ders! N. k ping TREENIGIHG ND. 38sJ l 18077 Maandag 6 November.1922. Dit blad vi I 0 /ALIA”. FEUILLETON. In den Maalstroom KRUIS >uda. •W 61« Jaargan (iOIDSCHE COURANT. PÏÏÈÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE; BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDKRAK. HAASTRECHT. KERK a. d. Up OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOUWDE, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. :hijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen J BUITENLAND. een den defi- ■ten prijzen de CARMEN SYLVA. gehoord (Wordt vervolgd)» ark* 67. so „Den peeren, Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. ENGELAND. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. De dag der candidaatstelHng. tonden, 4 Nov. (R.). Heden was het de dag van de candidaatstelling voor de aanstaan- t d-» wal* teru jiet v wissels iterst ugge ft. - non blijven. Van gcene zijde, ook nlet van so cialisten, waren tot dusver vaststaande bewij zen of feiten voor een dergelijke beweging aan geveerd. n wv. i w u.) ur nnanciecie aes- fen arbeiden, volgens de B. Z. am M., he en morgen I dat zij Maandt Lloyd George aan woord. Londen, 4 Nov. (R.). D* rede, die Lloyd George heden in het Londensche Opera House ft" ft gehou i-jn en waarbij Chambeilain en lo 4 Bi kenhead mede aanwezig waren, wne »en Demi's, umes en 3812 80 rijzen, 80 90 100 ♦0 45 50 n Kragen, soorten. Moffen. 80 90 100 20 22.50 25 taf Maan- Voensdag 10 uur tot ADVKKTKNTIEI’KIJHi Uit Gouda ca «natreken (behooruodo tot dou baswrgimng)! -4 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda «a des bwanngknnm —ft regels 1-65, el ka regel meer 0.30. Ad vei tentiën ia het Zateniagnsmmar 10 bilslag op den prjjs. Llefdadlgheids-advertantiftn de helft van das prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels ƒ2.05, elke regal maat 0JA de voorpagina 50 booger. Gewone advertenties en ingezonden mededeel lagen bfj contract tot soar gerertuewaa. den prils Groots lettere en randen worden berekend ntar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaerhenkomat van aoliade nnokbaa* dolaren. Advertentiebureaus ea onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan bet Bureau xün ingekomen, teneinde van opname versakerd te zijn. DLHTSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING Be r 1 ijn4 Nov. (W. B.) Door een gemeen schappelijke sub-commissie van de financieel- politieke en de economisch-politieke commissie uit den economischen rijksraad is een rapport uitgewerkt, waarin de voorwaarden voor de sta- biliseering van de Duitsche valuta worden be handeld. Een eerste Voorwaarde is, dat een nieu we regeling betreffende de schadevergoedings- verplichtingèn wordt getroffen en voorts moet aan Duitschland volgens het rapport een mora torium voor eenigeUaren worden toegestaan. B e r 1 ij n 4 No\, (W. B.) Het rijkskabinet heeft van middag vergaderd. Het ontwerp der aan de commissie van herstel te overhandigen concrete voorstellen is daarbij besproken. Het ontwerp is ten slotte aan een commissie van re dactie toqjezonden ter vaststelling van den defi- nitieven tekst. Om half 10 vergadert het kabi net nogmaals om over de laatste tekst definitief te beslissen. Het voorstel zal waarschijnlijk mor- genochtend aan de commissie van herstel wor- I respondenzHoffmaftn vast, dat blijkens vol den overhandigd. r - B e rl ij n4 Nov. (W. B.) Naar het Berl. Tagebl. mededeelt, zullen in de eerstvolgende gemeenschappelijke zitting van vertegenwoordi gen ex- f»ers ‘k’’ rijh’r®?eeroing met de commissie van komen officieele en betrouwbare vaststellingen Ehrhardt nqg duurzaam noch terloops te Mün chen vertoeft of vertoefde. Ook was 't niet waór. dat te München een Putsch voor de deur stond, daar de voorbereidselen noch der poli- alles, wat de genietingen kon bieden. -- h°® bieden had/Nadat hij in de the- \en gezien had, die op litterair gehalte dreef de armzalig- r m naar de thea- paar genoeglijke van de in het de vroolijk- 1 huis had dio compositie hem slechts tijd zijn geest stor den gekost.... hier zou hij er voor beulen. Niet-!