röcts K RUKKtK IWH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTREUHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. <L U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit Bnmmsr bestaat uit 2 bladen- EERSTE BLAD. BUITENLAND. rt FEUILLETON. 61. Jaargang In den Maalstroom y. te WaMWüwy nr. van. van 'an Singapore an Melbourne Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen tft Antwerpen van Ingezonden Modedeelingon. iteit erboven ianbod, lager 82 (Tel.) dat weet u rvo’.gd). (Wordt Java, paa. 4 te WalfhWmy i naar Java, arr, Memel, horshavn. van 8 November! meest zwaar be* elijk nog regen* temperatuur. de van ont" Constantinopel wordt ronden en !n dat de hou- eallieerde militaire op te heffen, maar ■p te maken; hét ig aan de regee- t. vóór da plaataing te zün. iwgom. wen, zondéï laak verliest) nder P.K.’Ï eerlijk, daa rnerloht. morgen van: Ot LEVERS ZEEP MI VLAAHOinüEM 'tdbnhdnien vdnTwlnken3utilght2*e» 3841 iBAAK ent«. i Londen naar Vi 3. j. te New-Tork van’ klein haar 8327 120 den ïeniging ’REKEN”. Veertiendaa^soh Blad voor do Huishouding. n n Prijs per kwaïtnn! Ir. p. pest. 1 1 O PW* Men kan rich abonnreion b\j der Boekhandel of by de ÜHgeveni A. UK IN KM Al A ZOOI'. GOUDA. Op een Wolff, is het stelen Dadelijk daat de deur, een 1 JrProbeer LIFE6U0/ ■'••tK EEN WEEK 1 en zie welk een verbete. ring het maakt in Uw huid in dien korten tijd Zuzi're. ongebleekte palmolie geeft ÜFEBUOX de roode kleur A >90; idem 2e srt 36—48; idem 2« 90—2.90; kroteni 12.70-22.70 alles >rt I.2O—4.4O j roode kool 3.50 -5idem groena 4.105.10; boe* r 100 stuks peen f 7—15selderin 0.10-2.10; prej eieren I7.2O-* in Hundebehle, van Colombo naai, am. van Rotterdam! I ADVKRTKNTIKPRUKi uk Gouda «n omstreken (imboorenda tot dea twsorgkrmglf 16 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den baxnrgkring) 1—ft regels 1.55, eike regel meer 0.30. Advcrtentiën in hot Zaterdagnnmmer 20 bijslag op den prya. Idefdadigheids-advertentifin do helft: van den pr(ja INGEZONDEN MEDEDEEMNGEN: 1—4 regels ƒ2.08, elke regel meer IMO. «D de voorpagina 60 hsoger. Gewone ndvertentien en ingezonden mededeel ingen hfl contract tot «eer gcredareer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuatschenkomrt van rollede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten an moeten daags aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd t 60UD8CHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.00, per week 22 cent, overal waar da bezorging per loopar geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bÖ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82j Redactie Tel 645. den adem£ in ue spijst aal van op, i pakje P.K. ooit ENGELAND. Het nieuwe kabinet. Londen, 7 N o v. (N. T. A.). Do koning heeft heden de benoeming van de 16 ministers bekrachtigd, die het nieuwe kabinet zullen vor men. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. Lloyd George aan het woord. Londen, 7 Nov. (N. T. A.) Lloyd George heeft vandaag gesproken voor1 de kiezers te Newcastle, waarbij hij zijn houding en die van de rationhal-libernlcn tegenover de nieuwe re- georing omschreef. Hij zeide, dat hij uit de on- deiviinding van de laatste zes jaar, in de hooge I positie, die hij had bekleed, opgedaan, wist, hoe- gioot de moeilijkheden waren. Frankrijk en Ita lië hebben verschillende ministerial sinds den oorlog gehad en Duitschland ook. Dat is een upoi.bura: MEINDHP’MlC a - am SNCBK. van Singapore Bonar Law aan 't woord. Londen, 7 Nov. (R.) Bonar Lnw voerde ia Londen het woord en zeide, dat de hiitiek op zijn politiek, die met het slapen-gaan gei ijk staat, hem niej in het minst zal coca afwijken van datgene, wat z. i. het land noodig heeft. Hij ontkende, dat de regeering renig voorna* men heeft cm den vakveieenigim ca een poll- ticke aelie te weigeren. Dc regeering droomt er niet van om de eerste drie, vier zittingen do groote constitutioneele kwestie betreffende positie van het Hoogerhuis op te werpen, maar de regeoring moet vrij zijn om de kwestie te behandelen, wanneer zich een ge chikte gele* genheid voordoet. Ten opzichte der tariefhervormirg zeide Bo- nar Law, dat het nieuwe parlement geen funda» menteele wijzigingen in het fiscale stelsel zal brengen, daar hij van oordeel is, dat ingrijpen de veranderingen op het oogenblik slecht zijn. Hij voegde er aan toeIk twijfel er niet aan of wij zullen aan het einde der verkiezing do meerderheid hebben. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. Een tweede betaling op 15 November. Draadloos wordt d d. 7 Nov, gemeld uit Lon den Hef juiste bedrag, dat op 15 Nov. a.s., door do Britsche regeering aan de regeering aan do Ver. St. moet worden betaald als rente op do Britsche schuld, kan niet definitief worden vast gesteld, alvorens de Britsche commissie tot be* laadslnging over deze kwestie te Washington is aangekomen. In verband met het onvermijdelij ke uitstel van het vertrek dezer commissie is thans echter instructie gegeven om aan de re- geeiing der Ver. St. op 15 Nov. a.s. opnieuw vijftig milliocn dollar uit te betalen. Ann do Ver. Sl. wordt verzocht dit bedrag te aanvnarJ den op rekening van de schuld, terwijl do juisto aanwending er van geregeld zal kunnen worden door de regeering der Ver. St. en de Britsche commissie, zoodra deze te Washington zal zijn aangekomen. Me». ber. Binnen^ in de puike kwali* flauw gestemd ert [2.25-/12.50, uit* betaald. Overigen* 12. 10 tot 10.50. 10.50-/ n. tot 12. eranderd, 19 tot ben De keuze van dert premier in Beieren. München, 7 Nog. (W.B.) De eerstvolgen de openbare zitting vnn den Beierschen Land dag is op 8 Nov. VAResteld. Op de agenda staat o.m. de keuze var. den minister-president. De broodvoorziening. B e r 1 ij nr 7 Nov. (W. B.). In een fiedenoch- tend gehouden algemeen? vergadering van den Landwirtschaftsrat voo^ het rijk heeft staatsse cretaris Heinrichi van het rijksministerie voor voedselvoorziening zich over den tegenwoordi- gen toestand uitgeleienin verband met de broodvoorziening van do bevolking moet er op worden gewezen, dat van de verplichte leverin- gen, die het vorige jaak tot einde Oct. 1.14 mil- •ioen ton beliepen, dit jaar nog slechts 400.000 ton is binnengekomen. p De salarissen der ambtenaren. B e r I ij n, 7 Nov,’ (W.B.) De contrölecom- missie uit den Rijksdag heeft met algemeene stemmen de door de regeering voorgestelde verhooging der anuèBnaarssalarissen goedge keurd. -- rofossor op gezet heeft. Witz des Schicksals.” De criminaliteit. der Berlijnsche postkantoren, meldt een hoofdpostconducteur betrapt op van buitenlandsche brieven, die naar hij vermoedde geldbedragen bevatten. De schul dige kreeg bij de ontdekking een zenuwtoeval, zoadat hij nog niet kon worden verhoord. In zijn woning vond men voor 600.000 mark aan Duitsch en vreemd geld. kind. Hij had haar zijden hear wi’’en streolen en haar steeds aar,zien, met het gevoel van I Roman van OLGA WOHLBRUCK. Geautoriseerde vertaling vnn Mevrouw Wesselink—van Rossum. Twee stoomschepen Qve? tijd. Hamburg, 7 Nov. (W. B.). De Duitsche stoomschepen Herbert Saul>er en Hermann Sau- bei, die de afgeloopen vzeek van Engelsche ha vens naar Hamburg zijn vertrokken, zijn nog niét binnengekomen. Gevaar bestaat, dat deze beide schepen, die elk een equipage van 29 koppen hebben en een draadloozo installatie aan boord hebben, tijdens de jongste hevige stormen vergaan zijn. FRANKRIJK. Het vrouwenkiesrecht. P a r ij s7 N o v. (B. T. A.) De ministerraad heeft zich bezig gehouden met de kwestie van^ het vrouwenkiesrecht. Men gelooft, dat de re* geering voor uitbreiding is van het stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen tot die vrou wen, die het recht hebben tot raadslid te worden gekozen. De oorlogsweduwen zouden dit recht ook