EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ??Dnrnm^BÜSK()<,P' G0UDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER. 15057 Vrijdag 13 October 1622. UITEN LAND. UILLETON. en Maalstroom 61. Jaargang K a. d. U., OUDERKERK a. <L LL, OUDEWATER. REEUWIJTC SCHnONHOVPM «Tniwinr waddimyuddm OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, ST0LWUK, WAJDDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen zuster Fre- (Wordt wWU lachelijk. Belachelijk, dat zij een uur ia «te gang doen, dan voor dien jongen te zorgen. Ik heb Roman van i en onbeduidende menschen maken >ote plannen en vinden het te alle- m zoo maar gewoon hun plicht te den. Volkenbond derspartij wil waarschijnlijk zal de Volkenbond weten als van UMa uc 11UCI moeten overwegen, hoe de bewaking moet wor- om een nieuwe coalitie te vormen. In den van Lloyd George evenmin iets, een samengaan met de liberalen --mi Mvai ver— volge zal Lloyd George dus Alleen kunnen steunen op de liberalen; het komt er dus voor den^ eersten minister op aan met man en macht - -k voor de verkiezingen zich den meest uitgebrelden steun der liberalen te verzekeren. Er zijn nu feeds teekenen, die er op wijzen, dat Lloyd Gegrge zal visschen naar den gunst der arbeiders en zal trachten ze weg te lokken van de socialistisch geörienteerde La bour Party. Dat zal nochtans een heel karwei zijn; maar mocht dit lukken, dan is de zege der liberalen zeker. In het tegenovergestelde geval zullen de stemmen van onderscheidenlijk con servatieven, liberalen en arbeiders waarschijn lijk tegen elkaar opwegen. Men ziet dus, dat Engeland eerlang buiten kijf eén< felle verkie zingscampagne tegemoet gaat en Lloyd George al zijn krachten heeft in te spannen en al zijn handigheid aan te Wenden om in het zadel te blijven. OLGA WOHLBRüCK. iseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. iorge antwoordde: Neen, van de zij den enkele natie: noch van onzen van den kant van welke natie ook; het geen internationalisatie van de zijn. tt informeerde naar den aard der in- contröle. Zouden b.v. de Roemenen, Russen, zouden de Turken, zouden e direct bij de Dardanellen geinteres- een stem hebben eorge antwoordde: Stellig. Wij zijn rste voor geweest, dat ook de Roe- le worden ontboden, omdat zij be-: den zijn. Wat de Russen k der conferentie, plaats zal h< bbei gmaal had zij aan het geneeskundig dokter Baumann te danken, dat een t zijn verblijf rekte, en hoe dikwijls erkt dat zieken hun plaats inruimden vermogende patiënten, terwijl hij ijk'maakte, dat alles „wat bereikt ook bereikt was. Zij vonden het igewoon "„eerlijk" dat men hen in ii>sanatorium niet onnoodig het geld trommelde, en vernamen het slechts dat hun kamer nog denzelfden dag sl hoogeren prijs, door een anderen i betrokken. allen kleine diensten geweest, die i woorden waren samen'te vatten, or mevrouw Elise met een dankbaar en gekwiteerd en met een stilzwij- ige, die dokter Baumann met een ontvangst nam. en avond, toen zij als gewoonlijk, door het huis deed, zag zij hoe frike uit de kamer van ip van Genua direct weer naar Amerika zal vertrekken. De ontruiming van Oost-Thradft B e r lij n, 12 Oct. (N. T. A.) Volgens een bericht'uit Contianlinopel Is de conventie be treffende Moedania in dier voege gewijzigd, dat de ontruimingetermijn betreffende Thracië vaa 30 dagen tol 44 dagen verlengd Is. Nog geen terugtrekken def Turken bij Tsjanak. Uit Constantinopel wordt, blijkens Reuter d.d, gisteren gemeld, dat, ofschoon de Turken uit Ghebzeh (in de zöne bij ïsmkl) zijn teruggen trokken, de berichten uit Tsjanak melden, dal er geen aanwijzing is van een achterwaartsche beweging der Turken. Hun veldgeschut Is, naar DUITSCHLAND. Wiflh te Berlijn teruggekeerd. I De rljkskanaelier is volgens een Duitsch ra diogram gisteren weer