te JAM. 'E OWIlil. ir 1922, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U-, OUDERKERK a. d. LL, 0UDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 4 Gouda. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Amsterdam FEUILLETON. I BUITENLAND. --- Jlo.1S066 - Oln»dafl 24 October 1922. 61« Jaargang- In den Maalstroom de het i hi j n ten kantore van’ E DAGEN waardoor trijging van 41 niet e«i rvolgdK (Wordt jetalen in Co. alhier, de gel®, vengenoemde Obli- Amsterdam dan. 1DSCHE HANDEL. JHE BANK bericik 1922 aflosbaar ga* Gemeente Amsler* van voorkeur toe« ISJES. in 20.000 ex. - FRANCO mijnen van irstaand be ging, Hoofd- De Physio- der Vrouw, asverzorging DUlTSCHLAND.r A Het pensioen van den rijkspresident. Berlijn, 23 OcL (W. B.) De Rijksraad hééft heden een besluit genomen omtrent het pensioen van den rijkspresident. Deze zal in het eerste jaar na zijn aftreden drie vierde van zijn salaris na aftrek van de representatiegelden ont vangen en de volgende jaren de helft hiervan. Het weduwen- en kinderpensioen wordt geregeld volgens de desbetreffende wet. DE SCHADELOOSSTELLING. Barthou ve<dedigt het Fran sche memorandum. P a r ij s, 2 5 Oct. (Havas). De commissie van herstel heeft heden in een officieuze zitting van vier tot half acht het Fransche voorstel betref- Het kind struikelt vaak, voordat het loopen I hm; ook geestelijk leeren wordt met veel dwa ling gekocht. Invoer van slachtvee. B er I ijn, 2 3 Oct. (W. B.) Volgens een me dedeling van het Pruisische ministerie van landbouw is invoer van buitenlendsch slachtvee slechts toegestaan met een blondere invoer vergunning, die alleen voor den duur van drie maanden wordt afgegeven én te allen tijde kan worden ingetrokken, b.v. wegens veeziekte, dnz. zonderdat dan schadeloosstelling kan worden geëischt. VDEN. adgevingen. nge hemer- iewerkt en e moeders. Vaerberloht, i den morgen van: iber 192’2. te Vestmanoer. te Toylouse. avond van 24 October/ tot O. wind, meest gat' of weinig regen, weU verandering in tempef WDSCHECOMT. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel on d» postkantoren. Ons® bureaux s|jn dagelijks geopend van 9—uur.i Administratie TeL lat. 321 Redactio TsL 64*. is. De overeenkomst zal door de regeeringen moeten worden goedgekeurd. De beslissing der rijksregeering zal moeten volgen in verband met de regeling der algemeene schadeloosstellings- kwesties. Een memorandum over de volledig» kwestie der vereffeningsvraagstukken, dat aan den Rijksdag zal worden voorgelegd, is in be werking. Spoorwegongeluk. Parlj., 2 4 Oct. (B. T. A.) Op het Noor der. net bij Seint Denis zIJlFtwee treinen in botsing gekomen, Tot duiver zijn 4 dooden geteld ea 12 gekwetsten Noodlottige «lerlregvn» in-Msrokko. Belga meldt uit Tenger, dat er door de stom* regens de muur vnn een school is ingezakt, waardoor tal van Arabische huisjes vei pleiters zijn. Er zouden 12 dooden zijn. ZWITSERLAND* De Simploo-tunneU Berlijn, 23 Oct. (V. D.). Daer dage* werd het bedrijf bij den tweeden Simulon-tWM nel definitie! opgenomen. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. Bonar Law premier. Londen, 2 3 Oct. (R.) De vergadering der unionistische partij heeft Bonar Law tot leider der panij gekozen. Hij heeft dientenge volge officieel het premierschap aanvaard. Londen, 23 Oct. (R.) Naar vernomen wordt, zeide Bonar Low in e*n rede in de ver gadering der unionisten, dat het niet da tijd was groote plannen in te dienen, die voordoe- lig zouden zijn voor het rijk, hoezeer deze hen® na aan het hart lagen. Men moest liever hopen op een tijdperk van kalmte dan op een van heftige discussies. Deze opmerking was uitge. legd als een aanwijzing, dat Bonar Law niet van zins was een plan inzake taiiefhervorming Raar voren te biengen. Bonar L®w voegde er bij, dat do lersche grondwet moest worden ten uitvoer gelegd. 