I b 1 Lil ter loopen. NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPE1XE, NIEUWER- gERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 15081 Vrijdag 10 November 1922. 61* Jaarpanq ANS FEUILLETON. N 2 lh den Maalstroom d. U., OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. 4—-- kalme stemming, 50. gen.' Uuf l’Aix. 16 Nov. van door: dan over egoïsten inde. over M r.: - «849 44 (Wordt vervolgd). lie: tja lert irendjo eten, mksl •r llchtzinnlgen pgolsmo. rnerioht. morgen van: Roman vart OLGA WOHLBRiiCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. ■*n der late, tot indighe- bank-credietei over de credietl van 10 Novj Z. wind, nevelig iig of geen regen t~ Men oordeelt zachter ovej 1 en wel tilt i 3 en niet Iden. or. ar. 4749 cent pe» t GOUDSCHE C01WT. ZATER. »m 2e soort 7—i 612 Sinjeurert 711West- 50Beurré Claim f 46.50pons- zoet 5.50—9; 5-13Hoom Wildeman 11 Louwtjes 7 50 509 winterjan 6—6.50St Ger- ppelingen 8.50 knolperen 9— Hes per 100 K.G.; 1eieren 15-« Het altijd een paar dagen uitzingen, maar dan iren prijshoudend i Brazilianen in hes rige weken. Nu nam hij haar heide handen in de zijne. „Mevrouw Susel, denk goed na wat u doet. Doet u geen domme dingen Morgen ais u morgei nog evenroo denkt dan’ B. SANDERS Bzw. i 1922. hten. ber 1922. tijen. Handel flatn^ kwel, ƒ56—59; landsche 58-63< lel flauw. Weibote» ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2JB, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging par looper geachiedfc franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA* W onze agenten en loopers, den boekhandel «n de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—4 uus.| Administratie Tel Int 421 Redactie TeL 645. Hif kon het niet verhinderen, dat ze plotse ling haar beide armen om zijn hals sloeg, dat haar wann, vochtig gezicht zich dicht tegen het zijne legde„Is u dan niet irdjn vriend? Wilt u mij dan niet helpen Voelt u dan niet, dat ik hier verga Ik leef immers niet ik adem maar dag na dag gaat voorbij, en met ei ken dag een stukje van mijn leven I Het is zoo armelijk om mij heen om alles wat ik ver lang, wat ik wensch, wordt gelachen of het wordt onderdrukt Omdat ik kinderen heb, mag ik niet meer jong, niet meer vrouw, geen kun stenares meer zijn, niets dan een klein meisje, dat men een zakgeld geeft, om er zich choco lade voor te koopen, of een meld, die voor de kinderen zorgt, kousen stopt, stof afneemt en de tafel dekt Mijn man staat naast mij als een meester, die mij dit toestaat en dat verbiedt, die mij een on geluk verwijt als een misdaad, en verlangens als oppervlakkigheid. En als ik er onder ver stik, dan zal hij zeggen„Jammer, dat ze be zwijkt maar zoo is het leven, en ze moet haar plicht doen. Wanhopig en angstig klemde ze zich aan hem vast„Maar zoo slechts zoo is het leven nietNee, niet waar En onze plicht is het niet ellendig en jammer lijk te gronde te gaan, alleen omdat de anderen dat fatsoenlijker vinden, dan in opstand te ko men. Zegt u het, zegt u een» wat" Het was hem, als had een storm hem gegre pen, waartegen hij zich uit alle macht verzet ten moest, om zich zelf niet t» verliezen. Zijn bloed rua’de door zijn hoof<b kloot» in ritn „Mijn goede, beste vriend" mompelde ze. I Felix was nu heel bleek. Hij mocht nan zich i zelf, aan zijn eigen omstandigheden, zijn eigen i wenschen en ontberen niet denken, als hij zou i handelen. En nooit was de vrouw met de,tra- 1 lende bruine oogen hem zoo dierbaar geweest I als op dit oogenblik, dat hij over haar leven i moest beslissen. i „Lieve kleine Susel" i Do tong kleefde aan zijn gehemelte. Hij was bang voor ieder woord. Haar handen lag'*n nog i op zijn schouders, ze leken hem zoo zwaar als een looden gewicht. En daarbij steeg de geur van haar haar hem bedwelmend naar hr»t hoofd. 