NffiUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KEBK a. d. U„ OUDERKERK a. d. OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61* Jaargang Dit minnaar bestaat alt 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. In den Maalstroom c po. 15053 ,4- Maandag 9 October 1922. ‘IA Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Ingezonden Mededeellngen, 8515 26 kan vgbïad" CARMEN S7LVA. „verouderd" 28 de 3 .(Wordt vervolgd.) „Wilt I terf Ze had de zaal iigd de 1 raaien, unidde- ar Ring enduren beletsel )tn deze ettemin ek,toen i de dl- Onder op den eer Van de ma- ewezen uk kan m kan n deze ning ie it, alsof iep een lereerst itgeloot king van mertjer* kunnen van de j speel- we klan- Ut Id> AW>.de,Wjonrf nwt trots telkens bjj t opkaan dtr mmo ollq UX> nieuy uitben door tk IxH ctv ten moest worden de o] van ken e witte itaan. al. fraude enmale aan de s Bank Het taal, een at weg. iet meer. ADVKRTENTIEI’IUJSi Uit Gouda ®n omatrekan (bahootwnrU tot den bMorgkftag)« 1—6 regel» f 1.80, elk» regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bazorgkringi 16 regel» f L5f>, elke regel meer 0.30. Advertentiön in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prija. Liefdadlgheid»-advert«ntiën de helft van den prjja INGEZONDEN MEDEDELINGEN i 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer OAd O| de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bQ contract tot teer gemduceer- den prijs Groote letter» randen worden berekend naar plaaUrruimtK Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van noiiede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname vanekcra te xtln Ie «aal. eten of ook de beklaagden Ernst Wemer Til lesen, Warnecke, Steinbeck en zaten allen doodsbleek in hun bank i nauwelijks rechtop blijven zitten. De Wanneer de hope ons verlaat gaat zij ons graf delven. die zet later eens bij h«n, als een zwart aapje met haar autopet op het kroezige haar, en Frank Nehls.... Hij kon niet nalaten te glimlachen. Nu, zoo heelemaal hadden de liefdesgeschiedenissen met de koren branderijen niet opgehouden! Hij schudde den ouden heer de hand. Hoe klein was toch de ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal f 125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal /2S0, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 3L GOUDA» bjj onze agenten en loopers, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux «yn dagelijks geopend van 2—6 uur.| Administratie TeL Int >21 Redactie TeL 641. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. ',A eluk een heel eenvoudig, zwartzijden kleed aan, en haar fijn zwart hnar lag in natuurlijke golven dicht tegen de smalle slapen van baar bleek gezichtje. En zoo zag hij haar altijd voor richbleek, buigzaam in het zwarte, gladde gewaad, dat zich in zachte plooien om haar slanke leden legde. Drie dagen en drie nachten bleef hij op het slot Glidiën. Zij zei„Het kalmeert hem, u hier te weten, dokterI” En hoewel hij anders zuinig was met zijn tijd, bleef hij. Zij zat aan het hoofdeinde van het bed, tegenover de katholieke zuster, en las. Al» hij kwam, legde zij het boek neer en wendde de blikken niet van hem af. De zieke sprak zacht, afgebroken. Zijn eer.vte vraag was naar een paard, dat er gens in de wedrennen, geloopen hnd. Graebner wist niet recht, of hij nl helder bij bewustzijn was. Toen trad mevrouw von Glidi"n aan hef bed zoo zn. ht, dat hij het nauwelijks meikte. Slechts dat haar schouders de zijne beroerden voelde hij en hij week niet van zijn plaats, als was hij er aan vestirenageld. „Als eerste,” zei zij. Hij sloeg de oogen op, langwernige, donker* oogen en glimlachte. Het was merkwaardig, hoe de glimlach dit magere, bleeke, van harts.och- ten doorgroefde gericht vormooide. „Goed,”mompelde hij. „Je ziet het." Zij bleef nog een poos in gebukte hotfitmg staan, richtte rich dan op. „Kom.” Zij gingen naast elkaar in het groote park. Jk iw toch rocken, Barones?" I