H' ÏÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DE «DUIMDE DDISIIOffl Veertiendaagse!) Blad voor do Huishouding. 15091 a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen J1TENLAND. UILLETOfo. en Maalstroom Woensdag 22 November 1922. AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. o o o 61* Jaargang ril Karei den mijn ba (Wordt vervolgd.) ?t genoeg dat wij de dingen zien de oe wij ze zien. 543 144 59 55 14 Roman van OLGA WOHLBRüCK. iseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. GOIIISCÏI EJllttM. 9 n Pr(Js per kwartaal Ir. p. past, t 1*1 O O O gaP Men kan zich abonn*aran bH daa Boekhandel of 1 ii da tHaatara BRIM KMA» 4 ZOOM, GOUDA. i gaat het niet om.... maar relf gedacht, dat het niet in spreken en orloofd en ben mevrouw gegaanMevrouw zal we! medelijden met zoon arme vrouw raaf Coudenhove het I republiek"; naar hij naar het licht. Voor den oorlog bedrorr de bevolking dar vu woeste gebieden 4,690,183 zielen. Het aan* tal in de verwoeste gebieden teruggekeerde pent sonen bdroeg op 1 September 1922 4,072,500, De totale kosten voor de verwoeste gebiede» bedragen 102 milliard francs. Reeds is een bes drag van 44 milliard francs aangewend. Dultzdw land heeft tot nu toe vier milliard francs bs* taald. Draadlooze telefonie. Parys, 21 Nov. (Havas). De ondérsecretre ris van poaterijen en telegrafie Paul Laffond ver* klaarde in een inteiview met de Echo de Pari^ dat hij voornemens is binnenkort een intern** tionale technische commissie tot stand te breiw gen ter bestudeering van het vraagstuk der draadlooze telefonie op grooten afstand tusschm de volkeren van Europa cn.de Noord-Afrikaan* sche kolonie. ADVERTENTIEPRIJS! Uft Gouda SS omstreken (bahoeranda tat tfaa bMirgk <hji 1—6 regels 1.30, alka regel meer 0.25. Van botten Gouda aa daa beaorgknngt 1—5 regels f L55, elke regel maar 0.30. AdvertentiBn tn het Zaterdagnummar 20 bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertentiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEKLLNGENl 1-4 regels 2.06, elke regel maar JU4 O| de voorpagina 60 hoogcr. Gewone advertentiSn en ingezonden mededeeUngen bQ contract tot soar gsredneeer den prijs. Groota letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMcbankomrt van aoUade boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaaWng aan het Bureau zijn tngekomen. teneinde van opname verankerd te sün. BELGIE. De conferentie te Brussel Berlijn, 21 Nov. (V. D.). Nadet Poin caré uit Lausanne is teruggekeerd, zullen te Parijs en vervolgens te Londen besprekingen met den Belgischen minister-president plaats hebben over /le conferentie te Brussel Tumult in de Kamer. Brussel, 21 Nov. (B. T. A.) In de Kamer nterpelleerde de socialist Melckmans over de Diten, die zich zouden hebben voorgedaan in de kazerne van het zesde regiment artillerie én die volgens hem. de oorzaak waren van den dood van een soldaat. De interpellatie gaf aan leiding tot heftige interrupties. Spr. zeide, dat sommige officieren de zonen des volks als goed koop materiaal beschouwen, waarop de minister van landsverdediging de officieren krachtig ver dedigde en er bij voegde, dat de door den inter poll ant genoemde feiten onjuist waren en dat de soldaat gestorven was aan bloedvergiftiging na een ingewandsziekte. De minister zeide nog, dat als de interpellate zijn beweringen staande hield, hij last zou geven tot zijn vervolging. Het ant woord van den minister werd voortdurend onder broken door interrupties en lawaai van de uiterste linkerzijde, maar krachtig toegejuicht door de rechterzijde cn de liberale linkerzijde. Herhaaldelijk moest de voorzitter dreigen met opheffing der zitting. FRANKRIJK. Het herstel van de verwoeste streken. Pa r ijs21 Nov. (V. D.). Een