IT ||L chines end end ettbaar rdlg in gebruik d. bette ■r plotse Igd, vend» lot Citroen rhtM5 dam orNed Kol. al NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN 15084 Jaaraan^ Dlnsdaa 14 November 1 BUITENLAND. o 8 FEUILLETON. ei. 4 AAM dier wvw In den Maalstroom ---i roerloht, mprgen van» VMTtlendaagsch Blad voer da Hulahaudlng. o o o BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. (R)UDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJ.E, NIEUWER gJERK a. d. IJ„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REKHWT.IK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en& Dit blad verschat dagelijks behalve op Zon-en Feestdag^ JV. van Rotterdam M an Rotterdam te msterdam, voer 8 j Scl ■SMBH H. haar beslissing opbouwen. i naar 69 onnd. niet bang. Dat wees maar ndeL i.U mag e'scnen. Pasron» zat ,^a n Hf o rijn, als u mH noodig heef».’ Sinds loen hi) Muw.UJk, M» «»r peratie van «tateren vei telde. ie be- roem- let te elijke zaai gewond. Dus Dinsdag, en aUe apostelen ten rplft nip mater- niet klaar r had we- 'ulde taer hel haar Ja.... De brief moet Maar ik kan hem tan- ALBANIË. Da grana tusschen Albanië en ZuiJ-Sta*fl vaatgeateld. Uit Belgrado wordt volgens Reuter game dat de commissie tot afbakening der Albani scha grens haar werk beëindigde in verba met den sector meer van Skoetari—Djaravit Aldus is de geheele grens tusschen Albanië Zuid-Slavië vastgesteld. De neutrale xöne, een geliefd verblijf was voor roovers, fa) Üu verdwenen. asie. naan- zonk, jderd ware gelijkheid ei- rht, dat ieder de inneme. dip hem past. fdisfjord. I van 14 Nor.: 1 richting, mistig of verandering van kobben. Jk dank je..''. Ze aarzelde en vba kend aan toe: „Maar leggenals je blieft Amsterdam, kwwm Nov. van Amstew or de Izaam naar AmsteDr aan. Rotterdam aan. New-TorE nn/t NOORWEGEN. Brand op een Noorsch schip. In de Hamhurgsche haven staat het Noorsche stoomschip Kong Erik in vlammen. Drie man zijn verbrand. Staking in Dusseldorf. Ber 1 ijn, 13 Nov. (V. D.). In Dusseldorf is de algemeens staking uitgebroken, nadat reeds aan het einde der vorige week arbeidersonlus- ten hadden plaats gehad in de industria-voorste- den en gisteren in vergaderingen der commu nisten en arbeiders tot demonstraties waren aan gespoord. De regeeringspresident heeft scherpe maatregelen genomen, doch de politie is voor- loopig machteloos gebleken wegens hare gerin ge sterkte. De buitensporigheden, die Vrijdag avond in eene voorstad van Keulen begonnen, naar olijke en de de oogen. reven, zoo gauw hij Roman van OLGA WOHLBRÖCK Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselinlc—van Rossum. - De plnpt. ij ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging par looper geachiedlb Fraaeo per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT II. GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureau zjjn dagelijks geopend vaa fa—4 uur.j Administratie Tal. Int. KZ| Redactie TeL 60. '„Nu was ze volbloed Jiet l'8i,r. uit eiken hl HNOOL na» Batavia, vMf j war Buenos-Ayrert nbuco. i.m. van Batavia if Nor. van Delagod r Batavia, voer IQ Amsterdam, vertiofa DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van herstel onder- zoekt de Duitsche voorstellen. P a r/j s, 1 3 N o v. (Havas). De commissie van herstel heeft vanmiddag officieus het Duitsche voorstel onderzocht en Zal dit onderzoek in de volgende •bijeenkomst voortzetten, gepaard met een diepgaand