10 x (NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 3 November 1922.. Üo. 16076 •H Jaargang <ERK a. d. U-, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWU BUITENLAND. 4. FEUILLETON. 31 J I In den Maalstroom [TEERT BLAD. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, (JOUDERAK, haastrecht, moordrecht. MOERCAPELLE. NIEUWER. IKJ SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. erberloht. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- 1 van verneemt, ek n< wilt mij toch niet 4 500 rde de n< kon. EH- mffn (Wordt vervolgd). tren no«it al» SuamoM or va*. Ook -ki-'l M. lande! vlug. "oer, handel vlug. i den emie- en te n be nnen {even door tl H. koop ratio rden ■onder gestrei control eeren, i I» NTER vóAr da plaaMna «tin -and- atste het win- H. er'T »bben bh ruke zou de waarbor hoofdstad zou geves Handd vW jl. f 53—55, awa«3 dL t. w',-. m l rfcheid, dnt het mr> P'ï remt. *n dat ran n-lel de F i lijnsche Roman van OLGA WOHI.BROCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Ross urn. dat, u graag ge- fe moet me niet ophouden, ik jen* op de ’vang, lise. en nog wel hart«l*jk b“- Handel vlug. n morgen vani St. Matthieu; lengsü nd van 3 Nov.: krachtige Z. -W. tot t b"trokken met tij. lijnlijk regenbuien en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS. pm kwarta^ fw week 17 nnt per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.16. met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81. GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux z(jn dagelijks geopend van 8—4 uur.; Administratie Tel Int 82; Redactie TeL MR. GOIIISUIE COURANT. ,Xb4»eeft onlangs een groot verlies geha<L nietwaar 1” „Wat bedoelt u waarover spreekt u?" oon was hard en afwijzend. Susanne waagde\iet niet, haar meer te vragen, denr ze self hoar geen vertrouwen schenken mocht. Op de wangen van do sinter brandden twea groote, roode vkkkcn. 7z> trok etsn Inde open van de commode, en haalde er een smal swart zijden lintje uit, dat ze door bet oogje van het kruis trok; xe maakte een knoop en Met het onder haai japon glijden. „Om mij geluk te brengen," zei ze en glim* larhe vluchtig. Toen zrtte ze haar xustorskap op en zonder opzet richtte zij daardoor een onzichtbare scheiding tusschen haar en de jonge vrouw op. Ze ond-rvond dit ah een weldaad. Als niemand wist, hoe het iemand te moede was, kon men alles lichter dragen. Eerst dan, wanneer men verklaren, verantwoording afleggen, het medelijden van anderen vragen moest, doft kwam men pas recht Wt het bewustzijn van al zijn ellende. Susanne echter, die gehoopt had. een vrien din te zullen winnen» vond het juiste woord niet, in haar blijde stemm’ng. En zoo moest ook zij het goede zoowel als bet kwade nMeen dragen, mocht te noch om raad vragen, noch zeli troost geven. Ze was teleurgesteld en een lichte droefheid gleed over haar roaig geacht* Bonar Law over de coalitie. Londen, 2 N o v. (RBonar Law heeft voor een tplrijk gehoor van vrouwen in «lei» Drury Lane-schouw herhaald, dat hij wenachte^ d«»t de politiek der regeering zou worden be schouwd als oen politiek van onderhandeling» Er waren tijden, zei de spr„ dat het goed wat om stil te staan en langzaam vooruit te gatm» Het uiteenvallcn der coalitie waa het gevolg, niet van muiterij of intrige, maar geschiedde* doordat de menschen gevoelden, dat zij onder het bewind van Lloyd George niet wisten, waar zij vandaag aan toe waren of wanr zij morgen aan toe zouden zijn. De samenstelling van het ministerie verdedigend, zeide hij, dat het een groote fout zou zijn te