Courant si Hun nuf ad! art U NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V(y)R GOUDA EN OMSTREKEN PERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G()Ul)i<RAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- IÜ2JK a. <L U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEIIWI.IK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADI)1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Igors Io. tikelen jrs FEUILLETON. rteeren "t In den Maalstroom .BUITENLAND, OVERZICHT. Donderdag 16 November 1822. 61« Jaargang b der Duitsche regeering, dat in de von te gen dat de onbe- ten ei T| PrU« Veertlendaaqsoh Blad voor do Huishouding. no o o o kan rich er: ide die vail den duur zaken vei dag nam in Wirty mocratfe van de heeren Van leken, dat er naast iekenhuis; een Z i e- waarover niet kon :en in deze zitting, met een ^yoltalligen jgenwoordig waren, n worden gebracht, en betreurd en hoe- >owel als Regenten e quaestie hangt en iekenhuissfeer blijft iadsdebat komt men ng. eugend dat de heer e klanken over de huis kon doen hoo- inirverking genomen uitgaven van som- urlijke is. Deze cij- erste maal kunnen i wellicht nog aan- ischouwing. Bij elk et moeten voorop- op voeding en lig- ongewenschte toe hoor Regenten geen te dragen, niet zal s aangaat, die door kranig is verdedigd, i dat ook maar één nzjj er persoonlijke - de Regenten heeft bedoelingen ten op- niet zouden voort- igen wenSch om het at het moet zjjn: de lijdende menschheid rpleging vinden kan. een zoodanig ver ft zijn geheel en het staat, dat hier van mogen worden ge- geval was, danvzou ver gisteren de he le goedkeuring Van en. Dan zou er on- s zijn geschied. De dan moeten wor- inviteerd had”. Zijn uitstekende schoolrapporten verwierven hem volle vertrouwen. „Amuseer je goed, mijn jongen.’ Als ze tafelbezoek hadden, at hij toch meestal op zijn kamer of moest zwijgen onder aan de tafel. Dan was het nog beter, dat hij den Zon dag met zijn schoolvrienden doorbracht. Hoe ze heetten, was haar onverschillig. Het gymnasium was een tamelijk goede waarborg,'^et hij slechts ABONNEMENTSPRIJS» per jpvarta*! ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen warden dagelijks aangenomen aan ons Bureant MARKT SI. GOUDA* v Rj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaus syn dagelijks geopend van uux.j Administratie Tel. Int 12] ledacde TeL 546. kunnen beletten. Het ia dus waarschijnlijk, dat Curzon nog M den loop dezer week naar Parijs zal komea fz;-'zrBeren. Poincaré ptting der conference te tegenwoordig zijn, maar Je houden. ’met Ismet Pasja veronW zich uh naam der geallii- Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Weaselink—van Rossum. Meeat&l placht Hane Graebner nu des Zon dagsmorgens bij Percy Well zijn „tip" af te ha len. Bn meer dan eens bleef hij èr eten, telefo- •uterda tii» ipoedar da* «een vpand hem «ft* den loop dezer week naar om met Poincaré cqnfere» waarschijnlijk op zitting Lausanne op 20 N4v.Ut« hij zal alsdan rlh Bij zijn onderttaué'l’mi gehuldigde PoincBr? zich uh naam der geallieens den over de vertraging in de opening der conie ferentie van Lausanne. Ismet Pasja verklaard® de aangegeven redenen volkomen te erkervneru maar weee nadrukkelijk op het cngcweMóhrf van een nieuw uitstel De conferentie te Lausann®i Een draadloos telegram meldt, dat te Laiw sanne de Zuid-Slavische delegatie, onder leiding vm Rnkiisj en d. Bulgnerache delejade ondW minislw-pr.sM.