in het En- gelsch door het Ministerie voor de verwoeste gebieden uitgegeven blaadje geeft een beeld van het herstel-werk, dat reeds in de verwoeste departementen van Noord- $n Oost-Prankrijk is verricht. Het blaadje bevat daarbij veradiillen- de statistieken. Een dertiende gedeelte van Frankrijk was ver woest, 741,883 gebouwen waren vernield of hadden ernstige schade gekregen. Op 1 Sep tember 1922 waren 498,721 herbouwd, 9,116,383 acres land waren verwoest (een acre is 0.404 H.A.). In het geheel moesten hersteld worden 5 074,139 acres. Op 1 September 1922 1 waren 4.366,998 acres weer in culjüur gebracht. 22,900 fabrieken waren verwoest. Op 1 Septem- ber 1922 waren 19,923 hersteld. DU’TSCP'AND. DB KABINETSCRISIS OPGBLOST. Het nieuwe Duitsche kabinet. B e r l ij n, 21 Nov. (W.B.) De rijkspresident benoemde hedenavond Geheimrat dr. Cuno tot rijkskanselier. De ministerlijst van het nieuwe kabinet luidt als volgt Di*. Heinze, justitie. Becker-Hessen, economische zaken, Dr. Braim, arbeid. Dr. Müller-Bonn, levensmiddelenvoorziening en landbouw. Dr. Hennes, financiën. Di. Albert, schrftkist. Dr. Gessler, rijksweer. Gröner, verkeerswezen. Stingl, posterijen. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ258. per weak 17 eent, met Zondagsblad r kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per loop» geschiedt, anco per post per kwartaal ƒ8.15, mot Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MARKT 81, GOUDA« onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xfcn dagelijks geopend vaa 9—4 uur.j Administratie Tel. lat 92] dactie TeL 64i. Omtrent de portefeuille van binenlandsche zaken is nog geen definitieve beslissing geno men. De onderhandelingen betreffende hef de partement van buitenlandsche zaken, die met «cn diplomaat worden gevoerd, zullen niet vóór morgen geëindigd z(jn. Ontstemming onder de mijnwerkers, De ontstemming onder de mijnwerkers in ver band met verschillende gebeurtenissen in het economische en politieke leven van Duitschland, voornamelijk gedurende de laatste dagen, doet volgens een Berlijnsch bericht een opzegging van het overwerk-verdrag vreezen. Arbeiders contra Beiersche nationalisten. München, 20 Nov. W. B.). Volgens de Münchener Post kon de speciale trein voor de nationalisten, die een vergadering te Regensburg willen bij wonen, niet vertrekken, omdat de spoorwegarbeiders weigerden den trein samen te stellen. de gepasseerd te worden of door het scheppen van een pan-Europa een wereldmacht te wor den. Ten slotte gaat Coudenhove nader op het denkbeeld eener pan-Europeesche unie in; z. i. eischt het pan-Europeesche programma: revisie van de gestrenge bepalingen van het vredesver drag, een eeuwig vredespact en een verplicht scheidsgerecht tusschen alle kleine Europee- sche staten; opheffing van alle inter-Europee- sche douane- en ve^keersbeperkingen en het in 't leven roepen van een Europeesche valuta- eenheid; aaneensluiting van alle legers en vlo ten van Europa om de gemeenschappelijke grenzen en kusten te beschermen; het slechten van alle inter-Europeesche vestingen en beves tiging van de Europeesche „Linies" aan de Oostgrens met het materiaal daarvoor; een werkelijke bescherming der minderheden en be straffing van alle haat-propaganda in pers en school als hoogverraad jegens Europa; vérster. king van het Europeesche solidariteitsgevoel door het inter-europianiseeren der scholen; het redigeeren van een pan-Europeesche constitu tie. Om dit programma te propageeren en uit te voeren, moest een pan-Europeesche unie wor den gevormd, bestaande uit alle vrienden en voorstanders van de Europeesche gedachte, on afhankelijk van hun nationaliteit en sociale orienteering naar analogie der pan-Amerl- kaansche unie in