"buitenland. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. Un OUDERKERK a. d. U, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, t Donderdag 12 October 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Mat, In den Maalstroom tijdgeest* >o. 15056 aflosbaar van 45 CATS. (Wordt vervolgd^ rijtuig, zei Lou. (Wordt verrol»*) Toont wie je zijt, Wanneer je lijdt. ver* had het Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossom. 24 85 99 14706 1711 16 I 81 l riep het haar van zijn het open raam, liep ha» ’t bloeiende tuintje, trok rook gevulde kamer bin- een “had. >eg*in van —i-r onder De uren, waarop de post kwam, hadden voor mevrouw Elise altijd een stille, prikkelende be koring. Aan haar lange, fijne horlogeketting droeg zij het sleuteltje van de groote brieven bus, in de voorkamer was aangebracht. Als een geoefende brievenbesteller ving zij den» geheelen inhoud in een zwarte tasch op; aan haar cylinderschrijftafel eorteerde zij dan met een verbazingwekkende snelheid en zeke rheid brieven en couranten. Op haar bellen verscheen hem met Reen enkel woord te bewegen het geld aan te nemen. Maar het bloed steeg haar tot I aan de slapen en haar blanke, smalle handen gleden van de tafel, waarop zij steunde, alsof zij wilde losgemaakt worden van alle storingen tegenstand; haar hoofd met het donkere, gol vende haar zonk zwaar op haar borst, alsof zij nu reeds het moeilijke van den last voelde, dien zij zou ntoetCn dragen. En zoo nam hij de herinnering aan haar mee, en dit beeld richtte een hoogen muur op tus- schen hem en ziin vrouw, die hij niets meer had aan te bieden, dan den klank van zijn naam en de achtenswaardigheid van zijn uiterlijken wan del. Maar daar het zoo weinig was, ontnam hij haar hun jongen niet. Het moederschap was im mers het grootste in de vrouw. Dat hielp han* over alles heen en was het edelste in haar. Ook bij een scheiding zou hij haar het kind niet heb ben ontnomen. Het kind behoorde aan de moe der. En hét kind zou ook Karola von Glidiën hel pen het leven te verdragen. Zoo wilde de na tuur het. ABONNEMENTSPRIJS» P«r kwartaal 2^5, per week 1? cent, met Zondagsblad nar kwartaal ftM, P« week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau 1 MARKT 1L GOUDA; onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onxe bureaux styn dagelijks geopend van B—B uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 64». 3913500 ,60. „,74 33 80 1 46 93 16, 51 16204 63 37 78 93 20911 77 1633J 18522 3u 41 24 - 48 49 30 16417 55 87 3818611 13913 43 1'2 19 62 32 ~l 81 37 87 75 7466. 132 is.z 14u79 ontbreekt 87 vervallen. mauser* een A. G. Mulle. 1 Octobei 19» 62 M 12H2 13271 ij». 678 13963 H379 8016 11607 17153 1 56 2535 2658 3195 6mI M 8062 9177 11221 luSl 626 13915 15335 20319 I 90.- tigc grid. 0250 12189 14095 ,9955 |n, I 0927 67 8017^10» 42 12560 15027 45 20OM 1063 81 15425 80 h SIJS DUITSCHLAND. Rijkskanselier Wirth. Naar de Berliner Lokalanzeiger verneemt, heefs de rijkskanselier zijn verblijf in Zuid- Duitschland, waar hij tot begin volgende week met vacantie had willen blijven, afgebroken en is hij naar Berlijn teruggekeerd. Bezoek van den apostolischen nuntius aan Ebert. Berlijn, IT Oct. (W. B.). De apostolische nuntius, mgr. Paccelli, bracht hedenmorgen een bezoek aan den rijkspresident. DE DALING VAN DE MARK. B e r 1 ij n, 11 Oct (N. T. A. Draadloos). Vol