1G LOEI *215 keil NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN pERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 61. Jaargang' lint da PEN d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. VVADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN. BUITENLAND. FEUILLETON. neldfg. Giro-reke- 23. Tele- gedragen. LT ÏECHT. Abonnemintai scii Cotrul linonui door NENDIJK, RECHT. o. 15060 Dinsdag 17 October 1922, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen In den Maalstroom I 8588 270 <b* k met de m de be twijfel to sche Be- yeranderen, CARMEN SYLVA. M M- N M (Wordt "T«W o •Btaö.' «i Boek- Mood. Over de ónze weg. iede, dat daan. )uw voor ikklng td r plaatse drag to i onkoa- dezer op deleeoing :ht en na «haam» ilsleven. weduw- oonhefd gevoel s- Js moe- hebben plaats gehad, zijn er vanochtend in com munistische kringen tal van nieuwe arrestaties gedaan. Tot dusver is er slechts één persoon bij de relletjes gedood, een arbeider. Het aan- nbebipH au 197.00 rea- •ntaat lelt allo tdig ge- dfl Een kunst- verhoo- van ‘t Nikolsk verlaten. De Japanners zullen aen Sovjet-troepen tijdelijk beletten Wladiwostofc binnen te trekken, totdat de onruiming van Sibe» riö door de Japansche troepen voltooid ia. r. Inlel- rij dacht mis der en hu* Uk. Hu- prostl- Ift, De mdaatf- )e man: tocratiö lillende :end n. DE a Stand de 980 ling keurige K eoii- gaven onzer verwachtingen leidt - VMB ■ttag. L000 00? GOUDSCHE COUBANT. aB0N16™eNTSPRUS> ter rtzrtul /2JS, pra wrat 17 eent, mat Zondeg.MM mr kwntral fiM, per week 22 eent, ovenu waar de braorgü>< p., looper foochiedL franco par poet P«r kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDAè hU out agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaus zijn dagelijks geopend van B—5 uur.j Administratie Tel Int 82| Redactie TeL ML „Nu kan het ook wel eens weer veranderen,; anders blijven de klanten wegT had die hem gisteren toegeroepen. Hij hnd mevrouw Percy wel geld te leen kunnen vragen, nwyir hij kon haar niet goed meer uitstaan, sinds ze eens in tegenwoordigheid van anderen gezegd had „Hans, elke tip die ik je geef koaf kus, vraag het mijn man maar.” Misse lijk dat die vrouwén altijd dadelijk over kussen praatten. Hij wist heel goed, dat ie hem slechts in verlegenheid wilde brengen, om dat ze er X l'___ Daar hij juist de stem wisselde, móest hij ook nog goed vindep dat ze lachte eb zijn stem oversloeg. „Mister Kukeleku” noemde ze hem dan. Percy- Well zelf kon bij niet vragen, die jam merde bovendien af, dat hij nooit een dubbel tje op zak had. Zij nam hem alles dadelijk af, opdat hij het geld niet in champagne zou om zetten. Dat deden ze namelijk graag, de heeren jockeys, m de morgenuren bij het trainen, ze gingen in de qchterkamer van het café zitten en hielden iedereên vrij, die er zat of binnen kwam. Tweemaal had zijn vrouw hem vandaar moeten halen, stomdronken. En daarna kwa men er twee rekeningen over vier- en zeven honderd mark. Sinds dien tijd had zij dm sleu tel van de geldkist. En ze was wel in staat om te zeggen„Ate je me*een kqs geeft, krijg je twintig mark." Alleen maar int overmoed en omdat aa zien wilde, hoe rood hij werd, en er zich over dood te lachen.” Neen, daar kon hij niet gaan laenonF Dan ging hij maar liever vandaag met zijn moeder naar de kerk «n droeg „voor zijn part” het gezangboek. „Zwaai zoo met" vermaande EMaa. ten voor de raddraaiers gehouden. De hoofdcommissaris van politie