ouwen! l hos SE DE «ismr enz. euz. ’’buitenland. XAO r* izenden NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN )MSTREKEN Bo. 1B087 Woensdag 25 October 1922. n9 o. a. FEUILLETON. t )UDA. SDK §(W EN Sn A In den Maalstroom 61. Jaargang (iOHISCIIEffllKIM. BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- STOLWIJK, WADDJNXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. KERK a. d. Dn OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen 3LB0NMEMEN I spRiJSi per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt- franco par port por Invaitaai ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. ork naar Java, am naar 0 Oct. ^£Ph’R-A MjSS Ingezonden Mededelingen. 8681 77 868! •5 cor- 48 (Wordt vervolgd^4 de halii Fel een beest ge- h?to wedren- 18 ®ct van WOcLvm Dt LEVERS ZttP VLAAODIHQtn falriMnlen wiSunUgty ïw 1 KWAUf- SHTWKN 1.50 ..80 ..45 -.20 >o Mevrouw?" de kleine zal in- en ben lijkt een rUURUJKEN ACAO.^OT. gsw-ardê i I DORST l lamaak daar- nooit jhteel e ceorde .^...iÊSSK- dam naar Auslr.» an. ■an Montertfeo t. Bui mier om zich door rijke ?eren. zonder dat het de •»nloiteerde. om zoo te zeggen aan HUISVROUW", waarin tal van n, die elke huif i ad mag zich ven den vrouwen uit n Oost en West, interessante en jgen als anderen eerberloht. len morgen van: li 1021. Thorshavn. Toulon. ond van 25 0ctobei£ tot Z.O. wind, licht weer, waarschijnlijk temperatuur. Reeds de eerste maal datU LIFEBUOy gebruikt ...VOELT U (tot het Uw huid zacht* Cpisch en rein maakt. In een week t(jd ZIET U reeds het weldadig resultaat. Het beroemde pOODË j k tablet in de robde dboj. Wie maar een weinig zonneschijnt om zich heen verspreidt, heeft een groot werk gedaan. uidigen tijd met aan goed perso-, aangewezen zich' Ier huishouding, de huishouding, /oor de hulshout tsprijs bedrajgl uitbetaling, des in van 1.—. te bekomen bij Roman van OLGA WOHLBRoCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. Per telefoon wordt door den Parijschen respondent van ’t Hbld. gemeld: De besprekingen in het hotel Astoria een nieuw uitstel van de conferentie van Brus sel ten gevo hebben als die nog gehouden wordt, wat ruunond eigenlijk weet. Men krijgt den indruk, dat de scherpe daling van de franc, hoewel deze tegen het eind van het jaar altijd altijd wat pleegt te zakken, hier nogal ongerustheid heeft veroorzaakt. Zij vormt in tal van kringen hot onderwerp van gesprek. Hier en daar hoorde ik ze in verband brengen met het enkele dagen geleden verschenen rap port van den heer Bokanowski, algemeen rap porteur der begrooting, dat in een vr(j pessi mist ischen toon gesteld is. Een zelfden toon vond men terug in de groote rede, waarmede de heer Bokanowski hedenmiddag in de Kamer de discussie over de begrooting voor 1923 ge opend heeft en het was wel merkwaardig en teekenend voor het streven naar waarachtigheid, naar een juist en niet geflatteerd inzicht in den financieelen toestand, dat op het oogenblik de Kamer bezielt, dat de minister van financiën, toen'hij enkele naar zijn meening al te pessi mistische cijfers van d^n rapporteur over het totaal der Fransche leeningsschuld bij interrup tie corrigeerde, daarbij vooral links vrij slecht ontvangen werd. Men geloofde blijkbaar niet veel van wat hij zeide en gaf te kennen, dat men zich niet wensch- te te laten misleiden door „Tart de grouper les chiffres." Overigens wordt de toestand in Duitschland en het dalen van de mark door do verschillende politieke partijen Wer als altijd gebruikt als