EN IFT ment or elk no. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN UAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- ÏK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Ot HflLUHDSCHE HUISVROUW Veertiendaagsoh Blad voor de- Huishouding. Zaterdag 25 November 1922. 61* Jaargang Jlt nummer bastaaUait 2 bladen. EERSTE BLAD. £N’S FEUILLETON. Dit ons Parlement. In den Maalstroom BUITENLAND. <t IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUI Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen No. 15094 strijding der 159 c te U^eeM. de bezorging per looper teechledt .'R, de parlementaire week, inzake den aansla# op Scheidemann do Elise Onder een groote parapluie, haar rok hoog (Wordt vervolgd.) »,Za! ik dat ding” MM. ar met totaal i met de be. i reclame, t heeft. s van ons ten volle s reclame 'oud-eliket ruin-etiket verpakking bons) van evens van ppen van TWEEDE KAMER. loogst be- ewerking ijvers en ij U een ABRIEK I. WEESP De liefde sterft soms aan kleine wonden; behoed haar daarvoor. Roman van 0LGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. gaapte die bengel haar aan Niemand ze den sleutel bewaarde, hoe had te van de bin- De terugtocht van den heer Colijn. Algemeene beschouwingen over Staatsbegrooting. Justitie. Financiën. Arbeid. J biedt, vnoii i der 2000 Een zeer gevarieerde die ons noopt enkele greepen te doen. Daar was eerst de quaestie-Colijn. De leider van de grootste coalitie-partij had zich op den 9en November, na de befaamde redd van den anti-revolutionairen leider, ver baasd getoond over diens uitlating. Op gees tige wijze heeft dr. Nolens den heer Colijn in het ootje genomen. Zeker, in (vooral uiterlijke) welsprekendheid wint de heer Colijn het van den Roomschen leider. De heer Nolens tracht daar in ook allerminst te concurreereh. Wat de anti revolutionaire leider er te dik oplegt, weet dr. Nolens met enkele woorden, schuchter gespro ken, langs zijn neus weg, op te merken en de fijnproevers genieten er van. Zoo is het duel Nolens—Colijn begonnen^ En het wachten is nu op de volgende ronde. Al spoedig bleek aldus mgr. Nolens dat ik in mijn verbazing niet alleen stond. Ook de naaste vrienden van den heer Colijn deel den die verwondering en in de pers was het niet anders. Men was algemeen in onzekerheid over hetgeen de heer Colijn „op eenigszins indruk wekkende wijze” betoogd had..Maar nu was het opk dr. Nolens helder geworden als de zon en na wat spot over het zoeken van den beer Colijn naar een redelijke verklaring van het onaangename geval, constateerde dr. Nolens, dat zijn coalitie-vriend door zijn eerste rede groote verwachtingen had opgewekt en dat dit alles nu op teleurstelling was uitgeloopen. In de Kamer was dit nu niet zoo erg, daar was zoo iets gemakkelijk op te helderen; in het land ging dat ook nog wel, maar rn het buiten land ging dit niet zoo gemakkelijk. En na deze terechtwijziing constateerde de leider der groot ste coalitie-partij, dat nu gebleken was, dat het ging om het vestingstelsel en tegen een onder zoek daarnaar met de mogelijkheid van be zuiniging bestond bij de Katholieken a priori geen bezwaar, maar... zij zouden het Kabinet en in het bijzonder den Minister van Oorlog volgen, zoolang zij in hem vertrouwen stellen. Aldus kort weergegeven, de quasi vriendelijke critiek op den man van het afschuwelijk mis verstand. Later deed mr. Schokking, de leider van de bhristelijk-Historischen, het nog eens over: zoo véél was nu wel duidelijk geworden, dat er geen wijziging in het standpunt der anti revolutionairen was gekomen en mr. Schokking voegde er, doelende op de uitlating van den heer Colijn, dat hij van geenerlei contingentsvermin- dering hooren wilde, aan toe, dat zijn groep dit nooit zoo sterk had gezegd. Over de handha ving van de neutraliteit had nooit iemand an ders gedacht en wat het loslatep van de liniën .en stellingen betreft, belasten deze aldus de scherpgestelde vraag tegenwoordig onze zoo’n motie anders dan vleierij van een groote kiezersgroep? Tegen de tweede mofie-Troelstra had de Regeering o. m. het bezwaar, dat de Regeering niet gebonden kan worden aan een voorafgaand besluit der Kamer en er was nu eenmaal geen ander middel om op de salarissen te bezuini gen, dan voor nieuw aan fe stellen ambtena ren andere salaris-normen vast te stellen ais voor de oude ambtenaren. De herclassificatie- motie verkreeg 31 (van de 81) stemmen, n. L van de geheele linkerzijde, op mej. van Dorp en mr. van Ciijn na. GOUBSCHE COUKANT. ADVERTENTIEPRIJS! UH Gooda m omitntaB (bataatand» lat du bamktta.)