as of ime. dwijn ading ""buitenland. - WTREK. OUDEWATER, REEUWDE, SHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUI FEUILLETON. an lendaal In den Maalstroom r Donderdag 19 Jctober 1922. 61« Jaargang Dit blad verschijrK^agelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRüS’f per kwartaal ƒ125, par week 17 oent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per wejk 22 cent, overal waar da bezorgiM P« loopar geschiedt Franco per port per kwartaal 8.15, met Zondagablad 8.80. f vouwborg, J Concordia. Ultvo* mie. CÜnilly Quhv (oopen. Jia Ebert, in één woord i 37 I ift de Voetbalvei r, de Kon. Goed statuten en regk aagd voor het exaie de Vast, alhier. n den go- rste fabrie ken weder .ge prijzen :rend mooi nooit voor extra laag, gedwongen de Nieuwstraat i^ vej. E. J. M. Hott 'erkzaam aan eefl 4 vóór da plaatsing te sfjn. ze n had hot Roman van OLGA WOHLBRöCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselinkvat» Rossom. lingin in Zuid-Ho in de gezondheid! ig van gemeentel raven, den heer 1 van Woerden, e an genoemde g( J. M. van Stavf etaris van de con Le Coultre. M. Westerhou® Hrecte Belastinge ngang van 7 N« :sklerk de-- Direct m Accijnzen te len het debut werdei lerzoek naar de co. waarvAn de grondoorzaak zijn Me bepalingen in zake de schadevergoeding en de wanverhouding tusschen binnenlandsch verbruik en binnenland- jche productie. Het memorandum eindigt met het voorstel tot «•en kunstmatige stabiliseering van het binnen- endsche prijsniveau door het geheele deviezen- verkeer te centraliseeren en alle binnenlandsche en loonen op de bedragen, waarop zij nu staan echter rekening houden de met de vredesprijzen en vredesloonen vast te stellen. haald HansVuurrood gen, en zijn hart had hij b Raadzaal Verf Fabrieken. i Genoegen. Groq de debatten. Voorstel!» tijdens ter ondc Droefgeestigheid is een der vormen van de luiheid. voerd. Gauly vergeet 1-Trutzbund, wharvan r ver valt van waarvan Duitsche enz. •ren manschappen/ deze gemeente Boskoopsche vek rijzen besteed ahf I .60—1.10; buiten^ —42 ct.; id. ponw -18 ct.clematis lad 15 ct.tros* tasters 815 cLM chrysanten peg ier, hoopt Zondag /an de Herv. Ge- intrede te doen lat jd te zijh door zijn uit Broek en Was rnerioht. morgen vaal rns. Biarretz. I van 19 October 1 O. wind, half tot nogelijk nachtvorst rerdag. BELG1E. De internationale confcrenti| inzrike heC zeerecht Brussel, 1 8 O c t. (B. T. A.) De interna tionale conferentie inzake het zeerecht onder zocht het ontwerp voor een internationale code inzake de beperking van de aanprakelijkheid van IH. 'Amsterdam.A U. ie en, zoo I liegen, «dat ging hem niet of. sur uit, voor ze het wist, en ze hoorde not slechts hoe hij onmiddellijk daarop de deur/ van de g^jlkamer pchter zich dichttrok. Buiten hanldeMrij^diep adem. Toen alles nog goed ging, had hij Susanna aan heT“bedje van kleinen Kurt opgezocht, die in de mooiste ka mer van het sanatorium lag, die juist onbezet was. Maar toen het begon te spannen, 4achte hij haar liever op Straat op. De laatste dagen had ze hem al haar huishoudgeld gegeveh en als hij haar in de stille, witte ziekenkamerVbe- kende, dat alles naar de maan was, Ban schieeuwde ze misschien of begon te huilen, en dan hing het aan de groote klok. Gisteren, toen ze snel naar hem toegekomen was, had hij haar toe gesnauwd, woedend, lomp: „U hoeft niet hard te loopen, tante Susel, het is naar de maan!