heeft aan 'n vertegenwoordiger van Wolff een uitvoerige verklaring afgelegd, waaruit blijkt, dat alle maatregelen waren getroffen, die ter bescher ming van de vergadering en verhindering van het verstoren van de openbare rust en orde noodig waren. De betrokken post van de Sohutzpolizei had niet gerekend op een zoo spoedig begin van het tumult en zal daaryoor ter verantwoording worden geroepen. De ge beurtenissen hebben aangetoond, dat de ons door het verbod van de Entente afgedwongen ontbinding van de innerlijke organisatie van de Schutzpolizei vroeg of laat haar kwade gevol gen zou doen blijken. Vrijgesproken, Berlijn, 16 Oct. (W. B.) Twee gewezen officieren van het vrijcorps-Lut'zow, dat heeft deelgenomen aan de onderdrukking van de Berlijnsche herfstonlusten, hebben vandaag te recht gestaan voor gezworenen van het Landgericht te Berlijn, wegens het doodschie ten van twee bewoners van de Holzmarktatras- se, bij wie wapens gevonden waren Beide be klaagden beriepen zich op de vergunning om te schie ten van Noske Zij werden op verzoek van het O. M. vrijgesproken. Uit Opper-Silezië. K g.t I o w i t z, 16 Oct. (W. B.). Tengevolge van het toetreden va*' de Duitsch-socialistische partij in Polen tot de Duitsch-nationale club in den Seji", he< ft de onafhankelijke socialistische partij in Polen het vroeger met de Duitsch- socialistische par ij gesloten verdtag verbro ken en niet bestaand verklaard en heeft zij haar voor Kattowitz en Königshötte gestelde candi- daten teruggetrokken. Bovendien eischen de on- afhankelijken de teruggave van de voor ver- kiezingsdoeleinden beschikbaar gestelde 90.000 mark Ze droeg haar mooie, blauwe lakensche eos- liram, «Jat met zware rijde gevoerd was en haar lichte blauwe oogw bh donkerder en zachter deed schijnen. Z* rag hem dikwijls van «er zijde Mn. Wat was hij groot gewonden en zoo kaarsrecht! Hij had het slanke, elegante Sguur van zijn vader en daarbij hot ronde, korte geafcht «ooale ha» familie dat had. Ze moeateena met den jongen naar hub, hem laten zkn, laWn bewonderen en ook zelf iets aan - t ze had, zag* ae hun weinig, nauwelijks aan de maaltijden. rus in veriegenneiu wiw orengen, wo- ,.V n-, .1 pldzier in had, de hij een kleur kreeg. A db ri? twe^d irwW 'wiek taUt Sanatorium gebruikte. Op dte degen «t haar man in de ried en Hana op zijn keener. En een eigenlijk' famHiekvim leidde ze handt nbt meer. Ze voelde er het mb ook ifet run. H» óofren (mH M ri, Huw’ rapprWn bekmb, xoolde M hm», wnte, ook dntMiJk wdwijoro. Altijd wo, hij -en <k> eemlmt, «wol, •rik. primK bH l~re» «hwn h«n pm»kk~ tijk t, rallen en W ireen reden te ewen. ni hij In vrijen tijd deel AHe«n ,b hij hrm.b eMvraoribn gnt, kram hij wel een, era «np, «ader ux«» vm hur krak, mrar oendrt het wx> hoorde 1 Uj hM hemt mrakw, arrive Jk w h- Mgra dra UW I, nrnt «okT Sindsdien tijd wist hij, hoe hij aan zakgeld moest komen. In het begin was hij voorzichtig en als het eens verkeerd ging en hij zonder een cenf zat, liep hij zijn moeder Zondagsmorgens in den w^gr ffbM? mee naar de kerk en maakte van haar goede stemming gebruik. Dat had*lij al lang niet meer behoeven te doen, altijd rammelde hij met het geld in zijn broekzak, maar de laatste dagen liep hem al les tegen. Waf hij had, had hij er bij ingescho ten, en dat was hèt minste nog. Maar Tante Susel, die zag hem altijd met zulke wanhopige oogen aan, als hij in de kamer kwam, waar de klrtfhe Kurt lag; en gisteren had te hem