BE! i u binnenland?" DE HOLLAHOSCHE HÏSïlï Veertlendaagsoh Blad voor do Huishouding. 4 I BUITENLAND. sten prijs. FEUILLETON. ISAP RIJN. 1 ■agen dandöi^sajp iilsoep voor zakcHjk renden tot de SMI, iementeo| Courant! nen door SKOOP Vrlldafl 24 November 1822. M, Jaargangt STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, gERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen In den Maalstroom l 150Ö3 ■f 12,50. 1 31. da bezorging per looper geachiedfc I sterren. schijnlijk. stad werden hedenavond opgeschrikt door bui- vers naar Rotterdam, vew J S' Weenen; laag* die door be- I rda. >udend. 25. den, van Amsterdam v. te Genua verwacht, Amsterdam, voer 21 dokloren- af. Meent verontschuldi- De Amerikaansche hooge com missaris te Constantinopel naar Lausanne. bericht uit Constantinopel, aldus eene wear- ver- het "a waardigheid te herwinnen, den slapneerhangerwlen boord Ber.ioriohti len morgen vant te I noodlg hebt ranten. amma's. meer dan honderd. Drie naar boven gebracht en van Batavia naar Anw ran Port Said, .aai Amsterdam, 3nd van 24 Nov. wind, nevelig tot bet waarschijnlijk droog in temperatuur. IERLAND. DB BURGERSTRDD. Straatgevechten te Dublin. Dublin, 25 Nov. (R.) De inwoners der naar Batavia, voer 20 >er 263 paarden, 7 A fipen of lammeren' /M bok. 7,’25' Shcktpaank,, 100—225- Bi™™ f 18-/ 50. matig; biMe„ «ik verhandeld tot iet. Vieugde is massief goud; vermaak is tiechts verguldsel. LETTERE» EB KÜRlTè De Nationale Opera. Het Vad. verneemt, dat de ledenvergadering van den Toonkunstenaarsbond gisterochtend de door het bestuur met den heer Koopman ge troffen voorloopige regeling bekrachtigd heeft Naar het Vad. verneemt, zijn de salaris sen van de leden van het Opera-orkest, vroeger 60 per week, thans op f 47.50 gebracht Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft heden een groot aan tal kleine wetsontwerpen zonder discussie afge daan. De Voorzitter deelde mede, dat het in zijn bedoeling ligt de Kamer tegen Woensdag a.a. des ochtends te elf uur bijeen te roepen ter behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van het invoerrecht op sigaren. Dea middag» te twee uur zal dan de Grondwetsherziening in be handeling kunnen komen, aangezien de minister van Binnenlandsche Zaken op dat tijdstip aan wezig hooj^t te kunnen zijn. Mocht dit niet liet geval zijn dan zal de minister één rijner ambt- genooten verzoeken de verdediging van deze wetsvoorstellen op zich te nemen. De vergadering wordt hierop verdaagd tot Woensdag a.a, des ochtends te elf uur. Maar toen hij dicht bij de deur was, voelde hij weer de gevreesde, krachtige, breede hand u ook dat nog te beweren, ook arkt. nber 1922, waaronder 138 met gewicht 45198 q soort 64-/ 66; 2« ft met Rijksmerk 60 i Een sub-conwnisme voor do grens van Oost-Thrad». Lausanne, 25 Nov* (B. T. A.) De com missie voor de teiritoriale'en militaire kwesties kwam vanmorgen te 11 uur bijeen. Ismet Pasja antwoordde uitvoerig op de verklaringen en voorstellen, in de vorige zitting gedaan door de verschillende delegates. Venizeloa repli ceerde op bepaalde opmerkingen van Ismet. De commissie besloot ten sub-commissie to benoemen, belast met hot onderzoek der inge diende voorstellen nopens de stichting eener gedemilitariseerde zdne langs de grew van Oost-Thracië; deze subcommissie zal tevens het eventueel© regime bestudeeren van den TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABIJE OOSTEN. De conferentie te Lausanne. B r u s s e 1, 2 4 N o v. (B. T. A.). Naar d.d. gis teren uit Lausanne wofdt gemeld, hebben Cur zon, Barière, Gvoni en Ismet in hef gebouw, waar de Britsche delegatie zetelt, een hartelijke gedachteiiwisseling gehouden over de loopende ïwes’its. Zweden en Noorwegen hebben besloten op de hun gestuurde uiinoodiging lo -antwoorden door het zendei> van een vertegenwoordiger, elk om mede te beraadslagen over het regime, dat voor de capitulatie dient te worden in de plaats ge steld. t tachtig ’Uton rijn Kunst igd wordt. Tot het eerste behoort d<- a<U -nmu»uuuv.v iwiicspranK en riet psycnopatnenv van w e, naar men verwacht, verscheidene zullen ontwerp. Bij gebrek aan geld zal de wetgeving Arren hwako do psychopathen niet tot volle ontwikken ling kunnen komen. Het ligt In Spr.’» bedoeling te dezer zake gebruik te maken van de bijzon* dere gevangenis in Den Hang en van jwrticiH here instellingen. Gedrukt door de bezuiniging f wordt ook de herziening van het strafstelsel. Wetsontwerpen die geen geld kosten zulle® allen door de bezuiniging worden b’gunstigA evenals maatregelen tof versobering. In <Ht ve»( band noemt Spr. de hertiening van de rechter^ lijke indenting, de bezuiniging op de militaire rechtspraak, wijzigingen in ons strafwetboek wijziging van de wet op de coöperatie, het wets ontwerp inzake het zeerecht, de kerkgenoot* schappen, de naamlooze vennootschappen, do burger lijke wetsvordering, enz. Nu heeft men er op nangodrongen in goci* geval te bezuinigen op do reclassering. Doch wjj staan voor de noodzakelijkheid steeds mee» te bezuinigen. Dit is geen aangename taak. Hel spreekwoord zegt: als het geld de deur uit gaat vliegt de liefde door het venster weg. (Gelach)? Hoe dit nlles zij, er moet bezuinigd worden, ook* op dingen, die ons lief zijn. Wat betreft het rijkstucht- en opvoedingswezen, {Je bezuiniging op dezen tak van dienst is nog in onderzoek waarbij de departementen van justitie en finanw dën te zemen optreden. Iets nieuws is de in* richting van het opleidingschip Noord-Brabant» Daarentegen zal er naar gestreefd worden d® bevolking van het gesticht te Leeuwarden ge leidelijk te doen afvloeien. Dit wat betreft het treurige onderweip der bezuiniging. Spr. komt thans tot de herziening van het strafstelsel en verklaart geen groot bewonderaar te zijn va® het celstetaeL De voorkeur geeft hij aan het laten veezichten van arbeid door den gestraft® en bij voorkeu in de open lucht. De grootst® schaduwzijde van de cel is de alom hesrschend® overtuiging, dat dit een onteorende straf is. reró&WelW1' dfUCTMkecr.tot de mantschao- Moordenaars worden in ons land eerder te licht dan te zwaar gestraft Spr. heeft in tusschen het Centrale College voor de Roclasseering ver zocht een rapport uit te brengen over een hec- ziening van het strafstelsel, welk rapport ff| thans wachtende is. Echter wordt ook deze zaak weder gedrukl door den toestand der financiën. Het gebruik van „de plank" in de strafgevangenis te Sche- veningen is spr. eerst kort geleden ter oore ge komen. Dit was voor hem geen aangename tij ding, want het betreft hier een onsympathiek® strafmaatregel. Spr. heeft dnn ook ter deze zake een onderzoek ingesteld ook bij andere straf inrichtingen in ons land, daaruit is hem geble ken, dat in de meeste gestichten „de plank* slechts een enkele maal als tuchtmaatregel wordt gebezigd. Bij een algemcenen maatregel van bestuur van 1886-hebben de hoofden der 'gestichten het recht een gevangene door een dwangbuis oi andere middelen onscha delijk te maken. Dat „de plank" dus een onge oorloofd middel is kan men niet zeggen. De heer Kleerekoper (S.