ampe MnmN hoogst,,"t MÊilM IHBESTEDIIG. Mantels en Costumes F. STROEVE Zeer groote sorteering in: PRIJSVERMINDERING Goudsche Courant f24.75 (32.90 MABAZIJNGALANTERIEEN-SPEELGQED. 6 PHOTOKAARTEH -en «Hfi WISBRUN L!CFMAN umn Benkvereeniqing voorden Middenstanill :j CONFECTIE EN PELTERIJEN S$S%,GOVDI£' BUITENLAND. Advertentiên PRIJSVERMINDERING Nevenstaande modellen geven U een idee van onze goede confectie TEGEN LAGE PRIJZEN TE KOOP MARKT 17 GERO ZILVER EN GERO ALPACCA EET-, THEE-, en ONTBIJTSERVIEZEN KRISTAL, GLASWERK en NIKKELWAREN BEKENDMAKING. onze zaak weder geopend is Lompen, Metalen, oud Papier, Papisrafvat enz. enz. enz. wuta kleedjes, in diverse modellen en soorten. Gekleurds kleedjes in zijde, wol en katoen. 9 Zakdoeken por Stuk, per dözijn en in luxe doozen. IBI hoek SPUI 8. Algemeene Centrale Meubelen Meubelen St. Nicolaas Voiksmeabelmagazijc H. A. JONGEBOER Markt 47. Tel. Int 559. "HOEST k.AntJa-bonbons HOEST eAn^a-siroop^ i „In den Gouden Bril" IA. c. Tuythof - Lange TlendaWsg M TWEEDE blad. Isdlsche Brief. Hodepraatja. Waddinxveen. Ter secretarie ligt ter inzage een verrock met belagen van de firma Boormtoppen Co., alhier om vergunning tot uitbreiding van de fabriek door bijplaatsing van een electromotor van 7'/j P.K., ter vervanging van een gasmotor, tot het in bewoging brengen van verfmachines voor het fabriceeren van Japanlakken etc., in perceel plaatselijk gemerkt wük F no. 807, kadastraal bekend in sectie F no. 1705. Op Maandag 27 November a.B. des voormid dags 11 uur, zal ten raadhuiise gelegenheid bc staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te.brengen en deze mondeling en schriftelijk to$te lichten. mf Zie bok het aanplakbord in den turn van het raadhuis. Predikbeurten. Zondag 19 November. Gouda. Remonstr. Kerk 10% uur voorm. Ds. W. J. Wegerit te Dordrecht. St. Janskerk 6 uur natn. Ds. J. Börger. Lulhersche Kerk 10 uur voorm. Ds. do Bode Van Rotterdam. Geref. Kerk„ Turfmarkt, 10 uur voorm. Ds. 'H. Hnsper te Heemstede. 5% uur nam. Ds. W. Veder. Kattensingel 10 uur voorm. Ds. W. Veder. 5Yx uur nam. Ds. H. Hasper. b jL^Ha Berkenwoude. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. J. N. v. d. Heyden. Geref. Gemeente 9% uur voorm. cn 7 uur nam. Lccskerk. Boskoop. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. A. Lu- reyn, doopbeurt Geref. Evrtngcliatfrie. 6 uur nam. Ds. G. A. Lolcama van Bergen op Zoom. Remonstr. Kerk 10 uur voorm. Ds. Houtgnst. Gouderak. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. en 6% uur nnm. Ds. Verkerk. Haastrecht. Ned. Herv. Kerk 6% uur nam. Ds. J. N. v. d. Heyden uit Berkenwoude. Geref. Kerk 9% uur voorm. en 1% uur nam. Ds. Esselink uit Schoonhoven. Moordrecht. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. Kniphuy- zen. Oudewater. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. Buis kool. 6 uur nam. Ds. Hoek. Stolwijk. Ned. Herv. Kerk 9% uur voorm. Ds. B. J. Kanis. Evnngelisntiegebouw 9% uur voorm. en 6% uur nnm. Ds. Bokma te Schiedam. Hekendorp. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. IJsc- brands. Waddinxveen. Ned. HerV. Kerk 9% uur voorm. Ds. Hoek van Oudewater. 6 uur nnm. de heer Lyklema. Remonstr. Kérk geen diens». Nicuwcrkerk n.d. IJssel. Ned. Herv. Kérk 9% uur voorm. en 6% uur nam. Ds. Luyendijk. Gouda. Muandag 20 November 7% uur nam. voor do Ver. Calvijn Ds. P. Kruyt te Nieuwe Tonge. SPORT. VOETBAL. Wedstrijdprogramma voor Zondag 19 Nov. Internationaal. BernZwitserland—Nederland. Westelijke Afdceiing. Ie klasse. UtrechtU. V. V.—Quick. Overgangsklasse. HilversumHilversum—S, V. V. DordrechtO. D. S.—'t Gooi. Den Haag V. U. C.—Spartaan. IJmuidenStormvogels—H. F, C. AmsterdamV. V. A.—Excelsior. ZaudamZ. F. C.-A. D. O. 2e klasse B. D. E. C—Olympia. UtrechtVelox—Zeist. HilversumVictoria—Concordia. RotterdamR. F. C.—D. O. N, A. R. Leiden: A. S. C.-D. O. S. 3e klasse F. GoudaGouda—Alphen. Oen HaagV. C. S.-L. F. C. Res. 2e klasse D. Gouda Olympia II—Velox II. UtrechtD, O. S. Voorwaarts D. RotterdamExcelsior II—U. V. V. II. larkllwlafeiaa, Utrecht18 Nov. Op da weekmsrkt waren heden 1200 stuks vee aftngebraaht. De prijzen waren voor stieren f 90 216, voor vaarzen 120 A 245, voor pinken f 70 A f 120, voor melkkoeien f 170 A 295, voor kal/koeien f 280 A f 880, voor vaarskoeien y 110 A 215, voor volte koeion f 000 A f 000, voor 810 mageie kalveren f 30 A y 76, voor 38 nuchtere slacht- Jtnlroron f 15 A ƒ23; voor 850 magere varkens A 57; voor 275 biggen f 12.— A 26.00; 100 schapen ."0.— A f 40.-*175 lammeren f 22.— A f 82.00. Aangevoerd waren 170 miid aardappelen; 0.05 A 10.05625 mud appelen f 0.08 A 0.18; 850 mud peren f 0,05 A 0.18 per K.G. Boter (natuui) f 1.30 por K.G.oioren f 0.17 A 0.18 por stukkaas f 0.50 A O.'