op gewacht, toen hij uit school kwam en bijna was zij midden op straat gaan huilen: „Wat begin ik, wat moet ik doen? Ik heb immers niets meer I” En zij had mfer aldoor weer ge zegd: j-ieve, beste Hans, kun je mij niet hel pen Kun je heelemaal niets doen tot hij lomp was geworden en in zijn boosheid beloofd had, haar ie zullen helpen. Wat hij beloofd had, wilde hij doen. Moeder moe» weer eens bij springen, maar geducht I Bij haar lag het geld toch hnmers altijd bij hoopjes op tafelAls het geen Zondag geweest was, had hij zijn fiets verpand, maar men kreeg immera ook niets meer voor een Hetsl Tien mark hoogstens! Wat Welp hiet tien mark Het was zeker dat Party Well iets wist, een fijnen 'tip I” JJaar kun je genist je heelen spaarpot op wrtten" had de knappe mevrouw Percy'gezegd. „Spaarpot, mocht wat I Die wist er wat van! Geen dubbeltje had hij meer! Bovendien had Je regen den grond week gemaakt, alle favo rieten vielen. Een sigarenhandelaar had de laatste week vijfduizend mark aan de wedden- achaopen optrestrekw. Londen, 16 Oct. (N. T. A. Draadloos). De iede van Lloyd Georgé geeft ’aanleiding tot veel twistgeschrijf en tot allerlei beschou- - wingen. De bladen, die de regeering vijandig tal gewonden wordt op ongeveer'100 geschat, gezind zijn oefenen kwistig hun kritiek uit en Onder de gearresteerden worden 12 communis- algemeen wordt aangekomen, dat deze rede de voorbode is van een zeer spoedig op handen zijnde verkiezing. Een conferentie van de lei ders der beide groepen van. de coalitie wordt deze week als zeker besdhouwd, Intusachen neemt de politieke activiteit in het heele land toe en het is duidelijk, dqt de partij-órganisaties zich voor de verkiezingen gereed maken. Londen, 16Oct. (R.) De politieke toestand blijft zoo duister en ingewikkeld als ooit en de belangstelling is thans gericht op de bijeenkomst van unionistische parlementsleden, die inder haast togen Donderdag is bijeengeroepen. Naar verluidt, zal Chamberlain een uiteenzetting van den toestand geven en zal er worden gestemd over de politiek der partij. Als de partij zich te gen de coalitie uitspreekt, zal Chamberlain, die de vorige week den nadruk heeft ge’egd op de noodzakelijkheid van het handhaven der coalitie, in een moeilijke positie worden geplaatst Men spreekt over de moge1ijkheid"van een splitsing in de unionistische partij. Ondertusschen is er heden een vergadering van unionistische minis ters gehouden, en heeft Lloyd George, voor hij uit de stad ging, gesproken me't een aantal libe rale ministers, alsmede met Birkenhead. London, 16 Oct. (R.) Een belangrijke con ferentie van unionistische parlementsleden, is te gen Donderdag bijeengeroepen. Alle unionisti sche leden van het ministerie zijn uitgenoodigd, haar bij te wonen. Chamberlain zal een verkla ring over den politieleen toestand afleggen. Lloyd George, die op 21 Oct. opnieuw spreekt in een nog niet genoemde stad in het Noorden van En geland, heeft vandaag geconfereerd met Cham- I berlain, Lord Birkenhead en Churchill. Londen, 16 Oct. Churchill,, die mor gen een belangrijke rede zou houden, moet het bed houden wegens éen aanval van maagdarm - catarrh. eenige andere regeering tot nu toe ooit -heeh betaald. Bij het torsen vnn dezen last, neemt het Britschê volk den zwnanrten belastingdruk op zich, die ooit door eenig volk ter wereld is gedragen. Dit geschiedt te midden van de ver woestende depressie in den Britschen handel en in een tijd, dat