DA” 4 131 NG I ismu ;er> 8-19 EDEN AASl c DE HOIWE WW Veartiandaagaoh Blad voor do Huishouding. j o o o r tEN en N ;R- JHANDEN tfïEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. <1. OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Maandag 20 November 1922. 61* Jaargang V Ie. 16089 BUITENLAND. ENKEN I FEUILLETON. ^EN REN en tdan nilwrittlM I«ertn< ■«riekt. IMENTJ ts enI irijzen. I A In den Maalstroom Teltfoon M* Dit bladjverschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen IERLAND. v DE BURGERSTRUD. I te rifa- 4 getiteld: „La Press» Lausannois»”, HD 1 nieuwe hypot- de 3ÖS4 204 republiek”, „Pan-Eurc Pan-Europeesche unit (Wordt vervolgd). EN nTT raaf Coudenhove en Europeeschen uiteenzettingen weer te geven over de proble men „Duitschland en Frankrijk”, „monarchie of -OpB en wereldbond" en „de ik zal het hem eenvoudig voorstel- hem probeeren over te halen.,., zeggen, dat ik den koop eigenlijk met a...,. Hij zal rich natuur- nu, dan betaal je eenvoudig een MRm 7w"mo‘u Mark meer, en Jimmy kost je ^'«n, fa» plaats van veertienhonderd. Die tttet n* nw al» d hg voor twe* Ik». dat je hem het paard afkoopt Hè schokten zijn schouders van het snik** Lma-ar “i® witto tanden blonken alweer als verwekt in het berggebied en men verwacht, dst het aantal onderwerpingen er door aal toena» Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselinkvan Rossum. ENGELAND. Een korte regeringsverklaring L o n de n, 18 Nov. (N. T. A. Draadloos). De boodschap van den premier aan d» natie over den uitslag der algemeen» verkiezingen luidt als volgt „Het lnnd heeft een motie van vertrouwen aangenomen in de regeering. Wij zullen er ern stig naar streven het vertrouwen t» rechtvaardi gen, dat in ons is gesteld." DE BRITSCHE GEZANT TB PARUS De opvolger van Harding*. Londen, 19 Nov. (R.) Markies Crew» is tot Britsch gezant te Parijs benoemd in d» plaats van Hardinge, die zich uit den diplocna- tieken dienst terug trekt. Een blind» in het parlement. Frederick Martin, die als militair In den oon* log blind is geworden, is als onafhankeljjk-libe- raal voor Ctost-Aberdeenshir» gekozen. In d» laatste vijftig jaar hebben vermoedelijk naar de Daily Chronicle in herinnering brengt niet meer dan drie blinden in het parlement ge zeten. De meest bekende daarvan was de heer Fawcett, de blinde minister der posterijen. Vrouwelijk» advocaten. Londen, 18 Nov. (Draadloos). Onder de genen, die zich gisteren in het Londensche Pa leis van Justitie als advocaat lieten beledigen, waren negen dames. De eerste vrouwelijke ad vocaat in Engeland werd eenige maanden gele den beëedigd, maar zij oefent geen practijk uit, daar zij werkzaam is als lectrice in het recht aan een der universiteifen. De gisteren beëedig- de dames zijn echter van plan wel te gaan prac- tiseeren. ZWITSERLAND. T y pogr af enstaking. B en v 1 8 N o v. (B. T. A.) Te Genève en Lausanne zijn de typografen in staking gegaan. De bladen té Lausanne besloten tijdens de star king een gemeenschappelijk blad uit te geven, zamen met leden der Duitsche volkspartij zit ting te nemen in een kabinet-Cuno. Aangezien het waarschijnlijk is, dat de leden van de sociaal-democratische fractie eenzelfde meening zullen zijn toegedaan als het bestuur, kan men ook deze tweede opdracht van Cuno als mislukt beschouwen. SPANJE. Dv strijd in Marokko. Rabat, M Nov. (B. T. A). Officie»! wordt