gens de Matin moet de Engelsche gedelegeer de in de commissie van herstel Bradbury het 2. l.'ijZ. L—-L-, aat- iegelen worden genomen voor een verdere da ling der Duitsche mark Hij zou willen voorstel- >04 12804 15377 96 33 5 53 94 17655 65 10 54 97 71 82 57 55 15460 8219976 61 12901 66 97 82 704 2 15536 17702 20003 54 8815624 6 22 81 13001 57 52 49 313 46 39 54 58 24 47 87 88 62 z8 79157» 9920123 68 13103 4517809 32 81 76 96 91 96 90 95 158021794520222 926 97 45 61 68 314 13245 46 91 93 18004 2030J 30 21 74 83 84 20427 93 31 18133 33 68 64 18242 20529 60 20608 22 20727 118 13608 35 58 77 81 13703 87 - •11 33 82 5313806 57 60 36 60- 61 32 04 14002 4 m.z. 314»u. OVERZICHT. Do besprekingen te Moedania tusschen Turkije eener-, Italië, Frankrijk en Engeland anderzijds, hebben, na enkele aanvankelijke strubbelingen ,van niet al te emstigen aard, er dan toe geleid, ‘dat de partijen het eens zijn geworden. Het zal voor de hand liggen, dat de overeenkomsten, wat de strekking betreft, denzelfden geest ademen als het accoord, dat Zaterdag tusschen Calli, furzon en Poincaré te Parijs is gesloten. Trou- trens: deze vermoedens worden bevestigd blij kens een telegram van de Associated Press. Het schijnt, dat de overeenkomst van Moedania uit Veertien punten bestaat. De Grieksche troepen zouden binnen veertien dagen Thracië moeten hebben ontruimd. Wanneer deze evacuatie haar bseiag heeft gekregen, wordt een civiel bestuur ingesteld, dat na dertig dagen zal worden over gedragen aan de Kemalistische overheden. Voor het handhaven der orde kunnen deze worden geassisteerd door de vereischte politiemacht. Leiding bij al deze operaties hebben de geal lieerde missies, wien geallieerde troepencontin genten ter zijde staan, die ervoor hebben te wa ken, dat geen buitensporigheden plaats hebben. Zoodra het bestuur aan de Turken is overgedra gen, trekken de geallieerde missies en troepen ri?h terug. De Turksche troepen ontruimen alle onzijdige strooken grondgebieds langs de zee- engten. Gezamenlijk zullen geallieerde en Turk- Scne officieren, die zoodoende een gemengde commissie vormen, nieuwe neutrale zones vast stellen. De regeering der Kemalisten neemt op zich, dat deze zones worden geëerbiedigd,' dat geen troepen naar Thracië worden gezonden en dat daar geen leger wordt gevormd, voordat de yrede is gesloten. De overeenkomst wordt drie DG Jiet-onderteekenen, hetgeen, zooals wij zagen, gisteren geschiedde, van kracht en bevat de handteekeningen der vertegenwoordi gers van de groote mogendheden Frankrijk, Engeland en Italië, alsmede van de het nauwst bij de zaak betrokken belligerenten Griekenland en Turkije. Ondertusschen zal het in de berichten, die wij pmtrent de Oostersche kwestie geregeld opne men, zijn opgevallen, dat Constantinopel, de residentie van den sultan, voortdurend als een qnantité négligeable wordt beschouwd, terwijl als de werkelijke representanten van Turkije Voortdurend door het buitenland de JCemalisten worden beschouwd. Zij zijn dan ook inderdaad de machthebbers, degenen, die Turkije’s sterk r gedaald prestige wederom in aanzien geducht hebben doen winnen. De Turksch-nationalisti- sche beweging, in wezen ’n rebellie tegen 't gezag Van den sultan, is in den loop der laatste jaren dermate versterkt en verstevigd en de actie kreeft zoo’n algemeenen aanhang gevohden, dat de Kemalisten, de