I i k nw »bi», Veartlondaaosch Blad voor do Huishouding. IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IRAVEN, BOSKOOP, GOUDfCRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPEIJ.E. NIEUWER. JDEWATER, REEUWDE. SCHOüiNHOVEN. STOUWDE, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. I jlo. 16074 Donderdag 2 November 1922. F lU FEUILLETON. 61» Jaargang •J V f o o o iwiJN uii- en Feestdagen ^BUITENLAND. n den Maalstroom bergambacht, berkenwoude, boi (KERK a. d. OUDERKERK ft. d. IJ- Dit blad verschijnt dagelijks behalve öp Zi r I i' ii tai de te In. trekt, iilithppi luchtvaart': Sir Samuel Hoare, Spreuken 18 9. haar keurige f A con- Ijet toe- Men Boekhandel ot MARKT »1, GOUDA, d«nUa TH tal Boek- loord. Reeds wi< <fer van den v voord de pet ini te 'i f tan S ffee ft oi pen 1 Bad ktjr mt, me.t Zondagsblad per looper geschiedt* lichten' de ontwik- 1 met den fafbcihtü- bejl in< ij m t hit n 4» ft riKjr kt Nart strekte i de pan- &l. I.!;- ■w Mi |M pdi lief terwijl haar lippen oen hing ze den hoorn ENSCHEDE... e goede zaked 8769 69 chaams- dsleven. weduw- oonheid gevoels- ils moe- l’ry» por kwartaal Ir. p. peat. 11- O O kan sioh abounaeren b« den bii de Uitgaven BRINKMA» ZOOF. GOUDA. r. Inlei- zijdscho ‘nis der en hu- ijk. Hu- j prosti- •ift. De riiscu. uuv uc au iju zoi auuupen, iiangi vuil de burgerlijke lagen der bevolking af, die in al len gevalle duidelijk moeten beslissen, wanneer zij niet „stuk gewreven" willen worde* itw> 1» ppii en kend >n. DE >n stand do 980 ning ie» slap zijn werk doet, is een broe- verderver. Arts 187.50 ten- ontnnl telt alle idig ge- elfl Een i kunst- verhoo- i van ’t conl ruiirri HM om d tefevel lendaag- De man itoc ratio hillende vier uur begipiuja* Berlijn, nio gen met de cotpn Hermak, de opvautfl waar™ een 'ra de juli gavenrj 1771 260 rtcr pre ei piel h«V,—- diplomaat, hij' t m tfiopste wpz« p-orde, Hie, riaa .pree dadelijk w’pn) zins is rionplnal oi utejlig eeij fqnj georganiseerd! J»ef een ze- oorsprong ..Ze had haar „glasoogen," zooals Baumann ft bij zeer sterke opwinding van haar kende. ^jH^OTg^het ironische glimlachje adder zijn edaan, hl soonskan stèren al hetgeenr beldhpuwinj KMiei'vin<|l „fier® achl -h( aan4figtrt Leriphert. Hijj e» de iners. sinds sn par^l A su<ce4 Aii jocinlï i goor zich n wi voldoening langfrl^e puT verandering w< voor vree hooping van oprlogstui '1 OVERZICHT. 1 I «v ,tj ij? fceSng der jjngen aeben eou'tijd’ ëta htwi wed&ti en sailh het stel -teristiek bqtn wij in de Ffln treffen en dm -s van'® dat de lezc^ Kei Duitschd r—- o» "l Musso'inris plotseling wO’dpn. Hij Heeft een L den rug, |d*ejn menigerlei lit de liül .flrtische renaissance ro'kstribuurilicondottiere eiijr •oc al'st en riationalist, in 1 rm WÜBenzweei der en tnan-van-de het sriiijnt, ha den coup de l'fri de ’regeoringsmachine van z..» .»«.v.uu. gpiïg te brengen. Men begaat stnug y Whnneer men tracht de door hfem georganiseer beweging met verschijnselen ih andere landen!' Tergelijken, die op den eersten aunbiik een zi keie overeenkomst vertoonen. Qe oorsprone mug eender zijn, niaar zij is in wezen specifiek ItaJaansch en uileen uit liet Ilaliaanscl»e volks karakter te verklaren. Mussolini was oorspron kelijk een leider der socialisten.' De ,oorlog paukte h*m tot een nationalist, die inmiddels noch de sociale ideeën, noch de revolutonaire methodes vergat. Bovenal bleef hij de methodes irouw. Zijn geestelijke vaders zijn de Pransche ■evolutienairen Bianqui en Georges Sorel, die van de energie eener minderheid en de directe Baden van geweld der georganiseerde massa’s dl hervormingen in staat en maatschappij ver krachtten. Men zegt, dat ook Nietzsche invloed cd