ÈflVERTEEREH doet TEItllPEN 3S Pelterijen I De 22ste Rotterd. Promieieening b Util. Miidmtnii-Ziihnhnili MANTELS - XINDENMANTELS STOFFEN Gebr. SPAAS V Ie-Be Apparaat DE EENIGE CHOCOLADE die door haar geurigtn frisaohen cacaosmaak absoluut geen dorat verwekt, ea die daar door zelfs in het warmste jaargetijde nooit gaat tegenstaan ia de volgent het origineels West Indische recept gefabriceerde Dit blad ve Dit nunniir bests EERSTE BUITEN ONTVANGEN NIEUWE ZENDINGEN IN SPECIALITEIT IN MARKT 16. FEUILLI In den Mas 'i 3 s-*’ BE-BE MESJES 10 CENT MagazRa nn Pirftnirlt-Tolletirtlkilai BALT. A. DEJONG JflüDA 00STH1VEI M ano w TELF. lil WESTINDISCHEI CACAO EN CHOCOLADE j po. 15053 n Sjiêuw bergambacj KERK a. <L I 1»- Rotterdammetjes! IMF* hpt onmiddellijk Obligation dir hu in Twintissto RotleHamsche Pr^inltnning of wissil in I I Wosnsdaa i'l dos avonds Io I uur, dus trok! do lo klasse le krniiem in het Gebouw „MÜSIS SiCIIIH" en zullen de overige trekkingen gehouden worden in Groningen, Gorcum, Leeuwarden en Rotterdam. lm: ttl lEGill OIIEI Gainlwintisiis,|jm kwting.fflaiiliiibObliptian. rBchtgtveMhMvsIIm prijsl iw Premlön van f 100.000, f50.000, f 25.000, f20.000, f 10.000 enz. In tegenwoordigheid van Justitie en Politie draaide voor de 21e Premieleening onze „8IMPLEX”-Maohine p-’fd ▼oor atampTolle zalen te Amsterdam, Gouda, Haarlem, Venlo en Utrecht De pera zingt eenparig i J een loflied en zegt de „AVONDPOST" na: „EERLIJKER KAN HET NfET”! EEN TONGOUDS Mn piMÜi m f 50.101.-. 25.000.-, 1 20.000.-, 1 10.000.-, 1 5000.- uz. Iitiil nil 90.000 prnili; Hu TWEE MILLIOEN GULDEN PREMIEN! 8580 40 II 8508 80 kan Rrijpen, bezit is CA 'EHLO(HO| 28 4 t 'C iu het lig «en aardigheid m. Van de ABONNEMK per kwartaal 1 Jïanco per post Abonnementen ohm agentei Onze bureaus Redactie TeL W Het een weg. Onmisbaar voor hat aanxotton van Veiligheids scheermesjes f 4.S0 Ook weder ontvangen: dot- -ig en in nog zon De i ran de an. Onder 'ij op den Teer Van DUE CHOCOLADE m9T DM MTUURLUKKN OEURIGEN SMAAK MAN QK CACAOBOON, i HUFT UN MOOSE WNMMA» EN VEROORtAAm «BBN «WT kman nmis- Land- be- het wordt vegii Roman v OLGA WOHL1 geautoriseerde vertaling Wesse link—van I om de scheen den loop zich telkens t de zat Van Hoorn, -1 en eer..n„ en Eeuw, Klokslag de groot- lenbach, de af __r-tige toe, een windhandel toen duiten uitgaf ilfen te verstaat uitn»> reclame. De Rot- het geluk r OVERZ 1 ïn Engeland is men z houding, die de Turken Noedania hebben aangen gelsche lezingen van het i O» Kemalistische onder] Doekje gegaan. Ze zoude jniddellijk Thracië door bezetten, zonder garand reiligheid der minderhede da bedreiging vastgeknot wanneer hij niet werd i lot andere middelen hun men. Hetgeen de Turken iroor de Engelschen zeer brutaal karakter hebben •che ochtendkleden va ten, dat, toen de Turken v aischlen dadelijk door hu laten bezetten, generaal I te kennen gaf aan dit drir Willen voldoen. Uit dezeli dat de Kemalisten meend toezegging ven Franklin reden de conferentie een men, dat vrijwel een ultir Bet moet dit incident zijn leen aanleiding gaf tot het derbreken, der bijeenkomst Dok Harington het telegrai Britsche regeering er toe b •Ikr ijl naar Parijs te stu ©ver de kwestie van het n Wanneer de hope ons delven. Ihdhten te wisselen. Wij noemden boven Bonillon. Deze ontplooit ee; riteit, maar zijn bemoeiing Engelsche opvattingen, va roer Groot-Brittannië, u ijver, blijk. De conferentie i er eene van generaals, eer ve, waar alleen mil^aire hoorden te worden bespro weg, dat Franklin