek van 508.399.82, welk i -- -- varspe bedrosr vo%«ro d» gtitnt m^WMÜug, wa.t- AjTf,™ TE"* W pi»:, vmi 't Prnroori»* schijnlijk nog belnngrijk ««1 worden rorgroot, in f hel'tfn.me' „e, toot. D. bo»ir« i* verbad m- no?' t. rorWjgro T« j j?.0» .wlo*fy' wnmM'roJ. ».l^ ^Un-k» A»« )W rro«v Mrtrdrfem vergadering was ingekomen een schrijven van r goederentrein, die aan de haven te Dos* dro ,esc*ror»tcn directeur, wmrtj 4».«- HJZLpc'Moronu™ 1-d ro- W. Curzon's onderhoud met Poinceré heeft plaats mcW» gehad. Intusachen zijn de besprekingen volko-j h> de openingsrede ter gelegenheid van d<sn men op het doode punt gekomen. aanvang van het zittingsjaar der Steten-Gene- p m f.. nnraaL door den Minister van Binnenlands die S i A r i Pf^ I Zaken uitgesproken, werd wijziging der Huur- monk geneW dat deTurken eeritowè Wetten ^ekondi gd. Thanswordt bif Konink- «vereenkonvst inzake Thrad? wenschen. In- lul. Ron/lc^n A -.na dien aan deften efsch niet wordt voldaan, zou» «ro ri) M .ndero mHridm hun tonrludrt n- op.egpng.vMt bij At Twrod. Kr.mnr in««lim4. Generaal Harington naar Moe dania terug. Constantinopal, 6 Oct, (R.) Generaal Ha .„.on en de geallieerd© generaals zijn heden mie'<hig te 5 uur aan boord van een oorlogs» •chop naar Moedania vertrokken. Kemel pasje heeft blijkens een Reuter-tele- •rrtun uit Constantinopel, een groet tot de be volking van Konstantinopol gericht, waarin hij «egt: „Wij sullen elkaar spoedig kunnen om- armen. De vrede, «Be wordt gesloten, zal voldoe ning aan to nationale eischen geven en wel •poedif." GRIEKENLAND. DE CRIEKSCHE CRISIS. Politie minister van buiten- Athene, 6 Oct <B. T. A.). Politis heeft de portefeuille van buiteniendoche «aken aanvaard. De voornaamste wijziging, welke wordt voor gesteld, komt hierop neer, dot de verhuurder zander tusschenkomst der Huurcommissie met den huurder een huurprijs zal mogen overeen komen, welke gaat tot 50 boven «ton nor malen huurprijs van 1 Januari 1916 voor arbei derswoningen, en van 37 X boven den huur prijs von 1 Januari 1918 voor middenstands- woningen. Tot nu toe mochten de verhuurders, zooals men weet, zonder tuss<4t©nk«xnst «Ier huurcom missie de huren slechts verhoogen tot 20 boven die van 1 Januari 1916 en tot 10 boven _rr die van 1 Januari 1918 resp. voor arbeiders- en van liquidatie getreden, waardoor mi ddonetand» woning en. worden overgegaan tot benoeming vsn een to* De bedoeling van deze wijziging is op de eer- quidatie-coarantosie, waarin «toor to stellen «leed tot instandhouding van het bedrijf en volkomen voldoening van obligatiehouders en crediteuren op langen termijn, welk voorstel door to vergadering met algemeene stemmen werd verworpen, op grond van het feit, dat in standhouding van hef7 bedrijf tot to «toor den voorsteller aangegeven datum wegens gebrek aan middelen onmogelijk is, en ten tweeto om* «iat men ven «xndcel was, op grond van het •chromelijk wanbeheer en to misleiding ten op- rfchto van personen, tot to voorsteller, ook al zou het plan op