ERING sen, ril Tl! I 01 IA!! nenkoning BTII.i NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 7 Ho. 16087 61. Jaargang Vrijdag 17 November 1922. KERK k d. U.. OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, PUI 8. hes- r i FEUILLETON. 4 Gouda, voor dat doel too. sst keel kje In den Maalstroom on enz. men.j srkoeht losesop PERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. gERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND? 13 4. J ^gfEBA.S te sila. irwaarden zijn ook door 8927 40 I 0® strijd om het bestaan droogt onze tranen. (Werft tch-HI •t In. Hij v weer nen van m zich te ne- schte garan- landbouw, is slechts met een 21 stemmen herkozen. De mi- l o n u n i u n o i tijen was te 9 uur als volgt: Conservatieven Nationaal liberale» Liberalen Arbeiders Onafhankelijke» aar voor practlicha ideaux, rstraat^ 9 7- Roman van ©LGA WOHLBRöCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Roesum. wU el», eer eens eresron» irtlj. en daarbij tod» ADVKRTKNTlKPRIJSt Uit Gouda en «natreken (bahootwde tot d«a bMorgtrrtng)a 1^-5 regel» LBO, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda aa de» beeotwkrtaurt 16 regel» L65, elke regel meer f 0.30. Advertentiën ia het ZeterdagauBuner <0 16 bijslag op den prijs. IJefdadlgheids-advertsntita de helft van dea prflsT INGEZONDEN MEDEDEEUNGJKNt 1-4 regels L0&. alka regel meer /UW. O| de voorpagina 50 booger. Gewoi.a advertentiën en ingezonden mededeelingen bfl eontraet tot Mar KWsrfiisssr den prija Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van anlieda boekhan delaren, Advarter.tiebureaux en onze Agenten ea moeten daags vóór da plaatsing aan bet Bureau sjjn Ingekomen, teneinde vaa opname vanekard te sfia. Minister» venaagw» Londen, 16 Nov. (R.) De conservatieve» verloren nog twee regeeringszetels aan de libe- reien, waardoor het totaal der verslagen miniet ters .vier wordt. Opschudding verwekte de net derlaag van Churchill te Dundee, waar «es candidaten om twee zetels streden. Churchill was derde, hij bleef 10.000 stemmen achter bij Serymgeour, 8000 bij den arbeidersagitator Morel. Onder de herkozen candidaten zijn nog Kenworthy en mrs. Wintringham, met Indy Astor, de eenige vrouwelijke candidaat, tot na toe gekozen. Herkozen LaboistakMfc Londen,16 Nov. (R.) Behalve de pacifist} Morel zijn herkozen: Lansbury, oud-redacteus van de Daily Herald, Sydney Webb, socialise tisch schrijver en Philip Snowden, allen lede» der Labourpartjj. OFZUIGERS, APPEN ENZ. 8 HO GeiWHEOIWT. DU’TSCHI.AND. DB KABINETSCRISIS. Cuno kabinettefartnateur. Berlijn, 16 Nov. (Have») Dr. Cuno heeft de opdracht tot vorming van een nieuw kabinet aanvaard. Berlijn, 16 Nov. (W. B.) Cuno is de be sprekingen met de partijleiders begonnen. ENGELAND. DE VERKIEZINGEN. Londen, 16 Nov. (R.). De verkiezingsuit slagen kwamen sedert twaalf uur onophoudelijk binnen. Terwijl de conservatieven langzaam en geleidelijk aan het hoofd gingen naar hun doel van de absolute meerderheid, gingen de arbei ders eveneens voort terrein te winnen, maar niet in dezelfde mate als gisteren. De liberalen boek ten eenige opvallend» veroveringen, met name door Bosca wen, den minister van gezondheid, te verslaan, maar over het geheel schijnt de partij niet zoo wel te varen als haar volgelingen had den gehoopt. Den nationaal-liberalen blijft het slecht gaan. Zij verloren twee zetels in het ge bied van Glasgow