e Courant «iOE MM WHsnimi fo.«O7S rtikelen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 01. Jaargang BUITENLAND. FEUILLETON. pers erteeren Woensdac 1 November 1822. In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. «ft. hte dit niet in het open- De nood der per*. voorbeeld van den ban* 48 tM».. orgen (Wordt veivolgd). veten de Fie dat de GÜIBSCHE COURANT. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEJJ.E, NIEUWER- stelde de heer half elf uit te betrekking tot Zuid-Slavië kan handelsprijzen blijkt. Voorts zei Wirth, dat de zal het blad *s morgeus worden uitgegeven. 1de de loonen der brand je Voorzitter ontraadde er belang is een goede ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2-90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau) MARKT 31, GOUDA» b(j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 0 uur.; Administratie Tel. Int. 82] Redactie TeL 545. hm Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. Feestdagen rlichting taams te en heer Scheer om de 25.te verhoogen en king te stellen van den angenomen met 4 tegen Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en - voor den Vleeschkeu- heer Scheer in het mid- lachting eigenlijk wordt dat de gemeente binnen- ure keurmeester zonder meende, dat deze post den, omdat we nu voor n betalen. De heer van deze gang van zaken speld is, en dat keuring zou geweest zyn. cussie werd de post ge- Veertiendaaosoh Blad voor do Huishouding, o o o chjel Ais hij niet zoo goed op Tan allo in dn inricM ng. lou F»' 1 *- «rent gezegd hebben, waar hetO O O kan sieh abonn*«ran hu de« bqd* U><«av.rs A. BBÜikNAU de toe- B e r I ij n, 3 1 Oct. Naar de Germania mede- tls bij deelt ziet het blad zich genoodzaakt met ingang von 1 Nov. nog slechts eenmaal per dag'te ver- FRANKRIJK. Electrische treinlocomotief. In tegenwoordigheid van Le Trocquer, mi nister vnn openbare berken, is Maandag op de. lijn Pau-Tarbe» de eerste electrische locomotief in gebruik genomen, die op de Fransche spoor wegen in dienst zal worden gesteld. ZWITSERLAND. De arbeidsconferentie. Genève, 31 Oct. (B. T. A.) De arbelds- conferentie besloot elk jaar een zitting te hou den teneinde de arbeidersklasse in de gelegen heid te stellen ramen te werken met de verte genwoordigers van de patroons en van de re- geeringen. En Kif kon nu ook, nu hij haar beter kende, begrijpen, dat t» hem steeds inniger, steeds hartstochtelijker aanhing, daar ze voelde, dat hij uit de ontwrichting van zijn teugelloos be staan altijd weer bij haar zijn toevlucht zocht. Het was een hdlig, bijna moederlijk gevoel, dat deze jonge vrouw aan den maatschappelijk en ook reeds lichamelijk geknakten man ke tende. Zij kon den blik niet vergeten, «Be over allen opdat ik over bet verloop van de ziekte op de hoogte blijf." Plotseling aarzelde hij en voegde e# toen snel cn op zijn ouden, wat bevelenden toon aan toe: „Adresseert u uw brieven aan mij „Kli niek". Kliniek, niet sanatorium. In het sanatori um wordt mijn correspondentie door mijn kan toor geopend.” Hij zei „Kantoor,” want hij wilde den naam zijner vrouw hier niet in mengen. Het was immers ook eigenlijk hetzelfde... Tegen den avond kwam dokter Baumann «eer opgewonden bij Elise. Een patiënte, de vrouw van den handelsraad uit de Lcnnestrasze, ver toonde hevige verschijnselen van opwinding. Hij had tevergeefs al het mogelijke beproefd, de patiënte 'verlangde naa,r collega Graebner. Hij had hom tevergeefs in de kliniek gezocht, of hij niet apu telefoneeren naar het café, waar de dokter dikwijls was? Elise sloeg het groote canto boek, waaruit ze ju st een paar uittreksels gemaal t had, met een ha-den slag dicht. Baumann haalde met een gebaar van spijl zijn schouders óp. als er niet veel zijn in Berlijn Ze wierp hem een korten blik toe. Wat had hij