ie Berlijn aangekomen. Tegen de speculatie in buitonlandsche betaalmiddelen. Berlijn, 12 Oct (W. B.) Een morgen in werking tredende verordening van den rijkspre- sident tegen de speculatie in buitejilandsche be talingsmiddelen verbiedt op grond van art. 48 der Duitsche grondwet de betaling in buiten- landsche valuta bjj binnenlandsche transacties, alsmede bij verkoopen ia den détailhandel de prijsbepaling in buitenlandscha valuta. Berlijn, 12 Oct. (N. T. A. Draadloos). De rijkspresident heeft een verordening uitge- lijke overeenkomsten worden voor nietig ver klaard. De aankoop van buitenlandsche valuta is alleen na goedkeuring geoorloofd. Een verdere beschermingsmaatregel is de be perking van den wisselhandel en de oprichting daarvoor van een contrdlekantoor. Op overtre ding van deze verordening staat een gevange nisstraf tot drie jaar en een geldbobte tot het tienvoudige der transactie. Geen bewegelijke loonschaal voor da rijksbeambten. Naar de Neue Berliner Mittagszeitung meldt, heeft de rijksregeering het voorstel inzake de invoering van een bewegelijke loonschool voor de rijksbeambten verworpen, daar de econo mische gevolgen onafzienbaar en de practische moeilijkheden te groot zouden zijn. De prijs van het distributiegraaik Berlijn,I20ct. (W. BDe Rijksraad nam heden zonder discussie met 47 tegen 13 Stem men het voorstel aan om den prijs van het eerste derde gedeelte van het distributiegraan aanzienlijk te verhoogen. O. a. wordt de prijs van een ton rogge van 6900 op 20.500 mark gebracht. De overige prijzen "worden dienover eenkomstig verhoogd. De prijsberekening wordt gebaseerd op de indexcijfers. De distributieprijs zal ondanks de verhooging nog slechts deel geweigerd werd, daar deze vreest dat het stoom- van den prijs op de vrije markt van 10 Oct. be- schi; dragen. v~.L. OVERZICHT. irinnert zich, dat op 21 Sept, een on terft plaats gehad tusschen een udt len bestaande delegatie van den alge- •aad van het vakvereenigingscongi es George, alsmede andere leden der re ever de Oostersche politiek van het n zijn antwoorden op de uiteenzettin- arbeidersleiders, legde Lloyd George eer er den nadruk op, dat de regee- een oorlogspolitiek voerde. Wanneer tige maatregelen had genomen, dan geschied, omdat zij er vast van over- i, dat het gevolg ervan zou zijn, dat ct werd voorkomen. De regeering had Grieken ook maar een stuiver betaald n evenmin met wapenen gesteund. De had aan Balfour geseind elk voorstel, edewerking van den Volkenbond be- steun der Engelschen deelachtig te len. De weigering om de kwestie naar mbond te verwijzen, was van andere n gekomen. vrijheid der zeeëngten verklaarde de lister: Hoe kon Engeland stappen Turkije in dezelfde positie plaatste len oorlog, zoodat het de zeeëngten land kon afsluiten, Roemenië en Rus en en heel den handel in de Zwarte meren n Tillett vroeg, wat de vrijheid der beteekende, antwoordde Lloyd >e vrijheid der zeeëngten beteekent, ecies als elke andere internationale moeten zijn: dat het vrij moet zijn lartuigen van elke natie om heen en de Zwarte Zee te varen en dat men aanzien garantie» heeft, niet alleen ett vroeg hierop: Beteekent dit ver in handen van een internationale eorge gaf ten arttwoord: Dat zou die zelf moeten uitmaken; wanneer zij kelijk zou achten ze te versterken om te waarborgen, dan zou de Volken- >ver beslissen. De beslissing hierom- t onze zaak. stt vroeg verder: Zal in geval van een merlei inmenging in de neutraliteit ben ïorge antwoordde: Neen. ■tt vroeg: Van de zijde van geen on waarschijnlijk in handen van gesteld en GOIME COURANT. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorande tot den bewrrtatnrli 1—regels L30, elke regel meer ƒ0.25. Van bditaa Gouda ca den besorgkrinn regels LB5, elke regel meer 0.3ft Advertentiën la bet Zataniagnununer 20 byslag op den prjjs. Llefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEEUNGRNi 1—4 regels ƒ2.03. elke regel meer /0Aft De do voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelIngen b& contract tot zeer gerodueeei^ den prijs. Groots letters en randen worden Iterckend naar plaatsruimte Adv.rUntiün kunne, worden Inbonden door tueeehenkomet ,nn eoUede bnekhnn. nelaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag* vöór de plantains aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xUa mann kwam. Dat was niets ongewobns, want het gebpurde dikwijls, dat een zuster nog laaf in den avond den dokter voor een patiënt kwam halen. „Wie vraagt naar den dokter vroeg zij ar geloos. Zuster Frederike keek haar met groote oogen aan en antwoordde niet, alsof zij de vraag niet gehoord of niet begrepen had. En mevrouw Elise met haar scherp instinct voor datgene, wat haar het doelmatigste en het beste toescheen, liep rustig en kalm verder. Maar zij wist genoeg. En wat zij wist was haar niet onaangenaam, want zuster Frederike was voor haar op een andere manier evenzeer noodig als dokter Baumann. Als zij deed, alsof zij niet wist hoe de verhouding was van die twee tot elkaar, bond zij ze beiden aan haar huis. De toelagen kon zij m ieder geval voorloopig sparen. s Avonds zei zij tot haar man „Kan je begrijpen, dat dokter en derike Zij lachte stilletjes bij zichzelf, zooals vrou- wen gewoon zijn te lachen, als een erotische i voorstelling haar vroolijk maakt. Graebner zag zijn vrouw kalm aan en deed alsof hij haar niet begreep. „Ik kan niets begrijpen en verbaas mij over je. Drie maanden geleden heb ik een zuster in de grootste verontwaardiging ontslagen, omdat zij met een van mijn assistenten coquetteerde, zooals je tenminste zeida." Mevrouw Elise beet rich op de Hppen. Die af- 1 schuwelijkc geschiedenis f Zij had den assistent genoemd, en hem bedoeld. Ja zij wist het i heel zeker, die kleine, bnrine zuster had met haar man-gecoquetteerd neen, da< we» het WM»d «M, maar i* W aootoft» gebed xl de kamer nu spoedig noodig, of denk je, dat Otto ons de schade eenigermate zal vergoe- den 1 „Indien je de kamer noodig hebt, neem ik den jongen nog een dag of acht bij mij in de kli- i niek," zei hij en trok wat ongeduldig aan zijn eigengestrikte witte das, die hij altijd droeg, als hij in een medisch gezelschap een voor- dracht moest houden. Mevrouw Elise nam in haar steeds levendigen zin voor orde, eenige vakbladen en brochures bijeen, die verspreid op bed en stoelen lagen. Het antwoord ontstemde haar dat man- keerde er nog aan. Susanne was in staat hem nog in dé kliniek te vervolgen. Daar moest een einde aan komen. Zij verdroeg het niet, dnt vrouwen zich voortdurend om hem verdrongen. Al die vrouwen bezaten geen gevoel van schaamte, alsof een dokter geen man was. Zij hielden zijn handen vast, drukten er in dankbare Opwinding een kus op, het was, „lieve dokter" voor, „beste dokter" na Er waren er In het sanatorium, die geheel nieuw, met kanten bezet linnengoed aantrokken als zij zijn bezoek verwachtten. Zij had eindelijk een huisregel opgesield „Uit hygiënisch oogpunt mogen de patiënten slechts eenvoudig linnengoed, zonder linten meebrengen. Maax hoe laag die uitgesneden mochten zijn, hoe sterk de stof en hoe kostbaar het borduursel, dat kon zij niet voorschrijven. En urterlijke coquetterie was ten slofte het laatste wapen van al deze vrouwen, haar laat ste kinderlijke hoop op persoonlijke forgzame, verschoonende behandeling. Maar Susanne deed het anders, die hing aan zijn jaspanden „aanbad" hem, zooals de kleine hebt toch ook nog een beetje meeme bruine pleegzuster had gedaan. Het was be- zoo iets aanbiddends zoo iets onder- worpens Zij werd bleek en rood als hij haar maar aansprak! Dat had