hem heeft gehad. In elk geval echter heeft i Mussolini deze verschillende elementen zijner Wereldbeschouwing in de smeltkroes van zijn dtaliaansch temperament safimgesmolten tot een geneel met een eigen stempel. Mussolini is vooral revolutionair. Of hij bij machte zal zijn zijn organisatorisch werk, den épbouw der fascistische partij, dodr een positief programma van practische hervormingen te be kronen, dient te worden afgewacht. Te dezen aanzien is hij van de lang niet eensgezinde poli tieke gedachtenwereld van zijn partijgenooten afhankelijk, die zich uitstrekt van het fanatieke republicanisme tot de conservatieve monarchis tische opvatting van den staat. Deze uiteenloo- pende aard houdt verband met het ontstaan van het fascisme. De eerste kiemen lagen in de afdeelingen der arditi, die waren gevormd in navolging van de stormtroepen aan het front en die in hun jeugdig chauvinisme zich kantten te gen de vredesverdragen, daar deze niet alle ver wachtingen van het Italiaansche nationalisme hadden vervuld. De expeditie naar Fiume blijft het karakteristieke kenteeken van dit arditisme, d»t ook d’Annunzio een tijdlang geestdriftig heeft gestemd. Maar deze taak was den leiders niet voldoende. Hun eerstvolgende arbeid was gericht tegen het revolutionaire communisme. Welks terreur met dezelfde terreur beantwoord Werd Mussolini bouwde naar het voorbeeld der jodallstische organisaties de fascistische orga- te halen. Hij speelde al buiten In de tuin, ea EHse vroeg altijd nadrukkd|jk„Nu, Kurtchov je verheugt k wker erg, weer naar huis te gaan, hl V Ze was in den Inatsten tijd merkwaardig on rustig, gaf de schuld aan overmant van werk. Ze moest zich „om alle kleinigheden bekoms meren, sinds zuster Friederike zoo laksch *prd; „Ik zou wel eens willen weten, wat die bez zei ze dikwijls korzelig. „Ze sluipt door d' an- gen, als was ze niet vnn d-ze wereld. Ah en tot haar spreekt, schrikt ze, en den avond-Is gang doet ze eiken dag vroagar. Het ele't.i* sche licht brandt echter den halven rurht in haar kamer, of het geen geld kost I Het was midden Mei, teen Susanne Greet r den jongen afhaalde. Ze had ccn moo.e tk japon aan en Lie’el stapte vol trol: in -t piqué manteltje en een grooten wil.en ge. ore duurden hoed. „Wel kijk eens aan" zei Elbe. (Wordt vervolgd}» hoeft aan de rijksregeering een pro- mlwndigd wegens zekere gebeurte- ’um|1u, waar de intcrgeallleerde con- Issitt bij het doorzoeken eener kazerne f ^gvvollen. De ilijksregeering zal on- t onderjsoek Instellen en overeen- uitslag daarvan antwoorden. Invoer van suikert Nov. (W. B.) De invoer van suiker in Duitschlnnd kan van' af slaichts geschieden met De T roden, voorzichtig," had hij daarbij gezegd en een beetje verwonderd opgekeken, omdat ze hem zoo echt hartelijk en blij bedankt had. Hij had toen zijn arm om haar schouders geslagen en haar een beetje weerstrevend hoofdje tegen zich aangedrukt. „Ben je weer mijn goeie, kleine Susel?" Hij was bereid, alles te vergeven en te ver geten, voelde met een soort van beschaamde verrukking, hoe jong en mooi ze was en ver langde naar een Hefkooring van haar kleine, stevige handjes, naar een aanraking van zwellende roode lippen. Maar ze dacht niet aan teederheid. Ze was blij, dat „alles weer goed was," en liet zich met plezier den kus op de wang aanleunen, dien hij, nog terughoudend en afwachtend, haar gaf. Overigens waren haar gedachten op straat, in de winkels, bij stapels van met kant gegar neerd ondergoed, bij japonnen, tullengorditaen. kinderspeelgoed, handschoenen en lampekap- pen. 