toch in den laatsten tijd, de kleine Bau mann? Altijd die toespelingen, altijd dat veel- beteekenende tachjel Als hij niet zoo goed op de hoogte was i ze hem al Inng «ens gezegd hebben, waar het j ■*- - M.n „Wacht u even,s. ik zal zelf vr Aen of- Boekhandel ui schoon... het is hall tien.... dan heeft mijn ZOOP, GOÜI man zijn beetie rust werkelijk vel verdiend.” I Op dit oogenblik verwenschte hij zijn be kwaamheid als dokter, al zijn kunde, al het ge luk, dat hem bij zijn werk, bij zijn operaties ter *ijde stond en dat onder zijn assistenten haast ■preekwoordelijk geworden was. Hij wist, hoe alleen ze stond, wist, dat ze feèn steun kon hebben aan den kreupelen Joc key, die haar stiefvader was. Hij wilde haar *en uitweg wijzen, als haar kracht bezweek en haar, wi I om „haar lot te drajwn".' Er waïen uitstekende inrichtingen in Duitscnland, hij kon hear de beste aanbevelingen geven, en als ze *n nieuw leven beginnen wilde, als iemand ■«ar weg kruiste, dievoor wien...„ Nu, wet had immers in het geval voorzien van ••'geneeslijke krankzinnigheid: Z®' schudde' Ket hoofd. »U hebt hem niet gekend, zooals hij vroeger *MU weet niets ven hem, dan wat zijn •nne lichaam nu aanwijst I En ook toen, wie kende hem zoo, als ik hem kende Ze sprak van den tijd, toen ze hem voor het ••rat aan het ziekbed van haar moeder gezien b»d. Alle vernederingen der armoede had ze •XMgemaakt, en ze zou de zijne geworden zijn *°Or een flesch Bourgonje, die de dokter de «»eke had voorgeschreven, en die ze niet kon net de versohillende wjj- e stemmen goedgekeurd, eg de heer Reneman hoe gemeente Gouderak ge ïnde elk jaar 25 te be- van de brandspuit op is dit niet bekend, maar che Courant. Spr. zou ervan weten, want ook n ’t verzuim zjjn geble- „Jaals het niet da v/ouw dolsraad was A Dat hoefde hij haar niet ook nog te teggei^ dat wist re. Daarom telefoneerde re ook zalf, „Spreek ik met Hansen.... ja? Is dokter Gra-bner misschien bij u Ja.ik wacht aan de telefoon.” Dokter Baumann streek met een bevre ligd gebaar over zijn rosrigen beard. Ziet u'ik wist bet wel." Ze maakte geërgerd een of wc rend gbaar. Hij maakte haar nerveus met zijn verwa mdn alwetendheid. „Jij daar, Julius? Hoor eena, je moet da je lijk komen.... De. vrouw van den handelsraad voelt rich erg naar. Baumann heeft niets kunnen ultr!<bt ‘ten.... we mogen haar niet verwearlocz n..» wat? Wat zeg Je?” Else weid bleek en 'den hoorn Bef te bijna jukte weg peil ie verheffen en can daaruit de noodige ver richtingen tot stwid te brengen. Vandaar dnt de stabilisatie van de mark, waarover dnze ondcrhnndeliii^en joep^n, een der eerste vraag stukken is. Wiitlf wees op den nopd van de Duitsche staatsfinanciën, maar noemde de voor naamste tank: snel practische voorstellen toi uitvoering te brengen. Bradbury antwoordde, dat in de woorden vun den rijkskanselier zoowel een getuigenis als een programma besloten ligt. Het getuigenis van van de kathedraal te Saint Quentin, dia Duitschland’s toestand n»pmt de commissie voor I ^--1:U- J" .het oogenblik voor kennisgeving aan, zonder 1 Let huis van piof. Clemens het verder na te gaan; bot programma bevat eer te Bonn, waar zij verborgen een reeks ven vragen dan hun oplossing. Men moet trachten spoedig het gemeenschappelijk doel te bereiken en de commissie hoopt hij alle instanties de tegemoetkomendheid aan te tref fen, waarvan de kanselier gewag beeft gemaakt. De commissie 'is, naar de woorden van den kan selier, hierheen jgekomen om een ziek lichaam te behandelen en dient daarvoor den geheelen omvang van de kwaal te leeren kennen. Na deze toespraken is men dadelijk tot de onderhandelingen overgegaan. De kolenlevcringen. B e r I ij n, 31 Oct. (W. B.) In den loop van de besprekingen over het kolenvraagstuk, die heden door deskundigen op het departement