Engeland gedwongen is meer dan een mil Hoen werkloozen te steunen. Enge land is begonren te betalen wat het schuldig Is zonder hoop om te ontvangen, hetgeen an deren het schóldig zijn. Een mooier voorbeeld van flnancieelen heldenmoed heeft nimmer een volk geleverd. Niemand kan voortaan zeggen, dat Engeland, toen het aandrong bij Amerika op vermindering of annulering vnn da inter nationale schulden, trachtte te ontkomen a«n eigen verplichtingen." ALBANIË. De Volkenbond en Albanië. GenUe, 16 Oct. De Volkcnbondsraad heeft besloten to* de benoeming van financiee- le raadslieden bij de Albaneesche regeering. Deze kwestie zal door den raad behandeld wor den als een urgente aangelegenheid on van dit besluit zal telegrafisch aan de verschillende bondslieden worden gevraagd, zonderdat eerst de eerstvolgende zitting wordt afgewacht HONGARIJE. De Hongaarsche legitimisten. P r a a g1 4 O c t. (T. S. P. BA. Te Boedapes* Is gedurende drie dagen in aanwezigheid van drie ministers en verschillende andere hoogge plaatste personen het nationaal Magyaarsche Katholieke congres bijeen geweeaj. Het geheele congres was een onafgebroken betooging der legitimisten. Er werd hulde gebracht aan „ko- nlng” Otto en een telegram verzonden aan ex- koningin Zita. ROEMENIE. De kroning. B e r I ij n, 1 6 O c t. (N. T. A. Draadloos). Gis teren vond de kroning van Ferdinand I als heer schar van Groot-Roemenië in de stad Karlsburg in Zevenburgen plaats. Als vertegenwoordiger van Duitschland nam de gezant te Boekarest, Freytag, aan de plechtigheid deel. Oostenrijk was eveneens door zijn gezant vertegenwoor digd, terwijl de meeste andere Europeesche sta ten bijzondere delegaties gezonden hadden. RUSLAND. De Golos Rossij in andere handen. Be r 1 ij n 16 Oct. (N. T. A.). Het te Berlijn verschijnende Russische blad de Golos Rossij is aan een groep van den rechtervleugel der soci- aal-revolutionnaire partij onder leiding van Kerenski en Sensinof overgegaan. Genève, 14 Oct. (B. T. A.). Het comité- Nansen voor hulp aan Rusland meldtVerte genwoordigers van Nansen in Oekraïne deelen mede, dat de hulpverleening van de sovjet- overheid onlangs heeft moeten ophouden, bij gebrek aan middelen. Het was noodig verschil- lepde bestaande noodkeuken» te sluiten De overheid zit overal diep in de schuld en is in sommige districten geld aan de organisetie- Nansen verschuldigd. Uit de republiek van 't Verre Oosten. Wladiwostok» 16 Oct (R.). Het witte front is gebroken. De witte troepen hebben Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling vnn Mevrouw Wesselink—van Rossum. in naam de vrede verklaringea uitkomen. mogendheden, die rechtvaardigheid spraken, bewaaid. In zijn Franklin Bouillon ook dat een der voornaamste redenen voor de moei- lijkheden, die lijdelijk de besprekingen "te Moe- dania belemmerden het niet toelaten was der pers hetgeen later door generaal Harington ruiterlijk werd erkend. Ik, zeide Franklin Bouillon, heb in de Oo» tersche crisis geheel m» de traditie der gehei me diplomatie gebroken. Op 18 Sept seinde ik ipontaaa, aan Kenud, daarbij een beroep doende p da vriendschap tusschen ons, die iw dagen van beproeving tussriben ons waa beze geld om hem peisoonlijk te verzoeken geen mi litaire bewegingen te doen uitvoeren en Ifeen enkele diplomatieke beslissing te nemen, «ho rens mij te hebben gesproken. Kemal antwoord de: „Ik verwacht u, maar spoedig. Uw vriend Kemal”. Terwijl Franklin er op die wijze