gemeld, dat in de streek van de boven-Moeloej* een bende fanatiek» oproerlingen, onder aanvoeg ring van maraboe Omar, een krachtig» po» ging deden om on» front te doorbreken *n he< gebied t» hernemen, dat rij voor onze troep»* hadden moeten ontruimen. Zij moesten terug*» trekken. Deze nederlaag heeft tuooten Indrdti PrUs >er kwartaal tra p. paste 1 1-* O O ■M* Mon .an rich abeone«r»n M d.a Boekhand»! ot bn do UMmvm* A. BBUtUU* A ZOON, GOUDA. WHJDSCHE (MEANT. ABONN^MENTSFRUSt per kmrtMl ƒ128, per week 1? eest, met Zonduwbtod per kwsrtasi 2.90. per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geechiadk franco per post per kwartaal ƒ8.16, mat Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT GOUDA* Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—bui.; Administratie TeL Ink B21 Redactie TeL 54*. in den trein en maakte zijn opstellen op d» witte tuinbank, tusschen den stal en d» schuur. Er was nu toch een oplossing gevonden om een tweed» stalplaats in den kleinen sta! te ma ken. Mevrouw Percy Well bracht hem nlH|d zelf de geurigste koffie en joeg hem naar de» trein. „Moeder schijnt lont geroken te hebben, ge» loof ik, te ’t niet T Maar weldra bleef de bewerking achterweg*. Alleen ’s nachts, wanneer EHse, door een plot» selingen angst aangegrepen de oogen niet meer kon sluiten, stond ze op, deed een ochtendjas pon aan en sloop zachtjes rijn kamer in. Maar omdat ze steeds zijn regelmatig, krachtig adrnt halen hoorde, verdween haar angst, haar ver trouwen kwam terug en tenslotte verweet z* zich, dat M de een of andoren kwajongen*» streek zoo tragisch opgrvat had. Ze had ook nog zoove-1 ander» zorgen T En eindelijk brak d» da» Mn. dat haar ma* naar Gljdien ging. „Myn handkoffer t" hem zeggen!.... Nu had hij haar kanten jabot verknoeid en den hoed haast van haar hoofd getrokken, en een klinkende kus had hij haar ook gegevenheel ongevraagd en zoo on handig, dat hij haar den neus daarbij platge drukt hadZoo’n bengel I Waar <5e eens van hield fNu was het een dier, later zou het een meisje zijn...een vrouw Ze keek hem na en kon nauwelijks de be weging onderscheiden, van zijn vlugge boenen, <Me zich naar het station richtten. Slechts zijn zwarte gedaante zag ze nog, die half verdoe zeld langs de boomen voortbewoog als een vluchtende schaduw. Uit de half open staande deur der Bodega echter drong het gele schijn sel van hef elektrische licht, luid gelach der dronken paardenmenechen en een wolk van sterk parfum, vermengd met de lucht van ster ke Engelsche rooktabak...... Op de plaats van het Graebner-sanatorium stonden groote kuipen met kalk; kalktroffels lagen fn het rond, langs de muren liepen stella ge» fluitende, zweetende arbeider» sleepten tichelsteenen, hamerden, droegen wippende lang» planken op de schouders, trokken zware ijzerdeelen aan dikke touwen owe# de ladder sporten. In het heele huls rook het naar kalk- stof en verf, naar zweetende menschen, stijfs»! en nieuw hout. Wie nog in het sanatorium was, bewoonde de tuinkamers. Slechts het personeel en de zus ters hadden hun op de plaats uitziende kamers behouden. EMses hoofd bonsde in haar klein heet werkkamertje. En niet slechte van het la waai, waar ze het dichtst bij was. D» inkomsten waren in den zomer gering en haar farnüi» legde haar het vuur aan de schee nen, als ze met de betaling van den interest in •dHerstand