uwen! i f .EN i «IC ?ep Urfwerendt m frluch* i reiniging* aanda tand* bovendlaa ronditoffan, dar tanden toch alle i «sWHlea \Era»mtó* cht In fraaie I f 0.50. annonc^ tt> naatn M ingt gratii pro'fdoatft j dagen. NïEUW§- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBA» KERK a. d. yr lenden prijs hedraagU Kbet|Un^deM o bekomeiji bf I Woensdag 18 October 1922. d BUITEK AND. "1" FEUILLETON. j In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. urstof I, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- i OUDERKERK a. <L IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ISVROUW" I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- Feestdagen irinas Ttorico tfarrlanö 61. Jaargang^ o !HT- j te t® luisteren naar, t tejjzeggen in zijd, je politiek, di<4 hjj irt' •S al 0.16061 i Ingozonden Mededeelingen. t 15 'w i ien zij weer- ieuwe verkie- helderen, dat ertfPrima rood. Wgn Vaatwerk ie nrllzen abonneme per kwartaal f franco per po® Abonnementa MJ ons* agent* Onze bureau Redactie TpL fi Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. de Mtoring iwkkt», Sutkaril Varrwakklng, patla. 8600 vorm aan ten aanzien van wat bij bepaalde ge- een in- - -,w- Van leeraar. meteen zijn jubileum of zoo iets. UDA. 1 DanHaaa «Brawnlo* zijn jet pjrtefei# zich laten 'er een saki geweten oj GftUDSCHE COURANT SP RIJS i per kwartaal ƒ1125, par weak 17 cent, met Zondagsblad per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedU ar kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad f 8.80. korden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUD Ar n loopers, den boekhandel en de postkantoren. pn dagelijks geopend jvan 0—uur.j Administratie TeL Ink S2| ENGELAND. Uit de Britsche politiek. Londen, 17 Oct. (R.) De onderstaats secretaris voor b dtenlandsche zaken Cecil Harmsworth heeft medegedeeld, dat hij zich niet weer herkiesbaar stelt voor een nieuw parle ment. Dit besluit is genomen om particuliere redenen. Reuter meldt d.d. gisteren: Terwijl de uitslag van de bijeenkomst der Uni onisten op Donderdag as. twijfelachtig blijft, het goud in neemt de opvatting in politieke kringen vaster FRANKRIJK. Spoorwegconferentie te Parijs. Parjjs, 17 Oct (B. T. A.) De internatio nale SR0orwegConferent>k bestaande uit gedele geerden van de voornaamste spoorwegdirecties landen van Europa behalve Rusland en verder van China en Japan, is heden haar werkzaamheden begonnen. De minister van openbare werken heeft een openingsrede ge houden. {UISVROUW*! /aarin tal van dio elke huijf* mag zich ve* n vrouwen uil Oost en Westi utcresaante en DUITSCHLAND. De Amerikaansche troepen aan den Rijn. Een draadloos bericht meldt, dat president Harding, na overleg met generaal Pershing en den minister van oorlog Weeks besloten heeft nog vóór Kerstmis alle Amerikaansche troepen van den Rijn terug te trekken. Een nieuw betaalmiddel. Volgens de Vorwörts heeft het rijkskabinet zich Maandag beziggehouden met het wetsont werp betreffende de uitgifte van waardevast pa pier, luidende op goud. Het blad schrijft, dat- dit een betaalmiddel zal zijn, dat in het verkeer van den dag van beurlijkheden zal plaats vinden. Men koestert thans het vertrouwen, dat, indien Chamberlain voldoende waarborg ontvangt tot steun van do politiek, die hij in zijn rede te Birmingham heeft ontwikkeld, Lloyd George tot ontbinding van het parlement zal overgaan en In verband met de unionisten een beroep op het kiezers korps zal doen. Blijkt de unionistisch* confe rentie Chamberlain evenwel vijandig gezind, dan, zoo wordt gemeld, zullen hij en zijn voor naamste unionistische medeministers onmiddel- lijk heengaan, tengevolge waarvan onvermijde lijk ook Lloyd George zal moeten aftreden. Ver nomen wordt, dat zoowel Balfour als Bonar Law zouden weigeren een ministerie te vormen en dat niet