Z71 r I SlEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR (JOIIIÏA EN OMSTREKEN s FEUILLETON. .•hl in Omstreken, silag 84 Oct. tlOEGfhW. 61. Jaargang^ In den Maalstroom dam Vrijdag 20 October 1922. o. 15063 ~BÏNNENLA~NDr~ BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTREtHT, MOORDRECHT, MOERCAPE1J.E, ^NIEUWER. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN; ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Kta *3 BUITENLAND. - 4f t« aar Batavia, vertrok t. van Java te Anu kabinetsformateur. aar New-York, veiw Wijdst rn nt. die enzt 88 r(i34 88, LSREGISTER edereen doet. rekeningen komen, (Worih wv*hi# ndië naar Amster» Havre. tterdam, arriveerde Bevestigd wordt, Waterschap heeft erwik. Toulouse. d van 19 Oct. r Noord-Oosteltyk» tot half bewolkt, tegelijk nachtvorst hter over dag. tv ISREGISTER Sltjiild .8. rland kt 18. 'DINGEN. t. van Rotterdam res naar Rotterdam, os. >ct. van Rosario te ol adres zorpu- es. boot- B >gen enoemd n Ibijons eene collectie, I )odel/en. J toffen.alle h {leuren. iio 2 eer 1 be\h j 6.-J9 1 75:89. riester over de rland tot do Kerk. Protestant, aar A 80 ct. sroerloht. motsen van i „Neemt zacht en De neus lang is. aar Java, arriveerde naar Buenos Ayre» io Janeiro. Amsterdam, passeer, Amsterdam, vertrok’ naar Rotterdam, ar New-York, pass, van Hongkong naar van Amsterdam te van Rotterdam m naar Zuid-Afrik^ ritzbucht. naar Batavia, vew van Rotterdam raai aan Percy WelL" fiOÏDSCHE (01 lil \T. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. >JWhoek dpuig. ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ5125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper goMhiedfa franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureani MARKT 1L GOÓDAk Ui onza agenten en loopers, den boekhandel an de postkantoren. Onze bureaux ztyn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tri. Int. 52| (Redactie TeL 545. Hopen is zich vermoeien voor iets wat een ontgoocheling ten doel heeft. CARMEN SYLVA. tien minuten later de lunchroom verliet, besloot ze, nog vijf fijne sigaren te koopen voor het geval dat Felix den inval kreeg hear te vragen, of ze nog een beetje zouden musiceeren. De winkeldeur slond wijd open, om de war me Aprilzon binnjpn te laten. Ben groote, zeer slanke vrouw stond met den rug naar haar toe, terwijl de sigarenhandelaar, verborgen achter een rechtopstaand adresboek, bij zijn staande lesihtnaar iets schreef. Naast den lessenaar, zat op eeh rieten stoet het gezicht achter een i blauw spoitblad, een zeer elegant heer. Tus schen de keurig gestreken broekspijp en den spiegelblanken lakschoen was een fijns enkel In lichtblauwe kous zichtbaar, de handen waren bedekt met 'lichte Derbyhandschoenen en door naar Batavia, a.s. een mogelijkheid uit van kiezingen. Do ratieve partij .hoewel berei< coalitie-liberalen". Londen, 19 Oct. (R.) Het besluit van de unionistische partij tegen de voortzetting van De toestand van Churchill. De toestand van Churchill, die, zooals is ge meld, Woensdagavond een operatie aan den blindendarm heeft ondergaan, is zeer goed. De Londensche Underground. In aansluiting aan de werkzaamheden, reeds ter hand zijn genomen voor de uitbrei ding van den Londenschen ondergrondspoorweg is thans een nieuw plan, waarvan de kosten millioen pond sterling zullen bedragen, keurd. Deze nieuwe plannen omvatten ;s naar Amsterdam^ >s. aar Australië, pass< D.d. giteren seint Reuter: Het definitieve be richt van het aftreden van Lloyd George werd op dramatische wijze bekend door een deputa tie van