was, Haar broer vos nog altild Ontgoocheling is afmattend, wijl haar de prikkel van den strijd ontbreekt; het is een •Ulstand in het leven. OVERZICHT. Dezer dagen heeft onder den titel J’aneuro- n»’ graaf Coudenhove-Kalergi een curieus ar tikel gepubliceerd in de Voss. Ztg., waarin wordt vastgesteld, dat de oorlog de constructie iier wereld heeft veranderdhet oude systeem Ider groote mogendheden moest wijken voor een Ideuw systeem van wereldmogendhedende centra dar nieuw-geconstrueerde wereld heeten: Londen, New York, Moskou, Tokio. Vier im periums verdeelden wereldheerschappij on der elkaarhef Britsche, Amerikaansche, Rus- fbch» en Japansche. Nog maar enkele ^decennia geleden had de pardbol aan de voeten van één eeuig Europa plegen. Deze kans was nu voor altijd voorbij.' Maar nog zou Europa de mogelijkheid hebben pm met zijn 300 millioen geciviliseerde bewo- Mrs, zijn bodemrijkdom en zijn half Afrika JTripolis-Congo-Marokko) omspannend kolo- liaal bezit als vijfde wereldmacht met gelijke richten voor zijn vrijheid pal te staan en deel I» nemen aan de wereldheerschappij, terwijl de Europeesche afzonderlijke staten geïsoleerd te- rinover genoemde impgiums gedoemd zijn tot rin permanente machteloosheid op het gebied |er wereldpolitiek. Graaf Coudenhove is van gevoelen, dat, Wanneer de Europeesche aaneensluiting mis- fakt en Eurojxa door gaat met zijn analytische |n destructieve politiek, terwijl de overige we- rild een synthetische constructieve politiek gaat ren, het verbrokkelde Europa der toekomst zelfde lot ondergaat als het verbrokkeld» tschland van het verleden. Door zijn binnenlandschen tweespalt tijdens K na den der tig jarigen oorlog bleef Duitsch- hnd arm, machteloos en verwilderd, terwijl zijn Vnen zich aaneensloten tot krachtige, bloeien- ti« rijke nationale staten. De Duitsche kleine Maten werden speelballen van de internationale politiek ei) Duitschland twee eeuwen lang het llagveld van Europa. Europas positie in de wereld vergelijkt graaf Coudenhove met dóe van Duitschland in Euro pe; de gevolgen van den wereldoorlog dreigen »oor Europa dezelfde te worden als die van den dertigjarigen oorlog voor Duitschland evenals destijds Duitsche keurvorsten buiten- landsche legers voor den strijd tegen hun Duit- »che broeders in het land riepen, lieten thans Europeesche volkeren Aziaten in hun landen komen om op te trekken tegen hun Europee- iche medevolkeren: „En wanneer Europa niet ipoedig tot betere gedachten komt zullen zijn wolkeren vervallen tot machtelooze schaakfi guren in de handen der Londensche en Mos- kousche machthebbers, die hun Aziatische te genstellingen door Fransche en Duitsche sol daten aan den Rijn zullen laten uitvechten." Graaf Coudenhove geeft als zijn opvatting te kennen, dat een eensgezind, vrij Europa slechts hn worden gevormd, wanneer de beide Euro- paesche wereldmachten Engeland en Rusland ach aaneensluiten. Het Britsche wereldrijk is het rijk rondom den Indischen Oceaan. De ïei- ffing ervan berust te Londen, maar zijn zwaar tepunt ligt in Delhi. Om de gemeenscha ppe- tyke beheersching van Indië kristalliseeren zich ve Britsche dominions evenals om de gemeen- ADVERTENTIEPRD81 Uft Gouda sa «natrek»» (babooreuto tot des ba»»nrMn*>t A-A regels 1-30, elk» regel nwar Vaa britaa Gooda «o de» beanrgkrtagi 11—6 regel» L55. rik» regel meer 0.30. AdvertaatUa ta bal