letten. iopen en schrijnen der Hl erbrandehuid doorde. •kgeioopén voelen Gebruik idt- tn qaiiiligH koopen. D.D. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. <L U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, ft U een DZIEKTE nidde) D. D. D. aan. Gij ht van verlichting slaken, e -verzachtende vloeistof Jvrontstoken huid in aan- g komt. Een paardi tippels D. zullen de prikkeling ophouden gij zult weer en slapen enalseennieuw ch opstaan Deze eerste ïhting is het begin van Tg. Stelt met langer uit, andaagnogeen fl D.D.D. 15083 Maandag 13 November 1922. BUITENLAND. erteeren doet FEUILLETON. 7 (ORIKSEH In. 61» Jaargang ■**SBK9BKS99SflE9* NJB3OL Dit blad verschijnt dagelijks behalvy op Zon-en Feestdagen In den Maalstroom BEIjGIE. d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, i' BOOt de vlag, die de I: klopte haaf. er (Wondt wrro!gd|t A. •vember 1922. 7% u. n.m. Db. W. gewas. fon- .arl. luidaandoeBlngm 45 - GOUDA. B e r 1 ij dent van geen wenschen te 'in-ninV tevens. b. bij Apoth en Drogisten y zeg het mij, Susel ik zal er dan niet meer op terug komen." Een sidderende zucht steeg op uit haar bont. Was het angst, verruimdheid, hij wist het niet Ze knikte. „Hoeveel?" Ze aarzelde, wist self niet, write som ze noe men zou. Otto was immers toch onberekenbaar en mis schien kwam er ondanks al zijn goede voorne mens een nieuwe scène of nieuw ongeloof. „Nu dan, Susel?" Hij had zijn beide handen tegen haar gloeien de wangen gelegd. «Driehonderd", kwtun het zocht over haar Üppea. „Driehonderd? Geen pfeming meer N at*- d»r Ze actoadde hst hoold. Jton’. OVERZICHT. 1 De laatste dagen hebben wij verschillende berichten gebracht over den uitslag der verkie zingen in de Vereeidgde Staten. Zij betroffen het kiezen der leden voor het Representanten- Huis, alsmede een derde deel der Senaatsleden. Terwijl tot dusver in beide Huizen de republikein denik heb er geen rustig «ogenblik door'*ng wakker onder honderd^ overleggingen Ze schrok en ging rechtop in bed zitten, wat meende. hij, wat wist hij? Ze herhaalde: „wat voor heimelijkheden?" „Ik wil je geen verwijten doen, Susel, en ik ben ook niet bij Julius geweest.... Man en vrouw inoefen een zijn voor mijn part mag hij gelooven, dat ik van het geleende geld weet. Want geleend heb je toch niet waar.... van Het grootste geluk: f hebben, is het grootste oni CARMEN SYLVA. GOWSfflE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar dn bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, mat Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81. GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux xjjn dagelijks geopend van 9—4 uux.j Administratie TaL Int 82] Redactie TeL 545. B e r 11 j I berichten, dat vember 1922. ks v. d. Ver. Galvjjn, old te Zuid-Beierland. •vember 1922. a. J. Borger. rOUDE. rJm. en 7 u. n.m. Ds. ida. Beschuldigingen van landverraad. nIl Nov. (W. B.) De vice-presl- den districts-bedrijfsraad van de rijks- zijn nieuw plan en was blij, dat hij haar vredige^ regelmatige ademhaling hoorde. Den volgenden dag echter sat Susanne te midden van de patiënten in de wachtkamer der. kliniek. En toen hij haar een beetje verwonderd en verschrikt aankeek, zei ze snel en met eenige verlegenheid: „We zijn allen gesond, daar kom ik niet om. Maar.... als je zoo goed zou willen zijn.... als je Otto heeft nu zoo weinig lessen en we zitten erg in de klemhij vindt het pijnlijk er met Jou over te spreken, en daar, om heb Ik...." Hij trok haar naar zijn stoel, op den schouder. „Nu nu, Susel dat W toch el de woorden niet waard.... ik heb het Otto immers zelf voorgesteld. Hoev el heb je dan noodigf e „Driehonderd”, fhzMerd* ss met neergeslagen oogen, a. d. IJSSEL. vjn. en 6H u. ma. G- O. te Hillegom. 