iKwouaq FEUILLETON. in VoonJiel 31 - Gouds NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR (iOODA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapeixe, nieuwer. KERK d. Um OUDERKERK a. <L U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, W ADDIN XV EEN, ZEVENHUIZEN, enz. VSMIC dzeep kst bederfwerends jpen en frlescha igrootite reiniging»- der bestaande tand en Is bovendien •ld uit grondstoffen, [latuur der tanden laten an loch alle ides on retdeelen Vrijdag 27 October 1922. 61* Jaargang 3 BUITENLAND. In den Maalstroom I' 5 itu 6—IS 1-11 1 en IfwreotM Ititói unpomen ta A. BOOS, J i BEKKEtWüDto^ 15069 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen richten. i-Vereeniging M J OMSTREKEN.’ 5 Oct 1922. h zoete belief^ BELG1E. nu 5 1.7 U 5] (Wordt vervolgd) l l >nd van 27 Oct; id uit N. richt! nig- of geen nee t Zuiden, Iets za voor )ERSJ itM C 1840 te Deerlijk toor eerstdaags 1022. anderd, alleen tarwg U 1- 1- 0.7 ar 04 Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. een, tweedrienu, uitNu het verband, dat hij niet aeroarloht. len morgen van» Seydisfjord, laagsfa GE, DOOR SRTENTIËN IN MEER. I BLADEN 'EN WOR- JE PLAATST E GEVEN - AFSCHRIFT OI.DOENDi ÖE EN CORRECTE JERING - lAKBOUGD. De mannen van karakter 'zijn het geweten I der naaf schappij. ie zich niet op den rijwegf Uwiderd schreden van de 2, alles per 100 K.G< 22. 5 partijen, handel ma« 2e kwal, 51-531 f 61ƒ52—58. irkens red. aaiwoen >er half K.G.mager# indel matig 45—5QJ biggen, groote aan* —25 per week. i 14.50. aBONNEMKNTSPRUSi per kwartaal ƒ125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ5.15, met Zondagsblad f3M. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureant MARKT M, GOUDA; bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—4 aura Adminlstratta TeL Int. 52: Redactie TeL 545. voor: medicijnen burgerlijke genie te Brugge, de in Limburg De massa van het om de (iOUISt ll i: COURANT. Het viel Susanne riet op. dat ze Baumann met „jij” aansprak. Ze zag en hoorde verder niets. „Ik moet naar bins mijn man wacht”. Ze gunde zioh nauwelijks tijd, het kind een kus te gevenze, moest naar beneden op straat,.. ze wilde daar wechten, wachten, tot Hans kwam. Ze draaide zich om in de ka mer, één-, tweemaalOch ja, het was waar ookhoed en mantel waren beneden. Adieu dokter zuster Met beide handel hield zuster Friederike zich aan de stijlen van het bed vast en haar mond opende en sloot zich als in een kramp, zonder dat een geluid ovei haar lippen kwam. Dokter Baumann, met een gezicht zoo rood als koper, stak juist met een veiligheidspeld het verband vasi. „Goeden dag, Mevrouw!” In zijn stem lag een harde, toornige opwin ding. Hij keek niet om. Buiten was het bijna licht. Susanne sloop dicht langs den muur om niet bij toeval door haar schoonzuster ontdekt te worden. Zij had haar niet goeden dag gezegd. Als gejaagd had ze hoed en mantel van den kapstok getrokken en was naar buiten geloopan. In de Bismarckstraat suisden de auto’s met dagjesmenschen uit het Grünewald naar de stad, boven op de electrische tram zag men kinderen met bloeiende takken in de armen, binnen zaten vrouwen met theater capuchons en avondmantels, fietsers belden en kronkelden in lange rijen langs de trottoirs, groene takken od de tuurstangen, het teeken van hun vereeru- Jng op de pet. Slechts een enkele auto kwam van den tegenovergestelden kant om een van de straten van een aangrenzend vülaparit in de rijden. Susanne v Dokter Graebner had er opgestaan, dat een erkende autoriteit op het gebied van ruwgemerg- ziekten mee in consult genomen werd. Ook Dok ter Ertzky, die gelegenheid had gehad, den heer van Glidiën gedurende eenige jaren gade te slaan