van herstel werden gevoerd, verklaarden alle des kundigen, dat de nieuwe eischen der commissi* van herstel veel te hoog zijn. De tot dusver gepresteerde kólenleveringen konden alleen» geschieden, doordat de Duitsche industrie haar bedtijf door het importeeren van dure buiten- landsche kolen handhaafde. Bij den tegenwoor- digen lagen stand van de mark is het invoeren, van buitenlandsche kolen echter niet langér mo gelijk, zoodot de Duitsche nijverheid in groot gevaar verkeert. De verhouding tol Frankrijk. Berlijn, 3Y'Oct (W. B.j. De blad*n ves tigen. d« aandacht op de volgende passage uit de rede vaq Stresemarm op den partijdag van de volkspartij In den laatsten tijd schijnt ook in Pransche economische kringen de gedachte post te vat ten, dat er alleen door de genezing van Duitsch- land vrede kan komen* in den econondschen toestand van de wereld. De overeenkomst-Stln- nes is voor Duit$chland, zuiver economisch ge sproken, geen voordeel, aangezien zij de in flatie vermeerdert en den markkoers nog meer naar beneden drukt. Zij is echter van beteeke- nis als mogelijkheid van een toenemend inzicht in Frankrijk, dat zijn politieke positie door een dergelijke politiek meer dan door een op uto pieën gegronde verzekerd wordt cn als teeken van de groeiende erkenning, dat door het aldus economisch verbonden zijn Frankrijk meer reëele voordeelen kan verkrijgen dan door de tot dusver gevolgde politiek. Het denkbeeld van een Duitsch-Pransche economische ge meenschap is echter niet vereenigbaar met de tot dusver door Frankrijk gevolgde politiek^van sancties. OVERZICHT. In onze twee vorige overzichten hebben wij ons reeds uitvoerig bezig gehouden met de vol slagen overwinning der fascisten, die nu niet alleen in feite over alle macht beschikken, maar ook officieel aan het hoofd der regeering zijn komen te staan. In één oogwenk was Mussolini, de leider der fascisten en kabinetsformateur, klaar met het samenstcllen van een ministerie, dat blijkens de tot dusver ontvangen telegram men volkomen rechts is georiënteerd, daar op twee na. alle portefeuilles zijn toegeweacn aan fascisten en nationalisten. De zwaït- cn-blauw- hemden hebben dus de regeermacht zoo goed als geheel aan zich getrokken. Hoewel na het opheffen der door de fascisten ingestelde pers- censuur wellicht nog wel het een en ander meer zal uitlekken over botringen tusschen de com munisten en socialisten eener-, de fascisten an derzijds, schijnt de overwinning der^ fascisten le hebben plaats gehad zonder veel bloedvergie ten en strijd. De tegenstanders der fascisten zon dert dus door de overbluffende machtsont plooiing dej. laatsten totaal zijn overrompeld; het schijnt, aat de leiders der in politiek opzicht links georiënteerde pai tijen nochtans represaiL le-maatregelen duchten; sommigen zouden reeds zijn uitgeweken naar den vreemde en an deren vooral communistische leiders zon dert paspoorten hebben aangevraagd om naar het buitenland te kunnen vertrekken. Zelfs ver luidt reeds, dat Nitti (wiens J>lad II Paese den fascistenongewelgevallig was, weshalve deze laatsten duizenden exemplaren van deze krant hebben verbrand), door de fascisten is gear resteerd, in wier voornemen het verder zou lig gen' leaders van voorafgaande regeeringen voor de rechtbank te doen verschijnen, opdat zij zich Verantwoorden over hun wijze v/m bewind-voe- ren. De fascisten schijnen dus een algemeene „Zuivering” ter hand te willen nemen en gezien de omstandigheid, dat zij zich beschouwen als een „force reno vat rice”, zullen zij zeer vermoe delijk een radicale opruiming houden en het Italiaansche staatshuis met bezemen keeren. Wij wachten met ongeduld op de publicatie van' het fascistische regeeringsprogramma en met'nog meer ongeduld op de wijze, waarop zal Worden geregeerd. Want het blijft