's Avonds kon ze haast niet inslapen en de eerste zonnestraal die door de gordijnen kroop, wekte haar. Ze was vervuld van een drang naar bezigheid, die voor het dienst meisje lastig dreigde te worden. Ze vond dat Liesels haar slordig geborsteld was en rook stof in alle hoeken. JL>e stofdoeken zijn niets meer waard," zei het meisje om zich te verontschuldigen. En Susanne knikte tot haar groote verwonde ring, en bracht middags drie dozijn stof doeken uit de stad me^, een langen plumeau en een nieuwen karpetschuier. Susanne merkte op, dat de ramen gezeemd moesten worden, dat het ach|»r de kachel .vol didrte spinnewebben zat, dR de kleeren niet netjes in de kasten hingen «ft dat de ketels niet achoongeschuurd waren. Het meisje Itao met be verige ministerie zitting had Hij wa» vroege» in den diplomatiekcn dienst en tijdens den oon* log was hij officier bij tien inlichtingsdienst; procureur-generaal t W Inship, een bekend advocaat en gedurende den oorlog leider va* het rechtskundig marin«*-depnriement der admiraliteit; directeur-generaal de- poslerfjent Naville Chamberlain, ren broeder van Austen Chamberlain, die in 1916 1917 dit ceteur-gene» raai va* (len nationaim dienst w rt. Hij h wet* houder jen ex-burgcmee»ter van Bii -ningham en heeft in .deze stad groote hafvie sbela-gen; minister voor de pemrioobent majoor G. C* Tryon, die in het coaiitie-khbinet-L'oyd Georg* onder-etaatssccretaris van dit department was, De nieuwe benoemingen van o ’ei-staabM secretarissen bevatten eenige bakende namen* De broeder van Lord Derby, G F Stanley^ wordt onderstaatssecretaris voor omneniani* sche zaken. De functie van onder nats'rcrrtaa ris voor buitenlandsche zaken wo.dt wan geno* men do(»r Ronald Mc. Neill, die naaln heeft ge maakt als journalist, schrijver en reiziger. Zijn warm pleidooi voor de rechtten van Ulster tij dens de jongste lersche debatten woidt door d« bladen in herinnering gebracht De nieuwe onder-staatssecretaris voor kolo niën, W. Ormsby Gore, heeft vee! vuoi de pu- zaak gedaan en was sssislenl-secretitrta van het oorïogskabinet. Hij is goed op de hoogte van de zaken in hef Midd-n-Oosten en vóór zijn arbeid in de afdeling voor het Mid- den-Oosten der Britsche del-gaue tei vrede»* conferentie was hij politiek ngept jn Palestina* De bekende Engelsche crickel-apeler, kolonel F. S. Jackcon, wordt financieel secretaris va* het ministerie van oorlag. De hertog va* Sutherland wordt onder-staaUsec.ettris voor de luchtvaart en Earl Winterton, dl» thans op weg van Indië naar huis is, krijg, zijn vtCcge» ambt van onder-staatssecretaris *oor Indië. Sir Basil Blackett, een bekwaam ambtenaar van het Britsche departement van (IvanclFn ‘1t benoemd tot lid van den uitvoerenden rand van den gouverneur-generaal voor indië ter ver vulling van de vacature, die gedurenr'e enkel» ma-nden zal oje-nstaan De gouverneur-generaal stelt voor de porte feuille van financiën te verleenen aan Sir Basil Blackeif na diens aankomst in Indië. Het nieuwe kabinet gefilmd. Londen, 1 Nov. (R.). Heden is de eerst» DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van herstel Bet'ijn. Berlijn, I Nov. W. B.) Omtrent de on- deihandelingen der rijksregeering met de com missie van herstel wordt het volgende gemeld: De eerste bespreking met de commissie van herstel droeg een uiterst zakelijk karakter. De voorzitter der commissie van herstel, Barthou, verklaarde, dat (1) het in evenwicht brengen der begroeting, (2) de kwestie der vlottende schuld en (3) de stabiliseering van de mark de voor naamste onderwerpen waien, die thans behan deld moesten worden. De commissie was niet van plan, zeide hij, in breuk te maken op de Duitsche souvereiniteit. Zij hoopt echter of loyale samenwerking. Op grond van de verplichtingen, die de Duitsche regeering heeft aanvaard, ziet