en te behandelen, was aanwezig. „Zonder het tweemaal operatief ingrijpen van collega Graebner, hetgeen hij indertijd doorzet te tegen de meening der dokters in, die den pa tiënt met mij behandelden, en die ‘verhinderde, dat kankerachtige gezwellen zich verbreidden, zou de patiënt reeds lang opgeschreven geweest zijn,” zei dokter Ertzky. De beroemde Professor schudde Graebner de hand. „Ik ken de geschiedenis. Ik heb uw moed toen bewonderd. Toch vónd ik het een bedenkelijk geval.” Hugo Verriest van de laatste heilige sacramenten voorzien. De gezondheidstoestand vnn pastoor Hugo Verriest, zoo schrijft de Brusselsche „Stnn» daard", heeft gisteren plotseling een zoo *rn» stige wending genomen, dat de zieke in den loop van den middag van de laatste H. Sacramen'en moest worden voorzien. Pustooi Verriest weigert welk geneesmiddel dan ook in te nemen, zeggende j „Ik weet Iwst, wat ik doen of laten moet". Op 26 November gebot en, moest de grijze pas- 82 jnar oud worden. idem Dl 3K-5 lem II 6^—7; pjp. I 7-10; idem ffl idem II 5—6; Ho ignezoet 7-0Snj Jloemée 7&‘-8; L ten 7—8; Hooilaars -10; Beurré Clairgei 18Wilde Giezeman Louwtjesperen 7—8, U bezieperen 9—18 J >eer 8%—9; St. Gen 1 5738 Winterjarf m 17^-30; Soldattj depeer 5%—7pons# 14—15; Vendeurpeed »/4—4 witte kozijnetl per 100 stuksbote| Zijn opvattingen ten aanzien van den Volken bond waren nooit veranderd. Hij was ervoor, dat elke redelijke concessie werd gedaan om de Ver. St er toe te bewegen zich met dit groote mtllrtc» .Bromic” al verkocht In fraaie i doosje» i f 0.50. w dett annontt vut Uw «aam n U ontvangt gratii o ren protfdootjt voor to dagen. 5MA, Den Haag der .Bromic” Graebner onderdrukte een scherp antwoord. Hij wist, dnf men hem qreag voonrtelde als ren man, die „proeven” nam. Was tenslotte niet alles „proef,” wat voor het eerst gewaagd werd? De dienst te velde in den oorlog bood voo» dea len, die hij niet» had. Daar, waar de individu nauwlijks nog waarde bezat, was het licht, mi*« lukkingen te verhelen I „Toch volgen we, collega,” ging de professor voort, „uw werkzaamheid met belangsteling, en uw laatste voordracht in de chirurgische vereent» ging deed ons spijt gevoelen, dat u niet als do cent wenscht op te treden." Het was de eerste lof uit het andere kamp. Een vluchtige glimlach verhelderde Graebnem gezicht. „Mijn kliniek staat voor iedereen open, die zien wil, hoe ik werk." Altijd werd hij koppig; als hij voelde, dat men tegemoetkoming van hem verwachtte. „Ja, laten we nu tot onzen patiënt ©vergaan" zei de professor, een beetje bekoeld. De bespreking was kort. Op acute rugge» mergsontsteking samengaande met kankerachH» ge symptomen veroorzaakt door een val van het paard was, zoonls Graebner voorzien had, een langzaam verergerende niggemergsvertanp ming gevolgd, die zou eindigen met geheele ver lamming en die den dood van den patiënt in twee, drie, misschien ook in vijf of zes jaar ten gevolge moest hebben. In hoe verre de Kersen zenuwen er in betrokken waren, was nu nog niet te overzien. De patiënt had een taaien levenswil» die was de beste helper van den arts. d. v«rL pnC i 1 1 2 2 5 lasso D. T.H. put. t* S-I 7-4 10—s 4-3 een behoorlijke fooi. Dus hier hebt u der lig Mnrk maar verlies ze maar niet Ze knikte, lachte, mompelde wat. Hij luisterde er niet meer naarmaar schoof haar in de auto. Zij echter draaide haar hoofd telkens om, wuifde met de hand, lachte in de grijze avondlucht, tot hij zich omleerde en met zijn lange ooievnarsbeenen bedaard naar huis wandelde. Toen ze in vliegende haast de huis deur opende en, nog steeds met hef gelukkige lachje op het gezicht, in de eetkamer kwam, was de tafel al gedekt en Otto Graebner stopte bij het