a 1 k iïiu Kim b) ,71» klEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN* 15072 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Dit gommsr bestaat ilt 2 bladen. EERSTE BLAD. FEUILLETON. KANTuürt chip iciot KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, ene BUITENLAND. In den Maalstroom Veert’^ndaapsob Blad voer de Huishouding, o o o -- I Dinsdag 31 October 1922. Jaargang' PËRGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, «ouderak. haastreïht, moordrecht, moercapelle. nieiiwer. hten. Reuter ui» Londen d,d. 30 Oct.: ct. van Rotterdam Oct. van New-Zodt van Monrovia naai! k naar Java, pass* aar Java, passeerde r Amsterdam, ven* «.Brisbane^ de C v tegenover 1< n over 1000 r OOMEN en I aas, <i»t u 3749 40 /asscherij I L 21. het kind niet hebben k< beste MevrouwF JJelste (Wordt vervolgd) 1 O.Z. 1® lUttiwnM. anvoeren an eerste en stoom, herp con- OUITSQHLA'in. DE SCHADELOOSSTELLING. Een cocmniininthirhe stsjdngwqNroeih, Rome, 31 OcL (B. T. A.). Een communi qué vnn de Italiaanse he G. G. T. waarnchuwf rioffenhaudel, 02 VHOEBT Telef. 118 MM 37,00 ging l de plaats zegd, dat de redevoeringen van Horne en' Bir- rgadering te Glasgow zich afzijdig houden Men, han zfeh abonneren M d»U het I RZkhandei of bij de UHgevsra A. BR IKK MA» ZÜ02», GOUDA. v., 2 maal per weaÜ jdags. joar oudhet *'jW 4 iden en Rotterdam, oorland. Oct. van Rotterdanl OVERWICHT. vorig overzicht wezen HNGKN. s naar Rotterdam, uco. en Antwerpen naar Oct. Vlissingen. 6 Oct. van Rotten* sroerlotit. i morgen vans m l Seydisfjord. Rennes. id van 31 Oct: nevelig tot betrok* :en; weinig reran* Zea&rz< „JaV. leden. Het was mijn schuld ,.U wilde zeker 'niet, dat hij speelde F Ze haalde de schouders %op. i naar Javae arriv, rsvereenigtog i*, te Gouda. Jet ober. oschrys 5—15 een. HH had peen ^medelijden met ontvettende verontwaardiging bewustzijn, dat zijn heele teloosheid van dit offer o] Vermoedde zil, wat verborgen lag Ze liet p\ zakken, en een onzekere, als gende glimhch, gleed over ha! want hij sloeg do spiegels, schilderijen, klok ken, kapot Ze zweeg, haar groote oogen zoo onbe stemd van kleur, dat hij niet wist, of ze grijs, bruin, of donkerblauw waren openden zich wijd, als in schrik Graebner knikte kortaf. „Zoo heb ik het me gedacht. Zulke aanvallen zijn altijd te verwachten En wat gebeurde er toen F Met halfverstikte stem ging zj voorts jlToen ja, toen drie dagen later werd het kind ziek en stierf. Ik mocht geen zwarte japon aantrekken en mocht niet mee met de begrafe nis. Vreemden hebben zijn kiertje met bloemen bestrooid, vreemden hebben zijn grafje ge tooid.” Ze weende niet. Met groote brandende oogen keek ze voor zich uit, slechts haar handen gle den over de zwarte tasch heen en weer en haar knieën beefden heftig. Graebner wist geen woord van medelijden, van deelneming te vinden. Het was hem, als zat hem een brok m de keel. Hij had er wat voor ge geven als hij een zware sigaar, een paar gla zen wijn had gehad, hij had nog meer gegeven voor het recht, om deze vrouw, die het leven dat prikkelde hssn, maakt» van haar kind, haar eigen leven offerde voorJ «ujj,. Den volgenden dof een man, die niets meer op de wereld te maken hot-l ver (.en!” had, den blinddoek van de ,oogen te scheuren.! Graebfler herinnerde zkh nu, AA* F* Roman van OLGA WOHLBRüCK. f Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, par week 1? cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, par weak 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 