nationalisten, het moderne, herleefde Turkije representeeren. De Kemalisten zijn niet tegen het sultanaat als zoodanig, omdat aiï gelijk wij Noeri bey gister in ons Overzicht lieten zeggen het kalifaat beschou wen als een onaantastbare traditie, a. h. w. de rochet de bronze van de Turksche reljgieuse overtuiging. De sympathieën der nationalist!» •che Turken gaan echter allerminst uit naar den voor noodzakelijk houden, dat er dadelijk mat persoon van den tegenwoordigen sultan, wien zij verwijten, dat hij den zin van de natio- 1614 89 9016611 18857 62 98 14149 14 66 75 11903 55 17 82 91 66 82 72 95 93 12008 14218 1672018922 •705 30 52 51 43 43 86 9119003 >809 84 14302 16805 46 13 97 14403 6819192 91 96 16917 19222 84 41 17006 10 40 19303 43 44 51 1946(1 57 67 89 71 100 94 52 9i -. 58 19523 9217207 2» 99 52 1900/ 78 26 96 57 7403 60 17 76 37 78 461970b 7012134 65 71 55 14523 97 71 69 901 12212 14613 11 13 24 004 24 37 K 70 72 92 115 19 52 219 35: 60 65 179 >19 60 machine! Plotseling, op het beslizjcnde oogen- blik, hield hij op. Hij was, ils iemand, die mid den in een zin blijft steken. We moesten juist op dat oogenblik met een kWar'seconde reke ning houden, het was afschuwelijk I De man zag er groen uit en het zweef liep hem met groote druppels van de slapen in den hals. Ik gaf geen duit meer voor het leven van den pa tiënt, en toen, juist toen was alles rr.ef drie, vier, nauwelijks merkbare bewegingen gcd*un. De man heeft zijn oogen in zijn vingertoppen. Drommels, die kan wat F Hij kon nog meer dan dokter Er'zky moedde. Hij had geen operatie gedsnn, hij iemand het leven teruggegeven, dien hij had willen ontnemen. Daarvan wist niemand iets in Glidiën. Ook de bleeke, donkere vrouw niet, die hem beide handen toestak, en een nauwelijks vorstaanbaren dank stamelde. „Waar dankt u mij voor Wacht het toch af." En’zij wist niet, of zij dagen, weken of ja ren moest wachten. Dezen keer wilde hij dnde- lijk vertrekken. Niets kon hem tot blijven be wegen. Heel bedeesd schoof zij hem een kleine, juchtleerqn portefeuille toe, waarop zij in de binnenzijde, zijn monogram had geborduurd. „Zoudt u mij die ook gegeven hebben, als het vérkeerd was gegaan?" Zij knikte heel ernstig. „Dan ook.” Ér sprak een eerbiedige, onbegrensde bewon dering uit haar blik. Hij nam de bankbiljetten uit de portefeuille en schoof die naar haar toe. „De portefeuille houd ik. Geeft u het hono rarium aan mijn collega, dokter Ertsky. Hij zal «r zich over verheugen en hij verdient het." --Hij kon wan de vrouw geen geld aannemen fa t te&WMl hwn^ljfrtjpyw tfo nauwkeurigheid en da snelheid van een Wor hetgeen hij gedaan had. Dat liet zich niet nalistische Turksche nationalisten, aldus Noeri bey, I een opvolger, 'die begrip heeft voor I beweging, heeft gezegevierd. Inderdaad bereikt ons thans dan ook het be richt de Morning Post had de primeur dat de sultan zijn definitief aftreden heeft aangebo den en dat de groote Nationale Vergadering van Angora de abdicatie van den sultan heeft aanvaard. Dit feit illustreert ten allerduidelijk ste, dat niet alleen door het buitenland Angora als het politieke centrum van Turkije wordt kend, maai oat ook de thans aftredende sultan Angora erkent als het Turksche staatkundige middenpunt. Dit is een nieuwe moreele over winning der nationalisten, na de materieele zege, o-p de Grieken behaald en