aan de arbeiders, niet mede- gerekend Kellaway's nederlaag. Baldwin, de kan selier van de schatkist, Ormsby Gore, minister van koloniën, Robert C«dl, werden allen met groote meerderheid herkozen, Londen, 16 Nov. (N. T. A. Draadloos). Het nieuwe Lagerhuis zal eenige belangwekken de persoonlijkheden tel lemen er valt weinig aan te twijfelen, dat de praestaties gedurende den oorlog in groote mate beslissend waren voor het lot der candidaten. Een der grootste over winningen werd behaald in Liverpool door den conservatieven majoor Cohen, die bij het uit breken van den oorlog naar het front ging «n tengevolge van ernstige verwondingen in 1917 beide beenen verloor. Londen, 16 Nov. (N. T. A. Draadloos), in Manchester u de eendracht tusschen de bei- te liberale groepen niet voldoende geweest om zetel? te winnen voor hun candidaten. Alle dis tricten dezer stad worden vertegenwoordigd ól door conservatieven óf door Labourmannen. Londen, 16 Nov. (R.) Arthur Henderson is verslagen in het district Widnes in Lancas hire; hij verkreeg 12,597 stemmen, Clayton (conservatief) 14,679. Londen, 16 Nov. (N.T.A. Draadloos). Er zijn 6 Labourzetels verloren gegaan, maar in 38 districten heeft Labour gewonnen. In Glas gow alleen heeft de Labourparty acht zetels gewonnen. De Labour-leider Clynes, die bij de laatste verkiezing zonder tegencancfidnait werd ver kozen, heeft zijn zetel te Manchester slechts met een kleine meerderheid behouden. Londen, 16 Nov. (R.) Sanders, de nieu we minister van meerderheid van roesten, wat Wp. tegen alle zuren en MESSEN, LEPELS ichappen h dit het ABONNEMKNT8PRUS. ,er kwntMl ftsi, pn veak 11 cent, mH V per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gwechtedU Franco por port per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad f 8.80. f Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA» Mj onze agenten ra loopers, den boekhandel on do postkantoren. A Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—4 uur.] Administratie TeL Int. *21 Redactie Tri. 541. ’AN nister van gezondheid Boscaven werd verwagen 1 door den Labour-candidaat. Austen Chamberlain en Neville Chamberlain zijn beide met groote meerderheid herkozen voor Birmingham. Ramsday Macdonald, het be kende Labour-lid is gekozen in Zuld-Wales en Mc. Neil, de nieuwe onder-minister van buiten- landsche zaken, is herkozen voor Canterbury De conservatieven zeker van de volstrekte meerderheid. L on den, 16 Nov. (R.). De conservatie» ven zijn thans verzekerd van de volstrekte meer derheid over alle andere partijen tezamen. De arbeiderspartij is na de conservatieven do sterk ste partjj in het Lagerhuis. Ook de arbeiden winnen in aanmerkelijke mate. Londen, 16 Nov. (R.). De verkiezingsstrijd leek een reeks aanvallen en tegenaanvallen, waarbij het terrein op het eene punt verloren, op het andere punt teruggewonnen werd, maar de algemeen» tenden» was, dat de conservatie ven voortdurend voorwaart» gingen, een bewe ging, die door de arbeiders in aanzienlijk lang zamer tempo gevolgd werd. De arbeiders maak ten winst ten koste van alle andere partijen, met name ten koste van de nationaal-liberalen. Aar. den anderen kant ontnamen do conservatieven aan liberalen, nationaal-liberalen en arbeiders eenige zetels. regeering aan de betrokken regeeringen zal doen óm' bovengenoemde invoerbeperkingen op te hefefn, in economisch opzicht gelijke rechten te