-O do 5 beotoiriani. Oude kippen en lianen f 1 00 A 2,00; eenden f MO A f 1.25; liazon f 2.75 A f 4.50; duiven per paar f 0.40 A f 0.80; ganzen f 8— A/" 4,25; konijnon f 1.76 A 2.75; iaizanten ƒ2 00 A 2.50; onge honnen f 8.00 A 4.50, jonge hanen f 0.50 150. Coöp. Tuiniersvereeniging „GOUDA EN OMSTREKEN". Veiling van 17 Nov. 1922. Witloof le soort 48—60; idem 2e soot* 15—32spruiten le soort 12.80—22 u 2c soort 5—7, nlles per 100 K.G. rnoA kool 0.60—4.50gele savoye kool'f OlQ -5 40; idem groene 0.10-4.10; boerekoJ 0.10-3.10; andijvie 0.10-1.80, alles 100 stuks andijvie 0.02—0.41 per kist «nL nazie 10—18; uien 0.50—2.60- W« 0.90-3.10, alles per 100 K.G.peen 2 S —5knolselderie 2—15selderie 1.20- 2.40peterselie 3.30prei 0.10—2.30 L les per 100 boseieren 16 per 100 stuk'/ Nieuwerkerk a. d. LJsel. Coöp. Tuinbouwveiling Njeuwerkeft a j IJssel en Omstreken. Bloemkool 4 20 2A. soort ƒ1,30 per 100; peen 6 per 100 fcot- spinazie 6.50—21,70 per 100 K.G. Telefonisch Weerberlotit, Naar waarneming in den morgen mn 18 November 1922. Hoogste stand 775.8 te Irrcastle, laami-, sjand 742.8 te Haparanda, Verwachting tot den avond van 18 Nov. Meest matige N. tot W. wind, f - «cucc,l«ajX BS« wolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk lek kouder. Verzekering-Mij. tegen flnanc. gevolgen ziekte (reke ning (locter, «joth.. zieken huis enz.), van gezin of in wonend dlensipers.. vraagt in allo gemeenten in Z.-IIoIland ten Noorden sp burg—Woerden (Gouda inbe- logen fl. provisie, tevens een INSPECTEUR (TRICE), bij voork. zij. die eerder in vak verz. werkten. Br. met nauwk. inl. en adres onder No. 3075 bureau Goud- iche Courant. 8975 20 Namens zijn principaal zal de architect L. KOOLE, Martensslngel 51, te Gouda op 6 December a.a. trachten - AAN TE BESTEDEN: Het verbouwen van hel pand lücndewcg No. 55 te Gouda tot oen pakhuis met twee bovenhuizen in 6 percoelen. Bestekken A 2.— per per ceel cn teckoningen k 1.— per stuk verkrijgbaar hij den boekhandelaar K. WESSELS, Grocncndaal 24. 25 8974 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Hendne* VI5SCHER5DIJK 09 NOORDBLAAK 61.03 ROTTERDAM E«a mantel van prima laken la dh* kleuren voorradig. rERHHDEKDE PK IJS Eei ruim motie] met Ingezette men* In motterne kleuren. Onderkant van kraag en binnenkant manchetten met 'gekleurd laken gevoerd. VERMIXDËIlDjE PRIJS BIJ een besoek aan de aètd is dhr Etalages ln onze „ltfpdc-1 aan te hevelen. het bezichtigen ■Passage" steeds 8970 180 op een van de beste standen van Leiden een Winkelhuis met kruideniers-inventaris, voor alle doeleinden geschikt inct aparte bovenwoning te gen billijken prijs. Direct to aanvaarden met woningruimte. Brieven letter Q. aan VAN ZWICHT'S boekh. Leiden. 11 3981 Steeds in alle modellen voorhanden Groote keuze in sonu 50 SPEELGOED MAGAZIJN BOVEN. vanaf f I.— Fotograllscli Atelier ÏM 1.1. UK» - Mm». Hiermede maken w\j het geachte publiek bekend, dat tot het inkoopen van alle soorteu Zooals wy steeds gedaan hebben, zullen wij de hoogst mo gelijke prijzen betalen, zoowel bjj kleine als bfj grooto hoeveelheden. Vergeet het niet, dnt s(j voor Hazen- en Konijnenvellen de hoogste inarktprysen betalen Das vergeet bet niet, het bekende adres ls 8961 56 8TOOF9TEFG S cn 4 by de Markt vv Efóm en bewerkte zijden pochettes. ZWflrtS sciiorteo in diverse modellen met en zonder hart. Zwarte hulshoudschorten, zonder mouw, halve mouw, lange mouw. Gekleurde eu witte schorten, met en zonder hart, nieywsto modellen. Nikkel, hoornen, ledor, kralen en zijden kOOrd- ceintuurs- Handschoenen, Glacé, Nappa, Tricot en gebreid, met en zonder kap. Wollen, zijden en mohair SjlRlS- 3971—150 nri Trniiru ,n bontwerken ontvingen wij voor de St.-Nicolaas rUltnlM eene prachtsorteering. Zeer goedkoop. Ziet eerst onze Etalages voordat ge Uwe inkoopen gaat doen. Notaris J. KOEMAN te Haastrecht, zal verkoopen op Maandag 27 November 1922 des avonds tc 7 uur in Ho tel „do Zalm" to Gouda: No. 1. Een Boven- en Be nedenhuis. aan de Crabeth- Ktraat nonimcr 30 te Gouda. Benedenhuis verhuurd voor J 300 per jnnr. Bovenhuis tc aanvaarden bij de betaling der kooppenningen No. 2. Een Huis en Erf aan de Vorstmansstraat No. 18 tc Gouda, verhuurd bij de weck voor 2.60. No. 3. Een Huis en Irf mot een perceel grond daar naast aan do Boomgaard- straat Ne 89 te Gouda, ver huurd hij do week voor f 2.20. Te bezichtigen volgens plaat selijk gebruik. Nadere inlichtimgcn bij No- toris ROEMAN te Haastrecht. 27 3988 KANTOOR GOUDA. Door oen rekening te openen bij de Middenstandsbank in Uw woonplaats stelt gij U in de gelegenheid koste, loos bedragen over te maken naar allo plaatsen in Nederland. De gezamenlijke saldi der rekeningen worden via de Middenstandsbanken uitsluitend ten bate van den Middenstand aangewend. Middenstanders sluit TJ aaneen. Laat Uw r'ito'b loo- pen over den Girodienst der Middenstandsbanken. Vraagt inlichtingen bij de Middenstandsbank in Uwe woonplaats. DE COUDSCHE FRUITHANDEL Lange Tiende weg 27-Telel.313 Gouda hpeft In voorraad: Blauwe druiven Tafelperen Bananen Tatelappelen Sinasappelen Nieuwe ylj Cit.oenon 8941 80 Ananas m blik .Kastanjes Doosjes Timisdndels Diïerse soorten noten onr. Busgroenten (Merk Sleutels) legen concurreerende prijzen. Ruime keuze In thcekasten, piëdestallen, kapstokken, wand kastjes, kapsiokklecden. De prijzen zijn laag, dus doet Uw voordeel en komt eens kijken in het 3962 80 Korte Noodiiodstocg 10; hook Peperstraat over het