waardoor hun aanzien in de wereld in buitengewone mate is toegenomen. Van een afschaffing van het sul tanaat, zooals uit het vorenstaande blijkt, zal natuurlijk geen sprake zijn, omdat ook de na tionalisten het symbool van Turkije’s religie, dat zij in Constantinopel, in het Kalifaat, zien, niet willen vernietigftp. Alleen wenschen zij als opro'lger een andere persoonlijkheid, die vooral niet pro-Engelsch als de voorganger mag zijn en evenzeci moet toonen de nationalistische as piratie' te kunnen apprecieeren. Deze persoon lijkheid zullen de Turken stellig vinden in prins Medjid, die waarschijnlijk Mehmed VI zal op volgen, al meiden de telegrammen diens naam nog niet. Dat Angora volkomen heeft gebroken met den sultan, wiens abdicatie thans een feit weid, blijkt ten overvloede uit de omstandig heid, dat het Kemalistisch commissariaat van finenciën er de aandacht op vestigt, dat alle conventies, verdragen en overeenkomsten, die zijn aangegaan en alle decreten, die zijn afge- kondigd door den sultan sinds 16 Maart 1920, als van nul en geener waarde worden be schouwd. De sultan, de zieke man, is nu, ah symbool der Turksche politieke macht, dood, doch de Kemalisten leven. De krachtige nationalistische gedachte heeft Turkije gered en tot een nieuwe macht gemaakt, die eerbied afdwingt. Deze we deropstanding zal stellig mede voor een goed deel zijn te danken aan het nimmer geratifi ceerde, voor Turkije vernederende, verdrag van Sèvres, dat in Muzetmansche kringen zoo’n feite reactie in 't leven heeft geroepen. lieven zij samen en toe® rna voor den derden keer r klopte, had Lou een ke ilde naar een betrekkin; >f andere manier beproe- 1 te voorzien. proefde niet eens haar d' praten. Hoe ver hij ook - hij wist, dat moeilijke rouwen de levensstrijd ider den last van een be- e. »lan. Wat het was, zei M 1380 13010 16016 18328 12 iiis!^“ 2016 13M5 16445 J Sis'1® 67 44 36 74 W 71 88 16779 8620» 2115 96 16850 19045 8313846 16907 19118 “GOWHE aWBAXf" ADVKltTfiNTIBPKljai Uit Goud, u onutr»k« (Ixboowd. tot iMMrctatoKX 1—5 regain UJ0, elke regel meer 0.26. Van bulten Gouda «u daa bMorgkringi 1—ft regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in hot Zaterdagaummar M 1t bijslag op den prijs. fJefdadighcids-advertontiën do helft van doc prtfa- INGEZONDEN MEDEDEEIJNGENi 1-4 regels ƒ2.04» elke Mge) moor OM. O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeeltngea b0 oontraet tot zoor gorodnoMi» den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar ploataruimta. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomst van aollade booktuuw J dolaren. Advertentiebureau» en onze Agenten en mooteo daagt vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, tenetodo van opname vorzakord te *üa 81 Z*j Vervolgde, zoo zacht, dat hij hef ternau wernood hoorde: „Destijds wilde u, dat het gelukkendaarom gelukte het. Heden «eelt u dien wil nietwaarom niet «t was bijna een aanklacht. Hij richtte zich «rak en trotsch op. ^Mevrouw, ik verdoek u zeer...." Het zijn hand los'en wendde* zich half af. «Vergeef mij dokterik weet niet wat was hij het, die haar hand in do zijne RtA aor weet u °°K wat u te wachten i„..’ a 8 het gelukt Een mooi woord ^geluk- w»-i aX r bii'"pp“ ï,m -H'! 1» brng.... a™ Urfn Jfedl Ben «w Urn» heeft hfl mi| onafeebrohen in d. .2? 