2.11, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 2L GOUBAR j bü onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux kjjn dagoUjka geopend vaa t—uur.; Administratie TeL Int. 82| Redactie TeL 541. sten zijn tttschen 20 en 3D t’rlj» pcyr UwaHtzal tr. p. paat. t t-rt O O 1 Hij was diep geschokt, in groote ontroci.ng. „Dat kan niemand hem bnlëtteh. Neen trad hij op haar toe, trok haar bij haar beid» ik wasmoe doodmoe. Ik had des namfd- handen naar zich toe t da%s drie uur lang achteï zijn stoel gestaan bij het trente-et-quarnnte sn Monte Car jo. De be dorven lucht, de hitte Ik begrijp neltog niet dat ik het zoo lang heb volgehouden! Maar «avonds was ik tot niets in staat. Hij wilde I er met "'Ie geweld weer heen. Hij had juist geluk gehad, veertig of vijftigduizend, franc» had hij gewonn'ën Voor den eersten keer weigerde ik, mee te gaan.” Zacht vervolgde ze„Het was vóór alles mijn moeheid, maar ook de angst, dat hij alles weer zou kunnen verliezen, ja* ik geloof toch, dat het hoofdzakelijk die angst geweest zal zijn. Dat voelde hij. O, hij kent mij zoo goed, en - s hem woodend op volgenden dag moesten we f dat dokte» Möl- ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouds aa omstreken (bahooraada tot dm besorgkrtagh 1—5 regels ƒ1.80, elk» regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en dea hasorgirringi 1-A regels ƒ1.55. elke regel meer /MO. Advertentito ia het Zatorrfagmunmer M blptag op den prijs. Liefdadigheids-sdvertantien da helft van de» prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNfiENl 1—4 regela ƒ2.05, alk» regel maar OM Of de voorpagina 60 hqoger. «Jewon» advrrtentlën en Ingezonden mededeel! ng*® bU contract tot zew gvedoeaM» de» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimla Advertentiën kunnen worden ingezonden door taacchankomiit vaa eoliade txiekhea- dciaien. Advertentiebureaus en onze Agenten «o moeten dangc vóór do plaatsing aan hot Bureau stia ingekomen. teneinde vaa opnama verzekerd te süa <Qnafhnnkelijke liberalen, Wier leidsman Asquith Voorbereidende besprekin gen te Berlijn. Berlijn, 30 O.ct (W. B.). Hedenochtend om.tïen uur zijn volgens de B. Z. am Mittag on der afwisselend voorzitterschap van rijkskanse- lie» Wirth en den rijksminister vm f'nanciën dr. Hermer voorbesprekingen van Dui’sche. des kundigen gehouden, waaraan o.a. de bafnk:i*rs Melchior, Max Warburg, de voorzitter van den far, slechts oen voelde hij, het tegen de nut- wwam. er rijn stilzwijgen heling het hoofd Un vergeving vra- snn» giaiu icn, gieea over naatMrekken. w w „Dat alles ligt ver 'achter mij. Ik heb het Hep alles wat hoenen had inliet slot te zamen,' overwonnen." Ze loog met den heldenmoed eener vrouw, wie de liefde boven alles gaat. 1 „Hebben deze aanvallen zich herhaald F1 .vroeg^hij nu zake'lijk en hard. telde even. in Nizza, ongeveer acht weken ge- ik lokte het De schulden aan Amerika. De Times verneemt, dnt de lelegatie tot het voeren van onderhandeüngen met de Ameri- knnnsche regeering over de kwestiq der fun- deering der Britsehe schuUjl waarschijnlijk tus- schen het ei d«f der verkiezinfcn en Kerstmi» naar Amerika zal vertrekken. Het uitstel van het vertrek der delegatie werd veroorzaakt door den binnenlondsdten toestand. De leden der delegatie zijn nog niet benoemd. Een commissie der Britsche industrieën. Londen, 30 Oct. (N.T. A. 