** Ze had zich vastgeklampt aan zijn arm en gestorterd Maar, Hans, hoe moet dat dan. dat gaat toch OVERZICHT. De actie, de openlijke en de heimelijke, der Duitsch-nationalen heeft Duitschland in het buitenland al veel schade berokkend en zijn te genstanders wapenen in de handen gegeven om Duitschland aan te vallen als een land, dat «1 heeft er een revolutie plaats gehad, die den monarchistischen staatsvorm deed verdwijnen S- nog steeds reactionair, militaristisch en Ho- henzollernsch is gezind. De moord op Rathenau beroofde bet rijk niet alleen van een zijner edel- fte zonen, maar compromitteerde Duitschland Biede in het buitenland. Wat aan den dag is gekomen door de moordzaak-Rathenau, bewijst, flat de oude geest nog lang nief geheel verdwe nen is. In verband met een en ander is het stel lig interessant kennis te nemen, met een arti kel van André Gauly’in de Revue de France. iWat gebeurt er in Duitschland? vraagt hij. Welke gedachten komen op in den geest van hem, die de gebeurtenissen, welke daar plaats hebben, volgt, die den moord op Rathenau be schouwt, alsmede de militaire campagne, de samenzweringen, de onderdrukkingsmaatrege- len en het socialistisch ,contra-offensief Bele ven wij een nieuwe periode van den strijd tus schen het Duitschland van voor de revolutie en de jonge Duitsche republiek? Wat zal deze strijd brengen Het herstel der monarchie of 'de triomf van de nieuwe democratische instel lingen Deze en meerdere vragen stelt Gauly. hiij gaat dan de politieke constellatie na. Strikt genomen wordt de rechterzijde van den Jijksdag gevormd door een groep van 66 (op de 466) afgevaardigdendit zijn de Duitsch- nationalen, die meer dan 3.700.000 kiezers (op de ongeveer 26 millioen) vertegenwoordigen. Maar deze eigenlijke rechtsche partij is niet de •enige conservatieve. In menig opzicht kan op den steun -run ecu aanzinlijk aéct der Duit- sohe Volks-Parlij rekenen, die na de nederlaag uit de nationaai-liberale partij ontstond. Deze D. V. P.-crs met hun 62 vertegenwoordigers i in den Rijksdag zijn minstens voor twee derde monarchisten en anti-semieten. Zij zijn het al leen op een niet zoo heet gebakerde en niet zoo onstuimige en driftig-roekclooze wijze als de anderen. Maar de opvattingen zijn dezelfde. Ja: zelfs van 't centrum (68 afgevaardigden) sluit de rechtsche vleugel er zich bij aan. Er zijn allerlei ondefineerbare nuances, merkt Gauly op, precies als men waarneemt aan den hals van een duif. Van het onbepaalde, mis- schien onder den eenen of anderen emodemisti- schen vorm uitgedachte monarchfcme van den D. V. P.-industrieel komt men via het evan gelische Pruisische royalisme van giaal Wes- tarp en de Kreuzzeitung tot het volmaakte en antirsemietische nationalisme van Wulle, den agitator van hef Deutsche Tageblatt. Maar dan is men er nog nietdaarnaast bestaan nog or ganisaties, waaronder sommige geheime bon den; bovendien zijn er nog exiremislisch-ge- oriënteerde nationalistische groepen, die op grond van een bizonder Hcgeliaansche dialec- tiek samengaan met de avonturen der bolsje wistische communistische partij. Onder de bekende monarchistisch® organi saties verdient vooral aandacht de Bund der Aufrechten. Het schoonste sieraad van deze or ganisatie, zooals Gauly hem noemt, is Herr von 1 -w luwn „a3 «foor zijn brutaliteit nog kinderlijk. z3ie veertig mark niet, maar de manier Hij mompelde: „Anders had ikxze toch nit ge kregen." Het was een openhartigheid, die haar ver warde. Elises nuchtere wijsheid wist met die open hartigheid niets te beginnen. «Het is de laatste keer Hans," zei ze, om den •chijn van haar overwicht te bewaren, innerlijk Berward en radeloos. lachte haar vriendelijk toe. »Mij goed. Een plezier is het niet, van u