a —v w JZzztjst: ést e tl ^3 ZaZ^" Wd" dr T i* BINNENLAND. yM Hei «->*• trTS* 'ïlKn,tT"J'' SPORT. UIT DEN OMTREK. STADSNIEUWS. I atadshwartfer om tot vroagraa keizerlijk ibiwUMiMdirlMigmilvanNAlilo*. fee tottang tosodren de politie ra een aantal Bemonstrearende cotTumuifaten, wonrhfi, voor raw* reeds kon worden reitgtotalri, twee of Brie personen het leven verloren, terwijl <mgo- peer 30 personen verwondingen opliepen Door éeti rechte-radicalen „Bond voor Vrijheid en ■Orde" wee tegen hedenmorgen een vergadering belegd tegen den nood, waarin l>ri>i chland ver keert. De co«nmunU.ieche JRote Pnhne* had reed* •enige degen geleden de aandacht eg data ver gadering gevestigd en beweerd, dat bat kier een Verdekte opctversch van de Org each beliof. Het langd, dat *<j ten tegen-demonstratie zouden boudsn en bet dra* Bosch reeds ts voren sow pen bezetten De hoofdcommisiKiis van yHt'r had «l«^ gisteren tegen het voornemen da cotumun uitgesproken. IliJ verklaaida, dat de „Bood Vrijheid en Orde" geen raortioanair karakter Idroeg, omdat het bratuwr ven dien bond be stond uit twee Dudtsdwiationale en één demo cratische afgevaardigde en één afgevaardigde aan het centrum. Met het oog op het wettelijk statuut voor de vrijheid ven vergaderen werden fc^digdL noodige politiemaatregelen aange- De „Rote Fehne" drukt evenwel tot staving van haar bewering een circulaire van dien bond •f, waarin o.a. weid gezegd, dat de burgerij, nu de georganiseerde gewapende honden voor zelfbescherming waren ontbonden, zelf de hand aan den ploeg nuxfct slaan. De bond zou er wel voor zorgen, dat de terreur van de arbeiders ftiet alleen met woorden, maar ook met daden bestreden zou worden. Deze circulaire was on dertekend door den vroeg eren generaal Hül- •en, die tijdens den communistischen opetrad In het Rijnland m 1920 een corps had georga niseerd, dat zich had berucht gemeakt door eljn bloedig optreden. Hedenmorgen om zeven uur had een aantal communisten het circus Buseh reeds bezet. Zij hadden de zes poli tie-agen ten, die daarvoor de wacht hadden gehouden, gemakkelijk de baas kunnen worden. De politie-agenten werden ontwapend en mis handeld. Toen tegen omstreeks negen oer de eerste leden van den „Bond voor Vrijheid en Orde" Irwaraen opdagen, werden zij onmiddellijk door de communisten aangevallen. Ben wielrijders- jMtrouÜle der politie, die ter assistentie was aangerukt, werd eveneens aangevsHen. De agenten werden van de f ieteen gesleurd en hun rijwielen werden gestolen. Inmiddels was nieuwe versterking komen op dagen en thans was de politie in staat de IM- •igte langzaam he» plein te doen ont ruimerv Ben tweetal leiders der communisten werden gearresteerd. Op hen werden messen, dolken, fcn knuppels gevonden. Vele personen liepen bij de ontruiming van het plein verwondingen op Van de politieagenten kVeég er één een messteek in hel onderlijf, waaraan dete «loten overeenkomst behelst de toestemming der mijnwerkers fe het aanvaarden van de loonsvermindering, nits ook da prijzen der le vensmiddelen aanmerkelifk vevlaagd worden In dian de mifaeigennren heden (14 Oct.) niet bs- kend hebben gemaakt dat faf rich bif bowmre- noemde overeenkomst weerleggen, zal tegen 17 Oct. een algemeens staking der T«|èri*-Sto- wakische mijnwerkers worden genfo<-'ameerd Mijnwerkersteking geëindigd Praag, 15 Oct (B. T. A.) De staking der mijnwerkers in Ostrau Is geëindigd. TURKIJE. UB KWESTK VAN T NABUE OOSTEN. Da aanvaarding door land van de conventie ONTHULUNd VAN HET hl MtlNE-MONU- mbnt tb mum. Zaterdagmédde© w-rd op hot Ifm—g? te dm Heldor door H M d- Kmin-ta het Marine- Monument onthuld Di^ gedenk teken la afge richt te nagedachtenis van de Marinera—ara, die in de jaren 1914-1919 om het leven kwa- men bfj de ubosfenlno- van Kan pMtt. Das middags half één nrrivaordsn H. M de Kontogfc en Z. K. H. de Prins ts den VMder. Op het perron waren de bnrgsnwaste, saomede ds stelling- en (ornlzoenscommandsnt tor be groeting uunwstag. Adefcoraten haddsn ds Beruwudrt betrekken. Buiten hst stad on werdm Bezield door den wenech rifne hoogste be langen te titanen en trachtende de behoeften van onsen tijd te verstaan, onder Gods segra sun- dsnehrig te sribeédsn voor ora' aller toekomst r Hr. Ml. Fantsaedekachip „Geldarian<T tatdjss vff aalaatschoten felofa. rden gavolgd door aan itenat van alte aalnte stilte, wsfltar einde rad aura» door era kanonschot word oongekonflgd. Door oen groot koor von gsra ward tfaarra tan gehoore gebracht mat begeleiding door het Stafmutaekcorpa tbr Marine. Z. R. H. b^g.v» dek Mr-l"""'- «F**»- Mer. volgons naar het Raadhuis, alwaar sty tie* hst Vereenfgfe Staten, alle iechten der Vereen. ilsiiMiim. dia suiitepslim ufc da y Angora, 15 Oct. (B. T. A.). De hooge De Koninklijke bezoekers verlieten hierna het terrein, terwijl de Marine-Kapel ,3» int bestlmmt p. h,w„~h^d.^ d» gemeentebestuur en den Raad werden ontvan gen. ityke en In het oog springende afwijldng, die het voaais begaan wordt, van de i waaraf bat (eschfl aas om schele rinpaal word opderWerpen, alsmede uit ^esoMÜsela Areling" om de taal der ritritm to bezigen waardoor het hracbtolooo wordt Cmaakt Ik bon in bat bedt van tie volgende i Vng: Den Haag, 13 October 199? Mijnheer! Door hst vellen van bat sp hed», Vt». 13 October, door den heer James Vel lotton 2 dan secretarisgeneraal van hot Permanent» Hta van Arbitrage, ondartcekewde vonnis kebbwi4_ baoran Vailotton en Vegt, naar mijn massief da voorwaarden verwaarloosd, waarop het|2 schO aan scheidsrechtelijke uitspraak werd c:j geallieerde commissarissen hebben aan da re- J p_:M n«m«. K*t W»«Kflr t<n gehoore bracht, om met den trein ven 4.09 den, geering van Angora den triest van de officieels wrjLom >hj.u..._A k KH k., wn l "m H"MAr "Ar,rpl'1"'n 1 sc^ei Griaksche verk'oring rar Iwnd grated, woorinZéT Griekenland de convend. ven ïrT^' Londen, 13 Oct. (N. T. A. Draadloos.). 'den Burgemeester. Hejjte. eerewacht van een aantal raarineschepelingen H. ui. d. Kak«l> bnntwoortd. d. r«fc »«n ■b,'^,klen' het scheidsgerecht fo-* uit den Helder te vertrekken. i schen de Vereen. Staten en Noorwegen b|j Na de onthulling werd bij bet monument een spedale overeenkomst van 30 Juni 1921, rr'] De GTieksche commissaris te Cons tan ttnopri j heeft de geallieerde hooge commissarissen De voorzitter van het Comité'droeg het mo- Na d. oatva^t m. Sudkta» maakt» m«t lort. toa- - anpaak «Mn ifon hllrrr.mtwi.tAr Atfar Koninklijke RH ÜMVRtWt U1BMIW UO I rm kort» rijt.» door d. Mn An Ila hiirtramaM ar aaovanrtwia nnmr gedeeld, det GHekenW het protocol ren den stad, ..a hat riet .