'Draadloos). De federatie van Britsche industrieën heeft een commissie samengesteld om een onderzoek in te stellen naar den invloed, die de betaling der in ternationale schulden op de industrieele en va- luta-positie der schuldplichtige en schuldeisen m- de landen zal hebben. Vooraanstaande zakenlie den maken van de cxmtmissie deel uit, die ook Sir Eric öeddes bevat. Draadloos uit Londen t Blijkens het juist ge publiceerde rapport omtrent de uikstelling in 't graafschap Londen bedraagt het aantal inwo ner^ der hoofdstad 7,400,200. A bevolking der binnenstad bedraagt 4^563, d. i. een vermindering van meer dan DO in den tijd van tien jaar, waaruit de nei- blijkt om steeds verder te gaan wonen van van het werk. Men spreekt van de City, het «zakendoend hart van Londen, als van eon oord, „waar felën werkeWen maar weinigen slapen”; in werkelijkheid \j^hef dunst bevolkte deel der stad, want er wonen slechts 20 men- schen per acre op wellicht de meest roemruchte vierkante mijl ter wereld. Er zijn thans in het graafschap 341,365- vrouwen meer dan mannen, d.iover denzellden tijd genei *'n, een toeneming van 25 022, terwijl de vcrhouJbg is gestegen van 1127 vrouwen 1000 mannen tot 1165 vrouwen tegen- j over 1000 mannen. De toeneming van het ovor- schrijven »»n het Uit de voorloopige lijst der enndidaten blijkt, de oorlogsweduwen. - ITALIK. DB ACT1B DBR FASCISTEN. De korting to«gei«Icl L Toen Mussolini na eerste bezoek «aft den koning bet Quirinaal vorl’et, waarvoor zich een geestdriftige metdgtu had verzameld, ver* scheen plotseling de kon.ng op het balcon ven het paleis. De menigte bsistte teen uit in een /onb^anrlijk gejuich, waarvoor de knaing. diepste geroerd, dank zr de. Tncn de konktf ®ch (eruggefrokken b»{* b.'eef hef vtub >irhm, n«t zoolang tot hij opn ?uw on h*t balkon ver* scheen. Aldus een telegram uit Po^e. Het nieuwe kabinet. Rome, 30Oct. (R.) Het nieuw# UUmi i» gevormd. Premier is Mussolini, dia tevens bui* tenlandsche en binnenlandse! zaken voor zi'i» rekening neemtoqjrlog is to« grwesen aan ge« neraal Diaz, mntine ann admlrnnl Thnon <H Rn# vel, financiën ann de Slefant, schatkist na» Inaudi im naar Said. i naar Japan, arri, Een fn*r’s cli-nudonalfeiiech kabinet. Parijs, 31 Oct. (1Q. T. A. Draadloof uit Annapolis). In het kabinet Mussolini nebben 7 fascisten, 5 nationalisten, 1 demouart en l v. rw tegenwuordiger der volkspartij zitting, w De buitenltrnJache vit4*l k"bh net-MuMOiii’i. Rom30 Oc t. (B. T. A.) Mussolini bracht te half vijf smildags een htoock ann ds wote fitter* van den Senaat en ddr^mer. Daarna be* gaf hij zich te z&en uur naar den koning om ham de nieuwe ministeriijst te overhandig' n» MumoKhI pnlvlng daarop fertegenwoordigeni do. pers, tot* wie hij zeide „De huilenlnndlche poiit’ek van hst nieuw» kabinet zal krachtig zijn, maar nHz brusque»# ren en zal gebaseerd zijn op het gevoel va» loyale v’iendschap voor onze geallieerden". TelegramwisseUng tussr efl Mtw dini <n d’Annunjiu. Rome, 3 0 U c t. (B. T. A.). De bladen pubiU ceeren den tekrt van de telegrammen tusscheal Mussolini en d’Annuntio gewisseld. Mussolini verklaart, dat hij bescheiden zal zijn en g«ea misbruik maken vrn de overwinning. Annimrié zegt o. a., dat het nood»tik-!ilk is alle krachten te aenvaarden, in slaat Italië raar zijn poot» toekomst te voeren. De fascisten uil de proviud» Rome, 31 '011. (B. T. A.). De fascisten uit de provlncU zijn begenren de stad binr.em tp trekken. Zij zijn in scholen ondrrgebrachti Volmaakte discipline hecrscht onder hen. Mor gen heeft een groot défilé plaatsve*volgen» keeren zij naar hun hoofdplantsen terug. Aftreden der communistischs gMne?n)teraa<!sleden. Nizza, 30 Oct. (B. T. A.) Volgens d» Eclaireur do Nlc* hebben