►A it i feuilleton. NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. HIRER Dinsdag 10 October 1922. JL Jaargang I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen A EERSTE BLAD. BUITENLAND. In den Maalstroom vi x GEEST" ten overstaan vm lullt >ei 1922. 2' 519 lo. 15054 lëN: l°P£RA Mi, Dit r iHsiiMt Bit 2 hMiiflH. 1, Turf- o a heb» ge- het proces werd het 29 (Wordt vervdgdLJ n gehouden me- larak II en D.V, Ertzky keek verrast leven afgerekend» boekhtu** plsatiunj: II tegen Excelsior dstrfjd gewonnen is zij kampioen en II. ’s Zon- acht tot p. w. 8528 10 jworden en hebben daarna ae volkspartij gezocht. 416007 4 23 5 89 3161H 9 48 5 52 3 58 34 20990 s ns ge- Zusje i leef- I en 3 I 'ALS. I 8524 16 Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. 302 19402 2013 zoo komt men ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal 225. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2 90. por week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachledt. Franco per port per kwartaal 8.15, mat Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81» GOUDA^ bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 0—4 uur.j Administratie TeL Int 82| Redactie TeL MK. 4 80 7 9b 7 16307 4 36 61 5 5418813 6 16421 78 1". 5197 m.«. 517» kt TEN. iging „Gouda en >uda. ember. Chrysanten 48 Dahlia’s 530 5—20 ct. p 10 st. DUITSCHLAND. De verkiezing van den rijkspresident Naar het Berliner Tageblatt verneemt, hebben te Konstanz vertegenwoordigers van de regee- ringspartijen met dr. Wirth ruggespraak gehou den over de vorming van een buiten do partijen staande commissie inzake de candidatuur van Ebert voor het riikspresidentschap. Zij zijn het, meldt het blad, eens gew contact met de Duitschi 70 19302 1233 25 35 19411 43 59 48 19518 84 28 85 51 17304 54 Valt men uit ideale sferen, 'n het gebaande spoor terecht. CARMEN SÏLVA. Hij werd nu heelemaal arts, op zijn hoede voor elk onbedacht woord, min of meer onge duldig, omdat hij den dwang voelde, die zij uit oefende en verschrikt, dat haar nabijheid hem zoo weldadig was. „Dat zijn onzinnige, heel onzinnige vragen....” .Zij schudde het hoofd, liet hem niet los: ..Neenik heb het recht, te wetende plicht Haar slank, buigzaam lichaam zonk plotse ling in elkaar, haar witte, smalle handen kruisten zich over haar borst «Is wilden ze de woorden weerhouden, die haar bijna tegen haar wil over de lippen kwamen. „Ik ben zijn vrouw niet, dokteren ik verwacht een kind. Ter wille van het kind, zegt a het mij Nu was zij hem plotseling heelemaal vreemd geworden, een gebrekkig, hulpbehoevend voor werp, zooals zij allen waren, die in nood en schaamte tot hem kwamen. Behoedzaam sloeg hij den arm om haar schouders. „Gaat u aften, barones Het zou hem nooit in den zin zijn gekomen, haar anders te noemen, ofschoon hij nu wist, hoe het met haar sfond. En hij zette zich tegenover haar. Het het uur verloopen dat hij bestemd had voor zijn vertrek, gaf haar een helder en open beeld van de kwaadaardige ziekte die Glidiën- had aangetast Leven, o ja, leven kon hij nog jaren, als de tweede operatie gelukte. Gelukte M niet dan was het en kwestie van weken. Wat voor een leven het rijn zou Hij haalde de schouders op. Zij moest eerder vragen, wat haar leven zou zijn Zij keek strak voor zich uit. „Wat sou het geworden rijn, zonder hem T* Dat was het laatste, wat* hij verwacht had. H*01-m*al verlegen werd hij en daarom keerde hij zich plotseling om en ging in de ziekenka mer terug. Wat wisten de menschen er ook van, hoe hef er tusschen twee menschen uitzag Toen hij zes weken later terugkwam, twee uur 1 vroeger dan men hem verwachtte, brandden on- danks het heldere daglicht de kaarsen in