IllM 1 --- - - o DïmüiWïvmN; Sa .NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOÉRCAPELLE, NIEUWKK- KERK B-d. ^UDERKERK a.d.UM OUDEWATER, B^UWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena 15083 Woensdag IS November 1922. 61» Jaargang Ingezonden Mededeellngen. EERSTE BLAD. I I I FEUILLETON. ■J iRt* Ut iinmir bestaat alt 2 bladen. F rs e BUITENLAND. - Jp t 1M t. o. n ui ter II Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen vïï*SZ( Uw luwei jmen tot Wjl ustdoor bruik van W nnARDFfl !enuw- AR biet ten jy PB scHAoeLoossTètuse. Ve»rtiendaan«oh Blad voor da Huishouding» o o o In den Maalstroom M AWtfiird, ^SgPËI 36 'daar /j en Nov. van Kaapstad Wlf 85 «ndan Melden en de voorbijgangers bedreigden. als een red- beste Mevrouw. ra i ia IU V 01 dam II n len, vertrok II Nov, avia. rpen naar Hamburg', ssingen. van Rotterdam t« dam naar Zuid-Afrfa Ouessant. Nov. van Melbourne 'DINGEN. Amsterdam, voer IQ A. IV V. IV n «itvras n>ARpincta CobnMnhm van Ua wSuriighl Z«> L en "en H. t O. N. Af >rk naar Rotterdam, ir 10 min. 320 mijl 1-0 1-1 4-2 sM «-»• lUHHAROTrxi-hfcll 8905 18 ad van 15 Nov. ijke wind, mist ol slag, weinig veren» eroerloht. n morgen vani W Dresden, laagst» nuf” OVERZICHT. opg*fe*nen. H. Afg<- over en sloof» met Wrijf tafel. »m de brieven I pudewater. van. yan Rotterdam ytdt op allerlei moeilijkheden. De entente cor- $ale tusschen Engeland en Frankrijk heeft niet kinnen verhinderen, dat deze twee landen het «w de conferentie van Lausanne nog verre van KM zijn. De stubeblingen hebben zelfs reeds vellid tot het Britsche dreigement, dat Engeland (hans, dat Poincaré op het laatste nippertje jnelemaal niet te Lausanne zal verschijnen, wan-, den Britschen aandrang is gezwicht, altham keer niet vooraf tusschen de geallieerden over deeltelijk. Tenminste een der jongste beril Oudewotor het veld en. mar Rotterdam, voed rbij Gibraltar. naar Java, vertro?* •narraar m •talen BW Ff ZN iculieren tegen an 80 el, breed nea per at. van laten voorradig. kunrfbd, gelQk on den worde». GT GRATIS TALFN bed, zette haar hoed op en nam «en mantel. „Ik eet vanavond in het sanatorium," «el ze tegen het meisje met afgewend gezicht Maar zooals Susanne een» gedaan had, sloop zij nu ook langs den muur naar huiten in den tuin. Voor de naaste blauwe brievenbus bleef zo staan\n Het den brief in zijn diepte verzinken. Hij was juist leeg en toen de brief op den bo dem viel met een tegelijk doffen en scherpen klank, met den scherpen kant van het harde pa pier, ging het door haar heen, als had ze het van 0—4 0-t Afgekeurd ii-4 ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal 2J5. per week 17 cent, met Zondagsblad p«r kwartaal ƒ2.90, par week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geoehiedfa franco per port per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ830. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MARKT 8L GOUDA* Hl onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux sty» dagelijks geopend van 8—41 oux.; Administratie TeL Int. 821 ihdactle TeL Mi. 1—6 regel» L.M. elke regel meer 0.30. Ad vertentiö» te het Zatardagaumnw M bijslag op den prjjc Liefdadigheids-advertentifo da helft van do» prtfa INGEZONDEN MEDEDEELlNGÈNi 1—4 regale ƒ8.08» elke regal meat /M O» de voorpagina 60 hooger. Gewone ad verten tién an ingezonden mededeellngen bQ eeutraet tot zeer geredasear* den prijs. Groot» letters en randen worden berekend naar plaataruirate Advartentiën kunnen wordaa ingezonden door tuMehenkesnrt van entlade beathan