Het kwam dokter Graebner ter oore, dat Hans I de zuster gevraagd had: „Als ik mij maar eens flink de ribben breek, dan is papa’ mijn dokter, nietwaar Het had geklonken, als had hij zich uefst maar dadelijk de ribben gebroken, om door tiin vader behandeld te worden. H:«rop ging dokter Graebner naar hem toe 'n zijn kamer, hield hem het glas voor met de teelijk smakende medicijn, commandeerde F”C”en dicht, ingeslikt I” I H j merkte hetr de jongen zou zich hebben la ten vierendeelen, als hij het verlangd had. Maar ®®ast het bed zat nog Elise. En zij legde haar erni om de schouders van den knaap en op haar gezicht was duidelijk te lezen „die is van mij 1" Uan streelde hij slechts de heete wangen en i'H^ 1u®.r Weg' immers ook zooveel te i»o«n. Hij begon toen juist, „naam” te maken. mer^te h®t daaraan dat men hem naar an- ?®re plaatsen haalde. Dat beduidde veel voor die den titel van Professor nog niet Lad >«7 geen „Geheimrad - bij, of een „Geheimrat.” Hij was in hun oogen de jonge collega, dien men een beetje waardee- rend behandelen en minzaam inlichten moest. Hij verstond nief altijd de kunst, hun meerdere wijs heid te erkennen, sprak luider dan zij bij de geheime beraadslaging, gebruikte woorden, als „verouderd” en „naar mijn overtuiging.” „De maatgevende overtuiging, waarde colle ga, is voorloopig nog de mijne,” zei een weten schappelijk licht toén tegen hem. „U kunt even wel meeningen hebben f Als een schooljongen werd hij over zijn toen nog onstuimige manier terechtgewezen, of al» een „boer.” De groote heeren hadden allen reeds hoflucht ingeademd, lüj bracht nog de stallucht van de boerderijen in zijn kleeren mee. Eens gebeurde het, dat hij in zijn voor niets terugschrikkende zakelijkheid de beide profes soren, met wie hij over een operatie en de wij ze der uitvoering beslissen zou, zoodanig voor ’t hoofd stiet, dat zij hun hoed namen en het huis verlieten. Tevergeefs bezwoer de zeer jonge vrouw van den zieke hen, haar man niet te ver laten, de heeren verklaarden, dat de eer van hun positie een dergelijke wijze van discussie niet toeliet. Ze zouden nu een half uur in het café aan het kleine plein wachten. Mevrouw had slechts te kiezen tusschen hen en hun collega dokter Graebner, wiens opvattingen zij niet kon den deelen. Graebner stond midden in de licht® landelijke zaal, zonder een woord te spreken, de wenkbrauwen somber samengetrokken, de han den in de zakken van zijn bruine jas. De jonge vrouw zag hem ernstig aan. Hij be woog rich niet. Maar in de manier, waarop hij stond, lag iets, dat haar eiken twijfel er aan be nam, of hij gelijk had. Ze kon niet» zeggen, om de heeren terug te houden, maakte slechts een ‘">2 geen „Gehetairaf” was. beleefde beweging van grooten spijt, die hen den I jüMaar daar waren meest altijd professoren ook, U-iugtocht vergemakkelijkte. En zii stonden nog wereld I Altijd vond men een draadje, dat tot het verleden terugvoerde I Toen kwam de barones binnen. u de operatiekamer bezichtigen, dok- De directie der firma Sarotti is over het ge beurde ter hoogste ontdaan. Zij heeft onmid dellijk alle mogelijke stappen gedaan om de heele aangelegenheid tot opheldering te bren gen. Een onderzoek bij de filialen óf en warv- neer oen bestelling is gedaan, om drie paketten aan de beklaagden toe te zenden, leverde geen resultaat op. De directie zet het ondersoek nog voort. Naar de „Voes. Ztg.” verneemt, is geconsta teerd, dat de beide pakje» de oontröle van bet huis van bewaring te Leipzig niet zijn gepas seerd. DxL gisteren wordt aan do TeL geroeid t Her chemisch onderzoek van de pralines, na het eten waarvan een der beklaagden in hot Rathenau-proces, Günther, zoo ernstig riek is geworden, dat de behandeling van het proces moest worden uitgesteld, is nog niet geheel beëindigd. Het is echter gebleken, dat de bon bon» vooraf geprepareerd moeten zijn. Over den aard van het vergif heeft men nog geen zekcrhekl. Het politieonderzoek heeft uitgewezen, dat