zij zich verplicht nauwkeurige inlichtingen te verlangen. Vervolgens hield staatssecretaris Schröder een red3 over den algemeenen vorm der begrooting voor het volgende jaar, voorzoover deze thans reeds kan worden overzien. Bij de bespreking van dit onderwerp werden Van de zijde der commissie verschillende vragen gesteld, met het doel hieromtrent in den loop der volgende be sprekingen nadere inlichtingen tq ontvangen. Groote belangstelling werd voornamelijk gei- toond voor de uitgaven voor de rijksspoorwe- gen; alsmede voor de uitgaven der buitenge wone begrooting. Schröder deelde-mede, dat het tekort vermoedelijk ongeveer 440 milliard zal de rijksbegroQting te herstellen. io» ’jik Lopden, d.d. I‘November: dei verleden Voorjaan aanvaarde 1 »-u:—.-J., (jonijhissie der Berlijnrhaar plaats voor de wftarbor- jans het voorste) dqr geallieerden fde milital» contröle-com missie jor een nwlitaire commissie voor i’»en oniHrwerp ivan’bespreking, {'’te Berlijnheeft h«t voorstel in ftynien, maar zelfs ijhet haar bes- vaarding van een aantaL bcpalin- Bieerden zjilldn er bngetJnfeld en- ^lee heeingaten, eer die -Verande- rdén ingevpetyl Huidt, zouik-h de geallieerden vol- «wonen op verscHlwden be ien, w.o^ tenuitvoerlegging van de ring »der munitiefabrieken in (fabrieken •desproductie, vermindering vy|n de op- nlr tot de grenzen van wat noodig is voor het Duitsche leger na den oor log en het scheppen van een wetgevend en ad ministratief lichaam; om den invoer en uitvoer van oorlogstuig te beletten. Ook zou er vereischt worden, dat er beper kingen worden gesteld aan het stelsel van re- cruteering voor het korps, dat er een politiek zou worden gevoerd overeenkomstig het ver drag van Versailles en dat er behoorlijke be palingen zouden woeden gemaakt voor het toe zicht door de geallieerden, alsmede vrije toe gang tot de statistieken. Bespreking met finandeele des kundigen. B e r 1 ij n, 1 N o v. (V. D.). Voor hedennamid dag is een bespreking van den rijksminister van financiën Hermes met den Hollandschen finan- cieelen deskundige Vissering vastgesteld. Behal ve Vissering staan nog op de lijst der buiten- iandsche deskundigen, zooals thans vaststaat, de Engelschman Frank van het bankiershuis Gebrs. Lazar te Londen, professor Cassel uit Stock holm, de president der Zwitsersche Bankvereeni- ging te Bazel, Dubois, de Amerikaansche univei- siteitsprofessor Jenks, de president der vroegeie Azow-Don Bank, Boris Kamenkó, die in de inter nationale financieele wereld een grooten naam heeft en de bekende professor Keynes. Brand, Cassel en Keynes komen heden te Berlijn aan als laatste der verwachte personen. De conferentie over de wisselkoersen zal waar schijnlijk 2 Nov. aanvangen. Van Duitsche zijde zullen daaraan deelnemen de president der rijks bank, Havenstein, de staatssecretaris Schröder en eenige vooraanstaande bankiers, waarondei Urbig, Mendelssohn, Von Hardig en professor Schuhmacher. Verklaring van Havenstein. In de zitting van de centrale commissie van de rijksbank op 28 Oet. verklaarde da president, Havenstein, zich tegen het gebruiken van den OVERZICHT. i^4en aantal overzi r in verband^ ,jd’ état genoögzaam racht Kebj waren en geen nieuwe i sdhokke^l |!iltó«|eiteh ijtich hebben voorgodaai ?mg te dezer plaats reffende Mussd jnkfutter Zeitui I een teanvullin* i^m rjertelf ini i elders in dit j blad nu sifhrij ”ng ral blzo* liteir een militairen en^na-l bedragen, hetgeen feiteljj^ 'flr deze groepeeringen bo- vredesverdrag kcWnt. n tMille kringen der rrinat- De volgende> zaling z»l V W4 asci di*t co m Ha t- dfi stormtroepen der’bor- mj Deite „bundels" M'lta- I naar 1W oordeel èrae wflft; vooral' «ard Unks-radlcalc arbei U|qigë po(singen, die m»r dan weer daar pi wMna^i Zuid-Tijoj jwaï itjte| sclilaal van dtóer met *ij ierin, d fies edhv fctellen van soicit aer ’arbeiders Mis (betreden Hrertoont ijst nibt de taqiiek Viiijk l|der Jdon Stutte, i dM Wpopöjnri: de <h|W te he»ft het pttrtij|jjj nj doorj het opn^meit van M zooals de verdeeling .