mevrouw Elise niet kunnen aanzien, en toen zij baar eens met een assistent van haar man in den tuin aan trof wat hadden zij op een Decembermor gen in den tuin te doen, terwijl alle patiënten op hun kamers waren had zij een voorwend sel gevonden. Die moest weg I Zij had zelfs g^l- delijke offers gebracht maar weg moest ze I „In mijn inrichting duld ik geen coquettèéren der zusters met de artsen, verstaat uDat past niet bij uw ernstig beroep, bij uw stand dat past mij niet .1" Zij had toen veel te veel gesproken, alsof zij zich' had moeten rechtvaardigenzij had slechts één angst gehad, dat haar man haar in de kli niek zou houden. Nu nog steeg haar het bloed naar het hoofd, als zij er aan dacht, hoe zij achter het gordijn van haar werkkamer had gestaan en nnar bene den had gegluurd, alsof zij de matglazen ruiten met haar blikken moest doorboren, om te weten wat daar geschiedde, wat de kleine zuster daar snikkend vertelde En nu lachte zij stil bij zichzelf, omdat zij over de mogelijkheid sprak, dat er een gehei me verstandhouding zou kunnen bestaan tus- scher\ zuster Frederike en dokter Baumann. „Dat is iets anders," zei hij kortaf. Om het gesprek op waf anders te brengen vroeg zij, wanneer de kleine Kurt naar huis zou kunnen gaan. En niet alleen om hem of te lei denbij de herinnering aan de bruine zuster was haar ook Susanne in de gedachten geko men. Die vertoefde ook den geheelen dag in het sanatorium. ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ228, per week 17 cent, «wj Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper seschiedt. Franco per post per kwartaal net Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SL GOUDAk hÜ onze agenten en loopers, den boekhandel an de postkantoren. 0M*. bareaax geopend van nur.i Administratie Tel. Int. «2i Redaetlo TeL 545. Een drnndloos Frunsch bericht meldt: m het antwoord der regeering aan de kapiteins de< handelsschepen wordt gezegd, dat de nieuwf bepalingen van vitaal belang zijn voor de Fran^ sche handelsmarine, zoodat het niet mogelijk is het voorstel der zeelieden in overweging te ne«t men om den arbeid op de oude condities ts hervatten, op voorwaarde dat een daartoe irr gestelde commissie binnen een mnnrd een onr derzoek zal hebben ingesteld naar de wijrig'n* gen, die in het nieuwe régime moeten wordea aangebracht. op en neer kon foopen of op het binnenplein op hem wachten om hem stellig iets zeer over bodigs te vragen. Zij zou ieder jnct verbaasde oogen hebben aangezien, <!ie het woord „jaloezie” zou hebben genoemd. Neen, zoo voelde zij het niet. Maar er was van hnar jeugd af aan, 100 lets van het elgendomsgcvoei van den landman In haar, dat zelfde wat haar broer ook bezat. Wie het eigen dom van een ander te lang annkeek en in d* handen hield, dié werd scheel nnngczlen en hard beoordeeld. En als zij verder aan haaf kinderjaren trrugdacht, dan zag zij haar broer voor zich, hoe hij haar vorjaardagtaart van chocolade met begeerige blikken van alle kan ten bekeek. t Zij hield eigenlijk niet van chocolade, maat dat lang er naar kijken kon rij niet uitstaan, ^Je benijdt ze mij zeker beet rij hem toe, en sloot de taart weg. Na maanden nam zij ke uit de kost, verkruimelde ze de eene helft voor vo* gels en honden en gaf de andere helft aan ee* bedelaar, die haar om een stuk brood had ge vraagd. JJe is van mij, ik kan er mee doen wat ik wil." a Toen was zij tien Jaar geweest en nu vbeldt zij nog precies hetzelfde. Maar zij kon haa’ man niet wegsluiten voor al die blikken. „Als hei maar om acht dagen te doen te, b* hoeft hij niet naar do kliniek, zeide rij schot* derophalend. TURKIJE. DB KWESTIE VAN T NABUE OOSTEN. De Turken ontruimen een dorpa Constantinopel, 12Oct. (R.)De Turk- sche troepen hebben heden het dorp Ghebzeh ontruimd. Overeenkomstig de