Bpuillo overal vooraan staat en z: den. Ook te Moedania is gelschen steken dan ook r banken, dat er h. i. indical blijken, dat de Turken, 1 voorstellen voor den dag zin werden aangemoedigd Verklaringen van Franklin ©and wordt een Engelsch de opmerking gemaakt Aangezien echter strijdig zijn met de mededeeling der geallii ken geleden door Point za is onderteekend, ne algemeen aan, dat d zonder het volledige j sche regeering heeft g het hoogst waarschijn! de aandacht van Poim de laatste activiteit va «»M. a. w.de Engelschei zat we wil het we- tiekum, maar itig, door m laagge- j| we8TIM»»che iMPrwtT eoMK AiwiMmLM Hoofdkantooe Laan Meerdervoort 85, Den Haag. MODEL-Instelling met werkingsfeer over geheel Nederland, waarbij U het risico van Uw kosten van dokter, Apotheker, Ziekenhuis, Operatie enz. enz. tegen een zeer billijke premie kunt overdragen, geheel particulier blijvend. 3490 50 Leden genieten 50 der winst. Betrouwbare le klasse instelling met belangrijke contracten met RIJK en GEMEENTEN. In ona 7-jarig bestaan werd ruim 600.000.— uitgekeerd. .VRAAGT nog Heden gratis prospectus! soortgelijke instellingen over- t alles correct geschiedt. Een een de belangen der Obligatiehouders, de Simplex-machine in beweging. Wie I ken, doch navolgen kan men ons niet der staande en zittende magistratuur, [PLEX-Machine van de afgeloppen leening? 1 reeds een keu- Jen. •'«’emees- Agent: J. Af ARKUS. Hoogstr. ALPIIEN a. d. RHIJNsSÖ PEERBOLTE, Voorhaven 1; WADDINXVEEN: H. NO-fflH 3510 825 ES een viertal dagen bladen de groote annonce „Rotterdamsche", waarin de van Gouda en omliggen- m mededeeling werd ge- de laatste trekking van rangen en Gouda alle richtir u Voor Rotterdam huurden wij af het groote Circus. Nadere advertenties daarover volgen!- Wij trekken in het openbaar onder toezicht van pers, publiek, terwijl geregeld justitie o' politie tegenwoordig is. Volgestorte obligatiën rechtgevend op den vollen prijs dus geen twintigjes worden franco per aangeteekende toegezonden door de C. V. ’s-Gravenhaagsch Obligatiekantoor, Stationsweg 26, Den Haag (Telegr.-adres GOK, telef. Nos. H 1645 en H 1293) na ontvangst van postwissel groot f 10.50 of veelvouden daarvan of overschrijving op J onze postgiro-rekening Haag No. 64793. Rotterdammertjes van vorige leeningen worden bij aankoop van obligatiën in deze leening in betaling genome? tegen f 4.— per stuk, met dien verstande echter dat aankoop van een Obliga- tie slechts recht geeft op in betaling geven van een Rotterdammertje. Koopmannetjes worden onder dezelfde voorwaarden in betaling genomen voor f 2.50. Tevens zijn obligatiën verkrijgbaar bij do agentenr n GOUDA: Hoofdagent: LOUIS BISSCHOP, Dubbele Buurt 2; KRj. J. KRONE, v. Manderloostr.; SCHOONHOVEN: Hoofdagent: ■■TEBOOM; WOERDEN: F. WALTZ, Meulmansweg 7e D© Rotterdamsche Premieleening is de eenigste premieleening die slaagt en alle c vleugelt óf vernietigt. Waarom? Omdat zij geeft de meest mogelijke waarborgen dat controle-cor i’ssie, bestaande uit mannen van naam behartigt niet alleen de doch ook het publiek, de Politie, de Pers. Dames uit het publiek brengen de Simp.