PLANTA 1 „DE LELIE wordf verzet.' raiH-eatuts DOUGLAS-MOTORRIJWIELEN Prijsverlaging Irait bar tarief mi inlielrtip PLANTENBOTER 05 CENT PER POND BINNENLAND. km mm m m m AMKCQ eczaooct: wordt verzet! y Alp. Aocountontekantodr Advertentlèn BIJLOOS kioefd ui «t Celogni H Haroi. ALS GIJ Agent voor Gouda en Omstreken J. F. W. TURION. De Stoomwasscherij ff te bergambacht Is geheel modern Ingericht en behandelt Uwe wasch met de uiterste accuratesse fiuitcki MÉ| II tnültlfe •tte ft» veneieland werk stead* voort. Voor Boveel wij konden rien, waren do consulaten ®n Engeland, Joego-Slavi", Tsjecho-Slowokij©, tolgië en BrarftÜ* vernield. Zoolang de vecwoes- ing en de moordtooneelen duurden rifa do 'i oemde ootlogescheperi ter rede van Smyrna ferkeloo» gebleven. Ze rijn althans niet tuw chenbeide gekomen, rich bepalende tot het Odden der vreemdelingen en tot het werpen van «n zoeklichten over de ondergaande stad. In jen ochtend van 14 September lichtte de King jeorge het anker en verliet de baai. Een of wee uren later ging een, oogenschijniijk fogehch, watervliegtuig de lucht in, in dezelfde ffahting als da kruiser. l Dien dag ia de verwoesting van Smyrna vol- Slechts dén wijk van de benedenstad: Pointe^ schijnt onaangetast te rijn gebleven, dan, natuurlijk, bet Turksche stadsgedeelte. De coMvhgeneraal en kapitein Wifdekop, rrc zende dat de Turken konden besluiten, het rertrek der buitenlandse he handelsvaartuigen a beletten, kwamen overeenTdat de Deucalion ich naar het eiland Mytilene zou begeven. Tegelijk met ons vertrok naar dezelfde be- itemming nog het andere Neder! andsche ►chip, de Stella, en een Italiaansch, de Sardcg- la alle overvol vluchtelingen. Onderweg nam Mts stoomschip nog een zeventigtal Grieken op, Imannen «n vrouwen, die in bootjes rondzwier- Tosn wij de engte doorgingen die de ha- van Smyrna verbindt met de baai, gaf de pitein last dat ieder" die zich aan dek bevond, Knoest gaan liggenhetzij dat hij wilde doen K>f het schip ledig was of om een mogelijke Hade van de Turken op de vluchtelingen te Vermijden. Zonder incident bereikte de Deuca lion het schoone en rustige Mytilene, waar de Iwtderweg opgenomen Grieken dadelijk werden kmtscheept. Zfj riepen„Leve Holland. Leve Be kapitein Het overschot van de Nederland sche kolonie te Smyrna kon nu ook wat op zijn Verhaal komen en trachten zich te troosten bver achtergebleven vrienden en bloedverwan ten «n over het verlies van al wat zij bezaten. Den I9en 's avonds stoomde de Deucalion naar Ba Dnrdenellen. De zoo bloelende Nederlandsche kolonie te Bmyrna is door de ramp ontzaglijk zwaar ge troffen. Haar gebouwen en de ovenblijselen van •en roemrijke tri-diie zijn, voor zooveel men kan nagaan, volkomen vernieldde leden der kolonie zelf uiteengeslagen en geruïneerd. Toen 4e Deucalion naar Constantinopel vertrok, be tonden zich aan boord van het schip, behalve de consul-generaal en mevrouw Lamping, de volgende Nederlandsche gezinnen (het aantal ledm van elk gezin tusschen haakjes) Von Eichstorff (6), Fercken (3), de Hoche- Ipied Sr. (5), oe JHochepied Jr (3), de Jongh |(4)r Van Lennep (1), Van de Rovaart (I), Slaars (5), Steenecken (1), Topuz (5), Wissing (4b Van dei Zee (I); voorts de Israëlietische familiën Ciavès, Peiera, Sorias e. a. ongeveer 70 per sonen. Totaal 109 mannen, vrouwen en kinde ren, van deze laatste 9 beneden den vijfjarigen leeftijd. Verreweg de moesten rijn aan boord van het schip gekomen met niets dan hun klee- ren en eereg geld, gelijk iedereen te Smyrna waren zij naai de Deucalion gegaan onder den krdruk dat na eenige dagen van spanning en gevasr, alles terecht sou komen en rij weer aan hun werk in de stad zouden kunnen gaan. Sommigen hadden nauwelijks de noodige klee- wn. Het was uiterst moeilijk, zooveel vluchte lingen aan boord te verzorgen, maar kapitein /Wijdekop en zijn ge-heele bemanning hebben rich daarvoor uitgesloofd met een toewijding die boven aller lof verheven iszelfs hun eigen hutten tot onze beschikking stellend. M"t-dat-nl is het een verschrikkelijk lot, dot van deze Nederlanders, die geen t< n» ra er Inzitten en nagenoeg alles veijoren hebben, die niet weten of zij ooit naar Smyrna, waar de uwesten geboren zijn, zullen terugkeeren, - of I waar elders zij zullen heergaan om een nieuw leven te beginnen. En velen onder hen zijn reeds bejaard. Zal de Nederlandsche kolonie te j Srnyrnu ooit uit haar asch herrijzen? Ter aanvulling nog de volgende gegevens t Te Mytilene zijn gebleven de families Keun Sr. Ke m Jr. (2), Schmid (3). Te Constmvtinope'Baronesse W. van Heem- «tra (4). Me: eigen middelen hebben zich in veilig heid weten te brengen de families W. F. Hen drik van der Zee, Alf. van der Zee, Hendrik Van der Zee, Fred. Keun, Henry de Jongh. Of de volgenden te Smyrna achtergebleven rijn, is niet bekend, maat wij weten er niets van: Baron W. van Heemstra (vermoedelijk in ge vangenschap), J. G'non, pater T. Kats, Oct. Ia vino e. f. W. La vino, J. A. de Jongh e. f., Richard de Jongh e. fG. Wissing, Ad. van der Zee ,W. van der Zre, Alf Fercken e. L, Eseje Fercken e. f., en Van Ham. Ingezonden Medodeellneen. en evenzoo te Ijveren voor het behoud van den 8-urlgen werkdag in verschillende landen. Ten- VOEDZAAM HEERLUK VQORQEEUG ven, dat hjj door een brooda&fag vna o-uitgn. .e.