1 „U moogt niet moogt niet Ze hoorde de Lavende ©Dwindling in zijn stem i en glimlachte stil voor zich heen. Maar bij plaagde zich en de woorden, die hij i met moeite vond, kwamen er hortend uit „U moogt niet weg, niet zo° ondoordacht. U mag reen schuld op u laden, niet heimelijk bij nacht en ontij het huis verlaten U hebt werkelijk plichten tegenover uw kinderen, geen schaduw ma r er op u vallen.” Hij had haar naar een stoel gebracht «n stond achter de leuning, zijn hoofd diep over haar heen gebogen. En hij hield het over haar heen gebogen. En hij hield haar handen zoo vast en dicht, dat hij de zachte huid van haar geacht beroerde en de warme adem van haar mond over hem heen «treek. En terwijl hij, innerlijk verscheurd. Vaar dat alle» zei, wat hij zichzelf reed» zoo dikwijl» had moeten «eggen, terw'jl hij nn een» de herinne ring aan vrouw en kinderen voor _a geest ri'ips.om een scheidsmuur op te richten tt«- ■chen Susanne en zichzelf, dan w r hunne Tjw.kcn z< beelden angstiar verjaagd o™ met zware tong Met sprongen daalt de markde s'abilisatie Her Duitsche valuta is een der problemen ge worden, dat de laatste dagen in het centrum van de aandacht der buitenlandsche deskundi gen staat, die de belangrijke aangelegenheid overwegen te Berlijn. De valuta-des^undigen hebben thans him rapporten ingediend bij de rijfcsregeering. Het zijn er in toteal vieréén van Brand, Jenks, Keynes en Cassel betref fende de stabilisatie der markéén van Visse ring ei) Dubois over dezelfde aangelegenheid, één van beide laats'genoemde experts over vormen van een internationaal hank-syndicaat •n het opbrengen van ten slotte van Brand slapen, doorliep het geelarhtige in zijne oogen. Hij voeldu het Jonge vrouwen lichaam,'dat zich onbewust in wilden hartstocht Wen hem nan gedrukt had. Als hij de armen slechts een beetje vaster om de zinneloos op^ewonlen vrouw sloot, als hij, aangestoken door den hee- ten adem van haar bekentenis, haar toeriep „Wat jij van jezelf zegt, dat slaat ook op mij I" Ook ik verstik als jij ,n hven, dat ik haati" dan was hef met hen beiden gedaan. Ze hing bijna aan. zijn hals en jammerde „Wat moet ik doen zeg u het maar wat mijn vriend mijn goeie, lieve vriend Als u mij een beetje Hef’heeft zeg u het dan ik zal u gehoorzamen alles wil ik doen, wat u zegt alles” Haar hoofd lag bijna aan zijn borst. Ze wist het nauwelijks. Een groote moeheid vervulde haar. AI haar hartstochtAlilken toon had ze uit gestort. Als Felix Frank haar nu aanraadde, het huis van haar man voor altijd te verlaten, dan wilde ze hef doen, als hij haar beval te blijven, dan bleef ze. Het was haar eigenlijk onverschil lig, wat er verder gebeurde. Het liefst was ze nu maar dadelijk in bed gekropen en had geslapen tot morgen. Tegen morgen zou zij dan ook gekalmeerd zijn, vroeg haar misschien wel vergiffenis voor zijn heftig heid en was dan weer een beetje verliefd og haar, zooals het vroeger na kleine scènes vaak geweest was Dan kon hij ook nog erg lief en goed zijn, minder angstig van het uitgeven van elk dubbeltje en goedgeloovig, als zo hem wat wijsmaakte Het was ook lastig zoo op «tel en sprong weg te gaan. Eerst overmorgen kwam de wasclv- vrouw en Lieoel had zooveel goed noodig. Sinds een paar dagen had ze ook weer tegen spoed met de paarden Al» die het opga- r«v kwam ze w>rflükheid - 1 oer., 2032 pet den invoer. 