-M StomboeliraH rijn nangAr- men. Ook «ijn drie Egyptisch. ge<lel.g..r4« aangekomen. van de volgende weken voor het staatsgerecht»* hof te Leipzig begint, is aan de beide gear resteerden de dagvaarding beteekend. De toestand in West-Duitschland. Du.seldorp, 15 Nov. (W. B.) Venléid- dag is een merkbare ontspanning in denjalge- meenen toestand ingetreden. In tal van «drij ven is het werk hervat. De poging der rlVolu- tionnairen om de beweging naar Mülhrfrm te doen overslaan en ook de arbeiders van de Thijssen-fabrieken er bij to betrekken, is mis lukt Op het oogenblik vinden onderhandelin- gen plaats tusschen de stakers, de vakvereenl- ginen en de werkgevers. Voor de noodlijdende journalisten. B e r 1 Ij n, 14 Nov. (W. B.). Aan den rijks president zijn door bemiddeling van den Duit schen gezant te Bern, Adolf MtUlef, door een Zwitsersch4)uitsche hulp-commissie 25 mil- lioen mark overgemaakt ter leniging van den nood der Duitsche journalisten en schrijvers. De nw^priM Keulen,IS Nov. (W. B.) Ten gevolge van de daling der mark en de verhooglng der vee- voederprijzen moet de melkprijs met ingang van 16 Nov. tot 140 mark per liter worden ver hoogd. ENGELAND. DE VERKIEZINGEN. Londen, 15 Nov. (N. T. A.) Br is hedem in het geheele land opgewekt gestemd, maar overal was het rustig. De dikke mist van de laatste dagen was in de meeste plaatsen eenig». zins opgetrokken. Het meest opmerkelijke ver schijnsel was het feit, dat de vrouwen bijzonder ijverig ter stembus togen. Er zal vermoodelijk' delegaties zich te Lausanne zullen houden, zot katniwtn heltelk een kabinet van de arbeidsgemeenschap wel de gelukkigste oplossing van do regeringscrisis zou zijn, aangezien dit de mogelijkheid zou bie den allo krachten tot een eenheid samen te bin den en to uiten. Dit is vooral noodig bij de be zetting van de ministeries van buitenlandsche zaken, economische zaken en financiën. De lei ding van die ministeries moet, evenals van die van verkeerswezen en posterijen, aan zaken- menschen worden toevertrouwd. Berlijn,15 Nov. (W. B.) De rijkspresident heeft hedenvoormiddag met den voorzitter van den Rijksdag Loebe en verder met de voorzit ters van de fracties der sociaal-democraten, het centrum, de Beiersche'Volkspartij en de demo cratische partij den toestand besproken. Een opdracht tot vorming van een ministerie is tot nog toe door den rijkspresident niet gegeven. Berlijn, 15 Nov. (W. B.) De Berlijnsche correspondent der Kölnische Volkszeitung ver neemt, dat de rijkspresident, die de functie van rijkskanselier op zich .heeft genomen, als zoo danig zich ook heeft gewend tot den Duitschen gezant te Parijs, dr. Mayer. Berlijn, 15 Nov. (W. B.) Bij de bespre king van den rijkspresident met de partijleiders voor de vorming van een nieuw ministerie, zou, volgens verschillende bladen, de opvatting op den voorgrond staan, dat men nog het spoe digst met een zekenkabinet de crisis kan ven- minderen. De rijkspresident zou, volgens de BerL Lok. Anzeiger, aan de partijleiders uiteen gezet hebben, dat de vorming van een zuiver economisch kabinet noodig is om het buiten land een samenvatting van alle economische krachten van Duitschland te toonen. Be r I ijn, 15 Nov. (V. D.) De rijkspresident is besprekingen begonnen met de partijleiders en anderen tot oplossing der regeeringscrisis en verkiezing van een kanselier, doch er wordt nog geene opdracht versteekt tot vorming van een kabinet De rijkspresident streeft er in da eerste plaats naar een kabinet te vormen van personen, economie verstand hebben. Gedurende r der crisis leidt het kabinet-Wirfh de ‘Mer. De cent rum fractie van den rijks- tfeene resolutie aan, waarin vertrouwen uitgesproken en tegen de aociael-de- stelling genomen werd. DE SCHADELOOSSTELLING De nieuwe voorstellen blijven