^.uiir.me nnuo». „©nrerfffh" handeMe, en dat waar r'ja I slotte roept het congres de aangesloten organf- bouwer en ovens er eenmaal slonden, h!j sa ties op, om fa hun naburige lenden voor dhr eiken prijs debiet wilde hebben, ook al zcir ..t. ifipmiiUrHflra tumA*. met verHrs moeten werken. Hij speculeerde 'm bij op een naar hff hoopte te verwed Isdal'- 8487 84 wordt door de Mededeelingen van de Vereen, v. Ned. Werkgevers voor de Neder landsche nijverheid in hooge mate bedroevend genoemd, zoowel door hetgeen daarin gezegd, als door hetgeen verzwegen wo dt Wèl was de industrie er aan gewend geraakt, dat men haar belanden in Regce- ringskringen slechts eene secundaire of tertiaire plaats toekende, dat het echter eenmaal zoover zou komen, dat aan den heer Aalberse de leiding van het Depar» i t. ment van Nijverheid zou worden opge dragen, daaraan had niemand geloofd. Want de heer Aalberse moge uitnemende kwaliteiten hebbenhij mist één ding het vertrouwen der nijverheid, he, vertrouwen dus juist var. diegenen, wier belangen hij in deze zoo moeilijke tijden moet voor staan. Ons klemt dan ook de vrees, det déze pesrifxm niet de krachtige verdediger der nijverheidsinteressen zal blijken te zijn, die thans Zeker noodig isdat onder dezen bewindvoerder de waarheid zal worden tentoongesteld von de vroegere bepaling onzer Statuten, dot te ver doorgedreven sociale wetgeving onvermijdelijk moet lei den tot ongewenschte bescherming. Laten wij echter in afwachting van een nadere ontvouwing van zijn programma het beste hopen. Een vertrouwen kan gewonnen wor den, een vrees gelogenstraft. Moge onder het bewind van den nieuwen Minister van Nijverheid de Nederlandsche Industrie in bloei herwinnen, wat zij onder h°t bewind van den ouden Minister van Arbeid daar aan verloor. Ijk het dus reeds met een geyoel van be klemming, dat wij uit de openingsrede zien, dat het Departement van Nijyerheid en Handel met dat van Arbeid zal worden sa mengesmolten, onze somberheid neemt nog toe, wanneer wij hooren, dot eene re geling van de Arbeidsovereenkomst, welke zoowel het burgerrechtelijk als publiek rechtelijk element in zich'bevat, ov<y wogen wordt. Bij het lezen van die woorden den ken wij onwillekeurig aan bedrijfsraden, aan stelsels-Veroart, aan binden van min derheden, aan verstarring van geheele be drijven. Wij hadden gehoopt, dat deze verkiezin gen de Regeering zouden hebben over tuigd dat ons volk in overgroote meerder heid niet gediend is van socialisme en so cialisatie wellicht Is dit het geval, doch dan bewijst deze passus wederom de juist heid van de woorden van Von Hertling dat met een volkomen ernstig gemeende verwerping van het revolutionaire socia lisme niet zelden voorstellen gepaard gaan, die dat socialisme halverwege tegemoet komen. Doch ook door b 'teen niet In de rede staat, zien wij deze Regeerinsrsoeriode met zorg tegemoet. Niet wordt r immers ge sproken van eene noodzak-'like verlich ting van de lesten, die onze industrie druk ken niet wordt er gesproken van een noodzakelijk slaken van banden, welke nu het bedrij'sleven dwingen. Wèl wordt er gesproken van bezuiniging, maar dat is een eenzijdige bezuinigingeene bezuiniging in lusten, niet in lasten. Toch biedt ook deze droeve rede een enkel lichtpunt. Zoo zien wij licht, wanneer wij lezen, dat eene geleidelijke afschaffing van de Huurwetten in voorbereiding is, dat onderscheidene voorstellen ter vereenvou diging van «»e verzekeringswetgevlng zul len wonVn ingediend. Moge bij deze laat ste een V-e'nn<»rrke f»ak aan „Centraal Be heer" rijs toegebracht. men om dit departement op te heffen en besluit deze motie ter kennis te brengen van de regee ring en van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. D® vacature van directeur-generaal P. en T. Het bestuur van de Vereeniging van Direc teuren en Commiezen der P. en T. heeft rich tot den minister van waterstaat gewend naar aanleiding van het gerucht, dat voor deJ open staande functie ven directeur-generaal der P. en "T. wederom niet een ambtenaar van het staatsbedrijf zal worden aangewezen. lp het adres wordt betoogd, dat door de groote uit breiding, welke de dienstvakken in den loop der laatste jaren hebben gekregen, waarbij ge voegd de ingewikkelde petsoneelsv er hou din gen, het voor den buitenstaander onmogelijk is om zich in korten tijd op de hoogte der zaken te stellen, zoodat de tot leider aangewezen buitenstaander gedurende geruimen tijd niet, of althans niet ten volle, in staat zal zijp om het beleid te voeren. Ook zijn onder de P. en T.- ambtcnaren zeer zeker persoonlijkheden te vin den, in het bezit vap de eigenschappen, welke voor deze gewichtige functie onontbeerlijk zijn. Het bestuur dringt daarom aan op benoeming van een der bij het bedrijf werkzame ambte naren. 4 NEDERLAND—ARGENTEN IE. Een verblijdend bewijs van Nederlandsch le ven in den Vreemde werd ons toegezonden in den vorm ♦an het feestnummer van „Nederland", prijsdaling van de bloera, tenei-'a zijn J(j| stichting var afzonderlijke Christelijke hwtbe- wei kersbonden naar mogelijkheid zorg te dra gen. Bij de bestuursverkiezingen werd o.a. tot pen» dan weer te kunnen verhalen. Het geHf y ningmeeeter gekoken de heer Ven dof Poet derhalve een manipulatie van den heer Houim* hetzij om den verkoop van rijn zaak te fang ren, hetzij om door beneden kostprijs te wede verschillenden bekkers debiet af te nemen en (Nederland). Georganiseerd overleg rijksambtenaren. De centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken heeft Zaterdag gaderd. Daarbij is o. m. het volgende ter sprake ge komen. „Uit een brief van den minister van fi nanciën bleek, dat de minister niet had kunnen voldoen aan het verzoek van de centrale