onderzoek van de rapporten van de internationale financieele deskundigen. De commissie zal waarschijnlijk einde der week haar antwoord vaststellen. Over het toezicht op de Duitsche rijksfinanciën schijnt vast te staan, dat Duitschland dit aanvaardt overeenkomstig het besluit van de waarborgcommiss e van Juli. Wat de Duijsche betalingen vaor 1923 betreft, zal de commissie waarschijnlijk voorstellen, dat het vraagstuk eerst door de geallieerden zal worden aangesneden en daarna verwezen naar de financieele conferentie te Brussel. Een nieuw Duitsch voorstel, gel i».. r» j. j j J- „«Z sin Neufahrwasser eg TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABUB OOSTEN. 1 Een gesprek met famed p*»R De correspondent van de Matin te Lausannd heeft blijkens Havas famed Pasja geinterviewdw die verklaarde, dat de Kemalistische regeerinfl het onderwijs in het Fransch heeft uitgebirid| en verplichtend gesteld. Enkele vilajete» zonnig Samsoen, hebben met eigen middelen suiveg Fransch» scholen opgericht. Hij voegde er nad toe, dat, indien de Turkscbo staat tuwchenbeirW is gekomen in de schoolkwestie, dit is gebeurd om er het Fransche onderwijs te organiseer»» en de vakken, die ooderricht worden in de naó tionale taal, famed P«fa sprak de berichten uif* vreemde bron tegen inzake de beweerde p'uiw deringen van Fransche banken en fabrieken De Fransche delegatie naar Laweenntfc' De militaire en marinedeskundigen, die dg Fransche regeering op de conferentie te Late» sanne zullen vertegenwoordigen, zijn generaef Weygand, de dief van den generalen staf e» admiraal Lacaze. De verhouding Engeland-Frankrijk, Londen, 13 Nov. (N. T. A. Draadloos), Hoewel do toestand op het gebied dor binnen* landsche politiek in do geallieerde landen hst vaststellen van een geschikte plaats en datum voor een bijeenkomst tusochen Curzon, Porno card en Mussolini heeft bemoeilijkt, bestaat er weinig twijfel, of deze conferentie sai woiue» gehouden vóór die te Lausanne. Zij wordt idel zoozeer noodzakelijk geacht, omdat de gealHeera de regeeringen uiteenloopende meeningen hu gen omtrent den toestand in het nabije Ooslei^, maar veeleer, omdat de Turksche eischen het wcnschelijk maken, dat d® geallieerde ministetg overleg plegen alvorens de Turken te ontmoew ten. Indien de Turken onder don indruk verkeert ren, dat er geschillen bestaan tusschen de geak lieerden, moeten zij weten, dat de onlangs doog hen aangenomen houding de eenheid onder dg geallieerden heeft versterkt. Frankrijk is zeer tegen de afschaffing dor cm pitulaties en het door de Turken voorgestv douanestelsol zou den Franschcn handel met Turkije zoo goed als zeker geheel vernietten. De niet-erke«ning dér Ottomaansche schuld zo« Frankrijk swaarder treffen dan oenigo ander» natie. Ten slotte spreekt het van zelf, dat do Turksche ezpansiedroomen rechtstreeks dg Fransche belangen in Syrië beïnvloeden. Engeland wenscht voorbe reidende besprekingen. Reuter verneemt, dat indien er geen bevre digende voorbereidende besprekingen tussche» i de geallieerden sullen plaats vindon, Groob» I Brittannië ter vredesconferentie te Laus***» niet vertegenwoordigd sol zijn Men Is te om Relletjes Ie Keu’en. Keulen, 13 Nov. (W. B) De Köln. Zel- tung meldt, da* een door de communisten op geroepen vergadering door de bezettingsauto- riteiten was verboden. Toch- verzamelden zich Snelloopende schepen. 