veronderstellen, dat nieuwe en jongere mannen in de regeering het werk niet doeltreffend zouden verrichten. Londen, 2 Nov. (R.). Donald Maclean en Chamberlain hebben beiden vanavond redevoe ringen gewijd aan de bestrijding van h-t voor stel van de arbeiderspartij tot een heffing of het kapitaal, dat een storm van polemiek in het land heeft verwekt. Chamberlain zeide, dat dis heffing onzekerheid in iederen geest en ge druktheid in iedere zaak zou veroorzaken, waar door het crediet van de natie zou worden aan getast, terwijl Maclean te kennen gaf, dut da dêbficle van de arbeiderspartij bij de gemeen teraadsverkiezingen d® kmcht aantoonde vat» het verzet in het volk tegen de voorstellen va» de arbeiderspartij» Asquith heeft in een rede te Paisley de vraag beantwoord, of de onafhankelijke liberalen ge neigd zijn een coalitie te vormen mot de ar beiderspartij Hij zeide, dat hij xich niet wensch* te te voegen bij eenlge regeering, die vermin dering van de liberale principes, hetzij in het bestuur, hetzij in de wetgeving, op het oog had. Een geduchte Labour Party nederlaag. Londen, 2 Nov. (R.). Uit don naderen uitslag van de geme< nteraadsverkiezingen blijkt, dat de arbeiderspartij In Londen versla gen is, waar zij 200 zetels verloren heeft en in andere streken van het land erg gehavend is. Het is echter niet zeker, dat deze uitslag be slissend zal zijn voor het resultaat van de ver kiezingen voor het parlement. Londen, 2 Nov. (N. T. ADe arbeiders partij heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen nergens in het land succes gehad. De laatste be richten wijzen erop, dat zij tot dusver in de Londensche gemeenten alleen 220 zetels heeft verloren. In de plattelandsgemeenten is de uit- slag tot hedenmiddag, dat er van de 574 can didate 350 verslagen zijn. Londen, 3 Nov. (R.) Volgen» den einduit slag der Londensche gemer rteraadeverkieziwgen behaalde de Labour-Party van de 28 zetels er belangstelling, die Susanne plotseling voor Hans toonde Neen het was in heeft, Zuster Friederike, ik elk geval goed, det de kleine Kart hier uit huis bespaard geld gekocht, mijt t-wam, dan hoefde Susanne niet meer halve da- hooren, hoeveel ik van hei wen in het sanatorium te zittenl Zoo heelemaal geeft, kan overhouden. wa» ze rwxüt al» Susanna er was. Ook D- “t DV TSCH» AND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van herstel te Berlijn. B e r 1 ij n 2 N o v. (W.-B.). De commissie van herstel en minister Hennes, bijgestaan door ver scheidene staatssecretarissen, hebben drie be sprekingen gehouden. De regeeringsvertegen- woordigers beantwoordden vragen, die bedek king hadden op de begroetingen voor 1922 en 1923. alsmede de vragen, die betrekking hebben op de stabilisatie van de mark en de vlottende schuld Verder werd overeengekomen, dat Her mes morgenmiddag een schriftelijke uiteenzet ting zal geven van de door de rijksregee.ing voot gestelde oplossingen, d'o als grondslag van vcidere besprekingen zal dienen. Rede van den Duitschen Rijkskanselier. B e r 1 ij n, 2 Nov. (V. D.). Hedenochtend opende de Duitsche rijkskanselier de Berlijn- sche financieele conferentie met eene toespraak tot de internationale deskundigen. Vissering, Keynes, Jenks, Dubois, Cassel en Brand. De rijkskanselier verklaarde, dat de toezeg ging van alle uitgenoodigden, om te zullen ko men, een bewijs was, hoe groot ook in het bui tenland de belangstelling was in de quaestie 50 Waar haalde de jonge vrouw zoo in eens al ®e statie vandaan? »Je man is zeker ineens erg royaal gewor den?” »,In het voorjaar krijg ik immers altijd