oom missie om bij de samenstelling der commissie van beroep, bedoeld in art. 12 van het Wacht- geldenbesluit, de centrale commissie te hooren, aangezien de samenstelling van die commissie reeds in voorbereiding was voor dat het verzoek van de centrale commissie den minister had be reikt naar aanleiding hiervan werd besloten den minister van financiën te verzoeken art. 12 van het Wachtgeldervbesluit in dien zin te wijzi gen, dat de daarbedoelde commissie met 2 per sonen, alzoo tot 5 personen wordt uitgebreid, zoodat de centrale commissie in de gelegenheid zou worden gesteld alsnog twee leden aan te 1 «en opziener van de visscheriien f 2000, wijzen. I schipper 2000, een jongen 500, fuineeren. De patroonsorganisaties, die de hm delsopva'tingen van den heer Houtman komfa hebben zich toe» deze zaak aangetrokken. Bezuiniging. - Men schrijft aan da N. R. Ct r Te Dordrecht was vroeger gevestigd een jf ziener der Domeinen de man werd otd kreeg hulp van een neef, een civiel ingo*a Daarna stierf de opziener, of werd gepofai neerd, en nu werd de neef zijn opvolger, den titel van ingenieur der Domeinen, en 4 zoon van den vroegeren opziener werd later «j ziener onder den ingenieur. t In de plaats van een opziener kregen wc een ingenieur en een opzichter. Do staf breidde zich voortdurend sit. Ths^ hebben we een ingenieur f 6000, een opziener Ter kennis van de commissie was gebracht dot in de bijzonder» commissie voor georganiseerd overleg voor de Rijkspostspaarbank besloten was niet te voldoen aan een verzoek tot toelating tot hare vergadering van een deskundige, op grond van de overweging, dat deze persoon geen ambtenaar is bij de Rijkspostspaarbankeen dergelijk geval bleek zich onlangs ook voorge daan te hebben bij de commissie van overleg voor het staatsbedrijf der Posterijende cen trale commissie besloot deze gevaljen onder de aandacht te brengen van den minister van jus titie en te verzoeken te willen bevorderen, dat de reglementen der biizondere commission wor den gewijzigd overeenkomstig de eerlang te ver wachten nieuwe regeling van het georganiseerd 'overleg in hot algemeen, inzake de toelating van deskundigen. Besloten werd aan de regeering te verzoeken reeds thans te willen mededeelen, hoe zij zich voorstelt art. 2 van het Wachtgeldenbesluit toe -T te passen, met name nu reeds aan te geven op 31 Augustus door het publiciteitsbureau De welkf> «tegorieëll «nbtenaren zullen vallen Geus en Van Balen te Buenos Aires gepubliceerd I onder a Tan artikel, en welke onder b. ter eere van den verjaardag van H. M. de Ko-| Voorts werd besloten de regeering te verzoe- mngm en tevens ter gelegenheid van den eersten; ken mtf te ?aan tot den TOOrgenomen pen- verjaardag van het blad, het eenige^orgaan in {sicma{tie.V vttn 5^ pet en 3 pet. alvorens de de Nederlandsche taal dat in Latijnsch Amerika verschijnt, buiten onze koloniën. Bij doorzien van het nummer vielen ons op| verschillende artikelen vooral die, welke betrek-, king hebben op NederL handel en industrie in Argentinië. Zoowel in het Spaansch als in het commissie in de gelegenheid te stellen van aA- vies te dienen. Aangezien de bijzondere commissie van over leg voor het rijkstucht-, opvoedings-, gevange nis- en reelasseeringswezen aan den minister van justitie een advies had uitgebracht betref- Nederlandsch gepubliceerd zijn bovendien be- de van eanstelling en bevordering vat het ninnmer een hoofdartikel in de Spaan-Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen, sche taal bestemd voor de Argenfijnsche lezers, welk advies gansch andere richting gaat dan getiteld s Los Paises-Bajos y la IndependenceregeliTvgen VOOr andere takken van dienst, Argentina (De Nederlanden en de Argentijnschebarioot de commissie den minister van justitie onafhankelijkheid), beschrijvend, hoe de bevrij- te ver20eken, deze zaak in hare handen om ad- dingsoorlog der Nederlanden tegen Spanje den v1m te steuen, op<Jat deze materie van algemeen w.l r* rr rl V - -Tl J. I grondslag gelegd heeft voor de emancipatie van bijna alle overzeesche deelen van het Spannsche wereldrijk van Karei V, en dus óók van Argen tinië. Het feestnummer bevat verschillende re producties, hoofdzakelijk van op den voorgrond tredende personen, in Argentinië én in de Neder landsche kolonie aldaar. 25-JARIG BESTAAN ALGEMEEN NEDER LANDSCH VERBÖND. Blijkens een artikel' in „Neerlandia" zal het standpunt zou kunnen worden bezien. BRÜODOORLOG TE AMSTERDAM. In het feit, dat te Amsterdam één bakker de heer Houtman tot een aanzienlijke brood prijsverlaging Is overgegaan, hebben de bakkers daar ter slede aanleiding gevonden, maatregelen te nemen, daortoe strekkende, dat hem de ver- Algemeen Nederlandsch Verbond in Mei 19231 dfere uitoefening van zijn bedrijf onmogelijk zijn 25-jarig beslaan herdenken door een ten toonstelling die men eene wereld'entoonstelling wordt gemaakt. „Al had mogen verwacht, zoo schrijft naar Uil de Pert HET REGEERINGSPROGRAM. De rede, waarmede de Minister van Binnen- fandsche Zaken op Dinsdag 19 September j.l. de zitting der Statera-Generaal heeft g«0) De opheffing van het ministerie van landbouw. In haar algemeene vergadering op Donderdag 28 September j.l. heeft de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin zij, ken nis genomen hebbende van de plannen en reeds getroffen voorbereidingen om te geraken tot opheffing van het ministerie van landbouw, nij verheid en handel; van meening, dat voor de welvaart van ons land een ministerie van land bouw, nijverheid