uda. ren F nahek SunlightZeep NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- KERK d. D„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Wo. 1S071 Maandag 30 October 1922. BUITENLAND. Ingezonden Mededeelingen. FEUILLETON. PER IN riten ■N 61. Jaargang In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. DU1TSCHLAND. FRANKRIJK. ENGELAND. Pit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Hl De 27 87(6 haar eerste I 1782-100 >*C LLIRUI CD! KtQ feen doel, je gebrek atie bestaat voor listen, het D. B. Bouwman» nede* (eelt er de laken* K over de eigent van nolieda bnakhu»* daag» vóór da plaataing ürertl ta «Ito fasci is k wan staat in den staat vormen en een oefJ politiek, waarmee zij zoo schermen, heilzaam ambten inwilligen, een «*cmnung o» er al duü niet staking crder de bji.k-beambton <e doea houden. ■uM dIJjutiiU.My imjiU vow d» ificnsKm. na ulhjJ u.-y ik gcln'i'ik.'ii uvfde w'awlil “U l.iyer |JoMr* enTividt'tel licUtiiitrdlVt 'Jnsd'Tmet ■Leiders jft aaf n pand, ‘.ctwej iet hoofdbestuur' te Rotterdam wat van dit jaar wer4 stst naar Amstere [en was van plag heden is het nOg( ratio. Slechts een Ie reet staat nu al t moedwillig leef geld van te kun* ABONNEMENTSPRIJS» gier kwartaal ƒ2.25, par week 17 cent, 'met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.80, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, mat Zondagsblad ƒ330. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MAIUtf 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dageUjka geopend van 5—4 uur.| Administratie Tel. Int 121 [Redactie Tel. 545. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. irwaarts moge het •n theorie en prak* families voor. Men shad in de voon* ■n de principiëele an gemeentegrond [pacht de voorkeur i uit den tijd voof Huuraanzeggingsa n, die fulmineerden oningruimte voor i daaraan schuldig >nd van Transpor* den hoek van dol arijnstraat. revolbiipnnaire negatie te zien. Wij zijn' ook bereid op te bouwen, zijn- bereid, door di overneming van de regeeringszaken de verantwoordelijkheid te dragen. Ik hen er waar zij den Duitschen ook vast van overtuigd, dat de tijd niet ver meer is, waarop de Italiaansche staat de vei vulling van de fascistische idealen te aanschouwen zal geven. Doch reeds thans beschikken wij over eene machtige orga nisatie ,die geheel Italië omvat. Bijna alle mannen van 18 tot 30 jaar hebben zich bij onze beweging aangeslo ten. Het overgroote deel daarvan vormt het politieke b'*ok, dat zich „nationale fas cistenpartij” noemt. Dan hebben wy de voorhoede der fascistische jeugd, die alle jongelingen van 15 tot 18 jaar omvat. Ver der is er de „Balilla"~groep, waarin de 10 tot 15-jarigen vereenigd zijn. De militaire organisatie berust op de oud-romeinsche leger-formatie: „principi" en „triari". De principi zijn allen strijdvaardige jonge mannen, die voor het meerendeel den oor log medegemaakt hebben, ten teeken waarvan zij het zwarte hemd dragen. triari vormen de reserve. Alle militaire on dernemingen zijn strikt onderworpen aan den politieken wil van de partij Moge Mussolini ook nadrukkelijk betoogen, dat het fascisme geen systeem is van revolu tionaire negatie, dat het dus niet alleen kriti seert en afbreekt, maar ook synthetischen ar beid wil verrichten, ontkend kan niet worden, dat het een zeer revolutionair, omwentelend karakter draagt, al is het niet anarchistisch, communistisch of wat ook. Zoowel tegen de groot-grondbezitters en