in slaagde Kemal de militaire operaties te doen opschorten, kwaïn het besluit der geallieerden af, waarbij op Frankrijk» voorstel de teruggave ESTLAND. Regeerinirsmris. Berlijit 16 Oct (N. T. A.). Uit Reval wordt gemeld^ dat er een regeeringscrish in Estland is ontstaan, die. veroorzaakt is door he« aftreden van den minister van buitenlandse!» zaken,' ten gevolge waarvan de regeeringscoclh tie^is uiteengevallen. TURKIJE. DE KWESTIE VAN 7 NABUE OOSTEN. Verklaringen van Franklin Bouillon, Parijs, 17 Oct (Havas). Franklin Bouil lon heeft voor vertegenwoordigers van de pent een overzicht gegeven van het gebeurde in ven. band met de conferentie van Moedonia. Hfc bracht daarbij een telegram in herinnering, dat hij aan Kemal zond en diens antwoord de«d hem vertrekken. Onmiddellijk na tnyikomst t« Smyrna had Fianklin Bouillon een onderhoud met Kemel en leidende burgerlijke en militair* personen. Hij stangde erin de Kemalistisch* re gering erto* te bewegen haar militaire opera- tiw geheel, t* doen staken tot de conferentie van generaals zou hebben plaats gehad. Vers volgens besprak Franklin Bouillon de verschil- lende phasen der onderhtmdelingen en toonde aan, welk* moeilijkheden zich voordeden ten gevolge van de slechte telegrafische veridndm- gen, het verschil in tadl en het temperament 4er militaire onderhandelaars. Hij legde voorts des nadruk op de loyaliteit en de goede trouw, waarvan d* Kemaïisten bij de onderhandelm- gen vnn Moedanm blijk gaven alsmede op het verstandig optreden van Ke-mal zelf, «Be, hoe wel zegevierend, zijn legere tot staan bracht Als resultaten der besprekingen te Moedanta gaf Franklin Bouillon dm ook op h» niat late» voortrukken van het Turkscho leger en Tur- kjje's verbintenis geen soldaten naar de Euro- peescho oevers der zeeöngten te zenden. Hij toonde voorts aan, dat de geweldpolHiek het sluiten van een wapenstilstand slechts ver traagde, terwijl dank, zij den invloed va» sommige der word deed DUITSCHLAND. De verkiezing van den rijkspresident Berlijn, 16 Oct (N. T. A. Draadloos.). Bij een bespreking op heden van den ’ijkskan- itelier met de leiders der coalitie-paitij der puitsche Volkspartij en der Beiersche volks partij over de kwestie der verkiezing yan den pjkspresident, hebben de niet-socialistische par tijen er opnieuw op gewezén, dat het niet doel matig was deze verkiezing te houden op '5 Dec., bij éc tegenwoordige politieke en economische IMnstandighedem Daar de sociaal-de.nocraten pok in 't algemeen meegingen met deze opvat ting, zal de veikiezing waarschijnlijk worden pitgesteld. De sociaal-democraten hebben ech ter voorgesield den «^ambtstijd van president Ebert te verlengen tot 1926. Over dit vooistel gal nog verder worden onderhandeld. DE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 16 Oct. (W. B.) In den rijksraad Beeft «ie rapiporteur geconstateerd, dat na het moratorium van 21 Maart 1922 720 millioen goudmark aan betalingen in specie en 1450 mil joen aan zakelijke prestaties moesten worden opgebracht, hetgeen toen berekend naar de ver houding van 1 tot 70 151,9 milliard papiermark uitmaakte, terwijl thans de verhouding om het bedrag te herleiden 1 tot 700 is en dus het tien voud van het’ bovengenoemde bedrag verschul- <Bgd is. Een dergelijke vordering overschrijdt plke verstandige maat en men kan er eigenlijk «Heen zijn schouder oyèr ophalen. De Duitsche graanpoli'iek. Berlin, 16 Oct. (W. B.). De Pruisische |egeerin£ heeft bij «len rijksraad een voorstel pgediend om deverhooging van de prijzen h»r de verplichte graanleveringvn aan de landbouwers uit te betalen in den vorm van Ehilisalpeter, dat uit het buitenland moet wor den betrokken en in bijna onbeperkte hoeveel heid verkrijgbaar is. Hierdoor zou reeds de pogst van 1923 met 3 a 4 millioen ton graan ferhoogd worden. De botsingen te Berlijn. B e r 1 ij n1 6 O c t (N. T. A. Draadloos). De geheele Berlijnsche pers met inbegrip van de iVorwërts, met uitzondering echter van het or gaan der commurtisten de Rote Fahne, veroor deelt de bloedige botsingen te Berlijn tusschen Communisten en nationalisten. De eerste be richten' waren eenigszins o vei dreven. Bij de •traatgevechfen werd slechts één persoon ge- 1 dood. Het aantal gearresteerde personen be- idraagt tot dusver vijftig. Ber 1 ijn, 16 Oct. (W. B.). De Rote Fahne publiceert vanavond een oproep tot een pro- testbetooging wegens de gebeurtenissen van gisteren bij het Circus Busch. Berlijn, 16 Oct. (W. B.). De Duitsch-na~ tionale fractie in den Rijksdag heeft een inter pellatie ingediend, waarbij, met het oog op de gebeurtenissen bij het Circus Busch, uitbreiding van de bestaande, en invoering van nieuwe wet telijke maatregelen tot onvoorwaardelijke be scherming van de vrijheid van vergadering en Van de persoon wordt geëischL Ber 1 ijn, 16 Oct. (W. B.). In verband met de relletje» die gisteren bij het Circus Busch FRANKRIJK. Achteruitgang van het communisme. B e r 1 ij n, 16 Oktober. (N. T. A. Draad loos). Het rapport van den secretaris-generaal Frossard, dat bij de opening van het congres der communistische partij te Parijs werd voor gelezen, toont een achteruitgang van het com munisme in Frankrijk aan. In «len. tijd van een jaar verlpor de partij meer dan 60.000 leden. Van de 131.000 leden heeft de partij er thans 1 n.l. nog slechts 71.000 over. ENCELAND. Uit «Je Britschê politiek. Londen, 16 OVtf (R.) .Vanmiddag werd een vergadering gehouden van unionistische ministers, teneinde te beraadslagen over een meeting van leden def Unionistische partij, die bepaald werd op 17 Oct., waarvan het groote lijks zal afhangen, hoe de toestand zich verder zal ontwikkelen. In sommige kringen is men van meening, dat Chamberlain erin zal slagen de partij op zijn hand te krijgen ten gunste der coalitie. Maar anderen gelooven daarentegen, dat de meeting zal eindigen met een definitieve breuk. had hij al zijn tegenwoordigheid van geest en de hulp van het dienstmeisje noodig gehad, om het ontbreken der voorwerpen op een geloof waardige manier te verklaren. Dat ging dus ook niet. Hij leende wat van een paar jongens, en dat was nog erger, want z® maanden hem op niet heel fijngevoelige manier. Tenslotte sloot hij een overeenkomst met henals hij zijn schul den niet op dien en dien dag betaald had, zou den ze allen het recht hebben hem een pak slaag te geven. Iets zouden ze toch hebben voor hun gelei, in elk geval een mop. De dag van het vonnis naderde op een be denkelijke manier, en hij dacht er al over, of hij maar niet liever op genade of ongenade zijn moeder in het vertrouwen zou nemen, toen zijn vader hem vroeg of hij mee ging naar Straus berg**om zijn vric'hd Percy Well te zien rijden. Als een jongen van vijftien jaar zag de jockey op de lange voskleurige merri* er in zijn blauw met wit gestreepftfitlaspakje uit'en zijn jonge blonde vrouw nam dadelijk vaders arm' en paard bij den halster nam om