'IJK. van. Ds. Verheul. •A. Hij kuste haar op het voorhoofd. „Goed, Susel. Die driehonderd Mark zulle* onzen dood niet rijn. Dtaag japonnetjes en ver heug je er over, dat je mooi bent. Ik zal do* wel spoedig met Juljus in orde maken. Z00...4 ga nu maar rustig slapen." Hij merkte zelf heelemaal niet, dat hij met haar sprak als met een kind en dacht er stellig niet bij, dat deze manier ten deele schuld kon hebben aan haar gering gevoel van vernntwooM delifkheid. Hij deed bet Hcht uit. kleedde zich uit, lag Voorts zal er op moeten worden gerekend, spoorwegdirectie te Karlijn, August Batt dat, mochten de democraten in 1924 weer zege vieren, de regeering te Washington niet meer zoo haar isolement handhaaft en meer zich zal hebben gesteld interesseeren voor Europa. De Amerikaansche’ kiezers hebben duidelijk bij den jongsten stem- bus-strijd uitgesproken, dat zij duidelijk de be- teekenis inzien der Europeesch-Amérikaansche relaties, die niet kunnen worden genegeerd. Maar behalve de ontstemdheid over de pro- tectionnistisrhe tariefwet, is mede het misnoe- schillende andere regeeringsmaatregelen; het drankverbod, dat allerlei corruptie in de hand heeft gewerkt, is bovenmate impopulair en wordt buitendien op allerlei wijzen op geniale wijze ontdoken. Werkloosheid, hetaanzetten van de schroef van den fiscus, de politiek bij ’t bestrijden van stakingen, de kwestie van de bonus voor de oud-strijders, enz. enz. zijn alle oorzaken, die ertoe hebben meegewerkt, dat de lepublikeinen ditmaal aanmerkelijk verzwakt in de beide Huizen zijn teruggekeerd. Wanneer de regeeringskoes niet wordt gewijzigd, zullen de democraten waarschijnlijk bij volgende ver kiezingen een nog grooter zege behalen. De schuld aan den oorlog. Hamburg, II Nov. (W. B.) De Bürger- schaft der stad Hamburg heeft gisteren na een levendig debat over de schuld aan den wereld oorlog een voorstel der democraten en sociaal democraten aangenomen, waarin den Senaat wordt verzocht bij de rijksregeering te bewer ken, dat de leugen van de uitsluitende schuld van Duitschland aan het uitbreken vanwen oor log scherper dan tot dusver zal worden bestre den. lEngelsch* bevolking, het gebruik van v< iU contrast vormden met hun taak. Daar was ma- tigde gassen, hot bombardeeren van open stea joor van Winterfeldt, die vóór den oorlog mili- den, het tórpilleeran van I tair attaché te Parijs was en <Ke na een ernstig 1 nwtonwbiel-ongeluk bij de mnenoeuvres in 1913 zoo lang met de grootste égards in Frankrijk verzorgd was en die in Juli 1914 had kunnen constateoren, dat Frankrijk geen andere ge dachte had <Ian <fie van vrede. En daar was Erzberger, die zeker niet de memorie kon ver geten, waarin hij in Sept. 1914 de eischen uit eenzette, die Duitschland moest stellen op,den dag der overwinninghet instellen van de Duit sche militaire suprematie over België en op de Fransche kust te Duinkerken en te Calais, de annexatie van Belfast en het mijnbekkken van de Meurthe en de Moezel, het scheppen van een groot Duitsch rijk in centrtjal-Afrika, vergoeding van de totale oorlogskosten, aflossing van de rijksschuld, het vormen van een reserve-fonds voor de invalieden en verschillende andere voor waarden om door de overwonnen geallieerden een eeuwigen voorspoed te doen verzekeren aan den overwinnaar. Poincaré geeft dan een uitvoerig verhaal ven de besprekingen tusschen Poch en de Duitsche onderhandelaars en van de onderteekening van de overeenkomst Hij zegt dan, dat gedurende de besprekingen van Rethoudes de Fransche, Britsche, Belgische, Italinansche, en