groot-industrieelen rich ten zich de fascisten als tegen de extreme rich tingen op politiek gebied, deze mogen de com munistische dan wel de uiterste elementen der populari zijn. Hoe de fascisten tegen de com munisten te keer kunnen gaan, hebben in den loop van dit jaar. de talrijke berichten aange toond» die melding maakten van de kloppartijen tusschen fascisten en communisten. Dit begon waarlijk op een kleine guerilla te gelijken. Het aantal vereenigingsgebouwen der socialisten en iriunisten, die zoo successievelijk door de sten verbrand of anderszins vernield zijn, 'gio. Het is waarlijk niet te veel gezegd, teer wij van de fascisten zeggen, dat zij een 1. 2dictatuur uit- len, die zonder weerga is. Of hun nationale er uit hebben, anders die vsn vrotfw Klausen ik kan geen dier ;t I annnemen, als hij doodgaat het cené ligt Bedaard' antwoordde hij.J)at gaat niet. Hij nog in de luiers en het oudste is vijf jaar Plotseling vloog ze op en liep naar de deur. „Naar de politie ga ik .nu „Hier blijven I" bulderde Gtaebner. Stokstijf bleef zo staan, do verwoende, ge zwollen oogen keken hem dom aan. Haar be schuldigingen en onzinnige verdachtmakerijen hadden hem koud gelaten, hij was zelfs niet nieuwsgierig waar, in wolk huls, men over zijn kliniek en hem gesproken had Hij wist, hoe licht onbeschaafde, door zorg en verdriet verwarde menschen woorden verdraaiden en de beteekeids er van veranderden, als zo daarmee iets dachten te winnen, waarop ze zich konden steunen. Hij wist ook, hoe weinig betfeekePis hij aan de aanklachten moest hechten, die in een oogenblik van opwinding werden «itgestooten. Wat bom aan 't hart ging, was de wanhoop van do vrouw, haar hulpeloosheid, kaar maatschap pelijks nood. „Naar de politie gaan heeft jft vrouw, dat zün domheden! maar ah j lijdt met je kinderen dan Hij deed een greep in zijn broekzak, maar daar had hij slechte los zilvergeld, dat was te weinig. Hij zocht naar zijn g-oudbusje, dat hij in zijn vestzak droeg, het was leeg. Geër gerd voelde hij overal in zijn jas, haalde de portefeuille er uit* cocht met vodtz’chtige vin gers tusschen de biljetten, slechts een van vijf- tigm»rk lag tusschen die van honderd, Hij aar zelde hij kon de vrouw toch niet rturen om het te wisselen, of de knecht cn nu leek het hem ook, of hij uit de wa~htkamer een zacht hoesten hoorde, hét verscb'Iven vaneen stoel en een hem, dat Mevrouw von Glidlën nen zich moeten en krotten, en er laat het Federa- in een groot pond iende een belang» neenschap I ie, het lijforgaaa geweldig te keet wijziging van de nder ipmenging togingen van 50 •lijk zijn. Het F«« de eerste de be*, uurcommissie en le huur van het dan 50 pet. der lurven. kolommen dage» schandaallectuur orgaan vermelden, partijgangers van j de eventueel be- -sovjets opdragen n het huis ven da Iers aan de Schiet* rji wil niets gezegd hebben, dokter, maar toijn vriendin, vrouw Klausen, de weduwe van Meubelmaker Klausen, die bij u overleden is, heeft mij. erop opmerkzaam gemaakt." Graebner stond op, zette zich schrijlings op ■ijn schrijftafel en streek met de hand over 5ijn gladgeschoren gezicht. „Waarop, wat beteekent dat T „Nu, ja, jk weet, wet ik weet." Als een kwaadaardig dier stond de vrouw in B eenvoudig lichte spreekkamer, de armen ■tijï tegen het bovenlichaam gedrukt, met kwaad fonkelende oogen, die laf en tegelijk woedend öen blik van den arts ontweken. Graebner haalde de schouders op. Hij kende uit zijn landelijke