gehandhaafd. Nov. (V. D.) Van bevoegde 'Ah een werkezel had ze in haar duffe kamer p'teten, gerekend en berekend, vreemde men den haar vrijen tijd geschonken om nieuwe rKienten te winnen, nieuwe bedeelers. En al had ze ook altijd geweten, waar den voor wien ze het deed de jongen zelf haar in den onrust der dagen bijna tot een P'helichaanid symbool van haar moederschap haar vermeende recht geworden. Het was bij middernacht, toen ze uitgeput en geradbraakt thuis kwam. Een weeke, treurige teederheid vervulde haar, innig verlangen om den gesloten, eigenwil li- jongen te begrijpen. Hij sou heer eteun zijn. Hij zou haar man tot haar terug brengen, of haar troosten, fr* verloor. En dat zou de straf zijn voor vader, <Ho vrouw en kind vergat, deze een- !UMC^cn moeder en zoon, deze onafschai- JlUlüwM. Ze deed hoed en mantel af en ging deur, die den langen gang afsloot. Zachtjes drukte ze den knop neer. Heel zacht op het bed toe. uTLuerd, m. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstrekan (beboerende tot da® bazorgtrtngl» 1—6 regels f L80, elke regel meer 0 26. Van bulten Gouda en den bezorgkringt 1—6 regels 1.66. elke regel maar 0.80. Advertentie» in het Zaterdagnmnnto» 20 bijslag op den prijs. Uefdadlghelds-advertentiSn de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEKUNÜENi 1—4 regels ƒ206, elke regel meer AM Og de voorpagina 50 booger. Gewone advertentlën en ingezonden madedeellngen bfj eontrart tot «eer gecedeeesr» dan prii*- Groots letters en randen worden berekend naar plaalanumta Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tUMchenkomat van eoUeda bocktuuH dolaren. Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te «Ua. I SPANJE. Botsing tusschen politie en studenten. Madrid,15 Nov. (B. T. A.). Hedenmorgen jouwden een aantal studenten een agent vnn politie uit, die in een tram zat, welke het ge bouw der medische faculteit passeerde. Hij sprong uit het rijtuig en kwam dreigend op de studenten toe. Deze ontvingen hem met wtee- nen en andere prpjedelen, waarop de getroffene zijn revolver trok en verscheidene schoten loste. Een chauffeur en een soldaat, die toevallig pas seerden ep een viertal studenten werden geraakt en ernstig gekwetst, terwijl zes andere personen lichte verwondingen kregen. Eenigen tijd lat-r kwamen andere agenten hun kameraad te hulp. Zij voerden een charge uh op de studenten, van wie verscheidene gekwetst werden. TSJECHO-SLOWAKIJE. Staking van studenten. Praag, 15 Nov. (W. B.). Onder de stu denten van de universiteit alhier is een staking uitgebroken als protest tegen de benoeming van IB e r 1 ij n, 15 zido wojdt verklaard, dat het stabiliseerings- pfogramma der Duitsche regeering, dat in de nkta van 15 Nov. aan de commissie van herstel v|prd uiteengezet, door de kabinetscrisis geens zins zal worden beïnvloed. Elke komende regee ring, hoe zij ook gevormd moge zijn, zal achter dit programma moeten staan, dat met de leiders der vroegere coalitie-partijen, de Duitsche en de Beiersche Volkspartij voor de afzending uitvoe rig werd besproken. Het Franach—Duitsche incident te Wiesbaden. Frankfort a. d. Main, 15 Nov. (W. B.) Naar de Frf. Ztg. uit Wiesbaden verneemt, is Max Cohn, die dooï den Franschen majoor door vijf revolverschoten zwaar gewond werd, aan de gevolgen overleden. De aanslag op Scheidemann Leipzig, 15 Nov. (W. B.) In het proces wegens den. aanslag op Scheidemann, dat in een En hij leidde zelf het mooie Isabellen kleu- -at, onder trainers zich wenkte. „Dat b mijn klrine M'.ter Kuketefu, hij heeft nrij Hef en zal me ren." vm mijn Pe-cy scha1, ml ‘j maar rer-t ze-.