krijgen. Zwijgend reden ze door den macht. Otto onomwonden Graebner had zijn arm om Susanne gelegd e» ze scheen te slapen. Nieuw papieren geld. Het Acht Uhr Abendblatf verneemt, dat bin nenkort nieuwe biljetten van 50.000 mark zul len worden uitgegeven, terwijl die van 500 en 1000 mark sterk zullen worden vermeerderd. Dageiyks wordt voor een bedrag van 11 a 12 milliard aan nieuw bankpapier in omloop ge bracht. Vervaardiging van volsch bankpapier op groote schaal. De N. Berl. Mittagztg. meldt blijkens Wolff Het onderzoek der „valschgeldaffdeeling” van de Rijksbank, dat Zqterdag heeft geleid tot de ontdekking van een groote fabriek van vahch geld in de Oranienskasse, heeft uitgewezen, dat een groot deel van fltet valsche geld buiten Ber lijn in omloop werdfgebracht. Van de renbanen te Maagdenburg Hannover worden groote hoeveelheden valsche 500-markbiljetten toege zonden, die bij de totalisators waren betaald. Men vermoedt, dat zij door den in het begin van October gearresteerden koopman Paul Sichel daarheen waren gebracht Het grootste’ deel van het bankpapier kon reeds in beslag worden genomen. Het totaal bedrag is buiten gewoon hoog. Naar de andere schuldigen wordt gezocht. Prof. Brunner straft zichzelf. De Berlijnsche censor, prof. Brunner, wereld vermaard door zijn fijn gevoel voor pornogra fische nuances en die o. a. in het „Reigen”- proces zijn belangrijke rol speelde, legt zijn offi cieel ambt als xedelijkheidsdictetor neer. Kan daartoe het feit bijgedragen hebben, vraagt het Berl. Tglt., dat men te Frankfort een werk van den professor op de lijstvoor „schundlitcratur" g „Das ware ein V I ”1MLluwl een sterke, beschermende teederheid. En toen de oogleden haar zwaar werden en ze door de lucht en den wijn en misschien ook door allerlei heimelijke soote dreomen, licht bedwelmd en een bee je onzeker tusschen hem en haar man liep, had hij haar ah ren meisje In zijn armen willen nemen om behoedzaam naar de nuto te dragen en haar moede hoofdjo zorgvol te steunen. Terwijl Otto Graebner ren oogenblik ach terbleef, om ren nieuwe sigaret aan te steken en hij haar in de auto hielp, raakte haar wang bijna de zijne, en ze fluisterde zacht en nh in een gelukkitren droom„U is dus altijd nog mijn vriend?" „Altijd, kleine Susel, altijd, toch r Zwijgend reden DU’TSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 7 Nov. (V. D. Draadloos). De door de rijksregeering geformuleerde uitvoerige voor stellen zullen nog heden aan de partijleiders korden medegedeeld en morgen aan de C. v. H. worden overhandigd. Berlijn, 7 Nov. (W. B.) Volgens de Bör- senkurier zijn de onderhandelingen met de com missie van herstel nopens de Duitsche kolenle veranties hedenmiddag beëindigd. De commissie bepaalde zich tot het in ontvangst nemen van inlichtingen der Duitsche deskundigen inzake den toestand van de Duitsche kolenproductie. Besluiten werden niet genomen. De stabilisaitie der mark. Berlijn, 7 Nov. (W. B.) De Berl. Zeitung am Mittag schrijft, dat het rijksministerie heden voormiddag reeds om tien uur in zitting is ge- goan. Hedenmiddag om twaalf uur houden de buitenlandsche financieele deskundigen hun laatste zitting om het protocol betreffende de besluiten in definitiëven 'Vorm op zal in den loop van den namiddag ring worden overhandigd. DE FRANSCHE BEZETTING VAN HET RIJNLAND. Een verklaring van Poincaré. Par ij s, 7 Nov. (Havas). Bij de begrootings- debatten in de Kamer verklaarde Loucheur, het eigenlijke terrein der besprekingen verlatende, dat Frankrijk, ook al moet het er op bedacht zijn betaald te worden, daarbij evenmin de kwestie van zijn veiligheid uit het oog moet verliezen. Spreker wees daarom op de noodzakelijkheid van een Rijnland onder militair toezicht. Hij wilde nooit herhaald zien, hetgeen in 1914 ge beurd was. Indien Frankrijk ook al milliarden verliest, vrede moet het ten minste hebben. Poincaré viel