wat k» te krijgen". Eigenlijk was ze daar rrotsch op. Je kon me tenminste wel een kus geven”, vond weer half tot lachen «reneigd. Berg, koninklijk kamerheer en Geheimrat (de man, die lang hef Hohenzollernsch ministerial leidde), de generaal van de artillerie en vroeger1 minister van oorlog von Stein, de generaal von Reuter, de afgevaardigde Mumm en muzen, verbergt uw aangezicht! de professor aan da universitcit te Berlijn Röthe, die onlangs tot voorzitter der Goethe-Gesellschaft werd geko- i zen, luitenant Günther, de medeplichtige aan den moord op Walter Rathenau. Verder is er nog de Deutsche Treubund. Op 25 Juni orga niseerde deze een feest in het verloop waarvan prof. Rjöthe een rede hield over de beteekenis van het Germaansche feest van 'de zomerzon- newende. Daarop stak men brandstapels aan, sprak tooverformules uit en verder werden „Duitsche dansen" uitgeve ook niet den Schutz-und- voorzitter is Alfred Roth. Volgen verder schillende militaire organisatiesde bond nationalistisch gezinde soldaten, de bond Feldsoldaten '(de élite-troep van Kapp, Ludendorff eere-voorzitter was)de officierenbond, de nationale Jugendbund, Al deze vereenigingen nemen de zuiver poli tieke taak op zichrecruteering, propaganda en verkiezings-voorbereidselen. Voor den prac- tischen arbeid, voor de actie hebben' zij haar organen, die militaire geheime groepen vormen, die zich achter afgesproken benamingen ver bergen Stahlhelm, Arbeitergemeinschaft, Ross- bach, Korps Oberland, Organisation Consul. Het zijp werkelijke regimenten met reglemen ten, staven, politieke departementen, koeriers diensten, enz. Al mag men, naar Gauly op merkt, de sterkte en de technische hulpmidde len van deze vereenigingen niet te hoog aan slaan, ^niettemin zijn ze krachtig genoeg om bij een eveptueelen opstand of bij een coup de for ce een tamelijk werkzame rol te spelen. Zij wor den aangevoerd door ongeveer 10002000 re- serve-officieren, die er niet toe kunnen over gaan te werken zooals anderen. Van de 25000 straat zijn gegooid, heeft een zeker aantal noch in fabrieken, noch in bankzaken, noch in de journalistiek, schouwburg of bioscoop weik kunnen vinden. Gauly maakt in dit verband de opmerking „Wanneer men als twintig-jarige een afdee- ling heeft gecommandeerd, wanneer men zich „Herr Leutnant" heeft laten noemen, wanneer men de gerieflijkheid van een goede bezoldi ging en de behagelijkheid der Etappe heeft ge kend, dan is het hard te gehoorzamen aan de bevelen van nauwlijks ouder, maar toch be^ schanfder en beleidvoller ingenieurs en chefs de bureau. Het gecamoufleerde regiment, waar men zijn rang, moge deze nog zoo illusoir zijn, opnieuw erlangen kan, waar men enkele uren in het geheim exerceert en, de regeering ten spijt, samenzweringen smeedt, is een surrogar voor het militaire leven, dat deze jongelui in staat stelt beter dagen af te wachten. In Opper» Silezië voert men somwijlen oorlog, men „or ganiseert" Beieren, te Berlijn bereidt men den coup de force voor, die een einde moet maken aan de heerschappij van Ebert, in één woord r een waar nakomeling vah mannen als Arndf en Kleist, een toekomstig wreker van derde en gepijnigde vaderland.” liü UISUIE (!(t VT7 NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERWJWOUD^ BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UÜIRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. o. Li., OUDERKERK a. d. JJg OUDEWATER, REEUWDE, SJHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureaui MARKT >r GOUDA, bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. IlXüe^ <e°I*nd BUt4 Administratie Tel Ink B2| Niets kinderlijks had dit lachje, maar het gaf spelde: lan zijn gezicht die bekoring, waaraan ze nooit Weerstand had kunnen bieden, en die haar ook nu weer bijna berouw deed gevoelen over de hardheid harer woorden. 