iOOP rtten fïuïllëtönT tqgEI OE HOllU HUISWlIf Veertlendaagsoh Blad voor de Huishouding. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, (JOUDERAK, HAASTREtMT, MOORDRECHT, MOERCAPMJ.E, NIEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJM OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. 8T0LWL1K, VVADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, en* Vlo. 18082 Zaterdag 11 November 1922. 81» Jaargang EERSTE BLAD. ctkfihn BUITENLAND. t K ITEIT tegen ijzen "W sijjk een Hen wij ia WWK lis zien KIJKEN!! Dit nummer bestaat alt 2 Natten. i Effluenten. [IJZEN. In den Maalstroom De magere Jarcn voor den landbouw. JIU 7 uur van New \msterdam te Bataa For. n.m. van Rote nit! W.K.F. I 1 g 16 Nor. herstel b fisteren naar Mr. K. boöwboer. Mevrouw W (TotA.er.olrO drie kleine kinderen „Vreselijk wiunmdrtkr I. W Mnren «Sn. <Ko hem, rij bet ook onbewust. MU M Dit is uw kracht: geheel uzelf te zijn. kenaslagerij Tol. 811 nontaarda s In het k in on> van i de tnen dag on waar- i d ii BW^eaM zihir Jouden Medailles filmacteur ff. 8876 120 b Fabrieken WORM ER' ER LOEKEN 8 vot «MEEL de sakken 2 dealen. ■ut omaa bm* ISO. RoMndaaa JGBAAR. ■PSOORTEN I Sunlight- ELF, WANT (VENSCHT OF. I LIGHT. Roman van OLGA WOHI.BRüCK. Geautoriseerde vertaling van Wesselink—van Rossum. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen pF Mea Bo* khandej of no o PrU. per kwarteal M> p. peet. 1 l- o n o kan zich abenneeren bh den bti de UrifBVMB A. BRINKMA1 DA. ar Rotterdam, veev Staat de schade te dragen. Maar juist die derde is tot nu geheel buiten schot geble ven en profiteert alsof we In de vette jaron waren. De landpachten zdjn de laatste ja ren, gevolg van de hooge prijzen der producten efli de algemcene stijging, enorm naar bo ven gegaan. En het lijkt er nog heelemaal niet naar, dat ze aanmerkelijk zullen dalen, ny de toestand in den'landbouw zoo radi caal veranderd is. Natuurlijk is het van de landeigenaren in het algemeen niet te ver wachten, dat z® uit eigen beweging de hu- •rcn en landpachten zullen verminderen. Ook bij het verhuren. van land geldt de alge- meene occonomische wet van vraag en aan bod. En zoolang de boeren tegen elkaar op blijven bieden, zullen de pachten niet da- len. Het eenige middel is, Jat zij zich wat beter met elkaar verstaan en zoo noodig door hun organisaties tot samenwerking trachten te komen, ten einde de landpachten tot een redelijker peil lierug te dringen. Van zelf zullen die pachten natuurlijk langza merhand ook wel zakken, wanneer den boe ren blijkt, dat ze zoo hooge sommen niet meer als pacht kunnen opbrengen. Maar dat zal eerst geschieden wanneer al veel on heil is aangericht, wanneer de arbeidersbo nen belangrijk naar beneden zijn gedrukt en veel boeren het erbij hebben moeten neer leggen en wellicht de rangen der arbeiders nog hebben uitgebreld. De noodlottige in vloed, die dit door de veroorzaakte armoe de en de gewekte verbittering op de heele samenleving zal oefenen, moet niet gering geacht worden. En het is daarom noodza kelijk, dat de boeren zich allereerst ter wil le van hun eigen belang, maar daarnaast ook om het belang de: arbeiders en het be lang onzer samenleving, van de toekomst duidelijk rekening geven. Er zal hard ge werkt moeten worden, maar met het domme werken alleen komt men er niet. De toe stand eischt bezuiniging en samenwerking op allerlei gebied. Al zien wellicht de pessimisten het wat heel donker in, als ?e voorspellen, dat wij, gis naaste buren, in de eerste plaats mee gezogen zullen worden in den oeconomi- ichen ondergang van het Duitsche rijk, die hun onafwendbaar lijkt, dat we er in ern stige mate den invloed van zullen ondervin den, zoo werkelijk de crisis naast onze deur zich tot een dergelijk uiterste verhevigt, we ten we nu al. We voelen te duidelijk den noodlottigen invloed, dien de ontreddering van Duitschland’s leven op ons oeconomisch