BUITENLAND. BINNENLAND. UIT DEN OMTREK. STADSNIEUWS. OVERZICHT. Toen Wirth als rijkskanselier aftrad, werden vooral de namen genoemd van twee sijner ver moedelijke opvolgers van dr. Adenauer, op perburgemeester van Keule- cn van d.. Mayer den Duitschei» gezant te Parijs. Geen dezer \nC ae hoeren if echter kabinetsformateur gewor* den: de ielegromraen hebben er ons reeds over mgchcht, dat door den rijkspresident de direc teur-generaal van de Hamburg—Ameriki-lijn, dr. Cuno, is opgedragen een nieuw kabinet sa men te stellen en dat dese niet alleen de op- f», j attnv*ord, maar ook reeds met ver schillende partijleiders in besprekingen is getre den. Gisterenmiddag en -avond heeft Geheim- rat Cuno de voorzitters van de fracties der bur gerlijke arbeidsgemeenschap en de socinal-de- mocratie in kennis gesteld van zijn voornemen om een „werkkabinet" te vormen, dat, zonder e«n geprononceerd coalitie-kabinet te zijn, op alle partijen wilde steunen om synthetischen arbeid te verrichten. Als belangrijkste taak van het aanstaande kabinet zou Cuno het streven beschouwen om Duitschland te redden uit de finencicele en economische moeilijkheden, waarin het zich thans bevindt. En voor zoover over berichten valt te beschikken, onderschrijft! hij in ïr°ote trekken het ontworpen binnen- en middagedities der bladen is men in financieele, uitenlandsch-pohtieke programma, zooals dat j economische en diplomatieke kringen gunstg DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Ber 1 ijn, 17 Nov. (V. D.). In de onderhan delingen te Berljjn over de vorming vun een kabinet door den directeur-genereal der Ham- burg-Amerika lijn, Cuno, is een pauze gekomen. Cuno wordt hedenmiddag uit Hamburg terug Verwacht. Al zullen de onderhandelingen nog moeilijkheden van verschillenden aard ontmoe ten, schijnt Cuno toch zelf aan succes te gc- looven en hoopt hij het kabinat Zaterdag ge vormd te hebben, zoodat hij de nieuwe-regee ring omstreeks het midden der volgende week aan den rijksdag zou kunnen voorstellen. De "poging van Cuno om een kabinet te vor men, wordt zoowel door de partijen der ar beidsgemeenschap, als door de sociaal-demo cratie gunstig opgenomen en vindt vooral bij val in de kringen van landbouw, industrie en financiën. Ook de diplomatieke buitenlanders achten de keus van Cuno gelukkig. Naar uit Parijs bericht wordt, verklaarde een zeer be kend persoon der commissie van herstel, dat de nieuwe kanselier de commissie sympathiek was. De Parijsche pers keurt goed, dat nan Cuno de opdracht is toevertrouwd en hoopt ontspanning in de Pransch-Duitsche betrekkin- gena. Be r 1 ijn, 17 Nov. (W. B.). Volgens de is uiteengezet in de nota van 13 Nov. aan de Commissie van Herstel (in ons overzicht van gisterenavond uitvoerig weergegeven), welke nota de goedkeuring kon wegdragen van de vier partijen der burgerlijke arbeidsgemeenschap, alsmede de sociaal-democraten. Men kan dus, gezien de bedoelirtgen van Cuno, er vrijwel staat op maken, dat hem van geenerlei zijde hindernissen in den weg zullen worden gelegd om een kabinet te vormen, te meer daar gisteren ten overvloede de sociaal- democratische rijksdag-fractie besloten heeft er niet tegen te protesteeren, dat Cuno epn kabinet zal trachten te vormen. Stellig zal de toekom stige kanselier Cuno ook een beroep deen op den steun van sociaal-decoratische ministers, maar bulten kijf evenzeer een beroep doen op Didtsche industrleele kringen. Sinds het Duitiche rijk bestaat, is ditmael voor het eerst aan een man uit het economische leven verzocht een kabinet samen te stellen. De rljkapresident heeft zoodoende gebroken met de purlementoire usance om den rijkskanselier te rocruteeren uit de partij-coalitie. Een nieuw experiment wordt dus in Duitschland beproefd: niet in de allereerste plaats zal worden ge vraagd, of do a.s. kanselier en ministers leden der coalitiepartijen zijn, die de meerderheid heb ben in den rijksdag, maar wordt het er op ai)na gestuurd een regeerig te vormen, uit persoon lijkheden samengesteld en staande buiten de partijen, al zal Cuno, die natuurlijk buiten do sociaal-demccratio bezwaarlijk kan regeeren, stellig ook dezen zijn bijstand vragen; hen uitschakelen kan hij niet en wil hij trouwens evenmin; er dient thana te worden afgewacht m deze delicate situatie Cuno de vereischte tacT zal bezitten om gevoeligheden te kunnen ont zien en een verstandige keus te doen bij het kie zen zijner ministers-medewerkers. En zal hij re kening moeten houden met de bestaande partij verhoudingen èn er op bedacht zijn zijn keus te laten vallen op knappe mannen zonder meer. Lr zal in Duitschland dus weldra -naar alle waarschijnlijkheid het kanselierschap worden aanvaard door een der meest vooraanstaande mannen uit het Duitsche bedrijfsleven. De opening van het parlement. Het parlement zal Maandag bijeenkomen tot het verkiezen van den speaker. Een draadloos N. T. A.~telegram meldt, dot de koning Donder dag het parlement formeel zal openen. De troonrede, die buitengewoon kort zal zijn, zal zich, naar men verwacht, uitsluitend bezighou den met de ratificatie van de grondwet van den Ierschen Vrijstaat, die volgens het Engelsch- lersche verdmg 6 December moet plaats heb ben. Het Js echter mogelijk, dat de troonrede enkele woorden zegt betreffende de conferentie van Lausanne. De zitting zal ongeveer twee da gen duren en hoofdzakelijk gewijd zijn aan de definitieve regeling van den Ierschen Vrijstaat. Demonstratie van werkloozen. Ongeveer 25.000 werkloozen, «Me zich „hun ger marchers" noemden, hielden volgens Reuter gisteren in het Hydepark een demonstra'ie 'ter ondersteuning van hun eisch tot onderhoud op kosten van den staat. De demonstranten, van wie 2000 te voet uit de provincie waren gekomen, o.m. uit zoo ver afgelegen oentra als Glasgow en Newcastle, slaagden erin den premier te spreken te krijgen, cBe antwoordde dat de mi nisters van - gezondheid en arbeid hen zouden ontvangen. Spaart de vogel* De dezer dagen overleden bekende Engelsche schrijver en natuurkenner W. H. Hudson heeft een legaat van ongeveer 8000 pond sterling na gelaten aan de Royal Society for the Protection of Birds, dpt ten doel heeft »de schoolkinderen te interesseeren voor de bescherming van de vo gels." De betreffende clausule van het testa ment luidt blijkens de Tel. Het ge'd, dat ik aan de vereeniging nalaat, moet uitsluitend gebruikt worden, om korte ge^ schriften en brochuretjes uit te geven, welke -.door leerlingen van'dorpsscholen kunnen wor- n'et Pen l'Mcsche politiek zou voeren, met dep gelezen en begrepen. Deze brochures moe- 472 tegen 7T stemmen het vervolg van de be- j ten geschreven zijn in den geest, waarin ik zelf spreking der interpellaties een maand uit to I voor de vereeniging schreef. Elk blaadje moet de •trien en wel op verzoek van Poincuté, die gekleurde afbeelding bevatten van een vogel, hiervan een kwestie van vertrouwen maakte. terwijl het onderschrift prettig moet zijn en echt n_ leesbaar voor een kind. Dit is m. i. de beste en De processen tegen de oorlogim.sdad.gcrs. I meest doeltreffend# manier om de aandacht van Leipzig, I 7 N o v. (W. B.). Voor <V? tweede kinderen op iets te vestigen. Daardoor ken dan kamer van het Rijksgerechtshof werd hedenmid- ook de