-* t— betelen voor de verrijking van zijn kundighe den maar voor de mogelijkheid van te wenden. Hij was te zeer koopman, om niét te voelen, hoe men hem „wat wijs me.-.’de,’ hoe i-der >dacht was op zijn eigen oordeel en ken, tegen de eenzoomheid der dagen dgestolden componist uit de provinde ging der nachten, de angst voor den teru m grsvidkl «h buhv-.. crp üj. naar huk.... Het plezier aan het go*”--op Als hij vnn „zijn kunst" sprak, glimlachten succes wA» onplawts was hem vergaan. Wat de slachtkippen een niden wij zelfs dur- na den eersten leg zoodat men alleen t. Hierbjj mag ook n, als het bewezen jf is. Als men hoen iet zooveel mogelijk «tav Frontpon^. I h« G e n t5 N o v. (B. T. A.) De Frontpartij hield Sprrl< heden een manifestatie ten gunste van de ver- r vlaamsching der Gentsche hoogeschooL Op ver schillende punten hadden botsingen plaats. De politie kwam tusschenbeide. Er zijn tal van ge wonden. Vele personen werden gearresteerd. Een huis ingestort. Antwerpen, 4 Nov. (B. T. A.) Heden namiddag is een huis, waarvan een nieuw stuk werd bijgebouwd, ingestort. Een persoon werd daarbij gedood en 2 werden gewond. FRANKRIJK. De verkiezing van Marty. P a r Ij s, 5 N o v. (B. T. A.). De communist Marty, de vroegere marine-offider van de Cin- da, die ais muiter van de Zwarte Zee-vloot ver kozen werd tot gemeenteraadslid in het kwar tier Saint Martin, is als zoodanig niet verkies baar, zoodat deze verkiezing zal worden gean nuleerd. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal t.SO, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per past per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau 1 MARKT M. GOUDA® bü onze agenten en loopers, den boekhandel en ds postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van nur.j Administratie Tel. 1st» B2| Redactie TsL 545. Kantore" der -Tel. 675. ediende Hoenders. ïf de hrer Van As- istent bjj den dienst nsulent) een artikel itgediende hoenders, mtleenen: m op alle hoenders, de meeste oude kip- einig of geen winst •ste legjaar legt het geeft ai belangrijke inde legperiode gaat kip legt, achteruit je hoenders moeten 1 alle vette kippen, ed leggende kip ge- zoodat het lichaam ordt en opgezet v,n voornamelijk op aan buik; b(j een goed md' (dat is het ge lat zich onder den is bedekt) beweeg- kip daarentegen be- t en de darmen eên laag vet, zoodat de een staat èn abw- zal ieder duidel^k ieds gvervloedig vet periode, die vrijwel de wintermaanden al dichtgroeien en leg onder die om- eizoen niets kan ko- s onherroepelijk de m niet aan kippen n, veroorzaakt door J Hoenders, die aan i isvormde pooten, de 1 iplaats dat zjj glad ïr de schubben van jemd, die onder die >eden met de weef- ubben bevinden. De Ier die kwaal, soms t ze haast niet meer doet een en ander komt zeer veel voor B in het eerste sta- de teengewrichten. i er vaak aan; ook ien voor den pol loenders, welke heel et leggen; dat zijn >ede legkip behoudt an den rui zjjn fris- gt door. Alleen bij rk in den rui vallen, tijd om te verkoo- hebben het leggen dat men die aan- premier blijft staan en ook Chamberlain’s be middelingspogingen worden naarstig voortge zet; daarentegen heeft sir Robert Home, de vroegere kanselier van de schatkist, te kennen gegeven van zins te zijn lid der conservatieve paiiij te blijven en het programma der nieuwe regeering te zullen steunen, wanneer hij herko zen mocht worden. Lloyd George is dus de handschoen toegeworpen; hij zal du& tegen rechts moeten strijden. Maar ook heeft hij zich te verwerven tegen de onafhankelijke liberalen