[RUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN. 15090 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen UITEN LAND. EU1LLETON. len Maalstroom ü.ea* GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER^ K a. <L U, OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHOF™" - VeBrtlendaagsch Blad voor do Mulahoudlng. oh Dinsdag 21 November 1922. een (W. B.). Na GHdien 1 Glidien te graan, haar ge- «11» fiOlDSCHE MEANT lengde levensvreugd valt geen eterve- deel. 2 0 Nov. (W. B). Do rljkspiesl- 'uno opnieuw de opdracht gegeven Roman van OLGA WOHLBRöCK. oriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. orurtrrtm (h-ora- Hta h—r.WimW’. Van fwiltan ÜMvIn MB kwam haar man over de binnen- Iers, «tapte vlug «e kliniek op en om een de re- vei leenen, die Cuno vrijelijk zou aamenstellen' uit personen, die hem geschikt dochten ministerpost te bekleeden. Daarop sou geering, die der regeeringsnota van 13 Nov. aan missie van herstel, «an den rijksdag worden dde het niet, dat zij, hem erbij hielp, iltijd, wanneer hij op reis ging. Het sje was er niet goed mee op de hoog- werd ongeduldig, stampte met zijn len grond en rukte zelf de laden open. den trein nog ga je heen een vreemde, doffe stem. kte het echter niet Magdeburg voor iets belangrijks, aar niet willen bedriegen. Het was dan slijk Magdeburg en het was werkelijk voor hem, boven alles bt nog een uur tijd nog een vol laten had, se was krijtwit, en ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda ea t 1—6 regels LBO, elke regel meer ƒ025. Van buiten Good* sa den beasigkrtefft 1—6 regels 1.65. elke regel meer ƒ0 Ja Advertentie» fas het Telerlisgsuinif IQ Ml bijslag op den prjje. Idefdadighelds-advertSntiën de helft van das prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGKNi lr-4 regels LOS» elke vegsi meer /MOL Qg de voorpagina 60 honger. Gnwone advertentiën en Ingezonden mededelingen bj contract tol mar geredMeea* don prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tasechenkomst van soöede boefchaw» dnlsren. Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór da tiaatefnf aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname venakara te s&a binnenplaats wachtte zijn auto rootte, vroeg had laten halen, alsof hij idet oeg het huis «rit kon komen. hij om zich heen keek, zijn jas nazag, een telegram. Hij scheurde het open t was doodsbleek, en toon trok hfj do op, gooide hot op tafel en soit JHot •eep hef telegramhot MM ppdorteo Professor 9 *4'M FRANKRIJK. Bezuiniging bij de marine, Partfw20Nov. (B.T. A.)X)o minister val marine heeft bij de Kamer een wetsontwerp W gediend tot vermindering van het kader. Dood dit wetsontwerp wordt het aantal officieren me( 20 verminderd en er wordt een besparing vog 15 milüoen francs door verkregen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal L25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt- franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bö onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—4 uuu Administrate Tat int, g21 Redactie TeL 545. Een draadloos N. T. A-bericht meldt nofg det de eerste leden at om vijf uur gistermorgen aankwamen. Na de verkiezing van den Speukef had de belediging der leden pinals. Toen Bonar Law uan het hoofd van <’en ge* bruikelijken stoet naar het Hoogerhuis ging cia de koninklijke instructies te ontvangen voor do verkiezing van den „speaker", verzocht de libe rale leider Asquith aan Clyres naast den p e- micr te loopen els leider van de oppositie. Al dus zeg Asquith ten gunste van de Labour Pniw ty van de aanspraken der liberale partij ef om de voornaamste oppositiepartij te zijn. Lloyd George verscheen gisteren niet in bet pattot ment. ENGELAND. Het Lagerhuis bijeengekomen, Londen,20Nov. (R.). Het Lagerhuis kwam hedet; bijeen teneinde den ^ijreaker” te kiezen, De officieele opening van het parlement door dgn koning heeft Donderdag plaats. Whitley werd met algomeeno stemmen als „speaker" herkos zen. Er heorochte groote levendigheid en er werdeg tuzs< i de verschillende partijen tal van goed* aardiyo grappen gewisseld. De conservatieve partij heeft thans de geheele regeeringufjdu van het Huis bezet, terwijl de opposltlezijde veideeld is tusschen Labourmannen, libeialen en natiov naal-liberalen. Op da voorste oppositiebank rit- ten Labour-Ieiders en (onalh.) liberale oud-mte nisterg, maar de nat.