- aan den weg timmert, heeft veel bekijks!... welnu, men mag naar ons kijken, doch Wij tellen onze obligatiehouders in alle kringen der maatschappij. Leden der_staan» commissarissen, inspecteurs en agenten van politie, burgemeesters, wet houders en geestelijken van alle richtingen, zij allen he^ Wilt gij weten, wat de PERS zegt over trekkingen per kwam dokter Graebne j zuster gevraagd had: „t «mk de ribben breek, dan i Jietwaarr Het had geklonl «efst maar dadelijk de ribber «in vader behandeld te won ki -rop ging dokter Grae fijn kamer, hield hem he ,e®bjk smakende medidji I dicht, ingeslikt I” kl j merkte het, de jongen »en vierendeelen, als hij het «aa"t het bed zat nog Elisc Brin om de schouders van <k ïezicht was duidelijk te lezei JJan streelde hij slechts d< W weer weg. Hjj had inw noen. Hij begon toen juist. ®®rkte het daaraan dat ■«e plaatsen haalde. Dat 1 Jwnan^ dU den titel van Pre geen „Geheimrad Afaar daar waren meest «h En zooals te begrijpen was, maak ten honderden obligatiehouders zich vrij om deze lang verwachte en zeer bijzondere gelegenheid mee mei te maken. De zaal van de sociëteitden „Ons Genoegen” was vol, de pers tafel werd geheel in beslag geno men door vertegenwoordigers van alle plaatselijke bladen, terwijl de politie vertegenwoordigd was in de personen van den heer Bertheux, Commissaris van Politie, den heer Hoorn, Inspecteur van Politie eenige Rechercheurs. Uokslag 10 uur opende mr. Kal- _j Voorzitter van de Con- trole-Commissie, de bijeenkomst, heette de talrijk opgekomenen har telijk welkom en gaf een explicatie w het publiek nog zonder- iplex Machine. /ooraf hadden tientallen zich ids van de machine overtuigd en meest critisch aangelegde zal ïtellig hebben geconstateerd dat uit- .wiing volgens dit systeem nooit u falen en strikt eerlijk is. De ine bestaat uit 6 wielen, de drie vertonnen de cijfers in le drie geven de le cijfers de witte lers. 3rd eer mocht- de i en zoo vi POPS MET RUIM 30 JAAR ERVARING, waarbll genomen de ea> paolteit van *t In ene bedrijf opgegrooide per soneel, geeft U ale resul taat de onovertroffen „POPE-LAMP". K zou worden. Daar draaidëi som, zooals wij, gewone stervelin- itffn^an^mi gen spreken over één gulden. Aller oogen staren naar het ge- r lu’ lanbrengende- ding. „De bom” valt op Serie 269 nummer 350. En j,- van toen af ging het steeds door. Nu 2 prijzen van 50.000, n\i bi! L' 4 vanrf 25.000, 5 van 20.000.10 van js /itge Links en rechts valt het geluk, men heeft het voor het grijpen, ten- minste... als men in het bezit is van woona lot. En... dat zijn er heel wat. __2t werd bevestigd wat we deze week schreven, de een ten, een ander gokt sticki gegokt wordt er reu»ach1 rijk en arm, door hoog- ei plaatsten. Eén eigenaardigheid willen wij vermelden. Van de hooge nrij- ilaalde men af tot de mindere, inspecteur van de Bank zegt: Het „Utrechtech Dagblad” van 4 Oct. j.l. schrijft: De Staatsloterij mag zich in steeds voortdurende groote belangstelling verheugen, maar Broekhuijs’ loterij niet minder. En dat is geen nieuw feit, dat iedereen, die ’t maar een beetje missen kan, een tientje opzij legt om door middel van het Simplex- rad oen prijsje van één of meer duizenden te winnen. Het is abso- lijuut geen novum. Hebben we hetzelfde verschijnsel niet gehad in den Gouden Eeuw, toen heel Nederland, van c_ o._ ste hoogwaardigheidsbekleder tot het minst kapitaal-krachti dienstmeisje tzzi” zz!zz"zz.zz_,. dreef in bloembollen, toen men van de voor he gaarne z’n laatste duiten uitgaf linge Simplex voor een lapje grond om bollen te kweeken? Broekhuijs doet 't than- op een beetje moderner manier, wdemer reclafne mwmeester), maar in den i de zaak maakten de 17c windhandelaars-bollen- r^culanten en thans Broekhuijs ge- iruik van hetzelfde psychologische irschijnsel, dat iedereen wel eens 'obeCren wil om met een spie- j een kabeljauw te vangen, teravond dan had de trekking 