1^1}15en die veertig ihark daarmee te ma- de toon was Het distributiegraan. B e r I ij n, 18 O c t. (W. B.) De Rijksdag heeft heden het regeerings-ontwerp tot verhooging van den prijs van het eerste derde gedeelte van het distributiegraan naar een commissie ver kozen, nadat do minister van volksvoeding de prijsverhooging als gevolg van den gedaalden niarkkoers noodzakelijk had genoemd. De loonei van het rijkspersoneel. Berlijn, 18Oct. (W. B.) Naar het Berliner Tageblatt meldt, heeft het rijksministerio van financiën naar aanleiding van het verzoek van enkele vakvereenigingen om spoedig onderhan- delirfgen te openen over een nieuwe loonsver- hooging voor beambten en staatsarbeiders ver klaard, dat dit niet mogelijk is, alvorens de Rijksdag het thans ingediende wetsontwerp in zake, de verhooging van de salarissen der be ambten heeft behandeld. De arbeidstijd van het huispersoneel. Ber 1 ijn, 18 Oct. (W. B.) De voorloopige nog rijksraad voor 'onomische aangelegenheden j^et heeft zich bezig gehouden met het wetsontwerp betreffende het huispersoneel. Het artikel, waar in de werktijd wordt geregeld, werd op voor stel der communisten zoodanig gewijzigd, dat het personeel zich gedurende hoogstens der- houden tot het Opper-Silezië. Oppeln, IB Oct. (B. T. A.) Tijdens een conferentie, gehouden door Knuppel, een ultra- nationalistisch journalist uit Berlijn, wilde de menigte dien lynchen. Knuppel schoot, waarbij een jongeman ernstig gewond is. Knuppel zelf is ook gewond. De schipbreuk der Hammonia. Hamburg, 18 Oct. (W. B.). Volgens de hedenmiddag gevallen uitspraak van den raad voer de scheepvaart is de schipbreuk van het stoomschip Hammonia veroorzaakt door het volloopen der ruimten achter de voorste schot ten bij den ketel. Geen schuld treft der lei ding van het schip. De eenige blaam betreft het niet zorgvuldig afdekken der poorten voor het innemen der kolen in do haven van Ham burg en valt op do personen, aan wien dit was toevertrouwd. Het moeilijke reddingswerk werk overigens gedaan met een o-deltjkheld en nauwgezetheid, die op prijs moet worden ge steld. r 145, 150. hTbO, 60. i en Panta. n. Prima in gummi, 50. ctober 2—8 ct, Vrijdag te dag van r ’g avonds 100 3584 tITZEN. AUVEUTENTlErUUSi Uit Gcud. «i oTMtrdrai (lahowwda tat <Ua 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkringt 15 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zatendagnummer 20 W bijslag op den prtfs. Liefdadlgholds-ndvertentlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEI.INGENi 1-4 regels ƒ2.06, alk» reg^ tams fOAtt O» de voorpagina 60 hooger. 4 Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot saar gareducaan* don prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkumrt van solieda boakha»- delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daagt aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd t De presidentverkiezing. B e r I ij n, 1 8 O c t. (t B.) De Berl. Zeitung am Mittug deelt mee, |at in een bespreking met den rifkskanselier d* partijleiders het eens zijn geworden om aan le rjjksdagfractiee het voorstel van den leider lan het centrum Marx ten onderzoek voor te Itogen, volgens hetwelk prijzen, salarissen de verkiezing van den rijspresident zal worden 1 gehouden op 1 Juli 1915. Het antwoord der fracties en daarmee dus <p