:erste blad. ÉÉUWS- EN* ADVERTENTIEBLAD VOOR; GOUDA EN OMSTREKEN igambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapeixe, nieuwer. g 8. d. U, OUDERKERK a. d. QUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DE DM!»® «DISMI Veartlondasgeoh Blad voor do Hulahoudlng. ,18088 Zaterdag 14 October 1922. limner beitaat nit 2 Nadu. BUITENLAND. ’EUILLETON. Dit ons Parlement den Maalstroom 81» Jaargang flOÏDSCHE COURANT. o o o - reekenen. Er zat voor hen, volkomen versiage- woning, aard der transactie, enz. ^en voor zoo nen, wel niets anders op. - ----- het proto- 1 dan (Wordt wrroW dere liefde, ook de reinste, heeft een trek If zucht. Uwe zeer toegenegene Carol* von GUdiün."' deze haar de levens- >rg niet tot n al houdt men van met de mogelijkheid, m d* V. K. Soliditeit niet de grootste vrees, waar- dde> dat de ibeek aanbe- ing tot hoo- hetiLevensver- lang gevoelde HU rouwde dm brlet lufiaam toe en rij» OOgen gn..—- op dat oogenblik ternauwernood aan de vrouw met I 1 Smalte alepoo. 1 ADVERTENTIEPRIJS UK Gouda ea omstreken (hshnnraads tot daa taaargfata*)! 1—i regale UO, elke regel maar ƒ0.25. Van buiten Gouda en den besorgkriiurt 1—6 regels U6. elke regel meer OJtt AdvertenUta ia het ZatordagnanuMr tO ft Mfalag op den prlj*. Llefdadlgheids-advertantiën do helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDKDRKLlNGENi 1—4 regels /108, eiho Mgal maar /OMl O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertantün en ingezonden mededoellngen b(J eontnet tot ener g«raau«waa> den prijs. Groots letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden Ingezonden door tuaechenkomM van ooUada boekhMk dolaren, Advertentiebureaus on onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing bet Bureau zijn ingekomen, teneinde vaa ajftjpa vmiherrf te site. ongevoelig els voor de vrees voor een ongun- stigen afloop van een jarenlang proces, de eenige pijlen op 's Ministers boog. Slechts 17 leden stemden tegen de mötie-Marchant, tegenover 69 voorstemmers, waaronder de meesten van 's Mi nisters naaste geestverwanten. Voor een eerste ontmoeting tusschen Regee- ring en Kamer een voor den Minister onaange naam geval, dat ir. Van Swaay echter niet be hoeft te ontmoedigen bij de verdere vervulling van zijn zware taak. bgeling van werkzaamheden liep vlot van De heer Van Braambeek zal weldra over wten bij de Spoorwegen mogen interpol- heer en K. ter Laan's interpellatie over (lament op de krijgstucht werd bij de Uaties ingeschreven, welke op den beken ader te bepalen dag” worden gehouden Troelstra legde zich er bij neer, dat zijn latie overden pensioenaftrak voor bur- ambtenaren bij de algemeenó beschou- over do Staat sbeg rooting werd gevoegd. debuut ven minister Van Swaay als r van Waterstaat is niet gelukkig ge- rlinsterden «la geelepen staal. Hij dacht 1 aan de vrouw, met het donkere haar en de Hij dacht aan den man, dfe nndn had gshowtaC aan dit dan Hij zette kalm zijn hoed op, jn donkerbruine, leeren handschoenen en even langs zijn jas. Zij vervolgde: „Er lelijk eeri' brief gekomen. Een ihijnheer idiën en zijn vrouw willen hier voor acht komenzij vragen of er twee kamers iv Ik geloof, dat je een paar jaar geleden i bent geweest 'rak haar zin af en voegde er toen spot- m toe: „Het was nu juist geen winstge- reis." r streek hij langs zijn jas, maar lang- alsof hij iets onder het fijne laken zocht ar spottenden toon sloeg hij geen acht, rmeer willen zij komen V vroeg hij. >r tien of veertien dagen. De brief is uit te." Mentbne zoo .F tad Sedert dten dag niet veel moor van Glidiën's gehoord. Zoodra do toostend Pahoer von QlidiMi hot koootated^ mumou koker, gevuld mef sigaren en dgarotten in den hoek, het ronde klokje tusschen do raampjes, da korft, beweegbare kleine lessenaar opzij. Do coupé zag er uit ah een gezellig vertrek o» er ging bijna geen dag