Amerika, de pan-Aziatische in Azië. „Want", aldus besluit graaf Coudenhove zijn artikel, „zoolang in de openbare opinie van Europa het nationalisme overheerscht, kan niet van zijn democratische regeeringen het initiatief tot het scheppen van een pan-Éuropa uitgaan. Slechts een pan-Europeesche massa-bewe» ging zou de regeeringen kunnen dwingen dit vraagstuk nader te beschouwen. Pan-Europa moet eerst in de hoofden en harten zijner vol keren levend worden, voordat het op.de kaart kan ontstaan. Wanneer eerst de volkeren van Europa hun nationale ideaal door een pan- Europeesch aanvullen, zal deze continentale beweging tot aaneensluiting even onweerstaan-, baar worden als ééns de nationale beweging om zich aaneen te sluiten in Duitschland en Italië, in Polen, Roemenië en Zuid-Slavië. Deze beweging jakker te roepen en bijeen te brengen, is de voornaamste plicht van alle geestelijke cn politieke leiders van Europa. Zij alleen kunnen, zij alleen moeten Pan-Europa in 't leven roepen; in hun handen ligt, de toekomst der Europeesche cultuur." ten alleen dragen.” Een schelle bliksemstraal weerkaatste, ge volgd door een zwaren donderslag. Elise strompelde naar het raam buiteh drongen de arbeiders vlak tegen den muur aan, hef tweet Hep van him itoorhoofd in hun hals, traag bewogen zij hun armen, alsof er gewich ten aanhingen. Dokter Baumann had snel een inhoud van hét op de pen geprikte telegram gelezen en begre pen „Ik vernam iets van eervolle oproeping, zei hij onderzoekend. Elise stond met haar rug „Hij heeft afgewezen.” „O" Het klonk erg spijtig. „Dat zou toch goed geweest zijn men had een beetje reclame er mee kunnen maken, en dan zou er beslist een ridderorde foegewezen zijn, een titel afgezien van alle anderen geldelijke voordeelen o o." Hij schudde pijnlijk het hoofd. „Op zoon titel had u, vereerde mevrouw, ook zelf hier of daar geld los kunnen krijgen. „Mijn man was verhinderd," beet ze hem hard toe. Hij mocht niet weten hoe hef met haar stond, hoe het er van binnen bij haar uitzag, juist hij niet, wiens chef ze was en^die zoo deelne mend en gewichtig-doend alle geheime wonden aanraakte. De „boy” klopte aan de deur. „Een zekere vrouw Seiler is er." Elise herstelde zich, stond weer rechtop mid den in de kamer. „Wat voor ren vrouw is vrouw Seller V „Ze zegt i 6* weduwe van den elotenmoker Seiler.” „Die ken ik Met laai maar binnen. A drukte dien tegen haar oogen en snoot hard. Met snikken in haar keel, riep ze driest„Dat weef dokter heef goed! Hij heeft mij man ontnomendie heeft toch"..., Elise sloeg met haar hand op tafel. ,.U bent gek, vrouw De vrouw lachte hoonend, boog een beetje naar voren, trommelde met haar vingers op den rand van de tafel„Ik ben heelemaal niet gek. Wanneer u op ’t ©ogenblik de kist van mijn man open doet, vindt u aan elkaar ge lijmde stukjes van hem, dat beeft de dokter z-'lf toegecrevenDat doen ze in geen fatsoen lijk ziekenhuis!" Elise Graebner hield steeds haar oogen op de vrouw gericht, ze zH met witte lippen „Toe vrouw, vrouw Seller.... huil niet." t, ik zeg alleen maar hoe het dat de operatie heelemaal niet hem voor de operatie k dof. voor zich uit. ja wanneer ze vacantie wil ik heb er niets tegen." Baumann streek door zijn rossen ok zijn schouders op. met haar erover. Ze is eigenwijs, er moet zachten drang uhge- ien voor haar eigen bestwil. Ook u, svrouw, moest” Hij had nu pas int van haar wangen opgemerkt dagen naar zee. Ik ben er n toch de zaken rüjk." maar ze dacht er niet over naar aan. Nu met al die plichten n, die Haar tong kleefde tegen nel te, haar handen waren droog en a voelde zich alsof ze een flauwte Iet was haar zoo vreemd dace zwak- pe innerlijke schok. lumann streek met zijn welverzorgde haar arm. te zwaar voor alleen. U moest i». uw zijde hebben, die u een o«k materieel meen ik. U moest reoite*! beschikken en niet alle las» ENGELAND. DB VERKIEZINGEN. De definitieve samenstelling van liet parlement. Londen, 21 Nov. (R.) De laatste uitslag van de op 15 November geheuden verkiezirgwi voor het Lagerhuis, namelijk die van hol dis* trkt Orkney en Shctlamkeilandcn, is thans bes kend.