de groote kristallen kroon en Karola stond in een witzijden kleed midden in de kamer, fonkelende diamanten in het donkere haar en om den hals, i zooals hij gewild had, de vrijheer von Glidiën. Hij zelf zat in bed in wit zijden overhemd met j witten das onder den slappen kraag. Zijne han- t den, mager, wit, met donker rood gepolijste nagels, hielden een zakdoek vast als wat het 1 een paardenteugel. Een breede trouwring gleed 1 tot aan zijn vingerknokkel, toen hij de hand t ophief om den dokter te begroeten. Een bediende kwam met een groot zilveren blad en gevulde champagneglazen. Een paar heeren stonden in ’t rond in gekleede jas en wit- te das, zwarte tasschen onder den armzij na men elk een glas, sloegen de hielen tegen el kaar „Eerbiedige golukwenschen I” Karola knikte en raakte het glas met de lip- pen aan. Zij was zoo wit als haar kleed. Toen kwamen nog de oude landarts en zijn schoonzoon, dokter Ertzky, binnen. Die had do breede jukbeenderen van het Slavische ras en ook wat Poolsch bloed in de aderen. Hij beviel Graebner, hef deed hem ook goed, door hem te worden begrepen. „Ik geloof, dat we goed samen zouden kun- 1 nen werken,” zei hij tegen hem. Hij wilde iets van haar meenemen, moer dan een herinnering, een mensch, die dit allés hier kende, het slot, den heer von Glidiën ende vrouw. op. Hij had bijna met het I En nu strekte een hand zich naar hem trit I „Mij houdt hier niets terug,* «ei hij snel. Toen hij nog ongetrouwd was had hij aan het bacteriologisch instituut gewerkt. Tweeduizend Mark, dat hem voldoende. Maar op een dokterscongres leerde bij zijn toekomstig» vrouw kennen. Verliefd worden en trouwen was een. Toen kwamen zij met de tweeduizend marï niet uit. Zijn schoonvader kocht hem een 1nn<M praktijk voor vierduizend mark, in het Pommcr» ache. Hef PW heel goed. Maar toen lokte dei nabijheid van Berlijn. Slechts twee uur afstand van de hoofdstad, en Baron von Glidiën alb'cW betaalde al drie duizend mark jaarlijks. Men leefde immers toch hoofdznkelijk van de land* goed bezitters I Graebner wist dit alles, hij was Immers zelf landarts geweest. Ertzky lachte bitter. Ah een hond beulde men zich nf en kwam niet verder I Graebner knikte. 1 „Mnar men werkt vrijer oréhet land." Mevrouw von Glidiën had rich verkleed. Zij verzocht de heeren iets te komen gebruiken. In de zeer lange en sombere eetzaal stelde z$ haar vader voor. Het was een kleine, breedgeschouderde mui met gladgeschoren gezicht en x-beenen. GOOSCHE COURANT. i Tillescn overtuigd, dat de .Jet was voorbereid. Hij had finaals dringend ontraden, want lechts den rechtschen partijen geschoven, daar een den* i door een rechls-radicaal DE SCHADELOOSSTELLING. De compensatiebetalingen. Zaterdag is te Berlijn aangekomen de direc teur van het Fransche verrekenbureau Alphand en gistermiddag de directeur van het Engel- sche verrekenbureau Grey voor het voeren van onderhandelingen met de Duitsche regeering inzake de regeling van de» stortingen aan de verrekenbureaux. Een memorandum van Schröder. Berlijn, 9 Oct. (W.-B.). Staatssecretaris Schröder heeft onlangs een uitvoerig memoran dum opgesteld omtrent de Duitsche schadever- goedingsbetalingen en het 0. a. ook voorgelegd aan prof. Keynes, die als zijn opvatting te ken nen gaf, dat de door Schröder aangevoerde fei ten de praatjes dat Duitschland sedert den wapen stilstand slechts pogingen heeft gedaan om zich t te onttrekken, afdoendo -_:hrÖder toont aan, dat Diritscland thans reeds tienmaal zooveel heeft betaald als Frankrijk na 1Ö70 en komt tot de slotsom, dat al hetgeen Duitschland heeft geleverd en afge staan, met inbegrip van het rijkseigendom in het verloren deel van Opper-Silezië, een