PLANTA binnenland. UURGEIMS' PLANTENBOTER t INFLUENZA 4 SAflAPERIflTABLETTEfl W onttrokken t rlnt ten slotte tfc militaire grm ■•n de imper:o!Ulische betrachtingen rorjtrtnd s onderhouden worden door tr.ochtigo Inrlrhtin- ïen, wier onverholen of geheime werking op den geestestoestand vnn het Duitsche volk een invloed oitoelent, die voor den wereidvrene ge- vaarlek zou kunnen worden. Voegt daarbij wat er kan vooiz.en worrkr. van de voorwaarden vnn een toekomstigen oor log bijvoorbeeld het aanwenden in mass.a van bombardementsvliegtuigen, gemakVeüjk be komen door de mobilisatie van burgerlijke vliegtuigen, of het gebruik van stikgassen aan wier verbetering het veroult der «lebuiera on- verstoord kan werken - en dan schijnt het wel dat hier de noodige elementen om de onbetwist- bXnVl.fT ""'"F W bligevaar buiten kijf te laten, voorhanden zijn"'. Uit de Per». i t DE GRONDSLAGEN ONZER WEERBAARHEID. In «en artikel over dit onderwerp Mtrt do "nl.:rU:;rrR°,,erdara"Ch° "l „lÜT van de naüonala bewape. ning zouden wij al .engs overgaan tot het Internationale poUtièlegari„ vrienden- tra* dor kletno staten, do neutralen van S. of vrouw van koel kfaw V ^.met P' op verwezenlij- k 'Mlwrast. Deze staten MAen meer nog dan alke andere bij een oorlog slecht» te verliezen. De gebeurtenis- Mn„g*doal?ande »»den zij ,,11. den luzt treriiezen, de rol vnn overwinnaar te holpen meeapelen. Die mentaliteit in de kleine sta- ten u gelukkig. Doch het zijn niet da kleine Maten, dl, den toestand beheerschen. Zij kunnen de „desarmement des esprits" bevorderen, maar «wereld, loop nieuleeren. Het is in net leven in het algemeen reeds moeilijk 2" ™>den tusachen ideaal en reali. tailtn sterke male geldt dit voor Itleine Maten op hot gebied der politiek. Toch moeten we dien weg zoeken want wapana neerleggen en ons principieels dienstweigeraars verklaren op het politieke terrein Jcignnen we niet Mfui kan- bat met voor- «chtigheid, tegengaan, dat een staat zijn bewapening opvoert; doch hij heeft tevens het recht, te vorderen, dat iedere staat ge reed staat, om althans p I a a t s e 1 ij k het onredtt te keeren. Wij spatieeren hier om- ,VWLer voor o®P^Sf niet aan gelooven, dat zelfs m een ver verwijderde toekomst Ne-' derlanosche contingenten geroepen zullen worden, om aan de Dardenellen of elders geschillen te helpen beslechten, waarin de gu°°wfaten d00r eigen MaTiS betrokken «Jn. Wij moeten er ons echter ter dege van bewust zijn, dat er onder den rook van onze «gen vuren op de vastheid van onzen wil ons te verdedigen even zeker moet kunnen worden gerekend als op de onkreukbaarheid en de kracht van onze houding gedurende den wereldoorlog. Er is sedert dien tijd niet zoo heel veel veranderd. Aan Hen, die bij het vastleggen van onze bewapeningsplannen zoo vertrouwend reke nen op den Volkenbond, moeten wij toch ook voorhouden, dat de Bond zelf op Of» moet kunnen rekenen Het onrecht moet gekeerd worden, waar het wordt begaan. Daarom mag, zoolang oorlog in den Bond niet tot de onmogelijkheden kan wor den gerekend, aan het beginsel van elge- meenen weerplicht niet worden gederogeerd. Wij behoeven echter niet meer dezelfde ge reedheid tot den oorlog te hebben, als voor heen. De politieke atmosfeer is, wat men er ook van zegt, aanmerkelijk ontspannen; doch men geve wel acht, het evenwicht is niet hersteld. Vandaar de toestand van on zekerheid. De Volkenbond staat voor de zwaarst denkbare taak, dat evenwicht te herstellen, zonder hetwelk geen wereldver keer en geen wereldvrede bestaanbaar zijn. Zoo is het denkbeeld van een vei- Hgheidsbewapening ontstaan en in het Vol kenbondsverdrag neergelegd. Op grond van deze overwegingen hebben wjj de laatste jaren de grondslagen onzer weerbaarheid gezocht in een zoo groot mo gelijke oefening van weerbaren etl in een organisatie van zoovelen in strijdbaren ver banden, als door de veiligheidsbewapening, die telkens zal worden noodig geoordeeld, gevorderd wordt. Wij hebben daarom steeds gepleit voor behoud van het contingent, tonder dat de grootte hiervan dadelijk verband hield met de sterkte van het eigenlijke leger op voet van oorlog. Zulk een legerpolitiek zal ons de gelegen- heid bieden, de ontwikkeling van zaken af te wachten, d.w.z. tevens rekening te houden met de kwade kansen van de toekomst. Wij erkenren, dat aan do vorstelling van onze strifdbare macht op 100.000 mrn met een reserve dearnchter vnn b.v 150.000 weerbaren, lots willekeurigs is. Het getal 100.000 hebben wij, naar wij mecnen, dan ook nooit getracht te verdedigen. Het eeni- ge op den toestand van het oogenblik pas sende argument tot staving van dit getal is, dat wij met dit aantal werkelijk strijdbaren den verderen loop von zaken met vertrou wen onder de oogen durven zien. DE VOORGESTELDE WIJZIGING DER HUURCOMMISSIEWET. In „Ons Eigendom" stelt de redactie de vraag of de voorgestelde wijzigingen in de huurcommissiewet verbeteringen zullen brengen voor de verhuurders ven de z.g. goedkoopere woningen. Het blad toont aan, dat zulks op 't eerste oogenblik wel het geval lijkt, doch (lat in werkelijkheid niet zoo n belangrijk voordeel be reikt wordt. Met een citaat uit de Memorie van Toelichting tot 't wetsontwerp wijst „Ons Eigen dom erop dat de regeering zelf niet onduidelijk hierin doet uitkomen, dat zij in de verhooging van het vrije percentage, als door haar voor gesteld, niets bijzonders ziet; integendeel: ze geeft toe, dat hier en daar het percentage van 50 reeds is bereikt. (Het is jammer, dat zij daar omtrent bij de bureaux der Huurcommissies in de grootste steden des lands geen nadere, ge specificeerde cijfers heeft ingewonnen, althans die hier niet heeft gepubliceerd). Zij Is zelfs een oogenblik van plan geweest om het door haar thans voorgestelde vrije percentage nog wat te verhoogen, zij het over een lamgeren termijn, doch is van dit denkbeeld teruggekomen zonder nadere opgave van de redenen, welke haar hier toe hebben geleid. In het geciteerde gedeelte der Memorie van Toelichting kan men dan ook o. i. tus- schen de regels doorlezen, dat de Regeering het thans door haar voorgestelde vrije per centage van 50 (37)4) pracrisch feitelijk te weinig vindt om daarmede een redicale wijziging der huurcommissiewet te bevor deren. Nemen we nu weer eens ter vergelijking de bepalingen der bestaande wet. Volgons art. 5 kan men voor de z.g. goedkoo- p e r e woningen met goedkeuring der huur» commissie geleidelijk 50 krijgen boven de normale huurwaarde op I Januari 1916, tenzij hoogere uitgaven ter zake van dé woning te bestrijden dan wel ingrijpende verbeteringen of veranderingen, aan de woning aangebracht, eene grootere verhoo- ging wettigen. Verscheidene huurcommissies hebben op grond van deze bepaling voor de z.g. goed koopere woningen reeds grif 50 en meer boven den werkelijkcn huurprijs op I Janu ari 1916 toegestaan, of doen zulks thans nog bij aanvrage zonder veel tegenstribbelen en cxwaren. Er zijn er echter ook, welke er een genoegen in schijnen te vinden om de huurprijzen voor die z.g. goedkoopere wo ningen zoo sterk mogelijk te drukken, en dus bijv. slechts bij hooge uitzondering .meer dan 30 boven den werkelijken huur prijs op I Januari 1916 toestaan, ondanks overlegging van bewijzen van geregeld on derhoud, verhoogde