(\n jea- taf volte WEeveltegt ’:m pe* aru mkrm hoek met «peelde en whuley. «ode dronk, een eind nwekte eer. de llemre m"» met «en „Nou, nou loet den Jonden toch met rust I” Maar een anderen keer kon re weer erg aan» <M? en vermeodl, rijn. Wet hij toch deed met el <tat «eld, det hij In den lenteton tijd gewonnen hed Ze reedde hem„Koop er toch wet voo« wat je hebt, heb je I" Hij glimlachte stil voor zich heen en ïoel«( langs rijn jas, wie ?ou vrimoeden, det de ao4 condaner Hans Graebner negen, stevige kotates rende hemderdmarkbiljetten bij zich droeq I En om de paar dagen kon het m*er wordenen; als hij er zooveel bjj elkaar had, als hij nood» had, dan I ^Ja, ja,. .ÓÜkxkoop wel wat T zei hij. (Wordt vervolgd.) HET AFTREDEN VAN HET KABINET-WIRTH. Berlijn, 15 Nov. (W. B.) De Kreuzzel- tung meldt: De Duitsch-nationale volkspartij opent de mogelijkheid op medewerking aan een eveentueele hervorming van het kabinet zonder de sociaal-democraten. Over de stemming in de fractie van de Duitsche volkspartij deelt het blad mede, dat daarbij de meening bleek, dat ofschoon ik hem de fijnste tips vemchafF Hij had haar wal willen slaan I Maar rij was niet eerder tevreden, voor h|f zoo heelemaal rood en woedend voor haar, stond, in zijn jongensachtige onbeholpenheid Het was om je dood te lachen I Tot eindelijk Percy Well, die in den een ol net. Volgens de soc.-dem. opvattingen is Wirth gevallen, omdat hij te kort schoot in leiding en in plaats van in een plenaire rijksdagzitting de beslissing uitlokte in conferenties met partij leiders. Wanneer het kabinet zou zijn aangevuld met bekwame mannen, zelfs met personen, die buiten de regeeringscoalitie stonden, zouden de soc.-dem. zich daar niet tegen hebben gekant. Wanneer rijkskanselier Wirth met een op deze wijze gecompleteerd kabinet in den rijksdag was verschenen, zou hij minstens staat hebben kunnen maken op de stemmen der coalitie, die in het Huis de meerderheid hebben. Een motie van vertrouwen zou hij dan stellig met een aan merkelijke meerderheid hebben gekregen. Het was nog maar enkele dagen geleden aldus de soc.-dem. zienswijze dat het leek, als zou Wirth dezen weg inslaan; maar gisteren kwam er ineens een keer in zijn tactiek en Wirth werd de gevangene van de burgerlijke arbeids gemeenschap, «die de soc.-dem. wilde nopen zich naar haar wil te voegen, d. w. z. de groote coalitie te aanvaarden. Dit kon niet anders uit- loopen dan op een breuk. De Vorwörts voorspelt dan ook reeds, dat de burgerlijke partijen er niet staat op hoeven te maken, dat zij voor een regeering uit haar krin gen een motie van vertrouwen der sociaal-de mocraten zullen krijgen. De soc.-dem. partij had de twee jongste nota’s der regeling aan de C. v. H. goedgekeurd en zij koestert bij monde van de Vorwörts den wensch, dat op den weg, die met deze nota’s is ingeslagen, zal worden voortgegaan en zij koestert tevens de hoop ja het vertrouwen dat het zal lukken de tweespalt in de binnen- en buitenlandsche poli tiek, die regelrecht zou aansturen op een ramp, te voorkomen, maar daarvoor wordt na de ge beurtenissen der laatse dagen door de soc.-dem. een opheldering van den politieken toestand noodzakelijk geacht. Zijn de soc.-dem. dus niet goed te spreken over de tactiek van Wirth, hetgeen zij duidelijk genoeg hebben bewezen door het tot een kabi netscrisis te laten “komen, dit neemt nochtans niet weg, dat zij ook vele kwaliteiten weten te waardeeren van den aftredenden rijkskanselier, die het vertrouwen genoot van 't buitenland. H. L echter bood de samensmelting der meer- derheids-sociaal-democraten en de U. S. P. D. (onafhankelijken) een voldoenden krachtigen re- publikeinschen steun, dan dat nog langer sprake kon zijn van een ongewisse rijksdagmeerder- heid. Coalitie-uitbreiding naar rechts was h. i. daarom overbodig en zij vinden het onredelijk *n onjuist de zoc.