poetkantoor. Beginnende en verkoudheid, heeach- hevd en keelpijn Meem J Doozen 60en90ct^ Verouderde hardnekkig .vadziUenden hoe» L btonchihi.kmk eniujmnocM neem ik, Flacon St. NICOLAAS-CADEAUX. Bestel heden Uw SO EAST of PlNCE NE* welke gij cadeau wensclit te geven, otn j te xijn dexe tijdig gereed te hebben. jjj HORI.OGEII, 3988 30 OPTICI®*» Leverancier der Goiid«clie *lekenlon,l■®,,* 61ste JAARGANG No. 15088. ZATERDAG, 18 NOVEMBER 1922. PE BOF. III. i Behalve de klachten, die, onze patientjes tel- jjens wederom uiten met het kauwen en het onaangename gevoel, dat wij allen wel eens hebben medegemaakt. Wanneer we ons niet „lekker" gevoelen, loopt het nogat los met deze iekte en komen eventueele complicaties bij deze aandoening, althans bij kinderen, uitermate zel den voor. Aangezien de Bof bij volwassenen al een betrekkelijke zeldzaamheid is, zal het U niet verwonderen, dat er complicaties bij hen, hoewel percentsgewijze meer dan bij kinderen eveneens tot de zeldzaamheden behooren. Het kind voorat is weer betrekkelijk snel genezen van zijn dikke wangen. Toch is het raadzaam om patientjes niet al te vlug naar school te zen den en het de ziekte goed te laten uitvieren, zoodat wij als minimum termijn van school verzuim zeer zeker een paar weken hebben te boeken. Alvorens over te gaan tot een anderen vorm nn een parotitis wil ik nog memoreeren een buitengewoon typisch en tevens merkwaardig verschnijsel, dat wij zonder daarover ingelicht te zijn, nauwelijks plegen op te merken, doch waarnaar het deskundige oog, ik zou bijna zeg gen, het allereerste kijkt. Het is n. I. het oor lelletje van den patient, dat ik op 't oog heb. Zooals ik in den beginne verteld heb, ligt de parotis of oorspeekselklier voor en onder on< oor. Gaat deze nu zwellen op een wijze, zoo als dit bij de Bof bijna uitsluitend voorkomt dan zal dit een optillen van het bewuste oorlelletje tengevolge hebben. Vooral wanneer de persoon in kwestie toevalligerwijze in 't bezit is van een vrij lange oorlelletje kunnen wij dit typische verschijnsel goed waarnemen. In verband met de ligging van de oorspeek selklier kunnen wij ons nauwelijks een procps voorstalen, niet in staat, dit simpele maar niet temin gewichtige kenteeken te voorschijn te roepen. Tenslotte willen we nog een woord wijden aan de ontsteking van de parotte in verband met andere aandoeningen, die a. h. w. als èen complicatie van een ander lijden. Meestal draagt dit ontstekingsproces een veel en veel ernstiger karakter dan de gewone Bof en kan voorts, zooals begrijpelijk is, op eiken leeftijd voorko men, dus ook bij volwassenen, bij welke laat- sten de gewone Bof een zeldzaamheid is. Evenals de tot op heden ten dage ons on bekende Bacterie zich toegang verleent tot de Parotis via den z. g. n. Stenonsche gang, zoo kan dat jelke andere Bacterie eveneens. Onze mond is, zooals U weet, a. h. w. een aquarium, waarin tal van Bacteriën leven, "al zijn ze lang niet allen in staat ons één of ander ziekte proces op den hals te schuiven. Het zijn dan ook wat zware zieken, die hier van de dupe worden. Als voorbeeld zou ik U (Willen noemen den emstlgen typhus-patient of Óen Tuberculoselijder in zijn laatste stadium. Uitgeput en weinig weerstandsvermogen heb- bende vindt dan soms één of andere kwaadwil lige Bacterie gelegenheid haar tenten op te slaan en een ontstekingsproces' in 't leven te roepen. Dit laatste verloopt in de meeste ge- vallpn veel en veel heftiger en intensiever dan bij de gewone Bof. Was bij de Bof een „ette rige" ontsteking een „avis rara" of „zeldzame vogel," zoo is dit bij de laatstgenoemde vrij wel regel en zien we dan één of meer abcessen optreden. Aangezien een belangrijke gezichts zenuw, die de z. g. n. gelaatsspier verzorgt, daar in de buurt loopt, heèft niet zelden deze danig te lijden onder een dergelijk verwoestend werk, zoodat, wanneer onze zieke herstelt, de verlam ming van bovengenoemde spieren achterblijft met al de ellende en narigheid van dien, waar over wij thans willen zwijgen. Zooals U dus gezien heeft is het maar het allerbeste dat ons Parotisje met rust gelaten wordt, want deze „Bof"; te eerst eens teredht een „wanbof!" IrliTia lit l« lolita». DCXXXV. Eindelijk zal hét dan toch gebeuren dat de verbinding tüsschen het Buitenhof en den Kneu terdijk tot stand gbbracht wordt. De halve we reld heeft er voor op zijn fioofd gestaan eer dit zoo was. Hoevele j'aren de strijd geduurd heeft is niet te zeggen, maar dat het wel meer dan een dozijn is, is wel zeker. Nog is de vraag hoe de verbinding tot stand zal komen, niet opgelost, omdat de kunstzinnige architecten nog altijd kibbelen met de nuchtere praktijk-menschen, maar de hoofdzaak is dat de huizen die afge broken moeten worden thans onder den sloo- pershamer zullen komen. De aanbesteding van de afbraak heeft al plaats gehad en binnen tachtig dagen moet alles met den grond zijn gelijkgemaakt. Men zocht er een goeden tijd voor uit, een tijd dat het aan werkvolk niet ontbreekt. Men had het dus misschien in min der tijd gedaan weten te krijgen; want iedere dag is in dit geval winst. Het