en handel van het grootste gewicht en onmisbaar is; haar verwondering en ernstig leedwezen uitspreekt ove; het voorne- M Jaren van scheiding, we stelden ons vee! ide vriendelijke rust dier dagen voor en lente Judith is als een ziekte voor de aardap] een koude vorstnacht voor jonge bloesei Iemand die alle vreugde tien kilometer in aan en speelden bel met onze sponsen, tze Plotseling «en huiveringwekkende gil; de deur jwerd opengetrokken en eruit holde tante Judith, gekleed enke! m een handdoek, die haar maar en zeer gedeeltelijk bedekte. Als een gewonde tij- op beperkte schaal van den Nederlandschen aanleiding hiervan <!e heer v. Wijnbergen in De stam zou kunnen noemenvoorts wil het eenTijd dat door den heer Houtman vooraf met gedenkboek uitgeven van de geschiedenis van' de organisatie, waarvan hij lid is, overleg was onzen stam en van het Verbond. I gepleegd, de door de bakkers tegen hem gevolg- I de strijd-me thodn.L te pogen door onthou- Het wereld-vredescongres y<m het Intern. Verb. „a„ mec, en gisl heIn helett<!n nog een knecht, maar dat weet ik niet i twee vaartuigen, een motorboot, de Anna J genoemd naar de dochter van den directeur 4 registratie en domeinen te 's-Gravenhage m m hoogwarts met een motor, afschrijving, «ad^ houd en benzine 6000, samen 20,300. Deze cijfers zijn schattingen; van de uii lijkheid zullen se door elkaar niet veel schillen. Met den noodigen goeden wil kan wonhg volstaan meteen oprierter 3800, een opziener met een roeiboot 1800, voor adal( keer en dat 't noodig is huur van een notaM bootje 1000, samen 6,600, zoodat hier cej bezuiniging is te verkrijgen van 20,300 f 6,600 13,700, alzoo van 67 H pet Bij di«n belangrijk het seker niet onaanzienlijke drag der reis- en verblijfkosten, ting waarvan ik mij niet waag. Ik hoor de vraag, wat doet dan dat won den ingenieur Niet veeL In de maanden vrijwel heelemaal niets. Hier velgwf eenige bezighedenhoutjes hakken, eigen mk appelland en tuin bewerken, met de motarboaf met familie varen, in de vacantia n pet leoh bovss si«dijhey v. Vakvereenigingen. Van 10 tot 15 Dec. zal het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen, waarbij lande lijke Vakrentralen zijn aangesloten met een gezamenlijk ledental van 20 millioen, een we- kersbedrijf uft te oefenen, moet o.i. om meer dan één reden worden betreurd, terwijl even eens te bejammeren is, dat de leveranciers van meel en gist voor de bedreiging der bakkers ge zwicht zijn, het blijkbaar voordeeliger achtend reld-vredes-congres beleggen in den Dierentuin één klant te verliezen of niet te krijgen, dan de te V-Graverihage, Holland. Het Internationaal Verbond van Vakvereeni- kons te beloopen een gansche groep te zien ont gaan. Onder de huidige omstandigheden ware gingen heeft besloten, dit congres het karakter het niet-op-crediet-leveren aan den heer Hout- te geven van een wereld-demonstratie voor den man volkomen begrijjielijk geweesteen onder vrede. Teneinda alle krachten te vereenigen i bedreiging of pressie niet-leveren is te betreu- voor een sterke en daadwerkelijke vredesartie, ren. Een dergelijke samenspanning van allen heef* het bovengenoepvd Verbond besloten, be- tegen één, waardoor feitelijk de vrijheid van halve de aangesloten vakvereenigingen, ook de bedrijfsuitoefening iemand ontnomen wordt, moet socialistische internationale van Londen, de o.l. worden afgekeurdeen dergelijke beha®- internationale arbeidsgemeenschap van Wee- deling roept toestanden in het leven als in het nen, den internationalen coöperatieven bond, de tijdperk van de ontaarding der gildentoestan- Russische vakvereenigingscentrale, benevens de bekende pacifistische organisaties uit te noodi gen, die de resolutie tegen oorlog en militaris me aanvaarden, welke op het Internationaal Vakvereemgingseongres te Rome m April 1922 is aangenomen. Deze resolutie wordt gaarne ter beschikking van alle belanghebbenden gestéld, terwijl voorts alle gewenschte inlichtingen omtrent deelname aan het congres tc verkrijgen zijn bij het se cretariaat, Vondelstraat 6T, Amsterdam. Internationale Conferentie der Christelijke Houtbewerkers. Op 28 en 29 September had fn den „StSdt- nischen Saelbau" te Essen de Intrnjationsle den, die den val van het gildenwezen in niet ge ringe mate hebben bevorderd en verhaast. En de omstandigheden zouden, naar het ons voor komt, zóó kunnen worden, dat door den betrok ken persoon niet zonder grond aanspraak op bescherming en steun van Overheidswege zou kunnen worden gemaakt. Maar ook het welbe grepen eigenbelang der organisaties had de gevolgde taktiek moeten ontraden, en het ver wondert ons dan ook niet, en verheugt ons niet weinig, dat het gebeurde in middenstandskrfn- gen zelf in het land ook in de bakkerswereH allerminst ins temming heeft. In den Iaatsten tijd nu is weder sterk twijfel gerezen, of de prijzen der levensmiddelen ook BmtTck doodt en vergalt. Kibbclachtig bovèn-|ger rende ze tegen ons op, holde George om- idien en zich altijd bemoeiend met an derm fins «aken. Werkelijk een hopeloos mensch! Hoe Hit ook zij, als gehoorzame neven en nichten schie pen we natuurlijk, dat het ons een groote vreug de zou zijn haar bij ons te zien, maar waikr- pchuwden haar tegelijkertijd voor de Sinn Fei- •ers, die ons al eenmaal hadden getracht te •ermoorden; we waren geboycott; alle dienj po den waren weggeloopen; de waterleiding gesprongen en ten slotte was er runderpest mond- en klauwzeer uitgebroken in de buurt George zag er uit of hij roodvonk zou