onmogelijk lord Derby deze taak op zich zou nemen en dat, indien hij er in slaagt deze taak to vervullen, hij terstond een beroep zou doen op het kiezerskorps. Indien do conferentie zich niet beslist uitspreekt, zou de toestand weer ingewikkelder en duisterder worden dan hij reeds is. Lloyd George over de handelsvooruBzichten. Londen, 17 Oct. (R.) Lloyd George zeide bij het inwijden van nieuwe kantoren van de haven van Londen, dat de handel zich lai^za- merhand herstelde en dat er een vaste, sterke strooming in de richting van verbetering kon worden geconstateerd. Men had het vooruitzicht op veel betere tijden en grooter welvaart. Dreigende mijnwerkersstaking. Londen, 17 Oct. (R.). Hartshorn, de pre sident van de mijnwerkersfederatie van Zuid- Wales, deelt mede, dat er tegen 6 Nov. een algemeene staking zal uitbreken in de steenkool velden van Wales, tenzij de kwestie der mijn- 86 Zoo had zij het huis bij haar ouders gehoond. Zoo deed ze het na. Maar in werkelijkheid dacht fcLeLn'et Mn haar redit van opvoeden en straf- n door haar man te laten uitoefesven. Den jor> F*n niemand aanraken, en bovendien was ^/Wnient ook al voldoende. Dit was het punt waarin ze het met haar schoon- *uster eens wasmen dreigde met vader maar jnen vertelde hem niets. Zij zelf had Susanne geraden: „Vel je man nooit lastig met «achten over de kinderen. Kinderen zijn de eer- - e, grootste twistappel in het huwelijk. Opvoe- fe zaak der vrouw!" hn toen ze op dezen stralende» Zondagmon* naast haar grooten slanken jongen naar stoel in de kerk stapte en hem later zoo t en als in diep nadenken verzonken naar °P kijken, toen vloog er een Mgevafljg glimlachje over haar gericht en de o* blonk haar de oogen uit Hat was geen 1 Jneor' las de inspanning der gedachten voorhoofd en het ontroeide haar bijna, •Uj scheen te peinzen over de beteekente van hoofdstuk,, dat de sMeatelüfae langzaam en beteekenisvol ter inleiding tot zijn preek uit de Heilige Schrift voorlas. „Wat preekt Domkié Egert toch prachtig!” zei ze op den terugweg. „Jaheel mooi." Hij zei het om haar genegen te doen, hij had geen woord onthouden. Heimelijk keek hij naar de klok, nu moest hij spoedig weten, waar hij aan toe was. Maar haar haer op straat aan- klampen? Ze had haar portemonnaie in den zak, maar voor ze besloot, die te openen! Of ze zei misschien direct: „Ik heb niets bij mij!” Dat vond ze niets, die goede mama, ja zeker! Neen, hij wiMe liever wachten en nadenken, hoeveel hij vragen kon en voor welk doel. Voor hem zelf was een daalder genoeg geweest, maar voor Tante Susel moest hij er meer uit zien te per sen. Dit viel nog flauw, zeker viel ae flauw, als hij haar niet uit den nood hielp. De waarheid kon hij rijn moeder niet vertel len. Liegen moest hij, dat was zeker! Maar alles liet ze zich ook niet op de mouw spelden. Daar hielp alleen brutaliteit, schaamteloos» brutali teit I „Kom je binnen bij me?" vroeg ze hem, toen ze thuis gekomen waren. In het kleine kantoorkamertje van zijn moe der rook het altijd naar geld, en hij snoof in 't rond, met wijd open gesperde neusgaten, als moert hij het ergens zien Mggen. Elise gaf hoed en mantel aan het dienstmeisje, streek met haar blanke handen over het geonduïeertfe kapsel, schoof haar zwart» émaille broche met de schit terende diamanten recht, die ze van haar moeder ontvangen had, toen 3e trouwde, en ging voor haar schrijfbureau zitten. j. d* Hrarf" vroeg ze lachend. f; Hij keek haar veratand aaik- .Vandaag» «en.