ar gument tot het aanprijzen van geheel tegenover gestelde oplossingen van de bestaande moeilijk heden. Men kan nu al wel voorspellen, dat de rechtsche bladen er morgen een nieuwe aanlei ding in zullen vinden om een „krachtig” optre den tegen Duitschlan te bepleiten, terwijl men heid haaldo hij hot er uit en praatte over de kansen van allerlei paarden en jockeys, met een kennis van zaken, die Felix Frank verbaasde. Want hij had git de provincie een zeker» schuwheid meegebracht, om over het spel, in welken vorm fmt ook mocht optreden, openlijk en vrijuit te praten. Het bleef altijd een geheim kwaad, dat men bewimpelen moest. Hoogstens in de goede stemming na een goed glas wijn en h» de discretie van een boven allen twijfe-1 verheven huis gaf men toe, dat men geen nieuweling op» het gebied van wedden op wedrennen was, mart het sprak van zelf, dat men over dit wedden' sprak met den zelfden glimlach, die zeor waar* dige mannen steeds gereed bobben, als zo va» een Berlijnschen nachtfuif vertellen. Do zakelijkheid echter, waarmee de hearen in! Berlijn hun sportbladen bestudeerden alsof het een effecten lijst was, deed nl zijn eerzame pro* vinciale instincten pijnlijk aan. Nu ergerde hij zich over de afspraak, maar, het was al kwart over drie, hij had geen gele* genheid meer, om dokter Baumann af te zeggen*' „Ja, nu moet ik weg, tot mijn spijt, lieve Me* vrouwtje.” '1 De uitdrukking van haar gericht Weef kinder» lijk stralend. ADVERTENTlEI’RIJMi Uit Gouda en omstreken (behooranda lot den basorgkring)| 16 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den bazorgkringi 15 regelsJ Lfif>, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zatardagnummar 20 96 bjjslag oji den prijs. l.lefdndighnids-advertantiën de helft van den prfja INGEZONDEN MEDEDEELINGKNi 1—4 regain ƒ2.08. elke regal maar OAR Of de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingan bü contract tot sear garoducaaf den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomxt van solieda boakhmte delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau z(jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xün. de al wat grijs wordende slapen. Verlej een betrapte schooljongen keek hij een t kant uit. Ze begreep hem verkeerd, liet het hoofd zak ken, en streek met de hand een haarlok weg, die ver over haar eene roede oortje gegleden was. „Nee, zegt u niets tegen meik wil ook niets meer zeggenik sprak immera ook maar van een vrouw, die ik ken, een vrouw waar ik medelijden mee heb, omdat ze alleen is, nie mand heeft, die haar begrijpt, en verontschul digt.” Ze sloot de oogen en haar hoofd viel achter over op de leuning van haar stoel. Benige oogenblikken gingen voorbij, geduren- t welke men niets hoorde, dan de diepe adem- iling tan het slapende kind. En toen stond dix Frank voor Susanne Graebner, hief zacht haar kleine hand naar zijn lippen en mompel de: „U is niet alleen, lieve kleine Mevrouwtje, nooit alleen zoolang ik uw vriend mag blijven een vriend, die niets hoeft te verontschuldigen omdat hij alles begrijpt".... Het was Susanne Graebner te moede, alsof zich plotseling de poorten van een nieuwe we reld voor haar geopend hadden, en een koste lijk, nooit gedacht prachtig geschenk aan haar voeten gelegd was. „Mijn vriend" Ze herhaalde het, zonder er veel bij te den ken. De klank beviel haar. „Mijn vriend I” Een man, op wien ze bouwen kon, die door het vuur voor haar vliegen moest, omdat hijhaar vriend was I Ze glimlachte, kinderlijk en konin