<Jf'>ge|'e>d en Zoodoen- rt&ers rafgesnoept. Wan- m women gehouden, zal deze buide de werkelijke de kjezei® afspelen. l'Don Sturzo, dien nieuwen Savonarola heeft genoemd, ernstig tegenstander al is het waar, dat Mussolini ovér het regeerings-„apparaat” zal be schikken. Hoe de strijd zal afloopen, hangt van Roman van OLGA WOHLBRöCK. Geautoriseerde vectaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. Er zal mij niet anders overblijven, mevrouw. Goeden avond." Ze antvéoordde niet Toen hl buiten was, stond ze op en sloot de deur m»t den sleutel af. Toen gii'lt ze aan haar cylinderbureau zit ten en draaide het licht uit. Ze konv nu niet in het Hcht zien en sedert lange, lange jaren verborg ze haar hoofd weer in haar arm, zooals ze als kinrk had gedaan, als ze uit schaamte over iets op den donkeren hooizolder geklommen was. goudvoorraad on ook tegen de uitgif'q der zoo- genamdo goud-schatkistbilpjettqn, doch hij 'jwilde zich nier verzetten tegen eene enkele póging hiertoe. Voorts» verklaarde hij, dat de, Duitsche handels- en 'betalingsbalans nog zéér veel on gunstiger^ aren dan de tot nu toe gepubliceerd^ cijfers dt| -handelsstatistiek deden verwachten. Een protestnotu van generaal Nollet. B e r 1 ij n, 1 Nov. (V. D. Draadloos). Gene ral Nollet hoeft aan de rijksregeering een pro- lastnola over, nissen te Pt tröleeommissit wtrd' la^tifr gd iinradeJlijk e|n korns^g detj i B e r 1 Ij ni IbuHènland»^» T 16 Nov. asJ af slacht» geschieden met een invoer-consert. De invoer van buitenlandsche suiker is veqhoden, omdat de binnenlandsche markt zelf kd|i voorzien in de behoefte van de’ bevolking. De eerste vérkoop vnn suiker uit den nieuwen oogst zal in den loop dezer maand plaats vinden» I a Ye r i nién, De Frankfortër banken weigeren effectenorders, bliek» Berlijn, 1 Nov. (W. B.) Blijkens een be richt in de Voss. Ztg., heeft de weigering der bankbeambten om overwerk te verrichten er toe geleid, dat do Prankforter banken van he den af tot nadere aankondiging geen effecten orders meer aannem^n. De geweldige opdrach ten voor den aankoop van effecten en de enor me hausse aan de beurs te Beriijn staan hoogst waarschijnlijk hiermede in verband. Ver hoog ing der arbeidersloonen. B e r 11j n, 1 N o v. (W. B.) De onderbedelin gen, die in het rijksministerie van financiën met de besturen der vakorganisaties zijn gevoerd omtrent de verhooging van de arbeidersloonen voor November, hebben tot overeenstemming geleid. De moor doend ag in den D-trein. Frankfort a/M, 1 Nov. (W. B.) Op arrestatie van den persoon, die den moordai slag op den Amei ikaanschen majoor Sauerwein in den D-trein heeft gepleegd, heeft het Ameri kaansche legerbestuur te Coblenz een beloontng van 1 millioeh mark gezet. De spoorwegdirectie, vunuen, i nov. t«c.j. neoen is ue eerst» loofde 30.000 mark uit en de regeoringspresi«‘ kabinetszitting gehoutlende ministers werdoi dent van Wiesbaden 20.000. De toestand van ui_.i u-* ui het slachtoffer is iets verbeterd. Hij kan echter nog nigt gehoord worden. ENGELAND. HET ENGELSCHE MINISTERIE. Londen, 1 Nov. (N. T. A. Draadloos.). De verder» ministerieele benoemingen worden heden bekend gemaakt en de vorming van het kabinet-Bonar Law is thans feitelijk voltooid. De voornaamste nieuwe benoemingen zijn de volgende Minister van een der leiders van de Zounger-conservatieven