4” 11 >«f, of wil ie, a» ik «erfT Bn tai n001 naar ^«^«1 kwam, heeft andere man zou vrijwillig een I b—t.8”1 ’’to leven hdbhen gemaakt Het is vmi 1"**" 1 dat door de voortgezette anti-semiUest. v op* ruiing een atmosfeer b ontstaan, welke medg schuld draagt aan dezen moord. Ik koester niet den geringsten twijfel of Kerst en Fischer hebben bij den aanvang Salomo^ onmiddellijk in hun plannen ingewijd, toen Zf dezen naar Hamburg en Kiel zonden om voor oen auto en een chauffeur te zorgen. Ik ben vast overtuig* da< Techow van deqi beginne af aan ingewijd was, en dat hij wie^' waarvoor de auto zou worden gebruikt. Ook Hnns Techow b blijkens de resuhateM van het verhoor reed» spoedig op het denkbeeld gekomen, dat men een moord in den zin had,' Ik acht hem schuldig aan het verleenen vaé hulp. Ik kom nu tot Glinther. Een weinig stichtelijk* figuur. Een ijdele knaap, die zich overal itw dringt. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan hef verleenen van hulp en het begunstigen der daact Bij Warnecke, die ongeduldig wordt als er Berlijn niet spoedig wat gebeurt en die te Ham*, burg ze'f aanslagen tracht te doen, is het d* vraag, of hij al of niet met het plan op d« hoogte is geweest, döch men mag aannemer dat dit wel het geval was. Ook Ilsemann heeft het plegen der daad begunstigd, daar in elk geval zijn medewerking! bij de uitdenwegruiming van den koffer vaat" staat. De medewerking van SchUtt en Dicstel b uif het proces niet gebleken, maar Steinbeck heeft ongetwijfeld van het plan geweten en wel reed» hierom, dat Brand op de hoogte was en hem stellig eveneens heeft ingelicht. Wat Tillwen en Plans betreft, is helaas slechte een zekere medewerking of begunstiging geble ken, ofschoon het reed* waarschijnlijk b, dat Ti 11 es en een der hoofdorganisators was. Ik ges loof, dat Tlllesen naar een vast plan handelde. Vervolgens maakte spr. den eisch bekend. Het proces-FecheniMch. München, 11 Oct (W. fl.). Bij de venter* behandeling van het procei-Fechcnbadi vers klaarde dr. Gargas, dat de leider van het Rot* terdamsche Nachrichtednbureau een cample*» aan het licht had gebracht, dat de belangen Duitschland niet gediend zou hebben. Hij had positie gekozen tegen de verhalen in de North* cliffe-pers over do toestanden in Duitschland door het verspreiden van berichten over de wers kelijka toestanden aldaar. Beklaagde Lembk* verklaarde, dat hij zidi ziek gevoelde, waarop zijn overbrenging naar het gevang.-nis-hospitaaJ werd gelast. Do behandeling van de zaak werd evenwel voortgezet. Dr. Gargas verklaarde voorts no?, dat hij mof het Rot terdamsche bureau in relatie waa getre den, omdat hij ds groote beteeekenls dtuwvaA luid ingezien. Journalist door stakers mishandeld. Elberfeld, II Oct. (W. B.). Stakend* bouwvakarbeiders te Elberfeld kwamen heden* middag bijeen voor het gebouw van de ,JBer« gisch-Miirkische Zeitung” wegens het publicee» ren von een den stakers onwelgevallig bericht van het blad. Zij ebchten de uitlevering van den voor het bericht verantwoordelijken stadsredacs teur, die zich bereid verklaarde mot een depus tatie der stakers te onderhandelen en oen door hen gewenschte uiteimzettlng der zaak te geven» Daarmede niet tevreden, drong een groote troep het gebouw binnen, mishandelde leden der res dactie en administratie, die de indringers poogs r ambtelijke aang-elegw* sn morgen naar Bedil1 iet avondbrood meds. :ht van de hangende, d“' it