erlangen, enz. Tot zoover hebben wij hef voornaamste en meest saillante uit de jongste Duitsche nota ge licht, die een aanvulling beteekent van de brie ven der regeering aan de C, v. H. d.d. 4 en 8 No vember, lijk hebben hier direct. Maar Jimmy O’Brien weggeven, de duivel weet waarheen en aan wien dat .zou een schandaal zijn f Jawel een schandaal en een gemeenheid op den koop toe I Er ontbrak nog maar aan, dat ze het paard misschien aan een paardenslachterij verkoch ten De mooie Mevrouw Percy Well was plot seling heelemaal ontroerd. Maar Hünschen stel je nu toch niet zoo aan Ik kan er toch niets aan doen, ik heb toch geen plaats in den kleinen stal voor twee paarden" Maar hij hield aan. Hij wilde den prijs weten. Zoo plotseling zou de draver toch niet in een stal komen rennen f Maar Jimmy zou misschien morgen aan den dag worden verkocht en die was eigenlijk toch het eenige op de wereld, waar hij plezier van had ze moest maar met haar man spreken, of hij wilde hef zelf doen „Neen neen Hansje, da't hoef je niet mijn man heeft geen verstand van zaken dat is mijn werk. Dus, omdat jij het bent wil ik het goedkoop doen. Heel goedkoop en eerlijk I Want bij een paardenkoop wordt men van voren en van achteren bedot dat weet jij nog niet maar onthoud het eens voor al. Dus Ze had indertijd aóh trien-honderd Mark voor het paard betaald dat was ongeveer drie jaar geleden. Ze had plan gehad het niet onder de zestienhonderd weg te doenmaar omdat hij het was, zou hij het voor veertienhonderd heb ben. Hans knikte Dat scheen hem niet zoo ónmo gelijk om op te brengen. „Wacht eens, Mister Well, wet^ik bij mij heb, zal ik geven maar meer Hij trok zijn voorhoofd te allerlei rimpel ging naast haar op de witte tuinbank zitten, die tuasdwi den stal en de schuur stond en rakend» Va» de Mgenhg^rd Mark die hyjmueWU -evpat over de glanzende huid te strijken, het spel der ■pieren gade te slaan, het eleganten krabben van de getakelde beenen op den grond. Voor twee jaar had Jimmy O'Brien den prij» be* haald. Het document er over hing nog in een breeden houten lijst in Mevrouw Wells sakxu Al was bet ook maar een kleine prijs, dat gaf niets. Hij was nog trotscher op den prij», vaa zijn Jimmy, dan hij ooit op zijn beste school* cijfers geweest was. Hij keek na of er nog genoeg haver in da ruif was of de ligging droog was nui moest hij zich met dat allee bemoeien en mocht niet meer zoo roekeloos wedden. Hij kon er ook niet op rekenen, dat hij zooveel winnen zon als te de laatste weke». Dat sei hij tegen zlrM self. Dat zei hij ook tegen Susanne, die erg overmoedig was geworden en hem reed» groo* tere sommen opdrong om voor haar in te zete ten. „Zachtjes aan, tante Susel, word nu maar niet al te royaal I” Ze lachte maar en als er een» rfel opging, was zij het, die hem moed insprak „Hans zeg, Hans F Hij was waarachtig ingeslapen, met het hoofd tegen den muur En om hem heen was het bijn» donker hij wist het serste oogenbUk ids^> waar hij was. had, moest hij toch tenminste twee-honderd Mark voor het wedden houden, waar zou hij an ders het geld af nemen? Dus eerst maar eens twee-Kónderd Mark aanbetaling, en dan zou Percy Well. De knappe vrouw kuchte. „Dat is alles goed, maar nu moet je toch pension betalen, honderd mark in de maand I” „Nu, wat zou dat, honderd mark in de maand, dat is een kleinigheid. Die schud ik zoo uit de mouw Hij blufte, voelde zich heelemaal tegen de zaak opgewassen. Ze zei nog„Zeg Mister Kukeleku, zaken zijn zaken, zoolang het paard neg niet heelemaal afbetaald fe, hoort hef mij nog, begrepen Hij keek haar lachend aan. Voor de knappe blonde vrouw was hij niet bang. Die ?