1 Londen, 13 Nov. (N. T. A. Draadloos). De Maureta'nia van de Cunard-Ujn, die gister avond te Plymouth aankwam, heeft een nieuw transatlantisch record gemaakt, niettegenstaan de een driednagschen storm. Het schip voer met een gemiddelde snelheid van 24.4 knoopen per uur en toen het den vuurtoren van Bishops Rock passeerde, had het 4 dagen 23 uur 15 minuten gevaren. Hoewel het een langoren af stand aflegde, verbeterde het schip het Duit sche record met circa vijf uren. het Londensche betalingsplan vertoonde, afge slepen. Maar de verzachtingen der betalings voorwaarden zijn slechts van kracht tof einde 1922. Dit geldt ook voor de ^elgische schat- kistwissel-overeenkomst van dezen herfst, waar bij Duitschland voor den overigen tijd van 1922 feitelijk eeq moratorium erlangde voor het grootste deel van zijn verplichtingen. Maar en vooral na de zeer opvallende daling van de mark lijkt het vrijwel onmogelijk ook voor het begin van 1923 het Londensche betalings- plan uit te voeren. Er dient dus een nieuwe re- ge- geling te worden getroffen. De jongste voorstel- itig len der rijksregeering nu, die zij bij de Commis sie van Herstel heeft ingediend tijdens haar ver toef in Berlijn, behelzen betreffende bovenge noemde regeling wel-is-waar nog geen formeele voorstellen. Maar door te verwijzen naar de rap porten der buitenlandsche deskundigen, bevatten die vporstqllen niettemin een indicatie van wat de rijksregeering noodig acht. De experts nu waren het er allen volkomen over eens, dat Duitschland een redelijk uitstel van betaling moest erlangen, zoowel wat de betalingen in baar als in natura aangaat. H. i. vormen dit uit stel alsmede een spoedige definitieve regeling van$ f reparatieprobleem de voorwaarden voor het saneeren van Duitschland. Wirth is in zijn voorstellen eigenlijk nog iets verder gegaan, omdat hij, zoover zij zonder vermeerdering der zwevende schuld dus ujt de inkomsten van de begroofing bestreden kunnen worden, tij dens het betalings-uitstel door wil gaan met de prestaties voor den wederopbouw der verwoeste gebieden. Het is nu over deze voorstellen, dat de commissie van herstel moet beslissen en rap port uitbrengen aan de onderscheidene geallieer de regeeringen. Voor Duitschland is het nu van belang, in hoeverre Frankrijk zich zal laten be ïnvloeden èn door de Quitsche uiteenzettingen èn door de principes, vervat in de rapporten der deskundigen. Dit zullen wij weldra vernamen. an Batavia naai van Colombo. iar Japan, vertiolj ika bon naar Genua i naar uur op 996 mijl« r Java, vertrok 7J Brand In een electriciteifsfabriek. de clectriciteitsfabriek van Siemens en ickert bij Berlijn werd Zondag, naar wij i meldden, door een grooten brand aanzien lijk^ schade aangericht. Bij de bluschingswerk- iheden werd een brandweerman doodolijk Uw Graebner. Hij schreef het adres Vrij vrouwe van Gli- diën op Slot Glidiën bij Magdeburg, en omdat hij geen postzegel meer bad, nam hij zijn hoed en stok en ging naar de hamer van zijn vrouw. Hij deinsde terug voor de heetc, benauwde lutht in bet bijna donkere vertrek. „Wat doe je toch, Elise, dut is immers niet om uit te houden! Waarom zijn de ramen toch dicht?" Ze scheen heel stil aan haar cylindetbureau gezeten te hebben, de handen ft» elkacr. „En de jalousieën zijn ook nog neer beneden I Je kunt helemaal niets rienl” Hij legde stok cn brief op tafel en fc-lng naar het raam. Ze stek intusschen de hand naar den brief uit „Plak er even een postzegel op, ah je wilt". „Ja"» Haar