voorbij, dat niet de een of andere patiënte een verschen ruiker bloemen naar beneden stuurde „voor de vaas in den auto van den dokter.” Dit keer waren Jwt aneeuww klokjes: JDe bloemen zijn van tante Susel riep hij door het raampje, Graebner knikte hem verstrooid toe en Het het raampje zakken. „Vooruitriep hij den chauffeur toe. Misschien haalde M de twee nog in. Hans stond daar als een natte poodsi krabde zich op het achterhoofd. zij naar Parijs vertrokken. Toen had dokter Erfzky hem nog geschreven. Maar deze ver huisde zelf naar Berlijn, terwijl dokter Möller zich in een kleine badplaats vestigde, waar hij gedurende den winter kon opknappen van drie drukke zomermaanden, en de von Glidiën’s waren als van den aardbodem verdwenen. „Laat mij den brief eens zien.” Mevrouw Elise keek haar man een beetje verbaasd van terzijde aan. Sedert wanneer toon de hij belangstelling voor de sanatoriumgas- ten Maar zonder een woord te zeggen liep zij vooruit naar haar kleine werkkamer. De cor respondentie van dien dag was naar volgorde gerangschikt Heel bovenaan lag de brief van mevrouw von Glidiën. Hij was aan Graebner zelf gericht en luidde: Geachte Dokter I TWEEDE KAMER. Aan het werk. Regeling van gerkzaamheden. Het debuut van Junister Van Swaay. Regeling ran het Levensverzekeringsbedrijf. lamer is weer aan het werk, al zal het niet ang duren. De bedoeling is toch, nog i vrijen tijd te nemen tusschen het thans te bijeenzijn en de begrootingscampagne. i»gon met de inzwering van nieuwe leden, voor Ministers, die als Kamerlid be- tadden, figuren, die nogal afstaken bij hen, vervangen. In vroeger jaren was de in i' van een nieuw Parlementslid een plech- en de nieuweling verscheen in rok; iad geen van de vier nieuwe parlemen- zich in feestgewaad gestoken. Misschien sommigen dit wel bijzonder „democra- Roman van OLGA WOHLBRöCK. lutoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. gevestigde ondernemingen, w.a bepalingen no pens de dekking der prentfe-reserve in waarden, welke hier te lande aanwezig moeten zijn) met een half ei, dat beter is dan een leege dop. In den breed» verdedigde mr. Van Gijn het stelsel, in zijn amendementen neergelegd, om ook bij binnen landsche ondernemingen een gewaarborgd executieobject voor de verzekerden te scheppen, terwijl hij aanbeval de V. K. een ander, min der scherp wapen in handen te geven, n.1. pu blicatie van de correspondentie met een verze keraar in het verslag der V. K. Minister Heems kerk wees het eerste denkbeeld af met de op merking, dat dit een geheel* omwerking van het ontwerp zou meebrengen fti verder bestreed Z. Exc. den liberalen afgevaardigde op de hem eigen luchtige wijze, welke mr. Van Gijn wei nig gepast scheen te vinden. Voor de behandeling der amendementen, waarbif deze quaesties yatizelf weer aan de orde kwamen, verwijzen wij naar het verslag. Het wetsontwerp is reeds z. h. st aangeno men. de dokter do practische helper. Zij stond ver vnn|jn vijandig tegenover den wetenschappellj- ken man. „Nu, goeden avond, Elise Dien brief be antwoordt jij .wel Hij was haar eigenlijk dankbaar, dat hij alles wat aan het hotelbedrijf herinnerde op haar kon wentelen. Hij streek zacht over haar schouder en was blij toen de deur achter hem toeviel. Voor de smeed-ijze-m poort stond zijn klei ne auto. Toén hij wilinstappen rukte em jongen het portier op-n en hij greep werktuige- lijk naar zijn broekzak om een groschen. Toen herkende hij de lange beenen in de zwart ge ribde kousen en het korte jongensgezicht onder de grijze muts. „Maar Hans, wat doe je hier F Wat norsch antwoordde hij„Ik was nog met tante Susel bij Kurt.” „Zoo Nu is tante Susel toch zeker naar huisgegaan De jongen knikte en wees met zijn hoofd de straat af. „Ik geloof, dot ze daar gaat Graebner kneep zijn bijziende oogen wat toe, in hef donker van de straat kon hij niets