833® 21 >tterdam naar Z.-Afrfc Pehnas. ir Amsterdam, kwam ar New-Yorf, vertrok 11 am naar Batavia, i Amsterdam naar irbij Flores. Internationaal vrijhanddscongras. Frankfort a/Main, 23 Oct. (W. B.). Het internationale vrijhandelscongres is heden ochtend geopend met een toespraak van den voorzitter van den Duitschen bond voor den vrijhandel, dr. Kotzenberg, waarin hij met bij zondere hartelijkheid den ouden Lord Sheffield begroette, die het initiatief heeft genomen dit op overeenstsmming in het internationale eco- nomsche leven gerichte congres naar Duitsch- land over te brengen. Sheffield werd daarop op voorstel van Dcrnberg tot voorzitter der bij eenkomst gekozen. De voordrachten houden zich bezig met valuta- en vrijhandelsvraag- stukken, anti-dumpingsmaatregelen, enz. De voorgenomen aanslag op Wirth. Berlijn, 23 Oct. (W. B.) De Neue Ber liner Zeitung verneemt, dat bij de verhooren in- sake den tegen Wirth voorbereiden aanslag vastgestold is, «’at de aanslag verleden, Zondag had moeten plaat® hebben. Het proces van den cx-keizer tegen Emil Ludwig. B e r 1 ij n, 2 3 O c t. (W. B.) Volgens de Ber liner Zeitung a. M. heeft het Kammergericht in het proces van den ex-keizer tegen Emil Lud wig, den schrijver van het drama over Bismarck „Die Entlassung", het recht van den auteur op het dramatiseeren van gebeurtenissen uit de hedendaagsche geschiedenis erkend, het vonnis van het Landgericht vernietigd en de versprei ding van het boek, alsmede de opvoering van het drama, toegestaan. De kwestie-Smcets. B e r I Ij n, 2 3 O c t (W. B.) De Rijksdag heeft heden een gemeenschappelijke interpellatie van alle partijen, behalve de communisten, behan deld betreffende het verbod der intergeaHieerde commissie in het Rijngebied om het vonnis te gen Smeets-te Keulen uit te voeren. Da sociaal democraten zoowel als de burgerlijke partijen vroegen van de regeering krachtig optreden. De rijkskanselier deelde zijn diep leedwezen over den smaad, die de Duitsche rechtbanken in het bezette gebied is aangedaan. Pe regeering had dringend verzocht het besluit op te heffen, 'maar er was nog geen antwoord gekomen. Ook in den Pruisischen Lnnddag werd de regeering geïnterpelleerd over de zaak-Smeets. De minis ter-president Braun betoogde, dat de Pruisi sche regeering stappen zou doen bij de interge- al lieerde commissie. de zorgen van haar af te weren. Elke andere vrouw zou zijn uitgekomen met wat ik haar gaf, elke andere vrouw zou haar huishouden beter en met meer verstand hebben kunnen leiden. Do kinderen waren haar tot last. Als ze niet met hen speelde, stuurde zij ze in de keuken naar het dienstmeisje, of op straat. Alleen zoolang ik haar minnaar was, kon ik me verbeelden, dat ze me liefhad. Geen woord heeft ze sedert het ongeluk van den jongen tegen mij gezegd, waaruit blijken kon, dat ze tot inkeer gekomen is. Geen woord IEn ik heb er in de slape- looze nacht op gewacht, uur pa uur I Ze heeft er .geen idee van wat het woord „familie" be- teekent. Geen idee eivan, dat men voor dit be grip iets over moet hebben. Dat men niet voor