belangstelling en de liefde voor vogels dng in een reeks van processen tegen oorlogs- misdadigers de zaak behandeld tegen den recidi vist Carl Gruener, kleermaker van beroep, die voor plundering en ernstigen diefstal terecht staat. zijn meaning in verband met de besuinigb^J theorie van de rechterzijde, dat het vast zaljS pen met de kapitalistische productiewijze eveneens met de burgerlijke regeermethode j*"1 den niet krachtig en beleidvol wordt opgetre den. De heer Dresselhuys (V. B.) replice*. Spr. merkt op, dat de minister-president een nJ[ al te duidelijk antwoord heeft gegeven op i veerschillende vragen. De hoofdvraag althans in de komende regeerperiode het regeeringj program zal zijn is voor Spr. nog altijd eïn duister. Ton aanzien echter van de antwoorden aangaande de economische politiek en de emi gratie heeft Spr. zich verheugd. Behoudens de* twee uitzonderingen missen we evenwel' ©ft richtsnoer voor het standpunt van de regeering ten opzichte van verschillende belangrijke quw2 Ten aanzien van den heer Colfjn merkt Spr op, dat de heer Colijn alle gelegenheid heeft gehad om samenwerking te w.eigeren, wannee* niet een of meer zijner idealen zouden worderj en zonder da) er een incident voorviel. Toen hij verwezenlijkt, maar dat heeft da hsór Colijn Da politiek van Angora. .Rome, 17 Nov. (B. T. A.). In d# Kamer van Angora heeft de minister van de schatkist de plannen van de regeering uiteengezet nopens het economische en financieele vraagstuk. Hfj wilde vooral het tekort bij de spoorwegen, pos terijen en telegrafie opheffen, de lasten van de koopvaardij verminderen en op radicale wijze het vraagstuk ^van de openbare administratie cn de bureaucratie oplossen. De overdracht van de exploitatie van de telefoon aan een parti culiere maotschapij is het begin van de nieuwe politiek. - t Curzon naar Parijs vertrokken. London, 17 Nov. (R.) Curzon Is heden middag, vergezeld door verschillende deskundi gen, naar Parijs vertrokken. De vlucht van den sultan. Londen, 17 Nov. (R.) Het vertrek van den sultan in gezelschap van zijn zoon ^Irto- groei en zes bedienden, had ongemerkt plaats zich aan boord van de Malaya begaf, verklaar de de sultan met nadruk, dat hij door zijn ver trek niet afstand deed van den troon, maar slechts week voor het dreigende gevaar. gestemd ten opzichte van de opdracht aan dr. Cuno tot vorming van een ministerie. DE SCHADELOOSSTELUNG. Een rede van Poincarë. P a r ij sc 1 7 N o v. (Havas). De Kamer be- S'oot, ra een red* van den loyalist Doudet, die van de regeering eisehte, dat zij een nationale Uit Constantinopel meldt d.d. 17 Nov. Reu ters bizonder e dienst De sultan deelde Woensdag aan niet gedaan en daarom acht Spr. dea» peütjl' onzuiver en onnederlandsch. Voorts nnA\ Spr- op dat de heer Colijn nimmer de rede ven Spr in 1918 goed heeft gelezen, want in die rede heeft Spr. nooit getallen als 200 en 250 mil- lioen genoemd. Wel heeft Spr. maatregelen ge? «renernaln?emd' °-a' staatspensioen, waar Spr. ook than* u j j v» j li j i "og1 voorstander van is. Maar de regeeriiw i. Httrtagtai rn.de d,t Wj den „.„sch koMtafc UQm„ me, re(fc k welk?,^' T J <e VI 'en',m£r st"*ki"S <fe moties-K, ■net vóór Vrijdag. Gisteren werden «1« teebe. j Spr> „„gaand! fa pensioenaftrek stemmen. Aangaande de classifi^ catje-motie merkt Spr. op, dat uitdruklwi^ vaststaat dat thans in functie zijnde ambtenu» hiervan geen nadeelen zullen ondervinden. Ho* wel Spr. dejie motie op zich zelf sympathiek; vindt, wenscht hij zich geheel van de toelichting er van los t« maken. Terugkomende op de rede van den heer Colijn is Spr. van meening, dat deze rede de Militiewet-Ven Dijk geheel ter zijde heeft gesteld. Het is volgens Spr. geheel Thans nog een enkel woord over den uitslag der verkiezingen in Engeland; hoewel nog en kel# resultaten onbekend zijn, kunnen deze niets meer afdoen aan het feit, dat de conservatieven dermate gunstige cijfers hebben weten te beha len, dat zij in het Lagerhuis over meer dan de volstrekte meerderheid beschikken. De verkie zingen hebben dus de Britsche koerswijziging, die het ten val brengen van Lloyd George en het aan 't bewind komen van Bonar Law deden voorzien, op duidelijke wijze bevestigd. De Britsche politiek zal dus vooral in den vervolge Britsch zijn en minder algemeen-internationaal als die van Lloyd George. Tevens kan men er op rekenen, dat Engeland, dat ten slotte niette min een buitenlandsche politiek heeft te voeren, vooral de Fransche vriendschap zal trachten te onderhouden. Engeland is heerscher over een enorm wereldrijk, dat van vele zijden kan wor den aangevallen, en waarin het bij tijd en wijle ten overvloede gist. Frankrijk's steun kan het dnnTbij stellig te zijner tijd zeer te stéde komen. Ongetwijfeld zal ook Parijs niet zonder voldoe ning de roouhaten der Britsche verkiezingen hebben vernomen; de politiek van een Lloyd George, die volgens de Franschen den Duit- schers maar al t« vaak ter wille was, zal thans door Bonar Law niet worden bestendigd. Ove rigens blijkt uit de geduchte achteruitgang der behaalde zetels van de coalitie-liberalen, dat het Engelsche volk niet langer is gediend van d# politiek des ex-premiers Lloyd George. In allen gevalle is zeker, dat over Engeland een vloedgolf is geslagen van conservatieve reactie. Zal tegenover de numerieke sterkte der conser vatieven een krachtige oppositie worden ge- - plaatst der nationaaWiberalen, onafhankelijke liberalen en der Labour Party gezamenlijk 1 Dit dient t# worden afgewacht, al behoort het niet tot de onmogelijkheden. Want deze drie par tijen, al zijn zij te zamen niet zoo sterk als de conservatieven, kunnen niettemin een verzet- groep van beteekenis vormen, vooral dank zij Wet feit, dat de arbeiderspartij bij de verkiezhw gen een goed Jiguur heeft gemaakt en haar zetels bijkans heeft verdubbeld en in sterkte de beide liberale partijen de baas is. De jongste gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de Labour Party menige veer moest laten, waren dus geen betrouwbare Indicatie met betTekking tot den uitslag der algemeene Britsche verkiezingen. Bij de gemeenteraodsverkiezingen reeds kwam de Labour Partij met een radicaal programma voor den dag; stellig zou deze partij bij de algemeene verkiezingen nog meer zetels hebben behaald, wanneer dh radicale programma eenigszins ware verzacht. Anderszins zal de in Engeland zeer groot# vormen aannemende werkloosheid stellig den arbeiders menige stem hebben doen toevloeien. De toestand is dus zoo, dat de con servatieven in het toekomstige parlement in ver band met hun zeer groote meerderheid naar he lieven de lakens kunnen uitdeden, tenzij in plaats van afzonderlijk hun eigen politiek te voeren de twee liberale partijen «n Labour zich aaneensluiten tot een krachtig oppositie- - blok. De volksgerechtshoven te Miinchen. M i'i n c h e n, 17 Nov. (W. B.). De Landdag verwierp het-voorstel der sociaal-democraten om terstond een interpellatie te houden over het on langs gedane voorstel tot opheffing van de volksgerechtshoven. Bij de besprekingen ver klaarde het lid der Beiersche Volkspartij, graaf Pestallozzo, dat contróle en herziening van von nissen vanwege het parlement de rechtszekei- heid geheel op losse schroeven zouden stellen. Tot