meest is de oplossing tegengehouden door het proces tussohen de gemeente en den Staat over het eigendom van den Hofvijver. Nadat het zaakje met de juristen in orde is gebracht kwa men de acsthetische mannen in het geding. Een poging is zelfs gedaan om een tijdelijk ontwerp uit te voeren in den vorm van een afrastering met latten, zoodat het mogelijk was een over zicht van den toestand te krijgen zooals die zou worden als er een gedeelte van den Hofvijver werd gedempt. Want dit is de groote strijd vraag geweest die jaren heeft bestaan of men een strook van den vijver zou dicht gooien dan wel of men de huizen langs de Gevangenpoort zou afbreken. Tot het laatste is thans besloten alhoewel het nog niet zeker is dat men ten slotte een plan zal volgen waarbij een meer of minder breede strook van het water wordt ge dempt. Eigenaardig is dat men indertijd voor de verbreeding van den aan den anderen kant ge legen Korten Vijverberg een strook van den vij ver heeft afgenomen, zonder dat iemand zich er aan heeft gestooten. Niemand zal nu nog kunnen zien dat dit is^geschied en niemand zal het meer opvallen dat het Mauritshuis nu niet meer aan drie kanten wordt omspoeld door de« vijver doch slechts aan den achterkant in het water staat. Het zou heusch geen doodzonde zijn als men bij de Gevangenpoort een paar meter op offerde om een goeden verkeersweg te krijgen. Een tweede voor den Haag belangrijke zaak is de indiening van een wetsontwerp tot annexa-1 tie van Loosduinen bij den Haag. Het verheugt ons dat deze zaak haar beslag heeft verkregen en dat de tegenstrevende elementen het hebben verloren. Deze annexatie was dringend nood zakelijk en had al vele jaren eerder hebben kun nen geschieden. Het merkwaardige is dat den Haag al vele terreinen op» Loosduinsch'grond gebied had en dat er woningen voor Hagenaars op dat gebied werden gesticht. De annexatie ls vooral noodig om een betere verbinding tüs schen den Haag en dat dorp te verkrijgen. Al sinds jaar en dag is de toestand van dien weg zeer slecht en het is haast onbegrijpelijk welke factoren toch een verbetering in den weg hebben gestaan. Waarschijnlijk is juist het handhaven van dien slechten toestand geschied om de an nexatie te vergemakkelijken en te bespoedign. Af sinds geruimen tijd heeft den Haag een nieuwen zeer breeden verkeersweg naar Loos duinen aangelegd in het verlengde .van de ein- delooze Laan van Meerdervtoort. Thans zal die weg wel vervolgd worden en deze weg heeft 't voordeel, dat hij veel dichter langs het strand ligt. Wat hier gebouwd zal worden staat op den goeden zandgrond, terwijl ten oosten van den ouden Loosduinschen weg de polders liggen. Het laat zich aanzien dat den Haag hier met een breede bebouwde ^strook spoedig tot Kijk duin zal komen, waarmede een enorme uitbrei ding van de stad wordt verkregen. Het eerste wat daarbij dan noodig zal zijn, is een goede tram-verbinding die het mogelijk maakt op zoo'n grooten afstand te wbnen van het cen trum. Op dit oogenblik is men in den Haag reeds bezig de plannen uit te werken die noo dig zijn voor de samenvoeging der gemeenten en daarbij komt het tramvraagstuk op de eerste plaats te staan. Het denkbeeld dat slechts langs het strand een tram-verbinding noodzakelijk is, is reeds aanvaard. Met de annexatie zullen allerlei moeilijkheden die ontstaan zijn uit het vlak-naast-elkaar-lig- gen, worden opgeheven. We herinneren nog eens aan het geval dat den Haag zijn grondgebied heeft dichtgespijkerd. Aan den kant van Loos duinen gebeurde dit. Het leek klein, dit optre den van den Haag, maar het was noodzakelijk. Immers den Haag legde tot de grens der ge meente Loosduinen een goeden verkeersweg aan en deze werd al dadelijk geëxploiteerd door zand- en steenen-wagens die naar bouwwerken op het grondgebied van Loosduinen lagen. Den Haag kon niet zijn weg laten kapot-rijden en nam dus het kloeke besluit en plaatste een heining aan de grens. Natuurlijk zal er nog heel wat moeten gebeu ren eer het dorpje ver-Haagscht is. Het moel- -y- - - jr'T.-v nri| lijke van het geval ls, dat Loosduinen een eigen industrie heeft, den tuinbouw en dat dit natuur lijk bizondere omstandigheden schept in het leven der gemeente. Daaraan zullen de Haag- sche verordeningen zich bijvoorbeeld hebben aan te passen, zoodat de belangen die met dien tuinbouw zijn gemoeid, niet in hot gedrang ra ken. Aan een groot gemeentebestuur kan ech ter die behartiging wel worden overgelaten. Tegenover deze belangen staan er veel waar mede Loosduinen ten zeerste gebaat zal zijn. Trouwens er is haast niemand meer in dat dorp die niet accoord gaat met dit voorstel tot an nexatie. Na Loosduinen zijn er nog drie gemeenten die op den duur in den Haag zullen moeten op gaan: Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Dit drietal weet al zoo aardig tegen den Haag aan te leunen dat het al- tijd wordt over samenvoe ging eens te gaan denken. Op den duur, zeggen we, want niet alle drie zullen tegelijk aan de beurt komen. Den Haag inoet echter reeds nu het oog er op gericht hou den en trachten te voorkomen dat men annexatie