«arren eer dm Hnendijk i Do ST wapenatilatand la Moedania heelt aanraad. MJ. het HaraapWa w.td gereden. nle. eïil Men verneemt evenwel, dat de Grieksche re- 1 Na een korte rede van den voorzitter van het wijzende, dat den Melder niet alleen ee* geering zeker voorbehoud maakt ten aanzien Comité „Nederland gedenkt rijn slachtoffers der ■Kmor®*nt *9* geworden, ais sieraad voor j a m - na at.n maa4 urrtrnan ItaardiAirrian Arw*tt rlat OMF. van de waarborgen voor de bescherming der minderheden. Het protocol werd te middernacht van kracht en de ontruiming- van de grenslijn der Tsje- taldja-streek door de Grieken moest hedenmor- Marine-' «te Pnrf P J mSt WWr»«r t« moet worden beschouwd, doch dat daar- marme sprra rrm. r. j bios, hoogteeraar tej. k«»«lHnr» hartewerach van de bevolking is vervuld. Spr. wees op het nauwe verband tusschen den Helder en de Marine. Leiden, de herdenkingsrede uit. Terwijl het leger aldus Prot Blok ojl onder beproefde leiding jaren achtereen in Frankrijlt m ItaW .oer, dat ar, tan «inde ha. °an ,™»va? l lP"M i"m"e "»"wczWheid- werk der aanataande vredaaconferentie voor het dfelgand. geveeg, heelt olae Het mottUTMit, OMwotpm en eerraardM nahije Ooste. Ie vetgemekkelliken, een voor- 1°^<hb" T" '*^'w*p°.n**"lr fa"1*""»".A G. vm Lom, te den loopiige beaprtkjng «Londen Jl pfeat. hehhen «nf, heeft de eolgmd. ayndrnhel door teohntothe de.kondi«en ran de eoonoml. 7^* 8"'^' T°". 7" P« J '""j. Nederland- sohe «t financed, bepalingen .an hat nfeitw. 41 r®1*. hulda brtmgmd jmt de ontgakometten verdras. grootsche zelfbeheerschmg ook «ij. Zonder o|>* door zegenend de rechterhand uit te strekken - 1 bef, in stilte en daardoor zelfs door den boven het slachtoffer. De linkerhand steunt op De ontruiming van Thracië landgenoot, behalve in buitengewonen indruk het onklare anker, het vertrouwen op de Marine begonnen. makende gevallen, weinig opgemerkt en niet al- 1 voorstellende. Hei slachtoffer, aangespoeld op Constantinope), 15 Oct (B. T. A.) tijd gewaardeerd in die mate als zij het ver- de kust, is gedekt door de Nederlandsche vlag, Nederland in den Vremde een bezoek Naar wordt gemeld, Is de ontruiming van Thra- diende. - a.«. W» a- -t- ci8 door de Grieken heden te middernacht be- Onvermoeid is vooral de strijd gestreden to- gonnen onder contröle der geallieerden. De gen de zeemijn en het overigens nog betrekke- Franse he en Britsche militairen trekken vooruit, hjke kleine getel der mannen, die daarbij soms al naarmate de ontruiming vordert. j °P gruwelijke wijze het leven verloren, getuigt ke overeenkomst welomschreven grenzen ttoM aan zijn jurisdictie. Be heb derhalve geweigerd tegenwoorAg 'j zffn het uitspreken van het vonxüs. De zend u deze mededeeling, opdat uwe geering op de hoogte gesteld kan worden *3 de redenen mijner afwezigheid en deze in hel verslag kurnen worden opgenomen. Ik heb een gelijke roededeeling gezonden act» den agent van Noorwegen en aan den secrete ris-g ener aal van '»ot Permanente Hof ven Ai# bitrage. Met de meeste hoogachting, verblijf ik, och heel de uwe CHARLES F. ANDERSON. Ne voorlesing va deze verklaring ging dj heer Dennis weer zitten, waarop de president d| zitting sloot met d© opmerking, dat aan de Vcrt St. niet de gelegenheid kan worden gebodci tot het uitbrengen van een protest. j De Poolsche gezant te Amsterdam. De Poolsche gezant bij ons Hof, de heq( Kowalsky, heeft op uitnoodiging van de Vare* welks plooien worden vastgehouden door het Amsterdam gebracht. Hij bezichtigde de i Idnd, symbool van het komende geslacht, dat wwf ven Goedkoop aen de overzijde van het hulde brengt aan de onverschrokken mannen <*e diamantslijperij van de firma Asscher en Li hunner plicht. j Tehuis voor Arbeiders aan de Marnixstraa Op dm eerezail rijn d. naman ran .H.W ™aWi<l plaat» nw t - - _-i_L i-u burgemeester en eenige bek -J industrie aanzaten. •Boiuiaic w uuuuuiiuiK 'viubii. -r &■-— -V—"J-- gciuig.wo oen eerezuu nm ae naman van aria - - A t K e n1 5 O c t (B. T. A.) Volgana do1 h?_vr"7cliili td«*«offors DaaAovan rijn gebrftrkl Pe*S°"°' bladen gaf da rag.nring aan het leger in Thra-1 f"™*? m,nen »llerlel A' Nederland an Nederland**-tadei aanraten. cië bevel de ontruiming te beginnen. Ook zon- mn_aks*' WCTJC" ^elgxi j Ooet-indié. Ook hüandsche schepelingen heb- den volgens de bladen tengevolge van het be- 1 .f?nde? °PhefL/,iTV d,e mnmvan, hoe weer en ben lum leven gelaten voor ons Vaderland, kend worden van de onderteekening van den wa- j wind °°k 8Pookten' onversaagd het gevaar te- Dra avonds zal het Monument door zoeklkte penstilstand de uittocht van een gedeelte der «emoet gegaan, wetend wat zij deden, welke ten worden beschenen. w f In verband met de voorgenomen opheffing iDE OPHEFFING VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW. bevolking van Thracië zijn begonnen. Franklin Bouillon. Toulon, 15 Oct. (B. T. A.) Franklin Bouillon is hier aangekomen. To u 1 o n» 15'O c t. (B. T. A.) FrankünBoull' gevaren, onbekend gelaten aan de hunnen, zij I Naast dit monument „Voor hen, die vielen", j ven het departement van Landbouw, NijverheiJ liepen, heldhaftig en eenvoudig zooals het den zijn te Huisduinen en VÜssingen door de zorgen en Handel vernemen wij thans, dat het in de zeeman, onzen Nederlandachen zeeman niet het minst past Het vaderland mag trotsch zijn èn op de dooderv èn op de levender». Spr. somde vervol- weslaovn «n nirr, vroost uiinr m l.«ur>it Haat 1 Ion vcrllaartl», dat bét a'an Franlrfjl alleen 8"™ namen op ran de mannen, die hnn le- gekiagei» en men vreest voor zijn leven. Het id mogelijk, dai nog meerdere personen inmfct- d«i aun hun vei wondingen zijn overledyn. waardoor de vrede is verzekerd. Frankrijk al leen wist met Turkije „te praten." Dat mocht uuu nun vei wonuingen zijn overieoen. i ^frerwijl nu de omgeving van het circus-Busch j *C!^e 60 w.or en* p A d.monüiranten waa gezulvard da ra« 1 U" J woorden ran Fr.nb fn Bouil on **flnt «.drrin, d» bond kon plaat. .Mat voort rlori», da, d. Prm^K-Tmkacha toa- ^teelden rich in vrrwljAmd. ..