beslissing zal heden avond vallen. Het nieuwe bjtaslmiddel. B e r 1 ij n, 1 8 O c t (Vl B.) Aan de Berl. Ztg. am Mittag wordt meeget^eid, dat de schatkist biljetten met goudwaa^e, al wordt ook het wetsontwerp, dat thani in den ministerraad wordt besproken, spoedid aangenomen, wegens de technische voorbereiding niet voor medio Nov. zullen worden uigegeven. Voorgesteld wordt, dat het kleinste schatkistbiljet een waar de zal hebben van 25 ^cjtar. DE SCHADELOOSSTELLING. Het Fransche voorstel. P a r ij s18 Oct (V. D.) Naar verluidt, is het Fransche tegenvoorstel inzake de schade- vergoedingskwestie onder leiding van Barthou door deskundigen van de commissie van herstel in samenwerking met deskundigen van het ministerie van financiën en van buitenlandsche zaken vastgesteld. Gisterenmiddag heeft op het Quay d’Orsay een conferentie plaats gevonden. Heden wordt het ontwerp aan Poincaré ter goed keuring voorgelegd. Verwacht wordt, dat n< wijzigingen zullen worden aangebracht. I„. Fransche tegenvoorstel stelt strenger financiëele conlróle voor, eventueel verbonden met onder panden of sancties. De verhouding tot Frankrijk. *- M VZ --- o van het bericht van Havas, dat de Duitsche re geering in beginsel bereid zou zijn, werken in verschillende streken van Frankrijk te laten uit voeren, wordt van bevoegde zijde verklaard, dat in het antwoord van de Duitsche regeering be toogd wordt, dat het haar noodzakelijk voor komt voorafgaande kwesties van financieelen aard en verrekening op te lossen en dat zij voor stelde, eerst daarover te spreken. Het antwoord van de Fransche regeering daarop is nog piet ingëkomen. Beieren en het Rijk. München, 18 Oct. (W. B.) Een memoran dum van de Beiersche regeering aan die van ’t rijk houdt zich allereerst bezig met de gevolgen van de duurte, die met name in Bi i en nood- u1/ lottig zijn. Aan het antwoord van den rijkskanse- lier: eerst brood, dan schadevergoeding, moet onder alle omstandigheden worden vastgehou den. Van de voorgestelde maatregelen tot herstel van de mark moet bovenal worden gewezen op de verhindering van den uitvoer van levensbe hoeften, die in het land niet in voldoende mate n? voorhanden zijn, alsmede verhindering van den invoer van weeldeartikelen, het trachten te be- j vorderen van den uitvoer ter dekking van den i 'noodigen invoer, het drukken van de prijzen en 1 scherpe bestrijding van den woeker. Al deze I maatregelen kunnen evenwel slechts verzach- I ting, maar geen herstel van de kracht brengen, eigenaars von schepen en nam den tekst en dÉ amendementen, voorgcsteld door de commisate van redactie, die in 1913 te Brussel zetelde, lat' oogenschouw. De conferentie besloot het ont werp te onderzoeken van een internationale com ventio inzake de clausules van vrijstelling in del cognossementen, dat op de jongste conferentie! van de internationale maritieme commissie te Londen was voorbereid ter voorbereiding vart n amendementen die ingediend, werden inmissie verwezen. FRANKRIJK. Geboorte- en sterftecijfers te Parijs. In de laatste tien dagen stierven te Parijs 87Q personen, dat is niet veel meer dan de helft van het aantal, dat gewoonlijk in hetzelfde tijdw verloop, omstreeks dezen tijd van hef jaar sterft* Onder die 870 zijn 18 personen, die een ge- welddadigcn dood stierven en 13 die zelfmoord pleegden. In hetzelfde tijdsverloop bedroeg het aantal geboorten 1203, waarvan 929 wettig en 274 onwettig. Duitscher over de grens gezer. Parijs, 18 Oct. (B. T. A.) Franz Dahlen, communistisch lid van den Pruisischen landdag en hoofdredacteur van de Rote