-liberale oud-miiüsters zits ten bij hun aanhangers. Pretyman zeide, het voorstel tot herkiezing van Whitley ondersteunend, dat beweerd w*g dat sommige nieuwe leden van plan waren dos boel pp stelen te zetten. (Laboui-toejuichingen! Pretyman voorspelde, dat binnen zeer korten tijd ieder nieuw gekozen lid evenzeer gesteld zou zijn op de eer en do waardigheid vnn hef Huis ate de oudero leden. Clynec zeide, Whitley mat zijn herkiezing go* hikwenschend, dat de Labour-party een eveu grooten eerbied voor het gezag van het paries ment had als eenlge andere partij en zou mede werken tot handhaving ven het g«*«g en do waardigheid van den „speaker". den storm, het andere oogenblik. De bespreking gen in den loop der week zullen ons wel spoe dig meer vertellen van de heerschende gezind heden ter conferentie, die vandaag wordt ge opend, terwijl morgen de werkzaamheden wor den geregeld. o o Ben telegram licht er ons over in, dat Abdoel Medjid Effendi, de kroonprins, door de Nationale Vergadering van Turkije, tot kalief is verkozen. Deze ve-k lezing van den vollen neef van den sultan is dus spoedig gevolgd op de vervallenverklaring van den laatsten van den troon en diens vlucht aan boord van een En- gelsch oorlogsschip, dat den sultan de vorige week naar Malta voerde. Deze voelde blijkbaar den grond onder zijn voeten branden er> heeft door de vlucht zijn veege lijf trachten te ber gen. Sultan Mehmed VI toch was door de Ke- malisten in slaat van beschuldiging gesteld, te gelijk met zijn ministers. Hij vreesde, waar schijnlijk zeer terecht, dat dit proces wel eens op zeer ernstige wijze te zijnen ongunste kon afloopen. Terwijl sommige berichten melden, dat er groote ontstemming heerscht jegens Refet pasja, den gouvemeiir van Constantino- pel, omdat hij niet heeft kunnen voorkomen, dat de sultan den wijk nam, laten andere berichten veeleer doorschemeren, dat de Kemalisten eigenlijk deze oplossing nog de meest geschikte achten; men moet toch niet vergeten, dat de sultan het hoofd is der Islam-religie; een pro ces, dat op een voor den sultan vernederende wijze zijn beslag zou krijgen, zou in een niet gering deel der Mohammedaansche wereld kwaad bloed kunnen zetten en de positie van Moestafa Kemal kunnen aantasten; sommige Mohammedaansche kringen zouden daarom zelfs Engeland in het geheim dankbaar zijn, dat het den sultan onder zijn bescherming heeft ge nomen. Echter is met deze voorstellingswijze geheel in strijd het telegram, dat de voorzitter van het Indische centrale comité van ’t Kalifaat aan Bonar Law heeft gezonden en waarin ver zet wordt aangeteekend tegen de houding van Engeland in do kwestie van 't kalifaat. Men herinnert zich ongetwijfeld ook nog, dat de Brifsche kranten er veel ophef van hebben ge maakt, dat de vervallenverklaring van den troon, die de Kemalisten met betrekking tot Mehmed VI hebben geproclameerd, in geheel de Mohammedaansche wereld een verbitterde stemming Jegens Angora in ’t leven zou roepen en op hevig verzet stuften. Genoemde voorzitter van het Indische centrale comité van 't kalifaat verklaart echter blijkens een telegeram nadruk- kelijk, dat de Muzelmannen de decreten der Turksche Nationale Vergadering als heilig be schouwen en ais de vertolking der wenschen van heel de Mohammedaansche wereld. Hoewel het zich aanvankelijk liet aanzien, dat dr. Cuno, de directeur