klijk tegelijk, in het bewustzijn van een nieuw, zonderling prikkelend machtsgevoel. Hij keek op de klok. Hij dacht er plotseling aan, dat hij dokter Baumann beloofd had, hem af te halen voor de wedrennen. sommige kringen der Fransche politiek er ge-1 woon aan geraakt Lloyd Geörge te beschouwen als een lauwen vriend of zelfs een vijand der Entente. Niets is onjuister dan dit. Lloyd George, is steeds oprecht van de noodzakelijk heid der Entente overtuigd geweest en hij heeft voor deze noodzakelijkheid, pok de grootste of fers gebracht, die wel-is-waar volgens een vriendelijke gewoonte bijna altijd door Duitsch land moesten worden gedragen. Alleen gevoelde hij de Entente niet als een godsgeschenk, maar meer als een „Nasentrjck” waaraan Frankrijk hoe langer hoe korter Engeland hield. Hij voel de in zeer groote mate het ontzettende gevaar, dat het Fransche imperalisme voor Engeland's positie in Europa beteekende en hij trachtte de gevaren te ecarteeren door in ruime mate tege moet te komen aan de Fransche eischen”. naar Java, vertrok dt w Rotterdam, voer 2(^ mi. :t. van Hamburg n naar Java, voer 20^ Japon. naar Batavia, voer M r Amsterdam, vertroM? van Port Natal Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMARKT 81, GOUDA; MJ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. d*8ellik* »-* »«.l AdmtaltoU. Tel Int 12] Redactie leL o4o« sr Rotterdam, voer De besprekingen in het hotel Astoria waren de laatste dagen zöa zorgvuldig geheim gehou den, dat het hedenavond gevallen besluit van de Commissie van Hetstefom zich tot het in stellen van een onderhoek ter plaatse naar Ber lijn te transporteeren, toch nog een verrassing is. Ook in de milieux, waar ftt engoed op de hoogte pleegt te zijn van de komende gebeurte nissen, had men'dit besluit niet voorzien. Het is trouwens ongetwijfeld voor een groot deel veroorzaakt door de laatste uitingen van dr. Wirth over de onmogelijkheid verder nog iets te betalen en door den steeds meer verontrus tenden val van de mark. Nu bovendien tegen de verwachtingen van bankkringen in, de franc te genover het goud ook zoo aan het dalen is ge gaan, hebben de heeren van de Commissie van Herstel het blijkbaar nuttig geoordeeld, eens te gaan kijken wat er nog té redden valt. Zonder dat dit valt op temaken uit eenigerlei officieele uiting, want men is hedenavond nog zeer gesloten en deelt slechts het. feit van de Berlijnsche reis mede, mag toch verondersteld worden, dat het voorstel van de zijde der Fran sche delegatie afkomstig is. Bradbury’s plan, dat feitelijk op het verleenen van een nieuw mora torium neerkomt, voorzag een zeer strenge con- tröle op de Duitsche financiën. De reis naar Ber lijn zal moeten uitmaken of een dagelijksche contröle mogelijk is en of er inderdaad practische resultaten van te wachten zijn. Het gevolg V6n het gevallen.besluit is, dat het nemen van een beslissing omtrent het voorstol- Biadbury en het Fransche tegenvoorstel tot na der order uitgesteld wordt. EMt zal op zijn beurt im naar Hamburg, v ar Amsterdam, vertr OVERZICHT. Ditmaal nog een Duitsch oordeel over den val van Lloyd George. Odysseus, de schrijver van de rubriek „Auswfirtige Politik" in de Deut sche Allgemeine Zeitung, noemt dien val het alles beheerschende feit Met hem ging de laat ste politicus heen, die sinds het begin van den oorlog onafgebroken een toonaangevende po sitie bekleedde. Uoyd George, de eigenlijke overwinnaar in den wereldoorlog, werd thans door een krachtigen' stoot der conservatie