praktijk, die vrouwen, die fo den arts hun vijand zagen, liever man en kinderen tegronde lieten gaan, dan hen toe te hertrouwen a«» kundige handen. Hij had ook tobuste mannen leeren kennen die, als hun •rouw in barensnood lag, in de keuken brande wijn dronken, om zich moed ih te drinken, en Wan den dokter bedreigden, als hij naar de in strumenten greep. „ik sla je nteer, als ze nog eenmaal schreeuwt, «teek je dood!" „ouw, ik h.b Es« HM- Ah h me wil^ seg het dan ronduit I” DE SCHADELOOSSTELLING. w De commissi^ van herstel naar Berlijn. Parijs, 2 9 Oct. ,(B. T. A.) De ledetk der commissie van herstel vei trokken dezen avond te 7 uur 40 naar Berlijn. Berljjn, 28 Oct. (W. B.) De Maandag hier aankomende delega ie der commissie van herstel bestaat uit 35 personen, waaronder alle hoofdgedelegeerden. B e r 1 ij n, 2 8 O C t. (W. B.) Naar de bladen berichten, is in een mededeeling van de com missie van herstel aan de Duitsche regeering omtrent de reis der commissie naar Berlijn als doel aangegeven, dat de commissie met de Duitsche regeering de maatregelen wenscht ta bespréken, die genome»' moeien worden om het budgetair evenwicht te herstellen en de Duit sche mark te stabiliseeran. De bladen verwachten, dat de Duitsche re geering bij de besprekingen een zorgvuldig uit gewerkt program aan de commissie van her stel zal voorleggen. Berlijn, 28 Oct. (W. B.) Naar aan dt| bladen is medegedeeld, heeft vanmiddag onder voorzitterschap van den rijksminister een be spreking tusschen de directeuren der betrok-* ken departementen over het vraagstuk der schadeloosstelling plaats gevonden, De bespre kingen zullen de volgende week worden voort gezet. De interna ionale Valu’.aconfcrcntie, Berlijn, 2 8 Oct. (W. B.) Volgens het Berl. Tagebl zal de eerste vergadering van de internationale conferentie van valutadeskundi- gen Maandag worden gehouden onder voorzit terschap van president Havenstein. Er verluid», dat eenige deskundigen vastomlijnde voorstel len hebben uitgewerkt, die zij aan de conferen tie zullen overleggen. Als resultaat der beraad slagingen verwacht men de formuleering' van een uitvoerig oordeel. De Dui'sche regeering wenscht geenerlei invloed op de onderhande- lingen te oefenen, ondat een geheel ombevan gen oord?el tot stand komt. Het herstel vun Noord-JFrowkrijk. Hamburg, 28 Oct (W. B.) Pa „wederop- bouwgroep Noord-Didj^chlanif’ heeft volgens het Hamb. Fremdenblatt gisteren commissievergadering gehouden. Het in voor bereiding zijnde verdaag onderscheidt zich, naar wordt bekend gemaakt, van de Stinnes-Lubersac- overeenkomét hierdoor, dat in Franscbe steden, als b.v. Rijsel, onder deskundige leiding staande monsterkame>s zullen worden ingesteld, waar door jn verband met een aan Duitsche zijde te openea bureau de behoeften der verschillende strék nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. In Nov. komen een aantal Fransche gedele geerden naar Duitechland, voorloopig naar Hamburg, om met de industrieel» groepen den prijs, den leveringstermijn, vracht- en transport- kwesties in hoofdzaak te bespreken. Het camavabverbod jn Pruiwn. Berl ij n, 2 8 O o t. (W. B.) De economische en politieke toestand is volgens een officieel» mededeeling voor den Pruisischen minister van binnenlandsche zaken aanleiding geweest da openbare carnavalsfeesten ook voor het volgen de jaar in geheel Pruisen te verbieden. Geen spoorwegstaking. ’Berlijn, 2 8 Oct. (W. B.) Vele bladen spreken van ren ernstige