hypotheekrente, etc. Reeds eerder merkten we op, dat de handel wijze dezer laatste commissie geheel in strijd is met den geest der tegenwoordige huur commissiewet. Voor verhuurders van z.g. goedkoopere woningen, welke met derge lijke commissies in aanraking moeten ko men, zal verhooging vnn het vrijgestelde percentage tot 50 dan ook inderdaad een voordeel en een verademing gevenvoor hen echter, die niet met zulke kleingeestige, geheel in strijd met de bestaande wetsbe palingen handelende oommissies te maken hadden, beteekent de verhooging van het vrijgestelde percentage practisch absoluut geen voordeel, daar zij die 50 óf reeds lang bereikt hebben, óf bij aanvrage zeer gemakkelijk kunnen krijgen. Sted daartegenover, dat het rekening hou den met een billijke opbrengst der woning uit deze wijzigingen als leiddraad voor de huurcommissies verdwenen is, wat een ge weldige strop kan zijn voor bona-fide-koo- pers in de afgeloopen hausse-periode, dan is het o.i. moeilijk te weerspreken, dat ook voor huurders van z.g. goedkoopere wonin gen de voorgestelde wijzigingen o.i. geen voordeel zullen opleveren. Dat de verhuurders in verschillende plaat sen des land dikwijls bij hun aanvragen ver beneden een verhoogingspercentage van 60 zijn gebleven, moet o.i. niet hieraan worden toegeschreven, dat zij meenden zulks niet noodig te hebben, maar komt meer voort uit de overweging, 'dat de huurcommissiewet vermoedelijk toch wel niet lang zou gehandhaafd blfiven, of uit een psychologische kennis van de geaard heid der betrokken huuroommissieleden I rjL_ r Daarom vinden we het jammer, dat de Regeering, op de eerste plaats niet voor gesteld heeft om de z.g. duurdere wo ningen uit te schakelen van de bemoei ingen der huurcommissies, en vervolgens het vrije percentage voor de z.g. goed koopere woningen niet verhoogd heeft tot minstens 70 pet., een cijfer waar van zij trouwens zelf, blijkens de uitlatin gen in de Memorie van Toelichting, de re delijkheid inziet. Hiermede meenen we te vens de twee caTdinale fouten van de voor gestelde wetswijzigingen te hebben aange- geveh. Over de eerste is nu reeds genoeg ge- zeg d; over de tweede echter nog enkele opmerkingen. Herhaaldelijk is vroeger in ons orgaan van deskundige zijde met cijfers aangetoond, dat een verhooging van in doorsnee min stens 80 boven den werkelijken huur prijs op I Januari 1916 beslist noodig is om de verhoogde exploitatie-kosten te dek ken, zonder dot ec dan nog iets kan gere serveerd worden voor het verhoogd levens onderhoud van den huizenexploitant. Dat dit cijfer ven 80 absoluut niet over dreven is, bewijst zonneklaar-het hierboven door de Regeering zelve aangegeven cijfer van 70 Nu schermt men tegenwoordig van ze kere zijde sterk tegen ons met het argu ment, dat de exploitatie-kosten aanzienlijk gedaald zooden zijn. Maar, eilieve, welk bewijs kan men daarvoor noar voren bren gen Waaruit bestaat n.l. de verhooging der exploitatie-kosten Uitverhooging van grondbelasting, straa;belasting, assuran- tie,hypotheekrente, administratiekosten, wa terleiding, en kosten van reparatiewerken, etc. In geen enkele dezer posten is, voorzoo ver wij weten, eenige noemenswaardige da ling te constateeren wel zijn de prijzen der bouwmaterialen aanzienlijk gedaald, doch elke leek weet toch wel, dat bij reparatie- werken de arbeidersloonen een overwegende rol spelen, en de materialen slechts een zeer ondergeschikte. Dan is er in de hypo theekrente een lichte neiging tot teruggang te bespeurenmaar wat hebben de huizen exploitanten hieraan voor voordeel, die op hooger rentetype zich meestal onder zeer bezwarende aflossingsvoorwaarden nog voor Jaren verbonden hebben Voor de rest is alles nagenoeg hetzelfde gebleven- Waar dus de exploitatie-kosten niet noe menswaardig gedaald zijn, achten wij een verhoogings-percentage van 50 boven den werkelijken huurprijs op I Januari 1916 voor de z.g. goedkoopere woningen beslist onvoldoende, en zou dus o.i. de re geering, die zulks zelf ook wel schijnt in te zien, ter bereiking van haar doel„een spoedige terugkeer tot het normale bedrijf", verstandiger hebben gedaan door het vrije percentage voor deze soort woningen op minstens 70 te bepalen. Want bij aan name van het tegenwoordig voorstel der regeering Vreezen we, dat d. z.g. schriele huurcommissies slechts bij hooge uitzonde ring iets meer Zullen geven dan 50 be ven den werkelijken huurprijs op 1 Januari 1916 voor de z.g. goedkoopere woningen, temeer nu het rejeening houden met een een billijke opbrengst der woning wordt weg genomen. WIJNKOOP KABINETSFORMATEUR 1 CWer dit opschrfit spreekt, naar aanleiding van Wijnkoops aanbod tot samenwerking met de S. D. A. P. „Het- Volk" van Wijnkoops „nieuwste creatie" De heer David Wijnkoop heefthet ini tiatief genomen tot de vorming van een re geering van communisten en sociaal-demo craten. Het program van zulk een regeering is door hem plechtig, „ten aanhoore van gansch het volk", in de Kamer medegedeeld. Het berust natuurlijk op een „proletarisch eenheidsfront", richt zich tegen het kapita lisme en^ tegen den oorlog, huldigt de „open grenzen benevens de vrijheid van Indonesië en stelt, na alle groote vermogens te hebben geconfisceerd, een „progressieve belasting" In. Het is dus breed gedacht, een gewrocht van proletarische stantsnvankunst en stem pelt den genialen ontwerper tot den groot sten politicus dezer eeuw Zfin verklaringen werden van de zijde der S. D. A. P. „in stomme verbazing" aangehoord. Troelstra, de aartsverrader, scheen verplet door de grootmoedige vergiffenis al zijner zonden, uit dit aanbod sprekende. Schaper durfde het glas water, hem tot bediaring zij ner aandoeningen door den kamerbode aan geboden niet uitdrinken, uit vrees, den gïoot- hartigen ex-vijand aan minder aangenamo oogenblikken uit den vroegeren strijd te her inneren. Van der Waerdens brillegkzen schitterden met onnatuurlijken glans, alsof er Ingazonden Mededelingen. VOEDZAAM M EERLIJK VQORDEELIQ 3989 86 een traan tegen païelde. Vliegens haren rezen te berge bij de gedochte, dat hij te vroeg zijn aftreden als wethouder had aan gekondigd, om een miniatuurregeering met den gevreesden tegenstander in den raad der hoofdstad te kunnen medemaken. De pers tribune kraakte van de schokken, die het nieuwe perspectief in Luikinga's leden te weeg bracht. De regeering, zich aldus reeds bij voorbaat door een nieuw kabinet vervangen ziende, zat daar als bestorven; alleen de heer Kooien, de meter van den spreektijd, wachtte rustig het oogenblik af, waarop de spreker die het groot ste deel van den hem toegemeten tijd had be steed aan de binnen- en buitenlandsche politiek van Duitschland en Rusland, dit uitstapje op het gebied onzer binnenlandsche politiek zou moeten staken. Naast Colijns rede is die van den heer David Wijnkoop nu het groote moment m deze begrootingsdebatten. Het kwam even plotseling,/overrompelde vriend en vijand, is als zet op het politieke schaakbord even meesterlijk en zal in de politieke geschiede nis van ons land een belangrijke plaats in nemen. Dat de heer David Wijnkoop reeds bij voorbaat de S. D. A. P. bijaldien deze zijne goedgemeende voorstellen niet mocht aan vaarden, elke aanspraak op den naam van proletarische partij heeft ontzegd, zal te min der verwonderen, als men zich herinnert, hoe hij tot op dit moment steeds diezelfde partij heeft voorgesteld als het sumsum van bourgeoisdienerij, arbeidersveiraad en ezel achtigheid. Berichte*. NEDERLAND e „Het lijkt me maar 't beste dat ik dadelijk naar hui» terugga. Het is misschien maar een grapje geweest, maar dan toch wel een zeer ongepas- t» grap, gegeven hef feit dat ik op 't huis moet passen nu iedereen uit is." „Wel, het huis «al niet wegloopen," stelde ik haar, zeer onhandig, gerust. JNeen het huis nietmaar wel de dingen, die erin zijn." „Laten we dan maar zoo gauw mogelijk te ruggaan," zei ik kalm.. „Stapt u maar in." En ik zette Ada aan. 