(ou hem niets kwaads doen, die zou wel wachten, als het eens niet vlot ging met betalen, zou hem Jimmy O’Brien niet dadelijk uit den stal weghalen I „Nu, krijg ik nu ook een kus Hij drukte zijn stralend jongensgezicht onhan dig en haastig te?en haar wahg." „Toe dan maar I" Moar ze pakte lachend zijn hoofd beet „Nee zoo niet, zoo, flink." Én voor hij er op bedacht was, voelde hij haar vollen, v/eeken mond op zijn lippen, bijna op zijn tanden. Woedend sloeg hij met de vuist tegen haar schouder, trok zich lo» en schopte tegen de bank, waarop ze zat, zoo krachtig, dat zo bijna ’omgevallen was. Midden in haar lach hield ze op. Die bengel liet niet met zich spotten. Gogen zette hij, als wilde hH haar in ’t gezicht slaan I „Zoon woestaardF 1 koelen, ha'f donk „Maar dat was ook gemeen F bromde hijr 't on% cl Pon .rM .n, pIIII 1 H l r ri waarden buitenlandsche leeningen aan te gaan. Reeds gedurende de drie vier jaren van het moratorium, waarom de Duitsche regeering heeft verzocht, zal de opbrengst der binnenland- sche leening voor de helft, die der buitenland sche leeningen geheel worden gebruikt voor bet doen van betalingen in baar en natura, die uit het verdrag van Versailles voortvloeien. De an dere helft van ’t bedrag der binnenlandsche lee ning dient om te voldoen aan de behoeften van Duitschland’s eigen staatshuishouding, vooral voor het terugbetalen van het steuncrediet. Door- de vorengenoemde maatregelen meent Duftschland in staat te zijn het evenwicht in zijn begrooting te herstellen, den aanwas der vlotten de schuld tejjen te houden en de disconteenng van schatkistwissels bij de Rijksbank in afzien- baren tijd te doen ophouden. Door binnenlandsche hervormingen zal Duitschland zijn uitgaven beperken en zijn in komsten verhoogen. In deze richting wordt voor al gedacht aan het opheffen van organen, die kunnen worden gemist, vermindering van het aantal geëmployeerden en ambtenaren, vermij ding van onproductieve uitgaven, beperking der wetgevende maatregelen, die nieuwe uitgaven meebrengen, tot het hoogst noodige en een pro^- ductieve inrichting van de rijk^bedrijven, opdat deze rendabel worden. Duitschland zal verder alle maatregelen nemen om vooral door verhoogden arbeid de produc tie te doen toenemen en daardoor den han- delsbalans in evenwicht te brengende wet op den arbeidstijd zal daarom worden herzien. Aan den achturen-dag zal worden vastgehou den als normalen arbeidsdag, maar in de wet zal het toelaten van uitzonderingen worden op genomen teneinde een einde te maken aan den noodtoestand, waarin Duitschland’s economisch leven verkeert. Het vormen van Qualitüt»* arbeiders zal vooral in de hand worden gewerkt, verbruik en invoer van luxe worden tegenge gaan en het alcoholverbruik beperkt Om de de Rijks- productie van den landbouw te doen toenemen millioen met „Zwangsbewirtschaftung" van het broodkoren worden opgehouden. Bij een verbe tering van de mark vervallen de voornaamste redenen voor de tot dusver gevolgde graanpo- litiek. Bij ’t stabiliseeren van den koers der mark zullen aan den anderen kant de buitenlandsche staten die beperkingen van den import der Duit