-dem., zooals thans is ge schied, te dwingen er accoord mee te gaan, dat de coalitie wordt verbreed in rechtsche richting. Mogen wjj sympathiek staan tegenover den per soon en de politiek van Wirth, aldus de opvat ting der soc.-dem., wij kunnen onmogelijk meegaan met zijn eisch om de coalitie uit breiden c’ >or de opneming der D. y. P. ©ff Mei Bor'khaprtel k ZOOM. GOUDA. den in Juni in functie getreden nieuwen rectot dr. Stelnherz, nadat wn reeds vroeger door he® Ingediend protest vruchteloos wns geblcveW Daar de studenten de toegangen tot de univart siteiten bezetten, kwam de politie tusschenbeH de. Er ontstond een vechtpartij. De Senaat bes raadslaagt over den toestand. Steun aan werkloozen. Praag, 15 Nov. (B. T. A.) De Kamer heeh een aanvullend crediet van 100 miUioen aangas nomen voor steun aan de werkloozen. OOSTENRIJK, r Scènes in den Nationalen Raad. Weenen, 15 Nov. (B. T. A.). Bij den Na* tionalen Raad kwam het tot wilde scènes ttfte schen coalitie-leden en socialisten wegens gM beurtenissen in het industriecentrum Judenburg (Stiermarken), waar sociallsten-leiders waren gM arresteert^ omdat zij waren binnengedrongflte in de woningen van leden der burgerlijke pare tijen en van boeren, wat zjj naar hun bewere® d»den uit zelfverdediging. TURKIJE. Dl KWESTIE VAN HET NABIJE OOSTE?<| De preliminaire besprelci.vg>tei Parijs, 15 Nov. (Havas). Poincaré orden» zocht hedenmiddag hét Britsche memorandum, 'Havns meent te weten, dat het in dit memorans dum ingenomen standpunt in hoofdzaak ovens eenstemt met dat varf de Fransche regeering aangezien het voornamelijk gebaseerd is op he® geallieerde accoord van 23 September 1929L Poincaré deelde 's avonds aan de Britsche rel peering mede, dat hij in het memorandum niet» kan zien, dat een overeenstemming omtren® de beginselen, waaraan de Britsche en Frnnsch® when Ra»!, lisrekening en de •quaestie. nerkwaaixllge zitting, er slecht» 11 tegtn- vadden voor een deel re zitting, toen beslo- m Raad te nóodigen, Jk op te dragen aan Raad, te kennen ge. n verschijnen, omdat eking toch geen heil Instede van raadde- er Regenten vaiV het recht van Regenten enover de aanballen De heer Jong*nbur> van Regenteh. Een t college zeker niet Jongenburger ie een heldere betoogtrant 'taat hetgeen hjj te luidelijk en op prrt_ ren. De ijaadzaal jg l> hij is daar op zjjn argumentatie overJ t is jammer dat deze lolitiek spel destijds flink gestemd zijn. IERLAND. ‘Mevrouw Swincy vrijgelaten, 'T Washington, 16 Nov. (R.). De ean klacht, ingediend tegen mevr. Mae Swiney en andere lersche vrouwen, omdat zij demonstreer den voor de Engelsche ambassade, is ingetrok ken. Zij zijn uit de gevangenschap ontslagen, om dat hetgeen zij deden niet strijdt met den geest der wet. Tsjanak aan de Turken ovete dragen? Volgen» een draadloos V. D.-bericht zoude® de geallieerden Tsjanak aan de Turken hebbe® overgegeven. Adrianopel wordt Zondag overgaf dragen. De houding Turken tegen» over de Franschen. Constantinopel, 15 Nov. (Havas). D® Fransche consul Meyrier is uit Broessa terugga^ keerd. Hij verklaarde, dat er zich met Fiansch® onderdanen geen enkel incident heeft voorgas Ben groot ongeluk verleent zelfs een Buidend mensch een zekere prestige. smallen roasigen kop toe, als ze zijn stem hoorde. „Koop Je een zadel. Mister Kukeleku," zei Mevrouw Percy Well, „dan mot miin man je 1 neren rijden en Jimmy O’Brien