zichzelf uitvoerbaar rijn, niet de persoon is aan wien to realisatie ven een tor- gelijk plan kan of mag worden toevertrouwd. Door torn gemachtigde van den geschorsten di recteur word namens hem ontslag uit rijn func tie gevraagd, hetgeen hem werd verleend, to restrictie, tot voor zijn gestie hem geen décharge kon worden gegeven. Besproken werden voorts to plannen, die er beetann tot overneming van «Ie courant, welke •enigszins vast er en vorm hebben aangenomen. Ingevolge den ftnnncteelen toeetand is to ver band met nrt. 47, 2de Kd van het Wetboek van Koophandel to vennootschap wettelijk in staat ste plaats een stap nader te zetten op «ton weg tot opheffing der huurcommisaiee en vervolgens om tot een belangrijke bezuiniging te komen. Immers de taak der huurconuniseies wordt hier door belangrijk verlichtrij zullen minder heb ben te doen en daardoor oolrminder koeten, op sommige plaatsen seuden rij door toss wijsi- ging zelfs geheel kinnen vervallen. vergatoring weiden gekozen: i serieaen to heer D. Wijnbeek; ipwm to aan deelhouder*: to heer N. H. NoftWt Hm.; na" mens obligatiehoutois: to hoeren mr. H. Mak* deriÉs en notaris nr. (ft. Ri «rato heer A. 0.1|£ to •oromüwM 'ïriten toi >9 uuui uc rieruc isomer oer rechtbank te Amsterdam veroordeeld conform den eisch van het O. M. wegens het voortgezet I *aSS6eren' misdrijf van oplichting tot I Jaar gevangenis straf. ZIJN KIND GEOPPERD. De arbeider G. Visser te Brice, gemeente ONTPLOFFING AAN DE GRENS. Twee Gistermiddag te heif 3 is door tot dusverre nog het grenskantoor De onbekende oorzaak Poppe bij Oktonxaal 50-tal kisten knaBwi" waren Emineti, mot- nil Kod»Jiensiwoanzin e«i p«s. J k-1 ontploft, tn*. op ton vrachtauto Ithoren Hnfi hobhon gtofferd. De mnn it gis-f*"1-1 dwolfoor 3. wr Staghe nit CHm* t«on ter bMchlkldntr ran de JnstJtit getteld I «8r<l 50 H»1» -tggtMtogtrd OmtreM dit gerol, deeit he* Nwkld. Mn Ent. onmtddolltfc dood. De oommies Vnn TiW neon nog bet volgende mede1 •—<i *"«or gewond «n overleed koet dnornj. V. wot den lonlsttn tijd een fnnntM volgt-®Jn lflt 1» ter schouwing nnor bet riekenb* bug vnn de Ajmntollncho getntente te Kloxieno. j »«"Oerd. Hot dousnebentoor fa grootendtdl veen, wnnrvnn de nAeider-winkelier Woltev Vem de vradttauto fa njeett lint Olijvn, priester fa. In dit kerkgebouw moeten der"«1 behooden geblevende rem word W ddt der. lnntnlen tijd wonderlijke dingen hebben «pbnttfd. eHf—peeld. Dit wnratt, volgens de volgelingen Tbetebctsetg, profetiedn, die bt vervulling moesten geen. t Bij een trombohring in den vroegtn motgpp Zoo «tg ten der iutters, op scheien deg plot- op de Knttenbnrgergrucbt ie Amsterdam, b»t ntjing een groote doodkist voor het kerkge- twee personen ernstig gewond, boew stilhouden De kist ging ven sell het j Het wm dren heli teven toen ven de kerkgebouw Mimen en bewoog ddt regelrechtte Kodtjk de rootor-wtgro vtrn lipt IS, irnor het rftoer. De volgeling» tegen hierintwee wogen, trtekter de Ke.tndi-gtng. weej een prolede wel een ven