waarde van ongeveer 41 milliard goudmark vertegen woordigt. Schröder gaat dan het verband tus schen de schadevergoeding en de depreciatie van de mark na en zegt dat door die geweldige depreciatie ook in de Ententelanden het besef begint door te dringen, dat men bij de schatting der Duitsche draagkracht ingrijpende fouten heeft begaan. Jhdien men eerder tot dat inzicht was gekomen, zou men van Duitschland meer hebben kunnen halen dan thans, nu het door den ook in vredestijd voortgezetten oorlog uitermate verzwakt is. Wederom een Duitsch-Belgbch incident. Dusseldorf, 9 Oct. (W. B.) In den nacht van Zaterdag op Zondai door de Belgen becet i door Belgische soldaten te Óbercassel, dat w Diütsch burger --_aor een schot in den hals levensgevaarlijk gewond. De democratische partijdag. Onder voorzitterschap van dr. Petersen werd Zondag de vierde partijdag der Duitsch-demo- cratische partij te Elberfeld geopend. De actie tegen de vreemdelingen. De vereeniging van Berlijnsche hoteleigenaars is in een dezer dagen gehouden bestuursverga dering opgekomen tegen het besluit van de Ber- noem^en* Üjnsche overheid tot invoering van een extra- belasting voor buitenlanders. Men kwam een stemmig tot de volgende conclusie Het belasting heffen van buitenlanders is een zaak van het Rijk en van de steden. De hotel eigenaars verzetten zich er tegen, dat hun bedrijf door dergelijke bizondere belastingen nog meer wordt gedrukt. Het vreemdelihgen-verkeer mag niet verder belast worden. DE MOORDZAAK RATHENAU. Het Hbl. meldt d.d. 9 Oct uit Berlijn: De tweede week van het proces-Rathenau is heden begonnen. Er heerschte een zekere ze nuwachtigheid tengevolge van de scherpe be waking bij alle deuren. Het aantal toehoorders werd tot op een der de beperkt en allen moesten zijn voorzien van een legitimatie met portret. Niet alleen het huis van bewaring, waar rich de beklaagden bevinden, wordt door de politie scherp3r bewaakt, ook in het Rljksgerecht zelf hij haar als altijd aan het bed van haar man. Zijn hand hield de hare omsloten, en zij ver roerde zich niet. „Vergun me, barones....’’ Het klonk als een bevel, op te staan en voor hem plaats te maken. Zij glimlachte flauw. „Nog een oogenblik, dokter, hij is nu zoo rustig." Op de sprei lag een telegramhet melde den verkoop van een paard. „Laaf hem slapen, verzocht zij na een poosje fluisterend, en voorzichtig bevrijdde zij haar hand irit de omknelling. Hij keek op de klok. „Binnen een uur gaat mijn trein," zei hij kort af. Zij stond hij het raam en keek naar de enkele bloembedden buiten, die den warmen zomerre gen inzogen, die op hen neerstroomde. „Ziet u, die regen, dien kan hij niet verdra gen. Ik wilde, dat het ophield met regenen, als hij wakker wordt." Toen wist hij, dat zij hem liefhad. Maar hij begreep het niet en een doffe wrok was er in hem, die hem zijn stem deed verheffen, tegen haar verzoek in„En toch moet ik hem nog voor ’t laatst onderzoeken, voor ik afreis, of u raadpleegt een anderen dokter I” Zij keerde zich snel om, verschrikt richtte zij haar groote oogen op hem. „U zult hem niet verlaten, dokter, beloof u me dat Zij stak hem beide handen toe, legde ze hem, toen hij ze niet vatte, op den arm, zoodat hij het beven van haar vingers voelen moest „Of is er geen beterschap te hopen, heele maal, heelemaal niet Hjj merkte nauwelijks dat zij hem met rich l,™ uu* ,ueT weten. 4 oen wj mee trok in de kamer er naast, opdat de zieke dag m d< ziekekamer kwom, vond haar woorden niet zo« booten. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoerend» tot (ha bezorgkring)» 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Va» buiten Gouda en don beznrglrrlnn 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in bet Zatardagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prfja INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, alke regal meer ƒ050. Og de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot teer geredueaai» den prijs. Groote letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenlromst vnn soiled* dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten «n moeten dun;'.* vóór <la aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnurrs verzekerd te «lln -• een rijtuig met zes paarden reed hij met ai uit en met vier paarden maakte hij be- 06 en met haar in de omgeving. De dames ga- ,en niet thuis. Twee grondbezitters, die zon- e5 Rn vrouwen een contra-visite maakten c oot hij met een pistool den hoed uit de hand, omdat hem de grond te heet onder de voeten kJ v ,<?t hij *nPa^ken en reisde met haar naar uitenland. Waar hij zich had laten trou- n wist niemand. Maar getrouwd kwamen zij uat was zeker. Hij bleef daarop niet lang aar. Om de paar maanden kwam hij een pnar agen terug, schold over de uitgaven, i S 0.e^ telkens den een of andere gedienstige trov' a?'ers inviteerde de heeren uit de om- <ng, braste de paar nachten door en speel- ,crdw«n M Hoe Manlijk ,ijn ■en,°K n"' t0' 2i'" ''r°“w WM' d“‘ wi,‘ ï“n Slecht, weinigen kenden hMr. verhoor van Tillescn vooilgczcL De vaor/hter, bood hem ann, zijn verhoor nog een dag uit te stellen, tot 1>(| rich geheel wel zou voelc:^ maar Tillesen hield rich flink en verklaard^ dat hij heden wenschte te worden gehoprd. Bij zijn verhoor zelf was hij teer opgewon» den, zijn stem beefde romtijds en toen hij spraE van zijn broede cl e Eizberger zou hebben ver» moord, schoeide het weinig of hij was in tnw nen uitgebarsten. Eerst sprak hij over den politiespion Brüdh gau en daarna over zijn broeder. Hij deelde mode, dat zijn familie streng katholiek en zeer, vroom wa*. Er bestond helaas geen twyfel aaiy dat zijn broeder bij den moord op Erzberger bm trokken was. Mear zijn familie klampte zich nog vast aan een zinsnede uit een brief van zij» broeder, die hoop gaf, dat hij niet jechtstreck» de moordenaar was. Tillesen erkende te hebben gezegd, dat al» Duitschland werkelijk bolsjewistisch werc^ hst altijd nog tijd genoeg zou zijn om Rathena» dood en daarna zichzelf een kogel in het hart te schieten. Thans betreurde hij deze woorde» te hebben gezegd. Hij gaf toe, dat hij zelf va» politiek niets wist. Hij was voor den Nieuw-Duih «chen bond werkzaam, daar hij geen betrekking kon vinden, wolke hij ijverig zocht. Weder dus het motief van don werkloos ges worden officier! <z Vervolgen* sprak Tillescn over het Rathe- r- nau-complot zeer mechanisch, zeer goed voor bereid en zich zelf voorzichtig dekkend. Toch bleek, dat hij tot in de geringste bizonderhede» in het plan was ingewijd. Te Berlijn had Brand hem nog kort voor den moord gezegd, dat er een „groote onderneming" op til was. Later zei» de hij, dat Kern Rathenau wilde vermoorden, Tillesen had daarop tot Biand gezegd: „Ben jullie dan krankzinnig geworden," en or op ge*, wezen, dat een aanslag op Rathenau hem riechlz tot martelaar zou maken. Hij wilde daarop Kon» en Fischer van hyn voornemen doen afzien. Zl| kwamen in een bierhuis bijeen. Techow, Plans en Salomon waren ook aanwezig. ILsemann moest Techow aflossen, dien Tillesen voor een chauffeur hiel<4 daar hij wel met hen aan de ta fel ging zitten, doch vier stoelen van hen at, Kern zeide„Tillesen, we zijn een groote zaak van plan I" wanrop deze antwoorddeAls je dót bedoelt, waarvan Brand me heeft vertel^ zwijg dan mnar." 's Avonds was hij weer met Kern en Fische» bijeen. Zij spraken eerst zakelijk, mnar later ver» liet Kern dit standpunt. Hij noemde Rathenn» oen bolsjewiek, die met Radck syi.