krijgen. Ondanks dit alles kwira tante Judith, kwam, omdat ze voelde dat we haar niet n< «tig hadden. Zoo was ze. Ze kwam 23 December, 'e avonds om half plf, •n toen ik den volgenden morgen opstond, ik op de gang legen een heele groep •en, dia; allen in piaraas en peignoir» buil móór de badkamerdeur «tonden. Tent» ver, duwde Clnra bijna van de trap, stoof haar eigpn kamer b'nnen die ze aMoot en de deur barricardeerde met het heele meubilair en be gon teen weer te krijschen. We stonden elkaar in stomme verwachting aan te staren, niets begrijpend. Clara ging plotseling een licht op. „O kijk eens, zeg, kijk jullie toch eens", gierde ze cn viel bijna dubbelgevouwen van 't lachen over 't bad. Wij keken. De deur ven de badkamer was open, ook die van de linnenkamer. In het mid den van de badkamer zat mr. Brannigan, in volkonien kalmte eenige vrouwelijke kleeding- stukken inspecteerende. We hadden hem heele maal vergeten. Tante Ju;dith ontbeet In baar kamer en ver trok om 12 uur dienzelfden dag nog. Ze zei ons geen van allen goedendag; ze durfde ons niet meer in de oogen te zien. En wij hadden ten slotte toch heerlijks Kerst- degen en «r. Bismtiga» was do held vso feest, •R «enjwtrwi» mrt iwo»* hoogaarts voor pleizier uit, dienstreiejes maks* die in vele gevallen goedkooper en vlugger sw|, openbare middelen van vervoer kunnen wardto gemankt, boodschappen doen voer ingenieur fl| opziener, enz. enz. Ambtelijk is tegen dezen misstand niet op trekken. Deze heele zaak is een wee' van den directeur der registratie en In Zuid'Holland, waaraan niet mag worden raakt en aangezien de ambtelijke correspc tie met den Minister via dien directeur geschieden, is er van steun zijnerzijds sprake, wel von tegenwerking. Met de bezuiniging gaat 't, blijkens de iagÉ diende begrooting, maar slapjes. Minister Dj Geer wil zonder twijfel den goeden weg, Mg zijne adviseur» in la-.tste instantie zetelen mf het Departement en tiaar brandt voorzeker nké het heilige vuur waarmee men bezield moet tijfk om wat te bereiken. Aan de ambtenaren onder het Departeminj' van Financiën is reeds tweemaal gevraagd voos» stellen tot bezuiniging te doen en vrij zeker B door menigeen aan die verzoeken gevolg get geven, maar evenzeker lieten velen 't na, orodeÉ zij overtuigd zijn dat er toch niets van koml» Ik geloof dat er maar één afdoend middel is oflj tot werkelijk ingrijpende bezuinigingen te ko» men, nl door de uitvoering op te dragen een of meer der ambtenaren die blijkens h' voorstellen, werkelijk van het nut en de n zaak van bezuinigingen zijn doordrongen. Het sprookje van villa „Theresia." Wie Apeldoorn verlaat en den breeden li weg naar Soeren opwandelt, ziet z^o 1< wij in het Hbld. - een kwartiertje gaans buit. het dorp, aan zijn linkerhand een lichtgrl villa. De stijl wijkt af van die der andere tenhuizen. Het huis ziet er uitheemsch uit. is een, in Itoliaanschen bouwtrant opgetrokk. villa, thans nog onbewoond. Het Is villa Th' resia. Wie de vorige week langs den stillen, stal weg wandelde, had kunnen zien, dot op een mooie, zonnige herfstdagen een auto stopte v. „Theresia." Een klein gezelschap stapte er un een kwiek heertje, dien gij op vijftig zoudt he ben getaxeerd, maar die de acht krujsjes al he. volteekend. Een andere heer, dik, klein, d zelfde trekken in »n gericht als „vader. »J jonge vrouw. Een hakvisch. De eigenaar i villa „Theresia" met schoondochter, dorjter zoonLouis Bouwmeester, Raai, tante Saar Wies. Z. waren eens geen lijlcn ruer hun dom, dat aan het begih van de So er en scha schen in het dennenhout half verscholen ggt.. kennismaking is zéker terdege meegevallen. Daar Kgt ze, de vHTa in parelgrijze kleur, V verdiepingen hoog. Gelijkvloersch heeft ze groote kamers, een ruime keuken; boven aaneen zes vertrekken en de badkamer, ruime zolder loopt over heel het huis. Aan het inwendige zijn kostelijke zorgen steed. De slaapkamers werden in Bla kleuren geverfd, de zitkamer voor den is geschilderd tn Pranscfc oud-rood. Straks zal „Theresia", zoodra ze voöed* gestoffeerd, en m dezen staat den o°^W»^ E* orgen SÉ a en g4 i bakvï4 te hoog worden gehouden, juist door organisa- Conferentie der Christelijke Houtbewerkers j tie. Wanneer men vergelijkt de lage bedragen, plaats, onder het voorzitterschap van den heer die de land- en tuinl-ouwers voor hunn produc- Verdellen (België). j ten, die de boeren voor het vee ontvangen, met Er Waren afgevaardigden uit België, Duitsch- de hooge prijzen, die in de steden voor aardap- UC£JIVC1 - - x. land, Nederlnhd (Katholieke en Christelijke or-pelen, groenten, fruit en vleesch moeten worden h, de 3de Hehnerstraat, perceel 45, gnr.isntie) Oostenrijk en Zwitserland. betaald, dan komt onwillekeurig de vraag naarhuinng». Vader, Raaf, tante Saar en Wies Het Internationaal Arbeidsbureau te Genève voren, of daarvoor vo'doende verklaring wordt|ken loop van November t kw» was vertegenwoordigd door den heer H. Hense- 1 gevonden in arbeidsloonen vervoerkosten of December worden op te b^eken££B_ Ier, bet Internationaal Christelijk Vakverbond 1 ook niet de winstmarge te groot is. En wanneer door zijn Secretaris-Generaal, den beer P. J. S.1 dan plo'seüng ten opzichte van een voor «ft Serrarens uit Utrecht. K«in belangrijk artikel als brood bij één De heer Van der Laan, gaf o.a. een overzicht bakker prijsverlaging vindt, en de andere nemen vnn de finsncieele positie der Houtbewerkers daartegenover een houding aan, ah thans hot Internationale. Don volgde een diejïgaande ge- Paval