sche waren moeten opheffen, welke door de da ling van de mark in het leven worden geroe pen. De Duitsche regeering is verder van oor deel, dat, zal het mogelijk zijn, dat <1® Duitsche handels- en betalingsbalans in evenwicht komt, ’t in elk opzicht economisch gelijke rechten moet bezitten en het economisch beheer in het bezette gebied weer onafhankelijk moet worden. Om het vorenstaande te kunnen uitvoeren, Stelt de Duitsche regeering de C. v. H. voor om (1) Definitief Duitschland’s verplichtingen vast te stellen en wel zoo spoedig mogelijk en te dier hoogte, dat zij, met inbegrip van den dienst der op te nemen leeningen, bestreden kunnen worden uit het surplus der begrooting (2) voorloopig drie vier jaar lang Duitsch land van alle betalingen vrij te stellen onder het bovenvermelde voorbehoud ten aanzien van den wederopbouw der verwoeste gebieden (3) onverwijld een conferentie van internatio nale financiers te beleggen om te beraadslagen over een aan Duitschland te verleenen banker?- diet (4) de voorstellen te steunen, die de Duitsche OVERZICHT. De jongste nota der Duitsche rijksregeering tan de commissie van herstel, is van veel belang. De reegering heeft zioh gebaseerd op de rappor ten der intenatioimle deskundigen, waarvan ze 0e principes tot de hare heeft gemaakt. Om den lows der mark de hoogte te doen ingaan en hem |e «tabiliseerön heeft z(| de C. v. H. een plan Boen toekomen. Een definitieve stabiliseerin^ van de mark kan telgen» de regeering te Berlijn pas beginnen wanneer de kwestie der schadeloosstelling de finitief geregeld is in overeenstemming met Daitschland’slprestatievennogen. Maar omdat in terband met do ontreddering van de mark, die de Hotste tijden] vooral een scherpen vorm heeft kngenomen, 1 op een dergelijke regeling niet «eer kan worden gewacht, acht zij een onver wijlde voorloopige actie om de mark te steunen Moodig. IL L lian deze actie niet alleen met Duit- •Gte krachten geschiedenbuitenlandsche hulp b noodig. Dé Diritsche rijksbank heeft zich be leid verklaard een bedrag van 500 millioen gouden m* kèn in goud of deviezen voor de ■teunwu» ter]beschikking te stellen Duitschland •te t hierbij da volgende voorwaarden (1) Drie Ivier jaar lang moet Duitschland fan allo betalingen in baar en in natura wor- dwt. vrijgesteld. Me-f Icveringen in natura wordt •chter doorgegaan, voorzoover zij kunnen woo llen bestreden zonder vermeerdering der vlot tende schuld, d. w. z. uit loopende inkomsten of binnenlandsche leeningen. (2) Duitschland erlangt voor de steunaCtie van buitenlandsche banken eep gewaarborgd crediet fan minstens 500 millioen goudmark, zoodat foor de steunactie in totaal een bedrag van «ünstens I milliard goudmark ter beschikking Haat. Dwe twee vdorwaarden zijn ook door dc Rijks- bmk gesteld bij haar aanbod om 500 millioen Ir beschikking te stellen uit haar reserves. Een laarborg voor het buitenlandsche bankcrediet is He rijksbank échter niet in staat op inen. De voor de credietgevers vereisc..