schemerige licht van den vallenden avond kleine Liesje haar avondpap in den mond. „Je hadt toch wel kunnen zorgen, dat je geen auto noodifc gehad hadt Susel,” zei hij. De toon was niet onvriendelijk. Maar de woor den doofden voor een oogenblik de heele plot selinge vreugde uit, die haar innerlijk als een stralende zon had verlicht. doel te verbinden, wanneer het kon worden be reikt Want zoolang niet alle landen van Europa en de Vereenigde Staten lid van den bond wa ren, werd de Volkenbond lamgeslagen. De sa menwerking met de Ver. St moest één der voornaamste doeleinden van elke Engelsche re- geering zijn. Op het gebied der binnenlandsche politiek moest het voornaamste doel noodzakelijkerwijze zijn alles te doen om den handel te verbeteren en het bedrijf te bevorderen. Naar aanleiding van de houding zijner aan hangers betoogde hij, dat de arbeiderspartij hun onverbiddelijk den oorlog had verklaard. Uit zelfverdediging moest men daarom strijden en zich tegen den stormloop der socialistische partij in Engeland verzetten. De onafhankelijke liberalen hadden hun even eens den oorlog verklaard en zij wilden zich noch met hen vereenigen noch met hen sa- menwetken. Men kon zijn gezelschap vond Lloyd George niet aan menschen opdringen, die niets van je wilden weten. De onafhankelijke iberalen hadden de beslissing genomen. Het was krankzinnig, maar het was hun fout. Zeer belangrijk was de kwestie van de hou ding tegenover de conservatieven. Hij was steeds opgekomen voor de nationale eenheid en het stond hem tegen deze te verbreken. Wanneer uiterst conservatieve candidaten werden gesteld om de coalitie-liberalen aan te vallen, dan zou er voor dezen niets anders o verblijven dan den strijd te aanvaarden. De verantwoordelijkheid sou bij de conservatieven liggen. De coalitie- iberalen zouden stellig hun strijd niet tot hun ïigen zetels beperken. Hij zeide dit niet om te provoceeren, maar na rijp overleg. Zijn aanhan gers wilden slechts een partij of een groep of een vereeniging van mannen van dezelfde op vatting, die in het komende parlement ervoor zouden waken, dat de nationale belangen geen schade leden tengevolge van revolutionaire methodes aan den eenen of reactionaire maat- irerrelen aan den anderen kant. Wanneer de arbeiderspartij een meerderheid kreeg, wist hij, dat Clynes, Henderson en Tho mas geen revolutionairen waren. Hij had dit nooit beweerd en daar lag ook niet het gevaar. Het gevaar was, dat zeer vastbesloten personen k-chter hen stonden. Hetzelfde gevaar bestond aan de tegenovergestelde zijde. Hij wilde Bonar Law geen reactionair noemen. Er bekleedden echter twee of drie persoonlijkheden vooraan staande posities, die hij niet anders dan reac tionairen kon noemen. Zij hadden fanatieke aan hangers. Partijen waren heel dikwijls als een seusachtige visch, waarvan de kracht in zijn staart zat. Deze staart was sterk genoeg om een boot om te slaan en zou een lek in het oude schip van staat kunnen slaan, walmeer men niet oppaste. Lord Curzon verklaarde, dat er gee- nerlei reactionair gevaar bestond. Curzon bezat zeer groote bekwaamheden, maar hij had hem nooit als een bolwerk tegen de reactie be schouwd. Men moest daarom, niet om te hin deren, maar om te helpen, een voldoend krach tige groep in ’t Lagerhuis hebben, die het iedere regeering onmogelijk zou maken Enge land naar uiterst-rechts of uiterst-links te drij ven, een partij, die den middenweg der veilig heid ging, tot Engeland er weer boven op was ADVERTKNTIKPRIJ8» Uit Gouds en omstreken (behoorende tot d— bMarytrrtnftH 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda «n den bmrakring» 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advprtentiën