zich-zelf, maar voor de anderen leeft I Haar man is niets voor haar, ais hij geen minnaar is, de kinderen zijn niets voor haar, als zo geen speelgoed zijn en het huis beteekent niets voor haar, als het er niet zoo uitziet, als haar fan tasie het zich voorstelt, en zooals ik het niet kan opbrengen". Otto Graebner brak in zijn opgewondenheid kleine takjes «van den amandelboom af, a organen, eurertdruk. fraai uitg®- BELGIE. De,militaire wetsontwerpen. Brussel, 23 Oct. (B. T. A.)De kabinet»» raad zette de bestudeering der militaire wets ontwerpen voort en keurde die goed. Zij zullen eerlang bij de Kamer worden ingediend, verge** zeld van een algemeene uiteenzetting voor do motieven der geheele militaire hervorming. Sneeuw. Zondagavond is de eerste sneeuw in de Ar dennen gevallen, in de buurt van de grens v«n de provincies Luik en Luxemburg FRANKRIJK. Een duikboot over tij<L Brest, 23 OcL (B. T. A.). De maiine-pre. f eet uur deelt mede, dat de duikboot Roland Morillot, die op weg naar Cherbourg b, door het slechte weer nog niet ter bestemming ia aangekomen. Br zijn twee torpedobooten ver trokken om de boot te zoeken, In gexagheb» bende kringen wijst men eiop, dat het, met het oog op den toestand van de zee, niets verwon derlijk >s, dat de Roland Morillot nog niet b aangekomen en koestert men niet de mink*» ongtiustheid over het lot v*»n de duikboot. Een Fransch vaartuig vergaan. Lissabon, 23 Oct. (B, T. A.). De bsrt Onrlinn hooit 32 sdtlpbreukelintfen van <fen Franschen monhor Gambetta van St. Malo op genomen. De équipage van de Gnmbetta be stond uit 38 Taan. Zes personen worden ver mist. ADVERTENTIEPRIJS: ült Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgirrtng)| 1—5 regels L3Q, elk» regel meer 0.25. Van buiten Gouda sn dan basorglrrtngf 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën tn hot Zatardagmunmor 20 btjslag op den prü». Liefdadighelds-advertantiën do helft van den prjjn INGEZONDEN MEDEDEEL1NGRN: lr-4 regels ƒ2.06, alle® rogsl neer fOJM. Of da voorpagina 60 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelfngen bB contract tot mot geraducaM» den prijs. Groota letters en randen worden berekend naar plnataniimte. A<lvertentiön kunnen worden Ingezonden door tuMChenkomst van «oliede boekhaa* dolaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatidng aan het Bureau z(jn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te *(jn. Lloyd George, Bonar Law. Steeds was een crisis van politieke levenszwaktp noodig om den weg te banen voor nieuwe krachten. Deze baanbre kers werden in den regel ministers van han del. Bonar Law kreeg echter slechts de post vnn een onderstaatssecretaris aan het ministerie van handel. Hier bleek hij een nuttig werker te zijn, die alle zaken aan zich trok. De conservatieve party, die hoofdzakelijk uit jonkers, sportsmen, grandseigneurs en steunpilaren der Anglicaan- sche kerk bestaat, heeft enkele uitzonderingen daargelaten weinig aanleg voor harden poli- tieken arbeid. In de partij heerschte ontevredenheid over een zekere traagheid van Arthur Balfour, die door zijn lange loopbaan in „the House" afgemat was. Maar het was niet makkelijk om hem te vervan gen. Vergeefs zocht men een man als hij, die be hoorde tot dezelfde maatschappelijke klasse. Na dat geprobeerd was met alle mogelijke en ónmo gelijke mannen, bleef alleen nog maar Bonar Law over, evenals Balfour een zuivere Scho’, maar uit den middenstand. Er bestond geen an der, die