«t-a nog tri word» „nR.nmad.gd omdat atj «n botsing» af. Troop» comnumiat» Mal- -n pnnctpteej riament u root do vaibghatd van éten «enige rijtuigen aan, waai in oen aantal europa. «tuder.ten waien gezeten, die op weg waren 1 De Franach-Brftsche samenwerking, naar de universiteit in verbond met de recto». Conatantinopel, 16 Oct. (Haves). Ge- ra«tsplechgheid. Ben handg-ir-en met de stu- wa#, Harington zond een General Pelle, den tenten volgde, waarbij harde klappen werda* Prrmscher» hoogen commissaris een waardeeren- gedeeld I délt "brief wegens de loyale wijze, waarop d, ïiTr® nP 1 rer«BÓer\n«. ™n Generaal Charpy op de conferentie van Moe- bond in het nicus-Busch een resolutie aange- dnma •omen, waarin tot Hindenbarg het verzoek *erd gericht, zich cendidant te stellen voor de •«n.itaande presidentsverkiezing. De politie heelt na<p de onlusten een onder- 1 Turksche maatregelen. Constantinope], 15 Oct (B. T. A.). ven gelaten hebben en vervolgde dan Dit gedenkteeken ons comité heeft het dodelijk begrepen moest hier aan hetNreu- wediep verrijzen, het Nieuwediep, onze beste oorlogshaven. Hier op het Havenplein, waar ge durende het grootste deel van het jaar wind en weer hun rumoerig spel spelen, waar een en kele maal het zomerkoeltje ruischt ldngs de hoornen maar meestal de wind blaast en giert en de zee, els zij spookt, haar schuimvlokken over heen jaagt *11 beukt tegen den zwaren zeedijk hier moest het, verrijzen, hier waar onze dooden zoo dikwijls hebben verkeerd, waar het voorname middelpunt der marine-werk zaamheden ook tijdens den oorlog is geweest Hier vlok bij de zilte zee, de Verleidelijke, de hunne helde, voor de meesten hunner hun dood was Mee; op dcoe plek moest de voor onze mennen opgerichte Uit Angora wordt gemeld, dat de Nat Verg. be- i **p^j» K.»r irriffrr.it ■oek bvsteM dat den geheelen dag duurde.Moten heeft tot de benoecning ven een gorrve^ I V^Lom die ontwierp; her- neur van GalhpoH, een gouverneur van Ko- - dos to, era gouverneur ven KirkilisSe ra een aigemeenra chef van de politie te Adrianopd. den Het «viele peisoneel voor deze functies la eveneens benoemd. Tegen de „Rote Fahne" zal een vervolging «rcr-ra ingesteld wegens openbare oj»hitserij. Oe geschiedenis zal binnenkort waarschijnlijk kot een heftig debat aanleiding geven in FansiscHen Landdag. Gebleken is dat de communisten zich voor hun demonstratie de hulp. h(4)ben verzekerd van de bewoners van het Asyf voor Onbe- ;hu sden. Aan de dakloozen hadden zij 1554 mark be loofd en aan hun leider 200 mark. Vyf hon derd werkloozer namen aan de demonstralie deel. De politie heeft reeds honderd arrestaties ven het Comité de ongedekte en verspreide bedoeling ligt de onder dit departement ressow graven van slachtoffers in één gemeenschappe- j teerende werkzaamheden aldus te verdeelen, dat lijk graf vereenigd, die gedekt zijn door een landbouw en visscherij wordt ondergebracht bf| eenvoudig, passend grofteeken, naar ontwerp het departement van Binnenlandsche Zaken, van en uitgevoerd door den heer v. Lom.nijverheid en handel bij het departement van Bij de onthulling ven het monument waren de Arbeid en mijnwezen en scheepvaart bij het dei volgende autoriteiten en vertegenwoordigers partement van waterstaat aanwezig: Prins Hendrik, oud-opperbevelheb ber generaal C J. Snijders met een krans na mens Ons Leger, het hoofdbestuur van Onze Vloot met een krans voor het gemeenschappe lijk graf te Huisduinen en een krans voor het Marine-monument, een deputatie van de Socië teit NederL Loodswezen met .een krans, minister Westerveld met een krans, een deputatie ven Indië Weerbaar met een krans, de Commissaris der Koningin in Noord-Holland jhr. mr. dr. A. Röell, de oud-ministers van Marine J. J. Rem- bonnet, eere-voorzkter ven het Eerecomité, en J. Nawdin ten Cete. Voorts waren aanwezig de nabestaanden ven imereftd een de beteekenis van hunnnen dood, om voor eeuwen leng de nagedachtenis te eeren van mannen, die d» naam van het vaderland wot' i,c, oprichten van hét Marine-Monum»t en hoe, hebb» fehoud» ht moeilijke dag» ven hw JJorine-Rampenfonds betreft, draaide, me- de slachtoffers. Te 10 uur v.m. bad de kranslégging plaats op de graven der te Huisduinen begraven slacht offers, waarbij de vlootpredfkant ds. C. J. War ners het woord voerde. De klokken luidden van 9% tot 10H uur. De Kon. Ned. Ver. „Onze Vloot" heeft aan den heer M. J. Heijboer, de spil waarom alles Onlusten in AdaHa. Berlijn, 14 Oct (N. T. A. Draadloos). Te, Rome is bericht ontvangen van ernstige onlus ten in Adalia, vooral in het orthodoxe kwartier, waar ook tal van Italianen wonen. VEREENIGDE STATEN. strijd. Voor dot vaderland brachten ook deze doo den het offer van hun leven, in het ondeel baar oogenblik van hun heengaan, misschien halfbewust, in ieder gevel iets gevoelend ven wat dat vaderland voor ons allen is. Met be de als erkenning voor al wat hij voor het Marl* ne-Steunfonda deed een gouden medaille overr handigd, waarop gegraveerd staat: Het Marine-Steunfonds van „Onze Vloot" aan MrJ. Heijboer bij gelegenheid van de ont hulling van het Marine-Monument op 14 Octo- «eei w pouue neen reeus nonoeru «rrenaues -—»b— - vetricht, mecrradeels van leden van den zoo- De schade d«or de mQnweritersstaking geleden, hef geheim dier heilige laatste oogenblikken nxxinR ftt htm lo» Met trertwfjfeliiiR denkend jg22, ala traardeering »«n rijn werh» In aaa de humt» Wie >el het eegg»? Wie iel g^, vee etetmbritoevend. mnrine-Rerin- jenanmden J'iolctariacfc» Gerondheldadienst".Berlijn, 14 Oct. (N, T. A. Dreedlotie.), P""™" Mn vealstellinR ven htm Identiteit werden de Volg»s een bericht mt New Totk een de Dril, meeaten ev»wel weer op vrije voel» ReeteW. M„gg verfej,e„WOordiRt de schade door de mijn- D 'enen, die als de aanstichters werden be ft »uwd. werden echter h» arreat gehouden. politie beeft een belooning van 500.000 Buix uitgelooM voor dengene, die mededeelin- kon verstrekken over de eenstichters en werkt'rsstaking in Amerika een waarde van 297 millioen pond sterling. Dynamiet-ontplofffng in een hotel. Bristol (Illinois), 15 Oct. (N.T.A. Draadloos). ide deelnemers aan déze actie, vooral over hen. Een men is gedood en 12 personen gewond ten «die schuld hebben aan den dood van de slacht- •fiers. FRANKRIJK* Guéret, 15 OctjKT. A.) Vivieni is ge kozen tot senator vnjr t departement Creuse. Het Mnsche leger. Berlijn, 14 Oct. (N. T. ,A. Draadloos.), Ir de zitting der legercommissie uit de Fran- S'Kamer heeft gisteren de minister van «rc'bg meegedeeld, dat de effectieve sterkte van het Franschc leger 680.000 man bedraagt, |n 26 divisies verdeeld, waarvan 6 voer het R,. ;eb!ed. De havenstaking te Marseille geëindigd. gevolge van een djmamie.taanslag op het Illi- Maar dot zij bet offer brachten, staat vast als een rots. En tegenover dat zware offer heeft ook het vaderland, hebben ook wij, die voort leven in de gemeenschap, waarvoor zij geval len zijn, den duren - pUcht te vervullen van te PERMANENTE HOP VAN ARBITRAGE, r De uitspraak in het Amerf- kaarsch-Noorsche geschil. De arbitrale rechtbank inzake de Noorsche noishote! alhier. De ontploffing had te midder- j rjj hebben hun plicht jegens het vaderland ten nacht plaats en was zoo hevig, dat. het gebouw von© vervuld. Hunne namen op deze eerzuil mo- zoo goed als gelijk met den gTond werd ge- gen tot in |engte van dagen getuigen van zelf' maakt, terwijl de schok door de gehgele stad ge voeld werd. Aan de achterzijde was onder het gebouw een groote hoeveelheid dynamiet aan gebracht zorgen voor hen, die zij nalieten. En dien plicht eischen tegen de Ver. Stoten