Lou, toen zy as» W lichte, luchtige verft* ler van twee jongens F ?t koffieservies drongj^ k den ge'ur van ver«* ging zy de trappen l ronde prieel en zette neesvrouw dankte by» verlegen, byna onte** gewoon geholpen te wo meer dan dat het geheel wist zy niet men;„hoe zy er ook et begrypen, wat de ,J® gevonden”; mooi gebakken tulband n*®, lyk tweemaal in de e zal het wel wat latf* beweging niet begrijpt. De tan, dot aan de garantiecomnussie het recht van aldus Noeri bey, eischen daarom veto werd verleend in de coniróle der uitgaven v r' de groote van Duitschland en der uitgifte van papiergeld, welke door Joessoef Kemal pasja onder voorwaarde, dat Duitschland tot het ein de van 1923 vrijgesteld zal zijn van alle beta lingen in goud. Be r 1 ijn, II Oct. (W. B.) De regeering be sprak heden de te nemen maatregelen ter voor koming van een verdere daling van de Mark. Bovenal werd het noodzakelijk geacht zoo spoe dig mogelijk voorsbhriften uit te vaardigen, ten doel hebbende de bepeiking der speculatie in buitenlandsche valuta. Eenparig werd besloten den rijkspresident te verzoeken een noodveror dening op grond van art. 43 «tor grondwet uit te vaardigen. In verband hiermede werd de vraag tot uitgifte van gewaarborgde schatkist- wiss^ls en andere steunmaatregelen voor de Rijksmark overwogen. De beraadslaging hier over zal de eerstkomende dagën woiden voort gezet. HET MOORDPROCES&ATHENAU. Tegen Ernst Techow de dood straf geëisait. D.d. gisteren wordt uit Berlijn aan 't Hbld. gemeld Heden had de met spanning verwachte con frontatie plaats van den politiespion Brüdigam met den door hem bezwaarde#, beklaagde Til- lesen. Scherp bestreden zij eikaars beweringen. Tillesen, die zich zeer goed verdedigde, speurde naar elke zwakte bij zijn tegertstander en tracht te aan te toonen, dat hij zich zelf tegensprak. Biüdigam verweerde zich krachtig en op grove wijze en de voorzitter moest- hem voortdurend aunsporen om alleen de vragen te beantwoor den, die de verdediging hei# stelde. Ophelde ring bracht de ^confrontatie Öiet. Beiden bleven op hön standpunt staan. De geheimen der or- ganjsatie C. werden niet vérder openbaar ge maakt. Iets nieuws was alleen, dat Tillesen te Frankfort een bureau tegen Fransche spionage heeft gehad. Het begin van het verhoor bestond uit een nauwkeurig onderzoek nopens Brüdigams per soonlijkheid. De verdediging deed constateeren, dat Brü- digai# op 13-jarigen leeftijd in een opvoerings- gesticht moest worden gebracht en zich daar op ongewone wijze gedroeg, dot hij na afloop der „opvoeding” in een krankzinnigengesticht werd opgesloten. Na zijn ontslag begon hij een handwerk te leeren, waarin hij echter niets pres teerde. Tevens wijdde hij zich meer en meer aan het beroep van misdadiger. Hij werd her haaldelijk en tot steeds zwaarder straffen ver oordeeld wegens diefstal en bedrog, moest voor de tweede maal naar een krankzinnigengesticht worden overgebracht en toen hij later onder de wapenen kwam, spoedig in een lazaret voor ze nuwzieken worden geplaatst. Ook zijn latere levensloop was ongeregeld. Van soc.