nu toe heeft niemand *t bewijs geleverd, dat bet vonnis in het Fechenbach-proces onjuist zou zijn geweest. De voorzitter vaa de recht bank, dio^eze zaak berecht heeft, is geenszins een politieletter geweest. De .eenige fout is slechs geweest -Snldus graaf Pestallozzo dat de rechters deskuhdigen hebben geraadpleegd ten aanried van zalen, waarover zij geheel zelf standig hadden moeten beslissen. Hef gerechts hof heeft eenstemmig als zijn oordeel uitgespro- ontstaan, welke tot hun bescherming leiden. IERLAND. Vier burgers terechtgesteld. Reuter meldt d.d. gisteren: Het hoofdkwartier van het Vrijstaatleger heeft de executie bekend gemaakt van vier burgers, die de krijgsraad schuldig had bevonden aan het bezit van wapens zonder behoorlijke machtiging. De bekendmaking verwekte Opschudding, aange zien het de eerste executies betreft sedert de verleening van zelfbestuur aan Zuid-Ierland. Men vreest voor represaillemaatregelen. Krijgsraden, die de bevoegdheid hebben de doodstraf uit te spreken, werden /nkele weken geleden ingesteld na het afjoopen van het amnestie-aanbod der voorloopige regeering aan allen, die do wapens zouden inleveren. ITALIË. Mussolini's regeeringsverklaring goedgekeurd. Rome, 17 No v. (B. T, A.). De Kamer nam met 306 tegen 116 stemmen een motie aan, waarin vertrouwen word) uitgesproken in de ken ging spreker voort dot door' uifleve- macht van het 'and en de regeeringsverklaring ring van het Keuter-telegram de werkzaamheid - - - van een neutrale macht voor Duitschland werd verlamd en de belangen van het vaderland dien tengevolge ten zeerste benadeeld weiden. 150 miliioen mark belooning. Berlijn, 17 Nov. (W. B.). Volgens de«B. Z. a. M. is aan de Fürst von Bülow van de Ham- burg-Amerika-lijn, welk schip in Mei j.l., tijdens zwaar weer in den Atlantischen Oceaan aan een Britsche stoomboot hulp heeft verleend, een premie van 4200 pond sterling of ongeveer 150 miUioen mark toegezegd. Cocaine in beslag genomen. Hamburg, 17 Nov. (\V. B.). In verschil lende veemen in de haven alhier zijn groote par tijen cocaïne, die een totale waarde van niet minder dan veertig miliioen vertegenwoordigen, ontdekt. De bedoeling was deze op slinksche wijze naar het buitenland te verzenden. Tel van personen werden gearresteerd. FRANKRIJK. Het aantal geboorten. De Fransche geboorten-statistiek over de tien gTOotste steden constateert-, volgens een Ber- lijnsch bericht, dat bet geboortecijfer in 1921 gedurende de eerste negen maanden 9 hoo- g«r was dan in 1922. De toestand op het plat teland en de steden is gelijk. wordt goedgekeurd. RUSLAND. ENGELAND. De uitslag der algemeene verkiezingen. Londen, 17 Nov. (N. T. A. Draadloos). Heden werd de uitslag bekend van nog drie ver kiezingen. Twee districten, Argyll en Caithness, bleven aan de nationaal-liberalen, maar het derde, het noordoosten van Derbyshire, bleek ha zes tellingen naar de arbeiders te zijn overge gaan. Thans is het resultaat van nog slechts zeven verkiezingen niet bekend. Londen, 17 Nov. (N. T, A. Draadloos). Het resultaat van de algemeene verkiezingen staat thans feitelijk vast. Tien uitslagen zijn nog niet bekend, maar deze kunnen geen verandering meer brengen in de verhouding der partijen in het nieuwe Lagerhuis. Het belangrijke feit van deze verkiezing is de groote overwinning, die de conservatieve partij heeft behaald. Van de 605 zetels, waarvan de bestemming thans vaststaat, hebben de conservatieven er 341. De sterkte van de overige partijen is van minder belang, nu Bonar Law verzekerd w van een sterke meerder heid, onafhankelijk van den steun van anderen. De toekomst van de liberale partij wekt intus- schen belangstelling wegens het feit, dat enkel persoonlijke verschillen de leden verdeeld hóu- dén der groepen, die onderscheidenlijk worden geleid door Asquith en Lloyd George. De As- quith-liberalen hebben in het nieixwe Lagerhuis 60 zetels en de liberale aanhangers van Lloyd George 52. Er zijn tien leden gekozen als onaf- hankelijkensommigen met conservatieven steun, anderen die zich meer aangetrokken ge voelen tot de liberalen of tot de arbeiderspartij. De Labour Party zelve hoeft een groote winst be haald. Ze telt thans in het Lagerhuis 141 leden, dot is het dubbele van hun sterkte in het vorige parlement en de erkende oppositie zal nu over gaan op de op één na talrijkste partij in het ren, bestemd tot terugzending neet de plaats Lagerhuis. K 'van oorsprong, Bela Kun voorzitter van de afd. Hongarije der derde Internationale. Warschau, 17 N o v. (W. B.). Het Pool- sche Telegraafogentschap meldt, dat ®e'a Kun tot voorzitter van de nfdeeling Hongarije van de derde Internationale is gekozen. Men heeft be sloten in Wladiwostock een comité te vestigen voor communistische propaganda in Japan, Chi na en Indochina. TURKIJE. DE KWESTIE VAN 'T NABIJE OOSTEN. De conferentie van Lausanne. Londen, 17 Nov. (Draadloos). Lo-d Cur zon, vergezeld door sir William Tyrrell, is he denmiddag uit Lenden naar Parijs vertiokken. Hij zal morgen met Poincaré lunchen en men verwarh dat hij Zondag naar Lausanne zal doorreizen. Sir Horace Rumbo-ld, zijn r.redege- delegeeid'-, die thans van Constantinopel naar Lausanne onderweg is, zal zich daar bij hem voegen. Curzon zal te Lausenne ook, zoodra de gelegenheid zich daarvoor zal voordoen, een onderhoud hebben met Mussolini. Bern, 17 Nov. (B. T. A.) De Zwitsersche Bondspresident Haab zal de openangszitting van de conferentie te Lausanne presideeren. B e r 1 ij n, I 7 N o v. (V. D.). Naar uit Parijs bericht wordt, zal de conferentie tusschen Poin caré, Curzon en Mussolini thans definitief te Luusanne uiterlijk Maandagochtend plaats heb ben. De Poolsche regeering verlangt te Parijs, Londen en Rome, dat Polen aan de conferen tie zal mogen deelnemen. Ismct Pasja naar Lausanne terug. P a r ij s17 N o v. (B. T. A.) Ismet Pasja zal hedenavond naar Lausanne vertrekken. De besprekingen tusschen de hooge commissarissen en Refet Pasja. Par ij s, 17 Nov. (Draadloos). Tusschen de geallieerde hooge commissarissen te Constan tinopel en Refet Pasja is overeenstemming be reikt inzake het vraagstuk ven de politie en de gendarmerie. De geallieerde vertegenwoordigers hebben op nieuw geprotesteerd tegen de tarieven-politiek der Kemalistei», volgens welke de volle invoer rechten betaald moeten worden voor goederen, die vin Constantinopel naar andere landen wor den gezonden. Volgens de bladen te Constantinopel zouden de Kemalisten van de buitenlandsche banken willen eischen, dat zij voor haar boekhouding enz. de Turksohe taal gebruiken. Een protest der gealieerden. Constantinope 1, 17 Nov. (B. T. A.). De hooge commissarissen hebben Refet pasja een nota gezonden met een protest tegen het nieuwe besluit, dat handelslieden verplicht een som te storten ten bedrag van het totaal der douanereehen, verschuldigd voor transitogoede- .reidselen voor het vertrek getroffen en heden morgen reed de sultan in het geheim per auto mobiel naar het vloot-station, begaf zich aar. boord van de admiraalssloep en scheepte zich in op de Malaya, waar hij jverd ontvangen door den Britschen commissaris. De sultan wenschte klaarblijkelijk de Selamlikplechtigheid niet af te wachten, die vanmiddag plaats had, aangezien hij een aanslag op zijn