-D.): Dan maf men hem dus ook afmaken! De Minister verklnart gaarne, dat bet middel hem onsympathiek is, doch een besliste uitspraak kan hij op dit oogenblik nog niet en w eveneens 60 gekwetsten, mbüstratieve rechtspraak en het psychopathen* en bij* alle gelegenheden dezen zelfden dokter geroomd hebben, om haar instituut naar bui- - ten reputatie te bezorgen Wie had voor haar de prospectussen geschreven, met de vele re- oornmandatics, de zakelijke verhandelingen en Egypte te vertolken. Zij zegt, dat Egypte zich als absoluut onafhankelijk beschouwt en dat het de aanwezigheid van Engeland In het dal van de Nijl beschouwt als een inbreuk op zijn onaf hankelijkheid Tweede Kamer. V^yadering van Donderdag 25 November. Geopend te I uur 10 min. Voorzitter ntr. D. A. P. N. Kooien. ...a» «SE u» De Vries—Bruin» c.s., betreffende de wijze van bezuiniging op de uit gaven voor de volksgezondheid. Deze motie wordt verworpen met 40 tegen 25 stemmen. Tegen de rechterzijde, behalve de heer Su ring (R. K.), terwijl van links nog tegen stem den de heeren Van Gijn (V. B.), De Boer (P. B.), Braat (P. B.) en mej. Van Dorp (Lib.). Het amendement van mej. Groeneweg c.s. op begrootingsartikel 123 van het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk Xa der Staatsbegroo- ting voor 1923 (verhooging van het subsidie voor drankbestrijding van f 100,000 op f 170,000) wordt verworpen met 57 tegen 16 stemmen. Vóór stemden de nodaal-democraten, de heer Suring (R. K.) en Ter Hall (V. B.). De Arbeidsbegrooting wordt hierop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. STAATSBEGROOTING VOOR 1923. Hoofdstuk IV (Justitie). Aan de orde is voortzetting van de behande ling der Justitie-begrooting. De Minister van Justitie (de beer Heemskerk) wil allereerst een woord wijden aan op zijn arm. „Hoe durft dat nog Hij trachtte rijn dat hem met c_ moeilijk viel. „U kunt het zelf bij mijn schoonvader, mijn heer Kudrewsky, Berliner Strasse 57, vragen Hij heeft zelf het heele onderzoek in het wa renhuis geleid. Kant, handschoenen, wat zoo in haar bereik lag, heeft ze binnen gehaald. Daar bij werd ze gesnapt. En bij het verhoor gaf ze zich voot de vrouw van dokter Graebner uit, maar dat werd weldra opgehelderd, sinds dien wordt ze altijd gade geslagen, wanneer ze in het betreffende warenhuis komt. Zoo is het! Wenscht mevrouw nog iets te weten?" Een ziedende woede vervulde hem, een verontwaardiging, die hem tranen van rhach- teloozen toom in de oogen deed komen. Ze moest maar eens een dokter zoeken, die haar zulke diensten bewezen zou hebben als hij gedaan had. Waf wist rij van een sanatorium af toen hij bij haar kwam? Wie had haar dan de patiënten helpen doen blijven, die haar geld opleverden en andere er uit gebonjourd, die haar tot last waren? Wie had nachtwa ken, kostbare electrische baden, allerlei banden en massages voorgeschreven, waar een paar aspirinetabletten en salipyrinpoeder even goed gedaan zouden hebben Wie zou zich voortdurend de verachting van den groo- ten dokter Graebner hebben laten welgevallen