blijft in trai ning r Percy Well vond, dat hij den jongen bijna niets te leeren had, die zat op hot paard, als was hij er mee vergroeid. En moed had hij ook -dadelijk bij het uitrijden was hij over een sloot van drie Mater breedte gesprongen en toch in den zadel gebleven en dat beteeken- do watwant Jimmy O’Brien had haar kuren en had' zelfs zijn vrouw eens onzacht af gegooid. Hans Graebner sloeg zijn beide armen om den hals van het paard en een her»« trotsche vreug de vervulde hem. Sinds dientiid hield hij van Jimmy OTrien met een hnrtstochteiijke teeder- hefcL Dat was toch nog wat anders, dnn rich door Mevrouw Well nu eens aan het oor. dan weer bij de haren te laten trekken of om een onnoozelen kus geplaagd te worrlen. In den grond maakte het hem toch onrustig als haar witte blanke armen altild zoo dirht hij zijn gericht wat te doen hadden, en ook de korte zijden onderrok maakte hem cr.rustig, als ze bij het roskammen op de natte p’aats stond en hem nog honger opbeurdr. wanneer Hans den emmer met water over het paard uit-1 gooide. Evenzeer maakte het hem rmuwachtig, als ze de in een of andere gedecolleteerde, nauw- In de kleine roo^e salon en bookmakers en hem bij Wat was hij rustig. Geen ademhaling was hoorbaar, „Hans”.... riep ze zacht En nog eens: „Hans”. Ze streek over het bed en voelde een vasten onbepaalden vorm. En ten derde male riep ze, nu wat hai „Hans”, snelde naar de deur terug en dra het licht op. ww-w,- Het bed was leeg, slechts de twee paarde- omging met de „goede kringen". En ten slotte haren kussens lagen in elkaar gedrukt onder de deken om een daaronder liggend lichaam te moeten voorstellen. Elise schreeuwde niet. Ze maakte ook geen alarm en ondervroeg het meisje niet Slechts een krampachtige siddering overviel haar en ze zat op het leege bed, tot ze die had overwonnen. Ze zag haar man voor zich, door wijn be vangen en met een hoonenden glimlach. ,^Je hebt hem immers opgevoed.... jouw werkl" Niemand mocht er iets van hooren, iets van vermoeden. Ook de jongen zou het met weten, dtft ze hier geweest was, vooral hij niet. Ze wilde hem nu bewaken, streng en heime lijk. Ze wilde zich aan z(jn hielen hechten, als toevallig en altijd maar vragen: „Waar ben je.... waar ga je heenl”.,.. Maar niets erger maken.... voo^J niet over spreken.... er niet aan raken.... En met als van koorts trillende handen legde ze de twee pnardeharen kussens onder de deken terecht, zooals ze ze gevonden had. Toen draaide ze het licht uit en sleepte zich naar haar eenzame bcd.,»^ De berichten in ons blad hebben reeds kemeld, dat het kabinet-Wirth is afgetreden en oorzaak is opgegeven de omstandigheid, lat de soodem. fractie uit den Duitschen rijks- |»g zich heeft verklaard tegen een coalitie met Be Duitsche Volkspartij. Men herinnert zich, pat de laatste dagen de kwestie van de regee- ringsuitbreiding, de vorming eener groote coa- Mtie weer op het tapijt is gebracht. De rijks- ianselier heeft aan de soc.-dem. den Mach gesteld met „ja” of „neen” te antwoor den op de vraag, of zij bereid waren er genoe gen mee te nemen, dat de D. V. P. mede zou toetreden tot de coalitie, waardoor deze ver breed zou zijn geworden. Zooals wij boven za ten, werd de vraag beantwoord met een afwij king. Uit de verklaring, die de rijkskanselier ian mannen van de pers heeft afgelegd, Worden wij ingelicht over de voorge- ichiedenis van Wirth’s heengaan: de burgerlijke arbeidsgemeenschap had hem erop gewezen, dat met name de laatste nota der Duitsche re peating betreffende de kwestie der schadeloos stelling aan de Commissie van Herstel alsmede de politiek, die uit