leven vreesde^ Het nog te vroeg om een oordeel uit te spreken over de uitwerking van het vertrek op den plaatselijk toestand, maar de Kemalisten zullen ongetwijfeld een poging doen om het geloof ingang te doen vinden, dat de sultan gevluchr is onder druk der Britten. Er is echter niet de geringste grond voor een zoodanige bewering. De Britsche troepen hebben den sultan zelfs niet bewaakt. De definitieve plaats van bestem ming van den sultan zal aan Malta worden me degedeeld. De Amerikaansche hulpcommissie. Constantinopel, 17 Nov. (V. D.). De Amerikaansche hulp-commissie voor het nabu rige Oosten zou gedwongen zijn Turkije te ver laten wegens de ontstemming, die bij de Kema listen is ontstaan in verband met anti-Turksche publicaties. Een gecamoufleerd Turksch schip. Constantinopel, 17 Nov. (B. T. A.). Naar verluidt, zou de Turksch'e torpedojager Akdenitz hedenmorgen beproefd hebben uit den Gouden Hoorn te ontsnappen. Men hqd getracht het schip te camoufleeren door enorme balen hooi op de brug van den torpedojager op te sta pelen. Een Britsch patrouillevaartuig bemerkte den toeleg echter en noodzaakte het Turksche oorlogsschip terug te keeren. MEXICO. De economische toestand. Reuter seint uit Mexico City Italië. Naar aanleiding van de Jongste bankfaiilis- sementen in Mexico verklaarde de Mexicaan- Sche minister van financiën de la Huerta, dat de ©economische toestand van het land gezond is en dat er geen plan bestaat een moratorium af te kondigen. ZUID-AFRIKA. Aanval op een detective. Reuter meldt d.d. 17 Nov. uit Johannesburg: In de vergadering, die een motie aannam, strekkende tot het verleenen van gratie aan de drie mannen, die ter dood veroordeeld zijn in verband met de staking aan den Rand, hebben eonige mannen een detective aangevallen, die ten slotte gered werd, maar ernstig gewond. Tweede Kamer. Vergadering van Vrijdftg 17 November. Een aantal kleine ontwerpen worden zonder stemming aangenomen. Het ontwerp tot overneming van twee ge deelten van weg van 's Hertogenbosch naar Best werd aangenomen pret 59 tegen 8 stemmen. Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter stelt voor de volgende week op Dinsdag en op Donderdag de vergade ring des avonds te 8 uur voort te zetten. Voorts stelt hij voor na hoofdstuk 1 aan de orde te stellen hoofdstuk 4 en in de avondvergaderin gen na hoofdstuk 10 A hoofdstuk 5, waarbij tevens de interpellatie-Kleerekoper over de in trekking van de steunregeling oen noodlijdende kunstenaars. Aldus wordt besloten. Stoatsbegrooting voor 1923. Aan 'de orde.is voortzetting van de alge meene beschouwingen over de Stoatsbegrooting voor 1923. De héér T r o e 1 s t r a (S. D.) zet zijn gisteren afgebroken rep.liek voort. Spr. wijst nog eens op het gevaar, dat ontstaat wanneer de kerke lijke overheid voortgaat op de wijze zooals is geschied invloed uit te oefenen op de verkie zingen. Spr. had aanvankelijk overwogen om een motie voor te stellen, waarbij de Kamer een dergelijke houding afkeurt, maar van dit voornemen is hij weder teruggekomen. Wat betreft de opmerking van den heer Ven Wijnbergen over het weder grijpen naar mijter en staf wil Spr. dezen gerust stellen met de verklaring, dat hij daartoe allerminst neiging gevoelt. Verder herinnert Spr. aan de opmer king van den heer Colijn, dat ook op de mili taire uitgaven moet worden bezuinigd en dat uit onze defensie moet worden genomen de ge dachte dat ons land gedurende een langen lijd moet kunnen worden verdedigd. Spr. kan wel mededeelen, dat deze opvatting de sociaal-de mocraten uit het hart is gegrepen. In verband hiermede herinnert Spr. aan het schrijven van de Nederlandsche regeering aan den Volken bond in den tijd dat de redhtsche partijen reeds bezig waren met de samenstelling van haar program en in weïk schrijven wordt gezegd, dat Nederland een leger en vloot noodig heeft vol doende om voor de veiligheid te waken en onze onaannemelijk, dat de heer Colijn niet heeft be doeld een ingrijpende wijziging en bezuiniging! De heer Troelstra heeft gezegd, dat deze uit lating hem heeft verheugd, maar Spr. zijnerzijds- hierover ook verheugd. De heer Schokking (C. H.): Waar bljjft i het Karmörweuse? De heer Dressêlhuys merkt op, datW heer Colijn niet anders kan bedoeld hebben. »n vermindering van het aantal, een verkleining^ van het contingent zonder daarbij echter de weerbaarheid aan te willen tasten. Spr. hoopt, dan ook een nadeïe verklaring van den heer Colijn te zullen hooren. Ten slotte merkt de heer Dresselhuys op, dat de antithese hem niet. alleen onjuist voorkomt, maar dat hij deze ook' verfoeit. In deze antithese-politiek ligt opgeslo-. ten dat allen die niet meegaan ^fnet de rechter zijde worden gedisqualificeerd als ongeloovigen. Dit nu is onjuist en hiertegen zal Spr. zich blijven ver»etten..Ook aan de linkerzijde bevin den zich duizenden die gelooven. Mej. V a n D o r p (Lib.) betoogt, dat zij voor volledige vrijheid in de bepaling van den ar beidsduur is. De heer Merchant (V. D.) blijft aandrin- gep op openbaarheid ten aanzien van de kabi- rifetsformatie. Spr. hoopt dat de nadere verklaring van den h-er Colijn gpen terugkrabbelen zal zijn. De „Voorhoede" hoopt reeds, dat het woord m den heer Colijn een verlossend woord zai zijn. Het zou jammer voör den heer Dresselhuys zijn als het helaas anders wps. (Gelach). Het algemeene woord tot den heer Colijn is ditVerklaar u nader. Zelfs de Regeering be grijpt het niet. De heer C o 1 ij n (A. R.) antwoordt eerst op eenige beschouwingen over de antithese. Spr.'s fractie zal aan de motie-Van Rapper# haai stem niet geven. De pensioen-motie va7 den heer Troelstra krijgt evenmin haar sten) De classificatie-motie is moeilijker te beoordee- len, maar ook daartegen zal Spr. stemmen, onv» dat de inhoud der conclusie hem niet aanstaat- Vervolgens behandelt Spr. de defensie-kwesi tie. Over den Volkenbond heeft Spr. de vorige- maal niet gesprokenwaarom Spr. daarbij werd ingedeeld was hem niet duidelijk. Van de anti- revol. defensiepolitiek heeft men altijd een ver keerde voorstelling gehad. Spr. heeft thans niet anders gezegd, dan dat men niet verder mori springen dan zijn stok lang is. Iti De Standaard is hetzelfde al lang verkondigd, en ook de heer Idenburg heeft op 16 Mei j.l. ongeveer het- zelfde betoogd, nl. dat het minimum ran ver dediging moet zijn de handhaving der neutra liteit. Spr.'s mededeeling was dus geen vetres-i sing en geen ommezwaai. De handhaving onze neutraliteit lag in den jongsten oorlog niet meer in de theoretische sfeer, het operatie- tooneel van den oorlog lag onmiddellijk bij ons en de daadwerkelijke handhaving was noodza kelijk. Het leger werd ingericht op die verde diging en de anti-revolutionnairen hebben daar op vooral gélet. Dezelfde gedachte beheerschte hun verzet tegen de wet-Pop, omdat die een leger wilde, dat geen operatie-mogelijkheid had. Ook np is Spr. tegen dat stelsel. De "oude onderscheiding tusschen neutrali- teitshandhaving en de verdediging van onzert- bodem is nog steeds blijven hangen, en die ge dachte wil Spr. verdrijven. De linien wil Spr- niet veronachtzamen, maar veel waarde hecht hij er niet aan. Alles wat vóór den oorlog gebouwd is waardeloos. Zal het veldleger wel ooit op kunnen terugtrekken? waarbij Spr. vooral wijst op de ontwikkeling van den vlieg- dienst. Als men iets wil doen om Amsterdam te t*1" dedigen tegen luchtaanvallen, dan slokt <fat 8 - alle geld voor ons leger op. Het vestingstelsel moet dus opgeheven vot' den. Niet de verdediging moet worden prij«fj" geven, maar wel het dualistische stelsel van «e defensie dient te verdwijnen. Geen verzwakking van de defensie wil Spr., en zeker niet in den geest van dén heer Dres» selhuijs. Misschien ging men al iets te ver. De vergadering wordt verdaagd tot T>insaag 1 uur. Bericht**» De Staatscouiant van 17 Nov. bevat o.a. de volgende Kon. besluiten aan mevrouw A. van Oppen, geboren Dan- kelman, te Maastricht, verlof verleend tot aannemen van de benoeming door de Regw ring der Fransche republiek tot Officier «Aca démie. lo. op zijn verzoek, eervol ontslag verleeno aan mr. A. S. Oppenheim, hoogleeraar aan Rijksuniversiteit te Leiden, als plaatsvervanger lid van het hoofdstembureau voor de Ter*.,e* ring van de leden van de Tweede Kamer «r v.