5-17,50 per I0Q ADVKItTENTlKPRUHi Uit Gnuda en umstrekan (tmb<x>r»oda tot den bezorglrrtnKh 16 regela 1.80, elk» regel mew ƒ0.25. Van buiten Gouda en dan baz^rgkring: J—6 regel» 1-65. elke regel meer /0A0 Advertentiën tn het Zaterdagnummnr 20 bijslag op den prijs. IJefdadigheids-advertentihD de helft van dan prijs INGEZONDEN MEDKDEEUNGRNi 1—4 regela ƒ2.05, alk» regel nw /0A& o» de voorpagina 60 honger Gewon» advortentfën en ingezonden mededelingen hij contract tot «eor garwturew*» den prü& Groot© latter» en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuniwhenkomat van auheda tMHikJiaa* dolaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag* vóAr da plaatsing aan het Bureau ziin ingekome.n, teneinde van opnauna verxrkeid te zü© ■■■-■■"JilHiii jwaïi _ii.li ui «ui JFJiiio geval.en, dat een moratorium slechts zot on» den ver'ecnd oneer voorbehoud van een zekef nnntnl waarborgen, maar het ontmoette tegen stand vooral van Belgische zij 'e. Anderzijds was Fngcland's houding op geen enkd punt bevredigend, wat betreft de door Frankrijk voorgestelde men'regclen betreffende het her stel van de douanegren» la: gs dén Rijn, de in ning ven belastingen in het linker oovefgeKed van den Pijn en het in onderpand (’'•men van de domaninle tnjjren en bosschen. Liever dan het Fngelwhe voorstel tot bet verloeren van een moratorium te ond jrschrijven, was spreker naar Parijs teruggekeerd, «onder Frankrijk'» vrijheid van handelen prijs te geven. Maar voor gebruik te maken van deze vrijheid meende «pr. gedu'd te moeten hebben, omdat een afzon- derlHke maatregel niet dezelfde moreel» uit werking en hetze’fde succes zou op’overcn at» een colectieve maatregel. Spreker herinnerde er vervolgens nan, dat de commissie van herstel 't dankbeeld vaneen mo ratorium heeft verworpen, maar dat zij voor d» eei st volgende Duitsche betalingen genoegen r 't er r. er *r_- - r.der Reeds maandenlang, gaat spreker voort, ver zet de Duitsche industrie zich tegen elk» con- tróle op d- begroeting en op de financiën, want zij profiteert van de daling der mark. Niettemin loopen de Duitsche industrieelen thans gevaar het slachtoffer van hun eigen manoeuvre te worden. De satastrofe der mark toont aan, dat Frankrijk gelijk had met zich te verzetten tegen degenen, die het wilden overhalen tot een in flatie der fiduciaire geldmiddelen. Poincaré we*« er op, dat Duitschland lot dus ver een ontwijkende politiek heeft gevoerd on en stoutmoedige pretenties heeft geformuleerd. De geallieerden zullen op de conferentie van Brussel definitief de politiek vaststellen, die zij jegens Dultschlnnd «tfllen volgen. Pointari voegde erbijHet gefeld werd slecht» be schouwd als een uitersten maatregel, maar om de in het vredesverdrag bepaalde sanct’es uit te voeren, moeten wij gereed zijn om de alge meen» hypotheek, die wij krachtens het vre desverdrag bezitten, in waarborgen om te zet ten. Spreker verklaarde verder, dal dr leveringen in natura onmisbaar zijn. De coherentie ven Brussel zal de onregelmatigheden in de Duit sche leverlngen van hout en steci.kool consta- teeren. Hij verzekerde, dat Frankrijk alle» zal do»n om een algemeen» regeling te verkrijgen, maar dat Iw, wanneer er geen voldoening wordt gegeven, liever, indien het noodig mocht zijn, alleen zijn rechten «al uitoefenen dan geen betaling te ontvangen. Poincaré her.nnerde er aan, '’at Frankrijk negentig milliard nnn Duitschland heeft voorgeschoten; het moet ech ter uit den gevaarlijken toestand ge.aken, waar in het is gekomen door het in gebreke blijven van Duitschland. Frankrijk, «ride de minister-president ten slotte, is noch imperialistisch, noch militaris tisch; het wonscht Duitschland geenszins t» verplettQjen, maar verlangt slechts rechtvaar digheid. De Senaat nam met algemeen» stemmen een motie vnn verbouwen in de regeerlng aan, dl» door een doortastende politiek de betaling der