^ hes zullen met toestemming der C. v. H. dooi bet rijk moeten worden geboden. De geldmiddelen, ter beschikking gesteld door 8e buitenlandsche banken en de Rijksbank .wenscht de regeering met gebruikmaking van ijsatie der Rijksbank te zien beheerd l onafhankelijk lichaam, dat uit verde digers van de buitenlandsche bankgroe- pen, die het fcrediet verleenen, de Rijksbank en bet‘departement der rijksfinanciën bestaat. Dit lichaam dient ten gunste van den koers der mark te intervenieeren en dient in de eerste I plaats in ’t buitenland (New-Zork, Londen, Am sterdam, Zürich, enz.) het beschikbare materiaal aan rijksmarken voor rekening van het rijk trach ten op te nemen, hetgeen tegelijkertijd zal ’ei- 4en tot een achteruitgang der deviezen-koersen. Overigens dient bedoeld lichaam te trachten Boor aan- en verkoop van deviezen in binnen*- •n buitenland den koers vafl de mark te rege len. Zoodra door de steunactie de koers van de ®ark dermate is verbeterd, dat het vertrouwen Van 't binnenland weer hersteld is, zal de Duit- •che regeering overgaan tof het uitschrijven van *n binnenlandsche goudleening. Ook is de Dirit- ■che legeering bereid.om op behoorlijke voor- wording had hij om zijn mond zoo raar zoo „Wat gemeen," herhaalde hij. Iets vochtigs blonk in zijn oogen. Hij had wil len huilen, zoo schaamde hij zich* „Nou, Hansje, we zullen weer goeie vrienden zijn, geef mij een hand en ga dan maar naar je Jjpimy O’Brien. Na den eten sluiten we den koop behoorlijk af en drinken champagne, niet V HIJ gaf haar met afgewend gezicht de hand en was met drie sprongen in den stal. De deur deed hij dicht en schoof er den breeden gren del voor. Zoo, nu kwam ze hem niet naNu was hij alleen mot zijn paard. Jimmy F Ze spits :e de ooren, hinnikte even, stampte met do hoeven en sloeg met den hooggeplanten staart om zich heen. Hij sloeg beid» armen om den slanken hals der merrie, verbórg zijn heete gezicht in de zijachtlge manen wreef ziin wangen tegen de warme wangen en kuste keer op keer den kop, van het donkerbruine haar tof de spits toe- loopende neus, met de beweeg'ijke, lichte neus gaten. En alle terderheid, al bet onbewuste verlan gen naar liefde vnn den vi negrijpz>n haristochte I lijke jongen, al zijn angstige afweer en hoog hartiger: opstand tegen donkere driften, al de jubelende bezittersvreugde en heimlijke zalig heid kwamen tot uitdrukking te de altijd weer gestamelde en gef'u' •.terdo woorden„Van mij hen je mij bedoor je, mijn Jimmytje. Mijn goed, lief paardje F Hij wist heelemaal niet, hoe lang hij te den ren stal geweest was. Hij had Churchill venlagen. Londen, 16 Nov. (R.). D» liberal» leider Sir John Simon is in een driehoeksverkiezing herkozen voor Spenvalley. Een communistisdia candidapt is gekozen te Motherwell in Schot land, ten Z.-O. van Glasgow, en wel in een vier- hoeksstrijd. De bekende advocaat Patrick Haa»; tings, die de arbeiders dient, won te Wellsend Montagu, de vroegere minister van Indië is door den conservatief t» Cambridge verslagen. Kel- laway, de vroegere „postmaster", is door den conservatief verslpgen te Bedford. Churchill leed te Dundee met 20466 stemmen tegenover den drankbestrijder Serymgeour, die 32576 stem men kreeg, de nederlaag, terwijl de bekende La bourman Morel daar met 20392 stemmen »ven- eens werd gekozen. Donald Maclean en Greenwood lijden de nederlaag. Londen,16 Nov. (R.). De liberalen hebben de nederlaag te betreuren van Donald Maclean, die te Peebles in een driehoeksstrijd stond, ter wijl Hamar Greenwood te Sunderland voor de nat.-liberalen verloren ging, waar de conserva tieven Raine en Thompson respectievelijk met 28001 en 24591 stemmen gekozen werden. Greenwood kreeg slechts 19058 stemmen. De uitslag hier beteekent de winst van een zetel voor de conservatieven. Nog een minister verslagen. Londen, 16 Nov. (R.). Hills, de nieuwe fi nancieel» secretaris van de schatkist] is te Dur ham door den arbeiderscandidaat verslagen. Kapitein Gueet verstegen. I Een draadloos N. T. A.