>pathi*eerd< Kern meende, dnt de dood van Rathenau de reorganisatie der heele regeering zou betteke nen. Tillesen moet daarop gezegd hebben,J» moot toegeven, dat dit een laffe moord ia." Fi< '‘schor scheen oerst aun zijn zijde te staan. Kern evenwel handhnofde zijn standpunt en zeide l De vlucht is volkomen voorbereid. We hebbe» alleen maar geen geld. De presidentWilde hij geld van ben Tillesen: Neen. Bovendien was T’ vlucht volstrekt niet Kern de zaak nogi de moord zou sl< in de schoenen worden gelijke misdaad slechts kon zijn gepleegd. Kern zeide dnarpp: Als ik jullie zoo hooi OVERZICHT. Te Londen kan men weer wnt ruimer adem- hnlen: de missie van Curzon naar Landen is met succes bekroond, daar Zaterdag tusschen Engeland, Frankrijk en Italië overeenstemming is bereikt over de houding, aan te nemen ten aanzien van het netelige vraagstuk van 't nabije Oosten. Zoowel te Londen als te Parijs is men content met het bereikte accoord en ditzelfde tal, al beschikken wij nog ndet over berichten daaromtrent, wel het geval te Rome zijn. En de Fransche ministerraad en de Britsche regeering hebben blijk gegeven van hun algehede instem ming met hetgeen tot stand werd gebracht. Na er dus overeenstemming tusschen dc geallieer den is b«» reikt en ook de houding der Kemaüsten blijk geeft van meer tegemoetkomendheid, mag zeker worden vastgesteld, dat een ontspanning In de politieke situatie is ingetreden. Basis van he? actoord is de geallieerde nota van 23 Sep- tewi» waaraan Engeland voortdurend harts- toc&telijke zich heeft vastgeklampt. Dat deze nota tot grondslag is genomen voor de hervatting dér conferentie van Moedenia, brengt mede, dat dè geallieerden het nauwe verband handhaven, dat h. i. moet bestaan tusschen de eerbiediging Var de neutrale zónes door de Turken en de ont ruiming door de Grieken van Oost-Thracie. Dit blijkt ook hetgeen tusschen den Engelsch- nui* Curzon, den Frensdunan Poincaré en den Italiaan Gelli te Parijs is overeengekomen. Krachtens het gesloten actoord zijn de Turken Verplicht de voorloopig neutraal verklaarde «óne aan beide zijden van Bosporus en Dar-I dnnellen, gelijk bedoeld is in de bewuste nota I j -r- r&n 23 Sept., te respecteeren. Daarop zullen ^e Grieksche ■naatregelen worden genomen, opdat het Griek- kunnen over ■che leger wordt teruggetrokken uit Oost-Thra- cië. De geallieerden zullen na de definitieve ont ruiming door de Grieken op zijn hoogst het ont ruimde gebied een maand lang bezetten. In dit tijdsbestek zullen de geallieerden de orde handhaven en de veiligheid giarandeeren der niet-Turksche bewoners; in denzelfden tijd van 30 dagen zal liet Turksche burgerlijke bestuur en de Turksche gendarmerie worden geïnstal leerd. Zijn de dertig dagen verstreken, dan ver laten de geallieerden Oost-Thnacië; ja, het kan zelfs gebeuren, dat de strijdkrachten reeds eer der vertrekken, n.l. ingeval de mogendheden van gevoelen zijn,.JÖat het nieuwe Turksche bestuur maatregelen heeft genomen, die er voor ih- stoan, dat de orde wondt gehandhaafd en de nict-Turksche bevolking geen kwaad heeft te duchten. Hoeveel Turksche gendarmes, eerdat de overdracht haar beslag heeft gekregen, naar Oost-Thracië zullen mogen worden gedirigeerd, zullen de geallieerde generaals en hooge com missarissen nog uitmaken. In elk geval zal hun aantal beperkt zijn. De regding komt verder hierop neer, dat tot het tijdstip der vredesconferentie de geallieer den alleen dóór troepen op de been zullen hou den, waar zij op het oogenblik zijn gestatkm- neerd; d. w. z. te Constantinopel, aan de Tsja- taldja-linie, op GallipoH, te Tsjanak en