zoo overwogen en zonder vooroordeel steeds klaar stond met het juiste woord en een gematigde uitdrukking en die eveneens als „lea der" was geboren als Balfour. Men wilde diens traditie zooveel mogelyk handhaven. Zoo werd Bonar Law gekozen. Toen Lloyd George de mannen uitkoos, die met hem het ministerie moesten vormen, nam hij dengene tot woordvoerder, die zich het minst door uitdagende vijandelijke kritiek uit het even wicht zou laten brengen en die suaviter in modo fortiter in re den strijd met ridderlijke wapens zou voeren, zonder zijn partijgenooten ook tegenover lastige vragers bloot te stelA len. Na 'den oorlog moest Bonar Law, die minder weerstandsvermogen bezat dan Lloyd George, zich terugtrekken uit het actieve, politieke leven. Sindsdien is de consultatie der partijen in 't ko ninkrijk aanmerkelijk veranderd. Nadat tennaas- tebij normale politieke toestanden waren fngetre- den, duldden de conservatieven niet dan met moeite de heerschappij van een radicalen leider. Bonar Law bleef de man van zijn partij, ondanks zijn vriendschap met Lloyd George, De crisis in 1922 beteekent slechts, dat de coa litie uit den tijd is. Te barer tijd was zij noodza- kqlijk, maar in het kader van de politieke opvat- parlementarisme is zij on- natuyrlijk. Men Heeft slechts te doen met een stap vooruit op den weg, die leidt naar den te rugkeer van .een volkompn normaal leven van t Britsche volk. Roman Van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. 5669 150 chappü en 'en: Otto Graebner viel in een der wijde, witte lieten stoelen neer, en zijn moede, brandende Oogen zogen zich vhst qan de groene sluiers. Wat deed dat goedl Wat hadden die daar •ieneden het goed I Hij schrok op, toen de hand van zijn broer dch zwaar op zijn schouder legde. „Je moest er eens uit, weet je dat En wel •er de machine versleten is 1” J De benauwde walm van de zware sigaret Beet Otto Graebner in de oogen en benam hem Bijna den adem. i »3a, ja, kunnen 1" zei hij en kuchte. I 'Dokter Graebner leunde met den rug tegen Be borstwering en keek hem scherp aan. Waf het kost, dat is mijn zorg. Veertien da len Reuzengebergte. J Al is het ook nog wat vroeg, maar de lucht frisch en zuiver, yersterkender, dan in den TJonior. Neem Susel mee, twee handkoffers, een per bergstokken en klauter rond l zonder veel praten of te denken. Pomp je de zuivere lucht M veel melk, eieren, boter. Met de Idsoen pp -- - en wierp ze met een gebaar van afschuw in den tuin. Dokter Julius Graebner knipte de asch van zijn sigear, terwijl de blauwe dikke rook zijn gezicht verborg. Wat klaagde zijn broer toch als een opgewonden jongen? Familie, man, kind!.... Die klanken lagen hun zeker nog in de ooien uit den tijd van het huisje in Thorn Had hij zelf dan een familie Ze leefden niet eens allen voai netzeMde doel. Eüse en hij en de jongenDien had de straat ®ok te pak ken en ’s nachts alleen «trekten ze allen de oee- IW Uit onder hetzelfde dak I Hat dak van het gelegd, loo geed deed bet békhmgd ta wor den. Hij hielp ht-nr op. leidde haar naar den stoel, die aan het hooldHnde van hat bad stond. Ik ken u heelemnal niet zooWat heeft u dan gekwetst.... Wie heelt u kwaad ge daan r Ze liet haar ’landen in de zijne, ze voelde niet, dat hij ze streelde. „Nu moet hij in stormpas loopen”, riep da Heine zieke et tussrhen, maar toen viel de sol daat op den gr* vd en Feitx Frnnk liet Susannea handen los, om het speelgoed op te rapen. Za glimlachte, met de oogen