dolaren. Advertentiebureaus en ouae Agenten en moeten daag» vóór de pteatateg X aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekerd te site 1-1 Afgekeurd, 4-0 hriften in beslag genomen, welk» ui. L M o Aomsdg waren en woarin werd aangespoord, om de algemegM slaking uit te roepen. la beweging wdrdrsdoor de vakverceniginge» scherp veroordeeld. Hedenmorgen verzamelden zich Ie OberHM bij den dierentuin en de Tonhaüe groot» rnase sa’s betoogers. Men beproefde in de TonhrtM een vergadering te hoeden, hetgeen echter do<< de politie werd verboden. Daarop drong d» menigte met geweld bet gebouw Hnr.an, ToAt de politie de zaal wilde doen ontruimen, k Al het tot botsingen. Vanaf het podium werd tW schot op de politie gelost. Er ontstond handgemeen, waarbij verschillende personea werden gewond. Ben der belhamels werd gtte dood. De politie slaagde er ten slotte in di zaal te doen ontruimen. Te Gerresheim werd heden de glnsbUzeif stil gelegd. Een groot» menigte trachtte ve« Gerresheim uit de binnenstad te bereiken, maag werd door de politie verstrooid. De pol. ia heeft inmiddels versterking gekregen en 41 hoopt, dat z|j den toestand meester zal blije ven. Zij heeft het strikte bevel ontvangen, ote bij gewelddaden onverbiddelijk van de wapen» gebruik te maken. Het totale aantal stakers wordt op 40 50.000 geschat. Dussoldorp, 14 Nov. (W. B.) In c«a officieel beriéht over de gebeurtenissen wordt gezegd, dat opnieuw volksoploopen door d| politie zijn uiteengejaagd. Men is er van ovew tuigd, dat de polith» door de aangevoerde v«ws sterkingen ook de volgende dagen in staat sa zijn alle pogingen der communisten om eeg Putsch teweeg te brengen, te ooderdrukkafc Hedenmiddag was het betrekkeUjk kalm. Keulen, 14 Nov. (W. B.) De PolizelprSs sldent -heeft met het oog op de verrtcrlngea der openbare orde het sluitingsuur der c»wf tot nader order op 11 uur gesteld. Dussoldorp^ 14 Nov. ('V. B.). Toen da stakend» arbeiders hedenmiddag poogden «e» vergadering te houden in d» Tonhalle, ontetondl een hevige Ixxtsing tusschen de stakers en da politie. Een der betoogers werd gedood. Het ga» lukte ten slotte aan de politie, die versterking had gekregen, de Tonhalle en de straten in da buurt te doen ontruimen- De tegenwoordige boa weging is aangestookt door raddraaiers buitea Dusseldorp, zooals blijkt uit het onderzoek d« politie en uit d» vele vlugschriften, die hier zija verspreid. MaInz, 1 4 Nov. (B. T. ATe Dusseldorp en Keuleh zijn gisteren talrijke werklieden zonder machtiging van hun vakvereeniglr.gen in staking gegaan. Deze stakingsbeweging zoa door de communisten op touw gezet zijn, ftt zijn ongeregeldheden vóórgekomen. De Fr*M sche bezettings-autoriteiten hebben samcn^cho» Ungep verboden; de Duitsche politie verklaard» niet bij machte te zijn de/beweging te onder* drukken en heeft om versterkingen gevt .'rgd. De toestand wordt ernstig geacht. Dusseldorp, 14 Nov. (W. B.) Te DutseeU dorp hadden heden bloedige botsingen plena tusschen politie en stakers. In het gemeentelijks l^ynasium, alwaar de politie een inval deed 9M een formeelo slag geleverd. Bén steksd TOrd gedood en verscheidene stakers worde» ges wond. De geheele nedu door suiverde d» pdHli» staking door te zetten. De politie de straten van de betoogen» die de trema narw en onder voorwaarde, dat buitenlandsche ban ken eveneens een gewaarborgd cre<" stens 500 mil Hoen gouden marker Duitschland stelt voor definitief van de verplichtingen van Duitsch! eene c Daarvoor belooft het eene gedwongen binnen- landsche