stem klonk dof. Ze las hel adres en vroeg Aerbaaad ^Je schrijft aan MevroW» v«n GlidiënT Het was een eenvoudige en heel natuurlijke vraag. Hij schoof het raam op en ademde do frisscho lucht in. „Wat? O zoo dodelijk gepost worden. mere ook zelf...." „Nee, laat moorde Jongen komt dadelijk de post halen" Ze was bleeker dan anders, haar bawefingen schenen langzaam en onzeker. „Hoe was het gisteren?" „Giste» en,V* H’j keek hear verbaasd aan. Wat bedoelde sol „Je hebt *och een operatie gehadF..., „Ja nu wat zou dat F *i wanneer bekommerde se zich er om. plooi van baar kleed sprak hjt opbloeien der vrouw, met alles wat cr ann begeerlijks cn be- geermrwaardigs in haar gesluimerd had. Als Otto het met het kleine ding n' gespeeld had cn n’ct anders met haar ten to doen den te mopperen cn te klagen, hoe zou het den nu wordrn f,Groet Jo man ven me, Snoei, ho<v jo Susel, cn Iaat hij me opzoeken, hij weet wel waar Hij zag r.og haar lachend gesist in de deur opening verdwijnen, daarna drukte Wj o? de e’-ectrische hch"l en riep den knecht het C«“ wone„w’e volgt T los. Vorder Hij kende riet anders, verder, altijd verder ever zieken en dooden heen! Over alle leed der aarde en over stille, trotsche vreugde." Maar ‘oen de laatste patiënt de Hamer ver laten had, greep hij naar de pen en schreef met zijn rond, moejlijk leesboer schrift van geleerde „Liefste mevrouw De volgende week hoop ik een dag weg te kunnen om u ta bezoeken. Neen, ik hoop niet, kom. U moet op mtf reke nen. Al lage» ook alle twaalf apostelen net gebroken ledematen voor mij en smeek ten mij, ze weer op te lappen, dan zou ik hen antwoordenóe liefste vrouw verwacht sn% het cpfjt me neer. Ik scherts en meen he; tech, zooals ik het zeg. Met bitteren ernst. Gilteim heS> ik een arme oudeviouw het loven verlen-d. Ls keek me vandaag zoo dankbaar aan, abof het leven een feest voor haar was. Toen mowt ft aan u denken, hoe u mij dankte voor het leven vsn uw man. Alsof ademen Isven was I Ge looft u dat nog steeds? U weet niet, hoe crhuldig ft mij voel I En mijn schuld ketent mij voor altijd aan u I U heeft niet te ver- aoeken. U mag eischen. Daarom zal ik steeds i hedenavond in de Langegasae en op de Brei- tenstrasse groote menschenmassa’s. De verza melden werden door een sterke afdeeling po litie in de zijstraten en op den Appelhofsphts teruggedrongen. Een anntal deelnemers aan de betooging hieven de Marseillaise aan. Het was aan niemand mogelijk om de voor de verga dering bestemde localiteiten binnen te dringen. De uitgangen waren door de politie afgezet BELGIE. Spoorwegongeluk bij Antwerpen. Antwerpen, 13 Nov. (B. T. A.) Ben werkmanstrein is bij Antwerpen geioopen op een goederentreiner zijn twee dooden en oen vijf tiental gewonden. Voor zoover bekend fa, aldus wordt aan de Tel. gemeld, zijn er bij het spoorwegongeluk geen Hollanders betrokken. Dit ligt ook voor de hand, daar de personentrein de locale vroegtrein van 7.50 was, die ’s morgens uit Boom vertrekt en tal van arbeiders uit deze streek naar Ant werpen brengt ENGELAND. De vergiftiging van den hoofdcommfasarfa. Londen, 13 Nov. (R.). Harwood, de hoofd commissaris van politie, die leed aan vergiftiging tengevolge van het eten van hem per post toe gezonden chocolaadjes, is thans buiten gevaar. Zijn herstel schiet prachtig op, OVERZICHT. 