van Amerika heeft willen wij niet verzaken. j Vrijdag baar vonnis gewezen. Prof. Blok eindigde met het uitspreken van De door de Noorsche regeering geeischte de voor de toekomst bemoedigende gedachteschadeloosstelling bedroeg, zonder bijvoeging van de geëischte samengestelde interest sedert 'Augustus 1917, omstreeks 15 millioen dollar. Marseille, 14 Oct. (B. T. A.) Hedenmor-j aden ra in de'have» t>er\ KONINKLIJKE BESLUITEN, op verzoek eervol ontslag verleend als Hd van de Centrale Commissie voor do Statistiek, aan 'E. P. de Monchy Rzn. te Rotterdam, onder dank betuiging voor de als zoodqpig bewezen dien- »en is het werk aan de kaden M| hervat. Er doden zich geen incidenten voor. SPANJE. De Tnnger-kwestie. Londen, 14 Oct. (R.) Uit Gibraltar wordt ii.d. 13 Oct. gemeld, det dé kwestie van Tenger ernstige bezorgdheid wekt in Britsche ra Spean- sche kringen en zelfs onder de Frensche parti culiere belanghebbenden. Men gelooft, dat do beloofde conferentie tusschen Brittannië, Frank rijk en Spanje voor het oogenblik is opgegeven. TSJECHO-SLOWAKIJE. De dreigende ntijnwerkerratnking. P r a a g, 14 O c t. (T. S. P. B.) De Ts^cho- jSlowakische mijnwerkers publiceeren een reso- ihuifi, waarbjj besloten wordt niet van de loone- «f t» wiijten. Deze onlaQgp gé- opofferende werkzaamheid in dien* van het Heve vaderland I Het monument werd daarop door H. M. de Koningin onthuld met de volgende rede: Mijnheer de Voorzitter I „Gaarne zal ik voldoen aen het door U namens het Hoofdcomité „Nederland gedenkt zijn slacht» offers der Marine" tot mij gericht verzoek deze gedenkzuil ter herinnering aen «Ie mannen onzer Vloot die him leven gaven voor het Vaderland, te onthullen. Ik wensch met allen hier aanwezig, ja i mijn gensche Volk, hulde te brengen aan hen, die hun plicht hebben vervuld tot in den dood en met weemoed te gedenken den rouw, waarin de betrekkingen, die zij nalieten, gedompeld zijn. - Te mogen opzien tot een voorbeeld ven opof fering, van moed, van vaderlandsliefde, tot een daad van hoog en nationalen sin, is een troost, eene bemoediging. Moge deze troost, deze be moediging in ruime mate het deel zijn van ei- Ier, die treuren over degenen, die sty moeten eervol ontslag Verleend aan den «directeur van het Post- en Telegraafkantoor te 'sGravelond, H. A. Meijburg. (Herplaatsing wegens misstelling); benoemd tot kantonreschter-plaatsvarvonger in het kanton Amster dam, mr. E. B. Asscher en Mr. A. G. Lubben, beiden advoca* en procu reur te Amsterdam, ra mr. G. S. ran Krieken, secretaris eener Huurconunissie te Amsterdam vregea» voortdurende ongesteldheid eervol ontsla/als zoodanig verleend, aan mej. J. M. M. Dat voorbeeld blij re steeds in dankbare W* A. Hots, adjunct-commies bij het dept. ven innermg voortleven bij hunne kateraden! L<®db®uw- Aon ons te toonra dat wij wtaan te waardes» t*d*"ïk benoemd tot leeraar aan ren, wat sty, wier namen op dese gedenkzuil ge- de R.H.B.S. te Middelburg dr. P. Snoep te grift ztyn, door hun leven te geven, voor ons Utrechtj r hielpen behouden ra, nu ora nieuwe tijdkring voor dra vei deren guur van het studiejaar voor ons is nangqlirnkrin. once ilushsrls tot- --awytrtfk© dm wSdinR, beate bredttw Ie Rttv» OM bat Ryka-UniveriJteit te Leiden dr. L. van Italha. 1 welzijn van ons dierbaar Vaderland. y De regeering van de Vereenigde Stoten bereid, een s«badeloossteHmg ten bedrage van omstreeks 2% millioen dollar uit te keeren. De arbitrale rechtbank bepaalde het door de regeering der Vereenigde Staten verschuldigd totale bedrag op odbtreeks 12 millioen dollar. De Vereenigde Staten hadden tegen Noorwe gen ten behoeve van Page Brothers een tegen- eisch ten bedrage van 22,800 dollar ingesteld- De arbitrale re-htbark heeft dezen eisch, 4n zoover als tegen de Noorsche regeering inge steld, afgewezen, maar aan de Amerikaansche regeering toegestaan, bedoeld bedrag of te hou- den van de op grond van eisch no. 4 te betalen schacUt oosvtell ing, onder voorwaarde, dat die som voor haar aan Page Brothers zal worden uitbetaald. De voorlezing ven de uitspraak werd slechts door den president ven het scheidegerecht, den heer Vailotton en dra scheid*echter voor Noor wegen, den he* Vogt, bijgewoond. De -scheid* recht* voor de Vereen. Staten, de hoer Ander son, entbrak. Dw voorlezing ven de uitspraak duurde ruim twee uur en geschiedde door den secretaris-ge neraal ven het Permanent Hof van Arbitrage, tor. baron Middels van Varduynen. Onmiddellijk nadat done gereed was, verrees de agent der Vereen. Stoten, de he* Dannie von ztyn zetel ra legde de volgende verklaring •ft ft heb Mtturtifk geen gelegenheid gehad overlag mijn tsgeering te plegen ton aan» zira van het Tomtit dat zoo juist is uxtgeapro- kra, do* it ocfeW «tik «ttd*. namens de AANMUNTING VAN HEELE EN HALVE GULDENS VOOR INDIË. De he* Tei Hall heeft aan den Minister val» Koloniën de volgende vragen gesteld: L b het juist, det in hot loopende jaar aan e Rijks Munt gedurende K% maand gearbeid is aan een aanmunting ven afzonderlijke halve ra heele guldens voor Nederlondedv-Indtë, moor dat het munten van de guldens plotseling weid gestaakt ra is de reden van de stopzetting vso de guldensmunting deze, dat men huiverig ia geweest dese nieuwigheid in Indië in omloop te brengen, omdat de inlanders bezwaren zou» dra hebben? Zoo neen, wil de Minister don de juiste mot tieven voor die stopzetting mededeelen? IL b het juist, dat de munting van de halts guldens reeds gereed is en deze reeds in IndUl zijn? Zoo ja, is die specie reeds in omloop gébracht, of wanneer geschiedt zulks? Indien ze niet in omloop wordt gebracht, welke fa daarvan de reden en wie is dan verantwoord* lijk voor deze opdracht tot munting, welke «flti dra niet noodig gebleken zou zijn? DE TUBANTIA. Op vragen ven den he* Deckers betreffend» de echode rege'lng m verband met de torpedo* ring van de Tnbantia, heeft rnmbrter vra Kar»* beek geantwoord, dat de behandeling vra di regeling der schadevergoeding, do* de Drib •che regeeimg te betalen, lot nu toe era b* vmtigrnd verloop heeft gehad. De stond d* aangelegenheden lam nog niet toe nadere WH zonderheden openbaar te maken. Vervroegd owdertfome-pensioen. 