! 1-J> L30, elk, r««al maat fOM. Vu bult» Gouda da» baw«kriart 1—IS reed, LM. alk, regal meer ƒ041 Advertent»» I» bot ZatardagramWr M bijslag op dan prüa Llel'dadighdde-advertantiim do helft ua da» prija INGEZONDEN MEDEDEEUNGÏN11-4 regel» LM, alk» n«al maar /ML O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën cd ingezonden mededeelingen b® eontraei tot eeer gerettaeeai den prija. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschankomst van aollede beekhaaa* delare*. Advertentiebureau» en onze Agenten en moatan daag» vóór de plaatstal •an het Bureau rijn Ingekomen, teneinde van opname vanekard te s0n. mr. De Geer noemde als een punt van over weging, het banderolleeren der sigaren af te schaffen en te vervangen door een zégelen van de kistjes. Maar voorloopig moet de nieu we toestand bezinken, ten einde af te wachten, welke bezwaren op jjen duur zullen overblijven. Het slot was een motie van den heer Staal man en andere Vrijheidsbonders, waarin ten spoedigste een herziening van de tabakswet wordt gevraagd, waardoor meer dan thans wordt rekening gehouden met de belangen van handel en industrie. Een motie, waarvan de Minister vond, dat er niets in stond en dat hij dus ten onrechte verwachtingen opwekt. Zij is ten slotte Rechtsoh tegen Llinksch verwor pen. Men ziet: de coalitie-heerpn loopen trouw in het gelid! richting de Regeering reeds aan het bezuinigen Oorlogsbegrooting? In het duister is gebleven. - aldus mr. Schokking, wat de heer Colijn in - zijn eerste rede heeft bedoeld en de christ. hist, aanvoerder achtte het niet zonder beden- king, dat de heer Colijn in zijn eerste rede den schijn heeft gewekt, alsof hij de landsverdedi ging wilde loslaten. Niet zonder beteekenis was ook het antwoord van den Minister van Financiën aan den heer Colijn, wiens nadere verklaring de Regeering met belangstelling had gehoord’en waarop zij bij de Oorlogsbegrooting nader zóu terugkomen Den heer Colijn werd verder toegevoegd, dat de Regeering, die aanvankelijk den indruk had gekregen, dat de heer Colijn een nieuwe deur voor bezuiniging had geopend, nu begrepen had, dat geen nieuwe deur geopend was. Het ging nu ten hoogste om een besparing van eenige tonnen op het vesting-stelsel, in welke is. De Minister had met met onverdeeld genoe gen de uiting van den heer Colijn over het eind cijfer der Oorlogs-begrooting gehoord. Vond de heer Colijn 64 millioen voor het leger al be denkelijk straks wordt het, wanneer de per- spectief-bezuiniging werkelijkheid is geworden, 59 millioen Minister de Geer begreep dit niet van den heer Colijn, die bij zijn financieele beschouwingen er van uit was gegaan, dat het nationaal inkomen z. i. zou dalen tot beneden dat van 1913. Toen Was het eindcijfer 33 mil- /ioen en nu vond de heer Colijn, die over de geheele linie scherpe bezuiniging predikte, 64 millioen voor Oorlog te weinig. Mr. de Geer hoopte, dat dé heer Colijn zijn meening op dit punt zou herzien! Wij zullen met belangstelling afwachten wat de anti-revolutlonaire leider hiertegen zal aan voeren. Voorloopig is het debat gesloten, maar de heer Colijn is er de man niet naar, om er het stilzwijgen toe te doen, nu hij van alle kanten zoo in den |oek geduwd is. Dat de motie-van Rappard niet door de Re geering aanvaard kon worden, was te verwach ten: de opheffing van Landbouw, Nijverheid en Handel was door de coalitie-partijen vooraf goedgekeurd en in een zuiver Rechtsch-Linksche stemming (49 tegen 33) is de motie-van Rap pard dan ook verworpen. Zelfs de Katholieke landbouw-vertegenwoordiger Ament, die tegen de opheffing