mijnwerkersafgevaardigden, die hem in Downingstreet kwamen opzoeken. Lloyd George vroeg aan de deputatie, wat zij kwam doen. De mijnwerkersleider antwoordde: Wij komen den eersten minister spreken. Lloyd George ant woordde: er is geen eerste minister meer. Ik ben bij den koning geweest en heb mijn ontslag in gediend, dat hij aanvaard heeft. Londen, 19 Oct. (R.) Het aftreden van de regeering brengt nog een nieuwe crisis met zich mee, want de positie der unionisten, die Chamberlain hebben gevolgd, moet nog worden vastgesteld. Opgemerkt wordt, dat enkele be- zes goedge- den her bouw van zekere stations en de instelling Van bewegende trappen op verschillende punten, waar thans liften in gebruik zijn om de passa giers naar en van de spoorwegen en de straat te vervoeten. bespre* rfbalitie. 1 Cham* Vanavond wordt een vergadering van liberale het be- ministers in Downingstraet gehouden, terwijl de conservatieven, die de coalitie hebben ge steund, ten huize van Clmjnberlain samenko men. .{7- Er heersebt de grootste opwinding in de poli tieke kringen en er wordt levendig gegist naar den afloop van de crisis. In sommige kringen zegt meh, dat Chamberlain en Lloyd George zouden kunnen samengaan in eerj centrumpar tij. Het eenige wat zeker is, is dat de coalitie verbroken is en dat er een ernstige scheuring is gekomen in de unionistisch^ partij. Bcrfar Law premier.' De Evening News srste ministerschap ar Amsterdam, i naar Boston, pass, naar Buenos Ayres iabon. aar Batavia, vertrok dezen brief van den raad van commte-*>a. -reft, In dezen brief wordt oa. de noodzakelijkheid Gw „.k.—.~l Engelsche nota over den het spoorwegpersoneel, waardoor besparing kan worden verkregen van ongeveer 7 milHoén. - Voorts wordt gezegd, dat een wijziging va* den atandplaatsaftrek noodzakelijk is, omdat de thans geldende regeling in het geheel geen re kening houdt met het juiste verschil in levens omstandigheden. Waar de regeering deze eischen van den R. v. C. onderschrijft, en zty dus aan dit standpunt gebondftn H, zal het voor spr. wel moeite koe ten, door deze interpellatie iets van de regeering te verkrijgen. Spr. herinnert er verder aan, hoe na de sta king van 1903 aan het spoorwegpersoneel het wapeh te'ontnomen om het loon op hetfge- wenschte peil te houden. Formeel kan men wel zeggen, dat het spoorwegpersoneel het recht' tot staking heeft behouden, maar spr. merkt daarbij op, dat WSens door de volksvertegen woordiging gelden ifn gevoteerd voor de zgn» „expfoitatie-compagnie", of hv de wandeling wel genoemd de „epoorweg-brigade” of „on- derkruipersbende". Hierdoor wordt het spoorwegpersomel toch, het wapen der staking geheel uit de handen ge slagen. De regeering heeft na«J903 gezegd, dat de loonen van het spoorwegpersoneel moesten worden vastgesteld naar billijkheid. De staats commissie voor de samenstelling van het spoor weg reglement heeft deze* zaak dan ook uitvoe rig behandeld, terwijl de loonraed na een uit gebreid onderzo». naar de toestanden in do vrije bedrijven de loonen hoeft vastgesteid. Zoo kan men wel zeggen, dat de loonen np. 1921 t«. hoog zijn geworden, maar daarbij moet men dan bedenken, dat deze loonen steeds zijn ge bleven beneden hetgeen de loonraad biilijk achtte. Naar spr.'