het rond te lei den. Hans hoorde nog hoe zijn vadér lachend zeiJammer ik zou vandaag graag op uw* ra -1 woorddenu niet, maar in den derden vjedren. Vast en zeker I” „Vast *n' zeker." Die woorden hadden een eigenaardigen klank voor hem gehad Jongens uit de school spra ken hem aan of hij een mark voor het wedden wilde geven. Hij moest ar zijn vader toch een vragen I Zijn vader wierp hem een mark toe, h« ran «tuirar WH, ra hij vertel* lercras wu hij eehooni had ow be. paard 8a 1 Misschien had.Hana van al zijn schooimak- kers de grootste kamer, de meeste boeken, het ■oliedsfe rijwiel en het overyloedigste ontbijt, ^aar hij had in ieder geval het minste zakgeld. Als hij er om vroeg, zei zijn moeder„Wat je t^odig Jiebt, krijg je toch wel I Geld is niets »oor kinderen!” ----- - Hij scheurde zijn boeken uit de prachtbanden, praatte druk met hem, terwijl de staljongen het ’«kocht z. voor .„kei, centen topte «m- *-'---- Zantenpapier in de banden, opdat zijn moeder Kiets merken zou. - - - r»ra Zijn voorrond voorwarpra, die hij yer- -man gewed hebben ra hoe de jonge vrouw ani- Joopen kon op waa, liet hij zich door huia- ----- houdster, <üe hem graag lijden mocht, appels «n chocolade jn zijn school tasch stoppen en ■ield groofcen verkoop in^het speeluur. Dat een poosje heel goed, tot de huishoudster ®oor Büse om de een of ‘ïhuiere reden, ze poemde het toengebrek aan inzicht ia het huishouden, ontslagen werd. Eens bracht hij Ook e*n oud pak waar hij uitgegroeid was en Ondergoed naar den uitdrager, maar bij «ie ge- BMndali&Mi* «M^ti* VO» ZÉ» feM Draadloos uit Londen d.d. gisteren De eerste-minister heeft vandaag met Cham berlain en andere ministers geconfereerd. Van avond zal er een afzonderlijke bijeenkomst van conservative leiders gehouden worden. In den loop van de week zullen voorname mannen van alle partijen het woord voeren. Men verwacht dat de leiders van de twee vleugels van de coa litie verklaringen zullen afleggen, die op den po- litieken toestand licht zullen werpen. De schulden aan Amerika. Washington, 16 Oct. (R.) De Morgan Company betaalde voor rekening van Groot- Brittannië aan de Federal Reserve Bank te New- York op rekening der Ver. St. een chèque van 40 millioen dollar, zijnde de interest der Biit- schc schuld aan Amerika. Uit Londen d.d. gisteren: De annkon<Mging van de betaling d.d. 16 Oct. van vijftig millioen dollars door de Britschê regeering als eersten termijn op de oorlogs schaden aan Amerika, heeft in Amerika een ezer 'gunstigen indruk gemaakt. De New-York World levert het volgende commentaar „De Britschê regeering is dus begonnen «an de Ver. St. grooter bedragen te betalen dan ADVERTENTTKPRUSt Uit (kradn en omMnücm (tahoonmd* tot den berorrikrinxH 1—J5 i»gels LBO, elke regel meer 0.25, Van buiten Gouda an den haznrgkrinit 1—5 regela f UUi, elka regel meer 0.30. Advertentiifa te bet ZaterdagaunuMr 10 40 bijslag op den prjje. Liefdadlgheids-advertantiën d« helft vnn dan pHJa. INGEZONDEN MEDEDEELINGKN» 1-4 regela ftM, elk» ngai meer f OM op de voorpagina 50 hooger. Gewona adv, entiën en ingezonden mededeelingen bU eontraet tot «eer geredueee»» den prija. Groute letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezqjden door tnaaehankomat van eoUeda twirha*- delaren, Advertrntiebureaux en onze' Agenten en moeten daag* vóór da plaatidng aan het Bureau *ön tegekomen, temeteda va» opnam» varzekard te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1