van de Holland-Amerika- lijn, ef makkelijk in zou slagen een kabinet te vormen, heeft de kabinetsformatie echter heel wat voeten in de aarde. Een ministerie te vor men, afhankelijk van de partijen, lukte niet. Daarop werd Cuno opnieuw door den rijks* president ermee belast te trachten een ministe rie samen te stellen, dat boven de partijen stond. De procedure, dia de rijkspresident ge- wenscht achtte, was deze: hij vroeg aan de ver tellens en telkens crises; een gezel- tegenwoordigers van de soc^-dem., de demo- oogen- craten, hét centrum en de democraten of hun détente, als een windstilte tusschen fracties een regeering hun «tftun zouden willen (I). Onmiddellijke toestemming van Duitsch- land voor een plan voor het in evenwicht bren gen der begrooting en het stabilisearen van de geering, die zich zou «tellen op den grondslag munt; der regeeringsnota van 13 Nov. aan de com missie van herstel, -- voorgesteld en van dezen een motie van ver trouwen moeten erlangen. Hoewel de burgerlijke partijen Cuno volkomen de vrije hand lieten, wonschten de -so^aal-d^mocrnten een beslis sing te nemen ter zitting hunner rijksdag- fractie. Een voorioopige bespreking, die Zondag, werd gehouden door het fractiebe stuur der soc.-denv, doet echter duchten, dat de soc.-dem. de vorming van het kabinet hin dernissen in den weg zullen leggen. Het be stuur is van oordeel, dat samenwerking met de Duitsche Volkspartij onmogelijk is. Thans reeds kan als vrij zeker worden aan genomen, dat het besluit der fractie in dien zin zal uitvallen, dat de soc.«^em. niet wenschen mede te werken aan de vorming vanxeen kabi net, waarvan ook de leden der D. V. P. deel uit maken. Er zal du» waarschijnlijk, hetzij nog maals door Cuno, hetzij door een ander, een derde poging moeten worden gedaan. De vor ming van een extraparlementair zakenkabinet kan dus als mislukt worden beschouwd. De vorming van een zuiver burgerlijk ministe rie wordt dus thans waarschijnlijk. (2) . onmiddellijke benoeming, met goedkeu ring van Duitschland, van een commissie ven toezicht om de geallieerden er van te overtul- gen, dat door Duitschland alles wordt gedaan om de uitvoering van het plan te verzekeren; (3) . aanvaarding voor het oogenblik van het bedrag, door Duitschland te betalen, tot het cij fer, reeds vastgesteld door de commissie van herstel. Elke regeling worde uitgesteld tot de commissie van toezicht gereed is om nieuws adviezen te geven; (4.) het toestaan van een voorloopig mora torium, niet beperkt tot een bepaalden tijd, met bevoegdheid voor de geallieerden om elk oogenblik het moratorium aan een bepaalden termijn te binden als de commissie van toezicht rapporteert, dat zij niet ten volle bevredigd is door Duitschland’s actie; (5). uitgifte van Duitsche obligaties, wan neer de commissie overtuigd is, dat de Duitsche financiën een d»»rgelijken stap wettigen en er gegadigden kunnen worden gevonden. Verkiezingen in Duitsch Opper-Sikzië. Oppeln, 20 Nov. (W. B). Tengevolge van de ongunstige weersgesteldheid Is aan de verkiezingen op gisteren voor den Rijksdag, den Pruisischen Landdag en de Provinciale Staten genomen. Om vier uur hedenmiddag waren de uitslagen uit 21 kiesdistricten bekend. Volgens de voorioopige telling hebben gekre gen De democraten 10914 stemmen, de so- ciaal-democraten 66 220, het Centrum 181.624; de Duitsch-nationalen 65.187, de Duitsche Volkspartij 55.152, de Duitsch-aoda- len 19.154, de communisten 55.410 en de Polen 47.584 stemmen. Prijs voor een zeilvluchL Hamburg, 20 Nov. (WB.) Eduard An- gelbéck, in Chili geboren maar van Duitsche hfkomst, heeft door bemiddeling van de Duit sche salpederfabrieken, aan de „Hamburger Nachrichten” een half millioen mark ter be schikking gesteld als prijs voor een zeilvlucht De prijs draagt den naam van Duitsch-Chileen- sche zeilvluchtprijs. Een wetenschappelijke maatschappij voor de luchtvaart zal den prijs uitloven. Het BrHsche bedrijfslrvcn. Londen,. 