in het ZaterdHgi>ummar 20 bijslag op den prijs. Llefdadlgheids-advertontiën de helft van den prjja INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.05, elke regal maar fOML Of de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(J contract tot zeer rererfureer. den prijs. .Groots lettors en randen «rordan berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusachenkomet *an ■oliede boekbaa- del aren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag* *66r da plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam* verzekerd to süw 1 <-8 l.| 1 1 08 - 4-» M auto kwam, dan.... een auto stil. Door haar ge- kijken had ze hen in ’t geheel niet ge- De beenen ver uiteen, beide handen in de op het hoofd, la- I Hans Graebner sciie bannen geïnd. Het beloopt doneerden mil- lioenen marken, wnar de coupons in Engelsche ponden zijn genoteerd. Schulze, die zeer bekend is in kringen van speculanten alhier, is gearres teerd. Hij beweert, dat hij coupons vnn een Zwitsersche bank heeft gekregen. Roovers aan ’t werk. Berlijn, 26 Oct. (W. B.) Heden werd op het Kurfürstendamm een Russisch kolonel met een dame door 6 mannen overvallen. De kolonel werd gewond, terwijl van zijn dame de horlogc- armband en de bontmantel werden geroofd. VERVLAAMSCHING DER GENTSCHE HOOGESCHOOL Voortzetting der Kamerdebatten. De Tel.-correspondent meldt d.d. 25 Oct. uit Brussel: De Kamer heeft heden de debatten over de Vlaamsche hoogeschool voortgezet. De Katho lieke afgevaardigde Van Isacker steunde het voorstel van Van Cauwelaert tot vervlaamsching van de Gentse he hoogeschool. Hij wees er op, dat blijkens de jongste volkstelling slechts 20 pct. van de inwoners van Vlaanderen Fransch kent, terwijl slechts 4 pct. die taal gewoonlijk spreekt. Vlaanderen is dus bijna even weinig tweetalig ah Wallonië zeide deze afgevaar digde waar 11 pct. van de bevolking Vlaamsch kent. Daarbij moet men bedenken, dat het Fransch vooral na 1830 aan de Vlamingen werd opgedrongen, hetgeen nooit het geval is geweest met het Vlaamsch in Wallonië. Daarom was spreker van oordeel, dat de kidne minder heid van Vlamingen die Fransch spreekt, niet het recht heeft, zich tegen de vervlaamsching van de universiteit van Gent te verzetten. Daarop nam de socialistische oud-minister Vandervelde het woord, die zich eveneens voor een vervlaamsching van de Gentsche hooge school uitsprak. Hij zeide o. m. dat zij, die hem wegens zijn houding in deze kwestie pro-Duitsch en een separatist noemen, moeten bedenken, dat de helft van de Kamer en spoedig misschien wel de meerderheid zijn opvatting deelt. Hij zeide daarop, dat hij zich bij de tegenstanders van de vervlaamsching van do Gentsche hoogeschool zou aansluiten, indien hem zou blijken, dat daar van een achteruitgang van de Fransche cultuur het gevolg zou zijn. Spreker was echter van meening, dat de Vlaamsche beweging zich met liefde voor de Fransche cultuur laat vereenigen. In alle geval zal het noodig zijn, dat 8e Vla mingen in staat worden gesteld, naast hun eigen taal uitstekend Fransch te leeren. Spreker ein digde met te zeggen, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool de eenheid van het land in gevaar zou brengen. Onze nationale eenheid -l verklaarde hij is hechter dan menigeen denkt. Walen en Vlamingen worden door sterke economische banden bijeengehouden. Bovendien heeft de ooi log ons geleerd, wat een vaderland is en ik ben er van overtuigd, dat als de kwestie zal zijn opgelost, die banden nog even sterk zul len blijven. Daarom dring ik er bij de Waal- sche socialisten op aan te bedenken, dat zij in deze kwestie als scheidsrechter hebben op te treden tusschen de Vlaamsche voor- en tegen standers van