ze met zijn naam gedekt Wie had waardee- 1 ringen van collega’s ingezameld en referenties 1 opgegeven Geloofde zij dan, dat het opber gen van haar geld en rekenen, het luisteren i aan deuren en het geven van gezellige avond- jes, dat ze gedaan had, het Graebner-Sanato- rium de reputatie bezorgd hadden Steeds breeder en zelfbewuster stond de 1 kleine dokter voor de gebroken vrouw. „Hef spijt me het spijt me werkelijk, dat ik zoo veel jaren verloren, heelemaal verloren heb in uw huis! En als ik heden ter verant woording geroepen zou worden dan, mijn waarde dan zou ik weien te antwoorden. Dan zou ik u ja zeker, op u in de eerste plaats wijzen en zeggen t „zijn eigen vrouw vertrouwt de behandeling van haar kind aan dokter Graebner niet toe I Zijn eigen vrouw siddert wanneer die man aan het bed van het kind komt, zijn eigen vrouw vraagt een vreemde, het kind te behand Zijn eteen vrouw geeft hem schuld aan den dood van een kind!" Een rollend, afschuwelijk geluid kwam van de lippen van BHs® Graebner. ^Leuger-ar schoft het U niet want je liegt! vouw hond! Jouw hond! weg,; uit mijn huis De zware briovenpen met de sdi^pa ijzeren punt vloog door de kamer, bleef door de kracht van den worp, een millimeter van de slaap van den kleinen man, diep in do deur post hangen. Hij werd krijtwit, had nauwelijks nog kracht genoeg op de d. nknop te drukken. Maar op <’?n drempel vertrokken zijn lippen rich neg eenmaal tot een ironischen Inch. „Fijne daimes de dan.s Graebner! Ik groet Toen liep hij weg, zonder op zijn waardig heid te letten, zoo snel als zijn kleine beenea hem dragen konden. Hij belde het kamermeisj-, liet zijn koffer van den zolder halen en pakte dien met koorts* achtige haast. Daarop verkloedde hij zich. Met zorg kcos hij een dns, een dasspeld en streek met het fluweelen kussentje zijn hooge» hoed op. Ten slotte schreef hij een brief. Aan mevrouw Graebner! Daar ik niet °P het land bij de boeren opgevoed hen om onenigheden met den dorschvlegel te vereffenen, en slechts dooi toeval voor ernstige verwonding of nog iets ergers bewaard gebleven ben, verzoek - ik u, mij per omgaande het nog resteoren- de salaris uit te keeren, nis mede het be drag van 5 procent van alle inkomsten vanaf 1 Januari van dit jaar, wnarop ik volgens mondelinge overeenkomst recht heb. Naar mijn berekening zullen het on geveer drie vierduizend mark zijn. Hoogachtend, Dr. WHly Baumann." (Wordt vervolgd). O o PrU® per kwartaal tr. p. 1-*' O BB” Me® kan rich abonneren btt dea Boekhai del of ba de Uitaevsrs A. BUlNKlUl ZOON. GOUDA. res naar Amsterdany ssant. idië naar Rotterdam, ras. leo naar Amsterdan^ rnando Noronhn. 'ov. van Norfolk naar tengewoon hevig mitrailleur- en geweervuur in verscheidene wijken. Men gelooft, dat de op standelingen verschillende militaire posten heb ben aangevallen. Tal van inwoners zijn ternau wernood aan den dood ontsnapt Het proces-Erskine Childers. Londen, 23 Nov. (R.) Uit Dublin wordt gemeld: Bij rijn weigering van het verzoek van van oen Erskine Childere in zake een „habeas corpus"- ®D°orw*£ en de have* Dedeagatsj, ten ein- uitspraak heeft de rechter hetzelfde geweigerd “"n - ten aqnzien van de acht andere niet genoemde mannen. De rechter betoogde, dat de jurisdictie der rechtbank was komen te vervallen door den oorlogstoestand dien Childers zelf had helpen scheppen. Hij was dus niet in staat het verzoek toe te staan om de executie op te schorten. De rechter verklaarde verder, dat het de plicht der ■«mui, oi ze ai aan met tot Turkije wenschte te regeering was het land voor vernietiging te be~ Wworen. Constantinopel zou niet op behoor- hoeden en legde er den nadruk op, dat Childers m w,r« -j__ ..