de chocolade niet door de S*rotti-fabriek was afgezonden, doch door een derde persoon. Günther gevoelde zich heden weer zoo wel, dat hij morgen de behandeling van het proces wederom denkt te kunnen bijwonen. Hierdoor wordt een langdurige onderbreking van het proces vermeden, welke anders had moeten plaats vinden. Over de redenen, welke tot deze daad hebben geleid, tast men nog in het duister. Aangerien men evenwel vreest, dat deze en dergelijke pogingen, ook in het openbaar in de rechtszaal tegen de beklaagden zullen worden herhaald, zullen streng® maatregelen worden genomen. Het namal toehoorders zal worden beperkt en degenen, die worden toegelaten, zullen zich hebben te legimiteeren. De veroordeeling van Smeet». Koblenz, 7 Oct. (B T. A.) De hooge in- tergeallieerde commissie voor het Rijnland heeft besloten, dat de vonnissen, die de Duitsche auto riteiten over Smeets hebben geveld, niet zullen worden uitgevoerd. „U doet er mij een geno-gen mee, dokter.” Zij sprak zeer zacht, als moest rij ook in de vrije natuur hnar stem dempen. „En zal hij heelemaal gezond worden, dok* met bleeke, vertoornde gezichten op de groote stoep van het slot, in afwachting van het rijtuig, toen Graebner hard en beslist de vraag deed» „Dus u heeft vertrouwen in mij, Mevrouw?” „Ja,” zei zij eenvoudig, „Beveelt u maar, het zal gebeuren, zooals u het verlangt Als Julius Graebner een blik in het verleden terug wierp, was het dit „ja”, dat hem het hoog tepunt in zijn leven toescheen. Dat eenvoudige en ondubbelzinnige „ja" van barones Karol a von Glijdiën. Hij bracht toen twee assistenten. Die waren spoedig gevonden, een witharige, welgedane oude heer, Sie slechts praktijk uitoefende, als het zijn schoonzoon te veel werd, en de schoon zoon zelf, die een jaar geleden zijn vrouw en j kind verloren had, een flink, ernstig man. On der Jde voorbereidingen tot de operatie gaf de oude heer van alles ten beste. Hij sprak gaarne en altijd weer over den tijd, toen hij^nog daar ginds in ,,’t Slesische” was en een vorstelijke dame behandelde, die zelfs in haar delirium nog Fransch praatte, en van een zeer jonge prin sen, maar met de korenbranderijen is ei een de waschkom vasthield tijdens de operatie. Liefdesgeschiedenissen natuurlijk I Vroeger waren er daar ginds veel liefdesgeschiedenis sen, maar met de korenbranderijen is eh een eind aangekomen. Nu is ook de kh Ine prinses al lang gestorven. Misschien kende u tiaar, col lega Prinses Arnulf. Een rakker was het Plotseling kwam Graebner de avond in Gloe- wen in de gedachte. Die kleine prinses GOUDSCHE COURANT. drukkelijk erop wijzen, dat de Turkei met hetgeen overeen was ge’ louter militaire vraagstukke» den, maar ook r*r,15‘i“1 brachten. Over caré en Curzon is nog niet veel uitgelekt. Een Parijsch bericht meldt alleen, dat de besprekin gen in den afgeloopen nacht, waaraan ook von Italiaansche zijde werd deelgenomen, een be vredigend verloop schijnen te hebben. Pit is een vrij vage mededeeling, waaraan men niet da delijk al te veel waarde kan hechten. Er zou zijn besloten er in toe te stemmen, dat Tuik- sche gendarmerie Thracië bezet, zoodra de Grieksche troepen het hebben ontruimd. Verte genwoordigers der geallieerden zouden worden aangewezen om toezicht uit te oefenen over het weer in bezit stellen van Thracië aan de Turk- sche overheden. Deze vertegenwoordigers zou den Thracië over een maand weer verlaten. Het is dienstig erop te wijzen, dat dit bericht nog niet officieel iswij «uilen echter wel spoe dig nader worden ingelicht omtrent hetgeen be sloten is, walmeer bekend wordt, welke instruc ties aan de hooge commissarissen wotden ge zonden. Wij zullen opnieuw dus geduld moeten oefenen. DUTSCH1 AND. HET PROCES-RATHENAU. Een sensationeele onderbreking. Het Hbld. bevat de volgende telegrammen Berlijn, 7 Oct. Hedenochtend is het Ra- thenau-proces op sensationeele wijze onderbro ken. Zooals wij reeds mededeelden, gevoelde de beklaagde Günther zich