toodenigtn opreed en vermoedelijk doordet de wfaeri •erd, det er ent menetd een God grofftad gmterkt Wt, cut een Miue.de epooc tal 1 ïw«n. Ven d«i «mieren kwmn juist tg Het stond voor de meteten vtfwri vut duhelxelfde oogenbtk ode een mohuwngen efaofitaw uotta vnhn de priutar Woitar lijn T3 en bolstee beide wagen. Mg# eil VuW echterbekon vul dm hg.ngtn lm dit —mm ml mpu V. Mkta cttnid l door .1^ hevigtn tci dtrt viel btwn-ilttt, ftbritktn Ut de inff veeoorsaek^ k groot; to beide motorwagens zijn ta^traW0*^0" ,TjUJ 1°l", decl'W«,tór vertchai» de tchrijMra ent.), 03 trenaportarbcidere, 80 él- ntltJluH,l talrijk, nenwpiigen een btd.engewoon genot. I gorenmokere (boe|eemekers, en,.). I I 111 tg» I Aan "st »tel dankte Mevrouw Prince —Schim ter, I halfwas koperslager, 3 reizigers, 1 trap- Gemeenteraad iU De Raad tor gemeente Gouda, is in openba-1 u°° k_ j publiek onder ton indruk van ra vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdagu If Vu f*^men. Spr- doopte den 10 October 1922, des namiddags te W. uur. clssëcker leter hier nog eens weer to zien. Locf voof 8rw*°l«'® tijdens to perstinikker, 1 klompenmaker, 1 confectiennai- voordracht waarme*]e to spreker een stukje «ter, 2 fabrieksarbeidsters, I stander, 1 hout- middeneeuwen zoo duidelijk had voorgesteld en draaier, 1 fncturlstr, 1 gas- en wnterfitter. [0 October 1922, des nnmiddags te 1^ uur. De agenda bevat to volgende punten Benoemingen BURGERLIJKE STAND Gouda. Ondertrouwd5 Oct. A. J. von tor Zaan en E. C. Snaterse. A. P. Rabouw en R Verheul. i Concert Coccilia. 'n *erbnnd m<xt to in dit niunmer voorkomen-, w* Sliedrecht «n A. Ouwerkerk. C. Langcrnar 1*. Het voorstel tot continuatie Van «ton heer advertentie van de gemengde zangvereeni- 01 E. Giessler. J. W. Koot en N. W. Oskam. M. Cchen als leeraar in hef Hebréeuwsch atn "Cosd,ia" wiI'"» we nog even terugkomen j Burger en C. Scharlemun. S. Tuljncnburg en het Gymnasium. °P het concert ddt genoemde vereeniging Vrij- 1 H. A. to Wit. H. J. Kidliger en H. J. M. Berg- lb. Hot voorstel tot benoeming van 4 leden i M* 281 geven. man. gun het Burgerlijk Armbestuur. Uitgevoerd worden een 3-tal balloden van I Getrouwd5 Oct. W. J. to Lormo van Ros- Gade en Max Bruch, n.1. Comala, Erlkönigs- s®m en N. van Eijk. 1c. Het voorstel tot benoeming t tij-i aan den Vervolgcursus tochter en Schön Ellen. Oberen: 2 Oct. Theodoras Anthcmiiis, ty ^.e onderwijzer* St :r Meisjes. I... Het voorstel tot benoeming van een tij-r - 'di e leernar in de oude talen aan het Gym- 1 °T Jn Begeven, weet dat deze componist tod°hnnna Maria Ingetje, dochter van M. v. itfis'um. I £°ve Bezit in melodieuse en pittige wijzen den Klefj en J. H. Hibbe!. j Z'CB herinnert vroegere uitvoeringen van van G. Uljee en E. van Wetten. 