'Gister had, wanneer er niet zooveel kinken in f Ide kabel waren gekomen, de conferentie van B' Lausanne moeten beginnen. Tal van belemme- I redne omstandigheden toch hebben verhinderd, I /dat de datum der bijeenkomst, waar de vrede - fci het nabije Oosten ter sprake zou worden ge bracht, kon worden gehandhaafd. De besprekin gen zijn nu een week uitgesteld, zoodat de con ferentie van .Lausanne op 20 November zal be ginnen. Het conflict tusschen Angora en de j, •llieerden in verband met het eigenmachtig pptreden en het stellen van, door de geallieer den al te boud geachte, eischen door de Kema- Hsten, alsmede regeeringscrises, in twee der 4 deelnemende landen (in Brittannië en Italië kwa men onderscheidenlijk Bonar Law en Mussolini aan het bewind) waren de oorzaak, dat van den 13den November als openingsdag moest wor den afgezien. Engeland schijnt dit uitstel zeer gelegen te zijn gekomen en van Groot-Brittan- Itië is dan ook de meeste aandrang uitgegaan om een weekje te wachten met de discussies fe Lausanne. De vrees zat bij dit land sterk voor, dat Lausanne den Turken het schouwspel zou kunnen bieden van verdeeldheid onder de geal lieerden. Engeland vpelde er blijkbaar meer »oor eerst met de aivdere geallieerden vooraf gaande besprekingen te houden, teneinde te Lausanne eensgezind te kunnen optreden. Inmiddels is echter de Turksche vertegen woordiger Ismed pasja reeds te Lausanne aange komen, waar hij... niemand aantreft om met hem van gedachten te wisselen. Maar de verte genwoordiger van Angora te Parijs' heeft zijn .landgenoot reeds gewaarschuwd naar Parijs te komen, dat Ismed waarschijnlijk een amusante sfad zal vinden en waar hij in contact kan komen piet allerlei vooraanstaande politici. Hij zal dat tijdsver’ius van een week zich wel te nutte we ten te maken. Hoe de situatie inmiddels te Constantinopel Is, valt moeilijk uit te maken. De berichten «pre ken elkaar op verbijsterende wijze tëgen, al i* i de kabel bij Tsjanak, die de Turken hadden doorgesneden, reeds weer hersteld. Of er nu werkelijk een ontspanning is ingetreden, of dat de toestand inderdaad kritiek is, weten niet wij in West-Europa, maar wellicht alleen de man nen van Angora en de hooge commissarissen. Maar nu het weldra tot confereeren zal komen, is aan te nemen, dat de Turken te Constantinopel gedurende de conferentiedagen niet al te agres sief zullen zijn, noch provocerend optreden en yeeleer een goeden indruk trachten te maken. Of schoon het moet wot en afgewacht. De Berlijnsche besprekingen, waaraan de rijks regeering eener-, financieele experts en de com missie van herstel anderzijds’irtbben deelgeno men, hebben haar beslag gekregen. De commis sie van herstel is weer te Parijs aangekomen en wij zullen moeten afwachtm, hoe de Fransche regeering zal reageeren op de nieuwe Duitsche voorstallen. De reis van de C. v. H. werd vooral onder nomen om ter plaatse inlichtingen in te win nen. Op den grondslag nu van hot ervarene, de rapporten van de financieele deskundigen en de -nieuwe Du'tsrhe voorstellen, die beïnvloed dag, ter opstelling van een program wat „daarginds" gebeurde t H<j knikte „Donk je, alles in erdo". ademde verreimd. Hij kneep de oogen oen beetje toe. „Hoor eens, Elise, wat heb je tochF „Nieto, waarom F Ze streek met de hand over het haar, voel of do sleutri nog good geborgen zat h h» chignon, richtte zich In haar stoel op et bloed vloeide weer langzaam terug naar wangen. HIJ ging naar haar toe, en draaide met ktodw tigen ruk van zijl» hand haar afgewende» schouder