wat” Elise knikte. Zoolang haar schoonzuster haar niets vroeg, had ze tegen de mooie lapjes ■tiets in te brengen. Het was immers ook maar foedkoop zooals ze het zelf nooit gedragen zou nebben, maar het zag es zoo keurig uit aan het r®"®» sierlijke vrouwenlichaam. «Bij al dat werk vergeet je heelemaal, dat het ^mer wordt. Ik heb nog in het geheel geen *lid gehad, om aan toiletten te denken I" «Ondanks de neergelaten jalousie was het «rukkend warm in de kleine werkkamer, en Elise droeg nog altijd een van haar dikke wol- *n japonnen, aan den hals hoog gesloten. Susanne vond, dat haar schoonzuster er hee- *en“al niet goed uitzag. Het leek haar, als lag er ■tof op het blonde haar, het blauwe kleed, ja ■elfs op haar porceleinen gezicht met de blan da wangen. -Jy moest je wat rust gunnen." -Dan zou ik het huis wel eens willen zien T «twoordde Elise onvriendelijk. Streef naar opgeruimdheid, opdat gij niet Mdorrer hulp behoeft om tevreden te zijn. manente commissie van toezicht het aanzijn ge ven, die harerzijds weer rondreizende inspec teurs zouden benoemen. De waarborgscommissie zou met bizondere uitgebreide volmachten be kleed zijn en zij zou telkens moeten beslissen in elk afzonderlijk geval of tof deze of gene begrootingsuitgave al dan niet mag worden overgegaan. Het zou verder tot de taak der voor melde garantie-commissie behóoren de maatre gelen na te gaan, vereischt om hef budgetair evenwicht tot stand te brengen. Vooral zou het deficit moeten worden opgeheven van de budgets der spoorwegen, posterijen en andere staatsbe drijven. Schrapping der niet volstrekt vereischte begrootingsuitgaven wordt eveneens overwogen. yOok zou de commissie van herstel heil ver wachten zoowel van het instellen van nieuwe, als van het vlotter innen der reeds bestaande belas tingen. In buitenlandsche deviezen zot, in het geheel niet meer mogen worden gespeculeerd het bezit van deviezen zou afhankelijk moeten worden gesteld van een speciale voorafgaande toestemming, te verleenen door het ministerie van financiën. Dit zou dus neerkomen op een wijziging en strenger uitvoering der jongste de viezenverordening. Ook volgens ’t Journal overweegt de C. v. H. een binnenlandsche leening. Deze zou moeten worden uitgeschreven in goudmarken en het d°eI ervan zou zijn de valuta stabieler te maken. Te dien einde zou ook de geheele goudreserve der Reichsbank moeten worden gebruikt. Niet lin ger zou worden gedoogd, dat gelijk tot nog toe geschiedde heel de metaal-reserve der genoemde bank onaangesproken werd gelaten. De mogelijkheid van een moratorium wordt blijkens het Fransche blad geëlimineerd. Deze kwestie zou een punt van behandeling ter finan- cieete conferentie van Brussel uitmaken. Dit zijn nog al krasse eischen, zooals then ziet en zij wijzen, wanneer het Journal het bij het rechte eind heeft, heelemaal nog niet op een koerswijziging in de C. v. H. Laat ons ho pen, dat de soep, die het Journal opdient, niet zoo heet hoeft te worden gegeten. OVERZICHT. Sinds Zondag vertoeft de commissie van her- il te Berlijn om met de Duitsche regeering van dachten te wisselen over het eeuwige en nete- e probleem der schadeloosstelling. Wat over besprekingen tot dusver uitlekt, wettigt nog geen conclusie. Het zijn tot dusver naar uit de berichten valt af te leiden vooral de Duit- ichers geweest, die beschouwingen hebben ge houden en uiteenzettingen te beste hebben ge reven. De voornaamste spreker tot dusver was Hermes, de rijksminister van financiën. Deze «du van gevcelen zijn, dat het stabiliseeren van lie valuta alleen kan worden bewerkstelligd, Runneer deze stabilisatie wordt gebaseerd op een jeudfonds. Van het goud der rijksbank mag te tienen einde evenwel geen gebruik worden ge maakt. Er zou daarom alleen overschieten, dat in het buitenland een goudleening wordt ge niaalst. Hoe de geallieerden hierover denken, is tot- dusver niet bekend geworden, maar men kan wel aannemen, dat in de kringen der com- m(...van hnstel er meer voor wordt gevoeld de .Cvvtiom.sche situatiê en den markenkoers in C aland ie verbeteiep door binnenlandsche D. 