* oordeel te bij een objectieve be- „Ik wilde.,.." zei Susanne zacht. De heer liet de courant zakken. Onwille keurig kreeg ze ren schok: het op zichzelf mooie gezicht was mismaakt door een diep in gedrukt voorhoofdsbeen, waarover een glim- merfd, bijna vingerbreed litteeken liep. Do heer glimlachte nauwelijks merkbaar, nam den hoogen hoed, die voor hem op een tafeltje stond, en drukte hem diep op het hoofd. Toen las hij verder zonder zich om Susanne te be kommeren. „Och, ik,” herhaalde ze iets luider. „Dadelijk, dame, een ©ogenblikje Hij ging nu achter de toonbank, schoof da vrouw een papiertje toe en telde ettelijke bt nkbiljetten van honderd mark neer. u wel zooveel aan? vroeg de vroiw -boog zich tot hem over. De man lachte z IBewust, zijn oogen zodh- I ton die van den lesenden heer. „Pyrrhus, vier honderd," riep hij hem toe. De heer knikte, zonder veel belangstelling. „SUat vijftien tegen tien, bijna niet de moeite waniJfc. AaflLlend en nog steeds zonder om te kijken» zei d<pi|Sww: „Of zal ik vijfhonderd wedden?" Nu herkende Susanne de stem van zsstes Friederike. Ze had heden haar vrijen morgen, droeg eet 1 zwarte japon met een donkere* hoed; ze leek haar zoo heelemaal vreemd. om de loonen van het spoorwegpersoneel te verlagen. In dit verband herinnert spr. voorts aan ds mededeeling van de regeering, die het ©ogen blik voor een verlaging van de loonen van het rijkspersoneel thans nog niet gekomen acht. Ook dient men niet te vergeten, dat de vast stelling van de loonen van het spoorwegperso neel een jaar later is gekomen dan die van do loonen van het Rijkspersoneel. Spr. herinnert er voorts aan, hoe men, nadat verschillende zaken op bevredigende wijze voor het spoorwegpersoneel waren geregeld, weer te 1 ronnen de»e verbeteringen af te take'cn. De heer Van Braambeek noemt slechts: To ie verslechtering van de regeling voor de dienst en rusttijden2e de looasverslaging voor het werkplantspersoneel3e verskillende ontsla gen 4e beperking of intrekking van verschil lende facilileiten en 5e diens {verlenging voor een groot gedeelte van het stationspersoneel, en thans dreigt daarenboven nog een algemeens loonsverlaging van 8S Deze verslechteringen wekken bij het perso neel groote onrust en ontevredenheidmen vreest, dat het spoorwegpersoneel weer terug- - gedrongen zal worden in zijn oude, slechte po sitie. In dit verband wijst spreker op de af- spraaAjusschen de vijf erkende spoor»^ggorga- nisaties, om zoo noodig tot daadwerkelijk ver zet over te gaan. Dit moest voor de Regeering en onder rURKU£. np KWRCTKt VAM T MARIIR nncTnw m aezcn Drrel worai °-®- a® noOGZazeiijKneni DE KW LSI IE VAN T NABIJE OOSTEN. Vfln verlaging van de wedden va* Dodekanesus. B e r 1 ij n, 19 O c t. (V. D.) De Engelsche no ta over den Dodekancsus moet, naar uit Rome bericht wordt, in leidende Italiaensche kringen wegens haren scherpen toon eene pijnlijke ver rassing hebben teweeggebracht; de openbare meaning moet meer opgewonden zijn dan in de pers tot uiting komt. De Italiaansche regee ring zal intussch^n haar standpunt bereffende den Dodekanesus niet veranderen. .Het blad Idea Nazi^nale geeft'zelfs den raad de verzuim de annexatie van den Dodekane&us in te halen. Rusland en de Kemalteten. B e r I ij p, 19 Oct (N. T. A. Draadloos). Vwlgens een bericht der Daily Telegraph uit Helsingfors te Trotzkf naar Angora vertrokken om met Kemal pasja te onderhandelen. Naar dé Cchicago Tribune meldt heeft Tsjit- sjerin aan den vertegenwoordiger van dit blad in Moskou verklaard, dat de sovjet-regeering de overeenkomst van Moedania niet zou er kennen, daar zij niet op voet van oorlog met de Turken staat. Rusland zou de Turksche soe vereine rechten op de zeeëngten ondersteunen. Engelsche oorlogschepen terugge roepen. Ber 1Un, 19 Oct. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Party* i» het grootste gedeelte der Britsche vloot uit den Levant te ruggeroepen naar Malta. De vredescooferentie. Volgens een draadloos V. D.vbericht te het thans zoo goed als zeker, daf de Oostersche vredesconferentie, waaraan de groote mogend- t t« Lugano zal worden gehouden, waarschijnlijk op 6 Nov„ zooals door Frankrijk te voorgesteld. i» -piwivvni u.j «en vujbvuwv uw— De Grieksche vluchtelingen, schouwing van de kwekte du* thawLgpon rsdsn Berltyn, 19 Oct. W. B.) Nansen heeft in velschillende Thracische steden organisaties ge sticht ten bate van de vluchtelingen uit Klein- Azjë. Het voornaamste veld van zijn werkzaam heid blijft Constantinopel. tweede Kamer. Vergadering van Donderdag 19 October. Geopend 1.13 uur. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Interpellatie-Van Braambeek. Aan de orde is de interpellatie van den hc:r Van Braambeek omtrent de exploitatie tekortc.i j der Nederlandsche spoorwegen, en de wijze, waarop die zullen worden gedekt. De heer Van Braambeek (S.-D.) merkt op, dat deze interpellatie wellicht overbodig wa re geweest, indien deze kwestie op normale wij ze zoiT zijn opgelost, n.1. door overleg, door samenspreking tusschen directie en vakbonden. De nota van den Raad San commissarissen van de spoorwegen aan den minister van wa terstaat, welke nota door dezen laatste te pu bliek gemaakt, heeft echter dit overleg verhin derd. In die «nota werd eenvoudig gevraagd of de minister zich met de voorstellen van den raad van commissarissen kon vereenigeh. Het heele inzicht van de regeering steunt op DV’TSCHLAND. De nieuwe schatktetbiljetten. i Berlijn, 19 Oct. (V. D.) Officieel wondt medegedeeld, dat de goudschatkistbiljetten, >elke de Rijksregeering voornemens is uit te geven, niet, zooals in verschillende kringen ver- moed werd, door de Rijksbank gedekt worden. Het Rijk alleen is els uitgever der biljetten aan- zprakelijk voor hunne inlossing, welke overigens 'liet in goud zal plaats hebben. ENGELAND. HET BRITSCHE KABINET AFGETREDEN. tonden, 1 9 Oc t. (N. T. A.) De regeering isa| getreden. De aftreding is het gevolg van de (vergadering van heden van de conservatieve ministers en -parlementslede:^ waarin met een groote meerderheid een motie werd aangeno men vóór het deelnemen van de conservatieve Juirtij aan den aanstaanden verkiezingsstrijd als een onafhankelijke partij. Deze motie werd aan genomen, niettegenstaande het beroep van Chamberlain, den conservatieven leider, tot voortzetting van de coalitie met de liberalen.. Haastige besprekingen van de unionistische en de liberale ministers afzonderlijk volgden en rc.volgens riep de premier een voltallige verga- tering van de ministers van beide pa: tijen bij een. De koning was middelerwijl inderhaast ui Sandringham Daar Londen teruggekeerd en d) premier begaf zich na de vergadering van het kabinet naar* het paleis van Buckingham en diende het ontslag van de regeering in, dat de konihg aanvaardde. Er wordt medegedeeld, dat de koning Bonar Law heeft ontboden, die er in heeft toegestemd, het ministerie te vormen. Bonar Law was op de conferentie der conser vatieven de voornaamste spreker tegen de voorj- zelling van de coalitie. Hij keerde op opzienljp- rende wijze in d«r-actieve potittek terug met een korte redevoering, waarin hij betoogde, dat de onafhankelijkheid van de conservatieve parity noodzakelijk was, opdat die partij haar een. heid zou behouden. Bonar Law’s verklaring maakte grooten indruk en schijnt een beslissen den invloed te hebben uitgeoefend op de stem- oru.fhtókelijkheid hadden getemd, hun ontsl. minderheid van Ö7 