schadeloosstelling oen Frankrijk «al verzekeren. B e r 1 ij n, 9 Nov. (W. B.) De kanselier heeft den partijleiders verklaard, dat de jongste neta nan de commissie ook de definitieve opvatting bizonderheden bevat over- de middelen tot een natie voor den export. Uit een en ander conclttdeeren de genoemde financieels deskundigen, dat onder de boven aangeduide voorwaarden de onmiddellijke sta bilisatie van de mark mogelijk is met behulp van door Duitschland zelf te nemen maatrege len. De rappor cur^ vinden het raadzaam de stabilisatie te beproeven tegen een lage waarde van de mark, die echter aanm^rkolijk hooger kan zijn dan de tegenwoordige. Op het oogen blik achten de deskundigen (de dollarkoers be droeg 7000, toen het rapport werd geschreven) een dollarkoers lusschen 3000 en 3500 juist. Bij een dergelijke koe» echter zou een groote geleid?lijke uitbreiding van den omloop der bankbiljetten noodig tijn en wel dermate, tot het zakenleven weer tot normale onhandighe den terugkeert. „De definitieve conversie-voet zou later kun nen worden vastgesteld. Na een volkomen ten uitvoerlegging van de stabilisatie möet een nieuwe waarde-eenheld ten bedrage van een veelvoud der gestabiliseerde papieren mark in het belang der verkeers-vergemakkelijking wor den ingevoerd.” Tot zoover enkéle der voornaamste punten uit het rapport. Een ander maal deden wij iets mee over de richtlijnen voor de slabiliseering der mark. ivoer. 45-50 cent r- nvoer. ƒ15—23 p. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. 'De nieuwe Duitsche voor stellen. Ber 1 ijn, 9 Nov. (V. D.). De commissie van herstel bevestigde gisteren het ingekomen schrijven der rijksregeering en deelde mede, dat zij de daarin vervatte voorstellen na haar terug keer in Parijs zou onderzoeken. Waarschijnlijk zal geen verdere officieele samenkomst meer plaats vinden met de Duitsche regeeringsvar- tegenwoordigers. De nieuwe Duitsche voorstellen verklaren opnieuw, dat de dringendste taak is de stabili satie der mark, die echter alleen een duurzaam succes zou kunnen hebben na een definitieve en spoedige oplossing van het geheele pro bleem der schadeloosstellingen. In elk geval schijnt het mogelijk, door samenwerking van een internationaal syndicaat met de Duitsche Rijksbank maatregelen te nemen tot steun der mark. In dit en ook in andere opzichten beveelt de rijksregeering de rapporten der buitenland sche deskundigen aan, die als bijlagen bij de nota gevoegd zijn. Ook de rijksbank is over tuigd van het buitengewone belang van de daarin aanbevolen steunactie door een interna tionaal banksyndicaat en heeft hare medewer king daarbij en bij het opbrengen der midde len toegezegd. De aanvang van haar deelne ming zou echter nog met buitenlandsche geld gevers moeten worden vastgesteld. De hoofd voorwaarde der deskundigen gedurende den tijd der stabilisatie is een moratorium voor Duitschland van contante betalingen en leve- ringen in nature. De Duitsche regeering is evenwel bereid de leveringen voor den wederopbouw verder te verrichten, voor zoover dit miSgelijk is zonder vermeerdering der vlottende schuld en zij uit her budget kunnen worden bestreden. Duitsch land zou niet alleen uit de financieele moeie- lijkheden willen geraken, doch ook in staat ge steld willen worden schadeloosstellingen te verrichten, teneinde do verplichtingen van het vcidrag van Versailles te kunnen vervullen. De nieuwe Duitsche voorstellen zijn gegrond op het rapport van de bankiers Vissering, Biand en Dubois, dat eene verga lering van bankiers uit de staten met normalen koers, zoo- als de Vereenigde Staten, Engeland, Holland en Zwitserland aanbeveelt tot stichting vrn een in ternationaal syndicaat