-B..v.w .V. nun.11 V.» UIIUU t van WC icucil van uu 'neutraliteit te handhaven. Ten slotte uit Spr. als Sta ten-Generaal in den kieskring VII, me' «an*» betuiging voor d« J?J" U' f; A S'jbe,Wltr «J-H.t trol de .«„dacht dat de» po.Mg.ltl ge- ■tan: 2»- "I r B m" "7^ """T'11!" ledMn perforeerd waren m« d, initWan een (ir£a! „oemd tot plaa'ave^^ndMtnr. E.M^ Utg^da pogmg de textielfabrikanten Zij «arden daarom aan politi. ter hond ge- Maijori, hoogleeroor Mn d. Rijkaunlvetelteh te eahet verzhtvan de -heide ra tegen den loon- steld om te onder,ooken of ia* Ukend waa om- Wde°; ia_°P vantfabrlek von de «rm. de Jong|trent dtefatel bij een firme dfe r-Nelfde htWelen bij Kon, besluit is, met mgong van 1 Decern- en van Dam te Hengelo te breken door uitslui- droeg, bw 1922, aan G. P. T»ne, wegens 0Pb«fftng ting, wordt door de vijf vakcenfcralen een go-1 Ofschoon geen aangifte was gedaan, werd van zijne betrekking, eervol ontslag verleed meenschappelijk en daadwerkelijk afweerfront toch een onderzoek naar de herkomst ingesteld el, onderdtrecteur de Algemeen. Lend.- g„orn«l. |Wj „J|D. ,n C Rotlor(,„„, drukkerij. (Herplaatsing wegens misstelling). tor ondersteuning van alle bij het huidige con flict betrokken arbeiders. ----- - - 3. Voorts wordt door de vijf vakcentralen Sterk) te Nijmegen heeft een begin gemaakt met een commissie, waarin de voorzitters en secre- Het Regeeringèjubileum der Koningin. De vereeniging „D. E. S." (Door Eendracht 2. Hiertoe wordt een gemeenschappelijkepostzeg«ïs*He<fetijk als de hare herkende. Het ^eunioweginjf. georganiseerd^ wplke zal dienen j bleek dat de postzegels door een dienstbode ontvreemd waren, die een goed afzetgebied voor deze had gevonden bij een caféhouder te Rotter dam. hare regelingen voor de Koninginnefeesten in 1923. Ht schijnt fa» de bedoeling te liggen een <lt»doagsch feest te organiseeren; op het voor- loopig plan bestAat: godsdienstoefeningen in alle kerken, illuminaties, openbare zanguitvoeringen, optochten, vuurwerk op de Waal met illumina ties van «chepen enz. Betrouwbaarheid der landbouwstatistiek. De minister van Landbouw a.L heeft aan de burgemeesters geschreven, dat hem gebleken is, a„t Ac gegevens verstrekt in het jaarlijks uit te hrennen laivdbouwverslag aan betrouwbaarheid verlegenwoorchgers van de bij haar aange- menSneal veel te wensdien loten. Zonder des- '»n*>l«ke org.ma.tte van Textieiarboi- kundige voorlichting schijnt hot verstrekken -der gegevens groote moeilijkheden te ondervinden. Het komt den minister daarom gewenscht voor, daj hij in elke gemeente een commissie van 3 of 5 personen benoemt, die de burgemeesters 'in deze aangelegenheid ter zijde staen. Aangezien de gegevens betrekking hebben op: r 1 .de grootte der gronden; 2. de met verschillen- i de akkerbouwgewassen beteelde oppervlakte _S. de vergadering. bouwland; 3. de opbrengst dezer gewassen, moet De besturen van de andere vakcentralen gin- het in het belang der zaak worden geacht, dat g*1* daarna in een nieuwe vergadering over in de oommissie ritting hebben personen, die teneinde de door hen noodig geachte maatre- metVte landbouwaangelegenheden in de ge- te bespreken om-een einde aan het con- meent^Sjjtstfekond op de hoogte zijn. Indien in Diet te maken, de gemewtffen of meer landbouworganisaties worden gevonden, verdient 't aanbeveling, voor Geëindigde staking, hot tunnelen eener voordrecht met deze overlesr Het geheel, personeel werkraam bij den te plegen. spoorwegaanleg Stadskanaal—Ter Apel tnrissen van de vakcentralen rittii^r Rebben, gevormd, die de algemeene leiding in Tiet con flict heeft. 4. Aan deze commissie worden de voorzit ters der Landelijke organisaties van Textielar beiders als technische adviseurs toegevoegd. 5. Aan de organisaties in de textielindustrie bankbiljet van 60, dat na onderzoek te Utrecht De aanvrager van het verhuisbiljet had de postzegels bij bedoelden caféhouder gekocht en er geen acht op geslagen, dat de daarin geper foreerde letters iets te beduiden hadden. Valsch bankbiljet De politie te Tiel heeft in beslag genomen een wordt de leiding in het conflict als zoodanig geladen. De overigen vakcentralen verklaarden zich allen tegen deze voorstellen en waren evenals is gebleken valsch te zijn/De achterzijde was met grauw papier beplakt, wndrdoor niet kon vast gesteld worden of het watermerk ontbrak. Op de koTte zijden echter ontbrak het getal-watermerk. De overeenkomst met de echte biljetten is bui tengewoon groot. Het draagt de serieletters O. ders van oordeel, det de uitsluiting een gevolg N. en het nummer 06532 en als tijd van uitgifte is van de ontoelaatbare staking en dat, mocht Maart 1912". door conferentie met de fabrikanten de uitslui ting niet tot een einde komen, alle middelen zouden moeten worden aangewend om de sta king te breken. Daar geen overeenstemming bereikt werd, verlietlen de vertegenwoordigers van het N. WISSE Ik KOERSEN. Off. Not satfet OH. NO». 17 Nov. 18 wgv 12 uur Lenden 11.401 11.40} Berlijn 0.0395 ".0870 Parijs 18.- 17.80 Brussel. 16.85 16.75 Zwitserland 46.92} 17.- Weenen 0.086 O.088 Kopenhagen 5155 51.55 Chriatiania 46.90 40 95 Stockholm 68.50 68.50 New-York 2.54*/» 2.54»/. Dele hogs! .pennende film, die In de willende niet voor de welger.chtlge leien op- steden reedt zoo een enormen opgang heeft dokken, vandoor dit voorstri om mi» den gemaakt, sol het hier ook ongetwijfeld doen. houdbarqn toestand een cindo to Behnlvi deze film Is nog -ebtwonderen,. Mo- D# heer Dogtr0m w##a op het tnooU neoo", de film In de nntuurfljke Meuren.briong dat het R. K. K#rhknrtuur Werbü heeft, In het orchest heeft de heer Douchant, die waarop werd geantwoord dat dit bMta»»1 w we eenige weken misten, weer zijn oude plaats j in orde heaft en hier geen aanmerking p I) hernomen en heeft met den heer Claus weder- plnate «Un. om zorg gedragen voor een uitmuntende mu- J In stemming gebracht werd hot «kale begeleiding. De explica eur, de heer Am- B. en W. met 6 stemmen voor en I togen aan- briola, kweet zich opperbest van rijn ditmaal genomen. Het voorstel om in de politie Verlening taak. Burgerlijke Stand van Gouda. Geboren. 