hier den spreker in de rede door te verklaren, dat dit kan geschieden volgens het verdrag van Versailles zelf, hetwelk bepaalt, dat pas wanneer Duitschland aan ziin verplichtingen heeft voldaan, de linker-Rijnoever ontruimd be hoeft te worden. Deze zijn niet vervuld en dat zal nog lang duren ook. Zoolang zij het echter niet zijn, zal de Fransche regeering de bezetting handhaven. De vorige regeeringen hebben dit verklaard en ik herhaal hetZoolang het vredes verdrag niet is uitgevoerd, zal Frankrijk de be zetting handhaven. (Toejuichingen van alle zij den, behalve van de communisten). maatstaf voor do onrust in de wereld en v de moeilijkheid van het behandelen van den toe stand. Sj was er min of meer verwonderd over,, dat nu zes juren alleen Engeland het had kunnen stellen zonder eer.ige verandering van de ree geerig, welke ook. „Daarom zal er, voor zoover mij betreft, geen onwelwillende kritiek worden uitgroeiend cm geen partijdige oppositie gevoerd. Ik zal mijn beat doen het land uit zijn moeilijkheden te hel* pflt. Dc ondervinding, die ik heb opgedaan, is ter beschikking van den staat, zoolang ondhoid en kracht mij gegeven zijn.” Lloyd George, die in Newcastle hel woord heeft gevoerd, verklaarde, dat hem den toot^ die de nieuwe regeering heeft aangcheven en die er ren van matheid is, niet aanstaat; ook hield hij niet van het denkbeeld eencr regee* ring, die „moe geboren is”. Inzake het nabije Oosten zeide Lloyd George „Do Turken zeggen: Wij waren bevrijd va» dit heerschap en kijk nu cens naar de nieuwe rcgeeringl De Turken komen tot de conclusie, dat het thans de tijd voor een nieuwe poging is. Indien de Britsche regeering de Britsche vlag hoog houdt, zullen mijn vrienden en ik van heeler harte achter hoar stoer., moer wannere zij de vlag laat neerhangen, zullen wij tegen haar zijn.” 54 Felix Frank begreep het niet dadelijk. pHoezoo grid toevertrouwen? En waarheen?* Mister Jack rookte behaaglijk voor zich heen. Hier was toch niet altijd wat te verdienen. Dar Teisd- Scl.öppke eenvoudig’ naar I- tear Keulen en wedde voor zijn klantcr. „l ancy u die man heeft somtijd* twin- tip- en dertig ’u’zend mark in zijn portefeuille ®Is hij ergens heenrelst en komt met een kwart- mi’1 oen terug. En wat die verdient! Niet ■Heen tien percent, zooals de bookmakers, oh *J° Telkens mede inzet van vijlt g, hon derd, tweehonderd mark. SomeMmcs heeft hij ’oor zich alleen, vijfhonderd mark er op staan. Reien nu maar uit, wat dat geeft als hij een o—u- Bta.coup weet, het paard Suddenly vierhonderd uit zijn kringen hier geweest ’oor tien geeft. Ik heb Schöppke nog gekend, •oen hij een onbeduidend mannetje was, zoo'n •chnjverlje bij den bookmaker, dat is nog niet “og geleden.^ Toen heeft hij met twee anderen terrengedaap. Maar dat waren schurken, die «ebben met leelijke streken gewerkt en zijn de “st ingevlo'-en, Schöppke is een gentleman, ®en heeft men niets kunnen verwijten, nooit. Hij onderdrukte excuus. f( „Het is zoo drukkend heet, vindt u niet Otto Graebner veegde zich over het klamme voorhoofd. Hij had al acht uur les achter zich, d*rtijd in de witte stille kamer vnn hat zieke zijn boord lag slap en verdrukt, zijn oogen brandden, maar toch ging hij behaaglijk verder: Daarom is Mister Schöppke mijn vriend als Schöppke zegtdeze paard is good, dan is het good I Ook de beste paard kan wel eens een mistake zijn. En er zijn ook jockey’s die lammelingen zijn en niets uitlaten of het ver keerd zeggen. Daar kan de fatsoenlijkste man niets maken." Maar de meesten als ze zoo recht tipsy zijn en money reuken, laten zich de wurmen uit den neus halen f" Felix Frank keek om zich heen, hij wilde be talen en wachtte op Schöppke, om afscheid te nemen, maar Mister Jack maakte een afwerend gebaar. Schöppke is nu bij de jockeys.Altijd busi ness, never mind. Ik zal hem van u groeten. Komt u morgen in Karlshorst Daar zal hij ze