met een kapitaal van minstens 500 millioen gouden marken. Do Rijksbank zou ook 500 millioen gouden mar ken moeten verstrekken voor de steunactie. De bankier Brand te Londen en de Zwifsersch» Bank hebben zich reeds bereid verklaard aan zulk een syndicaat deel te nette/. Het afscheid der financieele deskundigen. B e r Hj n, 9 Nov. (W. B.). De rijkskanselier heeft hedenmiddag Brand, Dubois, Jenks, Ka menka en Vissering ontvangen, die hem een af scheidsbezoek kwamen brengen. Hij bracht hun namens de rijksregeering en het Duitsche volk dank voor het door hen verrichte werk. De op gestelde rapporten aldus dr. Wirth zullen bief alleen in Duitschland, maar ook in h°t buitenland ernstig in beraad worden genomen en er zeker toe bijdragen de verschillende op vattingen nader tot elkaar te brengen. Voorts gaf de rijkskansclier uiting aan de hoop, dat de door de deskundigen verrichte arbeid niet alleen.tot heil van Duitschland, maar ook tot heil der andere volken, die van de valuta-ellend* eveneens nadeel ondervinden, zal werken. Een uiteenzetting van Poincaré. P a r ij s, 9 Nov. (Haves). In antwoord op verschillende interpellaties ging Poincaré tot een algemeene beschouwing over van de kwes tie der schadeloosstelling. Hij herinnerde nan e bankiersconferentie, die in Juni j.l. te Parijs werd gehouden. De Fransche regeering was toen met afkeerig van een leening ten behoeve van Duitschland, maar onder de essentieele voorwaarde, dat aan de vorderingen van Frank rijk niets te kort zou worden gedaan. Een twee de essentieele voorwaarde was, da< Duitsch land zou beginnen met de saneering van zijn financiën en dat er een strenge contröle zou worden georganiseerd op de Duitsche financiën en den Duitschen uitvoer. Poincaré wees vervolgens op de voorspoe dige ontwikkeling der Duitsche industrie, die zich door den buitengewoon grooten uitvoer van buitenlandsche deviezen weet te voorzien, die zij buiten Duitschland liet. Ter zei frier tijd Zette Duitschland zich aan het herstel van zijn koopvaardij en vervierdubbelde het aantal zij ner spoorwegen, terwijl het daarvoor ontoe laatbare uitgaven deed, intusschen verklarende, dat het de inflatie niet kon tegengaan en niet met geweld belastingen kan opleggen, daar het Muit op het verzet der industrie. Het verdrag van Versailles, vervolgde spre ker, geeft aan Frankrijk het recht op sancties en waarborgen, maar deze kunnen de geheele kwestie niet oplossen en de jaarlijks verschul digde betalingen niet in kas brengen. Spreker herinnerde vervolgens aan de voorafgaande be sprekingen van de Engelsche nota, waarbij de kwestie der Fngelsche vorderingen wordt ver bonden met de Amerikaansche vorderingen en waarin op de verkrijging van een moratorium wordt eangedrongen. Frankrijk elschte In alle in het derde rapport is behandeld en practische artikelen, als het rechjt van meestbegunstigde vlot verkrijgen der bankcredieten. Over den inhoud van het eerste kunnen thans bizonderheden worden meegedeeld. Het is een uitvoerig en natuurlijk technisch-financieel ver slag, waaruit wij het meest saillante willen trachten te lichten. Jenks, Cassel, Brand en Keynes achten onmiddellijke stabilisatie van de mark een dringenden eisch, daar anders een débficle van Duitschland niet kan worden voor komen. Allereerst moet de stabilisatie plaats 't ferm optreden van de rijksregeering. Opbou wende politiek van Duitschland is een allereer ste voorwaarde. De deskundigen vinden, dat een stabilisatie onder de tegenwoordige omstandig heden een onmogelijkheid is en wel ten eerste in verband met Duitschland’s financieele poli tiek tijdens en na den oorlog, en ten tweede wegens de lasten, die het verdrag van Versail