leven uitoefent, dan dat we niet zouden be grijpen, dat van een dergelijke ramp ook wij Biet den geweldigen terugslag zouden on dervinden. De gedachte stelt ons geen erg rooskleurige toekomst voor oogen. We gaan, wij allen, een moeilijk leven tegemoet, een leven van arbeid en strijd. Iedereen krijgt er zijn deel van. Maar natuurlijk zal het den een feller treffen dan den ander. Ieder be roep, ieder bedrijf heeft zijn goede en zijn kwade kausen. En de toenemende malaise zal van den een de kwade kansen sterker naar voren doen treden dan van den ander. Maar het is wel waarschijnlijk, dat geen enkel aan de tegenspoeden, waarmee de toekomst dreigt, geheel zal ontkomen. De meesten voelen al ter dege, ook in ons land, den noodlottigen invloed van de oeconomi- sctie inzinking der wereld In den afgeloopen Mner is het wel heel duidelijk geworden, iat vooral ook land- en tuinbouw en fruit teelt den zwaren last van den toenemenden druk te dragen krijgen en dat de boeren niet alleen, maar de heele land- en tuinbouw moeilijke jaren tegemoet gaan. Toen tijdens en vlak na den oorlog de Itedeling zuchtte onder de schaarschte en de duurte, speelden de boeren en tuinboiA wers in meer dan een opzicht mooi weer. Ze schenen de bevoorrechten onzer samenle ving en menigeen benijdde hun positie. Dat is nu uit. Het jaar 1921 is voor den land bouwer door den buitengewonen oogst nog dragelijk geweest. Maar 1922 heeft de groo- te omkeer getoond. Van alles was er over vloed, maar door de geringe koopkracht der Ifnemers en allerlei bezwaren bij den uit roer der producten, zijn de prijzen beneden het normale gedaald in een tijd, waarin de bedrijfskosten nog hoog zijn. De zuivelpro ducten zijn den laatsten tij<J weer wat geste gen in prijs, en in den nazomer is er nog veel gras gegroeid, wat de gevolgen van den buitengewoon slechten hooioogst in het voorjaar wat heeft verzacht. De veeboer staat er dan ook iets beter voqr dan de Maar moeilijke tilden beleven geprofiteerd en- Is ook finantieel gewoonlijk alle boeren. Bovendien hebben allen, de vee- Je sterkste van de drie en dus het best in OVERZICHT. De kimmen in het nabije Oosten kleuren nog niet vioolijk-rood. Eerder dan een zonnigen te neloven, voorspelt de politieke hemel weerer dreigen heel donkere wolken, van men mag hopen, dat zij zullen afzakken, maar waarvan men vreest, dat zij zich zullen ontladen. De boudheid der Turken toch neemt met den dag toe de Kemalisten zijn voor den dag gekomen met een nieuw waschlijstje t eischen. Zoo zouden zij van zins ziin aan geallieerden alle gebieden te vragen, die b’ni het kader van het nationale pact vallen, Mo’oel en de nieuwe Syrische grenzen inbegrepen. Bo vendien zal aan Griekenland een oorlogsschat ting worden op^legd ten bedrage vnn zes mil- lioen franken, taar ook met Oost-Threcië al leen stel'en de Tttrken zich niet iw“t tevreden het recht toch der Grieken op West-Thracië wordt door hen ontkend en zij wenschen thans. boeren vooral, groote schade geleden in de waarde hunner inventaris door de enorme daling der veeprijzen. Zoo gaan zij, en naast hen evengoed de groente- cn fruitkweeker, zware en ernstige dagen tegemoet. Alleen door hard werken en het afstand doen van alle weelde zullen sommigen het kunnen bol werken. Maar het is reeds duidelijk, dat ve len erbij ten onder zullen gaan. Deze toestand in den landbouw in alge- meenen zin, deze voortdurende en zich ver ergerende bedrijfsdepfe'Ssle zal natuurlijk haar gevolgen ook buiten den kring der boe ren en tuinbouwers uitstrekken. En in de eerste plaats zullen de landarbeiders er de dupe van worden. Hun positie is de laatste jaren ongetwijfeld aanmerkelijk verbeterd. Vergeleken bij 1912 zijn de levenskosten met 97 procent en is het loon met 124 pro cent gestegen. Maar een loondaling is al merkbaar en zal ook verder wel niet tegen te houden zijn. Er bestaat nu eenmaal een