onder scheiden. Maar hij knikte tevreden. „Oom Otto was er ook J" Nu, eindelijk werd Otto verstandig. Dit voort durend boos zijn op Susanne was onzinnig. Het arme vrouwtje was at heelemaal uit het veld geslagen en moedeloos. „Hij behandelt me, als of ik een misdadigster ben," had zij nog giste ren gezegd. Hans sloeg het portier dicht en drukte zijn rond, verstandig gezicht tegen hef raampje. Het was licht in den nuto, en hij zag zijn vader graag daar roo deftig zitten, met al de boeken en tijdschriften, in de hanger voor hem, ds XBONNEMKNTSPItUSt ïrotMj fUS. fut «Mk M AnfafAM Ht kwwtol ftM. pu WMk Md, mul d. bmorgbi, p.. pw pórt P« kmrtMl /au, iMt Zoid^bM flM. Abomunwntai midu d^lüka un au Bwrant KAKKT n, GOUD* M ««tal ai looptt^ du bukhudri n d. putkutora. Ou. Inrenx 4|n dM*>O> «wpud u P-d uxj ddmhiWTrtte M. tap. ttl Baiuti. MS. PrtH por kwartaal tr. paat. t l«a O O W” Men k=m zich abonneeren bl dea Boekhandel of bM de UKcbw A BUMUUl 4 ZOON. GOUDA. Inmiddels vraagt een andere kwestie de aan dacht: de diepe duikeling van de mark. Duike ling is te zwak uitgedrukt; men heeft inderdaad te doen met een Sturz, een val, een plof. Een mark was nauw enkele dagen geleden nog minder dan 1/3000 dollar waard. De Kölnischo Zeitung plaatste zelfs boven een artikel als vet hoofdje „Die Achtelpfennigmark”. Uit den treuro hebben Duitsche politici en bladen be toogd, dat de Entente-politiek met betrekking tot de schadeloosstelling de oorzaak is van heel de valuta-ellende. Geen sprake van, betoogen Fransche bladen, die ten bewijze aanvoeren, dat, nu Duitschland voorloopig geendOrtingen heeft te verrichten, de mark nog meerm waar de vermindert dan ooit tevoren. Het hartstoch telijk drukken van papiergeld wordt weer door anderen aangeduid ais de oorzaak der depre ciatie van de mark. De aankoop van buiten- landsche dieviezen in verband met de passieve handelsbelans, zou de hevige daling volgens anderen kunnen tengevolge hebben. De grootste geleerden geven hun opvattingen te kennen. Hun meeningen wijken op onredelijke wijze van elkaar af; opvallend is het echter, dat niet al leen van neutrale, maar ook van Amerikaansche en Engelsche zijde, met een felle hardnekkig heid de schuld van heel de depreciatie aan het verdrag van Versailles wordt gegeven. Een re- glsie hiervan beschouwt men als de eenige re medie. De beschouwingen van prof. dr. Verrijn Stuart, gisteren door ons opgenomen, zijn daar voor een bewijs. Maar wat de oorzaak der „Entwertung" ook zij, een feit h het, dat ook de Duitsche regeering thane het oogenblik ge komen acht om maatregelen te nemen, waardoor zij hoopt aan den verderen val van de mark perk en paai te kunnen stellen. Reeds vandaag treedt in dit verband een verordening van den rijkspresident in werking. Zij is gericht tegen de speculatie in buitenlandsche betaalmiddelen. Op grond van art. 48 van de rijksconstltutie Is verboden het eischen en aannemen van betriinr gen in buitenlandsche betaahnlddvlen Hj bte- nenlandsche handelszaken. De aard van het ver bod, zoools men ziet, geeft tevens aan, wat de Duitsche regeering beschouwt ah de oorzaak der Markentwertung. Bij verkoop in den klein handel mogen de prijzen evenmin worden vast gesteld in buitenlandsche betaalmiddelen op grond van de positie van een buitenlandsche va luta. Het afgeven van buitenlandsche betaalmid delen is alleen geoorloofd, nadat het bureau van onderzoek, binnen welks gebied het bedrijf van den opdrachtgever is gevestigd, of wel waar deze zijn woonr of verblijfplaats heelt, zulks heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring is niet noodig, wanneer de opdracht .is verstrekt door de Roichsbank of door banken of bankiers, of wel door een persoon of vereeniging van personen, die in 't handelsregister zijn inge schreven en die van de daartoe competente Kamer van Koophandel een