goudleening aan te gaan en ook to trachten eene buitenlandsche leening te sluiten, tof dekking der contante betalingen en leverin- gen in nature, die volgens het verdrag van Ver sailles moeten plaats hebben en wel uit de bul- tenlamische leening in haar geheel en uit de bindMmdsche leening voor de helft. Verder wil Duhsa&ri^ binnenlandsche hervormingen in- ^enfn, zooals reeds te bericht. Relletjes en stakingen in Weet-Duitschland. Uit Dusseldorp wordt d.d. gisteren aan de TeL gemold De afgeloopen nacht is^ kalm yoorbijgegaa^ In enkele fabrieken is het werk weer hervat. D6" communisten trachten systematisch de al- ''gemeene t heeft hedenmorgen groote hoeveelheden vlug- Ber 1 Ij n, 14 Nov, (V. D.). De nieuwe nota der Duitsch» regeering te hedenmiddag in Pa- (ijs aangekomen, om aan de commissie van her stel te worden overhandigd; zij bevat behalve de reeds bekende JDuitsche voorstellen in meer uitgebreiden vorm de bereidverklaring der Duit- sche rijksbank om 500 millioen gouden marken voor de ondersteuningsacti» te verstrekken, on der voorwaarde, dat Duitschland voor 3 4 4 ja- ren vtfn alle contante betalingen en leveringen innatura wordt vrijgesteld terwijl de leverin gen van materiaal voor den wederopbouw zul len worden voortgezet, voor zoover dit zonder vermeerdering der vlottende schuld mogelijk te tet van min- 'verstrekken. vaststelling -ind zoomed» conferentie van internationale deskundigen. gen zij het denkbeeld om den sultan een geal lieerde bewaking te verschaffen. Inmiddels te nog steen enkele beslissing ginomen, besluit het tèle- grnm. Ook komt uit Constantinopel nog een ander verontrustend telegram, waaruit blijkt, dat de hooge geallieerde commissarissen aan hun re- geeringen een gelijkluidend telegram zonden, waarin zij aangeven, dat volgens inlichtingen, waarover zij beschikken, de verdaging van de conferentie te Lausanne de handhaving van de tegenwoordige opschorting der vijandelijkheden ten zeyrste bedreigt en dat de Turksche regee- rjng en de groote Nationale Vergadering te An gora schikkingen hebben getroffen, die niet veel goeds voorspellendaaruit te ook te verklaren, dat de hooge commissarissen er opnieuw op aandringen, dat een definitieve datum der con ferentie wordt vastgesteld en wel ten allerspoe digste. Waarop d» situatie in Constantinopel dus uit zo' loop^n, te moeilijk te zeggen: de toe stand blyft echter ontegenzègeglijk ernstig. Tot overmaat van ramp wordt nu ook nog via Lon den uit Constantinopel gemeld, dat volgens be trouwbare berichten in Karpoet de Kemalisten onder de 45 jaren oproepen, die in aanmerking komen voor militairen dienst en dezen in de richting van Mossel zenden. DURSCHLA^. HET KABINET-WIRTH AFGETREDEN. Berlijn, 14 Nov. (W. B.) Nadat de ^o- ciual-democralische rijksdaggroep vanavond meegedeeld had, dat zij geen deel wil uitmaken van een coalitie met de volkspartij, heeft het rijkskabinet besloten dat de rijks kanselier bij den rijkspresident het ontslag van het kabinet zal indienen. Berlijn, I 4 Non (W. B.) Laat in den avond heeft de rijkskanseiier den rijkspresident het aftreden van h»t kabinet medegedeeld. D» rijkspresident heeft hrt ontslag aanvaard. De Duitsche nota. Berlijn» 14 Nov. (W. B.) Naar het Ber liner Tageblatt verneemt, te de nota der Duit sche regiering aan de G v. H. hedenmiddag twaalf uur te» Parijs door staatssecretaris Fi scher? overhandigd. Bet 1 ijn» 14 Nov. (W. B.) De rljksregfee- ring Weeft in haar nota aan de'G v. H. de volgende- voorstellen gedaan de definitieve vaststelling (ter verplichtingen van Duitschland zoodanig, dat zij, met inbegrip der uit te geven leening, uit het overschot van de huishouding bestreden kunnen worden Duitschland voor den duw van drie of vier jaar van alle leveringen in geld en natiwa in het verdrag van Versailles genoemd, be houdens de in paragraaf 4a alinea 2 gemaakte bepalingen voor den wederopbouw van de ver- woeS e gebieden, vrij te «tellen onverwijld een conferentie bijeen te roepen •van internationale financiers, teneinde te be raadslagen over het Duitschland te verleenen bankcrediet. De Duitsche regeering is ook harerzijds be reid de bijeenroeping van een dergelijke con ferentie on zich fonemen en voorstellen tg steunen^ die de Duirache regeering bij de be trokken regeeringen voor de verwezenlijk ing> van de in paragraaf tl aangegeven noodzake lijkheden zal doen. De geur von LIFEBUOY'il ia de geur van het beste W gezond lieidspreparaat dötB ooit (n een Zeep wordt gedaan* Het geeft gezondheid en H, echoonheia aan de huid. Geen andere Zeep die het heeft Zitfbere. ongebleekte paAzxïZré* dekOOOE kleur aan J LIFEBUOY t® Lausanne aan te nemen houding een be vredigende regeling tot stand is gebracht Wij hebben reeds vaker erop gewezen, dat men te Londen terst beducht voor is, dat de Turken ■rentueel ervan zouden kunnen profiteered wan- teer «ij ziclt te Lausanne 'zouden zien geplaatst tegenover vertegenwoordigers der geallieerden, pnder wie verdeeldheid mocht heerschen. Eerst Boeten wij een definitief programma hebben op gesteld en de richtlijnen duidelijk hebben aan gegeven, voor wij naar Lausanne kunnen gaan, aldus de Britsche opvatting, die alleen heil ver wacht van een geallieerd x.g. eenheidsfront. De bgelsche persdienst tracht de publieke opinie In Frankrijk natuurlijk zooveel mogelijk te be nvloeden en in een Britsch radiogram wordt dan bok handiglijk betoogd, dat Frankrijk ten zeer- fte is gekant tegen de afschaffing dér capitula ties 'dat hef d°or <1® Turken voorgestelde stuane-systeem den Franschen handel met Tur kije zoo goed als zeker zou vernietigen. De niet- ■rkenning der Ottomaansche schuld, aldus gaat tet Britsche draadiooze telegram door, zou Frankrijk zwaarder treffen dan eenige andere ■Hie en tenslotte/ spreekt hot van zelf aldus Wrdt uit dezlfde bron opgemerkt dat de firksche expansiedroomen rechtstreeks de Fran- *he belangen in Syrië beïnvloeden. Teezlfdertijd seint Reutef toevallig, dat de Pransche consuls van Mersina en Adana, die s bachten^de overeenkomst met- Franklin Bouil lon opdmbiif hadden zorg te dragen voor de meiliging der Christelijke minoriteiten, door de Kemalisten het land zijn uitgezet. Een eendere t»wolwil lende behandeling zou den consul te Broessa ten^dêal zijn gevallen. Voorts wordt in hetzelfde telegram melding gemaakt van een krachtig- gestelde nota, die Fransehe kooplieden |e Constantinopel aan de regeering te Parijs zou ten hebben gepcht en waarin werd vestgesteld, lat Frankrijk’» belangen te Constantinopel ge ducht werden geschaad en met ondergang zou- dm worden bedreigd, wanneer de Turken hun tegenwoordige polit’ek nog langer vqortzetten. Ook is men 1» Engeland ontstemd geweest ever het feit, dat de hooge commissaris van Frankrijk, generaal Pellé, pas later de aut^isatie too hebben erlangd om, zoo mondig, te Con» Ftntinopel den staat van b*1eg af te kondigen en dan pog op deze voorwaarde, dat uit die pro clamatie van den staat van beleg niet automa- |fch zou voortvloeien, dat Frankrijk moest deel nemen aan een of andere actie te"°n de