onoplosbaar verband tusschen bedrijfsin- komsten en de in een bedrijf betaalde loo- nen. Het maken van winst is het doel van ieder oeconomisch bedrijf. Wordt de winst niet meer behaald, dan wordt het bedrijf vrijwillig of noodgedwongen stopgezet. Komt de boer dus met zijn rekening niet meer uit, dan zal hij vanzelf minder loon gaan betalen, om, als de arbeider voor dat lagere loon niet werken wil, zijn bedrijf ten slotte aan kant te doen. De landarbeider staat daarbii bovendien zwakker dan de ar beider in ’t algemeen, omdat hij weinig of niet georganiseerd is en er over ’t algemeen een overvloed van arbeidskrachten op het plattteland is en nog meer komt, wanneer de malaise ook in andere bedrijven de werk loosheid doet toenemen. Voor hem zullen daarom de magere jaren die de landbouw tegemoet gaat, nog het noodlottigst blijken. Want ai is zijn oecono- mische positie de laatste jaren aanmerke lijk verbeterd, hij blijft toch altijd nog een heel stuk bij den ambachtsman, den indu- strie-arbeider, den arbeider in dienst van rijk of gemeente ten achter. En men moet zich daarom onwillekeurig afvragen, of het niet mogelijk zou zijn de gevolgen van de malaise in het landbouwbedrijf op sterkere schouders af te wentelen. Ongetwijfeld zijn er boeren, die kapitaalkrachtig genoeg zijn om geruimen tijd met verlies te werken. En waar ze van de vette jaren zooveel geprofi teerd hebben, zou het billijk zijn, zoo ze ook de zware lasten der magere op hun schou ders namen. Maar niemand werkt nu een; maal graag met verlies. En het aantal boe ren, dat dit laren aaneen zou kunnen vol houden, is niet zoo heel groot en moet wel uitsluitend bij de eigen boe. en gevonden worden. Er is echter nog een derde, die deelt, in de opbrengst van het landbouwbedrijf. En deze derde heeft van de vette jaren wel het meest ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal2.2fl, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dage Ijk» aangenomen aan on» Bureau: MARKT 11, GOUDA, W om» agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 nur.| Administratie TeL Int 821 Reductie TeL 546. het geflikker zeer, maar de verzekering, dut er slechts pianobegeleiding was, had hem over-» gehaald, naar binnen te gaan. Dal was nof draaglijker don. en lawaaierig café-orkost. E» toen zat hij in een mooie, luchtige zaal, in een genvikkelijke stoel met een glas bier «oor xiclv een jonge man, wiens blonde kop dikwijls boven het voorgezette scherm plotseling in de hoogte kwam, speelde met smaakvolle voordracht goede Russische en Fransche composities, op het witte linnen goochelden mooie vrouwen en sympathieke mannen iets voor, dat zoo uit hek leven gegrepen scheen. Hij sag wonderbarn landschappen, palmen, die zich wiegden op den wind, huizenhoog© golven der zee, die H| het botsen tegen de rotswanden In wolkig schuim uiteen* spatten. Hij zag menschen uit verr< landen en vreemde gebeurtenissen. Mijn vrouw is gestorvenik ben alleen t met drie kleine kinderenik arme kreu pele Hij wierp ,hem een dubbeltje toe en ging den rijweg over. Daarginds schitterden roode en groene lamp jes boven een hord met het opschrift «Cine ma tograaf'. Een jiortier met een jas vol silver bood programma's aan; als een venter voor de kermistenten riep hijHet nieuwste „Gescheiden harten” grootste sensatie van het ktoo-theatcr! Speelt drie kwartier! Slechts eersterangs kvntenaamI” Otto Graebner liet zich ren programma ge ven, betaalde vijftig pfenning aan de kas en besloot daar te wachten, tot taij zijn broer kon opzoeken. Hij had de stijgende gpeatdritt voor de kino v. »u v nooit begrepen. Du slechte muziek alleen dreefZOON, GOUDA, hem al haar bu'.f.n en zijn pijnlijke oogen deed leelijk geval, dat me daar heel plotse- en onverwachts in huis komt I Als men snel ■Xirijpt, is de vrouw nog te redden. Er is nie- *'<u'd dan mijn jongste assistent Daarom heb noodgedwongen Bauman laten