bewijs hebben ge- kiegen, dat hun bedrijf regelmatig het doen van zeken met zich brengt, voor welker afwikkeling het doen van betalingen aan het buitenland noo dig b. Banken en bankiers mogen verkoops- tiansacties en buitenlandsche betaalmiddelen slechts afsluiten, wanneer zij zich over den per soon der opdrachtgevers vergewist hebben. De opdrachtgever moet voor of bij het afsluiten eener zaak bewijzen toonen, waaruit naam, ellendig stukwerk van een man, die nog altijd leefde leefde dank zij hem. Dat wek te een hoog, trotsch gevoel, bijna een bewust zijn van almacht. Jammer, dat men zoo iemand niet kon"de- monstreeren dat zou wat zijnf Hij glimlachte bij zichzelf, als verdiept in een voor hem vreemde droomerij on zonder dat hij het wilde, kwamen hem de woorden over de lippen: „Het is eigenlijk grappig zoo iemand weer te zien, dien men het leven heeft terugge geven Dat geeft moed moed, verder te gaan, wat te wagen In de kliniek ligt er juist weer zoo een Mevrouw Elbe zat voor haar cylinderschrijf- tofel en trok een gezicht ris van een chef, aan wien rapport wordt uitgebracht Maar nu wreef zij haar breede, blanke vingers tegen elkaar en haar dunne lippen klemden zich tot bloed- rooden streep samen. j,Wees maar voorzichtig,” zei zij kort, zon der hem aan te zien, Het was als een koud stortblad voor hem. Hij keek de kleine kamer rond, waarin hij zich als ingemetseld voelde tusschen de groots brandkast en de cylinderschrijftafel. „Hoe bedoel je dat V vroeg hij barsch. Zij antwoordde nooit als zij geen geschikt antwoord wist, maar zij dacht aan de toespe lingen, die dokter Baumann maakte, als hij van „de steile en eenzame wegen’ sprak, of den nadruk legde op zijn imponeerende, maar on rustig makende onverschrikkenheid." Graebner «Joeg met zijn handschoenen op den rug van zijn hand; hij wist nu werkelijk niet meer wat hij moest zeggen tegen deze frb- sthe, blonde vrouw, die hem in t geheel niet begreep. Hij wilde haar geen pijn doen, en hnar rotoDschap vragen k<m hij nht voor haar was middelen betreft het doel, waarvoor de< bide ten Landsche betaalmiddelen worden gebruikt duidelijk blijken. Mocht aan den dag komei^ dat de buitenlandsche betaalmiddelen zijn vent kregen en gebruikt voor een ander doel da» do aanvrager te kennen gaf, dan kan de hot voegde autoriteit bepalen, dat aan de betrok* kenen in den vervolge slechte buitenlandsch» betaalmiddelen mogen worden verstrakt, ab t« voren de daartoe bevoegde autoriteiten de goetb keuring hebben verleend. Zaken, die in strijd met de bepalingen vaal par. 1 der verordening, worden afvealoten, worn den als nietig beschouwd. Ook zijn straffen ia uitzicht gesteld bij overtreding: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, alsmede geldboete die varieeren van het enkelvoudige tot het tienvoudige van de buitenlandsche belaabnid» delen, of wel een van beide straffen. Ook gelden de strafbepalingen voor eigenaren van bankza* ken en hun wettelijke vertegenwoordiger»; ge machtigden en employé'», wanneer deze in strijd met de bepalingen, opzettelijk, buitenlandsche betaobniddeien afgoven, zonder dat te voren het kantoor van de Rijksbank toestemming heeft verleend. In gevallen van mln ematigen aard kon een geringer dan de vastgestelde minimum* straf worden opgelegd. Hij, die uit nonchalance zich aan een overtreding bezondigt, wordt ges straft met een boete, varieerende van hot miiAi mum tot het vijfvoudige van de waarde der buit tenlandscher betaalmiddelen gestraft Bij overtra( ding uit onachtzaamheid worden de buitaniaMl acne betaalmiddelen, waarop de strafbar* ham deling betrekking heeft, ten bate van 't rijk beslag genomen. Hij, die moedwillig of uit ons achtzaamheid do voorgenchreven opgaven om volledig of onjuist verstrekt of wel de van hem gevraagde inlichtingen niet binnen den vastgm stelden termijn of verkeerd