* Zeker wilde ze hem een pleizier doen, maar hij vertrouwde het nog nietrecht. Het was haar nooit opgevallen, dat hij de laatste weken zijn geld nogal onverschillig opstreek, maar dat hij zich nu ook niet meer verheugd toonde, nu hij het toch voor den tijd ontving, verbaasde haar. „Wat heb je -?" Hij sloeg met zijn pet tegen zijn korte broek aan en keek met een gedwongen lachje langs haar heen. „Nu ja, Mama, ik vind het natuurlijk best, maar als u nu tocht met het geld bezig bent, geeft u eer dan meteen maar veertig mark bij." Ze nam het op als een scherts. Ze glimlachte even voor zich heen, haalde uit een der laden >r' een paar rollen zilver en een rol gou<L legde ze op tafel en leunde achterover. „Zou je dit alles niet liever ineens hebben?" en goedig vervolgde ze: „Veertig 'pfennig geef ik je meer, omdat jij het bent." Ze stond op, peuterde in Ijaar blond geondu- leerd kapsel, haalde er een kleine sleutel uit en ging naar de brandkast. Hans had al haar be wegingen gevolgd. Toen hij zag, hoe ze den sleutel te voorschijn haalde moest hij aan zijn grootmoeder denken, die stak altijd haar pot lood in heur haar, als ze bij hst rekenen ge stoord werd. „Anders verlies ik het," placht ze te zeggen. Toen wes hij een kleine jongen geweest en had gelachen, maar, dat zijn mooigekleede moeder die van zijde ruischte, haar sleutel in het haar verborg, daarover bloosde hij zoo, alsof hij haar op een leelijke geheime gewoonte betrapt had. Maar hierdoor viel ook zijn verlegenheid van hem af. „Nee, Mama, niet pfennig, Mark!" Hij stond er op. Veertig mark voor teekeniitf, zei hij, voor het verjaarscadeau xtkdlg* Bril •Xt de Rr rHbt dat zit' n te breken! i^jjek westóej Wnwei^i^g weten op' een h^rd^'Jpi het verwijt, dafzfy de Men kan in de wereld beter aan de kost komen met waarzeggen, $lan met de waarheid te zeggen. 1 Maximilian I waarvan het vo< nen herharfldelij definitief ópgeheV en is van plan zil IjLwerd >pa zou met al Zijn onberekenbare ge- opei gedeeltejijlf gelijk, zegtj Gau- buit< men weel, een standplat ten lend de op zijn paperen troon. De groot-sjerif van Mekka, gepromoveerd totj koning van den Hedzjas, maakte zictyvan Esgeland los, tot welk land hij het verwijt iichlte zijrj beloften niet te hebben gehouden, Ij Arabieren het Zión| Egypte had het Bri moeten m ring. Afgfi ageerdeng'| knauw o» den, verni# Nochtad Y^lfdeTnetf odes nwost r<bde tfuonde op^pismi uhgesproMen ónj den kiezers gerust te Mt presjfflre v«.,’ dfticieus*i toers ,1 Maar ddfWuideW stWjd^mfLde m diff 'ffipiltóek v« **m.d>öo<jr lofred jrdSp vwrloodh Wat h^lOoMi politi«|c vm deV digen’doófl t0 vSl maat regel», wil, besloten, jdkooflc zijn overftjfbrncht volgen. Hij heen vain, die, zooab men weet, - aanzien van de Oostersche kwestie inneemt, dat afwijkt van de overige turcophile Pransche peis. Het was de vrees vqor een conflict met de Wes- tersche npgendheden verklaart Gauvaiiy die de regeecing Van Angora heeft verhinderd schepen, devijandelijkheden van Azië naar Europa over te brengen. En, om doeltreffend te zijn, diende deze vrees voort te vloeien uit het schouwspel van krachtige militaire versterkingen aan beide oevers der zeeëngteru Alleen had Chamberlain verzuimd te «eggen, dat het affect van de intimi** datie, die men er te Londen van verwachtte, op ernstige wijze werd gecompromitteerd door de voortdurende onhandigheden van het kabinet, waarvan hij deel uitmaakte. Door onverhoeds op te treden op een wijze, die opschudding ver oorzaakte en zonder de geallieerden te waar schuwen het had er den schijn van, alsof hij zich van hen afscheidde had Lloyd George de ambities en verwachtingen weer doen ople ven van de Turken, die altijd loerden op Euro- peesche verdeeldheden. ADVKRTENTlKPRUSt Uit Gouda en omstreken (behoorsnda tot dsa tMsorgkrtngli 1—6 regels ƒ1.80, elks regel meer 0^5. Van bult*n Gouda en dan bsnoi«ln-in,ri 1—6 regels L65, elke regel meer 0.30. Advertenttën in het Zaterdagmunmv 20 ‘/i beslag op den prils. IJefdadighelds-ailvsrtantita do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDKDEKUNGENl 1—4 regels ƒ2.05, niks regsl maar ƒ0.50. O| de voorpagina 60 hoogcr. Gewone advertontiën en ingezonden