Turken. M. a. w. de Engelschen verweten Frankrijk, dat tet uit pro-Turksche gezindheid zo<^ hebben ge- treuseld. Van Fransehe zijde echter,'te de zaak Eigenzinnigheid is de machtigste vijv •»dln van het goede. J GOTD8CHEIIH IttM gehouden had. Van af de binnenplaats klonken zijn forsche voetstappen, en het neerzetten van zijn stok. De avondlucht woei koel en zacht het open venster binnen, het roode licht der onder gaande zon vlamde nog eenmaal op over het donkere metaal van de geldkast, een laëtsten gelen gloed ovet <fe<> De loopjongen kwam binnfen, om voor de post te halen. 1 En ze wees op den stapel prospectussen on der kruisband, de brieven en briefkaarten, die aan haar linkerhand lagen. „Wacht, hier is nog watl” Het was .c. l.‘_" T*"'~ En toén ze hem in de vingers had, voelde ze, dat het couvert opengegaan was. „Gb maar, het is goed." De jbngen verdween achter'de deur. Ze keer de het couvert om en om, verwonderde zich zelf, dat Me den Brief niet dadelijk las, zooals ze an ders placht te doen, ala er een ópen voor haar lag. Iets pijnlijks kwam in haai op, een heime lijke, leelijke onrust. En toen eejx ^rotzehe af weer daartegen en een koele zelfbespotting. Ze trok het blad uit het omhulsel en las: 3-tefste Mevrouw." Zoo lang las ze over die twee woorden, dat het haar docker voor de oogen wérd. BA» toen las ze verder tot het einde en vond ookfo- „De liefste vrouw” en Ins wfeer, en altijd weer JJefste vrouw”. Nu kende f hem zeker van buiten, maar de woorden dreunde haar bijna zonder beteekente door het hoofd. Eindelijk schoof ze den brie: in het couvert terug. Met. kl een vasten druk van haar Arimnage' streek ze u over de vochtige randen. Opdat hij vooral niet zou opengaan, opdat vooral nLmand anders las, wat zij gelewt had, van die vreemde vrouw, die „'iefrta vrotNv. Toen' ging zenaat haar •laapüimr, die bijna te groot was voor het een» ro t 4 «Beste Mevrouw, het spijt mij ten zeerste, in uw eigen belang vjin*tayn geachten *°«ega moet ik udatirop opmerkzaaip maken I “kar, hij is nerveus, overwerkt, dat geef ik al- *maal toe ik k;en immers zjjn leven en zijn ««wijding aan zyn beroepik kan het be- frijpen, zelf verontschuldiging”. «Maar wat dan, wat dan?” J<.h§d hem wel met beide handen willen •ritudden, om hem de woorden, die zoè» pijni- pnd óver zijn lippen kwamen; uit de keel te telen. En toen had hij eindelijk van verdorven tes«chien prikkelen der zenuwen gesproken, te" -., geestrijke dranken,«van alcohojlucht'en Faferige oegen; van w»aghalzige nieuwighedpn •‘gevaarlijke veriuimen„Hij is,de eenige Mevrouw juist onze groote chirurgen frypen naar zulke middelen. De een naar de andere naar morphine spuitjes, de *r<te Mar twrci - we allen.... xrat 066 Mflar ®teoholbeste Mevrouw. hiiw 1 j'C^ te ^‘“‘1®^ merken. En hij heeft I L? iv “en k‘Btstcn tijd wat minder succea ge- I gj* niet keggen,omdatneen, o voor geen uekLzou ik dat wfiten ba- tot verhoogd genot, daar zaten de schuwen de met zorg belndenen, de heimelijke» en stompzinnigen, die in bedompte kamer» uit wijn zelf vergetelheid of moed trachten te pute Daar zat haar man. Daar dacht hij aan de „Hefete vrouw", of vers gat haar. Een benauwde snik steeg op uit haar borst, Maar haar oogen keken koud «n glazig ov«r jgb babbelende, lachende menschsn heen. pier, ging het door haar heen, als had ze het van En toen keerde ze om, zoo snel al» haar- vow» de lippen van haar man gehoord, dte vree.;eHjkè, ten haar konden dragen Ze wild» hem nu plot zien, haar man, «n h| zou niet te weten kon^n, wét ze wist. Niet