-dem. zijde werd beweerd, dat hij te Höchst aan de Main als spion in Franscben dienst had gestaan. De bijzitter Hartmann wenschte nog ophelde ring omtrent een brief, dien Tillesen op 13 Aug. 1921, den dag na den moord op Erzber- ger, tot zijn broeder Heinrich hnd gericht en waarin hij Heinrich Tillesen en Schulz de beide moordenaars van Erzberger harielijk groet en laatstgenoemde een „urbereite Art” noemt. Tillesen ontkent elk verband met den moord op Erzberger. De aangehaalde uitdruk king gebruikte hij veel. I Maar ik wil niet sterven, ik kan nietHoe I jammerlijk ook leven maar toch leven I” Tranen biggelden langs haar wangen, zij viel op een stoel neer. Zeer hard, zonder haar aan te zien, zeide hij„Als hij blijft leven zoudt u hem onder curateele moeten stellen. Dat bent aa^ ««lf «tv aa& w* hind ver plicht F „Mijn kind en ik zullen leven van datgene, wat hij voor mij heeft vastgesteld. En dat is als het moet ook nog voldoende voor hemIk ben jong en sterk Hij zal meester blijven over zijn ver mogen F Het klonk zoo afwerend,* dat hij er niets meer tegen in kon brengen. Zij wilde den levend doode naast zich voortslepen Goed, laat haar I De groote zaal, waarin gisteren de kroon luchter brandde, was tot operatiezaal ingericht. Twee zusters stonden aan de tafels, waarover witte servetten waren gespreid; de zon weer spiegelde zich in de blanke instrumenten, fon kelde in de geslepen kristallen van de kroon, in de geslepen rand van den spiegel, die gevat was in een bronzen lijst. Voor de ramen stond een lange tafel, waarop een wit zeil lag; het rook naar lysol en wijngeest. Graebner's neus vleugels trilden licht. Hij haalde diep adem. Deze lucht van een operatiezaal wond hem op, maakte hem vroolijk Hij nam het masker en het chloroformflèschjehetzelfde oogenblik ging de deur van de kamer er naast open en Ertzky verscheen op den drempel. „Als u het goedvindt, collega.»De pa tiënt is gereed." ^Deze operatie was een meesterstuk," Ertzky later, eens kn Begijn tot een jongen col lega. J)e man (hfj bedoekte Gmebner) werkte betalen, evenmin als men het onder woorden een knecht, in donkergroen livrei, met een hou» kon brengen. ten doos, die in smalle vakjes was verdeeld» Had zij hem toch begrepen? Zij beproefde om de post af te leveren. Op deze manier verschafte mevrouw Eüsa zich een zekere contróle, die voor haar nogal van be teek en is was. Briefkaarten placht zfj vluchtig door te leren, niet uit louter niw m gierigheid, maar omdat zij wit den iphoud dik wijls iet» over de plannen van den patil'nt hoorde. Maar toen zij den knecht een* In ds gang betrapte, toen hij een mooie prentbrief kaart uit Haiti bekeek, die hij moest afgeven, gaf zij’hem een klinkenden oorveeg en het waa haar niet onaangenaam, dat toen juist twee pae tiënfen de trap afkwamen. Jk duld noch nieuwsgierigheid, noch onbe» scheidenheid," zei zij tot verklaring. Men was werkelijk in alle opzichten geborgen in het Graebnrr-sanatorfum. De in den laatMen tijd merkbaar toenemen to correspondentie van dokter Baumann vernet* rustte haar wat. En ofschoon zij te verstandig» was, haar onrust te laten merken, beproefde zi| door dubbele vriendelijkheid zijn vertrouwen t* winnen. Zijn vlakke, kleur'-ooze onbeduldendhekl was haar bijna onontbeerlijk geworden. Zij v.a* sinds jaren gewoon hem als het blinde WviA* tuig van haar wil te beschouwen en schreef an« zijn toegenegenheid toe, wat eigenlijk niet an dere waa dan opportunisme. 4 Nog een paar getuigen décharge treden op. Democraten en soc.