nog vol tranen. „Wat is u goed voor kinderen F Ze darhthoe goed heeft rijn vrouw het, hoe goed hebben zijn kinderen het. En daarbij hoorde ze de netveuse, geprikkelde stem van haar man, de strenge manier, waarop hij met den jonden praat ie. Gisteren had hij de kleine Liesel Njna over da knie gelegd, omdat te aan tafel haar *to®Pv Mcmmwifcr .r»e« hij, i h-l. Z* W-J» «W r-n u-rirKt i der de maaVitdan en alles aan haar tak», a» w «W. I M Ku„ )c ,lMl 1 beet]'* en het kind letten?” hoorde. „Wat is er, M-vrouwtj«, Susel, wat is er F i de crnslij klonk. fende de instelling eener ©ontróle op de Duit- sche financiën besproken. Barthou verdedigde, het memorandum; hij antwoordde met name' op de door Bradbury geuite bezwaren van ju- ridischen aard. De commissie zal morgen de maatregelen onderzoeken, die noodig zullen zijn voor de stabilisatie van de mark. Het denkbeeld van Reynaud. De commissie van herstel heeft reeds Zater dag de discussies over het Fransche voorstel aangevangen en zal deze Maandag voortzetten. De Temps is, blijkens den Parijschen Tel.- correspondent, van oordeel, dat de geallieerden, indien zij de contröle op de Duitsche financiën, zooals in de Fransche nota wordt voorgesteld, in toepassing brengen, een groote verantwoor delijkheid op zich zullen laden. Kunnen zij de Duitsche regeering, vraagt het blad, verbieden, ongeveer 4 milliard mark per maand te bed steden aan de verbetering der ambtenaarssala rissen, voor welk doel de regeering kort geleden een extra crediet heeft aangevrangd? Kunnen zij de Duitse’ -*ri^erir.g verbieden, door mid del van de Rijksbank 120 milliard aan mark» biljetten te doen verdiscbntccien om het i dige graan te koopen voor de voeding van Duitsche volk? Deze uitgaven goedkeuren be teekent een financieel beheer sanctionneeren, dat het 'Duitsche Rijk insolvent maakt. Deze maatregelen verbieden beteekent, de verplich ting op zich nemen, de discipline in de open» bare diensten van het Duitsche rijk en de orde op straat in de Duitsche steden te handhaven. De Temps voelt meer voor het middel, dat Rey naud Vrijdag in de Kamer heeft aangewezen, om Duitschland tot betaling te dwingen, welk mid del in Duitachland zelf gelanceerd wordt door Arnold Rechberg, n.l. dat Duitschland verplicht moet worden, aan de geallieerden waardepapie ren over te maken, die volgens Reynaud 30 van den Duitschen rijkdom vertegenwoordigen, d. w. z. 50 van de aandeelen, die door elke indtistrfeele onciernemiiJfr zijn uitgegeven en 30 van de waarde van elk onroerend goed in den vorm van pandbrieven. Deze betalingswijze is reeds door Loucheur overwogen, en zooals Poincaré reeds heeft op gemerkt, zal ze een onderdeel vormen, waar mee Frankrijk op de a.s. conferentie te Brussel zal voor den dag komen. Dit plan kan echter alleen stagen als de industrieele ondernemingen niet voortdurend doorgaan haar kapitaal te ver- hoogen, zooals zij de laatste jaren door de aan houdende daling van de mark gedwongen waren te doen, ter verhooging van het vereischte om- loopskapitaal. Indien ze echter blijven voort gaan hun kapitaal te vergrooten, zal Frankrijk gedwongen zijn, ten einde zijn aandeel van 30 in die ondernemingen te handhaven, steeds op de nieuwe emissies in te schrijven, zoodat het op die wijze de bankier van de Duitsche industrie zal worden. Het eerstnoodige voor-het stagen van het plan is daarom, dat de mark ge stabiliseerd wordt. Op dit doel als geneesmid del voor de Duitsche