de vervlaamsching van de hooge school te Gent en dnt de Vlamingen, 4ie zich daartegen verzetten, allen behooren tot d* hoo- 44 \»Zoo, manneke, je wel Alles er lusterheel losjes, alleen maar dat hij niet «iet de vingertjes aan den naad peutert. De beweeghike dokter wipte van het bed, hok zijn das recht, sloeg zich met de volle, wit te hend op het ronde buikje. r,Wie vandaag _'n Frankrijk op den grooten favoriet, op Pyrrhus gezet heeft, die is er leelijk «igelobpen 1 O wee. o, wee 1” Het knipte met de vingers, krabde zich met leedwezen echter het oor W&ier Friederike wikkelde werkluigelijk hia. •erba^drol af. f wA«, niet zoo stijf!” riep de klems. Ze richtte zich plotseling op, haar troote, nonkergiijze onder de dichte wenkbrauwen gle- »en langs de muren, haar armen gingen om hoog en weer naar beneden als de zwarte vleu- <e« van een getroffen vogel ousanne stond nog altijd bij den stoel, niet in ;«taat, om zich te bewegenslechts haar bloed At op en neer' onder de leere huid. Pyrrhus „af" wasdandan was er dan was haar paard misschien dan Zuster Friederike mompelde: ^Verbind je ik kan niet”. ■ge geestelijkheid of het groot-kapitalisj. onu dat de vervlaamsching een democratisch belang fa. Tan slotte sprak nog de Katholieke af ge vaar» digde' Segers, die zich vroeger tegen de ver* vlaamsching vnn de Gentsche hoogeschool ha/ verzet, doch thans verklaarde, ten gunste van een vervlaamsching tt» sullen stemmen, mits aan de Gentsche hoogeschool een aantal facultatieve leergangen in de Fransche taal gehandhaafd zullen blijven. Biussel, 26 Oct. De Kamer heeft <!e gedachtenwisseling betreffende de universlteit te Gent voortgezet. De minister van staat. Paul Sogers (kath.), vervolgt zijn redevoering. In elk goval, zeide hij, moeten wij een oplossing vin» den, die op de vrijheid berust, wil tij kaknee» rend werken en vaderlandslievend tij n. Hij be strijdt de waarde van het voorstel-van Cnuwe» Inert, omdat dit een absoluut karakter draagt en daarom tal van bezwaren meebrengt. Het eet sta bot waar is wel, dat het geen meerder heid in de Kamer zal vinden. Het tweede be zwaar is, dat de Fiansche college», die men als overgangsmaatregel wil geven, onvoldoende zul len zijn mn den studenten voldoende kennis van Fransch bij te brengen. Het derde en grootsto bezwaar fa, dat het schoonschip maakt met <1* polytechnische scholen, waarvan de colleges door vele Waahche en buitenlandsche studenten gfrvolgd weiden. Laat ons, betoogde deze sprd» ker, geen tot het uiterste gaande beslissing ne men, die het land zal verdeelen. Onze uitspraak zal vèr strekkende gevolgen hebben. Spr. herin* nert aan don raad, dien Godefroid Kurth in zijn testament gegeven heeft: „eerst Belgen”. Laat ons luisteren naar de «tem van den grooten burger, laat ons eindigen met ons- getwist cn België tot een geheel maken, één cn ondeelbaar» Mr. Marek (Vlaamsch christ.-dem.) he*ft vóór de vervlaamsching gesproken, terwijl de libe rale afgevaardigde Amelot beipogd heeft, dat de Fransche umversiteit te Gent gehandhaafd moet word?n. Hij stelt een verdeeting van ch> academische faculteiten .Antwerpen, mijn-school in Limburg De massa Vlaamsche volk, zegt hij, maalt niet efachen van enkele volksmenners. Het liberale Kamerlid Boedt: Men wil den geestelijken dood van het Vlanmsche volk. Maai wij zullen het tot leven wekken door de ver vlaamsching van de universiteit Ie Gent. Vlaan deren fa niet tweetalig. Ook de afgevaardigde Rombouts (kath.) ver dedigt de vervlaamsching. De volgende week wordt het debat voortgo- z<M. (N. R. Ct.) groote sanatoriumpoort, en staarde met klop pend hart elke naderende auto tegemoet. Als Hans te voet kwam, dan was alles verlo ren. Afa hij per