par tij, die tot dusver met hem was verbonden, tenzij „geschoven”. De redenen voor zijn val waren per slot van rekening gelegen in zijn overwinning van 1918. Het was Lloyd George's roem en tevens zijn noodlot die overwinning te hebben naderge- bracht. Wanneer Thiers e«ns zeide, dat in de politiek het iemand niet al te goed mag gaan, dan was het lot van den ten val gebrachten man uit Wales een bewijs voor de juistheid van dio woord. Hem ging het in den oorlog al te goed. Den gehaten en gevreesden Duitschen vijand den knockout blow te geven, had hij steeds als het noodige en het eenige, Engeland waardige doel van den oorlog voorgesteld. Odysseus noteert „Maar wie ziet nu tegenwoordig niet, dat juist deze vernietigende slag, .die Duitschland is toegebracht, thans de ^eigenlijke oorzaak is van Engeland’s talrijke moeilijkheden en zijn geschokte positie in de wereld op het gebied van politiek en economisch leven? Frankrijk's militarisme, dat de wereld beheerscht en den vrede bedreigt, Europa’s versnippering in een belachelijk groot aantal rivaliseerende kleine staten,- die geen levensvatbaarheid hebben, de ontstellende ineenstorting van ’t bedrijfsleven en het prijsgeven van ’t continent aan de mach ten der revolutie en het nationalisme, waarvan de ergste gevaren niet achter, maar voor ons j/ggen waar ligt de bron van deze algemeene ramp anders dan in de politiek van'Ije knock out blow?” Lloyd Geprge, die steeds minder een libeiaal dan een radicaal was geweest en die door zijn sociaal radicalisme in den tijd van voor den oorlog Engeland naar den afgrond van den bur geroorlog had gedreven, richtte in den oorlog zijn radicalisme tegen den buitenlandschen vij and. Maar ook hier was het resultaat rampza lig. Hij was radicaal, waar alleen opportunisme tot het doel had kunnen leiden en opportunist, waar hij radicaal had moeten zijn. De coalitie- oorlog van 1914 tot het „bittere einde” te voe ren was volgens Odysseus van Britsch stand punt zoo on-politiek als maar mogelijk *vas Hier bezweek Lloyd George door dezelfde in vloeden, waardoor in den coalitie-oorlog van 1814 Stein, Blücher en Greisenau waren bezwe ken. Ook zij drongen onophoudelijk en ontstiri- mlg aan op den knockout blow, d.w.z. op de onttroning van Napoleon, niet uit politieke mo tieven, maar integendeel uit beweegredenen, die zoo on-politiek mogelijk waren: een niet te blusschen haat bewoog hen om zooals Gnei- senau aan een vriend schreef de nationale wraak in lange teugen te genieten. De vraag kwam heelemaal niet in hem op, of de versla- geni Napoleon niet een geschikter partner voor het sluiten van den vrede was dan de overwin- links zal betoogen, dat de toestand niet weer in orde kan komen als men Duitschland nu odi niet werkelijk flink tijd laat om „uit te blazen Brussel, 24 Oct. (B. T. A.) Volgens d« Demière Feure loopt er in Belgische parlemen* taire kringen het gerucht, dat do besprekingen» over de stabilisatie van de mark tusschen d« geallieerde afgevaardigden en de commissie vow herstel op den goeden weg zouden xijn. Aanmaning van Cecil tot Frankrijk* Lordt Robert Cecil heeft door den Londen* schen b 'richtgever van de Parijsche Matin dd aanmanir j tot Frankrijk gericht, dat het even* als Engeland offers brengen moet in de kwestie der schadeloosstellingen. Er moet worden vaste gesteld, dat Duitschland werkelijk niet in start1 is te betalen. Frankrijk rrfoet geld erlangen dooB eene internationale leening. Door aanhouden* de bedreigingen kan men een volk