gisteren herhaalde malen onwel, zoodot het verhoor van den be klaagde Tillesen eenmaal zelfs voor tien mmu- geschorst. Toen de beklaag- >pnieuw ongesteld werd, moest het verhoor Tillesen voor het einde worden afgebro- en het proces tot heden verdaagd. Heden echter was niet alleen de beklaagde Günther ziek, maar Techow, Plaas. Ze en konden rechtbank verscheen eerst even voor tienen in de zaal. De president deed mededeeling van de ziekte der beklaagden en deelde mede, dat deze Ze vroeg het, als ware het de ehbii*!nff van een langen keten van vragen <-n »verwegingen. Hij wist niet of hi| haHnbrn’r rou rijn wan neer hij loog, of wanneer hij de waarheid sprak. Hij wist niet, of zij haar man liefhad, of zij voor zijn dood vrersde of er op hoopte. Hij had het ook niet willen weten voor de operatie^ die ging op leven of dood en binnen weinig weken moest daarop een tweede volgen. Tegen rijn wil had de oude landarts hem een en ander verteld. Uiterlijke dingen slechts, en hij kon het uitleggen, zooal» hij wilde. Ben hartstochtelijk sportliefhebber was GHdttn. Zijn renstal kostte een Vermogen: nog twee, drie jaar en hij zou geruïneerd zijn. Dan bleef nog slechts over, wat de vrouw bezat, en dat was heel weinig. Waarom de vrouw zoo dot op hem was, kon niemand begrijpen. Hij hnd haar „gekocht," zooal» hij zijn paarden kocht, en„op proef gehad,” zooals hij met zijn paarden deed. Al» Juffrouw Geldem had hij haar een heel jaar op het «lot bij zich gehouden. „Juffrouw”, moesten allen tegen haar zeggen, zelfs den schijn bewaarde hij nl<4, Vier kamer» had hjj voor haar laten inrichten, en als hij bij haar at, waa het in rok en witte das. d reeds >en keu en. gemees- en aan net een lachine. swielen, Ikarfder ijn aan- wielen en drie aers. der der i op de id voor pralines. Günther had gisteren uit Berlijn een groot pakekt Sarotti-bonbons (xvtvangen, die uit Moabit waren verzonden. Hij heeft daarvan gegeten en gedurende de pauze ook de andere beklaagden laten mee-eten. De pralines zijn on middellijk in beslag genomien en scheikundig onderzocht. Naar het heet zijn er typhus-badl- len in gevonden. Volgens de mededeeling van den gerechte- lijken geneeskundige was de beklaagde War necke heden niet in staat verhoord te worden. Van Günther was het nog twijfelachtig, doch waarschijnlijk zou ook hij niet gehoord kunnen worden. De president deelde mede, dat er dan niets anders overbleef dan de zitting tot Maan dagochtend 9 uur te verdagen, daar dan naar de meening van den dokter de beklaagden weer in staat zullen zijn verhoord te worden. Volgens de bepalingen van het strafproces moeten d® beklaagden in ononderbroken samenhang en in tegenwoordigheid van all® beklaagden gehoord worden. Er was dus geen onder middel om het proces in tegenwoordigheid van alle beklaag den voort te zetten. Het gebeurde werd natuurlijk na de verda ging van het proces in de zaal nog druk bespro ken. Het is nog niet uitgemaakt, wie de pralines heeft gezonden. De beklaagden, die zich in voor arrest bevirvden, kunnen zelf voor hun eten zorgen en krijgen zeer veel eetwaren toege zonden. Te Berlijn verluidt, dot de organisatie C. hierbij de hand in het spel heeft, ten einde door uit den weg ruiming van de beklaagden te verhinderen, dat zij bezwarende verklaringen over hun verhouding tot de organisatie, en haar verhouding tot den moord op Rathenau, afleggen. Berlijn, 7 Qct. Het geneeskundig onder zoek der vijf ongesteld geworden beklaagden in het proces-jlathenau heeft uitgewezen, dat men hier te doen heeft met een ernstige ingewands ziekte met koortsverschijnselen. Hierop is het vermoeden gebaseerd, dat de pralines typhus- bacillen hebben bevat, net resultaat van het onderzoek der pralines is nog niet bekend. Door sommigen wordt de meening geuit, dat van rechts-radicale zijde een aanslag op het leven van Qünther in het voornemen heeft ge legen, daar men vreest, dat zijn getuigenis voor vele hooggeplaatste personen bezwarendl