halen, maar «en enfin, het is beter dat ik de narcose zelf Wat er Maak een beetje voort.” Otto Graebner wist haast niet meer, waarom M gekomen was, wat hij had willen vragen. Misschien was het bij hem thuis ook zoo’n lee- “Jk geval, misschien kon daar ook een snel ^grijpen nog iets redden maar hij zag in, t hij daar nu niet mee kon aankomen bij zijn J"0*1' En hij voelde, hoe zijn aanwezigheid al~ *en hem aldoor meer prikkelde. ga natuurlijk het was niet van be- f*iJ «ÓM woorden te uiten, om den man in J60» hand dood of leven van een roensch la- ■enrd* kalmte weer te geven. UTk?-. ie me wat vragen wilt, dan is ®este avonds bij Hansen ia het restaurant fiOUDSfflE COBANT. ADVERTENTIEPRU81 Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dea bexorgtrteg)| 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda ea dea bezorgkringi 15 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertenliën in hot Zaterdagnonunra 10 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertantiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels 2.0A alko regel mmr f OM Og de voorpaginn 50 hooger Gewone advertentiën en imrezonden mededeellngen bij ccmtnwt tot soar gereduM» den prüa. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimta Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomM van eolieda boekhan delaren, Advertentiebureaus ep onze Agenten an moeten daag» vóór da plaatsing aan het Bui eau ziin Ingek omen, teneinde van opname varzakerd te sfl» DUIT?^” A DB SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 10 Nov. (W. B.) De commbslg voor buitenlandsche zaken uit den Rijksdag i| heden voormiddag bijeengekomen. Zij heeft dei* toestand besproken zooels die geschapen ik door de onderhnndelingen met de commissie van herstel en de rapporten der internationale financieele deskundigen. Do rljkskanseUer dr. Wirth, heeft de houding der regeering uiteen» gezet. Er zijn geen besluiten geromen. Berlijn, 10 Nov. (W. B.) In t ^n woord der commissie vnn herstel op do brief van den rijkskanselier van 8 November wordt verklaard, dat de commissie kennis heeft genomen van de nota der Duitsche regeering, benevens van de daarbij gevoegde documenten. Zooals de com missie reeds voor haar vertrek heeft bepaald, zei zij dndelijk na tóar terugkomst te Parijs de voorstellen, die aan haar zijn onderworpen, on derzoeken en ook andere, die haar misschien nog worden gedaan over al de kwesties samen, die zij met de Duitsche regeering heeft bespro ken De commissie van Parijs vertrokken. BELGIË. De onliel^nde soldaat, Brugge, 10 Nov. (B. T. A.) Heden werd uit vijf graven in tegenwoordigheid van dete minister van nationale verdediging de onbeken de soldaat gekozen. ENGELANB. Ongesteldheid Britsche staatslieden. Bonar Law, de nieuwe premier, lijdt aan ver koudheid en eene lichte keelaandoening en moet op voois-hrift van ztfn geneesheer de beid» volgende dagen het bed houden. Lloyd George die zich ond*r geneeskundige behandeling be vindt, deelt trede, dat hij vandaag een oorlogs- gedenkteeken niet zal kunnen onthullen, zooals hij had beloofd cn Asquith kon gisteravond niet spreken te Paisley, wegens eene keelaan doening. Onderscheidingen aan oud-minulcr». Reuter meldt, dAt tot de onderscheidingen, die de afgetreden rege«ring heeft verleend, be- hooi en d* waardigheid van earl aan Bit ken» head, en die vnn vhrount aan lord Lee cn lord Leverhulme. Chi’.d.ill is tot „Companion of Honour" verheven. Armistice Day. Londen, 10 Nov. (N. T. A. Draadloos», Morgen zal de vierde verjaardag van het sjlufte» van den wapenstilstand gevierd wrrden.'Om elf uur 's morgens in Groot-Brittannië en op het overeenkomstige tijdstip In de overteesche do minions en koloniën zal een stihe van twee mi nuten in acht worAen genomen. D« koning raf een krans leggen op de cenotaaph In W‘ lte- hall; zijp»voorbeeld zal onmlddelli’k daarna ge volgd worden door