de vraag, nu de fascisten practisch werk hebben te verrich ten, of zij de ideologie hunner beweging in daden kunnen ontzetten. Vooral is ook van belang te wetèn, hoe de buitenlandsche pólitiek door Mus- ■olihi zal worden gevoerd. Aan diens verkla ring tegenover journalisten, dat de buitenland-' «che politiek krachtig zal zijn, doch niets brus- queeren en gebaseerd zijn op 't gevoel van loyale vriendschap jegens de geallieerden, heb ben wij niet al te veel houvast, omdat „krach tig" een zeer vaag en rekbaar begrip is en, ge zien de mentaliteit der in een overwinningsroes levende fascisten, best een synoniem kan zijn van „brusqueeren”. De nationalistische heet- hoofdighetd is nu niet bepaald een waarborg ■vopr bedachtzaamheid, omdat zij maar al te dikwijls te nadrukkelijk opkomt voor de „na tionale waardigheid", die helaas maar al te vaak m strijd is met anderer nationale waardig- A: leklsicanicten. L u d w. 1 g s h a f e n, 31 Oct W. B.). De staking op de spooi wegen in den Palts is bijge- le >dtoch lijdt het verkeer nog onder de na-( v i n dor «taking, vooral onder het gebrek aan locpm'iticven. Het «treinverkeer wordt geleidelijk I r.i'. Gocdeien worden altijd nog niet werd, ir.ii uitzondering van levensmiddelen, Duiis'he oorlogsbuit teruggevonden. De Éclair meldt, dal de bescliilderde ramen door de 1“ w universileit »ij verborgen waren. Do profes sor deelde aan de door de Fransche recherche gezonden deieclives mede, dat hij in Febi bevel had gekt ogen deze glasramen Duitschland te vervoeren. Een vierde van Keulen in buitenlandsch bezit. Keulen, 31 Oct. (W. B.) Volgons be- tiouwbaie berichten moet reeds een vierde Van het ro dbezit der stad Keulen in het bezit van t buitenlanders zijn. Een Duitscher door een Marokkaan gedood. B e r I ij n, 31 Oct. (W. B.) Een voorval bij Frankfort a. d. Main, waarbij een achtentwintig jarig schrijnwerker door Marokkanen dooi een schot in den buik werd gedood, heeft zich blij- kere»- de bladen .als volgt afgescpeeldVer scheidene dronken Marokkaansche soldaten cischtcn in een tapperij brandewijn. Toen dit geweigerd werd, overweldigden do Marokkanen den onderofficier van hun eigen, wacht, ontna men hem de wapens en munitie en schoten daar na zopwel door het lokaal, waar zij zaten, als over de straat, waarbij de schrijnwerker door een schot doodelijk werd getroffen. w Mijnongeluk. Langendreer (Westfalen), 51 Oct. (N. T. A. Draadloos). Aan do mjjn Bruchstras had hedenmorgen op de bovengrondsche inrichting voor het het verladen een ontploffing plaats, blijkbaar van kolenstof. Drie mijnwerkers zijn gedood cn verder 21 meer of'minder ernstig gewond. het nog wel haken cn oogeiPgrven. In 'n bericht uit Belgrado, dat ons via Berlijn bereikt, wordt gemeld, dat de laatste ambtsbezigheid van den nu afgetreden minister van buitenlandsche za ken het onderteekenen was van de overeen komst inzake de ontruiming der derde Dalmn- tigche zóne. Dit accoord behehdc, dat op 31 October dus heden te Abazzia een ge mengde commissie zou samenkomen om binnen een week tijds de ontruiming tot stand te bren gen. Maar in het bericht werd de verwachting uitgesproken, dat Italië zich niet meer aan deze overeenkomst kan of zal houden. Inderijaad: de Italiaansche nationalistische aspiraties gaan in andere richting. En wanneer wij kunnen af gaan op de Chicago Tribune, wenschen de fas cisten alle verdragen met Zuid-Slavië te annu- leeren, voorzoover de Dalmatische kust en Fiume betreft. Een Weensch bericht houdt dan ook reeds in, dat op bevel van d’Annunzno het Dal matische legioen iff Zara heeft gemobiliseerd. Ook doen andere alarmeerende berichten de ronde, volgens welke de fascisten zich aan de grens van Tirol bevinden, weshalve de gendar merie van Innsbruck naar de grens zou zijn ver trokken. De fascisten