deze nota voortvloeide, het ïringend noodig maakte, dat een breeder re- geeringsgrondslag werd gelegd. De nota aan de C. v. H. had de nadrukkeljjke goedkeuring er langd van de D. V. P. en dit feit beschouwden ie burgerlijke partijen als de basis voor het tot •tand komen eener groote coalitie. De nota was zoo te zeggen de uitdrukking, van den poli- iieken wil der (nog niet bestaande) groote coa litie. Vooral het centrum had aan Wirth den •isch gesteld deze samenwerking om te zetten in een actieve politieke arbeidsgemeenschap. Het was nu op grond van deze situatie, dat Virth den eisch stelde der groote coalitie. Toen 1» soc.-dem. echter weigerden zijn „ultimatum” A te willigen, meende Wirth, dat de tijd was gekomen om aan zijn bedreiging met aftreden fevolg te geven. Voorloopig echter blijft het heengegane ministerie belast met de leiding der taken. Al hebben de sociaal-democraten de re- geering dan voet gelicht, dit beteekent volgens hun eigen getuigenis niet, dat zij weigeren in den vervolge .aan een positieve politiek mee te noen. Wanneer deze politiek rekening houdt Wiet de levensbehoeften der arbeiders, zullen tij haar steunen. En ook erkennen de soc.- dem., dat Wirth tijdens zijn kanselierschap twee mtspraken heeft gedaan, waarvoor zijn linksche vrienden hem erkentelijk zijn: hij zou naar hij eens getuigde slechts in een openlijken parlementairen veldslag vallen en een ander maal gaf hij te kennen, dat, moest hij kiezen tusschen de bourgeoisie en de arbeiders, hij aan ,lfe zijde der laatsten zou staan. Wanneer Wirth »- aldus merkt de Vorwarts op, die de houding Van de soc.-dem. in verband met Wirth’s coali- tfe-ultimatum natuurlijk tracht te verdedigeh had gehandeld volgens vorenvermelde uitspra ken, dan zou hij nog kanselier zijn geweest. Maar omdat hij zich door de burgerlijke coali- <te-partijen ertoe liet be^ëgen de soc.-dem. tot •en z.g. groote coalitie t^t dwingen en daardoor ling slaan aan de zijde der tegenpartij, had hij t>ok zijn eerste uitspraak niet gestand kunnen ■oen: n.L.om in een Openlijken veldslag te strij- jien voor het „to be or not to be” van zijn kabi- was hij immers geen meisje, dat men voor alles behoeden moest! Thuis, bij Elises ouders, had men zich ook niet veel om den zoon des huizes bekommerd in zijn vrije uren. Kwam hij zonder voorafgaande verontschuldiging niet aan tafel, dan kreeg hij een pak slaag of geen eten. Ove rigens kon hij doen wat hij wilde zoolang hij be hoorlijk leerde. En in Berlijn, waar in elk huis een telefoon was, kwam het «niet voor dat Hans zonder waar schuwing niet aan de maaltijden kwam. Ook als hij in de laatste minuut teruggehouden v/erd, belde hij op. Dat gaf hem meer vrijheid dan zijn moeder vermoedde en volle veiligheid. In Karlshorst was hij bijna een dagelijksche gast De knappe me vrouw Percy mocht hem graag lijden. s Avonds kwam ze in .den kleinen stal in een korten zijden onderrok met een groote huishoud schol voor. 2^eg, Mister Kukeleku, zullen we samen Jim my O’Brien roskammen T ze oe m een oi amn Mij goed vooruit maar." sluitende zijden japen En hij leidde zelf het mooie Isabellen kleu-zat. onder trainers en rige paard uit den stal, trok zijn jas uit, stronp- j te do mouwen op en doopte den roskam in den wateremmer. mij n-n Hij had altijd een paar stukjes voor Jimmy J Als hij O'Brien in zijn zak. en 8e fijn gebouwde merrie c rt’en it -d tt. o ve b spitete eiken ko®r de ooren en wendo hem haar En sook*. ,1'. r..\ er.' i F fiOUDSCHE COBRA N Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen v uil mil— rr Wi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1