1 In antwoord op een adres van het hoofdbfe stuur van den Nederlandschen Bond van Leris eren en Leeraressen bij bet NijverbeldsonAfa» wijs, dat destijds aan den Minister* van Ooi der wijs, Kunsten en Wetenschappen veriwwl den werd, heeft de Bond thans van den nister een schrijven ontvangen, waarin p®*4 mededeelt, dat hty het derikbeeld, om Atetvtoegf ouderdoms-pervsioen mogelijk te maken vrouwelijke leerkrachten (event, alle vrouwelijk» ambtenaren) en voor leerkrachten bij het n*0"* onderwijs (als nevenbetrekking naast een vo* dagbetrekking bij het onderwijs), ter overweg^ aanbevolen heeft hij de Centrale Conamtof voor georganiseerd overleg m Ambtenaars*» ken betreffende de tenuitvoerlegging van «1 49 der Pensioenwet 1922. De socialisatie-commi*sie. *-< Neer het Centrum verneemt, is het n van de zjg. Socielisatie-comraissie gerede toj de verschijning erven eerlang t« Het geeft verschillende meenlngra we*, heid in overeenstemming is tusschen de 1 niet verkregen. Vfce-preekfent Rood vra We» Oe vice-president vra den Raad vra 8» mr. dr. Vra Leeuwen is vra verlof mthet tenlsnd te 's-Grovenbage teruggekeeid. Directeur-Generaal P. en UR zeer betrouwbare bron vemewnt de tl* het ambt tra directeur-generaal der en Telegrafie voorioopfg «Jedits door te naar zei worden waargenorora. De woordfge minister van Marine moet nJ- 2 het précaire beetoan «ras Kabinet™-— voorwaarde bedongen hebben, <*t trekking van chef der Posterijen W Roode Krufeonderscheidlngen. dfansta mm dra heer 3. P. Ph. CTfnge Pl«*d- u« eonsul-genoraa! der Nederlanden te Bu- e-ot en de m«dal!Ie van verdienste Uk brom CTL Hub. Striboo, J. M. Schelere. R. Ir 1 HiA. Adriaras, A. J. t. ven «Ier Hey- rien. Ik H. J. Verheggen en J. W. Noteboe te JReeA Hal nieuwe Raadhuis voor Hilversum. Volgras h* M. f. D. hebben Ged. Staten Van Noord-feffand oen het gemeentebestuur HSlversum bericht, dat het provinciaal he- uur zich niet vererajgt met het madabeeluit, aarbty van de P00,000 gulden, die de ge- Phet Rijk ontving als laatste uitkee- Oorlogswinstbelasting, vijf ton ter wetd gesteld als grondslag voor ruls tra behoeve Ven een nieuw raad- Gedeputeerde Sfoten zijn van oordeel, d* jpiet itechts de resteerende twee ton. Ma* het «eheeie bedrag, groot 700,000 gl<L ten goade moet tarnen aan den dienst 1923 Stoomtaotetiraat Alwnaar—L enden. verwacht wordt. De uMce*ing zou ofiron god» n v«* gehuwden en koatwtamz-ra bedragen f 10 pet week, pfus 1 Mfstag p* «rfavd tot een m*d- mum van M8., terwijl dé uitkeering ook stiet toe* zoog Aedragm don 60 pet. van het ge durende de laatste aas «eken verdiende gemid delde toon. Het Verbond ven Vereenigingra van Si» IMRféltato h - willen mededeelen, dat het fa de bladen gepu- ttcearde bericht, <1* de Vara staging „Efadho- ven oen genoemd Verbond verzoekt de bemid deling ven dan Commissaris der Koningin in de provincie „Noordbrabant" te aanvaarden, niet den minsten invloed kan hébben op de door de gecombineerde Hoofdbesturen genomen be- taisstog faaake de sluiting ven de fabrieken op heden 14 October. Verder tan worden gemeld, dat bij de fir ma Gebr. van Schuppen te Veenendaal en de firma gebr. De Graaf te Groningen de nieuwe arbeidsvoorwaarde^, zond* eenige restrictie, de arbeiders zijn aanvaardbij eerstge- le finsa, die mede behoort tot de belang- rijkete firma's in het lend is gedurende de eer- ste week, dat op dese voorwaarden werd ge werkt, gemiddeld door de w*klieden méér ver- «Jiend, ondanks de 4 pet loonsvermindering, 'tengevolge van de uitbreiding van het aantal werkuren in die week, (vaa 45 op 48). De Commissaris der Koningin in de provin- kentafe Calvfiriënberf te Maastricht vervoerd, ©ok de beide andere «rbeidtra bekwamen ntin «f lateer venrondingen. De ooroaek van het opgeval fa het hretan ven «ra ketting Schoot- en Kerkntem. Ned Her». IGti. Beroepen te Geideren ds. M. B Verkerk te Goud*ek. schouweHjk werd voorgesteld «elk frec-ri jon- i tij een enkele keer haar geluid toto gras en meiefes bif inwiwhrgr vnn «ra ratar {csenra: «ra ta aantal Vitello of Sena bons kutuv n vetkrij-1 b'MkeMfk veel zorg. gra. j M-4. Jsaraie vaa w Bijzondere pret bedden de jeugdige berate-1 «it Rotterdam, hoefde vooral door Irerar t kers met de vefooning d* film JSsmmy houdtdracht; ha* geluld krijgt reeds na de ie* niet vra wedren". Geschaterd fa va« het le-1 «uwe ra Inio, det ««tam sand* tafel «hen om don Men horlogemaker en om de bif verdere stadie ongetwijfeld zei zijn te vees verbluffende wijze waarop zijn wwhi—itiiudra I li ito ra. van zalf werden verricht Tot «lot kregen we Zeer goed voldeed one de aM arovr. H. Wafa een heel moofje Sprookje. Het Prinsesje en de j hout-Ttaraw eira, dfe W* partijen op een rato Wmé K^é Lmm n I» fa I ettM „„mLIa —a revive «wt ^zgv roup me— -^e ^w»—^w- Bedenkt voor het beroep te Blokztyl ds. de met de gebrurtenisron ra rat raten «e fa' dra he* Anton de Line tal I SiemeHnk te Garatme*te Rotterdam dé.1 ■prai'liig of de groote met voor de zeven zwe- ha<T de v*eenlging era uitetckendw eoAta A. V. J. G Hanoolaar te Hoerjansdamtfc «w "jdlg gereed zou komen om de ewenra v«ra de taoportfei gevowfa». Uitnemend eigto* Drieeum ds. H. Japeken te Den Bommel. i *evtw prinsen te veraridèren en of prins de zich ztyn krachtig orgogfa gepaard ram gora Aangenomen het beroep te Leurend do.Edefa^rt tifalif aaa komen om het prinsesje te de voordracht, voor de vertolking van de hta» S. Goverts te Ooster-Ntylrerk (Fr^ te Am- wdde(h. En gelukkig kwam aBes nog goed to- denfigvra Pingel in Camalo, ven Add* OM sterdam dr. J. M. A. de Vrijer te Bloemendoal. «1 «as het op bot keife af, «oodat de in ErfkOnig en Pdwerd fa SchBn Elfen. dom Aangenomen h* beroep te ds J. F. van Bruggen, te Delfshaven. Bedankt voor het beroep te Staphor* ds. B. N. B. Bouthoorn, te Wapenveld. Gereformeerde Kerken. Beroep err te Meerkerk ds. E. J. van Voorat te Kootwijk. Aangenomen het beroep te Hermeien «fa H. Brinkman te Westerlee. Na* de osrnMpondent «e Alkmaar v«n bet -- B - y- m. h a. nieuw, «oombootdl».. JUkrarar-Lratae» faellfag stopgezet De broodprijs te Amatotafau, aan Jtol* Near van de zijde ven het comité ren ver- October. bonden tot een bespreking uitgenoodigd op he, den, aan welke uitnoodiging gevolg zal worden i gegeven, een en ander naar aanleiding van het door die verbonden verzonden schrijven dato 12 jongene «n mtasfas fa prat tigs stemming tato- MoJ. Nelly van Trtot, «rare fverig raudeerran woortz konden gaan. .de stedgenoote, was uitermate goed op dredL Onl.l.R G.rn.,1 nn ,xff. jLd* Volger» de- NJLR Ie aan .de losse erbriders Comala overtuigend ra gef ons dra indruk, Ata en arbeidsters, werkzaam aen de N.V. Machi-sty zfek Merfa duchtig beeft ingeleefd, nale Garens pi nnerij. Zaterdag ontslag gegeven Den directeur de heer van Spangen i tegen 20 Octob* as. woord van lof voor ztyn leiding niet weedra. Gemakkelijk te dtrlféerra ztyn na* V.rVaORiitR nt.Uprf).. |Mm, „rljtw v,n G.J. nl.t hoMÜ Met ingang vra heden is ds melkprijs Met over enkele der genomen ttrapi verschil van te' stede weer met 2 cent per Vter verhoogd. meaning zal besteen, mag, ov* hal algemaan genomen, de uitvoering verdiaMtattyk gtmoemê Volks-en Schoolbod. In de week voii 7 tot ra met 13 Ocfuirer werden in het Volksbod gebruikt 214 weer fa het bakkwtibediljf wordt meegedeeld, is het