2 0 Nov. (V. D.). Berichten nl| verschillende industrieels centra toonen aa^ dat men algemeen van oordeel is. d»t het re- sultaat van de verkiezingen een stabllltfrit en verbetering in den handel «al te weeg brengen. De handels-correspondent v»n de Timen schrijft In een overzicht vnn de voornaamste industrieën, dat de stijgende tcndeni »n de «taalprijzen e«n duidelijke aanwijzing is voor de betere vooruitzichten in de ijzer- en staak Industrie. Ook in de andere industrieën Is ver betering merkbaar. De schrijver wilst op de ernstige moeilijkheden die nog steeds bentetm dooi den stand der wisselkoersen, waardoor de handel met het vasteland bemoeilijkt wordt. - f Relletjes. Dresden, 20 Nov. (W. B.). Vanmiddag en vanavond hebben in de straten der stad groote samenscholingen plaats gehad, die echter steeds weer uit elkaar zijn gejaagd door het krachtige optreden van de versterkte politie, met name van de beredene. Plunderingen hebben tot dus ver niet plaats gehad, maar de politie, die den toestand baas is, heeft opnieuw vele personen gearresteerd. B r u n s w ij k, 2 0 N o v. (W. B.). Na een ver gadering op de Hagenmarkt trok s avonds een groote troep, voor het meerendeel communisti sche elementen, door de straten. Zij bleven staan voor levensmiddelen- en andejn. «rihkels, klaar blijkelijk van plan om gewelddaden te plegen. De ruiten van één levensmiddelenwinkel zijn in geslagen en de uitstalling gedeeltelijk gestolen. Door het vlugge optreden van de politie, die de menigte in bedwang hield, konden baldadig heden worden voorkomen. Met haastigen, vasten stA kwi de paar treden af, ging dwA ov plaats langs de rustende arbriker- de stoep naar <*en ingang vai^k* verdween achter de deur. „Zou hij de gedachte naar w opgegeven hebben zou F Elise staarde met wijd geopende oogen naar den overkant, naar de matglazen ruiten, als wilde zij die met haar blikken doen springen en zien wat zich daar afspeelde omtrent haar lot. En met elk oogenblik, dat hij daar langer vertoefde, groeide haar hoop. Hij had het legd, hij had ingezienhad aan haar en den jongen gedacht Neen, aan hem dacht hij niet ,i. dien had zij te ver van hem gehouden, die was bij hem niet in tel Zij schoof het gordijn opzij, rukte aan de vensters lusting. Zil hoorde hef snorren van den even vluchtig over zijn schouder heen een aan wijzing, de chauffeur sprong op zijn plaats en hij zelf stapte fft, zonder op te ri**n, met eenige medische rijdschriften in de ééne, den wandel stok met den zilveren knop In d* andere hand. Nu eerst rukte zij het raam open. pullus I" Het was onzinnig; de auto was at lang de poort uitgereden. De meid kwam binnen, om de kamer wat op te mimen. „Heb je den chauffeur gezegd, waarheen hij moest rijden?" Ze keerde zich niet om daarbij en leunde slechts met beide handen op de tafel, alsof ze iet* tusschen de doorelkaar liggende dassen en boorden tocht. «Jawel, mevrouwt Potsdemer BahnhoL" zij hem nlef gegeven, maar toch rechtschapen gewerkt voor het welzijn van het huis, zich af gesloofd en afgetobd, ook voor hem, al was het dan niet naar zijn zin. En nu wees hij de eer van zich af, waarvan ze droomde en waar op ze dan toch ook graag aanspraak maakte. Zij zag medelijden in zijn gelaatstrekken en den flauwen weerschijn van innerlijk toegeven. Toen liet echter hear hardheid voelen, het onbuigzame, volhardende boersche koppige, dat naar mate van de zwakheid van den ande re groeit „Je gaat naar GHdien, je hebt het haar be loofd, ik weet heten nu zet je alles op het spel ter wille van een vreemde vrouwEen vrouw, die haar zieken man bedriegt „Neem je in acht, Elise I” Plotseling waren haar handen als in een schroef gakletnd. Ze werd wit tot in haar lip pen, toen haar oogen de zijne ontmoetten. „Neem je in acht Geen woord z«i hij meer, maar