3 Johannes toze vereeniging, waar eveneens wcrk^i van Gerardus, zoon van G. A. Hoonhout en M. Bak- J_. J Vta» I»1 *«--»- «»- ,0r Vfin jyj - ra - -j-"' ««Me j -• - Gerardus Jo* f. Het voorstel tot overplaatsing van onder- 1 muzikaal te fllustreeren. Voor Max Brlich l haime3- van J. .Steenbergen en M. Cierrit- Wi\ rs. ë"e'd*t <Bt zeker niet minder. ®on. Henderikus Harm, zoon van R. J. van 3. Het voorstel betreffende het adres van1 ^ot de vertolkinfl' der solopartijen aangaat, Deest en H. Martens. 6 Bernardino Marin 0e afdeeling Gouda e.o. van den Bond van Ne- j meen*n w® te kunnen aannemen dat deze zeer Cornelia Marfna, dochter vsn J. H. Brink en Seri ndsche onderwijzers houdende het verzoek j ?°ed 181 ziin- hnssolist, de heer to Leeuw,A. de Keijzer. Elizabeth Cornelia, dochter v. nam. Ds.' >t herziening der salarissen van het personeel reeds df vorige manl bij to uitvoering Schneider en E. C. Signer. Córnrlia Ma» bii het voorbereidend onderwijs. f Van Guo Vadis zijn medewerking verleend en ^a» dochter Van G. A. van Kooien en W. B. C. 4. Het voorstel betreffende instelling eeneT Zeer veel soccos* Dit-.jt n. i Vnn Dn.u C< mfssie van Bijstand voot de Financiën. 5. Het voorstel betreffende aflossing der 7% Van ded ames is onze oud-stadgenoote Mej. Mien Brinkman, thans te Zwolle, van vroegere i gc iuleening aangegaan in 1921. 6. Het voorstel betreffende het wacht- en tclaftlokaal aan de Mallegatsluis. 7. Het voorstel tot verstrekking van wo- nin 'ioiiwvoorschotten aan „de Goede Wo ning" en „Ons Ideaal." 8. Het voorstel ter zake den extra loeslag jan s'garenmakert, werkzaam bij den aanmaak 1 J""1 kfl0?r °ptr*ton bij fan cigan'flos voor de Spaansrhe Regie. 9. Het voorste! tot vaststelling eener veror- Steenwinkel. Agenda. 9 Oct. Soc. Ons Genoegen. Feestviering 20- concerten zeker wel bekend. We herinneren nog hesfann Goudsche Wirfceli-rsvereeri even aan het orgelconcert in de St. Janskerk Oct. Nieuwe Schouwburg. 8 uur. Hofstad ton vorigen zomer waarbij zij als soliste op- Tooneel. trad. I Wat de beide andere dames aangaat, de kri- j tieken luiden zeer gunstig. Mej. Jeanne van Emmerick werd in de re» ihsie van haar optreden bij de Vereeniging Con Amore te Leiden geprezen om haar zuive ren en mooien zang, die zich in klank geheel Jerir.j regelende het Verbod van den verkoop ®?nPQS|® tij die van Mia Peltenburg". En de fan sterken toank in het kleip. I ^eenwijksclie Courant schrijft van haar oplre- 10. Het voorstel tof wijziging der Algemee- den"^et ni'et minder enthousiasme maakte Politieverordening voor de gemeente Gouda men daar0P kennis met de klankvolle l u1,i s/inrnAneltim ««om U.. r? 13 Oct. Nieuwe Schouwburg. 8 uur. Concert Gemengde Zangvereeniging Caerilia. (Afsluiting Varkenmarkt) 11. Het voorstel betreffende de vergunning mezzo- sopraanstem van Mej. Jeanne van Emmerick". Wat nu mevr. H. WalhoutTimmerman be~ lot het leggen van hoogspanningskabels naaitreft' deze in de concertzalen geen Bodegraven. 