Amerikaan sche troepen onvermoeid hun opinarsch voort zetten en de vijandelijke gelederen in wanorde brachten. Er bleef aan het Duitsche leger niets anders over dan zich in open veld over te geven. Het sloot een wapenstilstand om te ontkomen aan een vernederende ramp. Duitschland heeft sinds dien beweerd, dat het niet op militair gebied overwonnen was en dat slechts de binnenland- sche onlusten het genoodzaakt hebben de wapens neder te leggen. Maar de nederlaag van Duitschland is te danken aan het bewonderen- waardige aanvalsplan van Poch, de krijgskwwt van de geallieerden chef en de dapperheid der troepen. Indien de Duilschers er al belang bij hebben dze waarheid te verbergen, is het onze plicht haar in het licht te stelen en wij zullen haar jg het licht te stellen en wij zullen haar niet laten verdraaien. De Duitschers hebben zich naar de open plek van het bosch bij Rethoudes begeven oin niet in het Rijnland te oapituieeren. Van het begin van den oorlog of was het recht aan onze zijde. In Nov. 1918 was de kracht voor goed aan de zijde van het recht. Poincaré zegt dan, dat Duitschland de Belgi sche neutraliteit schond en Franklijk aanviel. Bij vroegeie aanvallen op Frankrijk had de we reld onverschilligheid betoond. Waarom heb ben d.tmaal eerst Engeland, vervolgen» En- gelsch-Indië, de dominions Canada, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeehnd, Portugal, Ita lië, Rceinenië, Griekenland, Japan, China, Siam Bolivia, Barzilië, Cuba, Equador Guate mala,Haite, Honduras, Nicaragua, Panama, Pe ru, Uruguay, Marokko, Algerië, fjn!s, Senegal, Soedan, de republiek Liberia en ten slotte de groote republiek der Vereenigde Staten zich tegen Duitschland gericht en ons hun militaire medewerking en hun verderen moteelen steun gebracht? Omdat de bijna gelijktijdige ge weldpleging van de centrale mogendheden te gen Servië en België van het begin van den oorlog af het geweten van alle volken in op stand gebracht had. Omdat later het brand stichten en plunderen en het vermoorden der HIK. n.m. Ds. B. J. Kanft. u. van. en n il, G. O. te Schiedam DORP. v.m. Ds. IJsebrandi. CVEEN. van. Ds. Joh. E. Bjjl jklema. ran. Ds. Houtgast. d. IJSSEL. v.m en 6* u. Jtrecht, m de ochtend- spoorwegdirectie te Bëriijn, August Batr, is heden gearresteerd. Hem wordt ten laste gelegd, dat hij zich met de Entente in verbinding zou en inlichtingen heeft verstrekt, die hem als landverraad kunnen worden aange rekend. München, 11 N ofv. (W. B.) Met betrek king tot de huiszoeking», die bij de Münchenor Post zijn verricht, deelt1 dit blad mede, dat vol gens een verklaring vah de politie-autoriteiten aan den verantwoordelijken rédacteur Zeriass een vervolging wegenslandverraad tegen het blad is ingesteld, omdèt enkele dagen geleden in het blad een berichi is gepubliceerd over een wapendepót, dat zich ten huize van graaf Pagppenheim zou bevinderi» Neurenberg, II Nov. (W. B.) Naar de Frankische Tagespost mededeelt, heeft gisteren ook op haar redactiébureau een huiszoeking plaats gevonden. Een on ander geschiedde in opdracht van den procüreur-generaal te Mün chen en zou in verband staan met een beschul diging van landverraad. LECHT. vjn. Ds. Kniphuyzea. ATER. u. v.m. Db. Buiskool, 58 Toen het licht werd, alle menschen en landen, 8 de menschenlevens en snakerijen als een teestverschijning verdwenen waren, toen wist ®‘j m het eerste oogenblik niet goed, wat hem J-^enlijk hierheen gebracht had, toen hij in zijn uilige opwinding afleiding1 zocht Mensdien I glimlachte bijna. Menschen.... die had hij ■nmers hie.. Menschen die hem wat over zich vertelden, treurige en vroolijke dingen, en •°ra zelf niets verlangden te hooren van hem. Deze vreemde spookgestalten deden hem ?