En Juist hield spannen zien. broekzakken, de pet achter «hend en zegevierend stond voor haar. „Nu, Tante Stad, wat zegt u er van? We hebben 't goed gemaakttweehonderdtwin- tig voor tien geelt de knol.... tweehonderd- twintig voor tien I Ik heb het al voor u tritge- rekendzeshonderd en zestig Mark komen u toe Dat fa wat, hè Nou, nou T Bijna was ze omgevallen, op het laatste oogen blik hield hif haar nog met zijn harde jongens vuisten bij haar arm vast. Ze lachte, de tranen rolden haar langs de wangen, ze trolf zijn hoofd naar zich toe, maar hij rukte zich geërgerd los. Die vrouwen konden ook heelemaal niets ver dragen, noch leed, noch vreugde Vreeselijk was dat met hen! Ze tastte naar zijn hand. „Lieve goeie Hans mijn goeie jon gen ik ben toch zoo gelukkig God wat ben ik gelukkig!” Tegelijkertijd dacht ze er aan, dnt haar man op haar wachtte. wïk zou nog zoo graag met je willen praten, maar ik moet naar huis. Hij was er niets op gesteld, nog langer mét zjjn opgewonden tante op straat te staan. ^?ijd dan maar dadelijk met mijn auto naar huis. Hier hebt u geld. Ik heb mij door Percy Well een voorschot laten geven Tot hier fa het, drie -en-twintig Mark. En dan tot uw huis geeft u den chauffeur ook Verhoogd doktorenhonorarium. Wolff meldt, dat de vereeniging van doktoren te Berlijn besloten heeft het honorarium voor particuliere bezoekers te verhoogen. Deze ver- hooging zal geschieden volgens de duurte-in- dex. Daar die voor September 113.75 bedraagt, zal een bezoek op het spreekuur 226—565 M. en thuis 339—1130 M. kosten. Zwendel. Berlijn, 26 Oc-t. (WB.) Een gioote zwendel met vervalschte coupons is ontdekt door de opmerkzaamheid van een jonge Ber- lijnsche bankbediende. Een bankier te Hannover Schulze genaamd, had valsche coupons van de 414 loening van Buenos-Ayres bij de Berlijn- OVERZICHT. Lloyd Georges heengaan als premier, gelijk al eens eerder opmerkten, beteekent niet het hinde zijner activiteit. Integendeel: hij blijft zich ■goeien blijkens eene rede, die hij hield op de 'bijeenkomst van de vroegere coalitieliberalen, Hu de verkiezings-campagne in Engeland is in- yezet en ale partijen zich aandienen als redders van 't Engelsche volk, heeft het stellig zin kennis te maken met hetgeen een persoonlijk heid als Lloyd George had te betoogen. De Engelsche politiek, zeide hij, moet vrede- Ifevend zijn, doch niet bangelijk. Groot-Brit- *nnie had een missie te vervullen en tegen fiwijkmgen van deze politiek zou hij zich ver betten. Hij had aan tal van internationale confe renties deelgenomen, maar nooit persoonlijke geschTen gehad met welken minister van welk land ook. Doch desniettegenstaande had hij proot- Brittannië nooit te kort gedaan. Hij zou >oor niemand opkomen, die zulks deed, f Hij gaf zijn volgelingen den raad geen wraak |e oefenen wegens vroeger onrecht. Men moest wchtuit in de toekomst kijken en zien, welke loensten men het land kon bewijzen. Bovenal I Inocht men, welke regeering ook aan 't bewind Was, geenszins uit partijoverwegingen oppositie voeren. Voor iedere regeering moest fair play bestaan, wat ook de uitslag der verkiezingen mocht zijn. Engeland en Europa bevonden zich nog in groote moeilijkheden. Daarom mocht er niet jrorden getwist, menr moest er worden gehol pen. Men moest een vredespolitiek steunen, die Be eenige weg was, die leidde naar de welvaart, Beeenige weg om het herstel der wereld te ver krijgen. Voor de trnditicneele politiek van’ Broot-Brittannië moest worden opgekomen en men moest met de beste krachten samenwerken met alle geallieerden. Daarom behoefde nog kief de groote iBritsche polftiek te worden op- Ijegeven en hoefde men zich niet aan den wagen Rn een of ander land te