over opreken, er niet aan raken...t sooate «WH ter Frederike d»?ed, wier geheim «e kende. Een heel huis rustte op haar schouders, hol geld van haar gezin, de naam, dien haar soa» Hansl.... Haar longen, haar IM dat a» voor zich behouden had nu was hQ haai eenige steun. En haar hart «wol ven verlangwi en Hefde, en haar voeten schreden steadto snal» Ier, niet meer houden, voort. g - vervolgdj Prlj» p»r kwartaal Ir. O O O sar M.n kan rieh aWmv Boekhandel af dó A. zomeravond. noch|4t ZOON, GOUDA. voorwen^. .1 wo» t schaamtelooze, allo» in haar vernietigende de brief voor Mevrouw von GHdiën. woord „Liefste vrouw”. a En toen Hep ze rechtuit, zonder <jo*1 of ba- doeling, alleen maar om te loopen, looate een- i znme vrouwen loopen, die het verlie» van hun, laatste bezit alleen met zich wlv» willen afma-’ ken. Urenlang ging ze zoo, de blonde vrouw met de rechte houding, liet strakke gezicht en dé koude oogen. Zonder vree» liep ze in het donker op den breeden eenzamen straatweg, en toen weer terug, lang» het stille meer en donkere rutechende hoornen, die glndgeplcist«rde pleinen omringden. Ze merkte het nauwlijk», dat za haar eigen huis voprbijgekomen was, dat bel nachte lijk levert der groote stad zich om haar begon uit te breiden, met rijn lawaaiig» genoegen», zijn verborgen kwaad: ^Restaurant Flansen”, stond met gouden let ters op <pn donker*uithangbord. In het smalle M ikuintjë stilet vrooïjjke menschen, met goud- tiFwijn ip hun gla®en» e» het licht .yan da ihe gloeilampjes spiegelde zich in de metalen Jemmers. Jier waren de crcchacrUjk», vroo.ijke voor standers y«n ten v iendelijk gWM. Maar daar, nchter dcy zware gordijnen, zaten de anderen zij, voor wie 'nog d* warme -J- het vroolüke gezelschap een voorwen-^... M P Olymph en n 4 Roman van OLGA WOHLBRtKX Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wpsselink—van Rossum. recht gezet en betoogd, dat de instructies aan generaal Pellé pas twee etmalen later te Con stantinopel aankwamen, doordat een vertraging van twee etmalen ontstond in verband met het doorsnijden van den Britschen kabel door de Kemalisten. Maar in allen gevalle: Tusschen beide lan den is opnieuw een strubbeling ontstaanPoin caré voelde er aanvankelijk weinig voor aan V I Qnxon’s verzoek te voldoen om met dezen voor dej conferentie van Lausanne een onderhoud te 1 <0e regeling der kwestie van 't nabije Oosten hebben. De Britsche minister van buitenlandsche zaken had zelfs aan Poincaré voorgesteldy<^»l deze te Londen zou komen praten. Maiyr daar voelde laatstgenoemde niet zoo bizoncler veel voor Maandagmorgen heeft de Britsche'gezant, lord Hardinge, het verzoek herhaald. Het scWjht voor Ithans ge- jongste berichten houdt in, dat Havas heeft vernomen, dat een aanmerkelijke (uitspanning in Britsche diploma tieke kringen te ingetreden. Hiertoe zou vooral hebben bijgedragen het gesprek, dat Hardinge en Poincaré Maandag hebben gevoerd dat van dien aard zou zijn geweest, dat aan de spanning der laatste dagen een einde is ge komen. Waarschijnlijk wordt het geacht, dat Curzon er genoegen mee zal nemen a.s. Zaterdag naar Parijs te vertrekken om met Poincaré te confereeren, voordat de conferentie van Lausan ne begint. Ook van anderê zijde wordt ge meld, dat Engeland op zijn standpunt blijft staan, maar dat het Fransehe standpunt meer en meer tegemoet komt aan hef Britsche. Hoe de toestand inmiddels te Constantinopel is, is nog steeds moeilijk uit te maken. Dé toe stand schijnt nog steeds gespannen te zijn. Een Reuter-bericht, door