onder Asquith en Grey. Hij wordt dus van meer dere zijden benauwd en het zal een heele loer voor hem zijn tegen zooveel vijanden stand te houden. Ongetwijfeld heeft de uitslag der gemeente raadsverkiezingen de conservatieven aange- moedigd, die geen concessies zullen doen nan links. Maar evenmin bestaat er een eensgezind liberaal front tegen rechts. De toestand is dus zoo, dat een vastaaneengesloten en eensgezinde conservatieve parij bij den stembusstrijd tot den aanval overgaat over de geheele linie; te gen deze conservatieve vloedgolf verdedigen zich twee liberale partijen en de socialistische arbeiders, die echter onderling elkaar ook weer bestrijden. Deze omstandigheid verstrekt de po sitie der conservatieven natuurlijk in hooge ma te en maakt een succes der conservatieve par tij vrij zeker.'De politieke organisatie v"an Lloyd George heeft aan den vooravond der officieele candidaatstelling dan ook het besluit genomen het aantal coalitie-liberale candidaten aanmer kelijk te vergrooten. In tientallen districten be strijden coalitie-candida'ten en conservatieven j elkaar dan' ook. Zoo heeft Lloyd George den strijd tegen de conservatieven, in antwoord op hun overrompelende houding, dus aangeno men. Een bericht heeft gemeld, dat de ex-pre- mier hersteld is en een ïftoote betooging in ’t Londensche operagebouw toe zal spreken. Men kan er staat op maken, dat hij menig hartig woordje zi’ spreken en de conservatieven danig herstel, die Dtnsdagmorgeék in het f^tsdeparte-1 tie, noch der regeering verborgen zouden kun- ment van financiën zal worden gehouden, de' Duitsche kolenleveringen aan de geallieerden worden behandeld. Aan de besprekingen zullen ook vertegenwoordigers der mijnindustrie deel nemen. Daar de commissie van herstel volko men bereid is, met de uiteenzettingen van Duit sche zijde inzake de schadevergoedingskolen re kening te houden, hoopt het blad, dat een over- - eenkomst zal worden getroffen, die Duitsch* land’s behoeften in overweging neemt. BerlIjn, 4 Nov. (W. B.) De finandeele des kundigen arbeiden, volgens de B. Z. am M., he den en morgen heel den dag aan hun rapport, lag zullen uitbrengen, om nog den- zelfden avond Berlijn te verlaten. Het plan van den Amerikaansrhen deskundige prof. Jenks j vormt nog steeds het voornaamste onderwerp der discussie. Parijs, 4 Nov. (V. D.). Volgens een be- richt van de Petit Parisien uit Washington heeft president Harding den Franschen gezant Jusse- rand medegedeeld, dat d® regeering der Ver- eenigde Staten’in principe bereid is aan de con ferentie te Brussel over de schadevergoedings- kwestie deel te nemen. De taak van den Ame- rikaanschen vertegenwoordiger ter conferentie 1 zal niet tot die van „toeschouwer" beperkt blij ven. Als voorwaarde voor de Welneming ver langen de Vereenigde Staten, dat de kwestie der intergeallieerde schulden niet zal worden behan deld. Volgens een nader telegram staat president Hardipg (en opzichte van de intergeallieerde ver plichtingen op het volgende standpuntEuropa moet eerst in zijh eigen huis orde brengen, voor- dat zij zich tot annuleering der Amerikaansche vorderingen tot de Vereenigde Staten wendt. Harding meent, dat de Vereenigde Staten ïul- len deelnemen aan een conferentie, die zich zou bezig houden met het i» evenwicht brengen der begroetingen der Bmopeesche staten. Een der- gelfjke conferentie zoiueerst een einde kunnen -w»ni isiiw toestand, waarin -pa verkeert. In dc1**»-- kwestie der mrWW*»/-n«T* verplichtingen ten op zichte van Amerika aan de beurt Onderhandclingen met Litauen. Berlljn,4Nov. (W. B.) De Lltausche dele gatie voor de Duitsch-Litausche verrekenings- en economische onderhandelingen is onder lei ding van den gezant te Rome, Schaulitz, te Ber lijn aangekomen. De onderhandelingen zullen Maandag beginnen. Von Knilltng Beiersch