'en b.v. door het tot stand brengen van i'to‘r evenwicht en verdere binnenland se.v Midcc'cn van financieelen aard. De voort- du.ïn’Je doling van de mark zou men verder, n.-iT varluidt, willen voorkomen en de waarde érvhn aanmerkelijk hooger willen opvoeren door de ffr.ij-jrcserve van de rijksbank aan te spreken. Vooral van azen laotslen maatregel zou men in Zt'^re gen!) c-rde kringen veel heil verwachten. M-nr ernt-'r» al deze zaken heeft men nog zekerheid en wij zullen waarschijnlijk nader ngrlicht, wanneer ook de vertegenwoor- di/trs r er commissie van herstel aan het woord kc.T.f-i. Een principieele verklaring van Barthou, i- moet woidf gezien, zal waarschijnlijk licht verspreiden. Zelfs bestaat de vraagstuk betreffende een •mi rn een in'ernnfionale leening voor <«rJ fe Berlijn heelemaal niet ter sprake geval zou de rei? der commissie Icchts een informatief karakter dra- zottden de genoemde problemen na voorbereidende besprekingen pas u iweriger en door en door worden behan deld t*r a.s. financieele conferente van Brussel. Ir middels verdient nu over de belangrijke •ebu ’dloosstellingskwestie geen offideele be richten zijn gepubliceerd eenige aandacht het geen wordt gemeld door den BerlijnscliAn ver- ■lajgever van ’t Fransche b'ad Journal. Deze correspondent zou van gezaghebbende zijde heb ben gehoord, dat de C. v. H. al voordat zij met de regeering te Berlijn van gedachten wisselde, een programma had geredigeerd. Detailwijzigingen »an dit plan zouden mogelijk zijn, maar overi gens zou het P,an ,n *Ün geheel en naar zijn ■trekking door Duitschland moeten worden goed gevonden. In een dergelijk geval zou Duitschland dus toch weer Voor een verkapt dic taat zich zien geplaatst. Volgens 't Journal nu, zou de C. v. H. erop •taan, dat de .geallieerden het rec^t hebben bi- -mgelijk zoowel de rijksfinanciën te nis de financiën der afzonderlijke ■taten. Te Berlijn, München, Stuttgart en Karls- jrommissie, die in de rijks- j-d moeten zijn, aan ’n per- dat Felix Frank haar dikwlils naar huis bracht, stond Elise niet erg aan. Als ze deed, of ze hM niet merkte, dan was het uit verdraagzaamheid jegens den patient. Maar haar oordeel over haar schoonzuster stond vast Ze was een heel sluw persoontje, die altijd iemand op sleeptouw moest hebben. Maar dat was zeker een eigen schap van al die vrouwen, die tien lieven len gen dag niets te doen hadden. Met eenige bit terheid gevoelde ze Susanne ophloeien, den frisschen adem van haar jeugd. Ze knikte slechts vluchtig en zond-r op te zien, toe«n Susanrv haar betbinkrte voor de „liefderijke verzorging.” „Ja, ja .1 goed, we hebben het daan mt(ar heb veel te Susanne kt)ite haar schoonzuster „Ik ga al, dankt I” Elis* sparde de nei^fliien open. Wat had <'nt vrouwtje een fijn parfum, daarvan kostte de flesch minatMU^twintig mark. Op baar reukor gaan kon ze vertrouwen. Ze scTWddp het hoofd. Susanne was blij, toen ze buiten v^is. De cri- tiscerende blikken van baar schoon’ub'«r waren haar onaangenaam. Die was in v’l mmuten wantrouwiger