Fahne, die deeh nam aan het communistisch congres, werd op straat ontmoet door agenten van de brigade van toezicht op de vreemdelingen. Omdat hij geen pas had, is hij over de grens gezet. Spinnerij afgebrand. R Ij s s e I, 1 8 O c t. (B. T. A.) Hedenmiddag is door het warr. loopen van een weefmachine een hevige brand uitgebroken in een spinnerij te Tourcoing, die geheel werd vernield. Twe» hortderd vijftig wer’-lieden, die op dat oogen- b'ik aan het werk waren, konden slechts ter nauwernood vluchten, met achterlating van hun kleecleren. De materieclo schade bedraagt meer ENGELAND. Uit de Britsche politiek. Reuter meldt d.d. 18 Oct. uit Londen 1 Sedert den tijd, toen de home-rulekwestie een scheuring teweegbracht in de liberale partij, heeft geen bijeenkomst eener politieke partij zooveel belangstelling gewekt als de conferen* tie der unionisten, die morgen plaats heeft. AU® groepen en partijen zijn in den uitslag der cona ferentie do beslissende factor in den toestand. De besprekingen zullen waarschijnlijk lang ou- ren en men vraagt zich af, welke mate van steun van den kant dor unionisten Chamber- lain toereikend zal achten. Er worden nog steeds pogingen gedaan om een compromisreso lutie op te stellen, maar het is twijfelachtig ol men «en zoodanig compromis zal bereiken. Do, „die-hards” sullen een poging doen om uitstel van de beslissing te verkrijgen, met het oog op een spoedvergadering van de „National Unionist Association", die inderhaast bijeen is geroepen; vernomen wordt echter, dat Cham berlain de verklaring zal afleggen, dat uitstel niet moge lijk is. De toestand van ChurchilL De toestand van Winston Churchill, bij wien, naar wij meldden, blindedarmontsteking gecon stateerd werd, is vooruitgaande. Men hoopt, dat een operatie niet noodig zal zijn. „In orde!" riep hij weer heelemaal op zijn overmoedige jon<ren«nnanier, was in drie stap pen bij haar en legde zijn gladde jongenswan- den tegen de hare. „Ondeugd!" Een kort oogc-nblik pakte ze hem bij de schou ders, en toen streek haar hand haast onwille keurig. liefkoozend over zijn kortgeknipten ron den schedel. „Maar voor een inteekening was het geld niet, wel Hans?” i „Nee", bekende} hij onverschillig, maar een cadeau is het tocs". Nu was het tijdfom er van door te gaan. Alles kon hij die goeue moeder niet op de nx>uw ”m. En liegen, zoo roemloos en zonder dwingende redenej Hij glipte du hoorde nog niet, ik heb imrticrs niets meer. Ik kan toch niet al mijn geld verliezen „Nu, dan niet, on een presenteerblaadje zul len ze het u weer in huis terugbrengenf’ Dom als die vrouwen waren! „Het gaat niet!" Waarom ging het niet?”Al mijn geld, al mijn geld!”, had zo maar steeds herhaald. Het was afschuwelijk geweest. Hij had haar niet meer durven aanzien. En to n had hij haar plotseling toch moeten aanzien, van ter zijde, snel en hei melijk. Zelfs nu, terwijl hij met groote stappen de straat over ging, moest hij er aan denken, hoe knap ze toen geweest wasen hoe zo zich aan zijn arm geklampt had en steeds her- had: „Lieve, beste Hans, lieve, beste jde ooren had hij er van gekre- -- '4 ™«r '’“'«■n kloP-, pen. En toen had hij tegen haar gezegd:,, Kom ze mnn ?tv morgen maar in de lunchroom u weet «l m - «en uur ot oen, ik bren? wel wei M™r hq h«i er n.u^Ujk» een antwoord mee", ofschoon hij Reen .esje idee erven hnd, «enxmrreld. Geen twintig woord™ had hj waar hij hel vondaan zou holen. M«r nu had lo: ‘“r genAt AfeAuweiyt hij het, en dat wai.de hoofdtaak I <k>' «o >-™. •J°' “L Hij keek vluchtig om, of Mama hem ook door j het raam nakeek, toen