naar zich toe. J.tf, M». Eli», da.r b i=U t> <b« haakT Het deed haar goed, dat hij zoo gsNedend een Verklaring ebcWe, en o! kon ze hem IW ook niet geven, soo sag zo daaiin toch Sewijs, hoe ongehoord Baumann overdreve» had. Do heek kamor was met haar In het roM gedraaid, toen hij nauwelijks oen mir gelede» van dj/operatie ran «tateren vertelde. f (Wordt vervolgd). *«r kwartaal tr. F—- O O a ZOOM. 8OT0A. Hbt bericht, dat de Duitsche regeering haar vertegenwoordiger te Parijs nieuwe in structies heeft gezonden in verband met de zit ting van heden van de commissie van herstel kan nog worden aangevuld met de mededeel ing, dat de rijkskanselier beden van het directorium van de rijksbank een schrijven had ontvangen, MNiarin wordt verklaard dat de bank de actie tot stabiliseering der mark wil steunen met goud uit den goudvoorraad van de rijksbank op voor waarde, dat aan Duitschland voor zijn betalin gen in zake de schadevergoeding een morato rium zal worden verleend en op voorwaarde, dat de buitenlandsche financieel© wereld aan de actie voor de stabiliseering eveneens zal deelnemen tot eenzelfde bedrag als waarvoor de rijksbank zich wil verplichten, n.L 500 mil- lioen goudmark. Verder worden nog door het rijksbank direc torium zekere politieke en economische »naat- regelen in het binnenland verlangd. DE KWESTIE DER REGEERINGS- U1TBREIDING. De houding der eocianl-dcmocraten. De sociaal-democratisch-' rijksdagfractie heeft ten aanzien van de kwestie der regeeringsuit- breiding blijkens Wolff de volgende beslissing genomen De fractie verklaart, dat zij den eisch betref fende de stabiliseering van de mark als den meest dringenden eisch der binnenlandsche en buitenlandsche politiek handhaaft. De sociaal democratische partij kan derhalve slechts to' een regeering toetreden, die dit standpunt even eens inneemt. Zij ziet in het tot dusver door de de Duitsche volkspartij aangenomen standbunf geen waarborg voor de uivoering van maat regelen, die een stabiliseering ven de mark mo- -ïlijk maken en daarmee een definitieve op'os- sing van het schadeïoosstellingsvraagstuk be vorderen In het begin van dit jaar, na de conicrentie van woordigde partijen, waaronder ook de Duitsche Cannes, werd iets van de scherpe kanten, die Volkspartij en de Beiersch» Volkspartij, zijn het omtrent bepaalde punten eens geworden, op voorwaarde, dat de respectieve fracties in den Rijksdag zich daarbij sies zouden eigenlijk aan het kabinet als basis dienen voor de aan de vertegenwoordigers der Knegslaxten-Komission te richten instructies. Het is echter waarschijnlijk, dat de regeering nog verder gaat dan de door de partijen aangegeven gienzen en heden meer vèr-strekkende instruc ties naar Parijs zendt De Deutsche Nachrichten Agentur bericht hieromtrent nog het volfcende: Heden heeft een zitting van het kabinet plaats gehad, waarin meer fa» ’t bijzonder besloten werd een nieuw aanbod aan de commissie van herstel te doen. Dit aanbod zal in den vorm van een nota worden aangeboden, welke morgen zal wpr- den opgesteld. Naar verluidt, zal aan de com missie van herstel medegedeeld worden, dat de Rijksbank zich officieel bereid heeft verklaard, avonn in eene voorsiaa van iseuien Degoi om met een belangrijk, in de mlllioenen loopend werden Zaterdag voortgeset on sloegen ook bedrag aan goud marken, aan een leenkng deel andere voorsteden over, te nemen, welke door buitenlandsche bankiers zou worden