't Was van Ampthill tot Barnet een snel trein-rit zonder ergens te stoppen, die ik met Ada volbracht. Ik was trotsrh op haar herwon nen krachten en capaciteit. Js er ook een weg dat we in huis kunnen komen zonder te worden gezien „Gemakkelijk," zei ze. „Er is niemand thuis. „Het ééne meisje is met mijn moeder mee, en da andere, die achtergebleven was om voor mij ta zorgen, is naar huis gegaan. Toen ik haar vanmorgen vertelde, dat ik waarschijnlijk een nacht zou uitblijven, barstte ze in tranen uit m zei, dat ze niet alleen dorst te blijven in het groote huis." Ik zei haar dat ik liever niet had dat ze al leen in haar huis ging en zij begreep dat ook volkomen. We kwamen samen overeen, dat we eerst bij ds politie zouden aangaan. Die is dat soort dingen gewend, en als 't onnoodlge zorg van ons was, kwaad kon het toch nooit. Op 't politiebureau vertelde ze alleevoegde eraan toe dat haar angst misschien wat over dreven was maar dat haar vader een bekend collectionneur van miniaturen was, en zij de heele geschiedenis eenigszins verdacht vond. Vóór haar eigen vertrek was 't meisje het huis uitgegaan met den sleutel. De inspecteur wijdde volle aandacht aan haar verhaal. Ook hij veronderstelde diefstal en ver bond het meisje ermee, want hoe had iemand anders zeker kunnen zijn van miss Oldfield's' afwezigheid „U vermoedt dat we dus hier met een leng vooraf-beraamden diefstal te doen hebben? vroeg ik. De inspecteur van politie keek me rustig aan en nam toen een spoorboekje. „Ze hebben na tuurlijk de treinen opgezocht, waarmee miss Oldfield zou kunnen terugzijn, zoo gauw ze had ontdekt, dat haar zuster niet thuis was. De eer ste trein, dien ze in dat geval had kunnen ne men, zou zijn die 4.15 uit Ampthill ging en hier 5.05 aankomt. Om 5 uur gaat de bus van St. Albans ze zou dus om zes uur heel ge makkelijk thuis hebben kunnen zfin." We keken op de klok en zagen, dat het nu kwart vóór vier was. „We hebben een groote ans hen nog juist op heeterdaad te betfappen," zei de inspecteur, „want ze kunnen haar onmogelijk al terug ver wachten. Ze hebben Vermoedelijk eerst moeten wachten op bericht van 't meisje, dat je wer kelijk uit was. Zoodat ze zeker nog wel in het huis zullen zijn." Een oogenblik later kwamen twee mannen in burgerkleedlng de inspecteurskamer binnen en met hen gingen we naar het huis van miss Old- field, dat midden in een tuin lag en geheel al- i BELGIE. Het luchtverkeer. In Staatsblad no. 568 is opgenomen het Kon. Besluit, bepalende de bekendmaking van de voorloopige schikking tot regeling van het luchtvaartverkeer tusschen Nederland en Bel gië. Aan deze schikking is het volgende ontleend: In de luchtvaartuigen, door middel waarvan men het luchtverkeer tusschen de beide landen wenscht te onderhouden, zullen bescheiden worden medegevoerd, waaruit blijkt, dat toe zicht wordt uitgeoefend door de regeering van één der beide landen of uit haar naam, zoowel wat de bestuurders aangaat, als wat de lucht vaartuigen betreft. j ,e'n<k oon bevoegde overheden van de beide landen toe te staan, de bescheiden te controleeren welke het luchtvaartuig moet me devoeren, zullen de regeeringen elkander we- derkeerig mededeeling doen van de bescheiden welke op het grondgebied van ieder harer van kracht zijn. Behoudens in gevallen van noodzaok, zullen de bestuurders van luchtvaartuigen, die zich naar een van de beide landen wenschen te be geven, zich gedragen naar <je instructies be treffende het overgaan der grens op bepaalde punten en zij zullen slechts landen op die vliegterreinen, die daartoe bestemd zijn (doua ne-terreinen). De bestuurders zullen de zones, boven welke het vliegen ten gevolge van eene bekendma king verboden is, vermijden. De beide regeeringen zullen elkander weder- keerig mededeeling doen van de bedoelde zo nes. Er zal geen verroer mogen geschieden ras ontplofbare stoffen, wapenen of oorlogsmuni. tie per luchtvaartuig. Deze mogen niet word!* voorzien van inrichtingen voor draadloore te! legrafie of telefonie zonder bijzondere machtt. ging van den Staat, aan wien zij toebehoor». De luchtvaartuigen zullen evenmin fotografe toestellen, die gedurende de vluoht kunr» worden gebruikt, mogen medevoeren. Deze voorloopige schikking zal worden fe krachtigd en de akten van bekrachtiging zuj. len zoo spoedig mogelijk te 's-GravenW worden uitgewisseld Zij zal in werking tred» onmiddellijk na de uitwisseling der akten rap >1 bekrachtiging en zal vén kracht blijven tot hel 1 oogenblik, waarop zij door een andere zal worden vervangen, of dat een der beide regee ringen den wensch zal te kennen geven, haar te doen eindigen. De landbouw-begrooting. Het Kon. Ned. Landbouw-Comité heeft zich' met een adres tot de Tweede Kamer gewend waarin een aantal opmerkingen worden gemaakt over de Landbouwbegrooting. Adreaaant be treurt allereerst, dat de staatszorg voor lan|[ bouw enz. niet meer zal worden toevertrouwd aan een eigen verantwoordelijk miniiter doelmatige behartiging van die belangen' zal door decentralisatie zeer worden geschaad. Hi acht de aanstelling van een raad-adviseur oma' nisatorisch niet te verdedigenook dient d vraag te worden gesteld of het instellen ran een nieuwe functie van referendaris voor da controle en verificatie te Utrecht een drin»n. de eisch is. Adressant stelt de vragen of een vrij hoen bezoldiging voor den secretaris van het coÜ» van curatoren van de Landbouwhoogeschgdw er aan de hoogeschool te Wageningen te r«i hoogleeraren zijn aangesteld roor vakken die .or fe hulpwetenschappen ari/n t. rekenen terwql daarnaast de bezetti!,, 0Im,l. doende ia voor zeer belangrijke onderdealen vaa de eigenlijke landbouwwetenschap Adressant ia van oordeel, det de Rijks, londbouwwinteracholen in ,de eerate plaata land. bouwingenieuia dienen te worden benoemd en dat het aantal land. en tuinbouwscholen niet moet worden uitgebreid, voor er met do 15 be- staande scholen eenige jaren voor hot opdoen van ervaring zijn verloopen. Een bedrag van 25.000 aan subsidies (art 13 a) wordt thans ongemotiveerd geacht;, daar entegen wordt het ongewenscht geacht de aan- stelling van consulenten stop te zetten er\ de subsidiën voor en kosten van proefvelden te verminderen. Aangedrongen wordt op reorganisatie der Rijkslandbouwproefstations. Bezuiniging op den dienst Rijksseruminrichting wordt wenschelijk geachteveneens het staken van verstrekken van rentelooze voorschotten aan gemeenten voor staatshulp voor bebosschinlc. De kosten van het speciale Botercontróle-staüon te Leiden dienen door belanghebbenden zelf te worden betaald. Het verleenen van