allo communistisch» gemeenteraadsleden in Italië hun ontslag getuto' men. Inderdaad is onmiddellijk daarop door de re geering over geheel Italië de staat van beleg afgekondigdpublieke gebouwen en vooral de stations werden met militairen bezet om den fascisten het hoofd te bieden. Vooral de vrees, dat de fascisten in grooten getale per trein naar de Italiaansche hoofdstad zouden worden vervoerd, bracht er den minister van binnen- landsche zaken toe de voornaamste stations te Rome met sterke troepencontingenten te be zetten. Doch de fascisten lieten zich door deze maatregelen niet intimideert op him beurt be zetten zij alom in den ■lande de gebouwert der prefetuur, post- en telegraafkantoren en verschil lende ande» openbare gebouwen. Bovendien oefenden zij een geduchte censuur uit en verbo den tal van kranten uit te komen. Wonder bo ven wonder is het tot dusver niet ijlleen niet tot bloedige botsingen van ontstellenden omvang gekomen, maar de toestand heeft zich zelfs der wijze ontwikkeld, dat de staat van beleg, die Zaterdag werd geproclameerd, dadelijk weer is opgeheven. Het initiatief is hiervan, naar uit de berichten valt af te leiden, uitgegaan van koning Emanuel, die óf voor de overmacht der fascis ten is gezwicht óf zelf vai* oordeel is, dat het nog niet zoo onredelijk is hef eens met de, fascisten te probeeren. Ofschoon de telegsammen ons in het onzekere laten, hoe het geleidelijk verloop der dingen is geweest, is nochtans bekend ge worden, dat de koning, nadat hij zich achtereen volgens met Tittoid, De l^icola, Cocco-Ortu en Salandra in verbinding heeft gesteld, tenslotte zijn toevlucht heeft genomen tot Mussolini, den leider der fascisten, wien hij heeft opgedragen een ministerie samen te stellen. Het nieuwe ka binet zal begrijpelijkerwijze sterk fascistisch-ge- tint zijn en er verluidt zelfs, dat Mussolini zeven minister^ zal recruteeren uit zijn volgelingen. Dat is dus nog twee meer, dan hij*»anvankelfjk had geëischt. Het fascistisch regeerings-experi- ment, van welker mogelijkheid wij 'in ons vo rig overzicht veronderstelïenderwijze repten, za) dus inderdaad worden genomen. In elk geval accentueert de opdracht aan Mussolini om een kabinet te vormen wel zeer de volkomen en ab solute fascis4(pche overwinning. De nationale ele menten komen dus aan het bewind en dit kan voor den vrede van Europa ook zijn bedenke- lijken kant hebben. In het vorige overzicht toch herinnerden wij eraan, dat 09» het fascistische programma o.a. als eisch stond vermeld uitstel van de ontruiming der der<|e Dnlmatische zóne. Blijven de fascisten aan dezen eisch vol houden, dan kan dit uitloopen op een conflict met ZuitP" Slavië en de lont in het kruit werpen. De ver houding tusschen den S. H. S.-staaf en Italië is toch reeds nirrimef al te vriendschappelijk ge weest. En men ziej uit de ontwikkeling der din gen in Italië, dat de fascisten onbesuisd en hard van stal kunnen loopen. I Zulke dwaze gedachten kwamen tot een jnensch door die weeke, warme voorjaarslucht. Die ontzenuwde^Of wes het de nawerking van Me "fschuwelijken^^e zooeven Snel, met heescli^stem, zei hij: „Het'zou zijn, als u mij in kortetrekken een en ën- ®er kon mededeelen over den tijd, toen uw •chtgenoot aan mijn behandeling onttrokken geweest is." ?oo kon hij het inkleeden. Zoo kon hij veel hooien krijgen. Hij leunde met zijn rug tegen de vensterbank, blij, dat zijn hoofd in de scha duw bleef, terwijl hij de verborgenste trekken *"n haar gezicht kon waarnemen. En nu werden *Jjn vragen ook