verstrekt. Deze leening zou de sta biliseering der mark ten doel hebben. V. van Valparaiso Hij lachte zachtjes, en Urt .Wang. »N^ Susei.... blijft onder ons!" Ze zag hem trouwhartig in „En Otto zal het je weefgt fcan Hij duwde haar glimlachend weg. «Ja ja.... n^ar het heeft geen haast. Heele- ■*aal niet." Ze viel hem om den hab en kuste hem op de ••ng. «Xlein lindT Ze verbreidde zulk een kostelijke frfachheid rich heen, zulk een onschuldige kinderlijke ►oolijkheid straalde van haar uit, dat hij plot- I begreep wat zijn broer Rt haar ge- hem altijd nog aan haar bond, Ze scheen onberoerd door het laven, door alles wat moeilijk cn vcrwftksld was. Ab een mooi gezond diertje v/as ze, vertrouWeHJk, snoesachlig; zocht alle zonneplekjes, om zich te warmen, en zachte banden, cm rich te laten streden. Als ze zich mooi maakte, was hst r.’ct zoozeer uit behaagzucht als wel uit plezier over de mooie dingen; cb ze een man liefhad, v/a.i het, omdat zo in hem den beschermer zag, die al het kwade van haar verwijderd hield; als ze haar kinderen verwende, was het omdat het jonge'en warme in hen wat aantrok, cn ah ze ze wegzond was het, cmdet ze tegenover hen haar natuirr geweld moest doen, «m ctreng con-^guent in dé opvoeding te zijn. „Hoe staat het met de muziek, Susel F Dit was ends het diepste cn heiligste in haar geweest en ah za vroeger naast hem aan de piano gezeten had, tnet heete wangen, stralende geestdrift in de ecgen, dan had hij niet zijn broer, moer haar beklaagd, omdat hij vermoed de, dat rij het was, die van hen beiden het groot ste offer aan het leven gebracht had. De tragiek, die Suranne eenmaal ‘^plf gevoeld had, VS-. het «enige, dat netiev Kt had gébracht. Want het mede’ -den was groot in hem voor alles wat in den bloei vsrstftte en verdolde. ,H0- gaat het met de muziek V H=t was ah een klank u t lang voorbije tijden. Susanne glimlachje. Jk kom cr bijna niet toe. Ata men den hee- len èog dat geringd hoort en e avonds is Otto d Zc wilde er bijvoegen t J>ikwijfa speel ft wei met FeHx Frank", maar toen bedacht zwager weinig met hem ophad, en liel Dus nu viel ook dat weg. En misschien was hetzoobeler. den. <ear vat» blik hnrer oogen, ui! elke Want als haar man het geld wilde terugbeta- tan, moest ze hot toch ook werkelijk geleend duizendmaal dank ik je.... rde cr toen snel en smee- Eü^e moet je er niets van haar over de Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de Tel. ver meld: Naar de Vorwërts mededeelt, heeft de com missie, 'ingesteld door de partijen van den Rijks- w>-nieuwe MU'iscne voomenen, me pci»»'ucu re. in zake <fe zijn door de .apporten der bedoelde experts, valuta-politiek, haar werkzaamheden beëindigd, moet nu de C. v. H. haar beslissing ophouwen. De gezamenlijke, in de commissie vertegen- GOIDSCHE Ml11 A\T. 1—S rqnU LU. .Ik. rw>l mui«Ja Admtuta. la M Imrti „.na Ir M K IBM »P P>i>a U.M«H,h.M»a<lwrtM>Uto Ma Imlft wa <taa pnj. IVfiEZONDEN MF.UKUKSUNGKNl 1-4 niala flM, alka lecal am* da voorpagina 60 booger. C.ewnno advertantrita o» ingesondo» atodedaalinio» Ml Matrat* tot naar «■MiMerara den prijs. Groote letters ea nuutea worde» berekend naar pteateroiaste Advortentjën kunnen worden ingesoodoa door fuarahilrneni» va» aolhwte tawsuu». delaren. Advertentiebureau o» oosa Agente» o» moetM daag» vdAr d» plaatsing aaa bet Bureaa sü» togokomen. tanetada vto» iffH rarsefcord 8» ay»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1