is, dan is het volkomen begrijpelijk, dochtenvrissrtmg ovyr den toestand der in- het publiek gaat oordeelen, dat m dezen ees» dustrie en haar einders in de verschillende trustvorming heeft plaats gehad, die men met landen- 1 geweld behouden wil, alsmede dat het publiek tfcAi} W.M tJtwolntw amswnon», w»or-1 k nw frwoon I. r»»*™ - h. M congres .Tl. mfceidtrj-organfcirt!.. op- «P»dit. vm> bmr»irBw™de roept, om in den zin van de besluiten van het "d evenzo© zal zijn geste» het Inter- I bezitter aangeboden, bewoond worden. n op re Vto fnstalleeren aast den Soerenschen Weg. wie fn de buurt bekend mocht wezen, zij hierbij vermeld vlak bij de WiWemisfe^. Een tuin Of er een tirfn bij is. Beu tuin, een achtertuin, een bloementuin, e« tuin. Vrochtboomen. Als de drfe g** goed en wel geïnstalleerd zullen zijnW schoolbanken der H. B. S. aan de K«i* bij de Westermarkt heeft gereild voorew P' m de eerste klasse der ApeEdow^»" Burgerschoolals fede» zijn eigen ten heeft betrokken, ssl ook aan i briBants Maar...... nsn rvoodtoesetand, waardoor talloozc fel tegenover. Maa jTAdQICrtTCQ^jCaö'Cm.- Wf En ge zult eens zien. welk WB Wm een verschil dit ééne uurtje W| W maakt! Nu komen ze weer, die gezellige avonden in den huiselijken kring. En tevens komt het verlichtingsvraagstuk wede* naar voren. Uw lampen van het vorig seizoen hebben hun plicht gedaan. Ze hebben een respec tabel aantal uren achter den rug en vertoonen ouderdomsverachijnaelen. Ze geven minder licht en verbruiken meer stroom I VERVANG PUS UW OUDE LAMPEN DOOR ARGENT A-LAMPEN I De Argenta-lamp luidt een nieuw tijdperk voor het kunstlicht in. De Argenta-lamp geeft een heer lijk diffuus licht, voorkomt scherp geaccentueerd» schaduwen en is zacht cn aangenaam voor de oogen. Is gewordenels won den „Shyloek" rpf.(bd*end keer heeft gespeeld, zóó gespeeld, ■n gelpoft men niet enkel een het sprookje van jn villa in de b^ssdwn; dan begint men óók L gelooven het sprookje ven Cadillac ca Jadit- Was Bouwmeester niet heel «jn leven •en vurig jager? Ging hij niet, verleden jaar, np de terreinen van den heer Roehrink fn de Pel korhoenders en patrijzen verschalken Een lijfrente van 240 per week en een, ge- Me Itelijk reeds ingericht, landhuis in een der |noo:it© streken van ons mooie vaderland. i Klinken deze feiten niet als het verhaal van •en mojjerne Sheharazade Bouwmeester, proficiat 1 Moge een lang en wc'.jkklg verblijf op de Veluwe voor u zijn weg gelegd. Lastige vragen. Hét Hbld. kreeg den volgenden brief: De ijieuwe pensioenwet verplicht de amb ler aren tal van vragen té beantwoorden, opdat faj later hel genot van hun pensioen kunnen -erwerven. tij hebben nu een formulier thuis ^kregen, dit zij zelf moeten invullen en on- teekenenf. Een van de in te vullen zaken 1st JJatum vjm overlijden van den ambtenaar" (8) en „Datrftn van overlijden van den op wacht- gc'd «stelden ambtenaar" (9). Onder aan het formulier staat I Jtandteekenirrg van de(n) ambtenaar". Gaarne zou ik van u vernemen, hoe ik het |n©«t aanleggen, om dezen toer uit te voeren, gis 't mij eens overkwam, mijn datum van ©verlijden te moeten melden en daarna nog te Schrijven. Het gevaar van den elec'rischen draad. f Naar aanleiding van de gevallën, waarbij per sonen de met een electrischen draad in aanra king kwamen, ernstig letsel opIiej>en of wel nun onvoorzichtigheid met den dood moesten bekoopeh, waarschuwt de heer N. M. H. Dop- fcler, ingenieur, electrisch adviseur bij de Ar- (ei dé inspectie, voor de gevaren, welke zijn ver kor, 'en aan bet hebben van electrische leidin gen, welke van daVen, schuttingen, vensters, ói tb ouwen en dergelijke hooggelegen, doch niettemin toegankelijke plaatsen af met de jband bereikbaar zijn. Deze plaatsen worden niet dagelijks betre ffen, toch moeten het dak van een huis, een jpakgoot, een hooggelegen venster e. d. op hun jd hersteld, geverfd, gereinigd worden, fa bij aanleg der leidingen niet voldoende met efachen dar veiligheid rekening gehouden, wreekt rich dit, soms jaren later, doordat jren loodgieter, schilder of timmsrman, die zijn jprbeid noodgedwongen in de onmiddellijke nn- feijhrid der leidingen, moet verrichten, met de- ]to aanraking komt. Het gevolg is dan een ■troofndoorgang door het lichaam, waardoor (ie man direct gedood kan worden, óf waardoor E)k, wat maar al te vaak gebeurt, de man Hoor in schok het evenwicht verliest, en valt, met l wijle niet minder noodlottig gevolg. Maar ook beloadigfceid, of jeugdige over- oed, of omstandigheden welke niet vooraf te spalen zijn, kunnen blijkens het bovenstaands «(jfV dat kinderen of andere personen r dergelijke plaatsen begeven. Het ia niet alleen fa de laatste jaren dat suJ- bs ongevallen «rich voordoen, doch reed# van de ontwikVeHngwjaren der elect/otechnlak ef, trikétB deze te vooi schijn. Vandaar dat in de oudste vellirrheldsvoorschriften reeds ren bepa ling was opgenomen, om t-«ren het b-doeWe «Wel te aaken. Zij luidt aldus „Buitenleidingen moeten zoodanig zijn aan gerecht, dat zij zonder bijzondere hulpmidde len vanuit dakopeningen, daken, uitbouwen, vensters of andere gemakkelijk-toegankelijke plaatsen n et bereikbaar zijn". (Deze bepaling bleef bij elke wijziging of ver nieuwing der Veiligheidsvoorschriften, zoowel «'ie der Arbeidsinspectie als de ven het Konin klijk Instit iut van Ingenieurs gehandhaafd. Het moet echter wel betreurd worden, dat bij den aanleg van zooveel installaties niet aan die bepalingen de hand wordt gehouden In het bijzonder geldt dit voor vele kleinere