zakelijk, xijn stem werd vrijer. Bij vond zinto^rlijk evenwicht weer. H»d ze niet^M leven geschonken aan een <ind Ze moest hem alle» zeggen, zonder terug- hoi'ding, zooals ze vroeger met hem gepraat Uk had een kleinen jongen, hij atièrf toen hij P®» tweo maanden was aan hersenvliesontste- fi^ng zoo gauw, het speelde zich «1- *f in vierentwintig uur ik kwam haast tot bezinning sprak zoo zacht, dat hij zich moest in- L8B®n«en jun haar te verstaan. >er telken» w«g. rdt afgeslagen, s af, geeft over aa« ■arige wijze het Jee» Kging en buiten he« 1 het net deponeer» etzelfde spel als roo scoort Spee on, Gouda zwoegt Fortuna beschermt ie komt met onver,) stadgenooten no» leeling. jartclub tegen Tem t, wisselprijs. Aantal punten 1 1944 2598 orden ZoMm Ier hem verteld had, hoe Glidiën da^bezoekerw die zonder hun vrouwen gekomen waren, den hoed uit de hand had geschoten. En toch Kid hij hem toen aan hef leven weergegeven, hij Julius Graebner. Niet uit plichtsgevoel als arts maar, omdat de vrouw die niet wht, waar om smeekte, om zijn leven gebeden, hadv Het was nog mooi, zat jammerde en ktaagd» nfet, maar wilde sights weten, wat haar vew der te wachten stond. Hij zeitfe het haar zonder haar te «jiaran, 1 met enkele kort» woorden. Haar eigen jong» Lteve» bracht hij tan grave met deze woorden. rAls'ldle» vóörbij was, dan was ook haar jeugd I voorbij, tiaar uithoudingsvermogen en miss schien «tok haar gecondhrid. Ze zeiwechto„Wie nfet h» staat b geweest zich een draaglijk, levenslot, te scheppe», dk moet het tenm’nsW weten te dragen I" „Hoe nam uw man den dood van het kind op?" Ze wilde iets xeggen, aarzelend toen stiet ze de woorden uit, na een oogenblik nadenken: Jlij was blij.” Ze haalde diep adem en Jmar vingers in de soepele Deensch» handschoeWen knepen kramp achtig in elkaar. Het was haar, alsof ze geen vraag meer' mocht toelaten, alsof ze zelf alles moest zeggen, zooals het geweest was, opdat hij geen scheeve voorstelling kreeg van het beeld, dat ze uit dien vreeselijken tijd in haar binnenste bewaarde. En ze sprak plotseling heel sneL zooals anders haar gewoonte nfet wa» „U weet toch, hoe ziek mijn man was Ik was altijd bij hem. Elke week werden de zusters verwisseld, hij kreeg genoeg van haar en maak te haar hét blijven ónmogelijk door zijn slecht humeur. Niemand kende zijn gewoonten, zoo als ik en hij was mij voor alles zoo roerend dankbaar, dat ik mij geheel beloond voelde toen kwam de tijd, dat fle zelf aan het bed ge- kluisterd was. Het was eon moeilijke bevalling geweest en mijn man werd door den districts- dokter in zijn kamer opgesloten, opdat hij niet zou binnen komen en iets onvoorzichtigs doen. Hij heeft het gelukkig niet gemerkt, want een oppasser, dien men hem had voorgesteid als kooper van een zijner paarden, en mijn stief vader speelden kaart met hem. Toen alles voor- biKwas, kwam hij in mijn kamer. Ik had het kun aan de borst en het was misschien d».«»r- ste maal, dat ndj® blikken, mijn opmerkzanto- heid niet hem alleen golden. Hij rqakte in groo te opgewondenheid en verbood mij, het kind te voeden. Ik Het een min komen nacht» weende als z» het aan d» borst legde. Toen ik mocht' ópstaan, wikte hij, dat ik bij hem zou zitten ala voorheen, Daar hü het geschrei van Jn ons vorig overzicht wezen wij op jfe in bdzonderemate toenemende macht der fascisten en de ernstige ontwikkeling van de si tuatie. De zwarthemden bezetten tal van steden, jeheele provincies zelf en bewezen metterdaad, pat zij een macht vormden, waarvoor de offi- pieele autoriteiten