weet tegen te werken of uit te stellen door ver keerden aanleg en verkeerde uitbreiding van de gemeente. Groot-den Haag Is al even een Ideaal als het groot-zijn bij andere wereldsteden een ideaal is geweest en... tot vervulling is gekomen. HAGENAAR. msm Bontstellen. Wanneer Beweerd mag worden dat het dragen van bont in de laatste jaren hand over hand heeft toegenomen, dan is dat voorzeker het ge val met het z. g. n. bontstel, bestaande uit dén bonten kraag met bijpassende mof. Er is haast geen vrouw, tenzij ze uit een oogpunt van dierenbescherming tegen het dra gen van bont gekant is, die zich in den tegen- woordigen tijd nog de weelde ontzegt om een gewoon of een kostbaar bontstel te bezitten, al naar gelang van hare geldelijke situatie. Want de tijd, dat het dragen van bont alleen aan de" betere standen was toegestaan, ligt verre achter ons. Wie geen sabel of marter bekomen kan ver genoegt zich met een minder edel velletje en schroomt niet om in het uiterste geval een kat ten- of konijnenvelletje om den hals te leggen. Het zou misschien niet eens te boud gespro ken zijn, wanneer ik beweerde dat laatstgenoem den tegenwoordig zelfs in de meerderheid zijn. Hoe kostbaarder de goede bontsoorten wor den, hoe meer men uit ziet naar een gesohikte imitatie daarvan en men heeft zoowel in het soliede vaohtje van de wilde kat, als in het lang harige tooisel van onzen langoor, zeer geschikt materiaal daartoe gevonden. Men geneert zich zelfs niet eens meer voor de ware afkomst van het beestje en acht aller lei kleursels ep bewerkingen die den waren oor sprong bemantelen moeten, uit den booze. Men verft de getijgerde velletjes niet meer zwart en laat ook de roodharigen fn hun we zen. Ze hebben bewezen sterk genoeg te zijn en een goed verwarmings-middel bovendien. Dat is alles wat het koopend publiek ervan verlangt, mitsmen het niet den'waren naam noemt, want al ligt die er drie vingers dik op, dan wil men het nog voor wat fijners door laten gaan. Tüsschen deze gewone hafltvelletjes en de edele bontsoorteai Hgt natuurlijk een reusachtig grooten afstand, die door allerlei tusschensoor- ten en tusschenkwaliteiten aangevtild wordt In sommige jaren ,merkt men in de mode een streven op, om aan elk dezer bontsoorten haar eigen recht te laten wedervaren en elk beestje zoowat in zijn eigen vorm te laten of terug te brengen. In die perioden, ziet men gewoonlijk de in hun geheel verwerkte beesten, met koppen en staar ten incluis. Dan moet men er zich niet over verwonderen, wanneer men alles veredelen wil om er goede munt uit te slaan. Dan kiest men vooral de vos uit om zijn spitsen kop, lange pooten en dikken staart van allerlei confraters uit te leenen en menig minderwaardig huidje, prijkt dan tot één groot Vossenvel aaneengezet, met alle kenteekenen van dit slimme roofdier. Van dit seizoen onthoudt men zich zooveel mogelijk van dergelijk boerenbedrog. Men brengt als modetypen, eenige bepaald nieuwe modellen, waaraan alle kenteekenen van „het dier" ontnomen zijn en waarvan de écharpe de hooge col, en de capevormige kraag de voor- naamsten zijn. In aansluiting hiermede, ia het ook aan de moffen vergund om alles te ontberen wat rechtstreeks aan een diervorm herinneren zou. Men zet dc vellen gewoon aan elkaar1 hetzij in breed-gehouden of in langgferekten vorm. In moffen, is geen bepaald overheerschend mode- type, de kleine ronde mof ia even gewild als het naai-de-kanten afloopend tonmodel, en de groote platte mof behaalt geen afstand op het minder omvangrijke taschmodel. Men ziet het, de anode brengt aan elk wat wils en lokt geene bekrimpingen uit op modellen die naar den smlfak van deze te groot en naar dien van gene te klein zouden zijn. In de écharpes is nog genoeg variatie. Ze zijn lang en breed, wanneer de koopster dit wenscht en wanneer ze het in overeenstemming kan brengen met haar beurs als met haar smaak. Van fraai echt Skungs mogen ze tot zes vel len ln de breedte hebben en behoeven naar ver houding dan nog niet eens 4 vel lang te zijn. Het effect van een schoudermanteltje dat op die manier bereikt wordt, strookt volkomen met de intentiën der mode, die nog altijd aan cape- vormen hecht. Wanneer het bont kostbaarder of de portemonnaie schraler wordt, dan ook ziet men de breedte en lengte der bont-écharpe af nemen, Vier vellen breed is nog een rijkdom en met twee vellen in de breedte gerekt, kan men nog voor fijn als gewoon bont volstaan. Deze grens mag eohter ook niet overschreden worden, bij de groote mantelkragen welke men thans draagt, is een enkel velletje dat smalletjes tegen den hals aankruipt al een zeer ongewenscht bontversiersel. Met de grootte der mantelkragen houdt de nieuwe bonten kraag begrijpelijkerwijze nauw verband. Flink hoog en met een kleineren bin- nenkraag krijgt hij geheel het aanzien van een col, welke tot onder de ooren reikt en haast tot op de borst afdaalt. Ook mag zijne hoogte wat ingekrompen worden, doch hij moet in elk geval genoeg omvang houden om den opgezetten man telkraag te bedekken. De platte bontkraag is sterk de mode cn volgt evenals de