en die vroeger goede diensten heeft bewezen als lid van den Londenschen graafschaparaad minister van arbeidSir Montague Barlow, die onder de vroegere regeering secretaris van dit ministerie was; eerste commissaris van open bare werkenSir John Baird, die ook in het «raM. «II ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 1 per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar d» bfz<»r| ï’rntico p»r post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad /3H0.vJ] Abonnementen worden dageljjlu aangenomen aan ons Buretfal M) pnz» agenten en looper», den boekhandel en de pn«tknnto'rin Onz» bureaus zijn dagelylu geopend van 5—4 uur.j Adml Bodactl» T»L 645. 1 L Susanne Graebner had het nu goed. Als ze over de straat ging, met haar rozige wangen, de stralende bruine oogen, een klean ruikertje tusschen >le knoopen van haar man teltje, en coquet hoedje op het kastanje bruine haar, in slanke, hooggehakte lakschoentjes, dan keken de mannen haar na en goedgehumeurde vrouwen mompelden^aardig!" Het was kostelijk, langs de groote winkels c, van de Leipziger Strasze te loopen, met een goedgevuld beursje in het nieuwmodisch tasch- Je, om te overleggen, wat ze eerst koopen zou. Nu eens lokte haar een Labertyblouse, dan een sierlijke theetafel, dan weer een zijden sqfa- kussen, of een mooi karpet Met het beursje vol goud viel het haar eens zoo licht, te vragen: „Wat kost dit, waf kost dat?" ging se met een een» zoo licht hart uit den winkel, zonder .Mijn mun moet op het oogenhHt trnnr een h»d altijd WO leuk ptvojden. He, Hmet toto», xieke. Hij ken ónmogelijk komen.... hoer «leeha. Alt ie m-nend hod, jn® het spijt hem. u moest den assistent van de roggen kon: Jk g. winkelen hlwek er maar bij halon" toch iet, heimelijks, Iets dat se ritriw de had haar „glasoogen," zooals Baumann grootste voorzichtigheid - - Het was toch maar goed, dat haar maa tamr Wat het gebndkeljjto papiertje ven honderd mark gegeven had, voor «xnerklaerw. .Waee huilde oogen rond, smeet met de deuren, brak borden, zei haar dienst op en trok haar woor den pos weer in, nadat Susanne beloofd had, dat ze door een schoonmaakster het huis in orde zou laten maken. „Groote schoonmaak!" Die had anders slechts plaats, als ze van hun zomeruitstapje terug kwamen. Maar Susanne i verklaarde, dat ze het in dat vuil niet langer kon uithouden, de schoollokalen, zouden een- voudig 's avonds na de lessen gedaan worden, en Otto moest maar gerust «Heen uitgaan. Hij vond haar aandoénlijk in haar huiselijken ijver, schoof haar aan tafel nog een twintig- markstuk toe .„dat mijn kleine Susel niet te kort komt” en nam de paar dagen van onge zelligheid graag op den koop toe, om Susan nes beschikkingen niet in de grar te brengen. Het was dan ook allen lof waard, wat ze met dat beetje ge'd en het werk tot «tand bracht ze had nieuwe witte gordijnen gekocht, een mooi tafelkleed, een sofakussen, een lampekap I De stoffige, “kapotte rommel uit de kinderkamer was verdwenen, een paar nieuwe stukken speel goed, „heelgoedkoop,” zooals Susanne verze kerde, stonden op de planken langs den muur, het oude versleten koffieuervies met de afge- stooten tuitjes en oortjes wa» door een nieuw vervangen, voor de bedden lagen aardige bon te kleedje.» en voor het breede raam bij de schrijftafel stond een kleine, witte bloementafel met sierlijke bladplanten I „Omdat je zoo graag in het groen kijkt!”, Otto Graebner streek haar over de wangen. „En heb je niets óp crediet genomen, geen schulden gemaakt? „Schulden! Neen, geen cent!" Ze lachte zoo helder en gelukkig, hij geloofde haar dadelijk. Nu werd het Ook tiid Kurt uit het sanatorium 49 Als een vreemde stem had het uit het