den prins'van Wnles en dm hertog van To'k, den tweeden zoon van dm koning. ,mig ii - als bondgenoot Turkije, hei welk verder steimt op de sympathieën vnn nvllioenen Mohamme danen, nieuwe kansen biedt om het programma der wereldomwenteling te verwezenlijken. ,rberioht, I morgen vaat 1' L. München, eydisfjord. id van 11 Nov. J jdelijk krachtige Z. der ruimende wind, t, regenbuien, aan, f over dit uur van pijnlijke opwinding en Innerlij ke radeloosheid heen had geholpen. Maar hoe hij ook peinsde, hij vond niemand; zijn leven was te zeer vervuld met materieële zorgen, waar hij zijn heele energie tegenover stellen moest, dan dat hij nog krachten over gevonden zou hebben, vriendschap te zoeken en te onderhou den. En hij was misschien niet gewichtig, stel lig echter nief oppervlakkig genoeg, om van anderen belangstelling vonr zich zelf te win nen, die de maat vnn de koele beroepsbelang stelling overschreed. Hij ging de straat op. Uit de ver neergelaten ramen van een hel verlicht café drongen de afgezaagde wijze van de klucht van dien win ter naar buiten. Een man met een houten been, die verwelkte, verdrukte bouquetjes verkocht, vervolgde hem een poosje met een eenpr.ig zangerig gebedel. dat langs den meer en meer gebruikelijken weg, d. w. z. een volksstemming, zal worden uitge maakt, wie We$‘-Thracië zal worden toegewe zen. Maar Griekenland zal nog meer veeren moeten la'enAngora toch maakt aanspraak op alle Grieksche eilanden voor de Klein-Azia- tische kust. En ten slotte dringen de Kemalis ten er op aan, dat de geallieerden hun een al geheel© financieeie onafhankelijkheid waarbor gen. Van inbinden bij de Turken is dus niet in do minste mate sprake en dat de toestand in Engeland als zeer ernstig wordt beschouwd, blijkt uit eèn Londensch bericht, hetwelk be helst, dat g^erenavond In Downingstreet de situatie officieel als uiterst verontrustend werd omschreven. Dat op het departement van oor log een nieuwe conferentie werd gehouden, ten einde te beraadslagen over nieuwe plannen, voorspelt niet al te veel goeds. En dat togen hedenoch'end een vergadering van het Engel- sche kabinet is urtgeschreven, mag evnmin als een gunstig teeken worden opgevat. Een nieuwe oorlog behoort dbn ook geenszins tot de on mogelijkheden. Dat de Kemalisten er niet voor terugdeinzen het eventueel tot het uiterste te laten komen, bewijst wel zeer duidelijk, dat zij zi<;h >terk voelen. Want het lijdt geen twijfel, dat zij zeer stellig rekenen op d? hulp vnn Moskou, wanneer de nood aan den man mocht komen. In dit verband zijn van belang de voort durende protesten aan het adres der geallieer den van de zijde der sovjet-republiek. De Rus sische sovjet-verlegenwoordiger in de Britsche hoofdstad heeft nu opnieuw een nota van zijn legeering ter kennis van de Engelsche regee ring gebracht, waarin misnoegen wordt geuit over de ter vredesconferentie van Lausanne te volgen procedure. Men weet, dat de sovjet- regeering ook is uitgenoodigd om te Lausanne te verschijnenn. Maar de geallieerden heb ben dit deelnemingsrecht aanmerkelijk beknot immers de Russische regeering mag niet aan de algemeen© vredesconferentie deelnemen; zij mag slechts als conferentie-lid met^gelijke rech- teft deelnemen aan dat deel der vredes-bespre- kingen, hetwelk betrekking heeft op de zee- engten. Hiertegen nu gaan de bezwaren van Moskou; het wil gedurende Je geheel© con ferentie van de partij zijn en is van oordeel, dat het vraagstuk der zeestraten onverbrekelijk verbonden is aan het geheele probleem van de regeling der kwestie van het nabije Oosten. En ook dringt de sovjetregeering er op aan, dat tijdens heel den duur der conferentie van Lausanne, tevens de Georgische en Oekraini- sche regeeringen zullen zijn vertegenwoordigd en deelnemen aan alle beraadslagingen. Een antwoord heeft Groot-Brittanniö den Russischen sovjet-vertegMiwoord'ger te Londen ter verdere doorzending