subsidiën aan bin nenlandsche tentoonstellingen is slechts in bij zondere omstandigheden gewettigd. Begrooting Staatsboschbedrijf. Blijkens het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staatsboschbedrijf 1923 wordt voor de houtvesterijen Breda Kootwijk, Nunspeet en de Eilanden m totaal 72.525 minder aangevuld. Voor de houtvesterij Haarlem wordt 2500 meer aangevraagd in verband met de herstel lingswerkzaamheden in het Haagsche Bosch en de moeilijkheden om de bebossching van de dui nen onder Schoorl en Petten eenigszins in te krimpen. Voor de houtvesterij Assen wordt ƒ67.000 meer gevraagd. De hoogere uitgaven zijn hel npodzakelijk gevolg van de werkverschaffing, die in Drente door hef Staatsboschbedrijf op uit gebreide schaal plaats heeft. De bezittingen van het Staatsboschbedrijf wa ren Jan. j.l. geschat op 6.201.828.94. Aan dif bedrag kan voor 1922 worden toegevoegd plan. /300.000, zoodat rentevergoeding moet plaats hebben over rond 6.500.000. Nooduitkeering van het rijk aan de gemeenten. Naar het V a d. verneemt heeft de Staats commissie voor de regeling der financieele ver houding tusschen rijk en gemeenten als haar meening uitgesproken, dat gemeenten waar het totaal van de gemeentelijke inkomstenbelas ting en de gemeentelijke opcenten op de riiJa- inkomstenbelasting, de personeele belasting en de vermogensbelasting niet meer dan 5 pCt. bedraagt van het belastbaar inkomen, betekend volgens de kohieren der rijksinkomstenbelas ting, in geen geval voor een nooduitkeering in aanmerking behoeven te komen, terwijl de volle nooduitkeering bij een druk van meer dan 10 pCt. zou kunnen worden toegekend. Voor tu»- schenliggende gevallen zal dan een schaol zijn te ontwerpen, waarbij, al naar de belastingdruk toeneemt, klassen worden gevormd, welke resp. 10, 25, 40, 55, 70, 85 en 100 pCt. der maximale nooduitkeering ontvangen. leen. Een van de politie-agenten ging achter het huis om, terwijl de ander, die van miss Old field den sleutel had gekregen, de voordeur opende en op haar toestemming een huiszoe king begon. Ik zou in de gang wachten bij de voordeur, om, indien ik Iets vèn een gevecht of iets dergelijks mocht hooren, den anderen te fluiten. Waarna ik hem ter hulp zou moe ten snellen. Miss Oldfield zelf stond vlak bij mij. De man in burger ging het huis binnen en ik hoorde hem gaan van kamer tot kamer. Ik tastte in mijn zakken of daar ook een of ander wapen was, wat ik gewoonlijk wel bij me droeg; ik vond gelukkig mijn box en hield mijn hand erop. Ik hoorde den man de trap opgaan en hoorde toen in een van de bovenkamers een man en vrouwen praten; 't was de stem van den agent en de andere „'t Is Lucy's stem", fluisterde miss Oldfield me toe Ik antwoordde niet, maar keek in den spiegel in de gang, die me juist uitzicht gaf tot halver wege de trap. Het meisje praatte hoog en boos, alsof ze de heele wereld wilde laten luis teren en een bepaald iemand in 't bizonder. De keukendeur stond open. Plotseling, zon der zichtbare reden, begon die deur zich le sluiten en ik zag het alles heel duidelijk in den spiegel. De zag eerst een voorhoofd, toen een heel gezicht te voorschijn komen. De poli tieagent en 't meisje waren boven nog druk ean 't praten. Langzamerhand kwam een arm en een hand te voorschijn, waarin een pistool blonk. Had ik mijn beloofden plicht gedaan, dan had ik nu moeten fluiten; dan zou de kerel mij eerst hebben doodgeschoten en daarna miss Oldfield maar dan had ik mijp woord ook gehouden. Maar ik hield het maar niet en streed met kinkhoest, croup en asthma, bron chitis en kortademigheid, terwijl de man kalmp jes de keuken binnenstapte. Hij kwam langs me heen en op dat oogenblik kon ik mijn hoest met langer inhouden. Het was het bitterste oogenblik van mijn leven en ik dacht, dat het ook op één^ na het laatste zou zijn. De kerel sprong op 't geluid van den hoest een stap achteruit en greep zijn revolver; ik zag hem, altijd nog in den spiegel onnadenkend mik ken. Het klonk door 't heele huis ik trad naar voren en richtte den buks op hem. Het schot ging door zijn open mond en terwijl hij zich trachtte op te richten gTeep ik hem en de politieagent, die van boven was komen aan hollen, greep hem aan den anderen kant, hoe wel de man er minder aan scheen te denken om zich te bevrijden, dan wat daar voor vreemds in zijn mond was gevlogen. Bij onderzoek ble ken de miniaturen alle in zijn zakken te zijn, verdwenen; hij was een doodgewone dief en, zooals het verhoor uitwees, was de keuken meid geen dienstmeisje, doch zijn vrouw en helpster. Hij was al eerder in de gevangenis geweest en de tijd van zijn zitten had zij als dienstbode zich verhuurd. Toen hij vrij was, was hij bij haar gekomen en had haar verteld dat hij mi een eerlijk man ging worden; maar om een eerlijk men te worden, en een zaak te beginnen, moet je geld hebben. Misschien wist «y wel iemand wiens geld er uit zag, alsof het maar één wensch had, n! deze van eigenaar te veranderen Onder de vaste belofte, dat deze diefstal rij» eerste stap op den eerlijken weg zou zijn, had ze hem verteld van de kleine "pareltjes om d« geschilderde miniatuurtjes heen en had h«n voorgesteld naar Ampthill te gaan om vandaar miss Oldfield te telegrafeeren, namens b" zuster. Dat had hij gedaan en op zijn thuisreis had hij in Barnet moeten zijn. Daarom was hij do» nu juist in het huis I Wat mijn aandeel in deze geschiedenis be treft er is omtrent mijn aard en wezen een legende van dapperheid en moed geweven, die ik nooit zal kunnen waar maken. Op al mijn tegenwerpingen hebben Viola en mr. en mrs. Oldfield maar één enkel antwoord: „Je hebt bewezen dat je dapper bent". Ik ben er beu van nog langer het tegendeel te beweren. Mr. en mrs. Oldfield hebben gezegd dat ft •hun huis als 't mijne moet beschouwen, waar uit is gevolgd, dat Viola mijn aansponwagen als den haren beschouwt nu. We zijn niet meer zulke „snelheids-maniak ken" als we waren. Wij houden dikwijls stil op een mooi plekje bij de hei en de brem wc' voor een uur of drie en vier en Ada's cylinder» worden dan heele maal koud, maar wij praten dan sa riten over iets dat gauw zal gaan ge beuren, waarover we geen verontschuldigingen behoeven aan te bieden want het raakt_ leen maar ons beiden. De rangschikkingsregeling. Op grond van het vroeger medegedeeld ge stelde onder 2a van de mlnisterieele beschik king van 14 Oct., is thans bij beschikking van den minister van Oorlog de opdracht verstrekt de Rangschikkingsregeling toe te passen op de onderstaande category van militairen. Zoo noodig zullen ffó^Vtnvt^llngs-opdrach- ten worden verstrekt. \C Officiëren Infanterieka^fleins, luitenants. Cavalerie: kolonels, luitenants kolonels, ma joors, ritmeesters, luitenc Artillerie: kolo nels, luitenants-kolonels, kapiteinsy luitenant. Plaatselijke Stafkapiteins, luitenants. Militaire Administratieluitenant-kolonels, majoors, ka- piteins, luitenants. Veterinaire Dienstpaarden arts der le en der 2e klasse. Onderofficieren en jaarwedde genietende mi» lilairen betreden dien rang. infanterieAdspiranten-onderofficier-admini- itrateur, odjudantonderofficieren - instructeurs, jergeanten-majoor-administrateurs, sergeanten- mejoor-instructeuTS, fouriers, sergeanten, ser» Msnten- en korporaals- (bataljons), tamboer