ker de beste tips hebben I U moet altijd maar flink wagenI Good bye, Mister Frank.... het wns me heel aangenaam. erdienen. Dan De kleine stond niet eens op om afscheid te Hamburg ol1 nemen. Hij zat behaaglijk achterover geleund en reikte hem do hand toe over zijn schouder. Van het publiek was er nog bijna niemand. Slechts bedienden, staljongens, trainers en joc keys hier en daar verspreid tusschen de stallen en de weegschaal. Vreedzaam en druk pratend leunde Schöppke tegen een plank, voor hem stond de kellner, die hem lammeling genoemd had. Felix Frank nam even zijn hoed af. Als hij met een gelijkdenkenden vriend, met bekenden <r»wAAst was, hij zou over de heele «pisdde met Sdtdppke en Mwter Jack gelachen en er niet verder over nagedacht heb- ben. Maar de gedachten, dte telkens kwamen over al wat hij gezien en gehoord had, brachten hem in de war, des te meer, daar hij een aantal hon- derdmark biljette» mee naar huis bracht, die hij voor een Daar uur nor niet gehad had en die Houdt aanteekening van de zoogenaamde waarheden door vrienden verkond’gd en leest dan later hoe zij zich tegenspreken. CARMEN SÏLVA. OVERZICHT. Wij gaven gisteren in ons overzicht een uit voerige uiteenzetting van de ontwikkeling der situatie in het nabije Oosten opnieuw is een cri sis ontstaan en hoe de toestand zich zal ont wikkelen, valt alsnog moeilijk te vóórspellen. ]Wat wel blijkt, is, dat de Turken een zeer hoo ien toon hebben aangeslagen. Ook blijkt een •enclere zelfbewustheid uit de Turksche deside rata, die bekend geworden zijn mef betrekking tot de a.s. conferentie van Lausanne, die en pussant opgemerkf waarschijnlijk door de recente gebeurtenissen in Turkije zal worden uit- gosteld er. dus niet op 13 Nov, zal bijeenkomen. Ismet posja heeft n>L ven de Nationale Verga dering van Angora opdracht gekregen te Lou- lanne godai.n te krijgen, dat do grenzen van Turkije wordm vastgesteld volgens 't nationale pad, Griekenland den Turken een schadeloos stelling betaalt, de capitulaties worden opgehe- ten, de grenzen van frak worden gewijzigd en dat Turkije een volledige onafhankelijkheid er langt in financieel, economisch cn politiek op- »*cht. De geallieerden zijn ondertusschen slecht te spreken over de Kemalistische eischen. Niet al leen weigeren zij de interget bezetting van Constantinopel c. Zij schijneh evenmin geneigd te zijn te voldoen aan den eisch der Turken, dat de oorlogssche pen van alle nationaliteiten vergunning moeten .Vragen om de zeeëngten binnen te varen. Hun Weigering wordt gemotiveerd met een verwij ting naar de wapenstilstandsclausulcs, Vooral de Engelsche pers gaat nog al te keer en bijna alle binden hebben het druk over Turksche schending van de overeenkomst Moedania. De Kemalistische eisch inzake de miming van de zóne van 'door hen gewoonweg ridicuul gev< ‘dit verband wordt eraan herinnerd, aai ue nou- ding van Angora zoowel indruischf tegen den tnhoud der Parijsche nota van 23 September, sis onvereenigbaar is met hetgeen de conventie van Moedania behelst. Daarom wordt dan ook do raad gegeven de orde te handhaven in de Streken, die de gealieerden bezetten volgens het .wapenstilstandsverdrag van 1918 en waarvan de flenzen te Moedania werden vastgesteld. Natuurlijk houdt de pers zich evenzeer bezig met do „revolutionaire" maatregelen der Ango- ra-regeering met betrekking tot het sultanaat. En vooral wordt gewezen op den grooten in- Bruli, die de scheiding tusschen de wereldlijke macht en t godsdienstig gezag des sultans heeft gemaakt cp de Mohammedaansche wereld. Voor al in Iftdië en Egypte zou de ontstemming zeer groot zijn wegens het opdoeken der Ottomaan- tche tradities door de moderne nationalistische Turken en mef nadruk wijst de Britsche pers op den ernst van het feit, dat de Kemalisten tie vanhet kalifaat uitgaande Ottomaansche soevereiniteit hebben aangerand. M^f heimelijke Vreugde en den