hij hield haar inptor, haar man kwam uit de kliniek, gaf nog nog steeds vast, zoodat ze zich niet kon ver- -vJ— v- roeren, en zijn blik doorboorde haar als een gloeienden pijl. Zoo ver was het dus al met hem zoo I als bedwelmd sloot zij de oogen. Ze merkte het niet, dat hij haar losge laten ha<! ze waa krijtwit, en haar leden waren gevoelloos. Daarop hoorde zij zijn stem in de aangrenzende kamer en ze sleepte zich naar de daar om de woorden te verstaan. Maar zij verstond ze niet. Hij sprak lang en zij herkende den korten, gebiedenden toon in zijn stem, dat waa alles. Zij wankelde terug, naar het raam. Buiten wachtte nog steeds de auto, hand* koffer en jas lagen bt een hoek, de meid maak te een prentje met den chauffeur. Ze lachten •amentoen sprong de chauffeur plotseling van den wegen en «ette den motor aan. OVERZICHT. n week uitstel een verdaging, welke >lg was o. m. en vooral van den eisch sche regeering om met de andere ge- n voor het conferentiebegin het volko- s te zijn is de conferentie van Lau- ister begonnen. De overeenstemming Frankrijk en Engeland moet volgens rammen „algeheel” zijn, na de bespre- lie Poincaré en Curzon Zaterdag op de Drsay hebben gehouden. Beide minis- het erover eens geworden, dat de Tur- tand moeten houden aan de conventie dania en nadrukkelijk zou zijn betoogd, i Frankrijk noch Engeland zou gedoo— de Kemalisten door wapengeweld een tbare pressie uitoefenen op de diploma- sprekingen te Lausanne. Terwijl de in in een vroegere, maar nog zeer *e- riode van de crisis in het nabije Oos- lelijk hebben laten merken, dat zij in ral de wapenen verkozen op te nemen Tui ken in denzelfden tijd kletterde eorge geducht met de sabel wordt :degedeeld, dat, mochten de geallieer- krachten in de neutrale zóne worden len, zij vanzelf verplicht zouden zijn sr te bieden. Dus ook Frankrijk zal zich derhand verzetten. Men ziet hier uit, caré zich naar Brittannië heeft geschikt oncessie heeft gedaan van beteekenis. buiteidandsche politiek zeer gecompli- en met filantropie gemeenlijk weinig te slaan, zou men zich kunnen afvra- ’rankrijk ter compensatie niet op deze wijze een wederdienst wordt bewezen, twoording van deze vraag zou kunnen jewezen op het merkwaardige bericht Chicago T-ibune, volgens hetwelk air van 4e Britsche regeering instructie vangen de Franschen eischen te steu- betreklcing tot de schadeloosstel ling en e uiterste grenzen, welke mogeljk zijn, w?» onjuiste verbanden? In beginsel .1 thans niet onlogisch. liet alleen zijn Poincaré en Curzpn het eens kunnen worden, ook tot den der- lieerde, f‘alië, zijn de preliminaire bo rn uitgebreid. Te Territet hebben Mus- irzon en Poincaré niet alleen gezellig I, maar werd natuurlijk ook van ge- g-ewisseld over de houding, tegenover n aan te nemen. Ook Mussolini was vorming vaq een eenheidsfront dei m volgens het communiqué, dat naar van de bijeenkomst der drie geal- ministers werd uitgegeven, bleek duide- ille due vastbesloten waren alle kwes- :onferenlie van Lausanne te regelen in oerleg, in een geest van de groots<e eid en vriendschap en op den voet van gelijkheid Men late zich echter niet eat van de wijs brengen door deze na- :e overeenstemmingen; wij zullen af- of het inderdaad tussche^i de drie ge- i geen haken en oogen geeft; immers i vroegere conferenties, waar men zich le telegrammen wenschten te doen ge- bijna te buiten ging aan cordfaliteit, in t_’.„7 iseling van spanning het eene Dus Magdeburg - GHdien I Het was dus zoo gebleven. En ze bukte z!