I lijst). Cavalerie.' Adjudanten-onderofficier -admini strateur, (waaronder begrepen de standaarddra gers). adjudonterv-onderofficier-instructeur, op- per-wachtmeesters-instructeur, (waaronder be grepen dé schermmeesters), wachtmeesters, (ouriers, wachtmeesters- en korporaals-trompet ter (1 lijst)hier uitsluitend te beoordeelen als trompetter. Bereden Artillerie: Adjudenten-onderofficier- administrateur, opperwachtmeester-instructeur, wachtmeesters, fouriers, wachtmeester- en kor poraals-trompetter (1 lijst) hier uitsluitend te beoordeelen als trompetter). Onbereden Artilleriehoofdwerktuigkundigen Ie kl. bij de kust-artillerie, ddjudanten-onderof- ficier-administrateur, adjudanten-onderofficier instructeur, (waaronder begrepen de afstandme ter), Sergeenten-majoor-adminiatrateur, sergean- tenmajoorinstiucteur, (waaronder begrepen de afstandmeter), sergeanten,majoor- en sergean ten-vuurwerker, sergeanten, fouriers, sergeanten- majoor-schipper, sergeanten- en korporaals schrijver (1 lijst); korporaalsstoker. Genie: Sergeanten-majoor-administrateur, ser geanten-majoor-instructeur, (waaronder begre pen de teekenaar; de magazijnmeester en de opzichter van'den verlichtingsdfenst), sergean ten, (waarbnder begrepen de parkmeester, en onder-magazijnmeester en de adjudantppzichter der telegraafverbindingen)fouriers. Geneeskundige DienstAdjudanten-onderof- ficier-administrateur, sergeanten-majoor-maga- zijnmeester. Adjudanten-onderofficieren, ser geanten-majoor- en sergeanten-hoofdverplegers en verplegers, (1 lijst), adjudanten-onderofficier en «ergeanten-majoor-amanuensis (I lijst), kor- poraals-tivanier. Korporaals en soldaten-hospi taalbedienden (I lijst). Militaire AdministratieAdjudanten-onderof ficier der militaire administratie. Militaire verplegingsinrichtingenAdjudanten- onderofficieren en sergeanten-majoor-admini strateur. MuziekcorpsenOnder-kapelmeester, muzi kanten, Clève-muzikanten, (te beschouwen de "muzikanten en trompetters van alle muziekcorp sen, ook van die, welke bereids werden opge heven). De commissiën in eersten aanleg, bedoeld on der A I van punt 5 van de rangschikkingsrege ling:, worden door den oudsten daartoe benoem den officier (voorzitter) zoodra doenlijk bijeen geroepen tof het aanvangen van hare werkzaam heden. De korpscommissiën, bedoeld onder B 1 van genoemd punt 5, worden onverwijld samenge steld en vangen hare werkzaamheden aan. De commissiën in eersten aanleg zenden in gevolge het gestelde in het laatste lid' van II van punt 6 der regeling zoo spoedig mogelijk de resultaten van haren arbeid aan den voor zitter van de erbij betrokken commissie in twee den aanlegdeze laatste commissiën worden door haren voorzitter bijeengeroepen, zoodra door het binnenkomen van de gegevens van de oommissiën in eersten aanleg aanleiding be staat. De voordrachten, bedoeld onder B II van punt 5 der regeling, worden voor zoover deze nog niet zijn ingediend, onverwijld tegemoet» gezien. Als voorzitter van de commissie in tweeden aanleg, bedoeld onder A II van meer genoemd punt 5, treedt op de gep. luitenant-generaal J. Burger. De voor dezen opper-officier bestemde bescheiden kunnen geadresseerd worden aan den commandant van het Veldleger, onder dubbelen omslag, waarvan de binnenste omslag de aan» teek'ening .persoonlijk" en het nummer van deze Legerorder moet dragen. Hoewel de commissiën, in het belang van den door haar te verrichten arbeid, niet aan voor geschreven tijd gehouden zijn, wordt er de na druk op gelegd, dat spoedige afwikkeling van deze aangelegenheid zoowel in des lands finan cieel belang als in het belang van het beroeps- personeel is. De in 1922 tot hun tegenwoordigen rang aan gestelde onderofficieren van hoogeren rang dan sergeant, alsmede de in dat jaar in hun rang aangestelde jaarwedde genietende militairen be neden den onderofficiersrang worden, voor wat de indeeling in groepen betreft, gerekend bij de aanstelling I92T. Gedenkboek 18981923. Er heeft zich een redactiecommissie gevormd, onder wier toezicht het Gedenkboek 1898 1923, uit te geven ter gelegenheid van het nlveren regeeringsjubileum van H. M. de Ko ningin, onder redactie van den kapitein der ar tillerie W. G. de Bas, zal worden samengesteld en uitgegeven. Excellentie dr. J. Th. de Visser, minister van onderwys, kunsten en wetenschap pen, heeft het voorzitterschap van deze com missie aanvaard en zal tevens het voorwoord in het gedenkboek bewerken. Als leden dezer commissie hebben zitting genomen mr. dr. F. A. C. graaf van Lynderi van Sandenburg, com missaris der Koningin in de provincie U.recht» W. de Vlugt, burgemeester der gemeente Am sterdam, mr. A. R. Zimmerman, burgemeeste' der gemeente Rotterdam, Z. D. H. mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht; H. Colijn, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en prof. Van der Vlugt, hoogleeraer oon de Rijks Universiteit te Leiden. Prof. jhr. mr. W. J. M. van Eysinga, hodg- leeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, heeft rich belast met do bewerking van het hoofdstuk „Buitenlandsche b-trekkingen", 'let wereldcongres voor den vrede te Den Hoog. 1922 te s-Grnvenhage wordt gehouden, komt de volgende agenda in behandeling 1 De noodzakelijkheid van alle krachten, die voor den vrede wenschen te werken, te concentreeren en te richten op één doel en ver volgens de basis der resolutie van ons congres in Rome. Inleider L. Jouhaux. 3. Bosprekin, von do vrooy, wot do orbei- dersorganisaties hebben gedaan of kunnen deen ter bevordering van den vrede. Inleider Edo Fimmen. 3 Bespreking van de vraag, wat de regee ringen en de politieke lichamen hebben gedaan of kunnen doen ter bevordering van den vrede, la'eider A. Henderson. 4. Bespreking van de vraag, wat gedaan kan worden door middel van onderwijs- en opvoe» dingsinrichtingen, teneinde de vredesgedachte meer te doen postvatten ooder het jongere ge slacht. Inleider Prof. Buisson. 5. Bespreking van de vraag, wat de par ticuliere vereehigkvgen in den strijd tegen den oorlog kunnen doen. Vreemdelingen op de beurs J- In de algemeen» vergadering van de Ver- eeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam te houden op 29 November, zal behandeld wra-den een voorstel om het bestuur aft te noo- aig«n statutenwijzigingen te ontwerpen en in een volgende algemeene vergadering aan de orde te stellen, ingevolge waarvan vreemdelin gen het lidmaatschap der Vereenigmg zullen kunnen verkrijgen, echter slechts onder zekere beperkingen, waaronder: Io. dat de te storten garantie hooger zal zijn THMJOO*1 V8n de bepaald (b.v dat de iviet-Nederknder, die kd der Ver- eeniging wenscht te worden, een schriftelijke uiteenzetting moet geven van zijn levensloop van zijne meerderjarigheid af, een en ander te staven met de noodige bewijsstukken ten ge» noege van het bestuur 3o. dat degenen die een vreemdeling als Kd voordragen: a) verklaren overtuigd te zijn ven de Juistheid van de uiteenzetting sub 2o. bedoeld b) ieder gedurende 2 jaren garant blijven voor hunnen candidaat tot een bedrag van 2500 op eene wijze als zal zijn ten genoege van het bestuur 4o. dst vreemdelingen nimmer tot bestuurs functies kunnen worden verkozen 5o. dat de Nederlander krachtens naturali satie, gedurende twee jaren na den datum der wat, die hem het Nederlahderschap verleende, nog wordt beschouwd als vreemdeling 6o. dat de bestuurders yan een buitenlandsche instelHng hier te lande volledig bevoegd moeten zijn de Moeder-Vennootschap aan derden te ver binden 7o. dat een instelling wordt beschouwd eene buitenlandsche instelling te zijn, wanneer de meerderheid der met het toezicht op hare be stuurders belaste personen vreemdelingen zijn. W erkloozenzorg. Het bestuur van de Vereeniging van Neder» landsche Werkgevers heeft in een ndres aan de Tweede Kamer medegedeeld, ten aanzien van de werkloozenzorg in de naaste toekomst zich te vereenigen met het adres, door het R.