geworden, dan haar nyn in de heele laatste week. Vervelend. Nu Vroeg ze naar Zuster Friederike. Ze had haar ebn cade autje meegebracht, als bewijs van hndr dank baarheid. Het was een mooi gouden kruis, met een hart ei fn gegrift, met een anker. „Zegt u, als het u blieft niet, van wie u het heeft, Zuster Friederike, ik Leb het van m'in ...'jn man hoeft n*et te het geld, dat bij mij Baumanns De zuster kaarsrecht op haar stoel en ADVEKTENTIKPRIJK» Uit Gouda «d omstreken (baho«>rendo tot do» tMsorgtrtnrM 1—4 regel» ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Goud» e» den lwmorgirrtn<t 16 regels 1.85, elke regel meer ƒ0 80. Advertentië» in het Zatardagaummar M ft bijslag op den prüs. Llefdiidigheids-advertantiën do helft van dan prfja INGEZONDEN MEDEDEELINGKNi L-4 regel» ƒ2.06, elk» regel men /(LM Of d» voorpagina 50 booger. Gewon» advertantiën on ingezonden medodeelingeo bfj contract tot «eer gerertiwg den prija Groote letter» en randan worden berekend naar plaataruimta. Advertent iën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van aolled» bookhan* delaren, Advortcnbohureaux en onza Agenten »n moeten daag» het Bureau xü» inge.komen, teneinde van opname verzekerd t mvoer, handel nvoer. Handel /oer. Handel red. sanvoer. Handt, er. Handel red. van de stabiliseering der mark, en dat deze quaestie eene aangelegenheid was, die geheel Europa, ja zelfs de geheelo wereldeconomie b«- t-of. In het advies, hetwelk gewenscht ware, moesten drie vragen worden beantwoord 1. of onder de huidige omstandigheden stabi lisatie der mark mogelijk was. 2. welke voorwaardeh in het leven moeten worden geroepen, om eene stabilisatie mogelijk .e maken, wanneer de eerste vraag ontkend wordt. 3. welke maatregelen ter stabilisatie geno men moeten worden, wanneer de voorwaarden daartoe aanwezig zijn. De rijkskanselier beloofde, al het materiaal ter beschikking te zullen s'ellen, dat de deskun digen voor hun advies noodig hadden. Naar verder verluidt, zullen op de finnncieele conferentie in de eerste pleats drie plannen worden uiteengezet, het saneringsplan van Vissering, hetwelk de£6 reeds In 1920 te Brus sel voordroeg, het saheeringsplan van Cassel, hetwelk eveneens te Brussel als advies van den Zweedschen geleerde ^oor de Engelsche regee ring ontwikkeld werd, en het nieuwe plan var» prof. Jenks, hetwelk den Duitschen koers wil versterkëh door een goudfonds op grond eener buitenlandsche leening, doch eerst kan worden doorgevoerd na regeling van het schadeloos- stellingsprobleem. De stabiliseering der mark. Berlijn, 2 Nov. (W. B.) De rijkskanselier heeft hedenvoormiddag de internationale finan cieele deskundigen óntvangen, die thans voltal lig te Berlijn zijn aangekomen. Verschenen wa ren Vissering, Cassel, Brand, Keynes, Dubois en Junks. De rijkskanselier heeft de hoeren met een toespraak begroet, waarin hij het volgende verklaarde: Het feit, dat alle heeren, tot wie wij de uitnoodiging hebben gericht, bereidwillig hun diensten ter beschikking hebben gesteld, bevestigt ons, dat het besluit der rijksregeering, de kwestie der stabiliseering van de mark aan het oordeel varf buitenlandsche deskundigen te onderwerpen, juist was, en wij zien daarin tege lijk een bewijs, dat de belangstelling voor dit vraagsfuk ook in het buitenland groot is, en dat de kwestie der stabiliseering van de geldkoersen niet slechts een speciale aangelegenheid is der mogendheden, welker valuta gedaald zijn, maar een zaak voor geheel Europa, ja, een zaak voor de geheele wereldeconomie. Een der meeningen over dit vraagstuk is, dat