indient, wordt gec straft met een boete van hoogstens «en mflllong mark. Tot zoover een summiere weergave va» dea Inhoud der v*c*rdea4»tKr weerwie blijkt,, dak. Duitschland thans, door den nood gedromgdh maatregelen neemt tegen de deviezen-apocuim tie in Duitschland. Te laat F En onder den druk van het buitenland De Vom. Ztg. laat altham: zijn teleurstelling blijkem dat zoolang me( dtf thans getroffen maatregelen is gewacht. DlhTS*' V DB VERKIEZING VAN DEN RUKSPRESIDENT. Berlijn, 13 OcL (W. B.) De Lokal Anzek ger verneemt, dat de gedelegeerde van de Didta sche volkspartij, Stinnes, enkele dagen geledeg bij een conferentie met den rijkspresident dl redenen heMt uiteengezet van de wenschelijlw heid om de ver’ le’ing van den rijkspresident uw te stellen. Naar dv Lokal Anzeiger verder verneem^ zouden van de zijde' der Duitsch-nationalti volkspartij reeds onderhandelingen en informal ties hebben plaats gevonden over het vraags stuk of ook de andere burgerlijke partijen zich' bezig houden m-t een eventueels candidataur van Hindenburg. Dit beteekent aldus schrijft het blad dot de Duitsch-natlonalen alleen dan Hindenburg zullen verzoeken zich candidaat te stellen, wan neer hij niet alleen als candidaat der Duitsch- National* partij, maar evenzeer als candidaat van andere partijen zal optreden. Wij staan op het punt na verblijf van een jaar in Frankrijk en Italië, weer naar huis te gaan. Daarvóór zouden we graag acht dagen in uw sanatorium vertoeven, daar mijn man u graag zou consultenen. Ik hoop, dat we twee kamers bij u zullen kunnen krijgen. Voor een spoedig antwoord zou ik zeer dankbaar zijn. Met de beste groeten van mijn man en mij fold het ontwerp van 's Ministers vooo tot naasting van den spoorweg van Zut- ngs Winterswijk naar de Pruisische gren- de richting van Borken en van Bocholt lijn van de Nederlandsch-Westfaalsche eg-Maatschappij heeft zich in den loop ert belangrijk ontwikkeld. wvankelijke vraagprijs beliep 5 millioen. >r eng sten verminderden echter, vermoe- oordat de concurrentie tusschen Holland- poor en Staatsspoor verviel en daarmee e vraagprijs tot 3% millioen. De Regee- ihtte dezén prijs verantwoord, de baten sting zekerder achtende dan de kans op lering bij het op touw zetten van een ige procedure. leze gronden verdedigde ook de nieuwe man (die vlot sprak en gemakkelijker te is dan rijn ambtsvoorganger) het voor- e ontwerp. De Kamer vermocht hij ech- rminst te overtuigen. Marchant, aan wie zulk een taak is toe- wd, zette scherp uiteen, dat de Staat nog ijten” moest. De naasting was op den lag van buitengewoon gunstige jaren be de maatschappij was reeds murw en zij ter nog meer afslaan, wanneer men ge- efende. Vandaar een motie om de be gingen te schorsen, met de bedoeling om eter tijdstip af te wachten. Voor het eeld van de baten, die inmiddels den ouden ontgaan, bleek de Kamer al even Het wetsontwerp Regeling van zekeringsbedrijf voorziet in een o behoefte. Het is het resultaat van jarenlange overwegingen en schijnt aan de voornaamste eischen die de ervaring heeft gesteld^ te vol doen. Bedoeling is in de eerste plaats, insolven tie van levensverzekeringsmaatschappijen te voorkomen. Daartoe wordt ingesteld een Ver zekeringskamer, die aan de verzekeraars advie zen geeft over verbeteringen, die h. i. behooren te worden aangebracht. De Verzekeringskamer mag tot publicatie overgaan van haar advies, tenzij de verzekeraar verklaart het advies te zul len opvolgen, of tegen de aanbevolen gedrags lijn gegronde bezwaren kan aanvoeren. Er is be roep op de Kroon van een besluit tot publica tie, terwijl geëischt kan worden, dat bij publica tie de correspondentie, ter zake van het ad- vites gevoerd, zal worden overgelegd. Op wijze blijven de maatschappijen vrij, doch vrijheid wordt getemperd door mogelijke open baarheid van het edviee der Verzekeringska