12. Het voorstel betreffende electric!tertsle- bekende. De N. Arnh. Ct van 19 Maart 1922 (tering aan Moordrecht. I Mevr. Walhout—Timmerman bracht eéhige 13. Het voorstel terzake wijziging van den 1 U®deren tengehoore. Haar bijzonder mooi alt- Berkenwoude. Dondejdügüvond j.l, had Kfa, d0 joariiji- sche vergadering plaats van leden der Oranje- veroenigmg ^Juliana Do rekening doot een commissie nagezien block in ord«j te zijn, de ontvangsten hedden bedrugen 233.62 en de uitgaven 247.62, nadeelig saldo 11'welk tekort door het bestuur is gedekt. Schoonhoven. Te Rotteidam is geslaagd voor het examen vrije en ordeoefeningen mej. E. Bezemer al hier. naam van hef eerste gedeelte van ton Burge meester Martenssingel. geluid wist telkens hef auditorium tot aantoclv tige stilte te dwingen en ccit geestdrifig op- 14. Het voorstel betreffende het ven Iteraon1 p!™s do-> losbersten Ziekenhuis. En to Prov. Overijselsche en Zwolsche Ct., 15. Het voorstel tot vaststelling van het SCftr$t M nummer van 10 Maart 1922 o.a. lokier H. O. I Januari—1 Mei 1922 (Forenseen) Mevr* Walhout—Timmerman hééft ons vpr- 16. Het voorstel tot vaststelling van het 2e! 1-1,114 met haar WQrm ?elinte stem- H?t PuMuk Suppletoir Kohier Hondenbelasting 1922. was ophogen over haar zang en riep haar 17. Het voorstel tot vaststelling van hei fchoolgeldkohier opleiding cursus Bewaar* ichooionderwijzeressen 1922—1923. 18. Reclames Hoofdelijken Omslag en verder 1 foorkomeivde zaken, Examens voor de Ver. van Lsera» ren in Handels wetenschappen. Bovengenoemde vereeniging zal haar eerst- folgento examen houden op 11, 12, 13 Da* lember hier tei stede ten overstaan van to voU Jende oommissie van toezicht s H. L. van Hessen, directeur v. <L Arast. Naak* fcachinehandcl voorheen A. Lewenstein. A. Koolhoven, «iirecteur der Maatschappij tot ^Exploitatie der Victoria-Bron te Oberlahn- Iteqln". Mr. F. Nagel, advocaat te Amsterdam. Mr. R. vat» Rees, lid der firma Piérson Go. }e Amsterdam. E. den Tex, «Iirecteur der Amsterdamsche Li- Uu.Jatiékas, te Amsterdam. K. E. Veltman, lid der firma Vqnneer A Cow Ie Amsterdam. Predikbeu rten. Zondag 8 OctobeT. Gouda. Remonstr. Kerk IO^j uur voorm. Ds. J. A. Beyarman, om. pred. te Amstardara. St Janskerk 6 uur nam. Ds. J. Bftrger, dankt. H. Avondmaal. Luthersch© Kerk 10 uur voorm. Do. Snedilage pred. «Br. der Dlnconessenftnichtlng, den Hang. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 uur voorm. Ds. T. Sap. 5^ uur nam. Ds. W. Veder. Kattenslngel 10 uur voorm. Ds. W. Vetter. 5% uur nam. Ds. T. Sap, AmmerstoL Ned Herv. Kerk 2 uur nam. Ds. J. M v. d. Heyden uit Berkenwoude. Berkahwowdt. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. J. N. v. d Heyden. Bergambacht. Ned Herv. Kerk 9% uqr voorm. en 6 uur nam. Ds. Steenbeek. Boskoop. Ned Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. J. B. Th. Hugenholtz, tien Haag. Remonstr. Kerk 10 uur voorm. Ds. Houtgnst. Gouderak. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. en 6Jé uur yerkvrk. Haastrecht Ned H»rv. Kerk 10 uur voorm. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk 9% uur voorm. «n 6^ uur nam. Preek lezen. Moordrecht Ned Herv. Kerk 10 uur voorm. D«. Kniphui zen." Stolwijk. Ned Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw 9yt uur voorm. en uur nam. Ds. v. d. J?ol ie Bunnik. Waddinxveen. Ned Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. Hoek van Outowater. 