premier. Berl ij n, 4 Nov. (W. B.) Naar de bladen uit München vernemen, heeft de Beiersche volks partij heden aan de beide andere coalitiepartijen voorgesteld Von Knilling tot minister-president te kiezen. Aangezien de beide andere partijen daar geen bezwaar tegen hadden, zal Von Knil ling gekozen worden. De Beiersche Putsch-geruchten. München, 4 Nov. (W. B.). Omtrent de berichten, die in de pers van Beieren en elders de ronde deden, als zou in Beieren en in Mün chen een Putsch worden beraamd, stelt de Kor- Er bestaat een goedheid dio afstoot, een boosheid die aantrekt. OVERZICHT. Op 1 November, Woensdag j.l., hebben in ^eel Engeland en Wales de gemeenteraadsver kiezingen plaats gehad. Zij zijn uitgeloopen op >en verpletterende nederlaag der Labour Partij, he bijna overal op een wijze als eigenlijk niet was verwacht, veeren heeft moeten laten. Het aantal districten, waar de arbeiders de meerder- keid hebben behouden, kan men aftellen op de vingers van ééne hand. Ter illustratie van den iwnvang der Labottr-nederlaag kan worden ver meld, dat de arbeiders van 28 Londensche ge meenteraden thans drie honderd zetels minder bebben dan vroeger. Ofschoon men met betrek- Idng tot de voor de deur staande parlements- Verkiezingen _uit de resultaten der gemeente raadsverkiezingen maar niet zonder meer kan concludeeren, dat de uitslag der verkiezingen voor 't parlement een eender beeld te aan schouwen zal geven als die def ‘gemeenteraads- veikiezingen, omdat de wijze van stemmen niet 'dezelfde is, geven de door de verschillende par ijen behaalde zetels niettemin te denken. De gezindheid van 't Engelsche volk, die is geble ken uit het resultaat der gemeenteraadsverkie zingen, zal stellig mede worden weerspiegeld, aj moge het niet in zoo’n hevige mate zijn, in die voor het parlement. Tusschen den tijd, dat Lloyd George ten val werd gebracht en opgevolgd werd door Bonar Uw en het oogenblik der verkiezingen ligt niet een al te groote periodede verkiezingscam pagne, door den korten tijd van voorberei- iing, is er slechts te intenser en levendiger •oor geworden. Toen de verkiezingstrijd nauw- Ijks was begonnen, werd op omzichtige wijze loot Lloyd George getracht het contact met rechts- te handhaven. Conservatieve staatslieden •k Chamberlain, Horne en Birkenhead, Lloyd 0ok Bonar Law en de zijnen waren niet onge negen dit contact-zoeken te beantwoorden, waarschijnlijk omdat zij nog hun eigen sterk».* met kenden en evenmin wisten, in hoever zij den Steun zouden kunnen ontbeten der gematigde libel alen, aan wier hoofd een persoonlijkheid als Lloyd George stond. Het gevolg van Lloyd George’s houding was, dat Bonar LaW, de leider ven ’t conservatieve kabinet, dan eok in vele gevallen afzag van het stellen vin Consul utteve tegencandidaten. Maar plotseling is nu dezer dagen roet in het eten gegooid; de tactiek der leiders kon niet de goedkeuring wegdragen der conservatieve par- tij-organisatie. Aan het hoofd hiervan staat sir George Younger, die altijd het felst te keer is gegaan tegen Lloyd George en die ook moet worden beschouwd als de stuwende kracht, die de coalitie uiteen heeft doen vallen. In een brief heeft Younger omtrent de relaties tusschen conservatieven en de gematigde liberalen mee gedeeld, dat tusschen beide partijen geenszins een verkiezingsoverenkomst bestond. Door deze tactiek heeft Sir George Younger het verlangen der conservatieve kiezers naar volkomen onaf- hwkelijkheid wakker geroepen. Hierdoor is vooial de positie moeilijk geworden van de con- •ervatieve vrienden van Lloyd George. Deze zullen nu moeten beslissen. Het schijnt, dat lord Birkenhead nog' aan de zijde van Het viel hem op, hoeveel ordinairder ze nu was. dan toen haar man leefde. Zachtjes was ze de helling weer afgegleden, waar man en dochter haar opgetrokken hadden. Maar