hébben zich zonder inci denten van 't bewind in Zuid-Tirol, Pola, Triest en Görz meester gemaakt, meldt- zelfs een be richt. Dit zou dan neerkomen op een zeer actio- ven inzet van de verwerkelijking der nationalis tische aspiraties. Wat de inhoud van deze aspi- iaties verder is, zet het genoemde Amerikaan- sche blad nader uiteen: wijziging van 't pact van Washington, teneinde Italië in slaat te stel len zijn oorlogsvloot uit te breiden; de toewij zing van een grooter aandeel der Duitsche schadeloosstelling aan Italië; de toewijzing van de Dodcbanesos aan Italië; verdaging der con ferentie van Lausanne, om de nieuwe Italiaan sche regeering in staat te stellen de vraagstuk ken van 't nabij Oosten zorgvuldig te overwe gen. e dit te moeten ontradw» onhoudbaar is. uitstel besloten tot «ca üd-Hollandsche Vereaai- werd voor kennisgeving W' lerahw >0—rentart. s r„r net wem mei rtgem. Len voorma „n” Ida van de Holl. Mi,. van rllokaal ai te jtum, veursus te de*n houden temmen aangenomen het Knechtbossche weid ^iTia de begroeting voor eg of het mogelijk mq g voortaan wordt rond wek zal worden voldaan z. h. st. aangenomen, daarna de gemeente-be- irret het daanwuj?, sft a»nge<irongea.^ w e* dat <k>*r d«Baibr "Ken op koste» dê?T ten ook verbetering rJ rg wilde ook liever nj- lening van de gemeêZ wens dat de verbek' x»ch niet zooveel bei ;uur zal, zoo meende zijn rekening willen gERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U.. OUDEWATER. REEUW1JK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eua. AIIVKRTKNTIKI'KUHi U« G«u.u u> om«trrt«a habooraM. lat d<m te»rirtno»>i J—5 regel» 1.30, elk* rogol meer./0.26. Van bulteh Gouda den bexorgknngi 1- 6 regel» 1.55. elke regel meer 0.3ft Advertentie» in het Zatcrdagnummer 10 bijslag op den prIK I .IcMadigheids-advertentiën de helft van den prtfa. INGIWONI1KN MF.nKDKKlalNGKNt 1—4 regel» ƒ2.05. elke regel maar fOSU Dg de voorpagina f>0 honger. Gewone advnrtentiën en ingezonden medednelingen t»Ü contract tut «eer gnredueaar* don prÜe. Groot* letter» cn randen worden berekend naar plaaUruhplA. Advertenliën kunnen worden ingezonden door luaecbcnkvmrt van «oliede bocktiM** deleron, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór de piMt«i*g Mt Bureau Ingekeman. teneinde ven opnam*" varzekerd l* xljn. ENGELAND. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. Londen, 31 Oct. (R.) De politieke toe stand heeft plotseling een nieuwen keer geno men. Terwijl in sommige deelen des lands de nationaal-libcralen den steun krijgen van de conservatieven, betwisten elders de conserva- itals aan d* na donaat liberal en. Een 1 hiervan ia Bedford, waar tefCMOver DUJT?C»D.AMn DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van herstel te Berlijn, B e r 1 ij n, 31 Oct. (W. B.) De voorberei dende beraadslagingen der rijksregeering over het program voor de besprekingen met de com missie van herstel zijn afgeloopen. De rijkskan selier heeft-het program goedgekeurd. Hij heeft gisteren in een kleinen kring van deskundigen over de Duitsche beginselen voor de besprekin gen mededeelingen gedaan, voornamelijk over de beraamde maatregelen ter stabiliseering der mark. De deskundigen hebben hun instemming verklaard met deze beginselen. BerUjn,3l Oct. (W. B.) Bij de eerste bij eenkomst vanmiddag heeft de rijkskanselier de commissie van herstel verwelkomd en met name Barthou, den nieuwen voorzitter, wien het ver» gund moge zijn de noodzakelijke grondslagen te leggen voor de aanstaande oeconomkische en cultureele samenwerking van de volken van Europa en de geheele wereld. De rijkskenselier en zijn medewerkers stellen zich gaarne daar voor ter beschikking. Hij zette de veranderin gen uiteen, die sinds het laatste bezoek van garantie-commissi» in den economischen stond van Duitschland zijn ingetreden, zooal heden. Diit kan makkelijk tot conflicten, oorlo~| een vergelirking ven den stand van het betaal- ---.o., gen, enz. leiden. I middel en de wijzigingen in de Duitsche groot- schijnen «a w«t des «vowdsr AUem des Zondags lieven zet Vooral met I t—J-t--•»u«l. tr—ws-t j-, a- I—1 k-, ki-4 -...