Zatardagzmnunar SD ft bijslag op den prfjs. Llefdadtghelds-advertontifn d» helft vaa dan pr#* INGEZONDEN MF.DEDEEUNGRNi 1—4 regel» fiM, aD» regri auwr fQM. Ot d» voorpagina 60 booger. Gewon» advertantiën «n ingesondaa SMdedeeltagai bt «sutraet tot mmt g«MAaaMV> den pry*. Groote lettors en randen «orden berekend naar plaatorulznto Advertentie® kunnen worden ingesondan door tusnebenkomst vaa soüari» ti»ttH delaren. Advertentiebureau* »a onze Agenten na moeten daan vódr d» plaatrtnff aan hst Bureau rijn ingekoman, taueind» vaa opnam» varMkard to stfa. ITALIË. D» Italianen in Tripolis. 18 N«k. (B. T. A.). De te TrfpoWn opereerend» troepen hebben ChAteau Carlan «n de heuvels rondom die pleats beset. De Italiaan» sche verliezen zijn zeer gering. D» bevolking on» derwierp zich onvoorwaardelijk. TripolitaansdH D,«eb»l is dus geheel door d» Italianen herover^ HONGARIJE. De Fascistische beweging. Weenen, 18 Nov. (V. D.). Het t» Belgrw» do verschijnende bied Samouprava richt namen* d» Klein» Entente een «matig» waarschuwing tot Hongarije naar aanleiding van het voortdw» ren der fascistische beweging, wolk» volgens he» blad tof e«n nieuwen Putsch in Hongarije zal lelden en Zuid-Slavië bedreigt. Hongarije, zegt het blad, bereidt naar bet moe del van Itali* een nieuwe omwenteling vooi^ waarvan het tot stand brengen slechts een kwee» tie van tijd is. De jongste verklaringen der Hon» gaarsche ministers hebben nu fond slecht» te* doel de voorbereidende gebeurtenissen t» ca» moufleeren. Hongarije wordt gewaarschuwd d* acti» voor een fascistlschen Putsch niet voort zetten. De Kleine Entente aldus bestuit hot blad i» sterk genoeg om do Putschplann»* van Hongarije te verijdelen. ZUID-SLAV1E. H«t verdrag met Tsjecho-Slowaklje. Genève, 18 Nov. (B. T. A.). De gezante* van Zirid-Slavië en Tsjecho-Slowakije zullen H| het secretariaat van den Volkenbond den tekri van het verdrag indienen, dat op 31 Aug. 1923 tusschen beide landen is gesloten, teneinde da» zan tekst t» doen regirireeren en publieoeren. RUSLAND. DE HONGERSNOOD. Genbve^ 16 Nov. (N. T. A. Draadloos^ Het Nansen-comit* voor hulpverleenmg aa* Rusland meldt: Op de conferentie, kort geleden gehouden i» het hoofdkwartier van het Nansenrcomité t» Moskou, werden door de verschillend» Euro» peesche steun-organisatles rapporten uitge bracht. Het bleek duidelijk, dat de oogst in elto hongersnood-gebieden niet voldoende la om d* bevolking langer dan drie maanden te voeden. In enkele districten wordt door de bevolking slechts evenveel geoogst als zij gezaaid had. Dit werd bevestigd dnoP de rapporten, die ontvnn» gen waren van Lander, den gevolmachtigde* vertegenwoordiger der Sovjet-regeering bij d* buitenlandsche »teun-organisati«s. Het zal dfl Sovjet-regeering niet mogdfjlc «Hn zich in d* ander» Russische df»trieten voldoende levers* DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Keu 1 n, 18 Nov. (W,B.) Naar de Köln. Ztg. verneem», heeft de Volkspartij dea eisch gesteld, dat de leiding der buitenlandsche poli tiek aan Stresemann zou worden opgedragen. De teruggave van de opdracht tot vorming van een kabinet heeft dr. Cuno hiehnede gemoti veerd dat een vorming van een ministerie uit de partijen op zulk een krachtige* tegenstand is gestooten, dat hij niet gelooft aan een succes van de tot dusver gevolgde methode. Verwacht wordt, dat de rijkspresidenf