2e klasse te dezer stede plaats groote zaal van het Jaai ?ebouw, die bij het uurjvan invang geheel bezet was. tot op laatste stoel toe, met obligatie- J mogen de wijze van de Simplex-machine I veronderstellen en consta- dus alleen, dat de trekking vond ten overstaan van een trekkings-commissie, waarvan voor war de heer B. J. Beeki _jn Haag, gedelegeerd com, iris van de Handels- en tuwbank, die telkens met lardig stentorgelui afriep, dat het rad beliefde voor te drai t door willekeurige perso ng di t mogelijki behartigt t publiek 1 men mag naar ons maatschappij. Le< irgemeestei lebben z SIMT’ PREMIBN leopend «ver bijna Twee Millioen Gulden! De Eerst* klasse der 2»e trekt Woensdag 11 October u.s. reeds te Arnhem iu het bekend* gebouw .,1110*1* Saorum aanvang avonds 7 uur. Haast U en koopt tijdig «on Rotterdammertje of wiasel inZonder éénige korting ia de Hoofd premie Het gros vaif het publiek is nu eenmaal verzot op loterij. De bewij zen waren er reeds voordien, im kers het is de Staatsloterij en an dere particuliere ondernemingen ook nooit slecht gegaan. En nu hier opgestaan is een onderneming die méér kansen geeft dan ieder ander, vrijwel behoudens den Staat, alIeeQ de trekkingen houdt in het open baar op een wijze als hierboven omschreven, nu kan het niet anders of het grootste deel van de bevol king doet mee om via het Rad van Avontuur een spierinkje uit te gooien om als 't kan. een kabeljauw te vangen. Het spreekwoord moge waar zijn laakt niet gelukkig", de dui- obligatiehouders(sters) heb- u stellig vereenigd met de die Broekhuijs meerma- mdigde: „maar gemakke- t wel." Nieuwe Zuid-Holfander echend te 10 uur „Ons Genoegen" ang plaats van da - en Landbouw- wij in de zaal, alwaar zou plaats vinden^ aan- '•''i''” ;2’2t oon paar re- trekkingsmachine oogen te beschouwen. Kallenbach heette het aanwezige publiek welkom en gaf --jrk taring van de werking der simplex-machine. „Het wondere ding" bestaat uit een zestal fietswielen. Inplaats van banden zijn de velgen plat en daar op staan groote nummers geschil derd. De voorste drie, met roode cij fers, geven het serie-nummer aan, de andere drie, met witte cijfers, het nummer van het lot Het ge- heel is een waarlijk vernuftige vin- ding en wij hoorden beweren, dat j£0 ook voor de trekking der Staatslo terij, men er over denkt een derge lijke machine aan te schaffen. Een beter bewijs voor de eerlijkheid van de trekking op een dusdanige ma nier kan bezwaarlijk geleverd wor den. Do Staat, profiteerend van Broekhuijs’ vernuftigheid! Een dame uit het publiek r’" uitgenoodigd de wielen in bewegi te brengen. Mej. Bisschop beget zich naar het tooneeL '"Met 'een ijzig kalm gezicht, alsof fs Pt'k doodstil... de wielen een peulschllletje is. riep een En terwijl de wielen draal- der amMenaren a{, dat a)|ereerst .- de mspecteur ïani de Hank d pr8mie van f 100.000 uitgeloot „dit is de premie van 100.000.— Hü “f* h* «>nder eenige emotie, Daar (lra^dên dG wielen. Irekè’ overTéTgulden"16""' Mekkan" mmors'1’^»’" wetend g, ^Zr»T?de witte 350 bleven voor de opening staan. i350' E blteef doodstil in de zaal. ,An v,ln f SiU1 kWn d. n indruk dat fraude /ezo trekkingen ten eenenmale lü van <o Uitgesloten en twijfelaars aan de ,-itige handelingen van de Bank irdcn als zij zoo’n trekking bijge woond hebben on voorwaardelijk van hun twijfel genezen. ..Het Govdsche Nieuwsblad ©chrijft: Wij gelooven gaarne, dat de ma nier van trekkhjg wel bewezen beeft, dat mnn veilig zijn geluk kan beproeven ep zijn penningen kan offeren om een obligatie van deze gelukaanbrengende onderneming te koopen. /amen aan de beurt pro- rnien van 20.000, 10 O H), 5.000 en daar beneden, tot 10 toe. To taal werd aan pn-JiKii nitgetrok ken een bedrag van 686.000.