zou zijn. Vau andere zijde wordt hier tegenoverge steld, det het tijdstip voor een poging tot ver giftiging reed» te laat zou zijn geweest, daar Günther reeds eenmaal een uitgebrèid verhoor heeft ondergaan en waarschijnlijk niet nog maals zal worden verhoord. De toestand van den beklaagde Warnecke is in den loop van den dag vere^etd. Hij heeft hedenmiddag een bloedspuwing gehad en lijdt thans aan een zware koorts. De toestand van Tillesen is iets beter. Techow lijdt aan koorts en een darmziekte. Wanneer de beklaagden niet binnen drie da gen, dus uiterlijk Dinsdag, in staat zijn om we der te worden gehoord, moet volgens de rege len voor het proces dit laatste worden verdaagd en een nieuwe datum dn ervoor worden vastge steld. Naar wit vernemen zijn In het huis van be waring te Moabit, wa»r de beklaagden tot hun vedhoor gevangen waren gezet, per post twee paketten pralines ontvangen, verpakt in om slagen van Sarotti-chocolade. Wie deze heeft ofgezonden i» nog niet vastgesteld. Het huis van bewaring zond de paketten door naar Günther en Ilsemann. land verwezen zien tie in verband met de is neergelegd in de g( paar week geleden. In allen gevallede conferentie te Moedania is door de gewijzigde houding der Turken min stens onderbroken. Zij zal pas weer bijeen kun nen komen, zoodra de hooge commissarissen der geallieerden instructies hebben ontvangen van hun onderscheidene regeeringen. Het schijnt toch, dat niet alleen moeilijkheden in 't leven zijn geroepen, wijl de Kemalisten ^vroegen on middellijk Oost-Thracië binnen te trekk.en, voor 't teekenen van 't vredesverdrag, maar tevens, wijl zjj zouden eischen, dat de geallieerde con- tröle in Thracië pa ’n maand zou zijn geëindigd. Brittannië beschouwt de ontwikkeling van de dingen als zeer Staistig. Het lijdt dan ook geen twijfel, of Curzon zal tegenover Pojncaré na- 2. T_.len, in strijd fekomen, niet slechts sn aan de orde stel- politieke punten in 't geding het onderhoud tusschen Poin- Bouilion, dat op diens instigatie de lurken de conferentie van Moedania in plaats van een mi litair een politiek karakter hebben gegeven. De besprekingen der politieke aangelegenheden in verband met de Oostersche kwestie wil Enge- naar de n.s. vredesconferen- geal lieerde afspraak, die jeal lieerde nota van een 3 OVERZICHT. In Engeland is men «eer ontstemd over de houding, die de Turken op de conferentie te Moedania hebben aangenomen. Volgens de En- jrelsche lezingen van het conferentieverloop, zijn pe Kemalistische onderhandelaars buiten hun boekje gegaan. Ze zouden hebben gcöischt on- jniddellijk Thracië door hun troepen te laten bezetten, zonder garanties te bieden voor de reiligheid der minderheden. Aan den eisch moet |de bedreiging vastgeknoopt zijn geweest, dat, Wanneer hij niet werd ingewilligd, de Turken tot andere middelen hun toevlucht zouden ne men. Hetgeen de Turken dus vroegen, moet een, ivoor de Engelschen zeer onaangenaam, boud en brutaal karakter hebben gedragen. Do Fran- Bche ochtendbleden van Zaterdag berich ten, dat, toen de Turken voor zich het recht op dachten dadelijk door hun troepef Thracië te laten bezetten, generaal Harington onmiddellijk te kennen gaf aan dit dringende verzoek niet te willen voldoen. Uit dezelfde bron verluidt ook, dat de Kemalisten meenden te steunen op een toezegging ven Franklin Bouillon en om deze reden de conferentie een verzoek deden toeko men, dat vrijwel een ultimatief karakter droeg. Het moet dit incident zijn geweest, dat niet al leen aanleiding gaf tot het afbreken, althans on derbreken, dier bijeenkomst van generaals, maar pok Harington het telegram deed seinen, dat de Britsche regeering er toe bewoog lord Curzon in ■Her ijl naar Parijs te sturen om met Poincaré Over de kwestie van het nabije Oosten van ge- liBdhten te wisselen. Wij noemden boven den naam Franklin Bonillon. Deze ontplooit een buitengemeene acti viteit, maar zijn bemoeiingen geven, volgens de Engelsche