dr. Cuno opdracht zal geven een ministerie te vormen zonder rug gespraak met de partij. Berlijn, 18 Nov. (W.B.) Geheimraad Cu no is gisteren na zijn terugkeer uit Hamburg door president Ebert ontvangen en heeft dade lijk daarop zijn onder han de ling en over de kabi netsformatie, hervat, in de eerste plaats met de leiders van het Centrum. Cuno wil zich strikt aan den door de grondwet van Weimar gewezen weg houden en mitsdftn in overleg met den rijksprerident uit de hem geschikt lijkende mannen een kabinet vormen en aan den Rijksdag voorstellen, tonder tevens de rijksdaggroepen hun toestemming te vragen. De Vorwarfs zegt vandaag, dat de sodalisten zich zullen onthou den van ’t stellen van voorwaarden, die de ka binetsformatie onuitvoerbaar zouden kunnen maken. Berlijn, 18 Nov. (W.B.) Volgens de Vos- sische Ztg. neemt men in politieke kringen aan, dat, mocht het niet gelukken een kabinet-Cuno tot stand te brengen, den rijkspresddent ternau wernood iets ander zou resten dan den Rijksdag te ontbinden. Berlijn, 18 Nov. W.B.) Rijkspresideftt Ebert heeft vanavond besprekingen gevoerd met de leiders van de sociaal-democratische groep van het centrum, van de democraten, van de Beiersche en van do Duitsche volkspartij. Hij heeft hen in kennis gesteld met den brief van Cuno. Er werd geen definitief resultaat bereikt, maar er bleek een mogelijkheid de moilijkhe- den uit den weg te ruimen, wanneer bovenge noemde partijen, op den grondslag van het doö'r hen, in verband met de Duitsche nota van 13 November aan de commissie van herstel, vast gestelde programma, aan Cuno de vrije hand wilden laten bij de keus van zijn medewerkers. De aldus te vormen regeering zou dan van den Rijksdag een motie van vertrouwens moeten verlangen. Op dezen grondslag zou Cuno kun nen voortgaan met het vormen van het kabinet. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de T e L gemeld: Hedenmorgen heeft een bijeenkomst plaats gehad van het fractiebes'uur der sociaal-demo- craten in verband met de morgen te houden beslissende vergadering dezer fractie inzake de vorming van een kabinet onder Cuno. Het be> stuur is heden tot de conclusie gekomen, dat een samenwerken der partij met de Duitsche volkspartij onmogelijk moet worden geacht. Om die reden zal derhalve aan leden van de soc.- dem. rijksdagfractie niet worden toegestaan te schappelijke kolonie Siberië de Russische vol kerengemeenschappen. Een afvallen van Enge land beteekent het Verlies van Indië, een af vallen van Rusland het verlies van Siberië. Zoo verplaatst het zwaartepunt van Rusland zich ook telkens meer naar het Oosten. Dat de moe derlanden van beide wereldrijken aldus merkt graaf Coudenhove op geografisch tot Europa behooren, mag niet doen vergeten, dat zij in politiek opzicht aparte werelddeelen vor men. In cultureel opzicht behoort Engeland tot Europa, zijn Arabisch-Jndische koloniën tot Azië, zijn dominions tot Amerika. Het Britsche rijk heeft dus geen eigen cultuur-physiognomie; als geheel behoort het noch tot Europa, noch tot Azië, noch tot Amerika. Rusland staat in cultureel opzicht buiten Europa. De poging van Peter den Groote om het te vereuropeeschen heeft het opgegeven, zich van Petersburg weer naar Moskou terug getrokken en het beijvert zich thans om met Europeesche theorieën en Aziatische praktijken tot een nieuwen vorm van cultuur te komen. Het