les meebrengt. Binnen- en buitenlandsche oor zaken werken dus als een rem. De deskundigen dringen dan ook zeer aan op ontheffing der tractaats-lasten zij adviseeren Duitschland min stens twee jaar vrij te stellen van betalingen, op dat Duitschland daarna weer bedragen kan stor ten, te putten uit een begrootings-surplus. De experts wenschen de stabilise.ie vooraf te la ten gaan aan een definitieve regeling van het reparatieproKleem. Is de betalings-vrijstelling toegestaam dan hangt aldus het oordeel van Keynes, Cassel, Brand en Jenks het wel slagen van 't stabilisatieplan niet af van een* buitenlandsche leening, maar eerder van een reorganisatie van de productiviteit der Duitsche staatshuishouding, alsmede van een regeling- voorgoed en zoo spoedig mogelijk der schade loosstelling. Echter achten de experts den steun van een internationaal consortium in zooverre nuttig, dat zij een goede uitwerking heeft op de stemming- van ’t publiek. H. i. moet, terwijl de s'abilisatie-plannen worden uitgevoerd, da delijk onderhandeld worden over een dergelijke hulpactie. Voor ‘een definitieve regeling der schadeloösstellingskwestie op redelijken grond slag aldus de strekking van het rapport kunnen buitenlandsche credieten slechts in be scheiden omvang en slechts ter ondersteuning van maatregelen van Duitschland zelf verstrekt worden. Het succes der stabilisatie hangt h. 1. af van het evenwicht der begroo'.ingspaar zaamheid tot het uiterste en een gestrengelijk invorderen der belastingen wordt dan ook im peratief noodzakelijk geacht. Het beschikbaar stellen van kapitaal voor publieke werken mag niet uit de loopende ontvangsten plaats hebben, maar moet door binnenlandsche gefundeerde leeningen worden gedekt Na verschillende technische uiteenze'tingen, alleen te apprecieeren door financieele deskun digen, komt het rapport tot de gevolgtrekking, dat het passieve saldo der tegenwoordige Duit sche handelsbelans niet zoo groot ken zijn en dat, wanneer de betalingsbalans wordt bevrijd van de betalingep krachtens 't verdrag van Ver sailles en den gedwongen export van kolen, die vereischt worden om aan de reparatieverplich- tingen te voldoen, het in evenwicht brengen der betalingsbalans mogelijk moet zijn. Voor het herstel van de hand<*lsbalans drin- 't gen de rapporteurs aan op gelijkgerechtigheid -t Ivoor Duitschland, wat den internationalen han den, en één I del aangaatzoowel wat bet recht betreft om tkwestie, die I invoerrechten te heffen op den import van luxe- cn starende oogen van de offers te< spreken, die men brenven moest om ziln eigen eer en die van het huis te redden, was het intusschen bij Su sanne Graebner. door een overvloed van k’ek ne zuiver praktische overwegingen, allang een uitgmnnakte zaak, dat ze bij haar mnn bleef Felix Frank echter meende en overwinning be haald te hehhen, een overwinning op zichtrlf en de jonge vrouw, wier lof zoo na verwant wa» aan het zijne, torn Susanne Graebner met nog altijd smartelijk trillende lippen mompelde: „A’s het »oo h, als u zegt dnn blijf ik maar." En het lichte gevoel van genot, dat hij uit zijn vermeende overwinning, dat «ij uit haar schijn bare orf’-nserping putte, ze leunen in het zich altijd gelijkblijvende liefdespel tusseben man en vrouw, vormde ook de eerste werkelijk echul’ige gemeenzaamheid fuseben Felix Frank en Sunnne Graebner. Dokter Julius Ginebner was Jukt op het pont de witte linnen jas aan te trekken, toen men hen» in de kliniek zijn broer meldde. Hij kwam In de wachtkamer, met «t»U» stappen en ongeduldig gefrowrte wenkbrauwen. „Wet wil Je dan, Otto?” Een scherpe lucht van alcohol mei aethew lucht vermengd ging van hem ult- Hij knoopte de Jas dicht, b -'d den gwdei, weer de knoop nf was, om het middel vast daarbij sprak hij kortaf, zijn broer aan te zien, die met slappen boord en grauw g* richt voor hem stond. 