misschien had ze zich ook nooit zoo prettig gevoeld als nu. Na het vierde glas werd ze slaperig en scheen het corset haar te benauwen. volgenden keer kom’ je bij mif sou- r-Felix, don kan ik het mij gemakkelijk maken en krijg geen maagpijn na het eten." Hij voelde hoe echt blij ze was, toen hij opstond en haar naar hyis bracht. Ze hadden elkaar niet veel meer te zeggen* en den glans, die nu nog vooi hem over lang voorbije tijden lag. wilde hij behouden. Zoo was hij dan niet meer naar haar toege gaan en bespeurde den eersten tijd een voor een man zonderlinge eenzaamheid, een een zaamheid, die hem zonder kieskeurigheid naar alle plaatsen van vermaak dreef. De landerigheid over dag veranderde ’s avonds in een begeerigheid naar t"J* groote stad hem aan Spoedig verwonderde hij zich er over, weinig ze te Lkd“. N-4-* KJ* J" a Iers de drie of vier stuklt aanspraak mochten malfen en kunstvolle voorstelling, heid van de hoogere kunst ters, die de groote massa een uren beloofden. Was het de schuld de provinde doorgebrachte jaren, was schuld der jaren zelf hij deed geen heid op bij de los in elkaar gezette operettes en de platte kluchten, wier flauw» grappen het publiek deden lachen en die toch alleen oe huizen op normale wijze vulden. Verveeld verliet hij de .voorstelling nog voor het laatste bedrijf, slenterde ds Straat door, die -- ellven hear stempel behouden scheen te heb-logen hoogte, noemde namen, die hii niet ken*’rijke- de algemeens verkiez ngen en na vandü len geen nieuwe candidaten meer kunnen wor* den aangenomen. Een candidaatstelling, dis eenige verrassing bracht, was die van "Devlln, den bekenden lerschen nationalist te Liverpool tegen Leslie Scott, den vroegeicn conservatie* ven procurcur-generaab Van de leden van het oude parlement, die opnieuw candidaaf zijn gesteld, hadden 37 con* servatieven, 7 nationaal-liberalcn, 5 onafhanke lijke liberalen. 3 arbeidersafgevaardigden en 1 nationalist tot drie uur hedmnamiddag nog <een legencandidaat. Lloyd George en Dowlas Hogg, de nieuwe procureur-genernal, zullen herkozen worden, daar er geen icgencandidaat !is gesteld. Naar de draadlooze fitnst meldt, heeft de candidaatstelling Zaterdag door het geheels land plaats gehad. De candidaten zijn als volgt ondei verdeeld t conservatieven 015, arbeiders partij 414, onafhankelijk-liberalvn 325, natio- naal4ibemlen 190 In één of twee plaatsen, u.a. in het district Manchester, waar de Manchester Guaidinan invloed heeft uitgeoefend, is ^en vereenlglng vnn onafhankelijke en nationasl-li* beralen tot stand gekomen. Londen, 5 Nov. (V. D.). De csndidaab stelling, welke gisteren plaats had voor de aanstaande algemcene verkiezingen, braqht wei nig verrassingen. Het aantal leden, die zonder oppositie verkozen werden, bedroeg 59, waai* van 42 conservatieve aanhangers van Bont* Law, Londen, 5 Nov. (V. D.) Gisteren zijn zooveel politieke redevoeringen gehouden als nooit te voren. De leiders van alle partijen hirkkii redevoeringen. Bonar Law, Lloyd Geoige, Austin Chamberlain, lord Birkenhea<L .lord Grey, Asquith lord Derby en Thomas. Een rede van Bonar Law. I Londen, 4 Nov. (R.). Boner Law, die he* Botslngen^eSl m&UieetMie M ‘I» he* oude minuiterie ten achtvr sow euauge over d* b«nwls*Aiifc« p«Uti«lr ash co U(J, da I de moeilijkheden, die uuatbij woiJea ondervonden, zeer groot zijn. Vnn de aanstaan. Je conferentie voor den vrede in het Nabijs Oosten hing z.t. do vrede en do rust op des Balkan en het voorkomen van anbeschi ijfhjks ellende af. D» premier had evenwel alle hooR dat men zou slagen, maar mm kon volgens hem alleen succes bereiken, ind en men een sa menwerking met Frankrijk es Italië tot een der fundame .teeie beginselen der Br.'tsche politi' il zou malen. Deze drie landen moesten begrij pen, dat zij moeten samenwerken, omdat anders m Êuiopa een