topport wan psoL Volraar ov* dé uithom- Zten ven het bakkersbedrijf nog niet gereed. Ben bericht vra de Tel, -det volgras dff tnppert DE CHRISTELIJKE AMSTERDAMMER. De gedupeerde kleine luiden^ Vrijdagavond hebben obligafiAbuders van de een Ireodptyjs-verieging tan twee oent moge- ^^fij, tot Explohatie van de Amsterdam- lijk fa is dus onjuist. Het raiddso-Di No* „Het Volk" verneemt is met de mode firma, die reeda lengen tijd met B. en W. van Amsterdam onder bande We over de bebouwing Van tot midden-Damterrein, thans overeenstem ming tareikt. De overeenstemming loopt over den kraton «oenrol els ov* de wijze ven be- boinrizg. Het gebouw zal worden gebouwd ond* de architecten Gratama, Hulshof «n Van Gent en moet binnen drie jaar gereed zijn. De desbetreffende voordracht zal den Raad spoedig bereiken. Beffen. Op de Vrijdag gehouden laatste trekking van mer, Christeliik dagblad te Amsterdam een ver gadering gehouden, waartoe de oproep was uitgegaan ven een voorloopig comité tot behar tiging van de belangen van de oblicratiehouders, onder leiding van den heer K. van Leeuwen, ge wezen boekhoud* van het bind. Deze zeide, dat de catastrophe mede te wrjten is aan de cmumissarissen, die verzuimden den directeur Ing wersten te controleeren en in hem een ra- beperkt vertrouwen stelden. Toen Spr. kort vóér het bersten van de bom den premdent-commis- «aris waarschuwde, is hij op «taanden voet ont slagen, omdat hij den directeur „belasterde". Uit de vOTgedering deed men den spreker dui delijk begrijpen, dat hty de menschon, die, ver- I lokt door de hooge rente van 6 pet., hun spaar duitjes neor de Arrat*damn*w kwamen brrn-1 gen, welke ze even goed in het water hadden Kunst en Wetenschap. De Nationale Opera. Men meldt ons uit den Haagm;n D. dlt»!'. tr.it d. N.tion.l, Opera h»ft «n dett'175 t...pl,n<i». Het eAooIbml leerd be. a.nul »»t,g»,oord.R«r, dm p.r, bij „ch on|. óo„ 1120 kled,,». »»RWt t.n „nd, b» r„.8c n.,dM.«lb.Ren i ,n ,otBi] dlB et.brlil, 1SOQ doen omtrent de zeer précaire positie, waarin deze kunstinstelling oogenblikkelijk v*keert. De toestand is thans zoodanig, dat de N. V. hare finandeele verplichtingen niet meer kan nako men. Intusschen bestaat kans op, dat de opera toch zal blijven bestaan, op voorwaarde, dat de subsidies verleend blijvert" worden, de naamlooze worden; Ara dirigent ra dames solisten werden blote Agenda. 17 Oct. 8K uur Soc. de Réunfe. Ds. J. Btir» ger v. d. Ver. van Vrtyz. Hervormden. 18 Oct. 8 uur Gebouw Daniël. Cursus-oefe ning E H. B O. Voetbaluitslagen ra. Zondeg 15 Octob*. Nederl. Voetbalbond. Westelijks «fdoeliaf. le klasse. wlnn éLS,r er. i u -H nnom,oox* 25 Oct. 6 uur. Nieuwe Schouwbrag. CenosH u n 1 vennootschap niet in liquidatie -gaat ra geen Svmnbnnia HaariraiHnerlem—D. V. C. slnrViInffrwt. v.n.n H-» 1 .„„.Va J.. 3rlnPn0n,a' 1lu.A. 11 V V UDC slachtoffers vallen. Het personeel werkt tot de mogelijke voortzetting van het bedrijf mede door nog voorloopig op den gewonen voet voort te gaan. De voorstellingen, die nog gegeven zullen worden, zullen dus op hetzelfde artistieke peil stann els voorheen. Als voornaamste oorzaken van de moeilijk' Berkenwoude. Hier ter plaatse worden voorbereidende UtrechtU. V. V.-H. B. S. Rotterdam^: Sparta—Blauw Wit j Den HaagR V. V.- R. C. H. I Rotterdam Feijenoord—V. O» C. j Amsterdam A ja*—Quick Overgnngsklarae. M 9—0 2-0 0-2 2-1 3-0 heden noemde de directie het onbevredigende maatregelen getroffen tot h* houden ven een JJ«nuidenStormvogels— Hilversum schouwburgbezoek, alsmede de late uitbetaliifg Nationaal Concours op Hemelvaartdag1923 5*° Haag: V. U. C-V. V. A. t. n n c v n c der subsidies. fc Sfislttteltj viel door e» „.lokkige «mm.b<,h»»r® loop V» oinstartdtggbed» op No, 1TT75 4. «ontlj ^*7' Leeuwen leidde .chter de san- ten f 54000. Dit nmrnoer toch wa. toet alle» fBcU luerv°1!, af °p da ïcs"e dan bc" "a.".r B"Ka!»"d r°'d' ik iwt>te gtrij. »tm 4000 waar e» pram. te"er"£,."ï „teV». lKbb«i Km 50.000 aan verttoitd» fa, ntaar wlTddk 1niami.e' ,m het loot. JzlVJL iAS tPTO dep pr»ldent-coiitmi»ari6, valsch waren, het laaKrte tHMmt», wat nog eens extra 5000 jj, hTOr droeg het hem op. Hpt wsord werd sok nog gevoerd door mr. Luchtvaart. Luchtpostdienst op Engeland. De directeur-generaal der posterijen ea tele' grafie maakt bekend dat met Ingang van 16 600 Rijnl. roeden, gelegen in den Vereenigden October a. s. weder een tweede luchtpostdienst Polder en toebchoorende aan den Keer A. van ter gelegenheid yan hét 20-jarig bestaan van hei fanfarekorps Door Kuip tot stand gebracht, alhier. BMoop. Op de gehouden verkooping ten overstaan van notaris Maarschalk het tuinveld, groot DordrechtO. D. S.-Z, F. C. Schiedam; S. V. V.~ A. D. O. Hilversum't Gooi—Excelsior Amsterdam Spartaan-- IL F. C Reserve le klasse. A Haarlem H. F. C.—'t' Gooi II 1—1 HilversumHilversum II Rnplditns II 1—2 AmsterdamV. V. A. H Blauw Wit 11 3—2 1~« 0-4 3-0 1-2 0-3 1-1 leeft, Da malaise fa de industrie. In verband met de door den minist* van jrbeii reeds gehouden ra nqg te jreudra be- Ipreldagen met Vfinegonwoor«faf«s dei belrag- iitbbraoe gioejien uit de iadustjrie, toeft het to- •tuur van den Nationalen Bond van Handels- tn Kantoorbedienden „Mercurius" dezen be» «indapren gwwesra oj» de groote tofangs^ die ook voor de toxieia- e» ka«Ssqrked>raticii op het spel otaan, vsoraoov* deze groep «ratae» mers hty industrleele ordarnefwngev ia dienst- b( trekking is. uia w - Gen?e?do fe* «ta* «Pr secuur^belegd ^ïïdje, de *7760007*0 ön' de admutistratwre werkers in de bedhijven, Lfer 2000, weer een rad* 13,00Q, iosge- f ds tewkgerera raeermtaen afa hun mede- nraakt es het na* meneer ingweraen gebracht, «erkers betiteld, zekre zoo goed als weflre an- om er rviets voor te krijgen dan een las stukje «ere groep hty de mésotrie beteoktan arfheiders1 d* dan tot ratvragsttowije heette. De fa staat m«>et worden geacht, een oardeel te 8tukken waren nog itiet in orde, heette het. En »evenov*deiuo*eltyktodeo,,wdkeme»hetwfc-;^ mertschen hebben zelfs nooh een obligatie png tot een al ta wet good functionaerea d*ontrangm. Anderen moevtra hoorra, dat de obligaties, die zty gekregen hebben, ongeldig wa- IJ, de Vriese, diem het voorloopig comité in den 'arm genomen had. Deze zeide, dat men zich van era actie om de commissarissen aansprakelijk 4e stellen, niet* moeat voorstellen. Hij hoopte, w voor de gedupeerde obligetiehouders door j «ninneKjk overleg iets te bereiken zou zijn. Een aantal aanwezigen, onder wie oude mra- aohraw vertelden, hoe zij hun spaarpenningen, waarvoor zij hun leven long gewerkt todden, om zicfh een onbezorgden ouden dag te verze- toren, «aren kwijt geraakt san -de 6 pot. obli- gatieleraing van 100,000, waarvoor zooveel reclame werd gemaakt. Sommigen hadden hun Voor nadere bizonderheden daaromtrent woidt alhier, voor 4800. verwezen naar de p<jBtkantoren. i Raa<i dezer gemeente ral op Dinsdag Een Fronach duur-record. 