moesten buigen. Uit alles bleek, daf zij zich, het kostte wat het kostte, tam de macht meeseer wilden maken. Hierin zijn zij dan ook volkomen geslaagd, dank zij voor een goed deel door hun militaire machts- bntplooiingj massale organisatie en ijzeren disci pline. Hun optreden tegen het staatsgezag moet natuurlijk gekenschetst worden als rebellieof hun opstand tegen de wettelijke instellingen en hun betreden van den inconstitutioneélen weg Italië ten zegen zal strekken, moet natuurlijk wor den afgewacht. De actie is noch tegen de monar chie als zoodanig, noch tegen den koning als per soon en evenmin tegen ’t Italiaansche vaderland gericht. De fascisten toch hebben in hun mani festen nadrukkelijk betoogd, dat ZÜ ervoor zul ten waken, dat Victor Emanuel Hl koning van Italië blijft. Dit blijkt b.v. duidelijk uit het ma nifest, dat de fascisten in Piacenza hebben ge publiceerd wij lichten daaruit de volgende pas sage „Wij marcheeren naar Rome om Italië zijn Volledige vrijheid te geven. Wij marcheeren naar Rome onder den kreetLeve Italië I Leve^fe koningDe stad Piacenza staat in -den vervolge Ónder fascistische heerschappij. De fascisten ^rkennen de monarchie en den staat, mnar zij bestrijden de tegenwoordige regeering, omdat ■Sj niet in overeensteinining is met de wenschen Fan het land." De regecring-Facta, die, ofschoon démissio- nair, toch nog in functie wés, zag de ontwikke ling van den toestand met bezorgde oogen aan. Ook zij ging over tot het publiceeren van een inaifest, waarin zij verklaarde het tegen het fas cisme t® willen ognemen. Dit beteekende natuur lijk, dat zij tegenover de zwarthemden eventueel bereid was zich gewapenderhand te verzetten; de fascistische manifestaties toch werden door de regeering Pacta-Schanzer beschouwd als de daad van oproerlingen, die h. L hef .erop aan stuurden het normale functioneeren der staats macht hindernissen in den weg te leggen, waar door in geheel Italië de ernstigste onlusten kon den ontstaan. Vandaal-, dat de regeering-Facta in haar manifest de volgende Verklaring aflegde „Zoolang aefHlaar mogelijk was, heeft de re geering alle middelen van verzoenenden aard toegepast in de verwachting de eendracht t» handhaven en de rustige oplossing der crisis te (waarborgen. In verband met de pogingen tot op roer is het de plicht der regeering, die démis- tionair is, met alle middelen en tegen eiken prijs «teeds zorg te dragen Voor het handhaven der rust en de bescherming der constitutioneel® in stellingen in de hoop, dat de burgers de rust Sullen bewaren en vertrouwen zullen stellen in de veiligheidsmaan egelen, die ten uitvoer zijn gelegd.” rljk»-vconomischen raad Hilferding en J il us Wolff deelnamen. Verklaringen van Bradbury. B f» 1 ij n3 0 Oct. (V. D.) Bradbury die reeds uit Londen is vertrokken, verklaarde aan een medewerker yan de Excelsior dere instructies vnn de Londensche regeering ontvangen te hebben. Zijn reis naar Berlijn had geen nieuwe politiek ten doel, maar slechts een nieuwe methode van werken en om de Fransch-Engelsche meeningsverschlllen door een onderzoek ter plaatse uit den weg t» rui men. Verder zeide Bradbury, dat de regeering- Wirth haar best had gedaan om |eer moeilijke omstandigheden te heheerschen en dat zij voor al eerlijk was. De gezteit in .Rusland. B e r 1 ij n3 0 Oc t. (W. B.) De nieuw be noemde gezant te ^Moskou, graaf Brockdorff- Rantzau, is gisteravond naar Rusland vertrok- ksn. DE KABINETSCRISIS IN BEIEREN. München, 30 Oct. (W. B.). Naar het W B. verneemt, is het aftreden