opgewondenheid on der het spoorwegpersoneel wegens afwijzing zijner eischen door het rijksdepartement van financiën. Het Berl. Tageblatt verklaart op grond van inlichtingen uit goed ingelichte bron, dat er van een aanstaande staking van spoorweg personeel geen sprake is. STAKING BU DE VÖRWARTS. Berlijn, 2 8 Oct. (W. B.). De Vorwdits zal yermoedelijk niet kunnen verschijnen, daar de hulparbeiders van de Vorwhris diukk^ij eischen hebben gesteld, die in strijd zjjn met het arbeidscontract. De arbeiders hebben het werk neergelegd in afwachting van d* Inwilli ging hunner éischen. Onderhahdelingen zijn gaande. De actie der Duitsche bank-employé's. B e r 1 ij n, 2 8 Oct (W. B.). In een door d» drie bankveambtenbomhn belegde vergadering werd gisteravond besloten de ovei we> kMaking voor’, te zetten «n voor hn< geval, dot de bank- dirécties niet te elfder ure de eischen der b«- zonder dat hij haar gezien, of gesproken had... Hij drukte do vrouw het biljet in de hand. „Daar maar ga nu ook heen „Ja, maar hoe zoo, dokter #at moet dat „Een appeltje voor de dorst. Voor do kinde ren ga nu heen ik heb geen tijd meer” „Dokter, neen, dat kan ik niet annnemen dat is toch veel te goed van u, dokter, te Hij duwde haar zacht maar beslist aan beide schouders uit de kamer. Ze mompelde nog wat In de gang, wilde te rugkomen om hem nog cens „behoorlijk te be danken," maar hij wenkte ongeduldig, dat ze gaan zou. „Het is al’lwed, vrouwtje, al lang good" en tot deh knecht „Laat de dame binnen „Een oogenblikje, Barones, ik wil nog even het ream openzetten.’’ Hij deed het niet graag, als hij in zijn spreek kamer zat. want, daar deze gelijkvloers lag en op den tuin uitzag, kon men lic^t bij hem bin nen zien. Hij deed moeite tenminste de witte gor dijnen te sluiten. Uk zal u helpen, dokter” Zijn arm beroerde'haar, Dank u, het gaat el.” Hoe de nabijheid dezer vrouw hem steeds den adem benam I Hij g?f haar zelfs geen band en ze zette zich, zonuer ziin uitnoodiging daartoe ai te wachten, op den stoel die op zij van de sdnijhafel stond. „Wilt u niet liever in den leunstoel zitten, Ba- rqn i „Dank u dokter ik zit graag zoo."* i I Z* kwem Mn vreemd voor in het nauwslui-i plotselinge «r.jst overviel I lende coirtuum, met den donkerinnen hoetk I reg tiaesv waaronoer*ue wjlte lok zichtbaar was. »r bUi S, wyditr. 31 H üWINtH ain-Expeller maf q en verpakkintf 8705 M ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda an omstreken (bahooraodo tot dan besorgkrtag)! 1—6 regale 1 ..HO, elke regel meer 0.25. Van builüm Gouda an dan bazorgkringz 15 rogels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën Ia tast Zaterdugaununer M bÜ'lag op den prijs. Liefdadighelds-advcrtentiin do helft vsn dna prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regain süm regel maar (LM O* de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot neer f nr*nrear den prijs. Gmota letters on randen worden berekend naar plaaiarnirata. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkui deJaren, Advertentieburcaux en onze Agenten en moeten aan het Bureau sjjn Ingekomen, teneinde van opname varzafci Het kenteren van de Avars. Hamburg, 28 Oct. (W. B.) Na bespre* kingen, die vele dagen duurden, heeft het Lards gericht het vonnis uitgesproken in verband met de kwestie, aan wien het kenteren van het Bra- siliaansche stoomschip Avnre is te wijten. Dd kapitein Trado werd tot 9 maanden gevange» nisstraf veroordeeld. De eerste machinist Immew dinto en de havenloos Schmidt worde»» vrii -e* sproken. BRAND IN DE ROMP! ffl-FABRP’K TE JOHANN1S3TAL. Berlijn, 28 Oct (W. B.). In den afgefce* pen nocht is een deel der Rilmblerfnbrlek te Johimnisstal, waar du bekende „Tropfc’d* auto’s gemonteerd worden, afgebrand. D» terieele schade kon nog niet worden ©verzien. Het bedrijf ondervond geen stoornis. Ber 1 ijn, 28 Oct. (W. B.). Naar het Acht* Uhr-Abendblatt meldt, wordt de schede die door den brand in de Rümpier-fabriea |o Jo* har.nlstal is aangericht, op 200 mlllioen n.nrk’ geschat. Inmiddels is vastgcsteld dat er Jjrnnd* stichting in het spel is. Op verscbcidena j Lat- sen in het fabrieksjebouw, dnt voorname!nk idt ijzer en glas is samengesteld, waren vuren aan* gelegd. De daders is men tot dusver nog niet op het spoor kunnen komen. <POORVEGONGEtUKKEN. Parijs, 20 Oct. (B. T. A.) De MkeUrein uit Brest is in den ochtend bij het station Chs* télandeon op een goederentrein geloopen. Br zijn viw doöden en een aantal niet ernstig ge* wonden. r291) c t. (B. T. A.) Bij het ongeluk t nabij Cbatelardrv u dat veioorzaakt werd dóór een sneeuwstorm, 6e do seinen minder zicht* baar maakte, zijn !0 j rsohen gedood eh een dertigtal geworden. Parijs, 29 Get. (B. T. A.) Te vijf vr van* •vond waren 40 pcisonen gedood en 39 g«* wond, van wie 3 ernstig. Parijs, 99 Oct. (B. T. A.) Even voor mid* demacht had een spoorwegongeluk pinas h den tunnel-Burope, nabij het station Saint La* zare. Drie wagons liepen uit de rails en raak* ten in brand. Er zijn zeven gewonden DE VERKIEZINGSCAMPAGN& loyd George’s rede te Glaagm* Glasgow, 28 Oct. (R.) Lloyd George lord Birkenhead en sir Robert Home hebben ee» gioote vergadering toegesproken, die door vijf* duizend personen werd bezocht. Lloyd Georg© noemde het verbreken der coalitie een daad van lichtvaardige sabotage. Hij liet zich ironisch uit over de samenstelling van het nieuwe mi* nisterie en wees nadrukkelijk op het gevaar eener negatieve politiek met het oog op het vraagstuk der werkloosheid. Wat wij noodig hebben, zeide Lloyd Georgy is eenheid tusschen de mannen vdn gematigde overtuiging. Blfft op den middenweg en blijft op flinkea afstand verwijderd van de aan behte zijden gapende afgronden; dan zullen wij dn jenheid de opvat* •aktifk te b rngen, praktijk der com* heeft kennis ge- rd de betaling van Ibune) te staken, r van n de Voorwaarts. zegt de N. R. Federatie in dit op toenmalige jtisch bestuur met zijn gedrukt, „op Tribune zou zeg* (iOll)SCIIE COURANT. voor het land zal zijn, kan pas worden’ afge- wdcht, wanneer de berichten worden bevestigd, dat de fascisten inderdaad actief aan de regee ring deelnemen met een respectabel aantal mi- nfsterszetels. Uit onze berichten herinnert men zich den loop van zaken der laatste dagen: Mussolini hield te Napels legerschouw over een dertig duizend zwarthemden en heeft daar een program- rede gehouden, waarin hij bovenvermelde eischen stelde met betrekking tot de eventueele «jeelneming der fascisten aan de regeering. Daarop is het congres plotseling verdaagd en men heeft in verband met dit onverwachte op breken gesproken van de mogelijkheid, dat zij naar Rome zouden opmarcheeren om zich van de macht meester te maken. Het schijnt, dat de aankondiging van dezen opmarsch de laatste, stwt is geweest, die Je Italiaansche rejjearmg- Facia er toe bewoog van ’t politieke teneia te verdwijnen. Trouwens: het ministerie had al heel wat van zijn prestige ingeboet, toen