naar Moskou nog niet laten over handigen immers Engeland kan niet alleen be vissen, omdat de kwestie ook de andere ge allieerden aangaat. Men ziet echter in'.usschen, dat de geallieer den zich tegenover twee mogendheden zien ge plaatst een Turkije, dat, klaarblijkelijk zich van zijn macht bewust, een recalcitrante en zelfs provoceercnde houding aanneemt, en een Rus- mnd, dat zeer nauwe relaties onderhoudt met Angora en nooit bizonder scheutig is geweest met zijn sympathieën voör de Westersche „ka pitalistische" stoten. Tot dusver is de wereld revolutie, die op het programma der Russische volksleiders staat, beperkt gebleven tot Rusland. Maar men kan nooit weten, of de sov|et-<epu- bliek niet van oordeel is, dat een oorlog met de dokter,” mompelde hij half vertrouweli|k in het gevoel dat de „snauw" evengoed den broer van den dokter als h<-m zelf gegolden had. Otto Graebner ging naar beneden in den tuin. Door de reten van de neergelaten jalousie zag hij licht bij zijn schoonzuster - maar hij had geen lust naar haar toe te gaan. Ze was niet de vrouw bij wie men met een klacht of een ont stemde bui kon aankomen. Ze had al eens tégen hem gezegd„Susel moef boekhouden, elke pfenning opschrijven, en je ziet het boek élke week eenmaal na I” Dat kon ze gemakkelijk zeg gen, met haaf stalen zenuwen. Susel vergiste rich geregeld vier keer op elk© bladzijde, vergat de helft, twistte en begon ten slotte te huilen. Dat hield hij niet uit. Men kon het huwelijk niet inrichten als een verhouding van chef tot kan- toorjuffertje of de 1 eer des huizes tot huishoud ster. Needaarover wilde hij met Elise niet spreken. Maar misschien was Felix Frank thuis, met wien hij wellicht nog een beetje over muziek of een uurtje wandelen kon. Daar hij ook zijn venster verlicht zag, ging hij naar boven. Maar het dienstmeisje maakte slechts de ka mer voor den nacht klaar. Mijnheer Frank was niet thuis die had ze toen ze buiten bij het hek stond met een groeten ruiker rozen voorbij zien rijden. Dus ook daar kwam niets van. Hij dacht ingespannen na hoe hij de ur«n kon doorbrengen, tot hij zijn broer in het res taurant opzocht. Zijn opgewonden zenuwen had den afleiding noodig. Hij, de altijd spaarzame en berekenende, zou een auto genomen hebben en naar het andere eind van Berlijn zijn gere den, om slechts enkel© minuten met een mensch Twee of driemaal in de week ben ik daar al tijd. Een zuster opende zacht de deur. „Dokter” „Ja zoo, is u daar eindelijk 1 Vooruit daar I” Dokter Graebner liet hem gaan, zonder hem de hand tegeven, misschien ook zonder zich nog van zijn tegenwoordigheid bewust te zijn. In het voorbijgaan schreeuwde hij tegen den knecht „Ik heb toch verduiveld orders gege ven, daf vóór een operatie niemand bij mij aangemeld zal worden hè Hou je mond I Als ik zegniemand, dan is er geen uitzonde- rinf, verstaan?” En toen keerde hij zich toch nog weer aens om, zoo plotseling, als Otto Graebner niet van hem gewend was. „Als je mij, zooals gezegd, alleen wilt heb ben, kom dan m het restaurant van Hansen zoo tegen tienen dan kunnen we daar samen een flesch drinken. Zonder vrouwen" goed” z4 Otto Graebner mecha nisch en keek zijn broer na, die aan het einde van de gang een deur opende, zonder haar weer achter zich te sluiten, zoodat hij een vertrek zag, dat als bij dag was verlicht en daarachter nog een. Hij Mg een paar jonge mannen met witte jassen, vrouwen met lichte japonnen, en witte mutsen. En hoe tastbaar was de doodsche stil te, die uit de geopende deur tot over de gang heen tot hem doordrong, als zweefden al die menschen in plaats van te loopen, als waren ze allen slechts de belichaming van een enkelen wil. Een sneeuwwit bed werd geluidloos nader- bijgerold, een «Brter gleed naar de deur en sloot haar. De knecht stond mager en rechtop tegenj» lichten gangmuur, NaAN.DJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1