17 October des namiddags 7 uur era aprabara Parlj., 13 Oct. (B. T. A.) D. ariaMinv™»«d«b'e IwrtetL Bossoutret en Droufain zijn 34 uur 14 min. 7y% sec. onnfgebroken in de lucht geblevra, wi Tol alhier, lorgcvvra» ..n Ben hr.r Dirk U.l B R®«"<lam! Sl.-rtla Hoog» II- FriJenoord II door ity het officieele fiuur-record op hun naam brachten. DordrechtD. F. t H-S. V. V. II RotterdamR. F. C. 1I-H. V. V. U Den Haag: H. B. S. II- Sparta Q De agenda bevat 13 pgntela, wtraarf» em B Hilv.rtumVicio'ria 'T'E. C vooistel van B. en W. om het noo«tige crediet it„L.K,d p r toe te stann voor verbetering van de drinkwa- I U,rochlVt ,OX~R- P' C tervoorzicning in Lang-Boskoop ra het einde van den Bleien- en den Reijerskooperweg. j Mej. W. Oost rum alhier, is benoemd tat dlrectrUrc-le*aret aun de mode-academie te Amsterdam. i De volgenda wtaa voorwerpen ztyn te- Gouda Olympia— A. S. C. ZeistZeist— D. O. S. DelftConcordia- D. O. N. A. R. 3e klasse P. Lalden: U.V.S.—Gouda Dra Haag V J.O.S.-V.CS. Reserve 2e klasse. Marktberichten. Kaasmarkt Ou de wat er, 16 October 1922. Aanvoer K)ö pat tijen. Goudsclie kaas le soort 757.60, rug te bekomen: een portemgpnaie, Inhouden- D Utrecht: D. O. S. D—Hercules D a de eenig geld bij J. Domburg, Borendstraat en UtrechtVoorwaarts II-Veloa 0 twee loodoaloutoJfa verbootten aan aan touwtje bij de gemeentepolitie. 2e soort 5359L Handel matig. Rotlerdamsche Veemarkt Aanvoer: 370 vette runderen, 231 vette ra groskadvert0, 666 varkens 2417 aohapoen lammeren. Prijzen: Te kw. 1 32X—1,40, 2e kw. 2,30 - 1,20, 3e kw. 1,10-1.-; le kw. 130-1,40, *o kw. 1,20-1,Ifa 5e kw 1.-90 et Knlreren le kw. 1,40-VpO, 2e kw. 1,20-1.-, Se kw. 90 Or-a 3-2 1-7 0—1 2-0 0-4 1-0 2-0 MUZIEK Concert jCaecilia". Directeur vra Spangen. Door de vorige uitvoeringen vra deze OLyMPIA—A. S. G 9-4. Met een drietal invallers bonden onze staAt genooton dra strijd aan, terwijl da ferarieten 1 invaller tellen. v Na wat zenuwachtig heen ra weer getrfe vliegt spoedig het eerste vinnige schot over hal doel onser stadgenoot en. Kort daarop vlbqjt aan schot van Homeman hoog ov* het andera cloai. bedrijven Om faster run tot bedoelde besprekingen met ver- tegenwoordige* van vferitgevers en w*kn*a*s fa onderscheiême fatdustritafa «oh éa vak fasatie der kantoorbetyjpnden toe te laten. OE LOONSVERLAGD4G 1U DE SPOORWEGEN. I Een mislukte conferentie. De oata*esMfa tusadbo» tie directie d* spoor wegen ra da person eedvertegenwoordig*a, die Zaterdag den gtataeten raaiy duurde, heeft Volgens tie Tal. geen veatata* apgeleverd De farectia wijkt tart ren haAr atendpu* af. Looroitrteffag bty Da (Schelde. In rerfcand met slapte in kt* bod rijf, worden volgende week op tie fabriek „De Sctoltie" 1 o«nen met 3 ct. per uur verlaagd, behfa- to voer jongs rahtadwn huaiiiwi 21 jé*. In de afdeclfag HkmtecheepwwAerij woedt «oor da arbeiders om de wedt gewerkt In de Weken, dat de arbeiders niet wertaq, ontvangen faj 50 vra tot toon. Hi* «lat van de besprekingen was, dat men een ifieuwe commissie benoemde, waarin de he* Ven Leeuwen niet zit. Ze bestaat uit de hearen Affena, Althuis, Gerritsen, De Vries en Ztyp. Een Nederland* in Duitschland veroordeeld. Wolffs Bureau seint ons uit Bwltyn In Juni van dit jaar wertien door inbraak In het slot de Ch?rh*t«burg era aantel waarde volle tapijten entvreemd. De beide aanstirhters tot dezen diefstal werden heden do* de recht bank veroordeeld tot één jaar en drie maanden en te* negen maanden gevangenis*ref. De personen, die dra diefstal hadden uitge voerd werden v*oordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. De Nederlander Vreeswijk, in wteos wijnhuis de tapijten verborgen werden, is tot vter maanden gevangenisstraf veraor- Sckdpen le kw. 85—95, 2e 75—65, 3e vereeniging hebben wij de overtuiging gekregen, |let lijkt alsof de favorieten alle krachten kw. 55. Lammeren le kw. 65—1.—, Varkens bet kaar streven is, ora, naast de beoefening ten Mfipranra om onze stadgsnooten vaa le kw. 1.03—1.06; 2e kw. 1—96 3e kw. van den koorzang, het Goodschc muzikale le- speelhelft te houden. Het lijkt zeggen we, 92 —65 licht soort le kw. 84 tot 94. •HPT CONFLICT IN OE Vrijdag hoefe tot totauur vra tien Chr. Bood le Kampen aas da patroons verzocht voorloo pig ara de loden ren <dkn bond verratte «ra der batoud reu laan toa te staan. Dit reresek fa ingewilligd, zoadat ren'nu af tot wedt ge- keel «til ligt. Zatonfagmiddog zijn in het Zuiden overal «Je febrietou der samenwerkende patroonsbonden fa de tagarennljverheid, volgens de genomen be- ifauüeu, gesloten. «Da fabrieken zullen eer* bij j^'irigfag vra den taoat van raken berapend IWordra In dra loop deaer week wordt in te- wrikautankringen ran «udiëntie hunner baotuurs- faden, hij den cmranlssariS d* Konfagfa Sn Noorfi-Brabont, verwacht, waarbij groote mo- gelijMreid tot het vinden eener oplossing wordt "oortihn. Te Efadhoven, Valkenswaard, de streek der y,e'*IL*" 08 Kempen staan ra wngerozr 45 st0P' Waarann ongeveer 3000 werk- liedeu Verbonden zijn. fc een onderhoud, dat de wethotfder van «edrfem in! Den Bosch, de he* Krijgsman, en Jfadfatoteur der gemeenteltyto Arbeidsbeurs in Den Bosch, de heer C. Foppole, met den minis- btaBen gehad, hebban zjj, jmmt tot Contrum mel(fa A© zekerheid gekregen, dat de ragoeeiiw pet, zal "bijdragen in een wachtgeldregeling, •wts tl» sigarenmakers niet staken. Die regeling 1 (.enden fieri ijn r'ftrij» truss#)* 7witn«rland Weenau 'Copenhuxen Oli ristten ia ^ttickhalm Ne»r-4feHr W1IS Ë1,H« KitKn 1 »ft Piot. Niet <>ft Nol lt 'te' H) Oo» uur I 8 O'»*/. ii» no jh 16 47.61 fil.%0 "57*/, 1W.87* I7.u7i 476" i>."*7l KI 60 47 •«60 te verrijken, daor het ten gehoore brengen spoedig hebben Stephanus en ztyn i van interessante werken, gedeeltelijk nieuwere,spel der onzen doorzien en succesoteveltyk won» gedeeltelijk minder opgevoeado. Ook de thans den hun aanvallen gevaarlijker. Als A3.C en» uitgevoerde composities waren de be lang» tel- 2-tal corners heeft ageslagen dringen de gas*Bl ling der tnuziekUefhebb*s waard, al bestond op. Een scherpe voorset voor het doel onra» (fit keer het programma voor h uit bekende, stadgenoot en wordt door den keep* verkeerd maar juist vanwege hun schoonheid, gaarne ge- beoordeeld ra na 20 minuten nemen de Leldto kozen, ««ken. _Jnofede leiding 9—1. Tetkena komen de gao*v Onbekend hier in Gowda wrat tot nu toe de' tar^M goed corabineeranti terug ra menig» cantate Comala van Ntel» Gade, den Deeoectow viraugéV doorbraak wordt onderst topt ta ml* De brand in de Haagse be Garage. De hoeren K. en E., directeuren ven de Mer- ctrrius-gorage in «te Van Slingtisndtstra* te den Haag ztyn Vrtydag op vrije voeten gesteld. Er is roldóhnde vastgesteld kunnen worden, dat de brand en de ontploffing ontstaan gijn, tengevolge van groote roekeloosheid ra nala tigheid, Niettegenstaande tot bestaande ver bod, werd fa de werkplaats toch meermalen gerookt, ooi ate pes benzine gebruikt wes. Alhoewel de béide directeuren dus uit het politie arrest werden ontslagen, wordt tegen hen «en utrafvrvolging ingesteld ter zeke zicht te tobben schuldig gemaakt aan tot misdrijf be doeld bty rat. 158 Wetboek van Strafrechtn.l. het veroorzaken van brand, ovetsh ooming of ontploffing, do* schuld, onachtzaamheid ta nalatigheid. 