-K. Ver bond van WerkgeveFsvakvereenigingen 13 No vember jl. gezonden. Evenmin als het R.-K. Verbond van Werk- geversvakve i eenigingen wenscht het bestuur zich te dezer plaatse uit te spreken over de handels politiek. Het bestuur vult hetgeen in dat adres staat vermeld, met een enkele opmerking aan. In de laatstgehouden debatten m de Kamer werd vrijwel algemeen onderschreven, dat slechts een verlaging der productiekosten da Nederlandsche nijverheid uk de tegenwoordige moeilijkheden kan redden. Evenwel meenden onderscheidene sprekers, dat de Overheid, om tot die verlaging te komen, geen leidende rol kan of mag spelen. Het bestuur wijst er nu de Kamer op, dat deze theorie naar zijn oordeel tot onbillijkheden aan leiding geeft en onze nijverheid in nog ernstiger gevaar kan brengen. Het gaat immers z. i. niet aan, dot de Overheid in tijden van hooge con junctuur, zoowel indirect als zelfs direct, door wettelijk ingrijpen de arbeidsvoorwaarden, welke zulk een belangrijke factor in de bepaling der produotiekosten zijn, zou opzetten, om in tijden van ernstige malaise te verkondigen, dat zij niets met die arbeidsvoorwaarden te maken heeft, dat t.*.t. de economische krachten het peil dier ar beidsvoorwaarden wel zullen regelen. Nu de Overheid, hoewel ten onrechte, in tijden van wel vaart, voorgegaan is met een belangrijken fac tor in de bepaling der reproduoriekosten te ver hoogen en vrijwel een ieder e>r van overtuigd is, dat die productiekosten in het algemeen belang moeten dalen, is de Overheid door haar vroe gere politiek, met de haar ten dienste staande middelen, gedwongen om voor te gaan in een verlaging van dien factor. Een program voor R. K. economische politiek. Naar nader gemeld werd heeft het R. K. Ver bond van Werkgevers-Vakvereenigingen zich gewend tot de Katholieke Kamerclub, met ver zoek een onderhoud te willen doen plaats heb ben met dit Verbond over de Economische Po litiek. Hèt Verbond heeft voor dit onderhoud het volgende schema van een program voor de economische politiek in dezen tijd ontworpen I. Over de wijze, waarop de Overheid in het algemeen de industrie helpen kan. De overheid moet een zeer nauw contact on derhouden met de organisaties der industriee- len en met de industrieelen zelf. Het zal noodig zijn, dat de afdeeling „Handel" van het Dep. van L„ N. en H., de Arbeidsinspectie, de Dienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbe middeling, de Directie van den Dienst voor Economische Zaken aan het Departement van Binnenlandsche Zaken geregeld overleg plegen met de industrie. Het verdient aanbeveling, dat de advies-col- leges der Regeering dusdanig worden gereor ganiseerd, dat geen dubbel werk wordt gedaan. Deze advies-colleges moeten geen ambtelijk karakter dragen. Op deze wijze kan de over heid zich steeds snel en volledig orlentecTen omrient den omvang der malaise, de middelen tot verbetering en de wijzigingen in den alge- meenen toestand. E. De middelen, door de Regeering toe te passen. A. Middelen, om den kostprijs der industrie producten te verlagen: a. al naar behoefte van de industrie werktijdvermindering voor minstens één jaar, met verlenging telkenmale van een jaar. Men bereikt hiermeie besparing op pro ductief loon en daling der algemeene kosten; b. de wetgever verplichte de jonge ongehuwde arbeiders, die geen kostwinner zijn, bij te dra- hoofden kindertoeslagen betaald lrannen wor den; c. de overheid bevordere in samenwer king met de middenstandsorganisatie», de coö peratieve verbruiksvereenigingen en de werk geversorganisaties een snelle daling der kos ten van levensonderhoud; d. de overheid dient nauwkeurig na te gaan, of de belastingdruk op de industrie niet verlicht kan worden (afschaf fing zakelijke bedrijfsbelasting); e. door ean soepele toepassing der Veiligheidswet blljv» de uitvoering dezer Wet beperkt tot het strikt noodige; f. bij de doorvoering van de zoo noo dige bezuiniging in den overheidsdienst, ver- mijde men lasten op de industrie af te wentelen verzekering); g. mi alles in prijs daalt, moeten ook de producten en praestaties der overheid», bedrijven en overheidsdiensten goedkooper wordentarieven van de post, telegrafie en telefoon; h. verlaging der kosten voor de ge heel» sociale verzekeringen door invoering van sen stelsel van administratie der sociale ver zekering, waarbij de uitvoering gelegd wordt in handen van belanghebbenden en waarbij de arbeiders een deel der premie zelf betalen. b. Middelen om de kapitaalvorming te be vorderen a. door belastingverlaging de kapi- taalvlucht tegengaanb. de loonpolitiek in de everheids- en daarmede gelijk te stellen be drijven en in de takken van overheidsdienst zich doen aanpessen aan de gewijzigde om standigheden c. niet zonder meer groote be dragen aan het buitenland leenen. C. Middelen om de werkgelegenheid in het eigen land te verruimen; a. productieve wer ken uitvoerenb. voorkeursrechten verleenen aan de eigen industrie bij levering aan de overheidr. zorg dragen dnt alle overheids diensten- en bedrijven bekend worden gemaakt met de capaciteiten van de industrie; d. samen werking tot stand brengen met de Ned. Reg^e- ring teneinde ook deze te bewegen een gelijk gedragslijn te volgen. D. Middelen van handelspolitischen aard a. krachtige vertoogen richten tot Regeerin gen, die de invoer van Nederlandsche produc ten beletten belemmeren desnoods dreigen met invoerverboden onzerzijdsb. doelmatige afweer van abnormale valuta concurrentie, hetzij door invoerverboden, hetzij door ven- hoogde invoerrechtenc. bij invoer van Ne- derl. producten naar Ned.