„j bescherming van een burgerlijke rechtbank had ingeroepen, terwijl hij zich zelf e«> soldaat der lersche republiek noemt. DENEMARKEN. Prinses Dagmnr getrouwd. Kopenhagen, 23 Nov. (W. B.). Heden werd op het slot Fredensborg het huwelijk vol trok ken tusschen de jongste zuster van den ko- ning. prinses Dagmar, met den kamerjonker lui- JuPoJ'tL.S'leden der koninklijke fa- degom waren bij de plechtigheid tegenwoordig. Het jonge paar vertrekt hedenavond naar Jut land. ar Amste®iain, kwam lov. van East London da aan Bulgarije een economischen uitweg naar de Egeische Zee te verzekeren. De aubcommi»* «ie zal te half vijf bijeenkomen» De commissie voor de territorial® kweaties zal het rapport dezer sub-commissi® afwachten alvorena haar werkzaamheden te hervatten. GRIEKENLAND. Salonfki. Athene, 2 3 Nov. (B. T. A.) De minister raad heeft een decreet onderteekend, waarbij de Grieksch-Servische conventie van 1914, betref fende den afstand van een vrijhavenstrook hij Saloniki aan Servië wordt geratificeerd. VEREENIGDE STATEN. De Am. Federation of Labor en het wereldcongres voor den vrede. Washington, 23 Nov. (R.). Namens de Federation of Labor heeft Gompers de uitnoo- rièr'in ^enhiuAg^y^n aan het op 12 Decem- den vrede deel te nen,-0*1' wereldcongres voo» De Amerikaansche Federatie neeit J. n. i no mas gemachtigd om aan den voorzitter van het L V. V. mede te deeien, dat de Amerikaansche vakveieenigingen niet bereid zijn zich te verbin den tot deelneming aan de internationale alge- meene staking, ingeval van een oorlog, hetzij deze offensief of defensief is. Verder is de fede ratie niet bereid de nationale eenheid op te ge ven of het vraagstuk van de nationalisatie van de natuurlijke rijkdommen op haar program te plaatsen. Evenmin is zij bereid aan vergaderin gen deel te nemen, waarvan de agenda niet van tevoren is vastgesteld. Het aantal loonarbeiders bij de industrie. B e r 1 ij n, 2 3 N o v. (N. T. A. Draadloos'. Volgens statistische gegevens van het Ameri- kaansrhe volkstellingbureau steeg het aantal loonarbeiders, werkzaam in de industrie, in de Vereerigde ótat*n van Amerika in het tijdvak van 1899 tot van ongeveer 4% mllHoen to< meer dan 9 millicen. Het kapitaal, belegd in industrieele onderne mingen, steeg van rond 9 milliard fot 44^ mil- lioen dollars. DE MUNRAMP IN ALABAMA. Meer dan honderd dooden. wetgevenden arbeid in.verband met de be- Birmingham (Alabama), 23 Nov. (R). zuiniging. Er is wetgevende arbeid die door do Naar verluidt, bedraagt het aantal dooden reeds bezuiniging gedrukt wordt en die er door be arkt. mber 1922 prijs Goudsche kaag soort f 60--62; 1* 0-67. Handel vlug. JDIMGKN. naar Java, vertrok 20 m naar Buenos-Ayres, ideira. ov. van Rotterdam te ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda ®a omstrake® (behoorenda tot daa havnnrirrinaii «ral. f L80. «A. regel me» 0.2A - d- J--4 regels j LM, elke regel meer 0.30. AdvertantiSa la hot Zetaidagnununar* 20 bijslag op den pHJa. Uafdadighelda-edvertantita de helft van daa prija. o» AmrtMtlSa kaaau mrdu Imcoadra dm, tu-ehukaiut <u aolM. boakha*. AdvarteoGaboraara .0 «u. Atmtw aa KO.US dMr. .