^^aarn goeden als hij van hier wegging, “oefde hij nerp-pns berouw over te heben, geen •vcrtollig woord, geen al te groote openhartig- *«Jd, geen bittere aanklacht In den grond had hij in zijn opwinding toch «verdreven. Het was heel goed, dat hij zijn •roer niet had kunnen spreken. Het was beter, dat hij Susel vroeg, hoevëel ze schuldig was en dan de heele zaak kalm “gelde, zander er een „geschiedenis" ven te «•ken. Hij Ud met haar te doen Z°° ru* was hij nog nooit tegen haai* ge- mlka verschrikte oogen had lig nooit van Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselinkvan Rossum. herinneringen moesten voelen opkomen, dio een| Engclsche bevolking, het joor van Winterfeldt, die vóór den oorlog mill- den, het tórpilleeran van koopvaardijschepen en die na eert ernstig l de blinde minachting toonden, die de Duit* schets Voor het volkenrecht haddea. Omdnt dd geheele menschheid zich bedreigd voelde dood den hoogmoed van een natie, die zich bovert alle andere wilde stellen en de wereld wild* overhcerschen. Noch de historische fantasiëesl van den ex-keizer, noch de overvloed van sov» jet-publicatlcs, noch de valsche voorstellingen van eenige Pruisische professoren zullen de hoogebeteekenis kunnen v^draalen van dal meedoen aan depoorlog van zooveel volken, Ondanks al hun pogingen om anders volken aan hun zijde te krijgen, is het den centralest mogendheden enkel gelukt Bulgarije, bedrogen door zijn vorst en Turkije, gedreven door een handvol Duitschgezinden, met zich mee te kriM gen. Zeven-en-twintig mogendheden hebbe» zich tegen Duitschland gekeerd en onder dez* de landen, die het meest gehecht zijn aan vrij* staatsinstellingen en die altijd de onderdrukking gehaat hebben. Tot slot zeide Poincaré: Duitschland hlfft z^h vaak met iJdeU held op beroemd, dat het alleen of bijna alleen tegen zulk een geweldige coalitie heeft moete» vechten. Duitschland had moeten begrijpen, dat hat vormen op zich zelf van deze internationals liga de duidelijke veroordeeling was van zijn imperialistische politiek. Hoe is het mogelijk# dat Duitschland niet dadelijk de les begrepen heeft, die er lag in een gezamenlijke beweging van zulk een groot deel der menschheid Mqgs Duitschland niet de les vergeten, die vier jnnt! geleden hier besloten werd. En mogen de vols j ken, die het die les toedienden er zelf de gs« trouwe herinnering van bewaren. Par ij s* 11 Nov. (Havas.). Sprekende W| de plechtigheid te Rethoudes heeft veldmand schalk lord Haig gezegd er tortsch op te zijn uit naam van de Engelsche soldaten met d* Fransche de vriendschapsbanden, die doof, bloed bezegeld rijn,'nauwer te mogen aanhw Icn. De veldmaarschalk bekent een dier vel* Engelschen te zijn, dfe volhouden, tlat hct>* geen, waarvoor de Franschan en Engelschea zooveel bloed en tranen gestort hebben, da moeite waard is bewaard te blijven. Wij weten allen, besloot Haig zijn toespraak, dat in ds vier jaar, die op den wapenstilstand gevolgd zijn, onder ons herhaaldelijk verschil van mee- ning en misverstand is gerezen. Ik geloof, dat deze verschillen niet van dian aard zijn om d* vier en een half jaar van nauwe en eerlijks kameraadschap op de slagvelden uit te wis- schen en niet kunnen opwegen tegen den ge- meenschappelijken plicht, dien de overwinning onze beide landen heeft opgelegd, de eerlijk* samenwerking met Frankrijk bij het werk van het herstel Ik vertrouw, dat deze van kameraadschap duurzaam zal zijn./De heldei^ die wij hier herdenken, eischen het. Ik breng hun de onveranderlijke trouw en vriendschap van volk en leger van Engeland ENGELAND. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE Churchill, wiens operatie hem nootjgsakte zijn verkiezingscampagne te beperken tot een reeks brieven over politieke aangelegenheden, betrad Zaterdag voor het eerst weer het podium en wel te Dundee, waar hij zittend het woord voerde. Voor de ^ree zetels te Dundee zijn zes candi- haar gezien. Hij moest nu eenmaal geduld met haar hebben, mocht niet ovenal rondsrhreeuwen: „zietzoo is mijn vrouw, zoo minderwaar dig zoo En weer glimlachte hij. Zot, als ze was was ze hem toch altijd nog liever dan Elise. Hij bestelde nog een glas bier, leunde bijna behaaglijk in zijn stoel achterover. Goed speelde die ventheel goed I Dat was zeker een leerling van het conservatoire, die zoo een paar dubbeltjes bijverdiende. Dat deden wel v^el van die arme kerelsIn zijn tijd had je dat niet gehad, toen gingen er veel het hoekje om, die niet maatvast waren. Als hij niet ge trouwd washem konden die paar Mark meer in den zomer ook niet schadenhij zou God wist het, Susel graag een poosje aan •zee gegund hebben.God wist het I Maar waarvan j Het programma was uit Is hetbevallen vroeg een man m den mid delgang eiken voorbijgaande met een diepo bui ging Otto Graebner bleef het laatst achter. En toen vroeg hij terloops: „Wie speelt toch "bij u F De man haalde als in spijt de schouders, op. „De muziek is zeker niet veel waard Piano alleen is vervelend. Dat mogen de liri niet meer. Vanaf de volgende maand neem ik er een viool speler bij, een recht flinken. Dat klinkt heel anders. Als mijnheer mij weer met een bezoek vereert Otte Graebner krikte. „Wat betaalt u zoo’n musicus?" De man zette een hooge borst op. „Wm o, Die kriirt hw-eri- «Hekear» vijftig Mark in de maand en grnti» “er. Den - 1 vioolspeler wü ik meer geven. Die moet «n soo te zeggen, kapelmeester zijn. Honderdtachtig „Fellx Erank. Hij wilde musiceeren, maar ik heb hem dadelijk weer weggestuurd." Otto Graebner had het gevoel of plotseling alles wat hem drukte, van hem genomen werd. Hij nam zacht haar hand en kuste haar. „ïk ben erg leelijk tegen je geweest, het zal niet weer gebeuren, Susel" „Nu jadat vind ik ook." Haar toon was verwijtend, maar ze trok haar hand niet terug. „Kijk eens, Susel.... er b zoovéél, wat ik niet ven je begrijp.... al die heimelijkhe- De onbekende soldaat. Brussel, 11 Nov. (B. T. A.) Heden bad de begrafenis van den onbekenden soldaat plaats. Overal woeien de vlaggen halfstok. Een ontzaglijke menigte was geschaard achter do rijen, gevormd door de schoolkinderen en de oud-strijdérs. Het lichaam van den Onbekenden Soldaat kwam uit Brugge in het Noorderstation aan. De koning, de kroonprins, militaire en ci viele autoriteiten war*n aanwezig. De stoet ging toen naar de Koningsstraat, waar het monument ter herinnering van {Ie on afhankelijkheid is opgericht. Daar had de bij zetting plaats, in tegenwoordigheid van de ko ninklijke familie, diplomaten, ministers, buiten- landsche vertegenwoordigingen enz., in een grafkelder, die door twee bronzen leeuwen be waakt wordt De plechtigheid werd door een kanonschot aangekondigd. Een ntinuut lang stond alles stil. De koning sprak een korte rede uit waarin hij hulde bracht aan den Onbekenden Soldaat en Belgiës dankbaarheid uitsprak voor allen, die gesneuveld waren. Na het défilé werden er kransen neergelcgd. Alle kerkklokken luiden. Generaal Degoütte heeft namens de Fransche regeering het oorlogskruis op de vlag, die de kist bedekte, gespeld. Hetzelfde deed generaal Pecori name» Italië, generaal Allen namens Amerika. FrAch en de gezant de Margerie leg den een krans op het gral neer. FRANKRIJK. De verjaardag van den