\De nulionaal-liberaal Smith* is hier var- slajren^door doen onnfhnnkelijken liberaal lln» milton. Het nieuwe Huis is nu als volgt Sctnem* gesteld: conservatieven 346, uibeidersparti| 142, onafhankelijke liberalen (Asquitb-GreyV 58, natlonaal-liberalen (Lloyd George) 57, om afhankelijken 12. Zooals reeds door ons is gemeld, werd Ram* say Mc. Donald in de fractievergadering vau Labour party als opvolger van Clynes gekozen» Hij vereenlgde 61 van de 117 stemmen op zich* Deze beslissing werd pas genomen na eea langdurige discussie, waarin zijn tegenenpdida* ten warm werden aanbevolen. Clynes w^rd te* plaatsvervangend voorzitter der fractie geko* zen, terwijl Stephen Walsh en kolonel We4» gwood als vice-voorzitters zijn herkozen. T«t „chiefwhip” werd Arthur Henderson gekozen. Volgens den offideelen Britschen draadlooze» dienst de stand als volgt Conservatieven Labour Lloyd George-libcralen Asquith-liberalen Onafhanke lijken Sir Robert Home. Londen, 21 Nov. (VJD.) Sir Robert Hor ne, de vroegere kanselier van de Schotkist, i* gisteren benoemd tot directeur van de groot» staal-firma Baldwins Limited. Het is belangwekkend op te merken, dat dm ze funotio werd bekleed door den opvolger va» Horne als kanselier vnn de Schatkist Stanley Baldwin, die groot© belangen in deze industrie heeft. Baldwin hield op directeur te zijn door zijn benoeming tot lid van de regeering, over eenkomstig een reeds lang bestaand precedent, volgens hetwelk ministers van de kroon al treden als directeuren van maatschappijen Neville Chamberlain, die nieuwe directeur-Ge- neraal der posterijen is om dezelfde reden s4- getreden als commissaris van verschillende groo- te fabrieken in Birmingham, waaronder de EU S. A. Company en de Daimler Company, Dokter Baumann bleef steeds gaarne in de kamer, wanneer er iemand zich aan liet dienen. En zoo trok hij zich achter de breede brandkast terug, waar hij kwasi aandachtig z'jn uitge breide correspondentie door zag. Elise ging aan haar schrijftafel zitten, nam een penhouder en ging schrijven zooals altijd,! wanneer iemand aangediend .werd, met wien ze nog niet in relatie stond. De deur ging open en op hetzelfde ooger ik wierp een zwavelgele bliksemstraal haar licht op een armoedig gekleede vrouw met een ver vormden stroohoed op dun blond haar en met een uitgerafeld manteltje aan. „God nog toe,is dat schrikken.” De vrouw kneep haar oogen dicht en dook ineen, bij den zwaren donderslag, die het huis tot in de fondamenten scheen te doen schud den. Elise gaf haar een wenk naderbij te komen. „Ik wou eigenlijk den dokter spreken De vrouw trok haar manteltje vaster om zich heen, leunde tegen de tafel cn loenschte naar Elbe's blonde golvend haar. ^Ja, maar ik heb geen plaats," zei Elise, om een misverstand te voorkomen. Want het kwam nog al eens voor, dat onbemiddelde patiënten van haar man een bed in het sanatorium dach ten te krijgen, wanneer alles in de kliniek bezet was. „Neen, nee, daar ik heb zoo bij mez» orde is, dat de dokter nooit te nu heb ik mij de vrijheid veroorloofd eens naar weten en hebben”.,. ^ZooJau heet vrouw Seiler, wat wilt u dan van mijn man Vro»”* S*ilei hud haar zakdoek al klaar. Ze' de Berlinerstrassa aan tafel daar komt eelt dokter van u, die met de dochter der huize® trouwen wil, van hem weet zij, hoe het M uw man toegaatze weet het f 'S hef is zoo’n kleine rooije