toe- Mel geklonken „Ze kan me Dik en kwnar waren de woorden uit den mond van k®ar man gekomen „ze kan me" en •oen was er een ruwe uitdrukking gevolgd, zoo- •ls ze nooit van hem gehoord had. Ze dacht, Bot ze zich vergist hadHijgend vroeg ze: iJkn jij het wel, Julius? Hoor je niet, *ot ik zeg?" En luid en met nog langzamer duidelijkheid klonk het terug: „Die hysterische wijven zullen met rust laten, begrepen? Ik wil met ryst gelaten worden,geef haar een lepel rid-, Basta..." Ze zei: „Ja... Ja..., Iteelemaal wit werden. To aan den haak. gefilmd in het vertrek der kabinet»zittingeq. DB VERKIEZINGSCAMPAGNE. Reuter meldt d.d. gisteren uit Londen Er zijn thans bijna veertienhonderd candfda* ten. Ofschoon tot zekere hoogte do conscivo* tieven twee groepen vormen, de eene onder lei» ding van Bonar Law, de andere onder die vaa Chamberlain, zijn zij eensgezind in hun pogingen om de conservatieve partij door een grooter aantal leden vertegenwoordigd te krijgen en et zijn slechts enkele voorbeelden van verschilled tuschen beido groepen. De klove tusschen natb onoal-liberalen en onafhankelijke liberalen treedt echter sterk aan den dag en de twee groepen vas het liberalisme bestrijden elkaar in tal vnn di* frieten. Wat de candidaturen der Labourpariq betreft, is het opvallend, dat zooveel menschen uit da vrije beroepen onder de vlag vara Labour optreka ken, o. a. een ntal bekende advocaten en sohrij. fiOMSlHE COURANT ADVEKTKNT1EPRIJ81 Uit Gouda an oinstrnkm» (behoorand» tot don tMs»nr*Hn<)| 1—5 regel* J.30, «Ik» regel meer 0.25. Van bulten Gouda m d«a basorglrringl 1—5 regels ƒ1.65 allee regel meer ƒ0.30. Ad verten Dén In bet Zaterdagmunmar M bijslag óp den prtfs Idefdadlgheids-advertantiMn hetft van don prijs. INGEBONDEN MEDEDEELINGKNi 1—4 ragala ƒ2.05. alka ragrt m~r fOMI O» da voorpagina 50 honger. Gewon» advertentWn an ingezonden madadaalfngoo bQ aontraet tot saor gnrawlnw den prij|ft Groote letters en n»trien worden berekend naar plaatsruimte Advaftantien kunnen worden ingezonden door tuaechenlromst van sollada boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten an mo«*t«n daag» vóór da plaatein» aan het Bui eau zijn Ingekomen, teneinde van opnam» varzekard te «lia nisa tie, op, maar gaf« tionalistischen Arek. hoorden personen Ujl schappij, die in de eg t i m e n to weer logslegers herinneifWi queerden overal, wal|r tijleiding iets niet Iwo aanvaren gericht ojjjd Zoo ontstonden de pM eenige jaren nu eeftka hadden. Het opruimer laatste actie op g>|twt gewaesj. .'ffj1 A i Mussolini'* plnnAeh {Zijn grootst» succ«1j I Jsocinlistischd partl -q L Bchok toebracht «n®<HI ’eischen breeqe ikassd' Ifll .ist »te*' w’n^n' MusS ffiier wroote ijoyeteenkj rijn ift-ooten’ vfederprt k rètichWr enllè der vnn<< wolks^rtijWok feti L Kranma deJrjKalholieW, L^exl'-éaAe sociale e#Jchè: 8? Van 'f groojtófltroncffitejlft. 'cle den socOsien aMIi «teer nieuwe! y^rkteVingi zich wellicht tussrhrn Jstrijd om men den ni« is een c ten laste v|>n het edesverdrag kómt. n De voigende* zifting zal VIZoensdugnudcLig om Ar titir haainnOn, ©v. (W. B.) In de besprekin- vmiSs|e van hertjel heeft dr. i minister 4(an financiMnj heden zijn hg ontvouwd over de omstandigheid, le men rekening zal moeben houden om Ideren achteruitgang tegeq je houden en ie verhouding tusschen inkomsten en ujt- bp de rijHbegroQting te herstellen, jtilooa jWt Lopden, d.d. H'November: iogWolge tde i verleden t lidtt, toatl ae geallieerde ntMfe van fio luchtvaart te voor l de commissie voor de prmt .thans het voarstej dqr g< J.genllu'qrde miiitai^ contröle-» tangerfldoc arborra\‘i legeerf tb aa,y somt ran’l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1