-li over de tafel, met versteend gelaat, haar ari» als een stuk hout, om het openliggendo teiea gram op te nemen. Toen ging ze nanr haat sombere, nauwe werkkamer en prikte het pa pier langzaam en naar volgorde op de brieven, pen, d|e op het lederen voetstuk het opschrift „Afgehandeld," droeg. De Jx>y” klopte aan, bracht de poet binn«\ Zonde^ belangstelling, met droêvigen blik la* zij de adressen, legde tezamen wat WJ el kaar hoorde. Een aanzienlijk gedeelte was wee» voor dokter Baumann. Hij kwam zelf naar be neden om zijn corroepondenrie te halen dete behoefde niet langer dan strikt noodig was in handen van de „vereerde mevrouw” te zijn. Hf was in een beste luim en nog meer geparfu meerd dan anders. Hij vroeg om een vrijen na* middag en lachte geheimzinnig, alsof hij zicW van de overwinning bewust was. luster Frie-; darike moest toch eens nam buiten gestuurd worden, vereerde mevrouw. Ze heeft het hoog noodig. Nu we toch zoo weinig patiënten heP ben, is één zuster voldoende, zoodot het nu heol goed zou kunnen." (wordt vervolgd.) J DE HQIWCHE TölW Pr(J« per kwartaal tr. p. part. 1JJ 0 O O Men k*n rich abenn-eran bij deal Boekhandel of bfj ds Ui^erex» A. BBINAMAÜ A ZOOM. GOUDA. DUITSCHLAND. DB MINISTER-CRISIS. B e r 1 ij n, dent heeft Ct voor de vorming van een minis’erfa. Deze heeft de opdracht aanvaard. Hij is van pion een za ken-ministerie te vormen m hoopt morgen met deze taak klaar te zijn. Ber 1 ijn, 2 0 Nov. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche burgerlijke Arbeitsgemeinschaft is thans steeds myer geneigd tot het vormen van een ndnisterie*uit eigen gelederen, zonder de sociaaldemocraten, ingeval dezen voortgaan de vorming van een kabinet te bemoeilijken. Uit Berlijn d.d. gisteren aan de Tel. Geheimrat Cuno is hedenavond door den rijkspresident tot rijkskanselier benoemd en de finitief met de vorming van het nieuwe kabinet belast. Hij heeft de opdracht aangenomen en zal een zakenministrie vormen, zonder eerst de parlementsfracties te raadplegen. Hij zal zijn lijst van ministers in den loop van morgen de finitief samenstellen en Donderdag in den rijks dag zijn regeeringsverklaring afleggen. De rijksdag heeft voor zijn eerstvolgende zitting op Donderdag a.s. de regeeringsverklaring reeds officieel op de agenda geplaatst. DE SCHADELOOSSTELLING, t De opvatting van Britsch financier. Gisteren het woord voerende voor de Kamer van Koophandel te Norwich, heeft Frederick Goodenough, president-commissaris van Bar clay’s bank en een der vooraanstaande Lon- densche financiers, het vraagstuk van de rege ling der schadevergoedingen het grootste en belangrijkste vraagstuk genoemd, waarvan de op'ossing allernoodzakelijkst is voor Europa en de geheele wereld. Goodenough legde den na- diuk op de volgende belangrijke punten: Het was de naam van den liffars van den Groothertog van M. Dokter Graebner moest direct met den volgenden trein naar M komen. Nog denzelfden avond moest den Groot hertog een operatie gedaan wordendie op het gebfed van zijn speciale vakkennis lag. Wanneer hij zelf niet weg kon, mpest hij maar iemand anders sturen. Elise was erg bleek en beefde over heele lichaam. „Julius je zult toch niet Je moet er direct heen gaan” Dokter Graebner keek zijn vrouw verbaasd aan. ..Moet waarom moet ik v Hij wenkte het meisje om zijn handkoffer en zijn jas naar buiten te dragen. Elise pakte hem aan beide armen beet en schudde hem, als om hem tot bezinning te brengen. Julius je bent krankzinnig I” Hij werd steeds kalmer. „Ik ben heelemaal niet krankzinnig Elise. Jij beseft alleen den toestand niet Jij moet je be slist tot slaaf van de patiënten maken. De niet I Het staaf me vrij, iemand anders te sturen, wan neer ik niet weg kan. Ik kan nist weg. Ik zal Ertzky vragen." „Ertzky dat meen je toch niet” „Zeker wel Hij kan dat even goed doen als Ik ken het geval. Laat eveft telafo- neeren." Hij wikte haar kalm voorbij gaan, om naar rijn aangrenzende werkkomor te gaan. Zij klem» de zich echter aan rijn Jas vast. „Julius eer geld reputatie! JuU- ua, om mljnentwlll*, ft heb Je nooit ora fete ge vraagd jjw smeek ft R Julius, «rit Melde voor "“iHtl bleef steen. Arme vrouw! Veel geluk had lii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1