wapenstilstand. P a r ij s, 11 N o v. (B. T. A.). Een vaderlands lievende plechtigheid heeft hedenmorgen plaats gehad bij den Are de Triomphe, waaraan de pre sident der republiek, de ministers en de maar schalken deelnamen. Millerand salueerde het graf.van den onbekenden soldaat Parijs11 Nov. (Havas). Bij de plechtig heid, die heden op den verjaardag van den wapenstilstand te Rethoudes plaats heeft gehad, heeft Poincaré een rede gehouden. Hij gaf een beschrijving van de omstandigheden van de onderteekening van den wapenstilsaand en zeide, dat twee der Diritsche gevolmachtigden, die 11 Nov. 1918 te Rethoudes kwamen teckenen, zeker 3. Meindersma, Den Haag, tgebreide brochure voor p aanvraag gratis te ver’ s f 0.75 en f 2 50 per ft. ’kers en drogisten Vraagt skrachtige D. D. D-zeep DUlTSCHLANn. DE SCHADELOOSSTELLING P a r ij s, 11 Nov. (Havas). Barthou za] Poin caré Zondagochtend rekensthap afleggen van de reis der commissie van herstel naar Ber lijn. DE KWESTIE DER REGEERINGS- U1TBREIDING. Il Nov. (W. B.) De avondbladen _t hedenvoormiddag de afzonder lijke besprekingen van den rijkskanselier met de leiders der coalitiepartijen, van de Duitsche Volkspartij en de Beiersche Volkspartij om trent de wijziging van het rijksministerie begot nen zijn. Volgens een mcdedeeling van het Bei Tageblatt denkt men over 't geheel, dat het gansche kabinet zal moeten aftreden en dat in dit geval dr. Wirth zal worden belast met de vorming van een nieuw ministerie. De Vor- warts heeft er niets tegen in te brengen, dat de opene -departementen bezet worden met de geschikte mannen uit de economische wereld; maar, schrijft het blad, wij moeten opkomen tégen iedere verandering der regeering in een richting, waardoor aan de politiek van Stinnes grooter invloed wordt toegekend. Berlijn, 11 Nov. (W. B.) Naar aan de bladen wordt medegedeeld, is er geen sprake Van, dat er in Duitschland een regeeringscrisis is ontstaan. Er is van officieele zijde geen op dracht tot een hervorming van het kabinet ge geven. AUVKKTBNTlKrRUHl Dll Court. «urtrukm (Uhoorwd. to« <1« tmondtnnz l> 11> 1 Ï.30, elk. rrtKrtl mwr f 0.2S. V.n bulten Court. M den beaontkrtartt 1—S regel, tM elke regel meer ƒ0.30. AdoertenUta In hel Zoterdegumm* 10 bil.lag op don pnj*. IJafdadlghelda-edvortnnuen do helft The den prtje INGEZONDEN MEOBIlKBUNCBNl 1—4 regole Zt-Od. elkn regel mee» /OM. O» de voorpagina 50 hooger. Gewon* advertentiën en ingezonden mededeelingen bfl eontraet tot s*sr M*r*rtoc*- r- den vrijs. Groote lettere en randen Worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlen kunnen worden ingezonden door tuMchenkocnst van eolied* twekhan- dolaren. Advertentiebureau* en onze Agentes as moeten daag* **ór d* pl*atetn< het Bureau sijs ingekomen, tanelnd* van opnam* vansktod t* sti*. Mn .over een aanzienlijke meerderheid beschik- ^en overduidelijk tot uiting gekomen ten, is hierin thans door de uitslagen een -- groote verandering gekomen. Wel hebben de republikeinen hun meerderheid kunnen handha ven, vooral in den Senaat, maar het zeer groote zetelverlies heeft deze meerderheden op ge tochte wijze gereduceerd. Vooral in het Huis van Afgevaardigden hebben de republikeinen Baar net op het nippertje de overhand behou- Ben. De resultaten zullen de regeering stellig te tonken geven, want er wordt mee te kennen gegeven, dat breede lagen der Amerikaansche bevolking sinds Harding Wilson’s opvolger is geworden, van politieke gedachte zijn veran derd en geenszins het tot dusver gevolgde re geering beleid meer vermogen goed te keuren. De uitslagen zijn een duidelijke waarschuwing aan het adres van Harding om andere wegen in te slaan, wil