-.i.. ,j._.- - koopen. Dnt hij, de niets ontziende levensge nieter, in schuwen eerbied voor haar gestaan ■had, als voor de ongenaakbaarste dame uit zijn kringen, dat vergat ze niet. Na den dood van haar moeder had ze een poging gedaan, haar rechten te doen gelden bij den ouden vorst, die haar moeder had hij een poging gedaan, haar van Mrs. Jack gaat mij niets aan I” En verder het hing van het gedra< der jonge dame af, er was een testamentaire beschikking, vooreerst kon er niets gedaan worden. Toen had Glidiën haar bij zich gevraagd. En. ze was gekomen, omdat ze niets had weten te beginnen in het leven, dat ze slechts kende uit opgesmukte verhalen van haar moeder en de Jockey herinneringen van haar stiefvader. Men heeft u ook zeker, toen u op Glidiën was sprookjes verteld over de bezoeken, die hij met mij gemaakt zou hebben op de aangrenzende goederen, en van contrabezoeken, die hip ver wacht zou hebben. Hij is slechts een paar keer met mij uitgereden, maar één keer heeft hij werkelijk een heer den ho^d uit de hand ge schoten,. omdat hij een leelijke opmerking over mij had gemaakt." Graebner kon licht raden, dat ze op den avond van dezen dag zich uit liefde, uit over dreven bewondering voor het eerst aan den man gegeven had, die haar voor nood en smaad beschermde. En Kij kon <Icn vi oc -<an minister van r'.e jjoiMtriJen - way een conservatief is gesteld, nan w en j ger, het hoofd der conservatieve orgeni oen telegram heeft gezonden om hem wonn t* steunen. Iets dergetiiks doet itch voor in c.uje* veer dertig anjere districten. Naar thans wordt (•'kennen gegeven, is Lloyd George geieeJ tij» bed.rt ging uit te voeren „om den ooi log t* breiden". Gemeld wordt, dqt een groot a.-ntal nntioncnl-liberale tesöi ve-can;’idnten gv ied staal» om te vrid» te trekken tegen de ccnrer- vatieven, els maatregel van weerwraak, tenzij men tot een cf andere cvcrconstemm’ng komt. Londen. 51 OcL (R.) Er rijn thans 452 conservatieve candidaten, 170 r.itionau*-lib«- rale, 30ft c«.ri»a*k*ri»-IA«*l», *K) tabeure candidaten en 35 vrouwelijke candidaten v»n vemchillende partijen. Mochten d* nationaal* liberalen hun bedreiging «Itwerer, cin taal regelen van weerwraak te nemen tegen de on* servatieven, dan «I er een groot vermeet «ta ring zijn van het bestaande aantal ra’ioHral- liberale candidaton. Londen, 51 Oct. (R.) Asquith Wi »«n* avond officieel de candidtatuur foor de liberale» te Paisley aangenomen. In zijn rede dec 1 hij vc» heiligen aanval op de principes fen de cralitt» Hij noemde den tegenwoordigen toestand gro tesker dan de wildste nachtmerrie. Het c nigl vaste punt In het politieke landsebap werd b» set door do liberalen en Reel de reM was r.«ri en chaos. Worthington Evans, de oud-ministe- van oom log, heeft gesproken te Colchester. Hij verklaar de dat, als da uitstag »an d* vcrl ring hef Bo'nar Law mogelijk sou maken ren M te^ormen, hij die sou steunen, maar nis, gellji waarschijnlijk was, geen partij in staat sou een regeering te vormen uit rijn eigon lc ’H dan zou hij zijn vrijheid voorbehouden cm men te werken roet de nationanl-liberalen Nieuwe mlnUterleele benoemingen. 1 Londen, 51 Oet. (R). De volgende vetu .dere benoemingen in hef ministerie worden aan* gekondigd luchtvaart Sir Samuel Hntrre, arbeid Sir Montague Barlow, posterijen NeviJI Cham berlain, een broeder van Austen Chnmberl.