gemeenten, wear het plaatselijke electrische leidingnet bovengronds is aangelegd en de huisleidingen soms vlak nabij een venster of door een dak nai/r binnen komen. Ouders en onderwijzers zullen daarom goed doen, hunne k.aderen. of de hun toevertrouwde jeugd op de hier bedoelde gevaren bij voortdu ring opmerkzaam te meken. DE MOORD TE HOUTDORP. Ab tweede get. in de,e mnk werd Donderdag gehoord Aart Hofstede, die reeds zeven jaar bij Lijsje en Rikje werkzaam was en op den ochtend na den moord de beide slachtoflera het eerst vond. Vervolgens werd gehoord Auke Pater, rijks veldwachter te Ermelo, aan wien Emmer even eens verklaard heeft, dat hij bij de vrouwen het huis is binnengedrongen en een horer de hand vó^r den mond heeft gehouden. Het is get. op gevallen, dat bekl. toen deze door get. naar ds plek* van het misdrijf gevoerd werd, zeer onder den indruk was en hij heeft dan ook op werke lijk berouwvolle wijze bekend. Ook heeft bekl. toen bij deze gelegenheid get. gezegd, dat een der beide vrouwen hem tijdens de worstelinir gekrabd heeft. Wat de krabbels in zijn gezicht aangaat, deze zijn, naar bekl. beweert, door zijn vrouw toege bracht De president zeide thans geen moeite meer te zullen doen hem tot een bekentenis te brengen. Vervolgens werd als getuige gehoord de di recteur van het Huis van Bewaring te Zwolle. Deze verklaart uit de correspondentie van bekl. gelezen te hebben, dat hij voornemens was voor de rechtbank zijn bekentenis te herroepen. Hij hoopte dan voorwaardelijk te worden veroor deeld. Getuige heeft hem dit uit het hoofd trachten te praten. Ook heeft bekl. hem nog ge» zegddat hij aan den moord onschuldig was, daar hij buiten had gestaan. De advocoat-generaal, mr. Cnopius, hierop requisitoir nemend, zeide, dat het in zijn bedoe ling ligt de andere twee beklaagden niet eerder voos den rechterstoel te zullen laten verschij nen, alvorens de zaak-Emmer is afgehandeld. Spr. acht het een gelukkig verschijnsel, dat de bekentenis indertijd door Emmer is afgelegd, omdat er anders van de zaak weinig of niets te recht zou zijn gekomen. Later echter schijnt bekl. tot het inzicht ge- Injjerort^on Med«deeifnaen. VOORZAAT A VAN STAVEREN, leden v d. Med. Broederts-h. t. Accountants DTREOHT— ARNHEM— GOüDA-ZAANDAM HILVERSUM Bjjkast. Clouds L. O. BCTTEIV C'rabethalraat SO. Tel. 370 8471—8 komen te zijn, dat de terechtzitting wel c anders kon afloopen dan hij zich had voorge steld, waarom hij het misschien geraden achtte thans maar weer alles te ontkennen. In bizonderheden zet spr. daarop uiteen, dat de voorstelling die Emmer omtrent het intrek ken van z(jn bekentenis heeft gegeven, onge rijmd is. De advocaat-generaal wees er ojn. op, dat bekl. gezegd heeft, in Ameisfoort van zijn fiets te zijn gevallen; hij heeft daar zóólang werk mee gehad, dat de beide anderen In Houtdorp den moord al bedreven hadden voor hij verder kon. Is het niet toevallig dat E-, een u tstekend werkman, precies zoo lapg aan zijn fiets werken moest tot de anderen terugkwamen? Spr, kan zich wel vereenigen met de mate van de straf, door de Zwolsche rechtbank opge legd. Hij zou het Hof dar.rom willen ennraden, niet te lang to staien op een verlenging van dien tijd met 3 of 8 jaar, omdat het zeer wel moge lijk is, dat de rechtsprekende macht over 12 jnar over een dergelijk geval anders zal oor» deelen dan heden ten dage. Spr. requireerde diarotn tot bevestiging van het vonnis, door de Zwolsche rechtbank gewe zen en vroeg een gevangenisstraf voor den tijd ven 12 jaar, met aftrek vnn preventieve hechte nis voor den tijd van 7 Nov. 1921 tot 12 Oc tober 1922. Do verdediger, mr. Zeldenrust, begon zijn pleidooi met er op te wijzen, dat de verdediger geen oogenblik invloed heeft gehad op de hou ding, die bekl. gedurende de beide terechtzit tingen heeft aangenomen. PI. wees daarna op de gunstige reputatie van de gansche familie Emmer. Bekl. zelf he^ft nooit in de gevangen» gezeten en is slechts eenmaal voorwaardelijk veroordeeld Wegens heling. Het vonnis van de Zwolsche rechtbank heeft pl. niet bevredigd. Aan pl. heeft bekl. tot op den dag van de terechtzitting voorgehouden, dat hij on schuldig was. Het wettig en overtuigend bewijs is voor pl. niet geleverd. Pl. zou daarom het Hof primair om vrijspraak willen verzoeken en subsidair een onderzoek naar de verstandelijke vermogens ven bekl. Mocht bekl. werkelijk schuldig worden be vonden, dan vraagt pl. de straf zooveel moge lijk te verminderen. De uitspraak Jvordt bepaald op 19 Oct a.s. HET CHINBEZËNDRAMA VOOR DB AMSTERDAMSCHE RECHTBANK. In de avondzitting is de tweade zaak, die van de vechtpartij op de Prins Hendrikkade; behan deld. Terecht stonden de 29 jarige stoker Tiong Long, de 31 Jarige ©Hemen Do Onau. de 45- jarir» stoker Tiong Tel Tsjonjr, ce 35 jarige stoker Tforg Ting en <le 45 jarige Mak ïla, Den bek'aagden Nos. T, 2 en 3 wordt ten laste gelegd poging tot doodhlag te zemen met één of meer andere personen of fe temen «n In vereeniging of ie^er afzonderlijk gepleegd op 17 Juli J.l. op of nabij de Prins Hendrik kade, op den Chinees Jung Poel, op wien één of meer schoten uh een met scherp geladen revolver werden geloot, evenwel zonder dtxwle- lijk gevolg. Subsidair is hun ten laste g*Vgd poging tot het toebrengen van zwaar lichame lijk letsel. Beklaagde No. 6 wordt ten laste get«gd, d»t hij op 17 Juli J.l. op of nabij de Prina Hendtlk- kade getracht he»ft den surnumerair van poli tie P. Leith van het leven te berooven, doordat hij een met scherp geladen revo'vsr geriefnn ea fa fee* CTi—nHt dat «tolt moord onthoofding betaald 0? worden. In «fa oude rechtspreek werd raoordsriaar <**fc©ofcl en fa de toeenre sprank v»n 1912, h.