in een vakblad had geschreven, stond bij de stemming in het gelid der regee- ringsgetrouwen. De moties-Troelstra konden evenmin genade vinden bij de Regeering. De pensioenkorting was onmisbaar en de eerste motie-Troelstra, die zich daartegen richtte, was dus niet te aan vaarden. Zij werd met 59 tegen 21 stemmen ver worpen; voorstemmers waren de socialisten en vrijzinnig-democraten, welke laatsten bij de in terpellatie over het spoorwegpersoneel op ge lijke behandeling van spoorweg- en rijksperso neel aandrongen, hetgeen hun niet belette thans nu het spoorwegpersoneel de 8’/2 pet. aanvaard heeft, door voor de motie-Troelstra te stem men, de ambtenaren in het gevlei te komen. Ook de houding van de S. D. A. P. blijft raadselachtig. Mr. Troelstra zei nog eens na drukkelijk, dat zijn fractie het standpunt-Wijn- koop (absoluut geen vermindering van de lage re salarissen) niet kon deelen, wijl zij meent, dat in de tegenwoordige economische omstan digheden de daling van het levenspeil der amb tenaren niet zal kunnen uitblijven. Wat is dan tie” te zeggen. Een klein overblijfsel van vrou welijke zwakheid. Ze vernamen het allemaal nog vroeg genoeg, dat hij weg was, de geliefde dokter. Zij zelf kon er echter nog niet met de noodige kalmte en beradenheid over spreken. Nog een paar uur moest ze hebben om tot zich zelve te komen. En dan die afschuwelijke ^eur van parfum de kamer uit, dat ze weer vrij kon ademhalen tusschen haar vier .wanden I Ze deed het raam wijd open. De regen plaste op het asphalt van de binnenplaats, gutste In, de geu len van de afwateringsbuizen en de gootjes om de bloemenbedden. Ze schudde het hoofd. „Neen, Eglantine 'J’oor de tweede draverij tien markt. Als t gewonnen wordt, dan schui ven we dehelft op CyrillBij de vijfde draverij Spleen plaats vijf mark.” «Zoo, zoo! a bent uitstekend op da hoogte, zuster" Ze haalde onverschillig haar schouders op, „Het wordt zoo gezegd.” De sigarenhandelaar geloofde er geen woord van. Hij kende ze bij dozijnen, die vrouwen; ze beginnen met markstukken, w'agen door het geluk begunstigd, steeds meer, vertienvoudigen, verhonderdvoudigen him inzet verliezen al le», komen dan na eenlgen tijd terug, in sjofel* kleedij en zetten dan weer kleine bedragen in, voor Iemand anders," omdat ze, zooals ze zeg gen, „er nu genoeg van hebben.'’ - A 0 0 0 Fr||« per kwartaal Ir. pact, f 1— O O O 9NP Man kan zich abonnesrsn bjj den Boekhandel ot bHM* Uiteeven A. BRINKMAN ZOON, GOUD)- als regel voor haar buitenlandsche politiek stelt den eerbied en de toepassing der verdragen, die Europa een nieuw voorkomen hebben ge geven. De regeering der republiek, voegde het Franache staatshoofd er aan toe, die de trouwe, vertolkster is van de gevoelens van het Franache volk, bewaart plechtig de herinnering aan de offers, die nlle geallieerden, op de eerste plaats waarvan zich onze vrienden Italië, GroobBrit- tannië en Amerika bevinden, voor de overwin ning hebben gebracht. Om er het resultaat van te bevestigen is in het belang van de wereld, zoowel als in dat van Frankrijk en Italië een nauwe entente noodzakclljk, die een oprechte en hartelijke samenwerking tuasrhen de Franache en de Italiaanache regeering vereischt. Aanmerkelijke inkrimping dw werklooeheidl Par ij s,24 Nov. (Havas). In de Kamer ver klaarde minister Peyronnet bij de behandeling der arbeidsBegrootlng, dat et thans slechts 2104 werkloozen waren tegenover 91.000 in 1921. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Londen, 24 Nov. (R.) In het Lagerhuis heeft Bonar Law officieel hét wetsontwerp no pens de grondwet van den Jerschen Vrijstaat ingediend. Het debat over het adres van antwoord, dat nog niet geëindigd is, zal de volgende week worden geschorst, tot de Jersche wet en‘een daarmee verband houdende maatregel nlle sta dia in het Lagerhuis tullen hebben dootloopen. De uitvoerige discussie van heden waa ge wijd aan de bultenlandsche zaken, waaraan verscheiden Labourleden deelnamen. Mac NcilL onderminister van buitenlttndtychc zaken, ver klaarde, dat riet slechts de regeeringen van Frankrijk en