mededeelingen h(J contract tot zeer geredoceex* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. A<lvertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van aoUeds bockhan» dolaren. Advertentiebureaus on onze Agenten en nrjoaten daags vóór ds plaatsing aan het Bureau zün Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sUn. irijft^ Ditmaal houdj nihe frifis en brengt Minnering van Cnam- twnee,de verkiwiings^ ployd Georgé yoer- i Gnuvaty zijn niet ov^T den V <|ie deiBriW ivain verineldl binnen edkelé dat de plge^ r zullen kbinet Mw- chehournalisü tM W poiitfek van ®ojW. )g niet hadden bp trhaabdelijk hadden inert 1st ellen en het |dooi| te weigeren bestendigen,’ die ■wow stelde. Maar regiering zouden trachten los td laten, wer door het denkbeeld, dat r ringen de situatie niet zouden oj. rij aan géén partij de meerderheid zouden be terden en dat men nolens volens zou moeten terugkeeren tot het coaHtie-systeem, dat op het «moment in zoon kwaden reuk staat. Zij waren bevreesd Lloyd George in de armen te drijven Van de Labour Party en in Engeland zoodoende «en crisi»*van-demagogie in 't leven te roe ten. Zij bleven dus bij Lloyd George, in de hoop hem tegen te houden en de „troonsbestijging" •er arbeiders te voorkomen. Zij wisten nog niet door wien Eloy'S George zou kunnen worden Vervangen. Depremier had de kunst verstaan zijn persoon te doen gelden en zijn denkbeelden op te dringen, alsmede de waan te wekken, dat hij in Engeland een ohontbeerlijke kracht was. Hoofd der regeering, vertegenwoordigde hij geen enkele partij en bood hij zich den lande aan als het eventueele hoofd, hetzij van de con servatieven, hetzij van de liberalen, hetzij van de arbeiders. Gauvain vindt, dat men in Engeland bij den dag regeert en er op rekent, dat de Voorzienig heid alles wel in orde zal brengen. Maar, onge lukkig genoeg, waren aïle zaken de laatste tij den gederangeerd, vooral naar buiten. Na het fiasco van Genua en de crisis van de schade loosstelling kwam de Oostersche ramp. Alle voorzieningen van het kabinet te Londen wer den successievelijk gelogenstraft door de ge beurtenissen. De methodes, gevolgd ten opzich te van Duitschland in strijd met de wenschen van Frankrijk, hadden de economische en finan- deele ontreddering nog verwarder gemaakt. De milHoenen marken, door speculanten opgekocht, hadden een uiterst lage waarde gekregen. De particuliere schikkingen, met Rusland gesloten, Waien een doode letter gebleven. De sultan van Constantinopel, die het Foreign Office en de admiraliteit onder hun bescherming hadden ge-l nomen, zag zich genoopt af te treden. Emir Fei-I tegen den koers - te«l, veranderd in een koning van Irak, wankel- betaling zal worden aangenomen. rammelde met de goudstukken, die hij In zijl broekzak gestoken had en beet op zijn boven lip. Ze dacht er aan met wel een afgodisch! teederheid zij altijd aan hem gehangen had, ho< ze vroeger al zijn wenschen van kleinen jon« gen vervuld had, om een bongenoot te hebbes tegen haar man. Ze voelde het heel duidelijk, a! had hij ooM het dubbele, het driedubbele, geêischt, ze zo< het hem gegeven hebben, steeds gegeven otrf dezelfde reden. Ze wist ook, dat hij haar door*, grondde en dat maakte haar nog willooser, Weeker, zachter, herhaalde ze: „Hans Houd je dan niets van me?" ij Hij leunde kaarsrecht, xooals hij stond, tte gen de deur en kruiste zijn lange beenen in df geribde xwarte kousen over elkaar. -,?**!