het niet in staat bleek te zijn om een Aantal weken geleden te voorkomen, dat de fascisten Bozen bezetten, bu^pipecster afzetten en een geer duidelijke proevf aliegden, dat zij de machthebbers in den landd zijn. Zoo is dan het kabinet Facta, een zomer-ministerie, opnieuw heengegaan, nog voor do opening der Kamer, die in het begin van Nov. zou plaats hebben. Veel kritiek is op dit kabinet uitgeoefend en men verweet het vooral zwakte en machteloos heid. Reeds eerder had Mussolini onderhanden lingen ingeleid met deh liberaal-democraat Gio- litti omtrent deelneming, aan cte regeering. Maar den fascisten werd te weinig aangeboden en daarop stelden zij de vermelde eischen inzake het toekennen van vijf ministerport feuilles als mede het commissariaat voor luchtvaart. Met belangstelling zien wij de verdere ontwikkeling der zaken tegemoet en het zal ons benieuwen, of werkelijk het fase'stisch experiment, wat ac tieve deelneming aan de regeering betreft, zal worden beproefd. „Doet u uw vdle af al*.’t u blkfl" zei hij na een oogenblik. Maar ondank» het *t u blieft" klonk h»i bevelend. Ze maakte langzaam den knoop Ion. mm het fijne, geurende weefsel er af en «pende het glad over haar zwart verlakt taschje. „U kunt wel denken waarvoor ik gekomen ben nietwaar dokter?" O( lange „Mijn man Ik niets 19 kan niet vervoerd worden. Dat kan ik niet toe laten, het spijt me." Als een jammerkreet was het, toen ze haar grauwen zakdoek uit <ten “k haalde en voor de oogen hield. „Wat hebben dokters mij hier dan gezegd, dat het beter met hem gaat, en niet ver roerd kan hij worden Haar stem had een krijschenden, kijvenden klank. „Schreeuw niet zoo, vrouw, dat helpt niet" Zo lachte hoonend. „He weet wel, wat helpt Als vrouw Klau sen dat ook maar gedaan had ./lan had ze den kostwinner nog voor die twee kin- ders I” Ze liet zich in den dichtstbijstaanden stoel vallen, snikte en snoot in haar zakdoek en wieg de het bovenlijf heen en weer, als werd ze door pijnen geplaagd. Hjj ging naar haar toe en pakte haar stevig bij den schouder. „Laat die onzin alsjeblieft, vrouw." Ze schreeuwde haqst „Onzin De waarheid is het I Ergens anders was hij gezond geworden, Klausen, in eca echt ziekenhuis Maar hier Met haar eigen ooren heeft ze het gehoord, vrouw Klausen, wat u hier met de zieken doet Bij het bedienen aan tafel I Daar heeft ze ’t gehoord, wat voor proeven u neemt I en hoe een mensch bij u vandaan komt, als hij dood is I Dt wil mijn man niet in stukken laten snijden, verstaan? Alle# wat hij in zijn lichaam heeft zal christelijk be graven worden ten hij hoeft heelemaa^ niet dood te gaan wat zal ik dan doen zonder b«l Ik heb drie kindefi kleiner nogslan hij het denken kon I Ze had zich door de sierlijke redevoering van den professor niet laten’ beetnemen. Hij had haar even weh ing kunnen wijsmaken «Is de twee jonge collet go’s, met wie Mj zich op dat oogenbHk solidair gedacht had. Graebner trok zijn draaibaren stoel wat de tafel af en klopte met een vouwbeen Ucht op. het groene blad. ^Het is het begin van het einde," zei hij bijna ruw. ,Dat weet u evengoed als ik. Slecht* bod Ze knikte, Jonde/ hem aan te zien, „Dat vreesde ik." Hij glimlachte bitter. „Ja, mijn lieve Mevrouw, u gaal moeilijke fijt den tegemoet.” Heve Mevrouw r Hóe gaarne had h$ to.» MJ .cM.rulUr.4l „OOTr - wH|ra „ot», .nijd, .1 xr, z» ook niet begrijpen en niet willen begrijpex^ hoe hij hei meende. Hij zou ook nog togen haar^ willen zeggen „Laat u dozen levenden dönd» met rust, wat gaat die u, wat gaat hij mij adn$j Over haarzelf moest ze hem vertellen, denj langen dooden tijd moest Mj ziln herinnering» met leven kunnen vervullen, met alles wat m I gedaan, ge<c>. gedrofmd I Hij sprong plotseling op. (Wordt vervolgd^ OVERZICHT. f Het is eigenlijk een zonderlinge geschiede nis in Italië: want thans is reeds voor de tweede keer het kabinet-Facta afgetreden en wel na een ultimatum van de fascisten te heb ben ontvangen. Niet de regeering is de baas, maar de telkens roeriger wordende fascistische partij, die een activiteit ontplooit, waarvan men versteld staat en die een macht schjjnt te bevit ten, waarvoor alles moet buigen. Het geheimzin nige, dat kleeft aan de fascistische agitatie, heeft iets beangstigends en verontrustends en Wat de fascisten precies in het schild voeren, °P. ‘WéftbUk - mede in verband met de geheimzinnigheid, waarmee zij te werk gaan moeilijk uit te visschen. In allen gevalle zijn tweo dingen wel duidelijk: èn het fascisme is een geduchte macht in den lande èn het is ten zeer» Ite misnoegd over de regeeringspolhiek. Het hoofd van de beweging is Mussolini en deze heeft dezer dagen op het fascistische congres te Napels zelf de beweging, waarvan hij de leider was, gekarakteriseerd als het meest belangwek- r kende, orgineele en machtigste verschijnsel, dat zich sinds den oorlog voordeed. De fascisten vinden de huidige Italiaansche regeering onbe kwaam en in principe zijn zij ook wel bereid het bewind te aanvaarden. Ze komen echter in dit Verband nog al met heel wat eischen voor den dag; zoo staat onder anderen op hun ver- langlijstje: parlementsontbifiding, hervorming vai» ‘t kiesrecht, spoedige verkiezingen, krach tige finandeole politiek, uitstel van de ontrui ming der derde Dalmatische zöne, vijf porte feuilles voor de fascisten (buitenlandsche za ken, oorlog, marine, arbeid en openbare wer ken). Bovendien wensch^n de fascisten zich aan het hoofd geplaatst te zien van het luchtvaart- iepartement. Dit ia al welletjes, zooals men tiet en wartneer op de beschikbar* berichten kan worden afgegaan, zijn de fascisten het reeds met Orlando en den tachtigjarigen Giqjittii eens geworden omtrent de deelneming der lascisten •on de ’•egeering. Inmiddels luidden de laatste berichten, dat de fascisten als verschillende Ita liaansche steden hebben bezet, zooals Florence, Pisa en Cremona (niet Ancona, zooals wij in 't jongste middagblad meldden). De verbindingen tusschen Zuid-, Noord- en Centraal-Italië zou tten zin verbroken en men kan elk oogenblik Batuniltjk voor nieuwe verrassingen komen te •taan. Eenigszins krijgt men een idee van *t streven Ber fascisten, wanneei men kennis neemt van de volgende verklaringen van Mussolini tegen over een vertegenwoo. diger van de Neue Freie Presse Italië regeeren, als het kan, met wettige middelen,' zoo niet, welnu dan met onwet tige middelen. Wij bestrijden niet den staat als zoodanig. Het faso’sme kan zich echter met den tegenwoordigen Italiaan- •chèn staat niet vereenzelvigen. Wij willen een stear, die de macht in al zijne geledin gen en de verantwoordelijkheid der natie uitdrukt en die souverein is. En waar de tegenwoordige liberale staat daar niet in het minst op lijkt, yordt onze beweging meermalen in eene den staat vijandige richting gedrongen. Het zou echter «ene dwaling zijn m het fascism«-een stelsel -van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1