opstaande kraag, geheel de lijnen van den hals, dat wil dus zeggen dat hij meestal rond van vonn is. Hij kan daarom toch wel eene respectabele breedte aannemen en ook oin de» wille der sierlijkheid met een paar geplooide zijden einden gegarneerd worden. Voor deze platte bontkragen, moeten de ha ren der vellen in 't rond loopen en daar hier voor eene mooie kwaliteit noodig is, wordt slechts het langharigste gedeelte genomen en is de kraag naar verhouding der grootte dan ook niet goedkoop. Zoodra de ronde kraag buiten de schouders uitsteekt of wanneer hij van zeer soepel bont zijnde over de schouders neervalt, rejtent men hem tot de soort der pelerine-kragen en dan is de vellenverwerking eene geheel an dere. Soms legt men deze in rollen, die rond loopen. Ook verwerkt men ieder veel als eene rechte streep van boven naar beneden. Soms maakt men een recht middenstuk en zet er een dwarse rand aan. Het is een nieuw mode-idée om langs kragen van de eene bontsoort, een van eene andere met langer haar bij wijze van randje franje te zet ten. Dit verschijnsel ontmoet men zoowel bij de cols als bij de platte kragen en pelerines. Ook de écharpes worden ermede versierd. Men tracht nu ook aan de groote vossenvellen zooveel mo gelijk een kraagvorm te geven, al laat men hen nog zooveel mogelijk, kop, pooten en staart be houden. Betrekkelijk zullen er weinig moffen ge dragen worden. De overmatig wijde mantelmou- «Wen^staan dat, in den weg en dikwijls zijn dat zelf halve moffen, zóó hoog-op worden ze met bont gegarneerd. GRACE ALLAN. BELGIE. HET BELGISCHE MILITARISME. Uit de memorie van toelichting tot een aantal wetsontwerpen, die Devèze, de minister van oorlog, bij de Kamer heeft ingediend, blijkt, dat volgens de nieuwe wetten voortaan alle Bel gen tüsschen 20 en 45 jnnr dienstplichtig zijn. Bij het begin van een oorlog zullen bovendleu onmiddellijk alle jongens van 18 en 19 jaar on der de wapens geroepen worden. In oorlogstijd zal België aldus beschikken over twee legers vnn 250.000 man ieder «n over een reserve ven eveneens 250.000 man. -Daarenboven wordt nog een soort industrieele dienstplicht ingericht, die zich eveneens tot een kwart mil- liocn mannen uitstrekt. Hoe zal men van die menigte dienstplichtigen een goed geoefend leger maken? In de eerste plaatsde zorg voor het kader. Daartoe houdt minister Devèze een uitbreiding van het vrlj- willgerstelsel voor geboden. Er zullen ten min sts 25.000 30.000 beroepssoldaten noodig zijnniet alleen onderofficieren, maar tevens een aantal technische soldaten, die in het mo derne leven een zoo groote rol spelen. Er zul len grooter voordeden dan tot nog 10e het ge val was, moeten verleend worden non degenen, <tl« >ich .oor 5 ol 10 iaoi „il« v rklndm. In( de eerste plaats zal men allerlei jtnntsbetrek- j kingen voor hen ter beschikking houden, zoo- dat zij vrij zeker kunnen zijn na afloop van hun diensttijd in het leger onmidde'lijk hun koet t ta verdienen. De diensttijd voor de gewone soldaten vastgesteld op 8 maanden voor de hulpdienst, 10 maanden voor de Infinterie, 12 moenden voor de cavalerie en de art'lletie. Deze diensttijd ls eohter sbcht» vootwaor-' delijk. Alleen zij, die het bewijs kunnen leveren) dat zij reeds een zekere militairs opleiding ge-j noten hebben of althans deelgenomen hebben aon bepaalde oefeningen voor lichamelijke ont wikkeling, zullen dien tijd dienen. De andere in fanteristen zullen toch 11 of 12 maanden Ini de kazernes moeten blijven. Bovendien wordt de dienstplichtige later dan nog two.emnal op geroepen om een maand long opnieuw dienst te doen in het oefenkamp van Beverlooten slotte moet hij nog driemaal gedurende zes dagen opnieuw in dienst. Volgens minister Devèze is dit een minimum van diensttijd, dat absoluut noodzakelijk is. De legercommissie, die uit hoogere officieren be staat, heeft aanvankelijk teUs tegen dh deel van do wetsontwerpen geprotesteerdzij achtte een diensttijd van 12 maanden volstrekt noodzakelijk. Slechts nadat zij overtuigd wa ren, dot men de militaire opleiding in de scholen en de oefeningen voor hen, die de ka zerne reeds verlaten hebben, ernstig tal in-1 richten, hebben deze deskundigen hun goed-| keuring gehecht aan het voorstel van den mi-j nister. Devèze verzet zich tegen de gewestelijke) indeeling van het leger of althens tegen eenj indeeling volgens de ethnografische en admi-J nistraticvo gewesten, die voorhanden zijn. Men moet echter wel do verschillende legerdivi-; sies zoo samenstellen, dot de soldaten, die er deel van uitmaken, 1 zoo weinig mogelijk van het centrum hunner divisie kunnen, maar toch de beide rassen en zooveel mogelijk sociale standen van de geheele divisies omvatten. Oen Vlaomsche devisies tegenover Waalsche. Geen j divisies, welke hoofdzakelijk uit mennen van! een industriestreek zouden bestaan tegenover j oen andere, die bijna uitsluitend boeren bevat. De taalkwestie in het leger wil Devèze op-j lossen door de officieren t* verplichten. Vlaomsch te leeren. Bij de eerste oefeningen j zullen de recruten alleen in hun eigen tnalj worden toegesproken. Later echter