mer. Algemeen werd erkend, dat hierin eenige waarborg is gelegen voor de verzweerden, al liep de appreciatie van dezen waarborg uiteen. Merkwaardig was, dat de socialist van Braam beek in een zakelijk betoog te grooten invloed vreesde van de Verzekeringskamer op de par ticuliere maatschappijen, terwijl hij M erken nende^ dat het ontwerp een verbetering brengt anderzijds ds voorkeur zou hebben gegeven aan een Staatsmonopolie of aan een gemeng- den vorm. Ook vreesde de heer Van Braambeek, dat de aangeboden regeling premieverlaging in de hand zou werken, op grond dat de maat schappijen haar zekerheidsniveau zouden terug- brengen 4öt het minjjnum, waartegi geen bezwaar maakt zal groote s ook onder de wettelijke regeling aantrekkingskracht blijven een tegenover minister Heemskerk sk methoden, door den heer van Braam volen, door de „getrapte” verzekdri ger premies zou leiden. j Het wetsontwerp bepaalt rich tol verzekering. Waarom de Overheinsa andere verzekeringsbranches uitgestrekt? vroeg mr. Troelstra, die vreesde, dat de crisis ook dóór voorziening heeft noodig gemaakt Alleen als een onderzoek zou uitmaken, dat daar géén misstanden bestaan, achtte de leider der S. D. A. P. geen reden om ook voor andere verze keringsbedrijven maatregelen te treffen. Ver stonden wij den Minister wel, dan verklaarde hij zich bereid te overwegen, of zulk een on derzoek noodig is. Mr. Van Gijn vergeleek het ontwerp na zijn jongste aanvulling (geen verbod voor een le- vens-herverzekeringsinstel ling om andere onder- deelen van het herverzekeringsbedrijf uit te oefe nen en voorschriften, bij bestuursmaatregel, voor^ het bedrijf hier te lande van in het buitenland OVERZICHT. Met betrekking tot het nabije Oosten heeft zich wederom een conflict voorgedaan. Hoewel van Engelsche rijde de overtuiging werd uitge sproken, dat de Turken zich zouden holiden aan hetgeen te Moedania was overeengekomen ten aanzien van de neutrale zónes, hebben de feiten dit vertrouwen geschokt. Vier duizend man Ke- malistische troepen toch zijn over de nieuwe grenslijn op ’t schiereiland Ismid getrokken en zouden verscheidene mijlen in de richting van Constantinopel zijn opgsrukt Harington heeft ononiddellijk telegrafisch verzet aengeteekend tegen deze schennis van de conventie, die te Moedania is gesloten. Engelsche zijde reketftL„ dat het incident tot de vermaarde afschuwelijke misverstanden behoort de vermeide actie zou kunnen zijn geschied door een plaatselijk com mandant zonder machtiging van hoogerhand niettemin wordt het gebeurde als ernstig be schouwd. De Engelsche bezorgdheid is te groo- ter, daar de Turken al is door hen het dorp Ghebzeh (in de zóne bij Ismid) ontruimd, blij kens berichten uit Tsjanak heelemaal nog geen achterwaartsche beweging uitvoeren. Even ten Zuiden van Erenkeui zouden de Turken zelfs veldgeschut hebben opgesteld. Dit klinkt nog al verontrustend. Maar zelfs de Engelschen willen nog niet grif gelooven aan kwade bedoelingen der Turken. Misschien, redeneeren ze, heeft de bevelhebber in deze streek nog geen instructies ontvangen. Af te wachten valt dus thans, hoe de zaken zich verder ontwikkelen en of inderdaad een vergissing in ’t spel is, dan wel of de Tur ken met opzet en met terzijdestelling van de overeenkomst van Moedania hun troepen laten oprukken. Dit is voor heden en tot op het oogenblik, dat wij dit overzicht schrijven, wel het belangrijkste, dat omtrent het nabije Oos ten valt te vermelden. Alleen zou nog geno teerd kunnen worden, dat de Grieken, hu de regeering te Athene definitief de bepalingen"te onderschrijven “peering te Athene definitief heeft besloten .w van het proto— - - rol van Moedania, Zaterdag de conventie zullen stand, zetel van bedrijf, woon- of verblijfplaats. ver het verkrijgen van buitenlandsche betaal-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1