cliaos zou ontstaan. Voorts lie* de premier doorschemeien, dat de leiding van de Briische buitenlandschn poU« Hek in handen van Lord Curzon zou leggen den nun, die zich naar hi| zeide ultmtrn» tend van die taak zou kwijten Hij was vol ven gouwen, dat de conservatieve partij bij de a.a vcikiezingen een groote meerderheid zou ver» j ki ijgen. en van wier beteekenfci op de kunstmarkt re, hoe het gedaan we-d Maar de een verfeb hij nooit een idèe had gehad. De ouderen de het van dén ander. En als F lix Frenk niet meenden: „U moest zorgen op het programma I geweten had van wien er gesproken weid, had van onze philharmonische concerten te ko- hij kunnen gelooven. det men hem Yoover ge* men!” sch'rdenissen vertelde. Want het was de lacben- En nieuwe namen klonken, die nla schild- de verheerlijking van woordbreuk, leugen, om- wachten deuren on wegen versperden, die tot kooping en platte gemeenheid. lin nog meer het doel leidden. De jongen haalde de schou- van walging vervuld, nog eenzniner, dan na ders op Philhnimonie, bélachelijk! Het beste zijn nachtelijke zwerftochh n door het Ber tin- was, zichzelf aan het hoofd van een orkest te sche boemelkwartier, keerde hij naar zijn lichte, plaatsen, zijn eigen werken tot het publiek te - - ..of men vertrouwde zich toe aan een jong, opkomend dirigent En dan vielen .cijfers van gemaakte bereke ningen; vergeeld en met zoo omgebogen hoek je» lagen ze onder presse papier, werden te voorschijn gehaald, nogmaals nare-ekend. 52 Élke maand komt Pieps eens bij mij koffie drinken Ze keek hem plotseling aan, glimlachte, zoo- •Is ze als jonge chorisfe misschien gelachen nfld, als ze een collega gelegenheid gaf tot een tendezvous met een vriendin van haar. «Wil je ook op de koffie komen, Felixje, als Keps er isT’ Hij bedankte snel, wendde druk werk voor, ja, je hebt gelijk, ze is ook niets mooi •neer, Pieps niet, ze maakt zich veel te druk •net weldadigheid. „De brillantett maken ook •det gelukkig, als men geen kind heeft.... en •en man, die haar vader kon zijnl" Ze schrok een beetje, omdat ze zoo ver ge- faan was. -Maar daartegen moet ik zeggen: „Mijn •naandgeld, dat krijgt ik stipt van de bank. Wat' •Orïen zijn, weet ik niet meer, en 's zomers i r€‘zen/ wanneer en waarheen ik wil, en ik ongesteld ben, kan ik alle dokters krfj- <en, dat moet gezegd worden. Alleen dat ik met ^eemde menschen Draten moet, als ik niet al- Graaf von Lerchenfeld. B e r Hj n, 4 N o v. (V. D.). De Beiersche Volks partij besloot het ministerie vnn landbouw ann f von Lerchenfeld aan te bieden. Hiermede is de Beiersche ministercrisis blijkbaar opgelost Voor de noodlijdende kinderen. Berlijn, 4 Nov. (W. B.) De Berlijnsche bla den maken dankbaar melding van de opening ven drie cacao-schenkeriien in het Noorden, Zuidoosten en Oosten der hoofdstad, die op aansporing van den onvermoeid voor de belan gen der noodlijdende Duitsche kinderen werken den Deenschen afgevaardigde Nielsen zijn op gericht. Ongeveer 300 kinderen worden lederen dag in die cacao-schenkerij gevoed. De wijnleveranties aan minister Hennes» Berlijn, 4 Nov. (W. B.) In het proces te gen Hensel, den voormaligen redacteur van do Piciheit betreffende do goedkoope wijnleverin- gen aan minister Hermes, weid beklaagde Hen-- sel veroordeeld tot 10,000 mark boete en de proceskosten. Minister Hermes kreeg de vergun ning het vonnis te puUiceeren. Sneeuwval te Berlijn Berlijn, 4 Nov. (W. B.) Sedert hedenmid dag valt te Berlijn veel sneeuw. DE BRAND IN EEN MOLEN. M n i n z4 N o v. (B. T. A.) In den nacht van I op 2 November heeft een hevige brand ge woed in een molen te Oggersheim nabij Fraiv- kenthal. De bewaker en vijf brandweerlieden werden onder de puinhoopen bedolven. De scha de bedraagt ongeveer 25 millioen mark. BELGIE. DE VERVLAAMSCHING DER ben, alleen aan beweging, glans en kleur ge- 1 wonnen had. En w’lloos volgde hij d«n bree- I den ströom, liep bijna onbewust mee binnen, waar hij menschen zag binnengaan, die even als hij van het toeval op straat verwachtten, waartoe him wil te lui of ©verzadigd was, zelf door zijn keuze te bepalen. En hij leerde ze kennen de stomzinnige uren in localen met de nachtelijke beroemdheden, die dronken mannen en sensatiebeluste vrouwen platte gemeenhe den in sierlijke verzen voorwenden: leerde de- ze beroemdheden zelf kennen in hun leelijke brengen schaamteloosheid en krampachtige pervers!