GROOTE PRIJSVERMINDERING Artra te Vertap Maandag 20 November N.V. MODE ETABLISSEMENT „GOUDA» Vereenigde CLICHÉFABRIEKEN MARKT 26 VANAF MAANDAG 20 NOVEMBER EK. BAHLMANN C.A.B BANTZINGER TELEFOON 131 a n coops VAN ALLE CONFECTIES ALLES MOET WEG! Gouda Ongekende Uitverkoopweken St.Nicolaas-Cadeau. Tuiten (COSTUMES,TAILLEUR, ROBES,PALETOTSENZ.) EN HOEDEN VOOR ST. NICOLAAS - MARKT 18-19 KïËUWi TIJOELUK TE Ml de pastorie met tuin der Ned. Herv. Gemeente te Ammerstol. |WSt hP STOOM- en CHEMISCHE USflffll De Groote Zwaan. dal ck Vereenigde Clichéfabrieken Machinist 16089 FEU1LL r. ZIE HEDEN ONZE ETALAGES. ST. NICOLAAS VOOR ELK WAT WILS Ziet de etalage of vraagt ’t binnen. H. TIMMERMANS MARKT 9, GOUDA NUTTIGE GESCHENKEN - VOOR DAMES, HEEREN en KINDEREN IN GROOTE VER EEN GEHEEL NIEUW ASSORTIMENT HEEREN DASSEN- BINDERS ENl STRIKJES tegen zéér lage prijzen. a.s 9 uur beginnen twee voor Goudsche Voorschotbank Bleekersslngel 28. Hypotheken en Credieten geeft credieten vanaf 50.—. Algemeen Assurantiekantoor. Vraagt het bij Uwen Winkelier In den Ma den Maag ALS GIJ Levertraan en Scott’s Emulsion Hoofdkantoor Stationsplein 12 Dames en Heeren laat ons oens nu proefwasch behandalanII kont dan zelf loriwta Ook foor Hot bebandelen ran Hierin* strUkgoït z(jn wü «pedaal tngerlcht- Telefoea 8« UIT DEN AARD DER ZAAK, f Het de/te,Vlug/te en LJOEDKOOP/TE-KUNNEN LEVEREN^ X '~W Drogist Wijdslraat 31 PEPSODENT TANDPASTA. KOLYNOS TANDPASTA. ERASMIC TANDZEEP. I 8036—249 I'. Geen zlchtzentiingen. Verkoop uitsluitend A contant. 35S4 204 80 3053 waarna het nieuw gebouwde gedeelte achter de Kerk in gebruik genomen wordt. Zeldzame gelegenheid voor een goedkoop Ruime keuze Sint Nicolaaa cadeaux. Ondoenlijk alle artikelen op te noemen. Aanbevelend la DIESTEI.HOHST GOUDA bl| SCHEIDENHEID VOORHANDEN 8864 120 8966 280 GEBRUIKT voor Uwe kippen UI OEI BEEKn OCHTENDVOER ONTVANGEN: 8918 10 Ontgoocheling is afir pikkel van den strij-d c •island in het leven. - -■ '•..••.22 1 JTT.'— r 11 r jrï~'~nj r T ruirrrr H i_..-|iXaifiËM 11 Minimum 33% eiwit en vet. Zuiverheid gegarandeerd. 8945 40 JEBGAMBACB Namens Kerkvoogden C. KOK Wz. 8968 15 Roman OLGA WOH Geautoriseerde vertali Wesselink—va Alle voorradige Mantels, Mantel-costumes, Japonnen, Blouses, Rokken, Peignoirs, Kinderjurken en Pelterijen alsmede Stoffen, Fluwaelen, Flanellen en Witgoederen worden voor spotprijzen opgeruimd. last hebt van: verstopping (trage ontlasting), gal. slijm, koortsigheid, maag- of hoofd pijn, geen eetlust, slechte spijsvertering, enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Worteihoer en gij zijt spoedig weer hersteld. Overal verkrijgbaar A 60 cent. 3936 li Verkrijgbaar by: 3942 10 H. VAN LOON DrogfaterU Markt O. VAMALLIRUll AHKEQ MIN-EXPELLER Q ItrtTtQ 4.C* qw-JB Verkrijgbaar bij t ANTOI COOPS, WUdstr. 31 WAARSCHUWING! Koont geen Pain-Expeller met Duitaene prijzen en verpakking. 