6'/i uur nom. Ds. Hos pers van Gouda. Remonstr. Kerk 10 uur voorm. geen dienst Ouderkerk a.d. Uasel. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. en 6 uur nam. Ds. J. H. Houtzagers cm. nred. te Arnhem. Nieuwerkerk a.d Ussel. Ned Herv. Kerk 10 uur voorm. en 6 uur nam. Ds. Luyendijk. Gouda. Maandag Geb. tot Heil des Volks 7J< uur na middags Var. Calvijn Ds. H. Ewold van Zuki- Beferland Remonstrantsche Kerk Dinsdag 10 October, V/t uur nam. Mej. Ds. J. M. Eelman, Huwelijk»* inzegening. VOBTBAU Wettetrijdprogramma voor fwlfcg' flS le klasse. An rtlnm i Blauw Wft-H. V. Den Haag j H. B. S—Qulck. Utrecht: U. V. V.—Sparta. Rotterdam V. O. G—A jax. Hanriem; R. C. R—Hswrtef» DordrechtD. F. C.~ FeijenoraA Overgangsklasaa. Umvtiden Stormvogels—V. UL G> Amsterdam: V. V. A.—O. D. 8. Rotterdam Excelsior—Spartaan. ZaandamZ. P. C.-S. V. V. Den HaagA. D. O.—'t Gooi. HilversumHilversum—H. P. G 2e klesse B. Ri.tterdam: R. F. C.—Olympia. HilversumVictoria—Velox. AmsterdamD. E. C—Donar. Lekten: A. S. G— Z<*!st. Utrecht: D. O. S-—Ccrvordia. 3o klasse P» GoudaGouda—L. F. C. LeidenU. V. S.-Vio«. Den HaagV. C. S.—Alplien. Reserve 2e klanse D. Gouda Olympia 2—Voorwaarts 9. Utrecht: Velox 2-U. V. V. 2. WllSBStKORBIBlf. off. No». Nis! ON. fl Oe». 7 Oai 1« E tndes HM»/, l'JT Herlijn. 0.19 0.11V« 'trijs 19.60 19JS 1 tuut#] 1M7| 18.M 'witaarlsnd 44 26 <.aaj '>*•11*0 i 0»°49| O.04H ¥ppenha«'«n 68 0*» 59.60 *hristiania 46 ?5 45.00 -tieckholm 68.55 66.85 f«w-.Yerk sievt 8*67'/, Tt«lp'onl*oh '«.'«•rbarto'X. Naar waarneming In «ten i 4 7 Oct o ei I Hoogste stand 772.0 te Aberdeen. Laagste stênd 757.4 te loulon. Verwachting tot «ten avond van 6 October! Meest matige N. tot O. wind licht tot tel bewolkt, droog weer, wellicht nachtvorst. Ofte dag zelfde temperatuur. De wintertijd Wij herinneren er onze lezers en lezeressen Mn «tet hedennacht om drie uur de wintertijd •reer zal ingaan. Men zette dus vanavond reeds de klok een Bur terug. Stopzetting s teun regeling voor sigarenmakers. De minister heeft telegrafisch aan de gemeen tebesturen kennis gegeven, dat in de gemeen- ten, waar de sigarenmakers Staken, de steunre geling voor de sigarenmakers voorloopig wordt stopgezet. Openingsavond Volksuniver siteit Gisteravond had in „de Reünie" de opening plaats van den Volksuniversiteitsleergang. Mevrouw PrinceSchim van «ter Loeff, gevolg Eivende aan het verzoek van het bestuur der oudsche afdeeling der Rotterdamsrhe Volks- univenriteit opende met een kort woord, dezen Bersten cursusavond en sprak het woord van teelkom fot de talrijke aanwezigen. Het verheugt tons buitengewoon, zeide spr. een zoo volle zaal te zien het bewijst «te sympathie voor het stre ven der Volksuniversiteit hetwelk U hierhenen beeft gelokt. Nog te veel denkt men, vervolgde Bpr., dat bij het bezigen van het woord „Volk" be 'oeld worto «1e zeer-minder