eerste hoofdstuk van dit ontwikkelingspro ces heet bolsjewisme; de volgende kent nie mand. Alleen acht graaf Coudenhove het zeker, dat het Rusland der toekomst weer groot en machtig zal zijn, zijn cultuur echter noch Euro peesch, noch Aziatisch, noch Amerikaansch, maar apart-Russisch. De Duitsche bond was een onbruikbaar maak sel, omdat tot zijn leden de half-Duitsche ko ningen van Engeland, Nederland, Denemarken en Hongarije behoorden. Zonder hun afschei den had hij zich nooit tot een Duitsch rijk laten vervormen. Bismarck zag in, dat de uitsluiting van Oostenrijk voorwaarde was voor het tot stand ‘komen van een enkel machtig Duitsch land. Want ondanks zijn Duitsche kem-land was het toenmalige Duitschland slechts in sthijn een Duitsche staat, zooala Rusland en Brittan- nië tegenwoordig slechts in schijn Europeesche rijken zijn. Omdat Oostenrijks zwaartepunt bui ten Duitschland lag, verklaarde Bismarck zich voor het klein-Duitsche programma: „Europa kan van hem leeren en de mogelijke klein- Europeesche oplossing prefereeren boven de onmogelijke groot-Euroj>eesche.” De keizer van Indië, merkt gre op, kan niet tegelijk lid van dei statenbond zijn, want hij zou steeds Europee sche belangen opofferen voor de buiteru-Euro- peesche van zijn rijk. Zoo zou niet Engeland tot een lid van Europa worden, maar Europa tot een bestanddeel van het British Empire (half dominion en half kolonie). Ook wanneer Rusland binnen den Europee schen kringiwerd getrokken, zou dit het einde beteekenen van de Europeesche zelfstandigheid. Afgezien ervan, dat tusschen een democratisch Europa en een sovjet-Rusland geen aaneenslui ting mogelijk zou zijn, zou elk Rusland in staat zijn door zijn overmacht de overige afzonder lijke staten van Europa zijn wil op te dringen. Daar tusschen Rusland en Europa een natuur lijke grens ontbreekt, moest zij in gemeen over leg worden getrokken. Terwijl Polen en Finland tot Europa behooren, zouden de Baltische sta ten zich weer met Rusland moeten vereenigen; anders zou in de toekomst de oorlogstoestand met Rusland, dat deze kusten noodig heeft, per- mant zijn. Tot zoover ditmaal graaf Coudenhove’s be schouwingen; een ander maal hopen wij zijn niet besloten, het geld voor een heek te geven. Hi| hield haar aan 't lijntje, met onduidelijke beloftes, onuitvoerbare voorwaarden. Eindelijk stuurde hij haar geld, het tiende deel van som, die benoodigd was, en op wiseel. „Over het andere kunnen we immers nog praten Elise ontsloeg een gedeelte van he» perso neel, verstelde met een klein naaistertje zelf, bergen van linnengoed, at nu altijd aan de tafel van het sanatorium, die de helft kleiner geworden was en gine na eiken maaltijd naar de keuken om te verhinderen dat er iet» „ver daan" werd. Met de uiterste zuinigheid en overleg kon ze misschien een crisis verhinderen. Ze werd vrién delijker jegens de gasten, ze orgahiseerde klei ne muziek- en kaartavondje*, Het de the» ’s mid dags gratis in den tuin brengen en leerde pa tiënt» spelletjes, die zij den ouderen gasten voordeed. Op een avond ontdekte ze, dat een van de patiënten en een jonge verpleegster elkaar ach ter een gordijn kusten. Zij hield haar adem in en sloop op haar teenen weg De eerste dagen, nadat ze Hans bed leeg ge vonden had, wist z» het zóó in te richten, dat ze hem voor eiken maaltijd en voor het naar bed gaan zag. Ze stuurde