8940 80 64 Hij merkte niet, dat e •P den schouder klopte, "‘l'orn jongen, wees ven verloren. Laat dat hu M wat stel jij je gek Weine jongen van de be "J^at me met rust’’... wilde zich weer losi F® vast bij den gordel •chte weer. Meubileerinrichting. KLEIWEG 37 Dit bladlver abonn^men per kwMï^taal f2.' franco per post Abonnementen Wj onze agenten Onze bureaux Redactie TeL 541 8937 OVERZI I Dezer dagen heeft ondi I m" graaf Coudenhove-Ki I tikel gepubliceerd in de wordt vastgesteld, dat de iJer wereld heeft verandei Ider groote mogendheden i Itfeuw systeem van wen centra dar nieuw-geconstr Und», New Vork, Mos neriums verdeelden ^e w der elkaarhet Britsche, Bische en Japansche. Nqz maar enkele deoc lardbol aan de voeten v kelegen. Deze kans was i Maar nog zou Europa de Rn met zijn 300 millioei Mts, zijn bodemrijkdom ITripolis-Congo-Marokko) Maal bezit als vijfde wei techten voor zijn vrijheid Ie nemen aan de wereldh, Buropeesche afzonderlijke fenover genoemde impap Rn permanente machtelo Ier wereldpolitiek. Graaf Coudenhove is Iranneer de Buropeesche lokt en Europa door gaal m destructieve politiek, t ield een synthetische cons Poeren, het verbrokkelde Ut zelfde lot ondergaat Duitschland van het verL Door zijn binnenlandse m na den dertigjarigen imd arm, machteloos en i kiren zich aaneensloten t Ha rijke nationale staten. Maten werden speelballen politiek eo Duitschland ti tlagveld van Europa. Europa’s positie in de v Coudenhove met drie van je; de gevolgen van den voor Europa dezelfde te den dertigjarigen ootlq evenals destijds Duitsche landsche legers voor den eche broeders in het lan« Buropeesche volkeren A; komen om op te trekken •che medevolkeren: „En Spoedig tot betere gedac] volkeren vervallen tot n furen in de handen der kousche machthebbers, d genstellingen door Frans •laten aan den Rijn zullen Graaf Coudenhove geef kennen, dat een eensgezin »«n worden gevormd, wa peesche wereldmachten 1 Bch aaneensluiten. Het 1 het njk rondom den Indi* ftng ervan berust te Lon tepunt ligt in Delhi. On tyke teheersching van Tn< ve Britsche dominions ev De Commissie tof be reiding en uifdeeling der Economische soep te Gouda, zal de volgende week hare lijsten ter infeekening aanbieden. wis ie zal ik den *88«n, dat je hem het Nog schokten zijn sch< Rn, maar zijn witte tand» I het blauwachtig violet F| Jioezoo dan? Doet hij Nou.... ik zal het her hem probeer» v «Wen, dat ik d g had afgesloten 3*eren.... nu, dan be honderd Mark mee in plaats van vee «41 net naar als t Voor spoedige indiensttreding gevraagd voor het drijven van Zuiggasmotoren, dienende voor aandry ving dynamo, ter opwek king electr. licht en kracht een bekwaflni Machinist. By voorkeur iemand mot installatie op de hoogte. Sollicitatie te zenden met volledige inlichtingen aan N. V. Scheepswerf „Akerboom”. Boskoop. J 8965 20

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 5