* (Wordt vervolgd^ werkers, die geen lid zijn vsn de vakvere. i nfc wordt geregeld. Het Hbld. meldt Do federatie wenscht, dat de werkgevers dc mijnwerkers, die zij te .werk hebben gesteld ea welke niet tot de vakvereniging zijn toegetret den, daartoe zal verplichten. Ben poging deft Federatie om te dezer zake een overeenkomst met de werkgevers te sluiten, is mislukt. Ds^ federatie is thans voornemen* door middel va^ een staking do betrokken mijnwerkers tot het lidmaatschap te dwingen. De kosten voor levensonderhoud. Londen, 17 Oct. (N. T. A. Draadloosk Den 13den September bedroegen de gcmiddeldd kosten voor levensonderhoud 78 percent boviW die in Juli 1914, dat is 1 percent lager dan eest maand geleden. Het hoogste punt bedroeg 176 percent boven het vredescijfer en werd bereikt in November 1920. Het thans bereikte cijfer fat het laagste sedert Oct. 1917. ZWEDEN. J Wetenschappelijke lezing prins Adolf van j Mecklenburg. Prins Adolf Friedrich van Mecklenburg zal op 6 Nov. te Stockholm een lezing houden ove/ zijn wetenschappelijke expedites in Afrika. OOSTENRIJK. Kerktoren ingestori. i Linz, 17 Oct. (W. B.). Het Weensche cor» bureau meldt, dat gisteravond de kerktoren Taufkirchen is ingestort. De kerk werd van bin< nen verwoest Het koor étortte ineen, waar/ door het orgel werd vernield. Een huis naast de kerk werd half verwoest en het daarin wo< nende gezin vnn spoorwegarbeiders ondër he( puin bedolven. Twee jongetjes van 3 en 4 jaa< werden gedood, de moeder en twee kleine ineisr jas konden gered worden. Het instorten van d( al lang bouwvallige toren is waarschijnlijk b«< spoedigd door het natte weer. -*-yX - HONGARIJE. Beslag gelegd op Bethlen's bezff. R B o e d a p e s t, 1 6 O c t. (V. D.j Juist op de^ dag, dat het Roemeensche koningspaar in Z<x venburgen is gekroond, wordt bekend, dat d^ Zevenburgsche bezitting van den Hongaarscheri minister-president graaf Stefan Bethlen, die se< dert vele honderden jaren een eigendom zijnes familie uitmaakt, door den Roem^enschen staa( is onteigend. De verdediger van den eigenaa/ verklaarde voor de Roemeensche «grarisch* commissie dat de onteigening zelfs volgens d< Roemeeneche wet ongeoorloofd was, daar gradl Stefan Bethlen niet als afwezige Roemeen kaft worden behandeld, maar ah staatsonderdaaa van een anderen staat, op welks gebied hf voortdurend woont en waar hij een openbar* staatsfunctie bekleedt. Desniettemin besloot d< commissie, graaf Bethlen niet als buitenland*/ te beschouwen, want volgens het verdrag van Trianon en de integriteits-overeenkomst va* Parijs kunnen buitenlander* hun bezittingen be^ houden. Er werd eenvoudig verklaar^ dal Bethlen een afwezige Roemeensche staatsondeiw daan is. K Geen schoonheidsspeciöh'teit" X Fkön meer voor LI doen don U zelf kunt doen met i LIFEBUO/ De eenvoudige natuurlijke weg tot een gezonde huid. J L ZviVere rood? f X geeft de ROODS kleun J aan LlfEbUQY OVER f Hst loont altijd de i Wat Auguste Gauvain 1 artikelen over buitenlar rijn Journal des Débat hfl rich bezig met de 1 Iderblj de redevoering l berlain t» Manchester,^ tampagne is ingezet. C Zondag het waordjj( '’“^kel schreef, beschik tet der politie |e premier t< Igeruditer^ c en zal wor< «K verkierii k I Ontploffing van granaten. Chalons sur Marne, 17 Oct (B. T. A.). Na oefeningen in het granaatwerpen wer den de niet ontplofte granaten bijeengezocht en opgestapeld. Daarbij sloeg een soldaat met zijn schop op een granaat, die ontplofte en den ge- heelen stapel aanstak. Twee soldaten werden gedood, een kapitein is zwaar gekwetst, boven dien werden nog een adjüdant en 12 soldaten gewond. dlgen tijd met i|n goed perso- ngewezen zich? t huishouding, huishouding, or de hulshou- i re besd ti best* rt het J B0 ^ntb i*nTin H Toen vloog haar het bloed naar het hoofd. „Ik geloof, dat je me voor den gék houdt! Veertig mark. Dat zousedert wanneer is het de gewoonte, dat de kinderen voor zulk* sommen teekenen? Ze was buiten zichzelf, ze wilde met den di recteur van de school spreken. Hij loog verder, zonder nadenken, brutaal weg: „Voor dien is het juist! Dat zou wat zijn, als Mevrouw Graebner bij den Directeur ging klagen over een geschenk, dat hóar coon hem wil geven!" Hij stond