van 60 mil* Uoen niet dwingen. Het herstel der verwoeste gebieden. Ber 1 ijn, 2 4 Aug. (W. B.) De gisteren be* gonnen onderhnndelingcn van de Duitsch-Fran* sche commissie voor den wederopbouw te Bete lijn is heden voortgezet. Naar de Vorwhrts moe* deelt, zijn partijen tot volkomen overeenstem" rtting gekomen, zoodat het verdrag wel spoedig tot stand sal komen. De Fransche delegatie i> door den rykskanselier ontvangen. President Ebert. Berlijn, 24 Oct. (W. B.). De rijksdag heeft heden het voorstel aangenomen tot vei*. lenging van den duur der functie van den rijks* president tot 30 Juni 1925 met 314 tegen 76 stemmen en een onthouding. De voorzitter Loe» be constateerde, dat de aanneming van hot voorstel is geschied met de meerderheid va» twee-derde der stemmen noodig voo: een wij* ziging der grondwet. Ecg voorstel der Duitsch* nationalen, die de afkondiging van het besluit drie maanden willen uitstellen en inturtchen een volksstemming laten houden, werd bij hoofde* lijke stemming verworpen met 510 tegen 77 stemmen en 10 onthoudingen. Ber 1 ijn, 2 4 Oct. (W. B.). Naar aanleiding van de stemming in den rijksdag over de ver lenging van den duur der functie van den rijks* president, heeft de voorzitter van den rijksdag Loebe zich begeven naar president Ebert or» hem mededeeling te doen van het besluit va® het parlement. De rijkskanselier en de rijks* minister van binnenlandsche zaken waren reed» bij den president, tot wien Loebe een toespraak richtte, waarop deze antwoordde. B e r I ij n, 2 4 Oct. (W. B.) Ten teeken va» Let feit, dat door de verlenging vanden ambts* termijn van president Ebert een eind gekomen is aan den bestaanden voórloopigen toestand^ word op de ambtswoning van den president de vlag geheschen, die daar voortaan steeds zal wapperen, wanneer de president zich daar be* vindt. .ij EEN ERNSTIGE BINNENLANDSCHE CRISIS. Keulen, 2 4^0 c t. (W .B.) Naar de Köln. Ztg. uit Berlijn verneemt, verwacht men he< uit* breken van een hevige binnenlandsche crisis j» Duitschland, daar het er steeds meer op begint te lijken, dat d»e sociaal-democratie er tegen .(•pziet de verantwoordelijkheid te d.agen vood de ellende, die te wachten staat. De toch al ge* «Nu moet ik zeker wel gaan, o, als t u blieft niet, óc •tapen, dan is het zoo stil in de kamer, e.. alleen met al mijn gedachtenDan het mij altijd.. alsof ik alleen was, in donkere kamer Hoe kinderlijk was deze vrouw toch, zich1 heelemaal niet bewust van haar vrouwelijk® •antvekkelijkheki, zoo vol vertrouwen, bescher- jningzoeikend. Het ontroerde hem onuitspreke lijk. Hij had haar in zijn armbn willen nemen, haar bruine kopje tegen zijn borst willen leg gen, verlangeloos, slechts om haar te bescher* «nen tegen alles, wat haar bedreigde, wat haar pijn deed, haar bang maakte. Hij nam een van de twee lichte, wit verlakte Koelen en zette zich iets van haar af bij het •aam; om hem te zien, moest ze met den rug ?aar het bed zitten. Ze praatten nu heel zacht jes, om den slaap niet te verjagen, die de oogen tan het kind al bijna had gesloten. Het zachte gefluister gaf iets vertrouwelijks ï*nl..,un woorden, overbrugde a. h. w. den in- *r|ijken afstand, die tusschen hen bestaan had. Hij was niet meer de goede bekende van haar, maar een lieve, vertrouwde vriend, voV wien ze langzamerhand alle verlegenheid afleglde. „Zijn het niet vreeselijke menschen, diX zoo zonder meer, als met een mes, alles sonerp van elkaar scheidengoed en kwaad Schuld en onschuld. Moraal en geen-moraal I” Zijn