-Indië, teruggave van de Invoerrechten, die op de grondstoffen zijn betaaldd. het in evenwicht brengen van de handelsbalans. E. Middelen om buitenlandsche markten te openen, a. doelmatige inrichting van export- credieten conform de voorstellen van het R. K. Verbond van Werkfceversvakvereenigingen b. aankoopen van handelsvertegenwoordi ging met Ruslandc. algeheele hervorming van het Departement van Buitenlandsche za ken, waardoor de diensten van het consulaire korps beter dan thans het geval is aan de in dustrie ten goede komen. F. Middelen op het .gebied van het handel»- rrediet: a. het instellen van een intermediair tusschen de credietbanken en de industrie teneinde een vlugge liquidatie van overmatige credietgeving te bevorderen: b. het vertrek* ken van rentelooze voorschotten (of van voor schotten tegen lage rente) aan levensvatbare bedrijven, die na afwikkeling der bankschulden nieuw kapitaal behoeven (jn navolging van het Nederlendsch crediet aan de Duitsche indu strie). C, Middelen op het gebied der werkloozen- poiitieka. nauwkeurige controle op bestaan de misstanden bij de werkloozenuitkeeringen b. stopzetten van alle uitkeeringen bij stakin gen en uitsluitingenc. wegnemen van belet selen, in de werkloozenuitkeeringen gelegen, om noodzakelijke verlagingen der loonen te be reiken; d. zoolang de Nederl. Industrieproduc ten niet beschermd zijn tegen invoer van goe deren uit valuta-zwakke landen, dient ook aan buitenlandsche arbeiders gelegenheid gegeven te worden, in ons land te komen werken; e. onttrekking der werkloosheidsverzekeringen aan die werkloosheidskassen, welke hun reglemen taire uitkeeringen, ook wanneer deze door de Overheid gesubsidieerd woeden met 200 pCt. niet meer kunnen doen en overbrenging der zorg voor de werkloozen naar de gemeente lijke openbare kassen; f. geleidelijke vermin dering en afschaffing der markttoeslagen. Ingezonden Modedoollngon. B Griep, Koude en pijn in de ledemeien, H Rheumah ek. Spierpijn. Gebruik C BU APOTH. EN DROGISTEN. 8948 7 Op het wereldcongres voor den vrede, uit- - - gaande van het I. V. V„ dat van 10 tot T5 Dec. gen in een fonds, waaruit aan gehuwde geztns- GEMEHGDE BERICHTEN. Broekhuys' plannen. Het Vaderland heeft in een onderhoud met den heer Broekhuijs over diens opera-plannen ook het gesprek gebracht op de premieleenin- gen. Ze gaan boven alle verwachting. In ver schillende landen zullen de Premieleeningen ook worden ingevoerd. Te Genève is reeds een bank gevestigd te Montreux wordt een stich ting voorbereid. De uitgifte der obligaties be gint 1 December of op z'n laatst 1 Januari 1923. De wet biedt hier geenerlei moeilijkheid. Te Parijs is de vergunning voor de stichting van een bank 17 October 11. door bemiddeling van vijf advocaten aangevraagd. Naar Amerika is een afgezant onderweg om met den advocaat Claude Birkhead te San An tonio (Texas) maatregelen voor de oprichting' van een bank te treffen. Toen de interviewer even de geruchten ter sprake bracht, dat onze wetgever over midde len tot belemmering van het bedrijf zou broeien, verklaarde de heer Broekhuys op al!e eventualiteiten te zijn voorbereid. I Over de vestiging van een bank in Indië is niet alleen reeds gedacht, maar een broeder van den heer Broekhuys was op weg daarheen, toen de vervolging hier ta lande inzette. De Indische wetgeving biedt eigenaardige moei lijkheden. Op een vraag onzerzijds verklaarde de hee* Broekhuys, dat hij van de bouwerijen (te Hijle- gersberg, Apelddorn, Ginneken, in het Gooi) eigenlijk het minste plezier beleeft. De men- schen kiezen bijna altijd geld in plaats van de gemeubileerde villa en lijfrente. Daarom voelt hij er niet veel voor, de bestrijding van den woningnood op deze manier voort te setten. Twee schitterende panden in de Sophialaan (1 en 3) te Amsterdam komen nu weer, geheel gemeubileerd, in trekking. Zo zullen me er wel weer mee laten zitten, zei hij, maar dat niets, den vestig ik daar mijn Amsterdameoh kantoor. Wij merkten op zegt de reporter dat ons eigenlijk de teleurstelling op dit gebied niet verbaasde. Voor de meeete menschen is in cezen tijd het bewonen van dergelijke huizen ondoenlijk. U zult, gingen wij voort, veel meer succes hebben, indien u in onze groote steden een duizend of wat arbeiderswoningen te voor schijn gouéenkaUde. Dan zoo u een extra-goed werk doen en Jan met de Pet zou u zéér dank baar zijn. Tot onze niet geringe verbazing vernamen wij, dat in tusschen door de Bank reeds een 1400 woningen van allerlei soort direct en in direct gebouwd zijn. Bedrijfsvereenigingen Land- en Tuinbouw. Men schrijft ons Van bevoegd» zijde deek men ons het vol gende mede Bij vele werkgevers in de land- en tuinbouwbedrijven blijkt de meening te besteen, dat zij vóór 1 December as. moeten zijn aan gesloten bij een» bedrijfsver eeniging, indien rij zich niet bij de Rijksverzekeringsbank willen verzekeren. Deze meening berust echter op een misver stand. Bij de Rijksverzekeringsbank zullen zijn verzekerd de werkgevers, die op den dag, waar op de verzekering in werking treedt welke dog niet vroeger dan 1 Maart 1923 zal zijn niet bij eene bedrijfsvereeniging rijn aangeslo ten. Het verdient irvtusschen aanbeveling, dat de werkgever,, die zich wenscht te verzekeren bij een bedrijfsvereeniging, in het formulier van aangifte van rijn bedrijf van dat voorna men melding maakt, mat aanduiding voor zoo veel mogelijk, van de vereeniging, waarbij hij rich, ingeval die vereeniging als bodrijfsveree- niging zal worden erkend, zou willen verze keren. De Beekhuizer bo schen voor de wandelaars behouden. De Velpsche Courant meldt, dat de heer Lüps op Biljoen te Velp en Beekhuizer bos- schen tegen billijke condities in huur heeft af gestaan aan mevr. de wed. J. C. van Asch, Ho tel Beekhuizen. De banken, door de Vereeniging Algemeen Belang geplaatst, tullen nu niet weg genomen werden. Voor de wandelingen blij ven evenals tot nu toe jan-- en dagkaarten gel den, doch zij zullen op meerdere plaatsen ver krijgbaar worden gesteld. Het zal stellig tal van minnaars van natuurschoon een pak van het hart rijn, dat deze prachtige bosschen voortaan het doel hunner wandelingen kun nen blijven en voorzeker zal er sok dankbaar heid in hun haften rijzen jegens den eigenaar, die op deze wijze deze heerlijke Velpsche om geving voo£ de buitenwereld geopend houdt. Malariabestrijding. Men meldt or» uit Amsterdam.: Was de oorspronkelijke bedoeling de ontmug gingscampagne gedurende een vijftal winters van overheidswege te doen geschieden, nu zal, wegens den minder goeden toestand der open bare middelen, de campagne 1922—1923, dia omstreeks Januari .een aanvang zal nemen, de laatste moeten rijn, waarbij de ontmugging rechtstreeks door Rijk, Provincie en Gemeen ten geschiedt. Het doel, de bevolking op te voeden in het vrijhouden van muggen, schu ren, stallen, hokken enz., zal dus in korter tijdsverloop worden bereikt. De in de vorige winters opgedane ervaring heeft de meening, die van het begin af aan heeft voorgezeten, dat een goede muggenver» delging slechts kan geschieden door de bevol king zelf, bevestigd. Het opvoeder*! karakter der muggen verdelging ul gedurende de nu volgende wintercampagne zoo hoog mogelijk moeten worden opgevoerd én een "ernstig be roep wordt hierbfi gedaan op de bevolking om in dezen naar beste krachten mede te werken en van de gelegenheid tot practische voorlichting door de ontmuggers zooveel mogelijk voordeel te trekken. Evenals gedurende de vorige campagne u! ook nu weer de ontmuggijng geschieden door a Héén werkende ontmuggers, waarbij wordt ver ondersteld, dat de bewoners van de te ontmug» gen perceelen reeds nu daadwerkelijke steun verleenen. Na afloop van deze campagne zal men zelf moeten zorgen voor het verdelgen van muggen In woningen, schuren, stallen eni„ waarbij dan, voor zoover dit wordt vereischt, de noodige instrumenten en verdelging*midde len ter beschikking kunnen worden gesteld door hulp der overheid. Het zal verder ernstige overweging verdie nen door Provinciale of gemeentelijke veror dening en op deze ontmugging contröle uk te oefeneneen schouw van schuren en stallen heeft in Nederland evenveel reden van bestaan, ais de schouw van slooten enz. omtrent ont mugging. In het vraagstuk- der