vóór Chamberlain’s politiek aange van voortzetting van de coalitie was. Men ver den u Wacht, dat er spoedig een beroep op de kiezer, zal worden gedaan. Terwijl de conservatieven, die zich thans afhankelijk hebben verklaard, bij de aanstaai Verkiezing voor hun eigen programma him eigen leiders zullen vechten, werd duideli’k uitgesproken in de rede van Bonar Law en in de door de vergadering der conservatieven aan. genomen motie, dat samenwerking met de roa- ptie-liberalen niet buitengesloten is. Bonar vr zeide, dat hij gaarne de samenwerking zou hei), ben van liberalen, die de dingen bezien zooals de conservatieven en hij sloot volstrekt niet de .12 hun samengaan na de ver- De motie verklaarde, dat de conser- .U] onafhankelijk behoorde te zijr, ueid om samen te werken met de de coalitie werd'Trngenomei^nZeZ^iweZHZÏgrijk^mfo^tisc3l,TZrZteraTi^naasr wacht groote meerderheid, en had onmiddellijke hem hebben geschaard bij rijn steunen van <fe gevolgen. Na de vergadering werd een bespre king gehouden tusschen Lloyd George en Cham^ berlain en zeer, spoedig daarna werd 1 kend, dat de regeering van plan was af te treden. Het besluit van de vergadering was fei telijk een votum van wantrouwen in Chamber- lain. Daarom werd het voor hem onmogelijk aan te blijven, terwijl zijn aftreden eveneens de positie van Lloyd George zou hebben ge raakt. Dientengevolge besloot het kabinet col lectief ontslag te nemen. Reuters bizondere dienst meldt d.d. gisteren: De gebeurtenissen volgden vandaag op elkaar met verbijsterende snelheid en de reeks van sen saties culmineerde in de bewering, dat dw-re geering van plan was onmiddellijk af te treden. De overweldigende meerderheid tegen de po litiek van Chamberlain op de vergadering der unionisten kwam als een volkomen verrassing, want men verwachtte algemeen, dat bij gebreke aan een of ander compromis, Chamberlain een aanzienlijke meerderheid1 zou krijgen. Terwijl Qalfour zijn machtigen steun gaf aan de poli tiek, die door Chamberlain omlijnd was op de bijeenkomst te Birmingham, schijnt de rede van Bonar Lavt die een grooten invloed heeft in de unionistische partij, over den afloop te hebben beslist. Hij zeide, dat hij tot de conclusie was gekomen, dat de regeering het vertrouwen van het land had verloren en vermeldde het interes sante feit, dat hij de regeering eenigen tijd ge- Irxlen ervoor had gewaarschuwd, dat de uitwer king van de coalitie het land in de armen van ^e arbeiderspartij zou drijven. De vergadering ontving, naar gezegd wordt, de redevoeringen van de ministers koel. Toen de unionisten met 186 tegen 87 stemmen duide lijk toonden, dat zij vastbesloten waren hun vol ledige onafhankelijkheid te hernemen, werd het onmiddellijk duidelijk, dat het afgeloopen was met de coalitie en werd het aftreden van Chamberlain zoowel ate van den premier onver mijdelijk. Chamberlain begaf zich onmiddellijk naar Lloyd George om den toestand te bespreken. Vervolgens werd een bespreking tusschen de ministers gehouden, die eindigde met het besluit onmiddellijk af te treden, maar inmiddels had een aantal unionistische ministens, die vóór de ..“"meid hadden gestemd, hun ontslag reboden, omdat zij zich niet in staat gevoel- in een coalitie-kabinet te blijven zitten. Deze daad werd echter onmiddellijk daarna achter haald door het feit van het aftreden van het ge heel e kabinet. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon» en Feestdagen - -AbvEKTEN’riEPRiJH» uit Gouda omatnkea (Mhoorond* tot d** bwagicrtagM te Hr 1—lHx*gel« L80, elk* regal meer 0.25. V*d buiten Good* e* den beeorokrinct 1.