wensch, die misschien de va der d“r gedachte is, wordt natuurlijk niet ver- Strimd de opmerking te maken, dat Kemal’s piestige door zijn handelwijze danig geschokt zal worden, in die kringen, welke door de over winning van Kemal den indruk hadden gekre gen, dat een nieuw kampioen voor den Islam was opgestaan, die de glorie van *t kalifaat zou doen herleven. Men zietde Britsche pers is op zeer sentimenteele wijze bezorgd voor het intact-blij- ven der kalifaats-traditic. Hoe onmiddels de vork precies in den steel zif met betrekking tot hef aftreden van den sul tan, is uif de elkaar tegensprekende berichten niet duidelijk. Ook overigens krijgt men van de siutatie in Constantinopel een verwarden indruk. Terwijl sommige berichten de geruchten omtrent gevechten tegenspreken, wordt in andere gewag gemaakt van strijd in de Constantinopelsche straten. Wij zullen afwachten, of nadere berich ten ons doeltreffender inlichten. hij voor de eerste maal nietaan de grootmoe digheid van zijn vrouw te danken had De blinden werden juist gesloten, toen zijn auto van dnn Kaiserdamm naar de Bismnrk- strasze suisde. Hij liet voor ren bloemwinkel stilhouden, voor welks winkelraam juist lang zaam de jalousie naar beneden begon te zakken. Als ging het om zijn leven, zoo snel en drin gend verlangde hij den grooten ruiker roode rozen, die vanaf de uitstalling zijn blik ge rof- fen had. En toen, betaalde hij lachend den schan dalig hoogen prijs, omdat hij zich voorstelde ho© verheugd een paar groote bruine oogen hem zouden tegenstralen, hoe genietend een zacht rozig gezichtje zich tegen het geurige, stralende roode zou nanleggen. En deze voorstelling was voor hem als een reinigend bed. Misschien zou Otto Graebner verwonderd zijn, dat hij vandaag zoo plotseling en zoo laat opdook, dan kon hij immers zeggen, dnt hij gekomen was, om hen beiden af te halen voor een café, of om vóór in den tuin van een restaurant te gaan zitten. Hij had dnt al eens eerder, gedaan, de rige week op een der zoele avonden van vroegen zomer. Om te stikken zoo heet was het in de slechts mat g geluchte klasse geweest en Otto Graeb ner's s em klonk heesch en moe als van wt de verte tot hem, van over den breeden rug van den concertvleugel, die zijn tijd gehad had. „Ziet u, reeds Berlioz zegt in zijn instrument- leer „Berlioz ja Hij onderdrukte een geeuwen en maakte zijn „De Engelsche hoorn is om zoo te zeggen de Alt der Oboe en leeft daardoor." Uit de kamer er naast klonk een zacht geneurie en dit geluid woei als ren frissche bries alle zwaarte uit zijn leden, zoodat hij niet kon begrijpen, dat Graeb ner ergerlijk op de piano sloeg en luid riep: „Ik verzoek dringend om stilte I” jrop stek Susanne haar hoofd om beetje schuldbewust en met ren onderdrukt lachje. „Kan jullie dan werkelijk bij die hitte wer ken r „Nee, dat is onmogelijk," had hij vrijmoedig hekend. en had voorgesteld, uit ie rijden, naar buiten, waar het groen en frisch was, nnar Hubertus, of liever nog naar Hundebehle. Daar zouden ze samen soupeeren en een bowl diin- ken. Otto Graebner bedankte eerst Manr toen had Susanne hem er om gebedeld, en ook hij zelf wilde geen tegenspraak hoorrn, en zoo zaten re dan na een kwartier in ren I gemnkkelijke auto en Susannes oog<*n straal den van blijde, kinderlijke vreugde. En dnarna aten ze aan een klein tafeltje f" vlak bij hc| meer, verweg van w gejoel der andere gasten. Susannes lichte japon stak glanzend af togen den donkeren boomstam, waar ze tegen leun de, en als zo haar hoofd omdraaide blonken haar oogen in het Öcht van den eenzamen Inn- taarn, als lichtende stenen. Hij had hanr dien avond wel bij de hand wil len nemen en mef haar om het meer loopen, als een overmoedige jongen. Hij had hanr, «1 ware het maar voor een kort oor;enblik, geheel alleen voor zich zelf willen hebben, zooals in-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1