malariabestrijding zul len de bewoners zelf het beslissende antwoord moeten gevenop hun rust de taak deu geeeel weg te nemende overheid kan op den duur niet meer dan leiding en voorlichting geven. Kun* m WetMiacbap. HET KOOR VAN DB NIEUWE KERK TB DELFT. De redacteur van „Het Orgaan van de Ver eeniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk" heeft, naar aanleiding van den oproep van het Comité tot herstel van het koor der Nieuwe Kerk te Deift, nog eens een rondgang door het oude gebouw gemaakt om zkh ta overtuigen ven de noodzakelijkheid der be raamde restauratie, die z. i. dringend noodig Meek. D» toestand van de ramen is van dien aard, aldus schrijver, dat deze bij een stevigsn wind gevaar loopen er uit te waaien, verscheidene vakken toch «fin scheel en gebogen en los van de verbindingen. Het geheel riet er armzalig uk en het comité overdrijft niet, weiwiewr het de herstelling als urgent afschildert. Maar vooral ontbreekt een behoorlijke af sluiting ran het koor. *r*\ Het ligt wel in de bedoeling vari net cotnilé om weder een koorhek te plaataeh, maar een zoo prachtige en merkwaardige otaluiting als er vroeger bestond, «al er helaas wel niet weder komen. De Delftsche geschiedschrijver, Van Bleie- wijok, geeft eene beschrijving van het vroegere hek, dat fn 1027 geplaatst werd, en uit driet vakkan bestond, waarvan het middelate atrekte; tot afsluiting van het koor en de twee andere', tot afsluiting van den koortrans. Dk fraaie eikenhouten hek waa gemaakt door Niclaea van AaaendeMt en bestond uk een tier- j Ifike borstwering, waarop Corinthische bolom- men; het geheel met ebbenhout ingelegf «n koven de deuren op het lijstwerk gedekt met 1 een rierlfike tafel met fronteoptes. Met vergui- t den letteren waren op de voortijd» de tien ge- boden geschreven en aan de achterzijde eenige - spreuken van Koning Salomo, het gebed onzes j Heeren en de twaalf artikelen des geloof»; bo vendien versierden verschillende wapen# het hek. De hekkan voor den koortrans waren in den- zetfden geest gemaakt, eveneens met eene fraaie t bekroning, terwijl zoowel aan deze hekken als aan het middenhek boven het lijstwerk rierlfike pyramiden waren aangebracht. In het berk van jhr. mr. P. Teding van Berk hout, wier» voorvaderen in het koor rijn be graven, is een schilderij van den bekenden kerkschüder Van Vliet van 1005, det het koor hek in el zijn schoonheid vertoont, en in bet Rijksprentenkabinet bevindt zkh een teekening van J. Jetgerhuis Rz. van 1819, waarop eene j afbeelding voorkomt van een der zijhekken. Bovendien heeft Boaboom een teekening ge-- mankt rtrn het prachtige middelste hek, die voorkomt in de Ned. Kunstbode van April 1880, en die duidelijk de buitengewone sier. lijkheid van hst hek weergeeft. Dat kunstwerk vnn ons voorgeslacht nu, is sedert 1838 verdwenen. Een der ornementen, die midden op de zijhekken stonden, is nog bewaard geblevenhet behoorde vroeger aan den kunst schilder Boaboom en bevindt rich thona in het Museum van Kunstnijverheid ta aGravenhage. Bosboom zegt bfi de beschrijving van het koor hek in de Kunstbode, dat de noodlottige aloo- ping van dit pronkatuk geschiedde onder de leiding van zekeren architect of oprichtertim merman, die Stijl heette, een naam, welke een ware persiflage leverde op 'smans knoeiwerk. Met fierheid zeide Stijl, toen het wegbreken en de opruiming van het koorhek in vollen gang warenNu komt er een mooi gothiek uit ijzer gegoten koorhek in de plaats, en zal men de gansche kerk van dpn ingang af tot achtertoe door kunnen zien, en de tombo van Prins Wil lem zal direct in het oog vallen l En dat gothische koorhek ia wat mooia I Zoo wij vernamen 1» de plaatsing daarvan be kostigd door Koning Willem L die waarschijnlijk meende, dat toch weer een afscheiding dien de te worden gemaakt. In de archieven van de kerkvoogdij komt 8**° teekening van het koorhek voor, wel van het mede helaas verdwenen koorhek in de 0udo Kerk. Bosboom vraagt wat of er van het oude koor hek geworden is. Een bejaarde arbeider vertelde aan ons, dat toen zijn vader in de kerk werkzaam waa, het hek waa opgeruimd en daaruit maakten wij op, dat zulks tusachen 1835 en 1840 was geschied. Een der kerkvoogden was zoo vriendelijk de notulen ven die Jaren na ta slaan, waaruit bleek, dat in die van Februari 1837 eene beknopte be schrijving van hét koorhek met opgave van de maten voorkwam, en dat eene advertentie was geplaatst in de Rotterdamsche en Hsarlemsche Courant en in het Handelsblad van 20 en 21 Maag van dat Jaar, waarin aangekondigd werd, dat kerkvoogden op Donderdag 20 Maart 1838 des middags te 12 uur in de Nieuwe Kerk op het Marktveld te Delft publiek en aan den meest biedenden zullen verkoopendrie stuks antiek bewerkte en ingelegde hekken, tot afsluiting von het Choor der Kerk dienende en eenige aftraak z. Uit het kasboek blijkt, dat deze hekken, die indertfid zeker duizenden guldens hebben gekost, bij den verkoop hebben opgebracht 183. Het vermoeden werd door kerkvoogden geuit, dat de hekken in het Rijksmuseum zouden zijn het ia ons gebleken dat zulks niet het geval is. Zoo k, met zooveel schoons uit vroeger eeu wen, ook dit kunstwerk verdwenen. Een Ronbrendt ontdekt! De correspondt te Praag der NJLCt. schrijft: Een der bekendste Praagsche kunstvorschers, dr. Weil, heeft, naar hij mededeelt, samen met een der eerste Praagsche schilders en schiide- rijen-reetaurateur Zenisek, een tot dusverre on bekende Rembrandt ontdekt Reeds eerder ont dekte dr. Weil een miskende Rembiondt, die in zijn bezit kwam uit de beroemde verzameling van graaf Kok»wratLiebsteinsky. Het nieuwe werk is echter veel belangrijker en beteekent i- aldus dr. Well het hoogtepont van Rem- brandts Bchtproblematiek, het stut de. het jaar tal 1628 draagt kan gesteld worden dadelijk naast da Anatomische Lee en de Staalmeesters, waarvan het alleen door omvang verschilt Dr. Theodor von Primmel gaf omtrent het werk de verklaring af (8 November 1922) dat „het ontwijfelbaar eigenhandige atnk ven Rembrandt een onschatbaar kunstwerk (ia), dat elke groote verzameling tot pelgrimsoord der kans the ven den zal maken". De nieuwe Renftrandt is 59 r,M. hoog, 97 c.M. breed en op eikenhout geschilde» d. Hij stelt het huwelijk van Alexanocr den Groote met Rohane voor. De compositie omvat twee hoofdgroepenlinks op den voorgrond Roha ne, met den rug near de bruiloftstafel gekeerd, het hoofd droef gebogen, en Alexander m ko ningspurper met tulband op het hoofd, in spon ning en schrikdaarnaast dria hofdames die verwonderde blikken op het peat werpen. Dan als tweede hoofdgroepdrie priesteis, met den hoogepriester bij het offeraltaar. In he: midden waarop een mand staat. Door een onzichtbaar venster vallen van link» de avondzo'mestrelen en belichten de beide hoofdfiguren, ir de ge welfde donkere hal, dia door drie «uilen naar een groolo poort toe wordt afgestolen, ver spreiden zeven olielampen een geheimzinnig halfduister, door een kleine "deur, Ivikz van dexe zuilen dringt gedempt daglichtdoor de poort in welker omlijsting de stod zichtbaar ia, komt de scheidende dagde vlammen von het offer vuur belichten de gezichten der priester». Dr. Weü spreekt dan ook ven een ^chtbronre- koid".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 4