hem dan hier dan daarheen om boodschappen voor haar te doen en keek ten maal in een kwartier op de klok, wanneer hij wat lang weg bleef. Zij had de namen en telefoonnummers van zijn vrienden gevraagdmaar wanneer ze opbelde en hem niet te spreken kreeg, luidde het ant woord, dat hij was gaan roeien in Wannsee of op het tcnrdsveW was. Hans stond lederen morgen om vijf uur op •n reed naar Karlshorst, Hij leerden ’iin lessen derd Mark voor alle soort business te vinden is. Nu danHansje, wat dtmk je Ik verzoek hem vandaag nog bij mij, er staan ook nog bij de tien flesschen champagne in den kelder, en dan maken we de zaak in orde, niet Zoo om een uur of elf. 's Avonds onderteekent hij een papiertje, je levert je geld af en Jimmy is voor jou.... zoolang je afbetaalt, natuurlijk In orde? Hij viel haar met geen enkel woord in de rede, hij dacht maar steedshoe richtte hij het in, dat hij om elf uur bij haar was, hoe zou hij het zijn moeder aan het verstand brengen, dat hij ’snachts uit huis bleef? Wat zou hij zeggen Waar kon hij over nachten Wie weet, belde ze hem 's avonds nog eens op, als hij een schoolvriend noemde, en dan had je de poppen aan 't dansen. En om tegen het avondeten thuis te zijn, moest hij zich toch al vreeselijk haasten. Een auto in den nacht? Daarvoor had hij nu geen geld.... „Wat ben jij dom. Hanseken I Je reist nu ge woon naar huis, de trein gaat in tien minuten. Thuis klaag je over hoofdpijn en gaat naar je kamer. Je neemt jds kussens en legt ze onder de dekens.... begrijp je, net als of jij daaron der sliep. Als jXjpoeder komt, merkt geen steek. Dan sluip je liet buis uit, gaat weer naar de stad. Als jullie meisje iets mocht merken, bjj het openen van de deur, die geef je een daalder. Nou heerejé, wat moet ik je ajla» ver der voorkauwen, als een klein kind! J» bent toch anders slim genoeg 1 En '«nachts spelen we wel alle» klaar en als mijn man t» veel gedronken beeft, dan help j» mij, hem naar bed brengen. En voor jou vind ik plaat» g«- noeg om te slapen, wat Au, bengel I T Z» uftte «en lichten kreet, lachend en «rger- lijk, zoo’n dolle jofgen I Kracht *to Wj fa zijn Ml ftx M W» Hef proces tegen Erskine Chfiders. Dublin, 18 Nov. (R.). Het proces tegen Erskine Childers is gisteravond geëindigd. Het vonnis zal binnenkort worden bekend gemaakt. De zusters van Mac Swiney. Annie Mac Swiney, de zuster van Mary Mac Swiney, die in de gevangenis van Moutjoy een hongerstaking toepast, deelde blijkens Reuter uit da gevangenis komende, haar voornemen mede om aan de poorten te blijven en geen voedsel tof zich te nemen, zoolang haar zuster niet op vrije voeten is gesteld. Beide vrouwen zijn zusters van den vroegeren burgemeester van Cork. ®j merkte niet, dat een kleine hand hem •P den schouder klopte, eenmaal, en nog eens., -■Kom jongen, wees verstandig I Polen is nog verloren. Laat dat huilen nu maarhee- wat stel jij je gek aan.... als zoo’n 1 e,r* jongen van d» bewaarschool T "U^t me met rust”.... wilde zich weer losrukken. Maar ze hield vast bij den gordel van zijn sportpak. Ze ■“te weer. «Hansje.... zal ik dervouwën Engelschman schokten zijn schouders van het m maar rijn witte tanden blonken alWeer - -~t blauwachtig violette avondlicht «noezoo dan Doet hij dat dan Nou.... ■'r flt zal R had afgesloten *eren.,.. J*®' honderd 280

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1