ontwikkelden. Wij «Men zijn het Volk, zeide spr„ minder tont wikkel ton, meer bcseHafdën van lederen wivg en stand en voor dat volk wil de Univer- Biteif Cursussen geven. Die cursu«*en mo^en •tet worden een uitsnnnning. Wij komen hier ons zelf te verrijken met kennis, om ons (•elf op een hooger plan te stellen. Spr. hoopt Hat de cursussen mogen zijn: voor velen wat, misschien voor enkelen heel veel, doch voor al len iets. I Nadat spr. in «herinnc-!ng heriy "ebracht dot j «e niiiussun van Huib Luns, Vrijdag eJt. aan- toangen, werd het woord gegeven/aan Mevr. van Loon—van den Berge die een (inleiding hield «oor Het V«ior te dragene mirakébpet „Marieke Van Nijmegen," door den heer 3ï' J. van El- •fi' ';er. Waar to zangvereeniging Caecilïa getoond j heeft wat „goeds te willen brengen op muzikaal gebied, caar hopen wij dat het streven van deze vereeniging beloond zal worden door veler op komst. Bazar Armenzorg. Donderdagavond hield het Damescomité van «ten gehouden Bazar voor „Armenzorg" ten huize van ton voorzitter tor Vereeniging zijn laatste vergatoring. Mede tegenwoordig waren de leden van het «tegeiqksch bestuur met uit zondering van ton secretaris, die verhinderd was. Door to penningmeesteresse van het Da mescomité werd rekening en verantwoor«yng van haar beheer afgelegd. Nadat tozo was goedgekeurd, werd het saldo der netto-opbrengst van «len Bazar, ten bedrage van 1693.70 over gedragen aan het Dag. Bestuur. De voorzitter «ter Vereeniging dankte in to eerste plaats de penningmeesteresse voor de vele werkzaamhe den, die uiteraard aan liaar functie verbonden waren en sprak vervolgens naar aanleiding vnn het overgedragen schitterend saldo, bij vernieu wing zijn dankbare erkentelijkheid uit, jegens «te milddadige geefsters en gevers in het alge meen en in net bizonder aan de Dames van het Comité voor hun onvermoeide toewijding. Het Bestuur stelt dan ook «te op «teze wijze in breeden kring gebleken sympathie voor de Ver eeniging Armenzorg bij«te herdenking van haar 25-jarig bestaan op hoog en prijs. Het doet uw verslaggever goed te kunnen melden, tot het Damescomité, na een weken lange prettige samenwerking, zich hierna eigen lijk met leedwezen voor „ontbonden" hoorde verklaren. Dat getuigt voor een goeden peest, <m» bij een eventueele volgende gelegenheid gaarne nog eens opnieuw dezelfde krochten aan „Armenzorg" te willen wijden misschien bij hef dertigjarig bestaan «fier Vereeniging Opdracht van Werk. Door de «Hre«rtie tor N. V. Heineken's Bier brouwerij Maatschappij is de uitbreiding van haar ligkelders te Rotterdam opgedragen aan de derde inschrijfster to N. V. tot aanneming van werken v.h. H. J. Nederhorsf te Gouda voor 124.243. Door gas bedwelmd. Gisterenmiddag is de gasfitter F. K. bij het verrichten vanw erkzaamheden aan to gaslei ding aan ton Fluweelen Singel door uitstroo mend gas bedwelmd geraakt. Na «ürect te zijn binnengedragen in de wachtkamer van de spoorweg-ha Itie Kamemelksloot werd hem daar melk toegetüend, waardoor hij weder tot bewustzijn kwam. Na eenigen tijd kon hij zijn werkzaamheden weder hervatten. Gem. Arbeidsbeurs. In to afgeloopen week k«ramen bij de Gem. Arbeidsbeurs de volgende aanvragen in: I kapster voor Woerden, 1 reiziger in pak jes groenten agenten (plaatselijk), 1 kamermeis je, 1 werkmeisje, allen voor Gouda. Er bieden zich aan: 24 motorschinpsrs, 1 klerk, 26 aardewerkers (pottenbakkers, pijpmakers, afwerkers en gie ter). 