financiën moet de aan dacht dan ook in de eerste plaats gericht zijn. De compensatiebetalingen. Berlijn, 23 Oct. (W. B.). De onderbande» lingen met de vertegenwoordigers van de ver- effenings-bureaux der geallieerden zijn Zaterdag gesloten. De vertegenwoordigers van weerszij den zijn tot een overeenkomst gekomen, volgens welke Duitschland tot Juli van 't volgende jaar van de betalingen inzake de vereffening bevrijd OVERZICHT. b een Diritsch blad vinden wij een persoons- fcarakteristiek Van Lloyd George's opvolger als premier, Bonar Law, van de hand eens Britten Jiet is sir Thomas Barclay, vroeger lid van het Engelsche Lagerhuis, die het leven van den nieuwen eersten minister in de Vossische Zei- timg schetst Wij laten het bedoelde hoofdar- hkel, dat Zaterdagavond verscheen, hier in ver- I jfcling volgen Mager, van middelbare grootte, „geen bizon» Here kenteekenen", zooals de beschrijving op zijn pas vaststelt, trekt Bonar Law door geen en- Jcele bizonderheid de aandacht Zelfs bij het Opreken in het openbaar heeft hij geen pose, die tem kenmerkt Karakter en beschaving heeft hij zich zelf verworven. Hij is autodidacthetgeen- tij weet, weet hij con amore en wat hij doet, doet hij, omdat hij ’t wil. Hij heeft noch voor- loordeelen van een bepaalde klasse noch bizon- jdere gewoonten, die anders zoo dikwijls kleven •an personen, die in het openbare leven in de mate als Bonar Law optreden. „Chien sans col lier”, d. w. z. die verplichtingen heeft jegens gemand, is Bonar Law juist Bonar Law. Bonar Law is een Schot. Het karakter van de Schcnlen is onbuigzaam en hard als hun klimaat (Trotsch op hun Schot-zijn, betreuren zij hun af hankelijkheid en Bonar Law is Schot, niet besmet floor Engelsche gedachten en manieren. Zon is Bonar Law, die zijn leven als hande laar in ijzer en exporteur te Glasgow begon, ten Motte het hoofd der conservatieve partij gewor- flen. Als jongmensch was hij als Don Quichotte pen hartstochtelijk lezer, maar hij verslond geen boeken met romantischen of avontuurlijken in» Boud. Hij trachtte door lezen een beeld van de feëele wereld te krijgen. Met bizondere toewij ding bestudeerde hij economie en financiën. Hij bezocht politieke vereenigingen, nam er aan de flbeussies deel, waar hij uitmuntte door de bui- jengewone gave om cijfers te onthouden en door 'da heldere logica van zijn argumenten. Zijn (kracht berustte er destijds op evenals ook thans nog tegenover de gemeenplaatsen van politieke tinnegieterij slagvaardig het gewicht Van zijn heldere gedachten te plaatsen. De jonge Bonar Law bezocht de universiteit/ ting van 't Engelsche terwijl hij in zijn onderhoud voorzag als han delsbediende. De Schotse he diversiteiten staan ppen voor elkeen. Het examen speelt slechts een Jmdergeschikte rol. Met grooten ijver wordt ge- werkt om zich de kennis te verwerven, die van belang is voor 't leven. De jonge Bonar Law maakte van deze vrijheid een zoo groot moge- Ijk gebruik. Nadat hij zelf reeds door zijn redevoerin- gen tal van candidaten had gesteund, zag hij zich zelf op' een goeden dag gekozen. Niemand was meer onthutst dan hipzelf, want in dien tijd be- •tond er nog geen schadeloosstelling voor Ka merleden en Bonar Law was geheel zonder mid delen. Toen maakte hem zijn verstandige chef, trotsch op zijn bediende, tot zijn jongsten ven noot. Even tater werd hem zijn politieke loopbaan floor een erfenis in aanmerkelijke mate verge- tawkkelijkt. Hij kon zich aan zijn parlementaire