ons reeds eerder vermeld, Beeft vastgesteld, dat de staat van beleg nog niet is afgekondigddit zou echter niet het R®“ volg zijn van oneenigheid onder de gealieerden zoowel de Fransehe als de Italiaansche hooge commissarissen hadden van hun regeering de machtiging ontvangen zich bij den Engelschen hoogen commissaris aan te sluiten bij 'f nemen vt)n een gemeenschappelijken stap. Een ander Reuter-telegram bevestigt nadrukkelijk de eens gezindheid der geallieerde hooge commissaris sen en generaals. Maar, zegt het telegram, die eenstemmigheid schijnt verre te zoeken in de ge allieerde hoofdsteden. Het gevolg daarvan was, daf de hooge commissarissen tot werkloosheid waren gedoemd en wel op -een moment, dat flink diende te worden opgetreden: Refet pasja toch gihg gewoonweg door met net te doen alsof ogjreen capitulaties bestonden. *Ffj hebben wel eens vaker gewezen de laatste dagen op de verwarrende berichten uit Constan- tinopel. Hierin schijnt ooit nu nog geen ver andering te zijn gekomen, wtypt terwijl Reuter zoo hoog opgeeft van de eensgezindheid der geallieerde generaals en hooge commissarissen, krijgen wij een heel anderen indruk, wanneer wij een B. T. A.-teleptfam uit Rome lezen. Daar in toch staat vermeld, dat tengevolge van in cidenten tusschen Turksche gendarmen,en En gelschen in den loop van ’n bijeenkomst der ge allieerde generaals voorgesteld werd den staat van beleg te proclameeren. *t Voorstel zou^ch- ter op 't hevig verzet gestuit hebben vah d^p>o- "e commissarisesn, die aan hun regeeringen om instructies «einden en weinig voelden voor 't af kondigen van den staat van beleg, die opnieuw 't zenden van aanmerkelijke geallieerde verster kingen noodzakelljk zou maken. Ook overwo- weren IMaar er zouden toch menschen kunnen zijn, die dat met elkaar in verband brachten, dat schaadt het sanatorium”.... Ze had genoeg gehoord. En ze herinnerde zich ooi nog het gesprek door dn telefoon, dit haar tranen, ven schaamte en toom in de oogen gedreven had. Hij hoefde haar verder niets te zeggen „Nu, Elise, wil je zoo goed zijn F Ze wist niet hoe te het hem aan zijn ver stand zou breHgen. Hij zou haar immers toéh m^ar afsnauwen of uitlarfien. Als het van ie mand anders kwam, van'lknand, dien hij hoog schatte, van een college., van Ertsky bij voorbeeld w Deze gedachte kwam haar voor ding. Zoo was hetJie( beste,1 en zoo moest ze het annpakken. ^le hebt je in den laajst«n tijd buitensporig ingespannen, je ziet er slecht uit. Werkelijk, je moest iémand raadplegen, Juliust Hij tedtte^luid. Nooit ben ik «op gezond geweest als Ze bleef eigenzinnig volhouden. „Jawel, ik ben er niet gerust over f Je bent vaak zoo geel en zoo jilnkkelbaar. De dame» in het sanatorium vinden je ook nerveus..../.” JLaat meals je blieft met rust over die'klets tent es van joul „Om tegenwoordig te zijn, als een hysterische juffrouw electrteche badeh nfeeiht of een over voerde handelsrsadsvrouw den bulk gemasseerd wordt, daarvoor is collega Baumann er, en die narcotisch» sigaretten...'. Ant teer net de rechte voort Maar ato je vindt, dat ....Dat brengt menigmaal het be- /ik Kartebader water moet drinken, dan wil ft wel vragen. Dat schrijven w» elkaaf met de grootste bereidwilligheid voor. Dat tam Ji> ook *>«v B» llrf. «ht houdt w «t mo^l Hij behandelde, haar volstrekt «iet ui ernst, en dat we» bet eenige. waar z* ge» rekening mee i naar Batavia, voet bij Sagre». Amsterdam, vertrok n nJar Batavia, voer Galle. n Batavia te Amstera

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1