- ',on teit. Hij zag ze weer de van parfum en stof doortrokken zelen, waar dansende vrouwen el kaar omvat hielden, als nuchtere Manaden, en hun leden verwrongen zonder lust in den dans, doch slechts om den wellustige toeschouwers een paar glazen champagne af te be^*len. Hij hoorde het weer, het laatste nachtelijke stomp zinnige gezang aan ongedekte tafels, als vrou wen uit goede kringen geestdriftig een knoeier van een gelegenheidsdichter toejuichen, terwijl de echtgenoot zich amuseerde met de aan de zelfde tafel zittende cocotte, die dikwijls meer terughouding vertoonde dan de dames. Nog leeger, nog cynischer leek hem het heele gedoe dan vroeger, toen de overmoed ^cr jeugd hem er heen gedreven had en later de doffe wanhoop. Hij maakte visites bij de leiders In de muzi kale wereld. Men ontving hem beleefd, met lichte verwondering in den Mik.... Een sym fonie van hem was opgevoerd?Zoo, zoo andere zonder belangstelling over heen. Ze tcl- keeren om hun succes niet meër. ze I spraken slechl* van praktische omzet‘ng in’,..., geld, van afgesloten Contracten, noemden ge- j ken. tullen van duizelingwekkende en ten deele ge-| gehad. De ouderen de het geweten hij miuicp ({Ciwven. qni mwi. sch’rdenissen sêrtelde. Want het als schild- de verheerlijking van woordbreuk, i' rden, die tot j kooping en j-latte gemeenheid. En - Is da schou-1 van walging vervuld, nr~ op Philhnimonie, bélachelijk! Het boste zijn nachtelijke zwerftócl -Ix-k-ot» ..m K.* wm. ..n nrtrac» 1 mooie kamer in het sanatorium terug en duw de den stapel beschreven muzkk papier met tegenzin, van zich af. Urenlang kon hij, nóg met hoed en jas aan, In zijn stoel liggen en voor zich heen Buiten, tot uit de warreling van al die woeste en vuile beel den plotseling twee straler.de bruine oogen voor en een beetje b’.’.' eid weer in zijn ziel kwam, een vonkje hoop, dat een flinke kléine hand zich in de zijne zou leggen en een heldeie stem vragen: Hebt u wat nieuws ge* Bchr< ven? zullen we niet weer eens een beetje mn’I-dt maken?" Maar wat waren die korte, blij’e oogenblik- ken, tegen de eenzaamheid der dn '?n, d- „..l- naar huls.... Het plezier aan het F> v u dat all-s belacheMik, binr.-n de hoojMfat* Boen lijke grensen! HIJ huJ t.'hoop*. In Berlijn een uitgever to vinden, om zijn symphonic te loten drukken. Du zoo vera’hte wijze van zelf uitgeven had hie® evenwel slechts een anderen vorm. Het was een aanoienlijke som, die hij er voor moest opbrenui weten te maken en dat daarom niet meetelde. gen, en hij wist niet, hoe hij er aan zou komen^ Hü sprak er van ziln liederen relt wit t® r®" ven, en nu was' zijn vonnis voltrok- iken- V XX De heeicn woonden allen als von»!®’', hadden vrouwen en zweden lat'end over de wü- Hij slechts bedacht was op zijn eigen oordeel in den wel^ een geschikt uit te buiten voorwerp zag. de menschen. Het woord was in miscrediet geraakt. Wat betaald werd, was kunst, niet s •'schapen werd. Het oogenblik van zijn hoog ten levens- trots. de opvoering van zijn sympnonie, werd fonie van hem was opgevoerdt.400, zooj nut den naam van cm gelukkig toéval bestem- wat hem belangrijk toescheen, daar gleden de pdd, waarvan hij niet het juiste gebruik had ziln liederen relt wit t® Y®"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1