met een ba E« wanneer a weten wik, hoe ze uw man noeme^ mevrouw -- „doodgraver," noemen ze hem! Ja zeker! Vorige week alleen zijn er drie lij- ken uit de kliniek weggebracht. Een over dag en twee 's nachtsZooals bij de choleraNow zeggen ze altijd, je mag geen katten en hondea levend opensnijen, nee, maar hier doen ze hel 1 mef menschen Elise Graebner had haar oogen met de haiw den bedekt. Haar hart klopte zoo erg, dat M meende te zullen stikken. Ze had den moed nlel de vrouw in de rede te vallen, ze zou ook gee» woord hebben kunnen uitbrengen. Ze had den „kleinen rooden man met de» baard," bet hefst naar de keet gegrepen. Z« zou zijn vetten hals zoo lang met haar krach* tige, breede boerenhanden vastgehooden Heb ben tot het bloed uh zijn mond en neus Wao| komen stroomen. vrouw vrouw, „Ik huil niet, geweest is en noodig wm of wat ze ingespoten hebben, dat was absoluut Met noo- dagEn toen ik geen raad wist met mijn drie kleine kindertjes, heeft dokter mij vijftig Mark gegeven. Dat was goed en wel, maar dat is niet voor eeuwig genoeg I En toen ik nog eens gekomen ben, heeft hij mij niet eens bin nen gelaten, en den tweeden keer ook niet en vandaag wordt er gezegd, dat hij op rei» h, zoo doen de voorname lui, wanneer ze niet hooren willen, d »t het iemand door hun schuld slecht gaatMaar toen Ik de eerste maal met de politie gedreigd heb, werd hij bang. Ja ze ker. En nu kan het me niet meer schelen. Ik ben niet de eenige. Hoe het hier met de een voudige lui toegaat, kunnen we bewijzen, vrouw Klausen en ik. Vrouw Klausen is het met haar man net zoo gegaan als mij. En els we niet geloofd worden, hebben we getuigen, ja wel j mevrouw, tegen uw eigen man hebben we ge- tuigen. Vrouw Klnus dient hij v.-n familie in OVERZICHT. Ie conferentie van Lausanne nog wei- le bizonderheden bekend zijn gewor- met betrekking tot de kabinetscrisis end tot op het oogenblik, dat wij dit iog niet over volkomen positieve ge- t te beschikken, willen wij de lezers rennis stellen met de beschouwingen Coudenhove Kalergi. graaf Coudenhove moet Europa’s r luiden: Europa voor de Europea- iet grootste beletsel voor de vorming in-Europa bèschouwt hij de Duitsch- ïvaiiteit; z. i. kan van deze vorming i zijn, wanneer deze beide volkeren hun aanspraken op de hegemonie en in dienst stellen van hun g meen- grooter vaderland. eke voorwaarde voor een samenwer- ijn geboden, doordat Frankrijk thans ie keizerschap ten iral heeft gebracht, i halve eeuw geleden Duitschland ie en voor het eerst in de geschiede- volkeren als republieken tegenover m. Maar terwijl ten plotte dezelfde hen verbindt, scheidt hen meer dan de nationale haat. Aan de vernieti- leze haat, die, naar Coudenhove op een zwaard van Damocles boven ngt, moet elkeen medewerken, die de lPan-Europeesche idee. Volgens er hangt het van de ontwikkeling der insche betrekkingen af, of de toe- irms van Europa in de Rokitno- zM liggen of aan den Rijn en de nneer Frankrijk’s politiek Duitsch* lief in de armen van Rusland‘drijft, het met het overige West-Europa rd tot een vazal van Engeland en ft voor altijd niets dan een geogra^ j. Om echter te koipen tot een ver- an Europa, moeten de staten, wier solidariteitsgevoel sterker is dan ale afgunst, zich aaneensluiten tot xmd en een moreelen en economi- uitoefenen op die mogendheden, pa saboteeren, tot ook zij zich voor i verklaren. 