wordt alles Fionsch. Van Vlaamsche regimenten wfl hijj niet hooren. Het leger immers moet, volgens- zijn theorie, de natie zooveel mogelijk unifW ceeren. Over de' politieke redenen, weerom België! een zoo sterk leger noodig heeft, zegt da me-j motie „België is oprecht vredelievend. Hot verlengt vurig noar den dag, waarop hef mcnschdom, door gelijktijdige ontwapening aller volkeren en de instelHng eener Internationale Rechts macht, die haar uitspraak^.kan doen eerbiedi gen, de wereldheerschapjA van het Recht zal kunnen begroeten. Niets vart wat er toe kan' strekken om te voorkomen dat wik een aan slag als die, waarvan het pee geleden het slachtoffer was, nog kan geploegd worden, laat het onverschillig. Üoch het parlement, zonder onderscheid van portij, heeft meermalen zijn besluit te kennen gegeven, in tüsschen de vei ligheid van het vaderland tot het uiterste te verzekeren. Is het echter noodig in deze meihorie een in-T leidend hoofdstuk (e wijden aan het gevaar dat] moet afgeweerd worden, en namelijk oen de, beoordceling der middelen waarover een wraak-) zuchtig Duitschland, ln afzienbaren tijd, toul kunnen beschikken? Ik denk hef niet. Bener-' zijde om haar de gepaste technische nauwkeu righeid voor oen grondige bespreking van hetl vraagstuk te geven, zou deze studie ons te ver' leiden. Anderzijds is iedereen op de hoogte! van den toestand. Het werk der Ontwapenlngs-j commissie, aangesteld door het Verdrag voni Versailles, is voorzeker niet vruchteloos ge-' weestzulke blijkt duidelijk uit al het oor- logsmaterieel, dat tot hiertoe werd vernield. Het t blijkt niettemin waar, dat Duitschland, krachtens het Verdrag, in de Rcichzwehr en de Sicherheitspolizei een leger van kaders blijft behouden, dat als geraamte voor een alge meene mobilisatie kan dienendat het be schikt over aanzienlijke, geoefende tesnrver», die men zóó gedrild, samenhangend en tuchtvol als vroegfr tracht te houdendat het de licha melijke opleiding der nieuwe geslachten bevor dert opleiding, die de militaire voorgeoefend heid sterk nabij komt; dat de ontdekte hoe veelheden verborgen materieel laten veronder stellen dnt zeer vele geheime stapelplaatsen aan de navoTgchingen der toezichtere werden* Een avontuur van een Londensoh meisje bulten. Naar 't Bngelsch van DONOVAN BAYLEY. Het was meer dan drie weken geleden sinds ik Ada mee uit had kunnen nemen, want een mecanicien had haar van me meegenomen onder voorwendsel dat een van haar schroeven zóó fijn bewerktuigd was, dat het meer dan drie weken *ou duren vóór' ik haar weer, geheel hersteld zou kunnen terug krijgen. Het kan natuurlijk bost zijn, dat het waar is, want soms is de waar heid zoo eigenaardigmaar één ding is zeker, 4at die oude lieveling van me, op haar plaats herft gestaan al dien tijd' in de garage, zonder «e minste gelegenheid in de wijde, wijde wereld °m eens lekkertjes te hollen, alleen omdat een '0n haar kleine schroefjes den strijd had opge geven. Maar ten slotte kwam ze dan toch vrij, mijn Ada. Ik ben volstrekt geen racer maar Ada h*>pt even gemakkelijk met twintig kilometer in het uur als zij met vijf en zestig doet. Ze is zoo soepel mijn Ada, dat ze fluisterend tegen de hf^vels opklimt met een vaart van vijf en dertig hdomoter in het uur en er eigenlijk niet warm van wordt. Er zijn tijden, dat ik haar niet alleen «urf laten staan bij een boom, want ik zou bang zijn, dat zij, als ik terug kom, in een boom zou zijn geklommen, alleen om mij eens te loten 'jhen hoe goed ze klimmen/kan. Maar zoooh ik dan zei, ik had haar eindelijk n-ecr bij me, mijn Ada, en we renden samen over den grooten verkeersweg, die 't noorden fan Engeland ingaat, en ik matigde haar vaart cv® en zette haar tegen het trottoir om te cnHerzoeken hoe dit eerste ritje na lange rust* ►"S* bekomen was. Terwijl ik daar stond, kwam de groote omni bus van St. Albans aan. Er was een gevecht om plaatsen tc krijgen, maar, aangezien de con ducteur hardnekkig volhield, dat de bus overvol was, zoowel binnen in als buiten op en hij nie mand meer kon toelaten, lieten alle hem weg gaan en verwijderden ze zich. Alleen éen jong meisje bleef staan. Eerst nam ik geen notitie van haar, omdat ik te druk met Ada bezig was en er over nadacht oj/ïe den eersten dag al m staat zou jrrïÖover te gaan als ik me eigenlijk voorsteldé. Toen ik me eindelijk oprichtte, zag ik haar staan in zenuwachtige houding' haar lippen bij tend en om zich heen kijkend en bijna gek van ongeduld naar het mij toescheen. Bovendien was ze een van die meisjes, naar wie een man niet nalaten kan te kijken middelmatig van pos tuur, zonder ook maar in het minst plomp te zijn, een paar lieve, blauwe oogen, een aardig mondje en haar van een kleur, als het goud waarmee een motorfabrikant zijn naam schil dert op zijn nieuwe motor. Dat alles zag ik met één oogopslagzoo zijn mannen nu eenmaal; en toen keek ik weer naar Ada en lesrde mijn handen op haar cylinders om eens te voelen of ze nog op de vereischte tem peratuur warenwant Ada wil nooit gaan loo pen, als die niet goed warm zijn. Het meisje interesseerde me wel, want ik