—-S regda L55, elke regel meer 0.30. AdvertentlBn tn het Zaterdagnummer SO bijslag op dan prjja. Llefdadlghelds-advertenttëfl de helft win den prtya. tNGRZONDEN MEOEDEEI.INGKNi 1—4 regete ƒ2.05, elk* regel meer /HM Of de voorpagina 60 honger. Gewone «dvertentiën en ingezonden mededeeiingen bQ contract tot seer gweilimeeg den prtya Groot* letter» ee randen worden berekend nnar plaateruixute AdvertenHën kunnen worden Ingezonden door tuaechenkomirt van «oliede boekhate* de ia ren, Advertantieburesux en onze Agenten en moeten daan vóór de pleatafof aan het Bureau xtyn tögekomen. teneinde van epnama venakera te «ün. toch hetzelfde,” en daarbij wierp hij de voor haar bestemda goudstukken op het marmeren blad. Ze weerde verschrikt af nee, hij moest maar doen, wat hij voor goed hield Ze was den laatsten rijd alleen maar zoo zenuwadittef zoo vreeslijk angstig, hij moest dat toch b5 grijpen! „Nu ja, het is al goed, tante Susel." Hij streek het geld weer op en lachte tegen haar. Maar dokken meet u nu voor mij, tante Sus?l, en ook een Mark tramgeld moet ik heb ben, want mijn zakgeld dat heb ik nu net ver geten op te strijken," rJa, ja, natuurlijk." Het was aardig van hem, dat hij slechts limonade met spu'twater genomen had, want ze keerde nu weer elk dubbeltje om. i „Hier," zei ze en schoof zonder hem aan te zien, het geldstuk naar hem toa. Het was haar bijna pijnlijk. Toen zo ■**j Sa poudrelnet 10; zure pippelfow 7-8.50; kivitboonef K.G.boter 1.22—, 13—13.50 per 10Q j De laatste I trotst ^chieben’ kwam er „__r Susel!” Zij keek hem altijd heel verbluft hij haar zoo iets vertelde ert dan verweet hij haar: „U hebt ook niets geen verstand van paarden.” Hij imponeerde haar dikwijls verba lend en daarom weckte ze met ongeduld op hem, maar toch in haar diepste binnenste over tuigd, dat hij haar uit de klem zou helpen. Toen hij nu eindelijk binnen kwam stormen, rie pet schuin op zijn hoofd, een zakdoek in de hand, waarmee hij zich de zweetdruppels •fwisdite, riep ze bijna een beetje geërgerd: «Zoo laat. Hans!” Hij lette er niet op. r/eg, tante Susel, dat was een werkf Maar ft heb het" Ze vroeg niet, waarvandaan, ven wien hij had het „Ziezoo!" Hty wierp zich naast haar op dp canaoé. M ■ft met zijn gedachten verweg. -HöWfiftl W danr Londen, 19 Oct. (tó meldt, dat Bonar Law het M heeft aanvaard. Londen, 19 Oct.(R.) dat Bonar Law het eerstaJn aaJWAard. Bonar Law Êönde», 19 Oct (S^tar 30). (B. T. A.). Boriar Law heeft wel aangenomen een nieuw kabinet te vormen, maar(deze aanvaarding is voorwaardelijk, daar hij inderdaad geen leider der conservatieve partij is en dit moet zijn om zich officieel te kunnen belasten met hef groe- peeren van een nieuw kabinet. Waarschijn lijk’ zal Maandagmorgen conferentie plaats vinden, -waarop Bonar Law tot officieel leider der partij zal worden geko zen. Uit de ontvangst, dfe hem heden in de Carltonclub te beurt viel, blijkt echter wel, dig deze verkiezing reeds in beginsel een feit is. Tot zoover kan echter niets definitiefs worden sezegd. Zeker. poliHek^Jkringen zeggen, da( hctlm de Belkenetelen nrlta deelnem^' de n.euwe premrer m crAer.ntlef kebmer „I L word „a.