van h»t kabinet-Ler- chenfeld een voldongen feit. De Ijanddng wordt ten spoedigste bijeengeroepen, om een nieuwen minister-president te kiezen. Laurent vertrokken. Draadloos wordt uit Berlijn bericht, dat de af getreden Franse he apibassadeur Laurent naar Parijs is vertrokken. Staking van spoorwegpersoneel Ludwigshafen, 30 Oct. (W. B.) Het in ê’agloon werkend spoorwegpersoneel te Kaiser- lautern heeft op 28 dezer in verlxmd met een loonhwestie het werk neergelegd. De spoorweg arbeiders te Ludwigshafen en'te Nfustadt in de Haardt sloten zich bij de staking ahn. Tegen da cQprauPistisch» stakingsactie. B e r 1 ij n, 3 0 c t. W. B.) Een gisteren ge- nouden ledenvergadering der plaatselijk» afdee- ling van den Bond van Duitsch® spoorweg-em- ployé’s is de eerste, die positie heeft gekozen tegen de communistische stakingsactie. De voorzitter, Scheffel, wees in zijn rede op de aanstaande onderhandeüngen met de rijksregee- ring over de verbetering der positie van het personeel in rijksdienst. Het vqorstel van com munistische zijde werd verworpen en een be sluit aangenomen, dat de basis legt voor nieu we onderhandeüngen met d» regiering. ÉNGELAND. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. De liberale partijen en de stembusstrijd. dat 435 unionisten, 160 nationaal-liberalen, on geveer 300 onaflvankelljke liberalen en meer don 400 Labour-manrten om de 615 zetels strij- -- riem, waai uit het nieuwcA»arlrment is samenge- ^gepn bijzon- Terwijl sommige ■’enndidaten zulten uit- vallen, zullen ongetwijfeld*nog veel meer nnar voren komen vóór de cundidaatstelling, die op 4 Nov. plaats heeft. De onderlinge betrekkingen tusschen de ver schillende partijen zijn nog duist'T en bet eenlge duidelijk omschreven geschilpunt is tusschen de Labour-mannen en de overige partijen. i In sommige deeien des lands ontvangen d^ natkmnal-liberalen alqerieen «teun van de libé ralen, terwijl in andëre dé nationaal-liberaten gesteund worden door de conservatieven, mits zij zich verhintj^n in het algemeen de po'itfek van Bonar Law te steunen. Het* wordt waar schijnlijk geacht, dat het „pact”, dat reeds geldt voor Schotland en deelen van Engeland, verder zal worden uitgebreld. De juiste verhouding tusschen de coalitle-con- servatleven en Bonar Law is niet geheel duide lijk en in sommige politieke kringen wordt ge zegd, dai de rcdwrperii kenhead op de jongste verf op een zekere mat» van 1 wezen. WDSCHEÏOÜRANT. Londen, 30 Oct (N. T. A. Draadloos.). Ten aanzien van de verhouding tusschen d« leid is en de nationaal- of coaUtie-Bberaler., de vol- ge'ingen van Lloyd George, word* geme'd, dat nog slechts hier en daar overeenkomsten tot samenwerking tusschên beide groepen getroffen zijn, speciaal in Leeds, waar de candidatuur af hankelijk is gemaakt van het standpunt van den candidaat inzake vrijhandeL a Er resten thans nog slechts vijf dagen om de kwestie der plaatselijke «fsprakcr te regelen, schot aan vrouwen is toe te daar Zaterdag de candidaafsteding plaats heefr. groot aantal weduwen. De meestin dezer laat- - het kind niet hebben korf^^iocht de wieg nooit naast mij staan. Heimelqker is een ongetrouwd meisje zeker nooit naar haar kind geslopen, dan ik naar het mijne. Hij was jtrtoerschJaloersch op eiken blik, elke liefkozing. Eens verraste hij mij, dat ik, het kind in de armen hield en zijn gezichtje met kussen bedekte. Hij zeide geen woord draaide mij slechts den rug toe en sloeg heftig de deur nchtgr zich toe, en toen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1