'Het luik dicfageworpen. Te Haaften wilde era juffrouw dra kelder, vaa to*'woning, waarin rij ©enige werkzatiw beden had verricht, verlaten. Boven aan de trap geftomen, werd tot kelderluik plotseling door een ha*« kleinkinderen dicht geworpen. De Juffrouw sloeg achterover en werd bewuste loos opgenomen. Eenige uren lat* is zij over- Man. Steiger ingestort Zaterdagmorgen te te Veteenfauw tie nteag* 9. 4e ta aanbouw atynde bijzonder# Mrisjnnchool fagretort. Drie werklieden, Jaspers aft Peuten, en L Lommen en H. Donders uit VoHteAurgi vielen vra 7 "Malei hoogte naar bomden. i..r^r. hceeg «en di&beleu beenfrectuur «goiemn«*ei» lun siasen. uie rt jjeumj D duren tot de ontvangst vra een niebwe or- «matige inwemBge faramngen. P* «tao vjn **n de Spaansche regie, die begin Jranoritien Ctenerakundigen Dienst Is hty naar tot Zie- componwt, dfe door valo fajn* werken de ate op korten afstond doel. Onze gemeen© mustekliteratra* zoo ze* san zich dernemeu tegeuaanvallen, maar tot votiedt heeft verplicht. M«restal toeft dese componist In bockstel toeft geen mod te deze al te elan, zoo- zijn muziek werkelijk iets 1e zeggen ra munt hij de» do keeper d* gezien weinig t» doen krijgt, uit boven velen zijner medebroederen, di© vaak h« de tweede Helft heeft AS.C. tot voordeal gladd* loopende en makkelij kar aansprekende van den schuin over het veld «taanden winti, wraken maakten, (we statiën fern „fabriceer»Toch farcaraen onze stadgenootra spoedig ©an den") dan Gade, zond* echt* den tiwmr te 3-tal corners, waarna A.S.C. hef spe' 'n kra© raken, die tot genie kswneikt. 'dra neemt. Twee gevoarHfke aanval!* volran Of Gade zich juist ta Comala op rijn toot maar worden gestopt. Een tourig schat aan ons getoond heeft? Vty voor ona moeten van Van Btyk kon de keep* eferfm redden door zeggen, dft niet dadelijk te kunnen toegeven; comet to slaan, die niets oplevert Weer volgt hoewel rijk aan bwchrtyrende passagen ra to- zchwpe voorzet nu van links, de keeper ba ren, kon «fit weA toch op den duur ons# aaa- oordealt wederom tienen voorzet verkeerd ra Zooais wij reeds tobben gemeld zal de stem- dacKt niet voldoende gespannen houtieo, om het t cigoo doeA 0—1 Spoerlie hierop volgt ming vra de kklen van de Remonstrontsch Ge- bijv. te prtaeraem boven zijn me* bekende,3 tat era »rode voorset van r«&ta, dl© ra ref Gemeente voor de benoeming van een, pre- mede opg©vo*tio „Erlktarigs Tochtor". Do trite i 'fakfatiraen onhou&aar faset 0—3. Nog te tol dikant plaats hébben op Zondag 22 October t voering van Cornola voldeed aan hfllltyto de groten nfet voldoende. Ue eetouuuwchng des sniddngs van half 3 tot 4 uur. Het twen- etechen; faramv, dat bfl het beginko* de wren-i ziet^ raeda op ztyn klokje en fat esn woarrat y tal bestaat uit dn F. Kteijn, predfimnt te Lo- nenzang zoo met klonk; hel JA uty 'Auf, La ut trekt» ecaart de imdvoor raet een treartgen tafi - schaüt das Horn" had weinig rag van rfeest- bel na 4 ta het not Vacature predikant Rem. Gerat Gemeente.^, chera en ds. L. B. Houtgost, predikant te Bos koop. Vera de leden d.Gemeente zal gedegen heid bestaan middags te 4 uur bij tot ope nen ti* htembus tegenwoordig te ztyn ra den uitslag der verkiesing te venwanra. Zeer zeldzaam. Vrfeig, de leatste dag d* trekking van de Ned. Staatsloterij, is op no. 11775 tie heme prijs van 1000 met premie vra 30.000 en f 3609 garellen, we Ik nummer ook tweemaal is verkocht door don hoer A. Vetfaaft, It Ho ren 130, drier, die hoofdagent fa von „Het Witte Kntif Vah tien Bergh's Kinderbioscoop. Era der tindervoorstotthg*» tile tety Bote»» dag ta „Thalia Theater" bijwoonde*, georga niseerd door vra derv Bfergha Friteiaton Rate terdraa, wa» goed bezocht door de jeugd. Eerst veel gekletaWt de zittingen der Uapfaoelra, blijkbaar era prettige bezigheid voor era deel dw Jswtiiga bezodw*, totdat Afa titotier «ecti in de saai ra we een mooie natuuropname 4» oien toef «ra vim lieguitz, de hoofdstad ren S- raat rata rarata» ilii iB >i«» en parken, verwoirodo vijvers met de vtotona refe ra ondeia planten volgden jfaarop. Ara drlfdgra Krijgszang" ra mankte daarom nfet den fadruk, titan tilt faota geconcipieerde koor wekken moot; ook bij hot 2e „deer der Krfa» ger" „Auf, Auf in dia Sclriacht" geven deze krijgers wel wat wan «I te vra! zfcchtmoedlg» heid blijkt. Veel bet* klonk h* to* „Wtr wandeln afa dem Sturm dundh't Feld", en ook hot „Geschlagen 1st die grimsze Schlacht, ter» wtyl ta het liteBiifir ta bat ko* „Entfloh 'n Ut der F eindt Getttse" de iranaeonang verdienste lijk klonk. Het vrouwenk o* klonk retieHjk goed; sfe goade fa ctx amètr, «ok de gemengde koren klanken reedienatefijk. De vertolking ven ErlhBnlga Tochter was te loven; de aardige conceptie van den hsackrB* vend vertellenden proloog „Harr Oluf hielt ra sein Roos" Het «ah thaqp we* mm U Btzarvdere vasmefafing verdient de goeftatefatatatag door toé koor van tot Morgen- geaang Jhn Osten geht tifc Soruve suf." Tot slot Max Bruch's hslrati» Ballade ^chön _lleu", «let eveneens verd| —ov vertolkt w*d; k—re-n*. iladu-r ,.ti» h— uit. errettet die ak. Tr»"r «mgnKMrde ah —4. Om. tra^tit .tad^MDK, «t.J. W» Mat- ieidde nltit.k—td. U. V. ft.GOUDA 0-3. ÏH Mgtgiut Kt. rat htn c—b. ht it «oilt. «rijd wiu liMewt 3 ko.tk.1. putti—t htawn ut h» I». tem Vort roor kt nmiljftt.. d» mrttt helft piwttt h«t—f d. „KMI. achutrho—ie m KOOrt onhoudbnor 0—1. Na d» hen—WH tmm era. u-it-tootien nel utkrn «t Vt. Dm» «etd. de ecot. cp tol 0—3 No, eevn Vwant» de „uttoer» of. telt» r—dl wordt »n twtt ttf«pn»t docht .1. Bmm op Vetni». wijl. dh wtotVwaM Hi-M MP Goud» MMt MB h» woord. Dv—r de UidMB.r» morVwon» m—rrWx» doelpt» T->—toni»oh WMrn«tl«irt, Nut MMtntotine ht d» agorfMt rut 16 gpeiouM 1 - Hoo„.t. «Md 773.4 m V.W«MWi, ittftM «Md 1915 Iftorrtfc t VMttwWw .1'. —d M 17 o» t >5 «ML MM a tlh ê-êb wMthj» d. toproaiw Zwokk. tot rottig. 0. tot -nd. mHU porti] ooggtue. rerdl»d» 9l|nl. 1fc«r Mt «ot «Mt «f WH heet ik* M—H© *©4 h «tht« tdot «erk en het kw»m m «tor, dM «etr. Ma kood»,. b W V» v V V V w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1