™h<jnlljk vormen en de absolute meerderheid hoopt te - M J verkrijgen en dat hij dan ^e algeüieene verkie zingen zal uitschrijven f- •- In dezelfde kringen wordt gezegd, dat Cham berlain, lord Balfour en lord Birkenhead n nieu we partij zouden vormen, hetgeen echter slechts onejer het grootste voorbehoud dient te worden aanvaard. Londen, 19 Oct (R.) Uit hoogst gezag hebbende bron wordt verklaard, dat Bonar Law den koning heeft medegedeeld, dat het nood zakelijk zal zijn een vergadering van unionisti sche Hooger- en Lagerhuis-leden te beleggen, die haar instemming met zijn politiek moet be tuigen, voordat hij de verantwoordelijkheid op zich wil nemen om een nieuw kabinet te vor men. eieren heeft zijn vrouw, en eiken middag heb ben ze aan tafel champagne. Alleen mag hij zelf niet veel drinken. Die houdt hem overigens krap, die vrouw, als was hij een paard en zij de jockey.” Ze zuchtte even. Ja, er waren zulke vrou wen, ook Elise had daar wat van. Dl» hadden het goed! Ze had eigenlijk genoeg van haar leven. Alle verantwoordelijkheid voor huis en kinderen berustte op haar, zij zelf echter werd behandeld als een onmondig kind. Hij goot de limonade in een teug naar bin nen en streek nog een» met den zakdoek over het voorhoofd. „Vandaag tromt het er op aan, tante Susel, heel Berlijn wedt op den favorietl" „Hoe heet die?* „En hoe heet ons paard?” „Dat weet Ik juizr nog niet dat zal :k van Percy Well wel hooren, die wedt altijd zelf. Daarom geef ik hem het geld, dan kan hij hij den bookmaker oa^ciijk voor ons mee inzet ten.” Hij stond op, maar zij voelde zich koud worden t*4 In de ving* toopen. Vreese.tyfr zou dit wachten weer zijn tot avond» op de laat ste depechen van het jvun op het binnen komen van Hans in Kurt» ziekenkamer! van vijf uur af wist ze n!et meer, wat ze doen zou. „Nu maar nie* Dang zijn, tante Susel, dat help toch niets. En ml-m^ winnen we van daag aue» terug." Ze glimlachte, bleek en met nloppend haiL Erg aarzelend vro*g ze: „Cvloof je ook niet, dat het beter zou zijn, als we den favoriet na men, Pyrhurs oi hoe hij heet?" „Als u het 't beste weet, wanrom vraagt u -- - het mij dan?" bromde hij knorrig. „Mijnent-1 het glanzende rosblonde haar, boven donkere wege wed ik op Pyrrhus voor u. Het te mij wenkbrauwen, liep een zefceove scheiding. „Veertig. Dertig voor u, tien voor mij Teleurgesteld vroeg ze: „Dertig Mark Hij scheen h»* met te hooren, klopte met het lepeltje van haar kopje od de tafel en riep luid: „Limonade met spuitwater! Zeg tante Susel, merkt u wel dat het zomer wordt?” Ze dacht er aan, dat juist de zomer voor haar altijd het ergst was, en zuchtte. Weer keek hij haar van terzijde aan, en toen zijn verlegen jongensblik langt haar heen gleed, zag hij haar kleine voeten met de hooggehakte schoentjes en de dunne enkels in de doorzich tige zijden kous. Hij sprong op en ging in een stod zitten. „Akelig warm zijn die ouwe pluche-canapé’s. En «kjdelijk daarop, als wilde hij de een of apder onrust veibetgen, een verwarring, die hij niet bekennen kon, bromde hij lomp: Als dertig Mark u riet genoeg te, dan zegt u het maar, Tante SuseH’ „Wat doe je taar, ik zeg toch niets." Hij schonk zich het tweede glas limonade tn, dronk het klokkend uk met groote slokkën. „Nu ja, ik zeg het maar. Toen vroeg hij haar heei ernstig? „Hebt nog iets voor de huisljhiding?’’ ze was niets verwonden! over deze vraag, noch dat een knaap die han' deed. „Als er morgen geen kom ik er drie dagen mee uit” Rekeningen stuurt u eenvoudig weer weg, besliste hij. „Wat wij hebben, geef ik „ts hij eerlijk?” Hij schaterde het uit van het lachten: „Weet vrat hij verdient, tante Susel? Meer dan Pa- ^Susanne zette groote oogen op. Hij lachte nog steedS? Jörillanten oorbellen zoo «root ah dteven- hoop was Percy Well. Die' en” zooals Hans zei. En dan geld los, en een heele- hoop tante t aan, ®ls hij haar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1