>in| onderminister van buitenlandsch* reken Ro nald Mc Nrill; idem koloniën Ormsby Gor*| departement van den overzeehnndel Joynso» Hicks en „secretary of the treasury" Lrelta Wile son, vroeger unionistisch chief whip. Er wer den ook nog cenige benoemingen vnn mindef belang gedannhet ministerie is thans vrij wel volledig. Het “aftreden van Harding*. Een draadloos N.T.A.-beric’it uit Lorden be vestigt, «lat Lord Harding* of Penshurst, sedert Nov. 1920 Britsch ambassadeur te Pnrijs, om persoonlijke redenen den wensch heeft le ken nen gegeven eind 1922 als zoodanig af te tre den. Lord Harding* was voordien vele jnre» .permanent undersecretary of stalo’’ voor bui- trrlandsch* zaken en werd In 1910 ondrrko* nlng van Indië. Na dit ambt zes jaar te heb ben vervuld, keerde hij naar Londen terug „permanent undersecretary", voor hi| lord Der by als ambassadeur te Parijs opvolgde. Het Britsche l^lrijhleven. Naar draadloos uit Londen wórdt gemolA be*8 kolos»* Anders**, de aftwbnd* v**«*iSe ter v*D d* tadecaiio». af British tadtMlrlg» dat Stolwijk geregeld juderak dit al die jaren ïtarie in gebreke bleef tent te maken. I daarop gesloten. oeg of de salarissen der j ze zyn. woardde dit bevestigend leze bjj Kon. besluit z(jn ie voor het Salaris van er goed te keuren onder n. tide te willen voorstellen 19 te verlagen. g wilde wachten op een r spr.’s meening onge- heer Gravelapd werd het ente-ontvanger gebracht jksche verhoogingen van Iden raadsleden werd op van Dijk gebracht van '1.50. Dit voorstel werd n aangenomen. i politie vroeg de heer ri’ tyd ni^et gekomen ach- itie voor den gemeente- eer Reneman sloot zich heen naar haar tos geslopen wós, na don on- gelukkigen val. Eerst had men van de mogelijk heid van een ruggegraadsverlcromming, vnn amputatie gesprokén, en ze had de krankzin nige angst in zijn oogen zien opflikkerbn. Reeds toen had t hij haar hand niet losgelaten en was pas rustig geworden, nadat ze beloofd had: „Ik blijf, zoolang je me behouden wilt.” En nu zou ze de gelofte breken, omdat de onzalige val ergere gevolgen had, dan het ver lies van een heen of arm? „Ik heb mijn kind niet mogen behouden, Moeder blijf ik toch.,..” Graebner boog voor haar, zoo «Hep, als h|j nog nooit voor een mensch gedaan had. „Beschik over mij, altijd en ten allen tijde. Ik ben geheel tot uw dienst.” Zijn gevoel voor haar ver’oor voor het oegen- blik al het smartelijke, alle# wat met ds maat van aardsche genegenheid gemeten kon wor den. Ze was plotseling ver vnn hem verwijderd in een sfeer, di- van zijn positief, natuurweten schappelijk afgericht dénken, oneindig ver stond. Vroeger, als hij met «ijrv broer of met zijn schoonzusje gemusiceerd had, had het hem dikwijls overvallen, zooals nu. Toen was hij soms, zooals nu ook, vervuld geweest van een reine, sterke stemming, waaruit hij slechts langzaam en ata moest hij «tan weg eerst weer zoeken, tot de werkelijkheid terugkeerde. Ze vroeg, verlegen en terughoudend weer, zooal? ze anders tegen hem' was: „En u zult bij oM komen, als ik het 0 verzoek?" „ft kom, wanneer' en zoo dikwijl» u mij Haar moeilijk lot te verlichten, dat was het eenige, wat hij voor haar doen kon. „Ik ihag u ook schrijven?" Ernstig antwoonM* hij: „U moet het doen, t bedrag voor volksfees- op 200.De heer >ost geheel te schrappen, er verworpen. om de post arbeidsbe- mgen op 100.werd ïgenomen. telde voor de post voor lerkelyk te verminderen, op, dat bij minder ar- tninder wordt. Een voor- gemeente Vlist een vyf- n de kosten voor de ge- I in handen gesteld van Biadbury antwoordde, den rijkskanselier zoowel Duitschland’s toestand n»»emt d? commissie voor I Iht 1st hers gestolen zijn, teruggevonden zijn .het oogenblik voor kennisgeving aan, zonder LrI huis van piof. Clemens van de universit >onn, wi deelde aan lezondcn detectives mede, dat hij in Febr. 1918 .v»J had gekicgen deze glasramen naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1