plichten zónder materieele zorgen wijden. Het is moeilijk in 't Lagerhuis door den muur der partijleiders en hun trawanten te dringen, Het gelukte slechts aan weinigenChamberlain, stok en om zes uur op! Den eersten morgen, dat je elkaar lachend aanziet en je op den dag verheugt, ben je gezond." Goedgemeend was het voorstel maar uit voerbaar was het niet. Juist nu kon hij het slechtst weg. De eindexamens voor de leerlin gen kwamen nu, de nieuwe aanmeldingen voor den herfst. Bovendien opende hij een zomercur sus voor de zangeressen uit de provinóiepar- tij-etudie, koorrepetitie. Ook Felix Frank kon bij niet plotseling in den steek laten. Zulke teerlingen vond men niet op straat, die telden mee in het maandelijksch budget! „Dank je, ouwe jongen, maar dat gaat werke lijk nM I Dokter Graebner schudde het hoofd. Onzin, louter verwachtingen. Niets positiefs. „Je zult wachten, geen cent méér verdienen en intusschen Hij zweeg. Hij voelde een plotselinge schuw heid om aan de gapende klove te roeren, die zich tusschen zijn broeder en Susanne geopend had. Die moesten het met elkaar alleen uitma ken. „Dus, even goede vrienden, jong. Ik dacht aan je oogen. Die zou het goed gedaan hebben. En Susel ook.” Otto Graebner's hand, die op den rand van het balcon lag, maakte een krampachtiga be weging. Hij kreeg behoefte, rijn hart t* te storten, juist daarover. „Susel hoeft het niet beter, maar ook niet slechter dan honderdduizend andere vrouwen I Als ze ongelukkig mot mij Am don kan ik er niets aandoen I Ik heb mtj mee te verwijten. Heelemaal niet I Toen ik met heer trouwde, heb ik haar mets wijsgemaakt. Ze wist, wat ze deed, wat voor plichten zo op Zich nam. Ata e® W» huis nllean was hot, dat hun voor de buiten wereld het recht gaf, zich een gezin te noemen. En het was rog mooi, als ze bij elkaar bleven onder dit dak, als er niet een van hen plotse ling vandcor ging, zooals die Frank. „Je verlangt t* veel, jong”, zei hij en probeer de te glimtacheh. „Maar dat is zeker kvn*tenaar»aard F „Het is mogelijk y Otto Graebner voelde weer een», dat zijn broer hem verder niet begreep en hij gevoelde de lichte minachting, waarvan de man van we» ter schap zich ondanks alles niet onthouden kan tegenover den kunstenear. Hij staarde weer in den tuinen eert ijzeren band scheen zich om zijn voot hoofd te leggen Susanne Graebner echter zat ann het bedje van den kleinen Kurt. Felix Frank had een bonten soldaat met beweegbare ledematen op zijn deken gezet en liet hem excerceeren, toen Susanne binnen kwam. j „Wet scheelt er aan, 1 toen hij haar venrokken „Niets, neen we.kelijk, met». Ze o'erdekte het gezicht van den jongen met kussen. ,^u, moesje, niet zpordoen F „\v« is er, m-vrouwij**, ousei, wet is erv De toon van zijn stem deed haar goed en ook irnslige bezorgdheid die in zijn woorden i. Heel zacht streek hij haar over het I notebruine haar, haast oiUmndig, zonder ann f het kind te denken. Ze melkte bet zeil nauwe lijks. Ze mompride„Hei ta, alsof elk woord dat gesproke-i werd, slechts bestem 1 was, om i pijn te doen „Arme, lieve mevrouwtje Bijna had ze haar wang tegen zijn hand vettril Oct. van Batavia na® -Ayres naar Amsterdam Janeiro. -Ayres neer Rotterdam i Palmas. 9 Oct. van Santo» n«ai >ool naar Batavia, vo* ar. lam naar Duenos-AyreJ mas. lië naar Rotterdam, ibo. »rdam naar Paramaribo ungeness. Ayres naar Amsterianu m. 10 u. 25 m. 80 mij naar Batarf^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1