laten binden. Wan eer in de kwestie der zeeëno-len Er.zcland zijn ictie en zijn politiek volkomen aan die van zijn ||eallieerden zou hebben aangepast, zou de vrij heid der zeeëngten verloren zijn gegnan. Wat de |cha'’eioosstelHng betrof moest men niet pro- beeren Duitschland betalir^en op te leggen, die gijn prestatievermogen te boven gingen. Maar Wat Duitschland kon betalen, moert het be telen. Wanneer men, om de betalingen aan te gassen aan Duitschland*» prestatievermogen, de ^orderingen moest matigen, dan wilde hij op dit btuk van zaken verklaren daar volkomen vóór te tijn; maar het mocht niet uitsluitend ten koste >an Groot-Brittannië gaffn. Hij kwam niet pp Hoor een politiek, die zpu zeggen: „Engeland moet Amerika al zijn schulden betalen, maar het mag niets van Duitschland, Frankrijk of een onder innen; integendeel: het moet van al zijn èischen afzien." De Engelscheri waren zwaar be last en hadden groote offers in den oorlog ge tracht. De goddelijke boodschap luidde: „Heb «w naaste lief als u zelf", maar niet „meer dan zelf.” Lloyd George was voor de hernieuwing van het pact met Rusland, dat binnen twee maanden «fliep en ervoor, dat het zou leiden tot een «Igemtenen vrede, waarbij geheel Europa was fabegrépen. DE SCHADELOOSSTELLING. De leveringen in natura. Parijs, 2 6 Oct. (B. T. A) De Lubersac heeft van den vertegenwoordiger in Duitschland van de algemeene coöperatieve confederatie voor het herstel in het’ verwoeste gebied een te legram ontvangen met de mededeeling, dat de chef van den persdienst van het Duitsche mi nisterie va buitenlandsche zaken officieel te genspreekt, dat de rijkskanselier verklaard zou hebben, dat het wegens de dali> g van de mark onmogelijk is de contracten qit te voeren be treffende de leveringen i natura. Een artikel van de Germania. B e r 1 ij n, 26 Oct. (W. B.) Ter bestrijding van tal van verkeerde uitleggingen van de ver vul lingspo’itiek van Wirth herinnert de Ger mania er aan, dat de rijksk«n«eller op 10 Mei 1921 verklaard heeft, dat het geen zin had ja ie zeggen, als men niet den ernstigen wil had het uiterste te presteeren om aan de opgelegde lasten te voldoen. Het blad voegt er aan toe, dat Duitschland sindsdien zich ontzaglijk heeft inge spannen om de vroegere tegenstanders te over tuigen van den goeden wil. Deze inspanning was in de geschiedenis ongehoord en was ge daan met het einddoel voor oogen om een at mosfeer te scheppen, waarin men niet meer het onmogelijke van ons zou efachen. De Germania verklaart, dat bet inzicht overal baanbreekt, dat men met politieke bedreigingen niet verder komt. Aon beide zijden streeft men er thans naar de werkelijke grens van het pre*- tntievermaffon DultsahtaiM vast te stellen Het betreft geen vervulling tot eiken prijs, maai een vervulling tot de grens van het mogelijke. Als de rijkskanselier thans den dag gekomen acht om te verklaren, dat Duitschland geen ver plichtingen meer op zich tan nemen zonder aan zijn economisch en politiek bestaan ernstig na deel toe te brengen, dan heeft Duitschland de hooge cijfers van het tot dusver gepresteerde op zijn crediet en is de tijd gekomen om de balans op te maken. De commissie van herstel zal in de volgende dagen het slothoofdstuk van de politiek d»r vervulling hebben te schrijven. Misschien zal zij den toestand rechtvaardiger en opener beschouwen als vele bladen thans nog doen. gekomen. Lloyd George wa»,bereid elk mi nisterie te steunen, dat de landsbelangen diende. De Pall Mall Gazette en Globe beschouwen den slotzin van Lloyd George’s, rede als een bewijs voor zijn bedoeling oih een centrums- groep of -partij to vormen. fl 6 4 2 8 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1