5 acUr. B schreeuwde. heel hard schreeuwde ik zoo hard, dat de menschen hierover voor ramen kwamen. De kinderen kropen onder de dekens, het ■irisje kwam binnen En toen was hij plot- *bng verdwenen ik merkte het heel niet, ■een omdat de deur zoo hard dichtsloeg, Jcht ik het ja en omdat hij schreeuw- nAls jij het mij niet zegt, zal Julius het ■uj zeggen I” t elix Frank zocht naar woorden die haar ■a meeren zouden. man overspannen, Mevrouw Su- ^e knikte, zonder hem aan te zien, legde haar klmV j.P f;Purer’de bloemen. Bijna hoonend heb er ken 1" OVERZICHT. Br valt op het oogenblik met betrekking tot Be ernstige situatie in Constantinopel nog niets bemoedigends te melden; veeleer krijgt men jden indruk, dat de toestand zich nog aanmer kelijk heeft verscherpt. De'Turken beginnen rich te voelen en er ligt in hun houding tegen- 0er de geallieerde commissarissen, die per Komen. Auereersi moei ae 5taDinsatle plaals riot van rekening Europa vertegenwoordigen,- hebben door Duitschland’s eigen Inspanning en iets onmiskenbaar provoceerends. De note ver- - F hole der hooge commissarissen heeft haar doel gemistde Turken heeft zij niet kunnen Inbinden; integendeel: Angora heeft in zijn «ntwoord de eischen inzake de ontruiming van Constantinopel door de geallieerde troepen her- hanld en mede opnieuw de eisch gesteld, dat »ok de geallieerde oorlogsschepen zullen wor- Hen teruggetrokken. Uw aanwezigheid te Con stantinopel, aldus de strekking van Angora’s Mta aan de hooge commissarissen, is onver enigbaar met het Kemalistisch bestuur aldaar. Dit een waarlijk dreigende toon en de con sequentie ervan is feitelijk„Wanneer gij, ge allieerden, Europeanen, Constantinopel niet vrij willig verlaat, zullen wij u uit de stad verja gen." Of zou de houding der Kemalisten slechts bluf zijn, die men, in verband met het ditmaal werkelijk bestaande eenheidsfront der geallieer den, niet al te tragisch behoeft op te vatten? Dé optimisten meenen van ja. Maar de pessi- nus'en houden reeds zeer ernstig rekening met Ide mogelijkheid van een nieuwen oorlog tus- schen de geallieerden en de in een overwin ningsroes levende Turken. In elk gevalal te lichtvaardig mag men de situatie o. i. niet op fretten. Mochten de Turken door hun gedrag de geallieerden hebben willen intimideeren, dan is dit hun stellig mislukt Want instêe van toe te geven, hebben de hooge commissarissen den wrtegenwoordiger van de Angora-regeering te Cbnstantionapel een nota doen toekomen, waar- i> zij te kennen gaven, dat, wanneer de maat- I legelen, waartoe de Kemalistische overheden te Angoïa zijn, overgegaan, niet worden inge trokken, zij zich tot hun regeeringen zouden Wenden, teneinde aan deze voor te s‘ellen ten spoedigste de vereischte tegen-maatregelen te nemen. Beide partijen blijven dus op hun stuk Staanmaar eindelijk zal toch de oplossing moeten komen door toegeeflijkheid en conces sies van één der partijen, of van weerszijden. Wpnneer dat niet gelukt, zal het onvermijdelijk hard tegen hard gaan en dan zou opnieuw de ellende eu het leed van een oorlog over de wereld worden gebracht. Het ergste moge wor den verhoed. 120 3867 'i; ite, zonder hem u - *W!t 5 „Ja ja overspannen, en ik genoeg van l Zoo nu ga ik pak- stond op, keek rond in de kamer, en druk- om goed te kunnen bedenken, de vinger» te- het voorhoofd. „Dus eerst voor Liesel het ï’te, elleen hgt zomergoed. En den van "x* ^'este is, dnt ik de reismand neem wet er in kan. neem ik mee."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1