opvattingen, van een al te grooten, voor Groot-Brittannië, uiterst onaangenamen ijver, blijk. De conferentie van Moedania toch is er eene van generaals, een bijeenkomst derhal ve, waar alleen milliaire aangelegenheden be hoorden te worden besproken. Dit neemt niet weg, dat Franklin Bpuillon, handig en actief, overal vooraan staat en zijn invloed doet gel den. Ook te Moedania is hij actief en de En gelschen steken dan ook niet onder stoelen en banken, dat er h. i. indicaties zijn, waaruit zou blijken, dat de Turken, toen zij met nieuwe voetstellen voor den dag kwamen, in zekeren tin werden aangemoedigd door de inzichten en Verklaringen van Franklin Bouillon. In dit ver band wordt een Engelsch radiogram dan ook de opmerking gemaakti Aangezien echter de Turksche eischen strijdig zijn met de voorwaarden van de mededeeling der geallieerden, die twee we ken geleden door Poincaré, Curzon en Sfor- za is onderteekend, neemt men te Londen algemeen aan, dat de Fransche afgezant zonder het volledige gezag van de Fran sche regeering heeft gesproken. Men acht het hoogst waarschijnlijk, dat lord Curzon de aandacht van Poincaré zal vestigen op de laatste activiteit van Franklin Bouillon. *»M. a. w.de Engelschen verwijten Franklin ziekte blijkbaar veroorzaakt is dooj vergiftigde Benes naar Venetië. Praag, 7 Oct. (W. B.) Benea vertrekt h»» denavond voor de bijeenkomst met Schanzer naar Venetië. OOSTENRIJK. DB CREDlETVERI.EENINa Weenen, 7 Oct. (W. B.) In de zitting van den ministerraad hééft de bondskanselier heden het door hem zelf geteekende protocol van Gd- nèv» aan zijn ambtgenooten voorgelegd. D® Raad besloot het protocol in de eerstkomend» zitting van den Nationalen Rnad als regeering»» voorstel in te dienen. RUSLAND. Rusland weigert de Urquhart-overeenkomat t» ratiflceeren. Het Russische Telegraaf-agentachaj» meid^ dat de Raad van Volkscommissarissen bwrioton eeft het op 19 Sept, te Berlijn door Urquhart n Krassin onderteekende voorloopig» verdrag| iet te ratifioeoren, daar de Engelsche neg»»- ing de gelijkgerechtigdheid van Sovjet-Rualan^ wat da Zwarte Ze® betreft, niet «rkent, TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABUB OOSTEN, i De conferentie van Moedania hervat. Constantinopel, 7 Oct (R.). De ge allieerde generaals hebben hedenochtend met de Turken geconfereerd. De houding van Ismed Pasja wa» meer tegemoetkomend, in verband met het feit, dat hij kennis had gekregen van Angora's antwoord op de geallieerde nota van genoegen er over te drie commissies naar FRANKRIJK. Poincaré onthult een monument. Parijs, 7 Oct. (Havas). Poincaré heeft Pe® rijs te vijf uur verlaten om zich naar het Maas» departement te begeven, waar hij morgen ia Vaucouleurs een monument zal onthullen. t TSJECHO-SLOWAKUE. Het nieuwe kabinet. Praag, 7 Oct. (W. B.) Het heden gevormd® kabinet telt 17 leden, waarvnn acht tot de bun» gerlijke en zeven tot de soc. partijen behooren, terwijl twee, dr. Bene» en de minister voor Slo» wakije^ buiten de partijen stnnn. President te dr. Svehla (agrar. partij); minister van financiën dr« Rasjin (nat.-dem); openbare gezondheid Sra- mek (kath. volks].); spoorwegen Stribrug (nat.- soc.). 23 Sept Hij gaf o.a. zijn i kennen, dat de geallieerden Thracië hadden gezonden. De Turksche troepenconcentratie» te Ismid duren voort De toestand te Tsjanak te station* nair. De Turken onthouden zich van elk con tact met de Britsche troepen. Constantinopel, 7 Oct. (B. T. A.). Da minister van binnen landsche zaken, Fethy Bey, en de minister van nationale verdedigig, Kia- zim Bey, zijn te Moedania aangekomen, waars heen zij door lamed pasja waren ontboden. De Turksche bladen melden, dat Moestafa Kemal van plan is een bezoek te brengen aan de her overde gebieden en aan Moedania. Men hoopt, dat hijeen ontmoeting «al hebben met gene raal Harington. tón"l J® s weten! schrijft: aten uit de slot- sleening dels- en ■gen in aats ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1