een poging tot stabiliseering der mark voorbarig Is en geen duurzaam resultaat waarborgt, zoo lang niet twee voorwaarden vervuld zijn of zoo lang niet haar vervulling in zicht is, n.l. het even wicht der begrooting en het evenwicht der be talingsbalans. Ongelukkigerwijze hangt echter de vervulling dezer belde voorwaarden zelf voor een zeer groot deel juist van de stabiliseering der mark af. Zoo zijn oorzaken en gevolgen ineengeriin- gerd en deze toestand leidt volgens een andere meening tot den eisch om dezen „circulus visio- sus” door te hakken en de mark in de eerste plaats vast te leggen op een basis zoo ook niet definitief dan toch voorloopig, om in elk geval een verder zakken der valuta te verhinderen, en dit snel en vastberaden, want lang kan bij de tegenwoordige daling niet gewacht worden, nis de Duitsche economie niet geheel en al zal in eenstorten. Het gaat er nu om, cn dit is ons verzoek, dat streelde het blinkende kruis met haar magerf* vingers. Ze had haar muts afgexet en haar <!<ƒ-• kerblond haar lag sluik om haar breede sla pen. Voor het eerst zag Susanne, hoe beenig en bleek haar gericht wns. „Het is goed gemeend, mevrouw, maar weet niet, of Ik het we! mag aannemen Susanne viel hWar in de rede en zei met aan drang „Natuurlijk mag u krenken, zuster?” „Neen, neen, zeker niet Ik znl het altijd dragen,” zei ze. „Het moet u geluk brengen," zei Susanne on hnnr kleine, warme hand sloot zich vleiend om de koele magere vingers. Daarbij ke»'k ze rond in de celachtige kamer, die kaal en verveloos was als een hotelkamer, die door een voorLiigaanden gast wordt be- woond. Zuster Friederike ving den b'lk op. ,.Hit is niet mooi bij mt". mevrouw, ’t dient ook alleen waar om een pnar uur uit t,e ru-ten, zich te wassehen en u» verkleeden. Maar meer heb ik b.'°r immers nok niet noodig.” „Rn wist het ook niet Zuster Friederike stond op. „Pes als men ophoudt met hopen, begint men te onberen Ze stond midden In de kleine kamer, zonler ergens tegen aan t® louren, als had toeval haar jjaar neergezet en was de knmer, en alles wat er in was, haar vreemd. Plotseling moest Susanne aan het d«lv ken, dat zustor Friederike op den middag ont- glipt was, en nan den teorr.’gen toon van dokter j stem. Met impulshve warmte greep ze nogmaabt naa«- do hond dar zu3t>r. Dat vrouwtje had er idee van I Die dacht ze ker, dat het met de wetenschap gedaan werd, dat daarmee de hypotheekrente en het perso neel en de belastingen betaald werden! Sinds acht dagen dacht ze er slechts aan, waar en hoe ze een nieuwen hypotheek zou kunnen opnemen. De verschillende kleine verbouwingen, die de zomer meebracht en die ze lang genoeg had uitgesteld, eischten meer gereed kapitaal, dan ze kon opbrengen. Reeds drie maal was ze een brief aan haar broer begonnen, maar telkens weer had ze hem verscheurd. Mondeling was het niet gemakkelijk met hem onderhandelen, schriftelijk was hef bijna onmogelijk. „Ik denk met Hans naar mijn ouders te gaan. Ze kennen den jongen heelemaal niet." „Met Hans Susanne kon slechts met moeite haar schrik verbergen. Wat zou ze doen, als Hans er ni**t was? Aan deze mogelijkheid had ze geen en kele keer gedacht. „Weet hij het al Het was het domste, dat ze vragen se keek haar verbaasd aan. Wat ging het haar aar. „Neen. Je hoeft hem ook niets te zeggen, het moest eigenlijk een pretje voor de Pinkste- ren zijn, verspreek je dus niet I" ,^üoo, maar voor een paar Jagen I” Susanne lachte weer heel vergenoegd. Elise schoof met een harden duw de lade van haar schrijfbureau dicht. Vanwaar die I tot de deskundigen