— De Stemming in de zaal, vooral bij de hoofdpreiniëq was spannend; tal van obligatiehouders wisselden L-r. blikken op obligatiën die zij bij zich hadden en op de cijfers van om te contmleeren of zich naa tuna reeds bij deze ge- liet is ïe.renheid gum tig over hen beslis.e. draaien. Het spreekt vanzelf dat niet alle en, zegt aanwezigen e. n prijs zullen hebben „dit is c’ kunnen noteeren, want ook deze on derneming telt haar nieten. Maar dit staat vast, dat allen buitenge woon voldaan naar huis zijn terug gekeerd en wel over de wijze waar op de trekking is geschied. Immers een betere zelf controle, als met dit systeem is niet denk baar en als er een enkele obligatie- houder tusschen heeft gezeten die zijn obligatie met eenig wantrou wen heeft gekocht, is hij of zij nu vertrokken met de vaste verzeke ring dat ongeacht, wel (W géén prijs, op geen eerlijker wijze Be belangen een van de obligatiehouders(sters)- bij Het de Rotterdamsche kunnen worden gediend. Het is dan ook volkomen ver klaarbaar dat de Rotterdamsche Handels- en Landbouwbnnk, die haar koopers(stera) telt onder alle -n standen, menschen van .ingen, zich in een gestadl- gen groei mag verheugen. nu de prijzen van 200.—. wordt rumoeriger in de zaal, deel van het publiek gaat 200.—, het is de moeite niet meer. Een teéken des tijds. Ook Gouda heeft een trekking van de populaire „Rotterdammertjes" gehad. Ook Gouda heeft kunnen constateeren de eerlijkheid van de trekking en... zij die reeds speel den. spelen door, door, nieuwe klan ten zijn gewonnen! De Rotterdamsche mend de kunst van terdamsche brengt grijpen, grijpen! Eén keertje slechts „de ton"! Je kunt het immers nooit eens weten! „Geld maakt niet gelukkig", de dui- Het „Dagblad van Gouda" schrijft: zenden obligatiehouders(sters) heb- Op verzoek van de agenten uit ben zich stellig vereenigd met de Gouda en Omstreken heeft de slot opvatting die Broekhuijs meerma- trekking van de 21e Premieleening len verkondigde: „maar gemakke- van de Rotterdamsche Handels lijk is het wel." Landbouwbank hedenmorgen En de Nieuwe Zuid-Hollander „Ons Genoegen", alhier, plaats ge- schrijft over de slottrekking te hfld. Gouda: De marktdag en de ochtenduren J.l. Donderdagochend te 10 uur waren ongetwijfeld wel het beletsel had in de Sociëteit „Ons Genoegen” voor vele obligatiehouders om deze alhier, een trekking plaats van de trekking bij te wonen. Niettemin Rotterd. Handels- en Landbouw- was er nog aardig wat publiek, toen bank. Toen wij in de zaal, alwaar precies 10 uur de leden van de dl- de trekking zou plaats vinden* aan- rectie het podium betraden kwamen, stonden juist een paar re- do aanwezigen merkten wij chercheurs de trekkingsmachine inspecteur van politie, den h< met critische oogen te beschouwen. Hoorn en een rechercheur. De heer Mr. Kallenbach heette het pe simplex-machine stond aanwezige publiek welkom en gaf gereed. De agenten hadden e ripe mand bloemen gezond» Mr. Kallenbach, oud burgemees ter van Apeldoorn, heette den aan wezigen welkom en begon met een uitlegging te geven van de machine. Deze bestaat uit zes fietswielen, welke onafhankelijk van elkander draaien. Op de veilingen zijn aan gebracht de nummers, drie wielen met roode (serie) nummers en drie t witte (obligatie) nummers. /en klein duwtje aan