langs de Maritza. Ook is te Parijs de kwestie der <ls. vre desconferentie te berde gebracht. Smyrna komt als plaats van onderhandeling, zooals de Turken indertijd voonstelden, heelemaal niet in aanmer king. Thans worden Skoetari en Prinkipo ge noemd en ais datum van samenkomst 1 Novem ber. Het schijnt, dat de conferentie in twee ge deelten zal worden gesplitst: een algemeen ge deelte, waarbij over de Hnandeele, militaire en economische punten van het nieuwe verdrag zal worden beraadslaagd en waaraan behalve En- g’eland, Frankrijk, Italië, Turkije en Grieken land, ook Japan, Roemenië en Zirid-Slavië zullen deelnemen; het tweede gedeelte, waarbij boven al het vraagstuk van de vrijheid der zeeëngten het onderwerp der discussies zal uitmaken. Het wordt mogelijk geacht, dat dit vraagstuk wordt behandeld onder de auspiciën van den Volken bond en dat tot de besprekingen over deze aangelegenheid tevens Rusland, de Oekreine, aan zijn verpUchtingen Georgië en Bulgarije zullen worden uitgenoo- weerleggen. Schröder t digd. Hoe het verloop van de vredesconferentie ook moge zijn, thans staat in elk geval reeds vast, dat binnen korten tijd de Turken de zeeengten zullen oversteken om Oost-Thracië binnen te nikken, dat dan weer definitief komt te staan onder Turksche soevereiniteit. De Grieken toch, inziende dat hun zaak verloren was, nu de ge allieerden den Turken zoo zeer ter wille waren, hebben alle verder verzet laten varen en zich bij de beslissingen der mogendheden neerge legd; de waarschuwing van geallieerde zijde om af te zien van het verder versterkten der Graek- sche strijdkrachten in Thraoië, zal de Grieken er stellig tevens toe hebben gebracht te berus ten in den loop van zaken; ook de Fransche gezant moet bij de nieuwe Grieksche regeering stappen hebben gedaan, waarbij haar wend aan geraden de voorstellen der geallieerden te aan vaarden; geschiedde dit niet, dan zouden stren ge maatregelen tegen Griekenland worden ge nomen. Ook Veirizekra heeft er te Athene op aangedrongen too te geven en het schijnt, dat de Grieksche staatsman hier te eerder meende orgaan, aangezien hij formeele ver- zekeringen zou hebben erlangd, dat althans de t_ Grieksche soevereiniteit in West-Thracië geen veeren zou hoeven te laten. Zoo is het dan ge beurd, dat Zaterdagavond de Grieksche minis terraad, teneinde „een bewijs te geven van den verzocnmgsgezind'en geest van Griekenland en zijn bereidvaardigheid om rich te schikken naar den wensch der geallieerden" besloten heeft toe te stemmen in de ontruiming van Oost-Thracië. Een gewapend verzet der Grieken tegen de in- bezitineming van het Thradsche gebied blijft diis rod goed als zeker achterwege. Voorloopig trddeen de geallieerden dus weer één lijn, Tur kije wordt voor een goed deel tevreden gesteld en alleen Griekenland wordt het kind der reke- ning.Met groote heeren is het kwaad kersen eten. De deskundige verhaald© aan de hand van stukken van den krijgsraad de geschiedenis van Gönthers leven tijdens den oorlog, welke vaak zeer komisch was en de «aal hertidaldelijk deed lachen. Het gerechtshof legde vervolgens door steeds dringender vegen de verhouding van Günther tot Ludendorff bloot Bekl. gaf toe dat er in het geheel 10 of 12 brieven gewisseld waren, welker inhoud meer van politieleen dan van maatschap- pelijken aard was en die steeds werden ge schreven in verband met Duitsch-nationale feestelijkheden, waartoe Günther Ludendorff uitnoodigde. De reohtsrhe groep verdedigers protesteert tegen deze wijze van ondervragen, met name de bijzitter, en ten slotte verklaart de president, dat de zaak niet Ludendorff maar Günther be treft. Intusschen was Warnecke weder onwel worden en een ]>auze ingetreden. Na de hervatting vnn 848 14760 0475 20994 1392 2950 4317 0150 16922 gen geid.i 1 13468 15765 18650 4 13698 15841 18725 6 13881 91 66 2 14034 92 18807 6 14145 16041 49 6 76 80 19031 8 14250 16205 19140 8 14359 16508 87 0 14430 66 19227 5 8317053 34 11 14506 64 51 0 81 7319375 9 14677 17115 19533 7 14741 17255 19679 3 14830 17475 19709 8 69 86 19881 2 15022 17761 20090 0 42 66 20257 2 15255 17847 92 '8 15300 77 20351 ,9 15497 8230401 tl 15550 18064 205M 19 15611 18144 47 - 32 18333 20611 92 18510 9C 96 18652 20909 84 zijn de meest omvangrijke veiligheidsmaatre gelen getroffen, om eventueel© incidenten te voorkomen. Het aantal geüniformeerde beamb ten is vepiubbeld en een heel leger recher cheurs is aanwezig, die in het heele gebouw alle aankomenden en vertrekkenden bewaken en ieder, die het gebouw binnenkomt, nauwkeu rig onderzoeken. In de zittingszaal liepen vandaag weer ge ruchten omtrent een aanslag op den beklaag de Voss. Naar verluidt is het volgende ge beurd Zaterdagmiddag is Voss, die zich op vrije voeten bevindt, naar Berlijn vertrokken. De» avonds bezocht hij, naar hij verklaart, een „Likörstube". Toen hij zich een oogenblik uit de zaal verwijderde hoorde hij in een zijvertrek een heer telcfoneeren, die zeide„Voss is hier. Wa leggen het zoo aan, dat we hem een klap in het gezicht geven. Hij slaat rtellig terug, dan zijn wij gedwongen uit noodweer ons te verde digen en dan maken wij, dat we van hem afko- an". Vos* begaf zich daarop, naar hij ver klaart, weer in de «aal en verzocht den eige naar der zaak naast hem te gaan zitten, daar er slagen zouden vallen. Eenigo minuten later waren toen drie hoeren naar Voss toegestapt, waarvan twee volgens den eigenaar der zaak broeders van v. Mackensen waren, terwijl de derde een zekere heer Von H. werd genoemd. De oudste der beide broeder* had Voss aange- stooten en toen deze verzocht, hiervan ver schoond te blijven, had de heer Macikensen een revolver uit den zak genomen en gezegd, ter wijl hij Voss weder een stomp toebrachtWij komen uit een vergadering van leider* en daar ts besloten, dat gij, Usemann en Günther uit den weg moet worden geruimd. Men ontwapen de v. Macken*en terstond en zette de drie hee ren buiten de deur. Vosa wilde heden de zaak voor de recht bank ter sprake brengen, doch vermoedelijk zal het Staatsgerechtshof de nadere bijzonderheden van de Berlijnsche politie afwochten en daarna zijn maatregelen nemen. De beklaagde Günther, op wien do aanslag met do vergiftigde pralines gemunt was, vorm de op de ochtendzitting weder het middelpunt der belangstelling. Zijn abnormale psychische toestand werd belicht door een schoolkame raad en een deskundige, die hem beiden een zielszieke met verminderd* toerekenbaarheid 39 40 42 69 2 13917 16502 18884 5 23 67 89 8 42 83 18909 3 14004 16640 34 2 6 57 45 3 18 68 53 7 28 91 60 8 14110 16731 95 1 34 64 97 7 44 16811 19004 1 47 25 8 5 52 41 70 1 67 47 71 9 14202 58 90 9 15 16902 19103 0 21 4819210 6 36 51 44 5 14305 17036 t>3 0 18 97 74 1 6817103 82 3 95 nn ,nnM 11441'4 175 1 72 8 81 3 14512 0 13 1 22 5 31 8 38 60 55 2 68 75 19601 4 95 17413 28 2 96 18 32 3 f4631 26 40 b 44 40 56 9 54 44 19728 3 55 5b 29 1 14727 63 41 1 14895 66 45 2 99 17504 55 1 14931 13 60 4 32 21 80 6 75 48 90 5 91 5319850 6 15054 91 67 7 8017600 78 7 15181 3 19901 2 83 68 21 615254 69 34 0 15363 17725 86 5 15545 31 20033 1 84 85 20141 0 9517830 51 8 15600 54 72 7 52 97 20242 88 17986 60 15717 92 20301 2318059 2 33 18119 26 30 86 50 79 91 18218 15847 27 1 68 18432 20417 5 71 73 40 26 41 35 205ÓÏ - 45 4 18619 20613 6 68 18728 20719 8 69 29 20861 916260 33 71

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1