óór a. u» hrt Bnrwi (ija laxdramu. trnlada na amarn nnteFI. »l)a I4*»1"”* ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /2J25, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar dc Jranco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ830? Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT gr GOUDAk MJ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. <b*e®0’ «W-»1 ’•»»-« uuz.1 AdminIMrrt. M. U| Roman van OLGA WOHLBRüCK. L Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossom. 68 »Een domme streek, ik g«ef het toe, maar al- in mijn naasten kring, bij mijn schoonva- rigenlijk gezegd, wanneer ik gefaald heb, moet de doktorenraad’’ I *«derom lachte zij. «Goktorenraad I Wat gaat mij uw aan Reken dat met mijn man werkelijk, dat, wanneer u een - bedacht heeft, u de schade ongedaan kunt P’k*'» u den naam van mijn man herstellen I Gegeeseld moest u door mij worden, met ■n hondenzweep, midden in uw vetge- gericht l Daaraan ligt het dus, dat het sa- .'£torium zware tijden heeft door moeten ma- vandaar do leege kamers, het gebrek aan ^anrr«gen. Ten val moet het gebracht worden i* r®heel ten vwl, opdat u er goedkoop in If*1 trekken! Daarom dus de verbouwingen, lf*“u op aangedrongen hebt, opdat u het nest F8** «n geriefelijk vindt! Daarom praat u P® alcohol, van govaarlijke proefnemingen, En ft zou u ongegeeseld uit deze r®* laten gaan, sou u geen souvenir geren, FHuw l tloefir over, zo wendde haar hoofd ank» naar reeftt®, ata soebt ae eea ypoj4 partijen duidelijk in het licht zullen stellen. Of de partijen het tenslotte eens zullen worden, is bezwaarlijk te vóórspellen; doch dat de moeilijkheid op de andere zal volgen is werp, dat ze hem in ’t gericht kon slingeren. Hij rochelde bijna en tusschen het rochelen door, rich niet wetend te bergen van angst, woede en schaamte, stootte bij de woorden uit„zoo is het in orde, de eene moordenares, de andere dievegge.” Haar handen ontspanden zich. Ze keek hem aan zonder te begrijpen. Zij stamelde„Wie over wien spreekt u wie is een dievegge „Uw schoonzuster I Wie anders Een gewone gemeene warenhuis-dievegge. Mijn schoonvader had haar moeten laten arresteeren, haar aan de politie moeten uitleveren, dat had hij, inplaats van. „U liegt." En haar handen, die zoo sterk als ijzer zijn jas vastgehouden hadden, zonken krachteloos omlaag. Hij stond nog steeds met den rug tegen de brandkast aan, durfde het nauwelijks te ge- looven, dat hij uit deze vreeselijke witte stevige boerenhanden bevrijd was. Hij voelde aan zijn jas, trok aan rijn boord, die heelemaal slap en nat was. Zijn haar kleefde aan zijn slapen, de glazen van zijn glanzenden gouden bril wa ren beslagen door den heeten adem van die ra zende vrouw. Hij nam hem af, maakte hem schoon met rijn zakdoek. Nu was ®r niets meer te vreeren. De crisis was voorbij, en zijn anders zoo vrieiute- lijke mond, vertrok tot een spotaditigen grijns lach. Alleen !n rijn oogen lag nog schijn van een vreeslijken angst en het ridderen van rijn kleine, roodgeworden handen was dta ook nor waar te namen. «n gaan, sou u geen souvenir geven. Hij zette den bril weer op, pak Uwn l«ne nlt .Itendfc, krui- erend liegend. - Lm, woel, men <um het gev.ar, door een nlj- digen hond aangevallen te worden, door lang- za^oo bewegingen tracht te ontkomen. OVERZICHT. is