ieder der wielen en het wachten is op de nummers welke, bij stilstand voor de openingen verschijnen. Eenvoudiger en secuurder het al niet. De aanwezige dames in de zaal werden allereerst uitgenoodigd de raderen van avontuur te draaien. Mej. Bisschop stelde zich onmidde- in£ lijk ter beschikking en daar ging 5eIt het Met een het een pei ibter k wt de 1 houders obligatie nge Voo tans ceec der, de met een beetje moderner reclafne stel (Louis Bouwmeester), maar in den lotii grond van de zaak maakten de 17c kan eeuwsche windhandelaars-bollen- machii.. speculanten en thans Broekhuijs ge- eerste drie vertoom bruik van hetzelfde psychologische het rood, do tweede verschijnsel, dat iedereen wel eens cijfers in het wit. De rood» probeêren wil om met een spie- vormen de serienummers, e rlnkje een kabeljauw to vangen. cijfers de obligatienumme-" Gisteravond dan had de trekking Door den voorzitter werd een da- in do 2e klasse te dezer stede plaats me uit het publiek verzocht do wie- in de groote zaal van het Jaar len te willen draaien en zoo viel beursgebouw, die bij het uurjvan dan mej. Bisschop de eer te beurt aanvang geheel bezet was. ïot op bij deze gelegenheid tal van obli- de laatste stoel toe, met obligatie- gatiehouders rijker te maken. Het een ver houders. Wij mogen de wijze van eerste wat zij draaide was serie Simple: trekking met de Simplex-machine 269 No. 350 waarop de hoofdprijs bekend veronderstellen en consta- van 100.000 viel. De bezitter (ster) teereo dus alleen, dat de trekking hiervan is vandaag dus plaats vond ten overstaan van een EEN TON RIJKER, trekkings-commissie, waarvan voor- Vervolgens kwamen twee pre- zitter war de heer B. J. Beekman miën aan de beurt van 50.000, w>l- uit Den Haag, gedelegeerd commis- ke vielen op serie 206 No. 196; serie saris van de Handels- en Land- 222 No. 45u; daarna 4 oremiën van bouwbank, die telkens met een be- 2&.-000 en wel op serie 509 No. 173; nijdenswaardig stentorgeluid het serie 143 No. 541; serie 76 No. 589; nummer afriep, dat het rad van serie 417 No. 27. avontuur beliefde Voor te draaien, Hierna kwamen aan de beurt pro- nadat het door willekeurige perso- miën van 20.000, loü X). 5.000 neu uit de zaal in beweging was en daar beneden, tot 10 toe. To- gebracht. taal werd pan Er werd uitgeloot voor een totaal ken een bedrag t bedrag van 286.250 aan prijzen. De Stemming ii Een enkele maal gebeurde het, bij de hoofdpreini» dat een obligatiehouder zijn (of: tal van ob'.i één van zijn) serie- en obligatie- hun blikke’ nummer(s), zag voordraaien. Dan b” was er een gejuich in dien hoek, en de wielen, de gelukkige eigenaar zag zich ge- Vrouw Forti noodzaakt uit het buffet van „Ceu- 1- tral" eenige rondjes te laten aan rukken. x De lust om de machine te la(en draaien scheen bijzonder groot, want in den loop van den avond meldden zich telkens nieuwe lief hebbers uit de zaal aan, om ook eens zij het dan op eer heel fat soenlijke manier te kunnen „doordraaien". Vermelding verdient nog, dat in de zaal aanwezig waren de ambte naar van het Openbaar Ministerie, mr. van Basten Batenburg en de inspecteur van politie, »le heer Meijer, met eenige rechercheurs. Het „Goudsche Weekblad" schrijft over de slottrekking van de 21e Leening: Sedert een viertal dagen prijkte in alle bladen de groote anr van de „Rotterdamsche", waari bevolking van Gouda en omlij de plaatsen mededeeling wei daan, dat de laatste trekkinj de 21ste Premieleening in zou plaats hebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 5