donkere oogen rustten op haar mooie, stevige handjes, die nu opgewonden aan den zakdoek rukten. „Het lijkt in de natuur te liggen der bour geoisie, ^at ze geen trappen kent en ze niet ken nen wil. Ze kent kleuren, maar geen nuances." Hij praatte opzettelijk met algemeene bewoor dingen, omdat er iets in hem was aangeraakt, dat hij aan niemand wilde, of mocht openbaren. Haar gefluister klonk hem hartstochtelijk in de ooren „Maar de nuances zijn belangrijker, ons inner lijk leven bestaat immers uit duizend kleuren. Ik zelf ken de kleur mijner ziel niet. Ik zelfl En dan komen er anderen en willen zeggen zoo ■ben ikNog ergeromdat je dat gedaan hebt, daarom ben je zoo Zijn blik dwaalde af van haar opgewonden gezicht. Hij sprak vlug en zijn voet wipte ze nuwachtig op en neer. „Waarom plaagt u zich met zulke vragen... Wat zou u ooit gedaan kunnen hebben?"... Ze viel hem in rede, zoo snel, alsof ze het oogenblik niet Iron afwachten hem alles te biechten, om den heelen last, die ze met zich rondsleepte, van haar ziel te wentelen. „Niet ik.... nee.... iemand... Ben vrouw, die ik ken, denkt u maardat ze iets gedaan hadiets verschrikkelijksiets, waarop ge vangenisstraf" Ze hield plotseling op. „Waarom kijkt u mij zoo aan r Een donkere bios overtoog sijn gezicht tot DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De Commissie van Herstel naar Berlijn P ar ijs, 2 4 Oct. (B. T. A.). Officieel communiqué. De Commissie van herstel heeft, na drie zittingen te hebben gewyd aan een officieele bespreking- van de voorstellen, bij haar ingediend door dé gedelegeerden van En- land en Frankrijk en van andere denkbeelden, in den loop der beraadslagingen geopperd, met algemeene stemmen besloten naar Berlijn te gaan om met de Duitsche regeering de maatre gelen te bespreken, die de commissie noodig acht om het evenwicht in d® begrooting te ver zekeren en een stabilisatie van de mark te ver krijgen. De commissie zal Zondagavond ver trekken. nende bondgenooten Oostenrijk, Eugelond en Rusland. Destijds was het gevolg, dat Pruisen, dat voor alle anderen den oorlog had gewon nen, den vrede verloor en voor langen tijd het tsarisme tot scheidsrechter van Europa maakte De scheidsrechter van het vasteland is tegen woordig, dank zij de Engelsche staatkunst, Frankrijk aldus het oordeel van Odysseus, volgens wien de man uit Wales te laat zijn fout inzag. In 1919, bij de onderhandelingen te Versail les, zag hij de ontstellende schade, die zijn ver blindheid Engeland en het continent had toege bracht. In een geheim, later bekend geworden, memorandum trachtte hij de ergste voorstellen van Clemenceau te pareeren. Het was te laat. Hij was de gevangene van zijn eigen fouten, phrn- fces en leugens geworden. Hij durfde zijn volk, dat hij vijf jaar lang met een Nordicliffe „tot dol wordens toe had opgehitst", geen gematigd heid aanraden. Odysseus merkt pp „Hij verviel tot een triviaal demagoog, die mee» medelijden wekte dan vrees. Met Ilauwe ‘kunsten handhaafde hij,nog zijn bewind. Maar niets lukte meer. Men denke aan de spektakel stukken, die hij jaren lang als politiek rond reizend circus in alle lucht- e« mode-badplaat- sen der Entente opvoerde. Het laatst nog in Genua. Ten slotte heeft hij zijn nek gebroken door de Turksche overwinning. Hij riep alle op positie wakker, die sinds lang al in Engeland zich tegen hem had vergaêrd". Odysseus vindt, dat daarbij de vorm, waarin zijn val zich voltrok, bizonder eigenaardig was en voor de Engelsche partij-wereld niet