ter conferentie van Lausanne het M brtte duidelijke verschil in opvatting althans wer één aangelegenheid tot uiting gekomen. Jorn des ochtends de eerste commissie verga- H ferde, die zich heeft bezig te houden met ter- Étoriale en militaire kwesties, kwam Ismet pasja Mor den d»g met d<-n elsch, «fa, grenzen nn 1913, die gunstiger waren dan de thans feldenMe, voor Turkije zouden worden hersteld, jmet wou dus weer den grenstoestand in het teven roepen, zooals die in genoemd jaar werd wstyesteld tusschen de Porte en Bulgarije. Wan eer zijn wensch werd verwezenlijkt, zou Tur- alleen in het bezit worden gesteld van Port-Thracië, m^ar ook van een stuk van West- Ihmaë. M. a. w. Ismet wenscht de grens te ver- tarn tot ten Westen van de Maritza, terwijl geallieerde not. van 23 Sept, de grens langs Wbtgenoemde rivier laat loopen. Maar da Jirksche vertegenwoordiger is nog verder go- pm en verlangde, dot ten overvloede een ple- ttaet zou worden gehouden in West-Thracië. WMvolling die voor een vrij groot gedeelte Bt Mohammedanen bestaat en uit Bulgaren en lurken is samengesteld, zou dan kunnen uit teken, of ze al dan niet tot Turkije wenschte -- -*,wu ju^i vp oenoor- 41» «ijze kunnen worden verdedigd aldus ran oordeel wanneer niet TW^Thracië in het bezit der Turken werd ge- Held. Ook economische motieven voerde hij aan n den eisch te steunen. Maar alle landen der kine Entente hebben zich dadelijk bij monde toner gedelegeerden tegen de Kemalistische «spraken verzet, zoowel met betrekking tot de «w de Turken voorgestelde grenswijziging als aanzien van de eventueele volksstemming. 1 toa^ïs!? KRrtïSvffiVa, toatt dat tevens ter weerszij der grens een nog lader vast te stellen strook van de Zwarte Zee 1 lot de Egeische zee zou worden gedemilitari- teerd. Ook was de minister van buitenlandsche teken van Zuid-Slavië beducht, dat een plebis- det in een landsgedeelte als West-Th.raoië, waar Irrast heerscht en verschillende rassen wonen, tel van gevaren met zich zou brengen. Inder- tod kan worden gezegd, dat de Kleine Entente (én vast blok heeft gevormd tegen de toewijzing ten West-Thracië, zelfs al zou dit geschieden Door middel van een plebisciet. Doch ook de poote Entende was van hetzelfde gevoelen: ook 4» fransche, Engelsche en Italiaansche gevol machtigden hebben zich unaniem tegen het ple- toiet verklaard. Maar eenzaam staan de Tur ken echter niet geheel; uit de berichten blijkt, dat de Russen het met de Turken eens zijn en »r wordt zelfs gemeld, dat de sovjetregeering ieTurksche regeering allen steun op elk gebied toeft toegezegd. Ook zou Rusland wenschen, dat de Turken de deelneming van Rusland «schen aan alle besprekingen over alle kwesties ■ader uitzondering. De toestand is dus zoo, dat er twee fronten zijn gevormd: eenerzijds Reuter, is de Amerikaansche hooge commissa- door Turkije en Rusland gezamenlijk, anderzijds *- -J—vArtrnkken. door de eine en Groote Entente. Het eerste verschil van opvatting is dus tot tetmg gekomen en aan te nemen is, dat nog tal •an andere netelige kwesties in den loop der tofprentie de tegenstellingen tusschen de twee Blijkens ris, admiraal Bristol naar Lausanne vertrokken. Een Egyptische delegatie. Lausanne, 23 November. (B. T. A.). De Egyptische afvaardiging heeft verzocht toe gelaten te worden, teneinde de eischen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1