be greep dat een praatje met haar niet onprettig zou zijn. Dat overkomt een man wel meer, dat hij zoo in 't voorbijgaan een meisje ziet, waar van hij vermoedt, dat zij en hij samen wel een heel goed geheel zouden vormen, als ze elkaar maar kenden maar daaTaan is natuurlijk niets te doen. Toen plotseling, met het air van iemand, die tuist besloten heeft het vergif in Godsnaam maar te nemen en er een eind aan te maken, kwam ze recht op me af. Haor lippen beefden xóq ejg dat ik zelfs even moeite had haar te verstaan. „Excuseer mijn vraag", zei ze, „maar is uw motor goed in orde?" „Prachtig", antwoordde ik. „Hebt u al een passagier?" was haar volgen de vraag. „Helaas niet, want 't is veel gemakkelijker rijden als er iemand naast je zit in den ean- spanwagen." „U hebt nog geen passagierwas u misschien van plan naar St. Albans te gaan „Dat was juist mijn plan", loog ik, want ik had gezien hoe ze niet in die bus voor St. Albans had kunnen komen. „Werkelijk Zou u h$t heel erg onbescheiden van me vinden als ik u vroeg mij mee te ne men? Het is van het allergrootste belang, dat ik daar zoo gauw en zoo vroeg mogelyk aan kom," „Het zal me een groot genoegen „wezen u van dienst te kunnen zijn, zei ik. „Dank u zeer, dat u mij daartoe in staat stelt." „Als 't niet zoo. uiterst dringend was ver. ontschuldigde ze zich nog even. „Ik begrijp het volkomen," antwoordde ik cor rect. „Ik begrijp, dat alieen iets zeer ernstigs u deze vraag deed stellen. Welk gedeelte'van St. Albans moet u hebben?" „Het station van de Midi and-spoor," zei ze. Én ze stapte in en met een ongeloofelijke vaart, die alle praten verhinderde, renden we door de verschillende dorpjes tot we om pre cies half twee dien Zaterdagmiddag^ April he Midland-station bereikten. „Donk u hartelijk," i ze warm. „U weel niet hoe groot de dienst is, dien u mij heeft be wezen. Ik moest den trein van 1.50 hebben, dat moest" Een witkiel, die vlak bij ons ond, kwam 4»ohterb{%;.; „Die gaat alle dagen behalve Zaterdags. Ds volgende gast 4.20." Alsof ze aangeschoten was zoo veranderde haar heele wezen. Plotseling barstte ze in tranen uit Ik vroeg aan den Witkiel op welken tijd da trein anders in Ampthi/l zou aankomen en hoor de dut het 2.40 zou^éijn. JHij doet er zeker ongeveer vijftig minuten over?" „Ja meneer I Het is een boemeltrem, ongeveer 20 K. M." Ik ging naar 't Jonge meisje toe en sm haar dat, aangezien het nu kwart vóór twee was, ik haar voorstelde met mij mee op den motor naar Ampthill te gaan waar wij dan nog aan zouden komen vóór de bewuste trein. Ze stemde toeyik kocht even wat sandwiches en liet haar belown, dat ze er goed van zou eten onderweg. Ze klom in den zijwagen en zoo gauw we op dep weg waren zag ik haar beginnen nun de sandwiches en was tevreden, want ik begreep, dat ze nu weer beter alle komende dingen zou kunnen hebben. We reden geweldig vlug en Ada deed haar uiterste best. Enkele kilometers vóór Ampthill Het ze me stilhouden vóór een huls. „Ik begrijp dat u niet op dank gesteld bent," zei ze eenvoudig, „maar laat mij u even zeggen dat ik noch u zelf, noch wat u voor mij deedt, ooit zal vergeten." Ze ging weg en iiep het tuinpad op naar de voordeur; ik wendde al mija aandacht Weer naar Ada, vulde benzine bij, keek de machine eens na, maar ik reed niet onmiddellijk weer weg, want ik hield met één oog het meisje en de huis deur in 't oog; ik was niet van plan weg te gaan vóór ik de huisdeur goed en wel achter haar had zien sluiten. Terwijl ik zoo over Ada stond heengebukt boor ik de huisdeur flu^Jen enik J\oor,.wqt. niet had verwacht voetstappen op het pad. IL xag het mcisjo terugkomen, maar de uitdruk king op haar gezicht was zóó anders dan even te voren, dat ik er van schrok en vroeg wat er was. „Ik begrijp er niets van," zei ze weer met die trillende lippen, wat ik nu al zoo goed van hnar kende. Jk begrijp er niets van; 't Is zoo vreemd;1 mijn zuster is niet ziek, is zelfs niet thuis." 11 „Dan is ze zeker uit," zei ik kalm. „Ja natuurlijk; maar waarom kreeg ik dan een telegram, dat ze hoogst-ernstig ziek was en mijn» onmiddellijke overkomst dringend noodzakelijk was Ze haalde uit haar taschjo het telegram, dat ik las: Miss Oldfield, Verdun Rond, Barnet. Kom dadelijk. Ernstig ongesteld; moet je zien, ANNETTE." „Dat telegram kreeg ik en nu ik hier aankom zijn Dick, hnar man en zij, beiden uit." „Maar heeft rij het u dan wel g nden V* „Maar mijn God, ik Het het u to* net lezen." „Ja, u hebt me wel een telegram laten lezen, maar daaruit hoef ik toch niet te eoncludeoren, dat uw zuster het heeft gezonden." „Wie anders dan „Ja, dat zou ik alleen kunnen begrijpen, tat- i dien fk al uw vrienden kende," „Maar welk plezier kan iemand erin hebban mij zoo'n onrustbarend bericht te zenden?" vroeg ze. „Er kunnen zooveel redenen ztji'maar dit begrijp ik wel, dat er iemand is, «He een goede reden ervoor beeft gehad om u uw huis weg te krijgen en bover,dien noge' va» weg- Blijkbaar wonschto i-mnnd, dat u «d» nw was en dat is h*m of baar volkomen gelukt^ JH»t ls brisebeWjk,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3