wordt gericht, de volgende 1 vragen zoo mogclijk te onderzoeken met het Lloyd George, op oog op de Duitsche valuta en ons een meening ging te Bristol het woord gevoerd en naar aan* daaromtrent mede te deelen: ten eerste, i» on- der de tegenwoordige omstandigheden een sta- biliieering der marjt mogelijk; ten tweede, zoo niet, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een s/abiliseering der mark mogelijk te maken; ten derde, welke maatregelen moe ten voor die stabiliseering worden getroffen, zoodra aan de' voorwaarden is voldaan. De deskundigen zijn volkomen vrij hun werk zaamheden cn beraadslagingen In te richten vol gens hun eigen wenschzij kunnen de kwesties behandelen, geheel in eigen kring, maar zij kun nen ook vragen stellen aan de Duitsche depar tementen of aan dp Duitsche deskundigen, man nen der wetenschap of der praktijk. De ant woorden des deskundigen op deze vragen zullen zeker in binnen- en buitenland met sponning worden tegemoet gezien en ten hoogste gewaar deerd worden. B e r I ij2 N o v. (W. B.). Het Berl. Tagebl. verneemt, dat in de kringen der commissie van herstel geenerlel neiging bestaat de thans te Berlijn vertoevende deskundigen inzake valuta- kwesties tot de offideele onderhandeling met de Duitsche regeering uit te noodigen. Morgen ko men de deskundigen tot een eerste gemeen schappelijke zitting bijeen. Duitschland. Het aftreden von den Belerschen premier. München, 3 Nov. (W. B.). Naar de bla den melden, heeft de premier graaf Lerchenfeld een brief tot den Landdag gericht, waarin hij kennis geeft van zijn voornemen om af te tre den en dat motiveert. De Landdag komt heden bijeen, wanneer omtrent den personen van Ler- chenfeld's opvolger een besluit is genomen door de Beiersche volkspartij. De gezant te Moskou. Ber 1 Ijn, 3 Nov. (W. B,). Volgens het Ber liner Tagebl. is de nieuw benoemde gezant graaf Brockdorf Rantzau. De nood der wetenschappelijk» instellingen. B e r I ij n, 2 Nov. (W. B.). Hef Berl. Tagebl. verneemt, dat eenige voorname geleerden te Ber lijn zijn uitgenoodigd aan de commissie van her stel uitvoerige inlichtingen te geven omtrent den noodlijdenden toestand der wetenschappelijke In stellingen in Duitschland. De nood der studenten. Volgens de Voss. Ztg. hebben gedurende de jongste vacantia aan de universiteilen van de circa 90.000 studenten 40.000 werk gezocht in de industrie 15.000 studenten arbeidden gedu rende dien tijd in de mijnen. MEELFABRIEK AFGEBRAND. Zes dooden. Oggersheim (Beieren), 2 Nov. (W. B.). In den afgeloopcn nacht is hier een meelfabriek afgebrand. Bij do pogingen om oen voorraad meel te behouden, zijn vijf brandweerlieden en de molenaar omgekomen. ENGF.I.AW. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. Lloyd George is, volgens Reuter, herstellende en hoopt Zaterdag te Londen een groote ver gadering toe te spreken. Churchill betert even eens snel na zijn Operatie wegens appendicitis en zal wellicht in staat zijn nog voor de ver kiezing een vergadering toe te spreken. Birkenhead hr eft, als plaatsvervanger m I-..4 nnntionaal-liberale betoo* ng te Bristol het woord gevoerd en naar aan leiding der bijeenkomst in den Carlton Gub go» zegd, dat hem gevraagd was tot Lloyd Gcorg» te zeggen„Ge zijt te knapwij hebben een paar domme menschen noodig cn gij moet heengaan”. Ik zou dat niet doen, al zei ook! iedere conservatief in het land, dat ik het doen moest. Al ben ik conservotief en zal ik dat blij ven, zou Ik mij liever üit het politieke levert terugtrekken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1