15 November 1922: Johannes Hen- dricus, zoon van A. M. Wiwer en G. C. threr de Linden. Ondertrouwd, 18 November 1922: P. H. van der Lnnn en A. van Os;. J. Bostelaar en H. ZappcU; J. J. van Hof wee gen en A. Over de Linden; N. Gadella en R. Bruljne; L. Puneelie em,*, ijindenga; A. Rietveld en C. de Jong. Agenda. 21 Nov. 6 uur. Nieuwe Schouwburg. Baron von Haberniks. 23 Nov. 7 uur. Soc. Ons Genoegen. Aatv- vnng Biljartconcours. 8 uur aanvang Kaartcorv- cours. 24 Nov. 8 uur. Soc. dyRéunie. Ledenverga- dwing afd. Gouda ven men Vrijheidsbond. 25 Nov. 8 uur. Zaal Concordia. Tooncelver- eeniging Harmonie. 27 Nov. 8 uur. Soc. Ons Genoegen. Leden vergadering. Amstordomsche Burgerwacht. Het was reeds eenigen tijd het voornemen van den heer van Lennep, commandant der Amsterdamsche burgerwacht, deze functie neer te leggen. Thans verneemt de Tel. dat zijn op- j volger zal zijn de gepensionncerde generaal- majoor A. M. Kollewijn, oud-cofhmandant der stelling van Amsterdam en thans reeds els secretaris bij die burgerwacht werkzaam. beeft het werk hrvat. De door de directie vastge stelde loonsverlaging is ingetrokken; het loon blijft op 40 cent per uur betaald; extra arbeid I zal niet meer vergoed worden. De stalking om- vatte ruim 100 man. Promotie. Aan de Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor het doctoraal examen Germeansche taal» ®°P,e' I en letterkunde (Duitsch) onze oud-stadgenoot, Wegens slapte in het bedrijf zal de weverij de heer J. W. van Cittert. der N. V. Textielfabriek voorheen H. en B. V secreta gemengde berichten. Luxe-treinen Nederland—Duitschland. Naar de Msb. verneemt, zal er te beginnen met December, driemaal per week een luxe- trein le klasse van Nederland naar Berlijn over Oldenzaal loopen. Deze trein vertrekt des morgens en men is reeds des middags tegen half 6 in Berlijn. Aldaar -Wïfdt men aanslui ting naar Riga en Warschau. Ook voor de terugreis zal er driemaal per week een luxe- trein le kl. loopen. Vanuit Berlijn vertrekt de trein Maandags, Woensdags en Vrijdags, uit Nederland Zaterdags, Dinsdags en Donderdags. Voor het eerst zal de trein uit Nederland loopen op 2 December uit Berlijn op 4 Dec. Uit het ^boekdrukkersbedrijf. Er is een vergadering gehouden van het dis trict Amsterdam van de Federatie der Werk geversorganisatie in het Boekdrukkersbedrijf ovér het prijstarief. De vergadering was van meening, «lat die reede zoo laag gestelde prijzen absoluut noodig zijn om het bedrijf 'voor den ondergang te bewaren en dat het hoofdbestuur •met krachtige middelen voor de naleving der prijzen moet opkomen. Een motie v«y\ deze strek king zei ter kennis van het hoofdbestuur worden gebracht Uit het foto-,litho- en chemigrafisch bedrijf. Naar het Volk verneemt, rijn de contract onderhandelingen in het foto-, litho» en chemi grafisch bedrijf afgebroken. De Bond van Steen drukkerijen en de Vereeniging van Ned. Chemi» grafische inrichtingen hadden het contract mei de arbeidersorganisaties tegen 1 Oct opgezegd. Door de gezamenlijke arbeidersorganisaties, t. w. den modernen bond, den R.-K. en den Ghristelijken bpnd is aan de werkgeversorgani saties meegedeeld, dat men op de basis dezer voorstellen niet verder wenscht te onderhande- Scholten te Almelo 'met ingang van 22 dezer voor onbepaalden tijd worden stop gezet. Een steunregeling voor het personeel is vastgespeld. Op deze fabriek werken ongeveer 250 arbei ders en arbeidsters. De Zuid-Hollandsche Credietvereeniging. 1 In de zaak tegen den directeur van de Zuid» Hollandsohe Credietvereeniging T. te 'sGrnven- hoge is de instructie nog steeds loopervde. Zoo als bekend, is T., indertijd in preventieve hechte nis genomen als verdacht van het plegen van bedriegelijke bankbreuk. Moord. De 71-jarige rustende landbouwer B. tte Veendam is met afgesneden hals m de schuur gevonden. Er moet meer aan wraak dan aan roof worden gedacht. Nader meldt men ons De vrouw van B., die Donderdag te Arnhem vertoefde, vond 's avonds, toen zij terugkeerde, de huisdeur gesloten. Ten einde raad, begaf zij zich naar een der buren om hulp., Deze slaag den er eerst niet in, een der deuren te openen, doch later, tegen 10 uur, konden zij zich, niet zonder moeite toegang verschaffen door een achterdeur. In de schuur lag B. met afgesneden hals. De Justitie te Winschoten, die onmiddellijk eep onderzoek instelde, heeft thans .in verband met het gebeurde gearresteerd zekeren P., een huurboer ruit^den omtrek. Waarschijnlijk heeft deze den moord uit wraak bedreven. De moord op mr. Wijsman. Het gerucht als zou bjj de justitie zijn aange drongen op staking van de nasporingen in de zaak, waarin mr. Wijsman het slachtoffer ge worden is, was, aldus lezen wij in de Memorie C .van Veen Azn. Zeer tot ons leedwezen gaat alweder o#n be kend en geacht stadgenoot Gouda verlaten. De heer C. van Veen Azn., sedert jaren bestuurs lid van de Soc. Ons Genoegen" en gedurende een reeks van jaren ook haar directeur, heeft voor beide functies bedankt en gaat zich in de eerste maanden van het volgende jaar t# 'sGravenhage vestigen. Opheffing van den na chtdienst van de telefoon? Naar wjj vernemen moet het in de bedoeling liggen van de Directie van.den Rijkstelefoon dienst het Centraal-Telefoonbureau, dat onaf gebroken flag en nacht voor het locaalverkeer fs geopend, van 's nachts 12 uur tot 's morgens 8 uur te sluiten, zulks uit bezuiniging. Indien deze maatregel tot stand mooht ko men, hoe sal mery dan dés nachts de politie en de brandweer spoedig kunnen waar schuwen wanneer hun hulp wordt vereiseht Schietwedstrijd van Vrijwillige Landstormen, De Gewestelijke Landstorm-Commissie „Gouda" bestapwle uit de heeren H. N. Valckenier de Greeve, voortitter-secretaris, Gouda, T. Moerel, Oudewater, J. Dercksen H.Mzn., Gouda, C. L. van Willenswaard, Schoonhoven, J. Verloop, Cappel a. d. IJssel, P. A. Troost, Waddinxveen, J. P. Mahlstede, Bergambacht en de le luit. J. van Mechelen te Utrecht had tegen hedenmiddag 2 uur de vrij willige landstormers uit het verband Gouda uitgenoodigd voor een schietwedstrijd in de kazerne alhier. Voor dezen wedstrijd was een eere-comité gevormd, bestaande uit de heeren: U. J. Mijs, Burgemeester van Gouda, J. IJssel de Schep per, directeur Kon. Stearine Kaarsenfabriek van Antwoord in zake de Justitiebegrooting, den 1 Gouda, A. Dudok van Heel, directeur Zeepfa- rninisteT niet bekend. briek, W. Hoyink, directeur Plateelbakkerij In verband met de in het voorloopig verslag Zuid-Hollahd, J. A. P. Montijn, directeur Ned. der Tweede Kamer gestelde vraag zijn evenwel Brandwaarborg Mq\; P. Stroomer, deken van inlichtingen ingewonnen, waarbij is gebleken,, Gouda, F. G. Hospers, Ned. Herv. Predikant; dat nimmer, voor zoover bekend, in de ressor- J. C. Rietveld, voorzitter Ned. R. K. Volksbond ten van de procureurs-generaal bij de gerechts- a'ó. Gouda; C. van Kooten, voorzitter R.'R. hoven te 'sGravenhage en te Amsterdam bij Door de patroonsbonden is hierop geant woord, dat men niet van plan was andere voor stellen in te dienen, omdat deze voorstellen iv reeds gunstiger waren den door hun leden werd j justitieele autoriteit op een staking der gewenscht. De arbeidereorganisaties werd een b^j^e nesporingen werd aangedrongen. termijn van 48 uur gelaten om zich alsnog tot onderhandelingen bereid te verklaren. Van deze gelegenheid is geen gebruik ge maakt, zoodat