bepaald roemvol. Tijdens een groote en belangrijke ac tie der buitenlandsche politiek, de regeling der Oostersche kwestie, heeft men hem ten val gebracht en wel om redenen van partijpo’itiek. In een situatie, waarin de unionisten voor de beslissing waren geplaatst om de eenheid van het land naar buiten of de eenheid van hun partij te redden, hebben zij zonder bezwaar de eenheid der partij boven de eenheid van het land gesteld. Odysseus besluit: „Men moet dit beschouwen als een veelzeg gend teeken, hoezeer ook in Engeland de ont binding en het bederf der oude partijen en haai traditie reeds is gevorderd. De verkiezingen, die voor de deur staan, zullen dit ontbindings proces nog bespoedigen en zoo is dan ook voor Engeland een tijdvak aangebroken, dat voor de andere landen al lang bestaat en dat alleen voor Frankrijk nog niet is begonnen, het tijd vak der ontbinding en hervorming van 't oude partijwezen en den ouden partijgeest. De khaki- verkiezingen van Nov. 1918 hadden te Londen het aanzijn gegeven aan een parlement, dat in het belang der volkerenverzoening vool te lang bijeen is gebleven. Alle bloedige moedervlekken van de oorlogspsychose en de nationale oprui ing vertoonde zijn lichaam. Wanneer het thans uiteengaat, zal men geen trapen plengen en slechts durven hopen, dat wij nooit zijnsgelijke terug zullen zipn. De buitenlandsche politiek en bizonder Duitschland wordt door den val van Lloyd George met name zwaai getroffen, aangezien alle internationale* beslissingen voorloopig wor den verdaagd. Daartoe behoort waarschijnlijk ook de conferentie van Brussel, waar de eerst volgende étappe van het Duitsche lot zal wor den beslist. In Frankrijk heeft men het aftreden van den Britschen premier opgevat met een duidelijk gevoel van verlichting. Men was in Dokter Baumann was de meening toegedaan dat zenuwziekten het beste te genezen waren door allerlei soort van afleiding. Hij schreef graag theater, concert, auto voor, 's winters par tijen, in den zomer de ivedrennen. Schreef in ’t algemeen alles voor, waar hij zelf veel van hield en had een aardige jnar patiënten te laten invitei schijn had, of hij ze expl Felix Frank voelde zich c hem verplicht, dat hij hem mccht afhalen. Hij leed onder de eentonigheid van den Berlijn- schen Zondag, maar was niet uit zich zelf op de gedachte gekomen, om naar de wedrennen te gaan. Zulk een paandenwedstrijd is immers doodelijk vervelend”, vond hij. Dokter Baumann lachte. „Integendeel, mijn waarde heer Frank I Niet verveling, maar emoties wil ik u vernclMiffen. Als u een twintig, dertig Mark op zet hebt, dan, op mijn woord, zal nen u niet meer vervelen I Dan zal het bloed in eens zoo krachtig dor uw aderen vloeien, zal uw hersens zoo rijkelijk vullen, dat al de moeheid, de zwaarte, waar u over klaagt, als door een wonder van u afvallcn. Voor alles zult u er eens een uur of twee, drie, niet toe komen, èan u zelf te denken, dat is bij alle patiënten van uw slag al een aanwinst.I Dan. als ik u raden mag, als dokter en als vriend”, hij was graag de vriend van zijn welgestelde patiënten, „haalt u me dan tegen half vier met ten auto van do Berliner Strasse 47 af, ik ben daar aan het diner geïnvi teerd, <n we rijden naar Knrlshorst. Alleen de rit is het al waard. Danr kan ik u misschien een paar tips geven I Wat het kost, haalt u <w i royaal weer uit.” Dokter Baumann had altijd een rose of blauw i sportblad in ziin iaazak: met groote levendig-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1