bepalingen der Moednnia-overeenkomst gaat het dorp Zondag over in handen der nationalisten. Uit deze hou ding der Kemalisten schijnt hun bedoeling to blijken om zich te houden aan het overeenge* komene betreffende de neutrale zónes. (Men zie echter hat bericht, dat haM vet is gei drukt. - Red. U. D.) De Turken schenden do over* eenkomst van Moedanis. Constantinopel, 12 Oct. (R.j. la strijd met hetgeen ie Moedania overeengekomen werd, hebben'vier duizend man Turksche troe pen de nieuwe grenslijn op het schiereiland van Ismid overschreden en zijn verscheidene mijlen in de richting van Constantinopel opgerukt, lis rington heeft krachtig geprotesteerd tegen dez« inbreuk op de overeenkomst, die als zeer ern stig wordt beschouwd. Reuter's bizondove dienst meldt d.d. gim toren Uit Constantinopel wordt gemeld, dat Hta rington oen vliegtuig afzond om een mededeos ling te la toy vallen, waarbij de bevelhebber der -wordt vawaarschuwd. dal hebber in de Zóne van Ismid zond een afgezant met een witte vlug om de Turken te waamchu» wen. Harington seinde a eveneens aan Ismet Pasja en Kemal Pnsja ons te protesieeren tegen deze schending der overeenkomst. Terwijl hel mogUijk is, dat de beweging werd gelast doqe den plaatselijken commandant zonder sanctie van hoógerhand, beschoxMen degenen, die op de hoogte zijn van de diplomatie, desa, woord breuk als van ernstigen aard. Men gevoel', dat de Turken pogen zich een positie te verzeke ren, die hun in staat zal steHen de ontruiming van Constantinopel door de vreemde troepen te eischen vóér de bijeenkomst der vredescom ferentia den samengesteld. Ben Tillett vroeg: Zoudt U bereid zijn de Rus- «n te begunstigen-? ---UJJ Op deze vraag gaf eerst Chamberlain ant- in het korte tijdsbestek woord, die verklaarde: „Ik ben van gevoelen, dat het moeilijk is voor een regeering, die on- derhandelingen met een groot aantal mogend heden moet voeren, een dergelijke vraag te be antwoorden. M. I. kan men niet van ons verlan gen, dat wij ons binden of op het oogenblik te zeer in bizonderheden te treden. De verzeke ring, die wij volkomen oprecht geven, is, dat wij een krachtige internationale contröle moeten hebben, die niet gunstiger voor ons is dan voor andere mogendheden.” Lloyd George voegde hieraan toe: Ik behoef er nauwlijks op te wijzen, dat, vergeleken met alle andere mogendheden der wereld, onze hou ding ten opzichte van Rusland niet de minst welwillende is. Tot zoover geven wij beknopt het onderhoud weer, dat tusschen de Britsche regeering en de arbeidersléiders werd gevoerd inzake de hou ding van GrootoBrittannië met betrekking tot de crisis in het nabije Oosten. Het feit reeds, dat het onderhoud werd aangevraagd en verder de aard der vragen, wijzen reeds voldoende uit, dat in de Britsche arbeiderskringen algemeens twijfel was gerezen, of de Britsche regeerings- politiek ten opzichte van het nabije Oosten wel op den vrede was gericht. Positiever uitgedrukt: Lloyd George en zijn geestverwanten werd zelfs hier en daar openlijk voor de voeten geworpen ooriogsmakers te zijn. De waarschuwingen aan het adr^s van Lloyd George en de zijnen om het land niet wederom in een oorlog te storten, kwamen echter met slechts van arbeiderszijde. Trouwens in heel de- binnenlandsche politiek van Engeland is^ groote beroering gekomen: Duitsche krijgsgevangenen in Frankrijk. B e r 1 ij n, 1 2 O c t. (N. T. A. Draadloos). Van de Duitsche krijgsgevangenen, waarvan er nog 27 te Toulon, zijn weer 8 vrijgelaten. Er blij ven er nu nog altijd 19 in Frankrijk. fftrr PROCBS-SMEETS. Een staking van rechten. K e u 1 e n1 2 Oct. (W. B.) Ingevolge het be sluit van de Rijnland-commisrie, krachtens welke de separatistenleider Joseph Smeet* de door de rechtbank opgelegde straf niet behoeft te ondergaan, hebben de leden van