-democraten uit Bilster in Sleeswijk (het geboorteland van Schütt) be vestigen, dat Schütt’s vader de democratische beginselen is toegedaan en dat zijn zoon deze gezindheid deelt, terwijl beiden niet afkomstig zijn uit de sfeer, waarin het complot is ge smeed. Niemand geloofde er aan de schuld van Schütt. Brüdigam werd niet beëedigd, daar hij medeplichtigheid wordt verdacht. Hiermede is het getuigenverhoor afgeloopen. „Oberreichsanwalt” dr. Ebermeyer begon he den zijn requisitoir. De oude heer is de meest levendige in de zaal. Zijn stem heeft iets rammelends. Daarbij is hij de zakelijkheid in eigen persoon. Hij lant zich niet van zijn zakelijk standpunt afbrengen en is voorzichtig genoeg te verklaren„Nog is niet bewezen, dat er een geheime organisatie voor alle moorden bestaat, zij het dan ook, dat bij de aanslagen op Erzberger, Scheidemann en Rnthenau steeds weer dezelfde lieden, om Tille sen geschaard, opduiken.” Dr. Ebermeyer gaf een uit duizenden bizon- derheden samengestelde geschiedenis van den moord op Rathenau. In de zaal hcerschte diepe stilte. Ernst Werner Techow, dien de „Reichs- anwalt” van medeplichtigheid aan den moord beschuldigt, zat met diepgebogen hoofd ter neer. Na een rede van 2H uur maakt dr. Bber- meyer den eisch bekendtegen Ernst Werner Techow wegens medeplichtigheid de doodstraf en blijvend eerverlies; tegen Hans Techow, re kening houdende met diens jeugd, wegens het verleenen van medewerking en begunstiging 414 jaar gevangenisstraf; tegen Günther wegens medewerking en begunstiging zes jaar en drie maanden en ontzegging van het burgerrecht voor den duur van 10 jaar; Salomon wegens medewerking vijf jaar tuchthuisstraf; Warnecke vier jaar en Niedrig vijf jaar tuchthuis, alls drie met vijf jaar eerverlies; Ilsemann wegens me dewerking en begunstiging vier jaar en negen maanden tvchthuistraf en neged jaar eerverlies; Schütt en Diestel wegens medewerking en be gunstiging tot zes maanden gevangenisstraf; Steinbeck wegens begunstiging en medewerking tot drie jaar tuchthuis en vijf jaar eerverlies; Tillesen en Plaas *ot drie jaar gevangenisstraf. Voss werd vrijgesproken. De „Oberreichsanwalt" verklaarde, dat men hier niet met een zuiver politieke misdaad te doen had, mnar m «t een moord, zij het ook, dat daarbij politieke motieven een roofdrol speel den, De inbeslagneming der auto stelde hij nog niet voo-, daar de medewerking van den fabri kant Küchenmeister, die den wagen ter beschik king stelde, nog niet vaststaat. Bij het motiveeren van den eisch zeide de „Oberreichsanwalt” o.a. het volgende Ik acht het mijn plicht, er op te wijzen, dat zich bij het proces zekere omstandigheden heb ben voorgedaan, welke her denkbeeld kunnen wekken, dat politieke organisaties achter de daders staan. Eén dezer ik vermelden, n.l., dat den la,ntsten tijd bij alle aanslagen steeds weer dezelfde kringen optreden en grootendeels zelfs dezelfde personen. Dit staat echtsr vast, 1580217945; - 61 91 18004: >10 13 .-212 31 38 48 51 87 123231 30 35 45 63 - 112647 14842 74 93 80 14954 174 94 60 12739 86 59 15081 6615114 70 a 67 93 88 3U 71 15200 1751219803 99 98 63 28 53 94 55 154Ö0 12901 66 2 15536 17702. 8815624 6 13001 57 52 46 59 54 47 87 88 7915728 99» 13103 4517809 76 96 91 95 ::X2 97 45 -13245 46 26 81 64 95 13314 81 100 48 1591C 39 98 U 4613404 31 96 11 40.. »8 22 93 13 36 9611 103 45 16005 27 97 16127 18302 46 53; 51 71 39 55 18400 51 -20828 34 3? 36 43

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1