1 behandelt gri „monarchie of het vraagstuk van den Europeeschen mauw verbonden met de kwestie van luiting. Of de republikeir.sche of de isch© staatsvorm de beste is, kan z. slgemeen geldig worden uitgemaakt: en nedeelen zijn betrekkelijk en wot- bizonder geval bepaald door de cul- karakter en den politieken toestand ende volkeren. Ieder politiek Japan- u monarchist moeten zijn, omdat de de eenheid en vrijheid van zijn naite t keizerschap, t Europa is het anders gelepen: hier ke „Teilmonarchie” den vrede en de ran 't werelddeel. Mo na -ouden tegenzin ertoe zijn te bewegen zich onder een president; zij zouden in ing zijn om óf hün souvereiniteit te loor Pan-EuroT>a uHoon te doen val- behulp van hun onderdar naar de Europeesche Keizerskroon van Groote en Napoleon te grijpen. Volgens Coudenhove zou de constitutie van het gefedereerde Europa repnblikeinsch moeten zijn, zooals de Vereen’"de Staten of Zwitser land, vrij naar binnen, eensgezind naar buiten en gedragen door solidariteit en evenwicht. De schrijver komt dan ook tot de conclusie: „Elk republikaniseeren binnen het kader van het continentale Europa is daarom toe te juichen als een stap naar de pan-Europeesche bonds republiek, elke monarchitsische reactie dient van pan-Furopeesch standpunt uit te worden bestre den. "oodoende moet, onafhankelijk van de oriëntatie zijns gevoels, elke consequente Pan- Europeaan republikein zijn." Daarna komt de schrijver tot de behandeling van het probleem „Pan-Europa en Wereld bond", waarbij hij gelegenheid vindt de op merking te maken, dat, zal van Pan-Europa een pnopagandische kracht» uitgaan, tegenover de Russische idee der wereldrevolutie een even grootsche idee der wereld-organisatie moet wor den geplaatst. Er zijn maar twee mogelijkheden zegt Coudenhove om een politiek orga nisme samen te houden: hegemonie of even wicht; óf er moet als in Duitschland een macht zyn, sterker dan alle andere te zamen en ze beheerschen, of de machtsverhoudingen moeten elkaar als in de Vereenigde Staten en Zwitser- land in evenwicht houden, zoodat elke afzonder lijke staat machteloos is tegenover de andere staten tezaam. Elke statengroep, die noch op hegemonie noch op evenwicht berust, is aange wezen op den goeden wil der machtigen om zich te schikken naar de instructie der onmachtigen. Maar, zegt Coudenhove, niemand plaatst zich onder een zwakke, wel onder een sterkere of een gemeenschap, die door haar samenwerken sterker blijkt te zijn: wereldmogendheden laten door kleine staten ziph niet „majorisieren". Hierop strandde ook Wilson’s Volkerenbond. Twee wereldmogendheden ontbreken erin; de beide andere hebben de macht er zich 4x>yen te nlaatsen, hem te verlaten of uiteen te doen val len en zullen zoo noodig van deze macht ge bruik maken. Graaf Coudenhove betoogt dan nader, dat de motiveering van een wereld-hege- monie thans eveneens onmogelijk is, omdat geen der drie in aanmerking komende volkeren sterk genoeg zou zijn de beide anderen te be- heerschen: noch het Angel-Saksische, noch het Russische, noch het Japansche. Internationaal evenwicht blijft de eenige mogelijkheid voor een wereldorganisatie, evenals het inter-Europee sche de eenige mogelijkheid voor de organisatie vhn Europa. Tegenwoordig verdeden de vier wereldmo gendheden de wereldheerschappij onder elkaar; daaraan kunnen de afzonderlijke staten van Europa niets veranderen. Het eenige, wat zij nog kunnen dóén om deel te nemen aan deze we reldheerschappij, is; zich aaneen te sluiten tot een wereldmacht en als vijfde zuil het politieke wereldgebouw mede te dragen. Een wereldbond, die deze vier of vijf imperiums omsluit, zal on derling alle heerschappij-gebieden der wereld verdeelen en in onderling overleg beheerschen. Een wederzijdsch garantieverdrag, dat deze wereldmachten tegen elkaar beschermt, zod voor langen tijd de eenige reëele grondslag zijn voor een vreedzame wereld-cultuty en wereld economie. De volkeren van Europa staan voor het alternatief of door het bestendigen van hun familietwist bij de komende verdeeling der aar-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1