ging hij de poort door - - - en beende met groote stappen naar de kleine Maar wnt hielp dat alles! Het leven ging Rm lunchroom. Daarbinnen zat Susanna een halfuurtje te wachten. Ze had een aardig voorjaarshoed je op haar notebruine haar en droeg een donkerblauw nieuw mantelpak. Als een bakvisohje zag ze er uit met haar lage schoentjes met hooge hakkeh, die onder den korten rok uit te voorschijnt kwa men. Het kopje koffie stond nog onaangeroerd voor haar niet om te verachten, dat ze - haar, ze trommelde met de vingers op het witte i kei hanlde, wat haar in huis ontbrak. Eiken marmeren tafelblad en keek werktuigelijk om de dag werd haar wiok tegen haar man grooter, paar minuten naar de klok, t die ook nu niet samen met haar een onsreluk t droeg, maar haar als een stout kind strafte voor een vergrijp. Zoolang Hans haar den goeden uitslag der wedrennen verteld had, zoo lang had ze alle® blijmoedig gedragen. Ze had nieuwe hemden kunnen koopen vc^r den kleinen Kurt, had ook cenige stukken ta. 'goed anngeschaft, „omdat Otto dat het minst merkte," ook ettelijke pa ren kousen, sokken, handsH oenen, sluiers e» zelfs een geborduurd schortje voor Lie*r! Za had al die* dagen Felix Frank voor en na d® les een kopje bijzonder goede koffie kunnea aanbieden en fijne dgaretten, die ze uit hit doosje nam en op een schaaltje legue, omiut Oito zich niet verbazen zou over het me,». Maar dun was er plotseling een einde aan gekomen, de laatste acht dagen - baar hoela huishoudgeld geo" ~d. J- Hate die had flood prat n! 1 „Altijd maar ka’m blijven, tante Sv daard maar! Afwachtcn, dat h het c""’’e 't I Hoofd niet verliezen, ik zit ©"k in k’ als ik het niet uithoud. Altiid maar f*nn r op los, tante Susel, zooals Blücher, begrip* u! Vandaag zestig Mark op den knol, jnorg n tachtig overmorgen honderul Voor heelemaal op zwart zaad zitten, geven we niet op!" QAls Hans haar in den steek Het, dan wist ze waarlijk^niet, wat ze doen zou. Als ze dat malle pak bn dien hoed» maar niet gekocht had, dan had ze nu nog ruim honderd mark gehad! Maar ze had er zoo schunnig uitgezien met de vilten bart en de oude wintermantel! Telkens, als zo in het sanatorium kwnm, trof ze Felix Frank. Een paar maal was hij ook al een eindje met-haar meegeloopen. „Heeft u het niet te warm, mevrouwtje?” Hij droeg een lichten overjas en lichte hand schoenen en daarbij lichtbruine schoenen. Als een arm bedelvrouwtje zag ze er uit naast hem. Toen was ze eindelijk besloten en was heen ge gaan om zich in een niéuw omhulsel te steken. Werkelijk bescheiden genoeg. En al ijd met de geduchte, Cat zc’de rest over een paar «la gen zou kunnen bijkoopen. „Aardig hè?’ Had jrV.nr.gd. Maar hij had er nauwelijks een antwoord op dert dien avond tot haar gericht. Afschuwelijk wns dat van 1 van an-rst verging, dat het arme Kurtje voor zijn heele leven gebrekkig zou kunnen blijven! beende met groote stappen naar de kleine 1 mam -u ,c,«, I mors toch door, wat er ook met hen, beiden Graebner echt- al I jebeuren Ze "»«eal ’O" M eten »r- 1 gen, met het dienstmeisje spreken, de kleine i Liesel verhaaltjes vertellen, moest aan duizend kleine dagelijksche dingen denken zooals hij j aan zijn lessen, zijn leerlingen; en zoo goed als hij eens ben andere das omdeed, een an- i dere jas aantrok, evengoed mocht zij ook eens een andere japon aantrekken, en hij hoefde er ohaar niet om te verachten, dat ze uit den win- I jers op het witte i kei haalde, wat 1 iktuigelijk om de dag werd haar wiok tegen haar man grooter, JU n.. nf.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1