voor haar met vuurrood gezicht en i ze hem nog nooit had gezien. „Ben je heelemaal gek geworden. Hans?" Op heel beslisten toon antwoordde hij: „Misschien had ik niet zooveel moeten teelle nen. Maar nu is het te laat.” „Weet je wel, dat je een draal om de ooren verdient?" Hij keek haar aan, vlak in de oogen; hield haar zijn wang voor. „Geef hem mij dan maar!" Door zulk een brutaliteit overweldigd, liet ze de hand zinken. Ze keerde zich om en haal den diep adem. Vol wrok en tegelijk uitdagend klonk zijn vraag: En den draai om de ooren? Moet ik nog wachten?" Toen voelde ze voor het eerst haar hart in den keel kloppen, zoodat ze het niet waagde, zich om te keeren. „Ga weg,” zei xe heesch, „Ga weg! Wij spre ken er nader over." Maar hij ging niet. „Nee Mama, dat dient nergens toe. Die oor vijg kunt u me ook later nog wel geven, als het moet, maar de veertig Mark neem ik hier van uw tafel kijk dan toch om daar tien twintig dertig veertig dat u niet kunt kunt zeggen, dat ik meer genomen heb." De Bcrlijnschc relletjes. Berlijn, 17 Oct. (W. B.) Omtrent de huisf* zoeking, die gisteravond op de bureaux van Rote Fahne werd verricht naar aanleiding vah de botsingen bij het Circus-Busch, meldt de Lo- kal Anzeiger* dat documenten in beslag werden genomen, die nog in den loop van den avond en den nacht aqp 'een onderzoek werden onderwor pen. Berlijn, 17 Oct. W. B.) Een communisti sche deputatie, die den hoofdcorfimissaris van politie kwam verteeken de Zondag gearresteer de commuitfstisch^ leiders weer op vrije voeten te stellen, kreeg ’Hen antwoord, dat alleen de rechter kan beslissen welke gevangenen even tual Ueer op frïje voeten kiipnen worden ge steld. I “.L'Zukunft opgeheven. Harden’s weekblad Die Zdkunft, oor tfcestaan om economische rede- "k twijfeiachtig was, is thans i4n. Harden verlaat Duitschland idh in Zwitserland te vestigen. iBELGIE. Internationaal congres over het zeerecht. Brussel, 17 Oct (ty. Tl A.) Alhier is een internationaal cóngres over het zeerecht ge- -r -*nd onder het presidium van den minister van buiteplandsche zaken. Hij heette den verschil lenden afgevaardigden welkom en herinnerde aan vroegeren arbeid in dezen geest. Het con gres begon zijn arbeid met het onderzoek van een ontwerp-conventie betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van POLEN. De houding tegenover het Duitsche element i\ Bert ij n, 17 Oct (W. B.). Naar de bla« den meedeelen, hebben de Polen te Rybnik ce* f 1J’’®’®®®®®*®®®” Heel bedaard haalde hij vier goudstukke® uit de glinsterende rol, klopte met elk afzon* derlijk tegen den tafelrand. J „Ben, twee, drie, vier. Dank u wel!” Hij was reeds bij de deur, toe ze hem terug* riep. I „Hans Haar stem beefde, haar koude blauwe oogen stonden vol tranen. Voor het eerst voelde zri zich hulpeloos, bedwongen door een wil di< sterker was dan hare en voor niets terug dein* de. smadelijk vertrokken lippen, zooals Bij haar roep bleef hij ook werkelijk staan we A hebben gehouden, Irt Palestina vervloekten de te en wezen het af. In :he protectoraat plaats iken voor een onafhankelijke regee- (inistan was niet zeker en de Indiërs In Europa had de entente cordiale knauw gekregen, die bijna haar had- 1*^' meende Chamberlain, dat met de- it worden doorgegaan. Zijn ■ne en voldöening. Hij werd __v ÓKj dert kiezers gerust te s,lellen en p vart poyd George te versterken. De 'Schreeuwde instemmend mede, jfke feiten wazen )al ,te zeer Mnjsterieele g^lukwenschert dan «■trouwen zmi worden ingeboe- iinpn als va® Chamberlain. Valt Mrflngt Gauvain, dat hpt publiek M«|nenschen,i die vqortdurend umd door de gebeurtenissen Wm betrof, had Chamberlen Hprélmier tfachfen te rechtvaar- srklpren, dat zpjider de krachtige l^rtóe te Mdcjen in allerijl' •log van jiAzie naar Euro/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1