hij er althans op rekenen, dat hij bij de eerstvolgende presidentsverkiezingen wordt herkozen. Wel kan de regeering-Harding de eerstvolgende twee jaren nog regeeren met i een republikeinsche meerderheid, maar wanneer zij geen andere wegen inslaat, zal zij op den duur stellig nog meer aan populariteit inboe ten. De ontevredenheid der Amerikanen toch spruit voort uit zeer verschillende regeerings- maatregelen, &e deels van binnenlandschen ttrd zyn, deels betrekking hebben op de buiten- Iwdsche politiek der Vereenigde Staten. In freote kringen van het Amerikaansche volk tóben zoowel de tarief-politiek, de alcohol- politiek als de buitenlandsche politiek verbitte ring gewekt. Ook Amerika is niet verschoond' gebleven van de fatale gevolgen van den we reldoorlog, die Europa zoo geducht hebben ge teisterd en nog teisteren. De levensstandaard in He Ver. St. wordt geleidelijk duurder e n dit Wordt vooral toegeschreven aan het douane tarief. Hieruit wordt verklaard, dat vooral vele ^kleine luyden” ditmaal bij de verkiezingen hun 8tem aan de republikeinen hebben onthouden. Bear ook de farmers, de boeren hebben op eendere wijze hun misnoegdheid bij de stembus tot uiting gebrachtde levensbenoodigdheden moeten zij telkens duurder betalen en vooral zij «ijn afhankelijk van buitenlandsche markten, waar zij hun producten kunnen plaatsen. Afge wacht moet nu worden, of de verkiezingscijfers de thans nog aan het bewind zijnde regeering tot inteer zullen brengen. Er bestaat intusschen voor Harding althans de gelegenheid, op dit ter rein het roer om te gooien; hij heeft toch de bevoegdheid om de douane-tar’nvei), al naar de omstandigljeden zulks vereischen met vijftig procenj te verhoogen of wel te verlagen. Aan genomen kan worden, dat hij tot verlaging zal overgaan, want, wanneer hem gelegen is aan presidentieel zelfbehoud over twee jaren heb ben de verkiezingen van een nieuwen President plaats zal hij stellig op het gebied der Bouane-tarieven meer matiging betrachten. Mark kan er op staanwant goede muziek, dat is de hoofdtaak, niet waar ,Jdonderdtachtig Markherhaalde Graeb ner. „En hoelaat begint het „Nu in den zomer niet voor zes. Twee voor stellingen. ^ooja, nu gegroet I" „Tot ziens, Mijnheer.Komt u eens weer". Otto Graebner ging langzaam met gebogen hoofd de straat op. Hij rekende. Twee maand, dat was drie honderd en zestig Mark, daarvan kon Susel met de kinderen wél ergens heen guan I Wie hoefde dat te wetenalleen het scherm moest hoo- ger zijn, opdat er niet gezegd werd, de broer ven dokter Graebner speelt in het kino", of dat de leerlingen er zelfs van hoorden. Onder den een of andoren naam was het te doen.Zeker was het te doen- Hij zat al in den ondergrondsche, toen hij .be dacht, dat zijn broer misschien op hem wachtte. Nu, die zou met zijn flesch wijn ook wel -alleen Je middelen kon je dat alles toch niet koopen klaar komen ieder had zijn zorgen en zijn hoop dat had Julius hem zoo even toch nog getoond. Susel moest maar zeggen, wat ze van hem geleend had dan was alles goed. Zachtjes sloop hij de slaapkamer binnen, om haar ni»t wakker te maken. Haar behuild ge zichtje lag gloeiend op het kussen, en in de vaas op het nachtkas je stond een groote roker don- kerroode rozen. Het deed Otto Graebner even onprettig aan de sterke geur benam hem bijna den ademtoen nam hij de raas en «Mte haar voor dc deur. Susanne sloeg de oogen op. „Wie heeft je die Noemen gebracht?" Of ze de waarheid zegt? woag hij zich on- en hij roeide boe hst hart hem tot ia de keel sloeg. Ze antwoordde slaperig «n gluurde heimelijk naar zijn gericht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1