de onderhandelingen definitief zijn afgebroken. Het behoeft intussqhen nauwelijks betoog, dat ook al ware zulks het geval geweest, deze straf zaak veel te ernstig is, dan dat aan zulk een aandrang zou zijn gehoor gegeven. De moord te Veendam. J. B., een knecht van den landbouwer Bik, die de boerderij van den vermoorden Barteld Bak- Uit da meubelnijverheid. De Algemeene Bond van Meubelfabrikanten j b> Nederland heeft in een onlangs met de be- j ker, te Veendam, gehuurd had, heeft aan de jus- sturen der werknemersorganisaties in het meu» titie te Winschoten bekend, dat hij in drift den bel- en behangersbedrijf gehouden conferentie moord gepleegd heeft. Het scheermes, waarmede een voorstel gedaan tot werktijdverlenging56 hij de daad bedreven heeft, is in beslag geno- inplaats van 48 uur, met behoud van het tegen- men. woordige weekloon, en het collectieve contract j De belladonna-vergiftiging. in dien .in t. .wijzigen. De boteren der arbei- j N#w VMnem<ai> ja inm^tl. te de zaal ieTsorganisatles hebben thans, naar Het Volk meldt, geantwoord, dat voorstel niet te kun nen aanvaarden. SPOORWEGPERSONEEL Het comité van actie ontbonden. tegen het echtpaar B., te Den Haag, beschuldigd van één der gevallen van belladonna-vergifti ging, geëindigd. De zaak is thans naar de open bare terechtzitting verwezen; de datum van be handeling is evenwel nog niet vastgesteld Zooels men rich herinneren zal, betreft het Tengevolge van de tot stand gekomen regeling hier het bekende geval, waarbij juffrouw B. in tusschen directie en personeel van de Neder- een groentewinkel aan de von der Neerstraat landsche Spoorwegen is het comité van actie aan de winkeliereter een valsch bankbiljet van "•t het spoorwegpersoneel thans ontbonden en j 100 overhandigde en haar tegelijkertijd trac» beeft de samenwerking tusschen de vijf vakver- teerde op bonbons, waarin vergift was, ^ten ge» eenigingen opgehouden. LOONSVERLAGING TRAM PERSONEEL Voor het personeel der O. S. M., zoowel op traject Zeist—Amersfoort als Zeist—Anv- bem, zal met ingang van 1923 het weekloon v»n 2 verlaagd worden. volge waarvan de winkelierster eenige dagen i een versuften toestand geraakte. Mishandeling van een gevangenbewaarder. Tabaksbewerkersbond; P. Meijer, voorzitter Chr. Typografenbond; G. Rietveld, meester knecht bij Gebr. Derksen. De wedstrijden bestonden uit een verbands- wedstrijd voor hen, die op den plaatselljken wedstrijd 32 punten hebben geschoten en voorts uit een wedstrijd voor hen, die niet aan da plaatselijke wedstrijden hebben kunnen deel nemen. Voor deze wedstrijden waren tal van fraaie prijzen uitgeloofd, die deels ter "beschikking waren gesteld door de Nationale Landstorm- Commissie, voor een ander, belangrijk deel rijn aangekocht uit de milde bijdragen van ver schillende Goudsche ingezetenen. Van de wedstrijden zelf kunnen we thans nog niets melden, daar ze tot 8 uur in den na middag zouden voortduren. De Jury was aldus samengesteld: J. J. Montyn, res. le luitenant voorzitter; J. Bulder, res. le luitehant; G. Plomp, res. 2e luitenant; A. Goedewaagen, res. sergeant; W. v. Heiningen, sergeant. Tijdens de wedstrijden gaf de Harmoniè „St. Caecilia", dir. de heer J. Ph. Klemang een con cert. De cantine was welwillend met bloemen ver sierd door den bloemist J. J. IJsselstyn. Thalia Theater. Deze week gaat in Thalia het eerste deel van de expressionistische film „Dr. Mnbuse I de speler", de man die speelt met kaarten, met menschen en het noodlot. Hij beschikt over De Rechtbank te Heemween veroordeelde buitengewoon Merken wij, waarmede Klj een den 26-jorigen erbeider J. K. geboren te Ida- "I" m,chl "K1"- kenhtrizen, wegens xwere misbendeling met wwpt. voorbedachten rade van den gevengenbeweer- tellooze VB-mommIngen «eet Juf el det- der H. Stiemstre, gepleegd op 20 Juni in de cel bereiken wet hij wenscht. »jn hypno- K 1.L. sLtr.f I tische kracht gaat zelfs zoover, dat hij d«n tot 5 jaar jfevangenisertraf. rechtercommissaris von Wenk, die hem in een PoetzegeldiefstoL speelhol opspoort, een ©ogenblik onder sug- Onlangs is ter hulpsecretarie te Hoek van Hol- gestie brengt. vergadering plaats van vertegenwoordigers der larvd een aanvrage om opzending van een ver» Dr. Mabuse heeft handlangers en handlang- vijf vakcentralen en de besturen van de lande- huisbiljet ontvangen van iemand die naar Rotter- sters, die vergeefsch trachten zich van rijn üfke organisaties in de textielindustrie ter be- dam was verhuisd, aldus vertelt de Tel Bij de macht te bevrijden. De film ia g«ape#ld door spreking van de uitsKiWng in de textiei-fedw aanvrage weren enkele poetaegela voor da op- eerste Uosm artiaten en op seldxame wijze in 'rie. zending ingesloten. scène gezet. DE UITSLUITING IN DE TEXTIEL INDUSTRIE Gevolg van een „ontoelaatbare" staking. Donderdagmiddag vond te Amsterdam een Bodegraven. Door den Raad onzer Gemeente werd van het salaris van den ambtenaren ter secretarie de heer C. van Rijn, 20 afgetrokken, nu door inning van den hoofd.omslag enz. de werkzaam heden verminderen. Als boekhouder-kassier voor het gemeentelijk elcctr. bedrijf werd aan gesteld de heerjC. van Rijn, op een salnris von f 520 p. jaar. In een openbare vergadering zal de heer Th. J. Thijssen van Amsterdam optredeiw» en spre- j ken over de verslechtering van het onderwijs. I Na een uitnoodiging van den Burgemees- ter, is alhief een comité soamgesteld, bestaan- i de uit den Gemeenteraad, de Pastoor, de Heeren Predikanten, en de beide Voorzitters der Oranje j Vereenigingen om plannen voor te bereiden tot feestviering in 1923, in verband met het Jubi leum van H. M. de Koningin. De heeren v. d. I Marei, Schuling en v. Binsbergan zullen d# j plannen uitwerken. Haastrecht, Gemeenteraad. De Raad dezer gemeente kwam gistermiddag om 2 uur in openbare vergadering bijeen. Aanwezig waren met den Voorzitter de heer 'baron van Hemert tot Dingsh^f alle leden. De notulen der vbrige vergadering werden onveranderd vastgesteld. Van Ged. Staten was een missive ingekomen houdteide goedkeuring indeeling stemdistrlc- ten. Idem goedkeuring contract met de gemeente Oudewater betreffendo toelating kinderen op de openbare school, van Ged. Staten een sohrljven houdende aan merking op de instructie van den keurmeester waarin wordt meegedeeld dat Ged. Staten het salaris van den keurmeester te hoog abhten, te vens een vingerwijzing om by de centrale slachtplaats van Gouda aan te sluiten. De benoemde functionaris kan hiermede echter geen genoegen nemen en dreigde met ontslag indien de gemeente hierop mocht in gaan. De Voorzitter sprak er zyn bevreemding over uit dat de goedkeuring op de verordening is ontvangen, terwyi die op de instructie wordt onthouden omdat het salaris te hoog wordt ge acht. Hij zag hierin een streven toch bij de centrale te Goüda te moeten aansluiten. De noodige materialen enz. zyn echter reeds ge kocht. Hij stelde daarom voor het besluit te handhaven en in een persoonlijk onderhoud Ged. tSaten aan de hand van een staat aan t# toonen dat het salaris niet te hoog is. De heer Scheer vraag of er buiten Haas* treoht wordt geslacht. Is dat het geval, dan kunnen we rekening houden met den wensch van Gedeputeerden. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. Hierna kwam aan de orde: Regeling jaarwedde Gemeente-Ontvanger. B. en W. stelden voor deze te regelen over eenkomstig het voorstel van Ged. Staten. De heer Scheer meende dat het salaris- voorstel der gemeente hooger was in maximum, hetgeen de Voorzitter weerlegde. Aldus besloten. Overname van de Groote en Kleine Haven. B. en W. stelden voor de straten te doen repa- reeren waartoe de begrootingspost voldoen de is. De Voorzitter deelde mede het voorstel van de commissie over te nemen en het onderhoud onder den publieken dienst en beheer te brengen waartoe de begrootingspost voor 1923 ad f 500 toereikend is. De haven zal dan als openbaren weg zyn te beschouwen. Binnen afzienbaren tyd is toch een opbre ken voor de waterleiding te verwachten, zoo dat de gei ieente dan toch voor het opnieuw afleveren zal moeten zorgen. De heer Scheer verklaarde sfoh voor ver betering, maar had verwacht dat de commis sie zou onderzoeken in hoeverre de eigenaren bereid waren by te springen. Enkele eigenaren hebben de haven sehandeiyk laten verwaarloo- zeti en rekenden reeds op de gemeente. Daar om kan hy zyn stem hieraan niet geven. De heer Dogterom sloot zich hierby aan. De heer R e n e m a n meende als lid van de commissie aanvankeiyk niets te moeten zeggen, maar nu de heer Scheer hiermede aankomt, herinnerde hy eraan hoe spr. herhaaldelijk in den Raad voorgesteld heeft door verordeningen verbetering in den toestand te brengen, moor dat mocht toen niet. Om nu #en eind hieraan te makeii heeft de commissie ohlys voorgesteld en niet "met de eigenaren onderhandeld, omdat er by syn die om flnantieele redenen hieraan niet willen mee werken. Hy verzocht de heeren Scheer en Dog terom in de commissie sitting te doen usnren. De heer Scheer zelde dat het niet de be doeling Is te beschuldigen, moor vindt het een verzuim von de commissie. Er Is nooit mot h#t R. K. Kerkbestuur onderhandeld. De Voorzitter gaf dit den heer Schoor e*n artikel op te nemen waarbij verboden wordt de brug aan d# Zuidzyde der Groqta Ha ven met jachten van meer dan 1000 K.G. to I berijden werd goedgekeurd. By de rondvraag ontspon zich nog om dis cussie over het talmen met de waterleidipgs- geschledenia, waarin ten slotte op voortgang werd aangedrongen. Hierna sluiting. Burgeriyke Stand Haastrecht. Geboren: Wilhelmus Gerardus, zoon vsn G. van Rossum en van J. G. Verleun. Overleden: Johannes van Kats, oud 58 jaren, echtgenoot ren Antonetta Boer©. Stolwyk. De Gemeenteraad van Stolwijk kwam Vrij dagmorgen in vergadering by een. De heer Both had bericht gezonden wegens familieom standigheden verhinderd te zyn de zitting by te wonen. Ingekomen was een dankbetuiging ven A. Natzijl voor de verleende tegemoetkoming in de verpleging van zyn zoon. Van Ged. Staten was bericht ontvangen dat de aanslagen in de gemeente-belasting van J. A. de Vries en van Lottum nader zyn vastgesteld t respectleveiyjc van t 9000 tot f 5600 en vajp^ f 1900 tot l 1850. De gpmeente-vcrordening werd opnieuv^ vastgesteld. Voorts was ingekopien een schrijven van Ged. Staten in verband met de salarisregeling van den gemeente-ontvanger tengevolge der nieuwe regeling zal het aanvangssalaris f bedragen met verhöbgingen van f 62.6(V dielL tengevolge «al de titularis met 1 Januari 1023 komen op f 1500. De heer Verdoold meent de Raad zdn sanctie moet verleenen aan ds san wij zingen door Ged. Staten gegeven. Pe hser Verdoorn zegt het by de begroo- ting de bedoeling was met f 1000 te bezoldi gen en vindt het nu hoog genoeg. In Lekker- kerk is het salaris op f 900 bepaald. De heer Verkerk vroeg of aan het besluit tot verlaging der salarissen in do vorige ver gadering genomen, gevolg wordt gegeven. De Voorzitter antwoordde dat omtrent dese zaak nog niets bekond is, en had willen voor stellen de begrooting ongewyzigd te houden. De heer Verdoold maande aan de zaak niet te vertroebelen door over die 10 te spreken en niet in to gaan op de idee van den Voor- •zltter. Dc Voorzitter dacht nog Mn verhooging als secretarie-ambtenaar en verlaging als gemeen te-ontvanger in salaris. De heer Verdoom© seide dat rekening gehou den moet worden met den draagkracht der be lastingbetalers, aan den oenen kant af te halen en aan den andoFèn kant er by te doen ls eén vreemde geschiedenis. De heer .Verkerk wees op Leiden waar de burgemeester voorgesteld heeft zijn salaris aanmerkelijk te verlagen. De Voorzitter zegt dat die burgemeester het geld beter aan de Armen had kunnen schenken, de burgemeesters die het salaris wel noodig hebben wordt het door de handelwyze van dien te Leiden lastig gemaakt. Ten slotte wordt met op een na algemeene stemmen, die van den heer Verkerk, de nieu we salarisregeling goedgekeurd. De heer da Vries, onderwijzer by het byson- der onderwys wordt tot lid der commissie op het schooltoezicht herbenoemd. De Voorzitter stelt weer aan de orde de ver ordening op de Vkeschkeuringswet. Op gezag van Dr. Mogendorff wordt voorgesteld invoer van niet meer dan 20 K.G. vry te laten. De heer Verdoorne wees op de onbiliykheid eener dergeiyke regeling daar de vleeschhou- wer die invoert reeds elders kedrloon en belas ting betMlt. De heer Verdoold wil het protectionisme niet te ver doorvoeren. De heer Dekker vraagt waarom de heer Mo gendorff nooit op Maandag komt keuren. De Voorzitter zal een onderzoek instellen, desnoods kan een assistent worden gezonden. De verordening op den invoer van liiesch wordt weder aangehouden. De Voorzitter zegt dat getracht iz de huur prijzen van de Bilwykwoningen belangryk te verlagen. Nu schrijft de Directeur-Generaa: der Volksgezondheid dat er geen termen zyn om, gezien de inkomens der bewoners, tot ver laging over te gaan. De Voorzitter wees er op dat van den inhoud van dat schrijven niet mag wflfcden afgeweken wil men de Rykssubsidie niet Werven.. De heer Verdoold heeft vernomen de wonin gen aan de Gouweweg voor f 4 sullen worden verhuurd. In verhouding met dien prijs is er niets op tegen aan het schrijven van den direc teur-generaal gevolg te geven. In verband met bedoeld schrijven wordt ten slotte besloten den huurprijs te bepalen, in gaande 1 Januari 1923 voor Schepper op f 7.50, voor Vierlooe op f 6.B0 en voor de overige huurdéts op f li per weirfj. De reclames tegen hun aanilagen van ds heeren M. G. en J. A. da Vries worden in be sloten sitting behandeld. De heer v. d. Berg bepleitte een andere rege ling voor de verlichting von sommige punten tn de gemeente. De Voorzitter gaf in overweging een afwach tende houding aan tenemen opdat bel^gheb- benden zich officieel tot den Raad kiinnA wen- By de rondvraag wees de heer Verddmj^er op dat het keurloon niet eerder geheven kan worden dan na goedkeuring der betrekkeiyke verordening terwijl de lasten van den keurings dienst reeds van af September door de ge meente worden gedragen. De Voorzitter antwoordde dat er niets aan te veranderen ia, het eene is een strafverorde ning, het andere een belastingverordenlng welke pos in werking treedt na verkregen Koninkiyke goedkeuring. De Raad ging daarna over in oon vergode- ring met gesloten deuren. Burgerlijke Stand Vltat. Ondertrouwd: D. Schippers oud >8 jow» toe. Maar men mag de eventueel© enkele goe*j-1 A. Rietveld oud 20 Jaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2