3 boekdrukkers, T boekbinder, 11 letten* 1 drukker, 6 grondwerkers, 7 opperlie- Dir. a. VAK SPgRGKI. II KI IIEIKi SCiSttWBURG PrUs«s: SUIlM t 1.30 I*. O. tJ. f I.so Maicon t 1.-. L.O.U.1 O.NO Ga lerij I 0,50. Alle reehten ln 'icgrepea. 8509 25 ,.b. M. L4MBL.Br, T«UI. lutein, 010 De i.ieoKI KUH «er Mwrle,...«Tie.eu mieren (BEUICHI lorctihauMel le Den Hnag) reel* tie BEI DIMT14 URmlBUB N.V, MODE-ETABUSSEMfcMT „GOUDA" MARKT 20 GOUDA, 7 Oot. 1922 11. II. zetters, den, 1 betonwerker, 7 metselaars, 1 telegraaf- Mevr. v. Loon v. d. Berge deelde mede, de j werker, 3 holers, 2 pekhakkers, 9 timmerlieden, heor van Elsëcker gewend is te worden inge-l 1 meubelbii^- 1 beeldhouwer (h«ïut), 1 ultwer- teid, hoewel spr. die inleiding geheel overbodig i ke*, 4 hout! rkers, 4 meubelmakers, 1 be** hchtte, daar de voordracht aan duidelijkheid hanger, 1 stoffeerder, 3 schilders, 1 hulpstraat- w'ete te wenschen laat. Zij gaf «te vertaling van maker, 2 bleekersknechten, 2 schoenmakers, 1 •*K-ge vitheemsch klinkende woorden, in het halfwas bankwerker, 1 lakker, I ketelmaker, I kort eenige bijzonderheden en de verklaring van j Uxxibrander, 6 bankwerkers, 1 metaalwerker, 4 eer ~mSnn j 1 a. -> t scl.efpstimmerman, 2 scheeps- 4 sme- •cr szins vreemd klinkento gezegden, welke electiiciens, T Voorlwunen In dit mirakelspel, een van de zeer] klinkets, 3 ijzerwerkers, 1 blikslage, teei-ige mirakelspelen uit to mkktelreuwen. De 1 den, 6 stokers, 1 boe'e, 1 poiitoerder, 1 stoelen- handelmg geschiedde in den tijd dat Hertog Arend van Gelder in de 2e helft der 15e eeuw gevangen zat. Na die inleiding droeg de heer van Elsëcker llrsltakpel uitmuntend voor. De heer van BteücAerJMt tq beschikken over een btf- maker, 1 hekelaar, 2 machinisten, 1 framevai- ter, 5 broodbakkers, 1 bevch 'itbnkker, 1 ban ketbakker, 1 winkelbediende. 4 magazijn- en 32 pakhuisknechten, 2 expeditie- en 8 schippers knechten, 2 werkmeesters textiel, 2 hoettées* 3 touwslagera. 9 kentoorbedienden (hoekhowkri Wij hebben het' genoegen UED» de aankomst' dep lr 3te Parijsche Modellen In Mantels, Costumes,, Robes, Hoeden en Pelterijen, te berichten. Waar eerst 3 October de groote Magazijnen te Parijs het seizoen geopend hebben, vindt U nu bij ons de meest uitgebreide keuze in de nieuwste modellen, daar wij er ons op toeleggen steeds Mouvoauté's te brengen, in plaats van series in alle kleuren. Ondanks dat zijn onze prijzen iA et hooger.. Gaarne Uw bezoek tegemoet ziende.. HV.. XÖDZ-XÏAfitilBSXISaX ..GfiHDA'*- Hoogachtend,,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2