het kanton gerecht en van de strafkamer heden alle zittin gen van 9 tot 10 uur uitgesteld, daar zij dat be sluit ah rechtsverkrachting beschouwen, die oen zeer ernstig verwijt tegen de rechters inhoudt. DE MOORDZAAK-RATHENAU B e r I ij n, 1 2 O c t (N. T. A. Draadloos). In het Rathenau-proces te Leipzig heeft, onmid- dellijk voor het pleidooi van zijn verdediger, de voornaamste beklaagde Ernst Werner TechoW na een dringende toespraak van den president de bekentenis afgelegd, dat hij tot den moord had moeten meewerken, daar hij anders door zijn superieur Kern, die daarmee ook dreigde, zou zijn doodgeschoten. Leipzig, 12 Oct (W. B.). Aangaande het pleidooi is nog mee te deelen, dat de advocéat van Ernst Wemer Techow o.a. verklaarde, dat de moord niet aan de Duitsch-nationale volks partij geweten mocht worden, evenmin aan den Jugendbund. Al deze vereenigingen hebben den wettelijken weg gevolgd. De organisatie C. was na den moord oo Erzberger uiteengejaagd, door dat, maanden achtereen haar leiders werden ge arresteerd. Techow was slechts als een bedien de te beschouwen. Zijn broeder was er zich hiet bewust van wat hij deedbewust had hij niet meegewerkt aan den moord. De verdediger verzocht voor Hons Qert Techow vrtyspraak. schuldig Ontslag van telefonistes. Naar de B. Z. am Mittag verneemt, heeft de directie van de rijksposterijen meer dan 600 telephonistes, die bij een bijzonder dienstcon- tract waren aangesteld, tegen I Nov. ontslagen. Dit ontslag wordt van booger hand gemotiveerd door de mededeeling, dat het aantal telefoon- abonné's aanzienlijk is verminderd. FRANKRIJK. Het Fransche parlement. De Kamer en de Senaat kwamen gisteren Bij een. De Kamer zou een aanvang maken met de behandeling van de buitenlandache politiek der regeering. De stakingsactie der zeelieden. Marseille, 12 Oct. (V. D.) De pakket boot Valdivia, komende van Buenos Aires en Rio de Janeiro, arriveerde alhier. Aan boord bevonden zich de senator Sarraut, teruggekeerd van een missie naar Argentinië, Le Goffic en andere leden van de Fransche missie in Argen tinië. Dadelijk na aankomst van het stoomschip wenschte de equipage aan land te gaan. Het schip moest evenwel de reis voortzetten naar Genua, hetgeen evenwel door de bemanning houding trachten te rechtvaardigen, heeft door de overwinning der Turken en de déb&cJe der Grie ken een geduchten knauw gekregen. De coalitie, die toch al niet te soliede is en waarop noch tans de positie van den Britschen premier is gebaseerd, is zeer aan het wankelen .geraakt Hierbij komt nog, dat het Engelsche parlement geen lang leven meer is beschoren. Vooj de re geering blijft er dus bizonder weinig tijd over om de nieuwe verkiezingen uit te schrijven op een voor haar gunstig tijdstip. Gegeven nu het feit, dat Lloyd George er stellig ten zeerste op is gebrand leider der regeering te blijven, is het voor hem, uit zelfbehoud, noodzakelijk, dat hij spoedig en krachtig zich verweert tegen de aanvallen, die hij de laatste dagen in steeds toenemende mate heeft te verduren, sinds de Griëksche debacle aanleiding gaf voor vele en felle attaques op de politie^ van den premier. Zijn tegenaanvallen kan men dan ook zeer spoe dig verwachten en een groote rede te Manches ter staat reeds op het programma*, Coalitie-verkiezingen als in d^n overwinnlngs- -winter van 1918 zal hij bezwaarlijk meer op touw'kunnen zetten. De conservatieven voelen er bedroefd weinig meer voor één lijn te trek ken met de liberalen. Een Lloyd George als pre mier zijn ze volkomen beu; noch met Lloyd aangaat, is I George’s politiek ten opzichte van Griekenland, die later tusschen I noch die ten opzichte van Frankrijk en ler- >en; m. i. wordt zij land konden zij zich vereenigen. Ook de arbei-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1