-rzier fa 1034, conté «tref voor moord doodstraf en als ds torens!ampe gevarvgsnfas' af Getuige hreét to Chirj ror voornamelijk Noord-O*» gtheims gerooisc' ippen ztfn. Get. vindt de Chinee zen over het algesw i Vustipe «vmrfchen, «Me niet van moo-den h< - den. We! bestaat er b(J hen een groot wwm gevoel. Kegè" fa, det bij tulfce moordam een tWee mrnrchoa de leiding nemen en de Chineezen rich voegen naar de leiders. D» nreacha rechtspraak houdt «Jaar rekening en straft de hoofddader» het zwaarst en de demn worden slechts als bijdaders VerkrijgbM, bjj, Mm 10 H. Vil LOON DrogtaterU Harkt last hebt van: verstopping j(trage ontlasting), gal. slijm, koortsigheid, maag- of hoofd pijn, geen eetlust, slechte Spijsvertering, enz., neem 'dan Wortelboeris Kruiden •f Wortelboer's Pillen van y/acoba Maria Wortel boer en igij zijt spoedig weer hersteld. Dveral verkrijgbaar h 60 cent. 8468 15 omdat til een grooten afkeer hebben met auto riteiten fa aanraking te komen, fa China be staan veto geheime genootschappen en de le den dezer genootschappen verdedigen zich on derling tegen buitenstaanders. De waarde van een manochenleven wordt fa China hoog aan richt op dien politie-ambtenaar ter hoogte vsm l sok el hebben deren den moord gep'-egd. dien» borat. I Si'bsidnir i» aan beklaagden nov 1, 2, 5. en !®c!*OOl- Cfl KerfcflItUW* 4 ten laste gelegd openlijke geweldpleging met vereende krachten, subsidair zware mishande ling subsidair mlshande'ing mët zwaar lichame lijk letsel al» gevolg. Beklaagde no. 7 is ten leste gelegd poging tot doods'ag op Jozef Stout geploegd op óf nabij de Prins Hendrikkade door op dezen met ren met scherp ge'eden revo'ver te schtoten, waardoor de*e in de bor-t werd ™reakt. Subsidtofr wordt ten laste gelegd, det MJ heef* hpdroip-j mrt ren mi-drijf tegen het leven; subsidiair zware mishandeling. Geheel subsidiair wordt aan alle beklaagden ten laste gelegd dedneming aan een vecht> partij In de re zaak zijn negenden gatuigen gehoord, waarvan verschillende in de beklaagden de deelnemers aan de schietpartij op de Prins Hen drikkade herkend hebben. Ook de bedreigingen van den Surnumerair van politie Leith en van den varensgezel Stout hebben een aantal ge tuigen waargenomen. Alle vijf beklaagden ontkennen geschoten to hebben. Voor beklaagde no. 3 Tiong Waf Tsong vroeg het O. M. vrijspraak, omdat het hem ten laste gelegde niet bewezen kon worden. Hij requireerde vervolgens tegen beklaagden no. 1 en no. 2 Tiang Long en Dve Gneu we gen» poging tot doodsleg een gevangenisstraf voor ieder voor den tijd van «irie jaar «m tegen beklaagden no. 4 en 5 Twong Wing en Mak yih wegen» bedreiging met doodslag voor ieder acht maanden gevangenisstraf. Ais verdedigers van deze beklaagden traden op, Mr. Rijshouwer, Goudsmit, Bohl, mej. Hans Hillesum en Goteling. Uitspraak 19 October. De heer dr. Duivendek, lector fa het Chi- neasch aan de universiteit te Leiden, dio fa de zitting van gistermiddag als gstulge-deskundi- ge fa gehoord, deelde mods, dat de Chineeaen gaarne rechtspreek fa eigen handen nemen, WIJZIGING DER LAGER-ONDER- WIJS WET T930. Tegen noodelonzs verWp Ting van scholen. Ben wetsontwerp fa ingediend, ww wordt voorgesteld, door wijziging ven art. dor Lager-Onderwijswet 1920 noodelooss snippering van scholen, waaruit opdrijvk* t kosten voortvloeit, tegen te gaan. Hef f minister echter gebleken, dat met het v™ stelde hef beoogde doel niet voldoende sal 1 den bereikt. Hij meent daarom nog een verder te moeten gaan, door «fa gemet naar het zielental In 6 fa plaats van fa 3 t gorieën te verdoelen voor de vraag, welke mum aantal leerlingen vereischt zal zijn voor oprichting eener bijzondere legere school en mfaftnum voor de hoogeve categorieën belangrijk op t* voeren. Voorts zal reeds iblj de in art 72 h aanvrage voor de stichting van es» school het bewil» moeten worden geleverd, de instelling of vereerdging voor de school is toegelaten tot een groep van i besturen die oen coirnnfasfs van berrw-p 1 ingesteld. Door middiven dezen nieuwen worth in «wren kring preventief toezicht i oeiend op de Michting van nieuwe scholen i kan de utivo *ring van li rK tv aardig opgei onnen t^den voorkomen Omdat er gavullen zijn, waarin het gstol 1 woners der gemeente zonder meer een omn veren maatirtaf zou ojdeveien voor het vast 1 leggen minimum, fa ook deze uitzonderfagsl paling opgenomen, da? de bevolkingsdichtin grond kan opleveren om op advies van G«m pu». Staten bij K. B. van den «ettelijken i af to wfyken. Ter voorkoming von al te kleine schot voor O. L. Onderwijs wordt in dt eerste piaatji voorgesteld het aantal leerplichtigs kii*d« det afwijking van den fa art. 19 gestelden toetont, te verhoogen. Het waken tegen r loose versnippering wordt opgedragen «ten deput. Staten en aan de Kroon. Een voorgeef nieuw art 22 strekt om Gedeput. Staten middelen to verschellen voor een i contrAle. Pl* P K 2 versnellingen en voetplankenf 726.— PU 9 t 9 kickst&fter en frictief 850.— 8 t B w 1060.— 4 f 1840.- 8410 50 TELEFOON 330. DE QOUDSCHE FRUITHANDEL Laags Ttenrfewe* 37 TelslSIS Gsada keelt Ia voorraad: Bfaitere druiven Perziken Meloenen t, Tomaten Bkmui a Pruimen I Ta lel per en Tatolappeles I Citi oenen ten*# fa blik V i Diverse soorten noten ens. «sskoisrisHl Ml i vsnsf B0.-a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 4