-bericht meldt, dat kapi tein Guest, de chid! whip der nationaal-libera len, verslagen is. De nederlaag van Arthur Henderson wordt toegeschreven aan zijn scherpe actie voor een heffing vnn het kapitaal als het voornaamste punt van het program der Arbeiderspartij. 345 52 51 140 Een groote regoeringsmeerderheH Londen, 16 Nov. (R.) Het staat thans vast, dat do nieuwe regeering een meerderheid zal hebben van 70 h 80 zetels. Van tien distrla ten ontbreekt nog de uitslag. Londen, 16 Nov. (N. T. A.) De regeering van Bonar Lew is thane verzekerd van een aan* zienlijke meerderheid in het nieuwe parlemenT De ministers, die niet herkosen zijn, z|M Churchill, de minister van koloniën. Sir Arthor Griffith, Boscawen, de minister van volksgee rondheid, en Watson, de lord-advocate va» Schotland. Belangrijke nederlagen z(jn die van Sir Do nald Maclean, den leider der onafhankelijke beralen, Henderson, den secretaris van de ai* beiderspartij, Kellaway, den postmeester-genen raai van het vroeger bewind, Montagu, eertijdt minister voor Indië, en kapitein Guest, de» L chief whip der nationaal-liberalen. - Churchill werd bij zijn verkieïingscampagnte gehinderd door het feit, dat hij aan den blinde» darm geopereerd moest worden. Hij slaagdte er in enkele vergaderingen te Dundee, zijn kies district, toe te spreken vóór den verkiezing»» dag. Hij moest prheen gedragen worden in ee» ziekenstoel en werd aan elke hand door ee» man ondersteund. Een merkwaardige uitslag is de verkiezing van Sir John Simon, een van de leiders van de onafhankelijke liberalen, die niet in het pariet ment heeft gezeten, sinds hij bij de vorige vent kiezing verslagen werd. Ofschoon de vrouwelijke candidaten over het algemeen goed voor den dag zijn gekomen, «ijni er slechte twee gekozen, n.l. lady Astor en mevrouw Wintrinurham, die beiden ook al 114 van het vorige parlement zijn geweest ZWEDEN. Een succes met verlaagde posttnrieWM. Stockholm, 16 Nov. (V. D. DraatfloosX De Zweedsche posterijen zullen dit jaar e« Ministers vefuisgen, Londen, 16 Nov. (R.) Vijf leden der ree geering z(jn verstegen, waaronder Griffith e» Boscawen, de minister van gezondheid. De stand te 9 uur gwterenawond, Londen, 16 Nov. (R.) De *tand der pas* IKEU Al 150 ^g tel Mevrouw Welf, dat ze Jimmy "mien verkoopen wilde er had zich een gelegenheid voorgedaan. Ze gaf ook meer om paard rijden. Ze moesten' nu •te cabriolet aanschaffen en een fllnken draver. f*cy Well werd dik en vet en moest zich tainenï «Eiken dag naar Friedrichshaven heen en te- teJ te draf, zooels het paard dan heeft hij »lU*igeen ^ni^rne^ie vet meer. Ik rijd en mijn «ta loopt er naast Anders zal het niet gaan." Was heel bleek geworden. Jimmy F verkoopen? Aan wien Waarheen Wat moert het paard koeten W-T “‘I11*1 ’Maar’ Kuk®l(*u ffl *oc* *det Hij stampte met zijn 7®^? ruw en nijefig snauwde hij haar af. Daar «et» om te lachen I Ze moest hem maar te, wat het paard kostte. Wat hij in den zak *°u m hebben en wat er aan orétbrak, dat M aftrakken, van al het geld dat hij won W man en haar tip» <Lwj. van de "ubre helft was niet voor hem. Hij *Ktaho»<terd M-rk <M» zou zo /te^ss

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1