Italië tot dusver in volkomen har monie met Brittynié te Lausanne handelden, maar dat ook dtpstaatsUeden der Kleins Enten te gelukkig het^et Aittaani* over de voor naamste kwestie* een* waren, De schuld aan de Ver. Staten. Reuter bericht, dat de minster der schatkist Stanley Baldwin op zijn reis naar Amerika, werwnarts hij tusschen Kerstmis en Nieuwjaar vertrekt ter bespreking var- de kwestie dar Britsche schuld, verraoedelljk Tlal worden ver gezeld door den gouverneur van de Bank van Engeland en enkelé hooggeplaatste ambtenaren van de schatkist. Amendementen op het adres van antwoord. Een draadloos N. T. A.-telogrnm meldt, dat lord Grey, de leider der oppositie in het Hoo- gerhuis, ten aanzien van het nabije Oosten heeft gezegd, dat hij sleed» had gemeend, dat de eenige kans om door deze moeilijkheid heen te komen was, dat de geallieerden Frank rijk, Italië en Btittannië een aaneengesloten front moesten bewaren. Dit was de politiek, waaraan lord Curion met vastberadenheid en I, dat door menigvuldige redenen, ontleend gedüld had vastgehouden. Het scheen, alsof de eemcenschoppeliiko «Ikom.t. nhmede d« geurende de 1»UI. paar welen de pogingen, om ^geallieerd vereenigd front te bewaren, succes hadden. Hij vertrouwde er op, dat een van de lessen, die de Turken uit het feit, dat de geallieerden één Zijn, «ouden trekken, was, dat, wanneer zij tot het uiterste gingen, zij de eensgezindheid tusschen de geallieerden zou den versterken. Grey sprak verder de hoop uit, dat de regeering nauwgezet haar verbin- tenissen buitenslands onder de loupe zou ne en leunde uit het raam. „Ja, mevrouw, wat is er van uw dienat.” Ook haar stem en oogen waren kalm Het kwam er nu dus slechts op aan haaf weg te sturen ergens naar toe met een boodschap, die haar minstens een- uur uit het huis weg hield. Als ze dan terug kwam, was Baumann weg en wat er dan verder geschiedde, datElise haalde diep adem dat gebeurde buitens huis. „Zoudt u alstublieft, direct naar Ertzky wil len gaan, ik heb iets belangrijks me< hem te bespreken en zijn telefoon is niet in orde. Het betreft mij, fo mij persoonlijk en daarom Ik zou namelijk erg graag, zoolang mijn man er niet Is.” Zuster Friederike knikte deelnemend: „Maar natuurlijk, mevrouw, met ®,!e plezier. Het is toch niet erg l ,^e weet het nog niet, maar in ieder geval.” „Ik ga er direct heen." „Neemt u maar een rijtuig, zuster.” „Dank u wel, mevrouw.” Mevrouw zag er erbermelijk uit het was best te gelooven, dat haar iets erg» mankeer de! En ze stapte dppper door den regen, over alle geulen en plassen heen en keek naar een rijtuig uit. Maar omdat er nergens iet» te zien was liep ze tot aan den sigarenwinkel en ging daar binnen. Ze knikte langzaam en zette de druipnatte paraplvie in den parapltriebak. „Nu zuster, gisteren hebt u het goed gedaan 1 Goldlack geeft dertig voor tienl” Ze lachte heelemaai riet, telde slechts met haar natte, zwarte handschoenen de geldstuk ken. „En wat doen we vandaag? Cyrill heeft groote kans bij de tweede draverij, maar ook A bUu bij 4e vierde F de in haarchignon, mompelde: „waar is toch mijn sleutel mijn sleutel Ze had alle zelfbeheersêhing verloren. De 3x>y” hield zijn lachen met moeite in. „Daar is hij mevrouw.” Hij hing in een haarstreng verward over haar oor heen. Ze keek op, kwam plotseling g>t bewustzijn. Wat wist waar toch En toen rukte ze zoo hard aan den sleutel, dat een haardos in haar hand bleef. Drie tot vierduizend. Ze wilde noch nazien, noch narekenen. Vier duizend mark vijf zes had ze zelfs betaald, alles zou ze hem heb ben nagegooid, wal hij verlangd had, alleen om hem maar het huis uit te hebben, om maar nooit meer iets van hem te hooren, van hem, die haar man „doodgraver" noemde, die zijn roem langzaam mef grappen en gehuicheld me delijden naar de maan hielp. Hij moest het eens wagen, op haar te wijzen, hij moest het alleen maar eens wagen te be weren, dat lij Keen vertrouwen had in haar man in dokter Graebner, haar lichaam zou ze zelf opensnijden zooals de Japanners, wanneer hij, haar man, maar erbij stond, zoo weinig vreesde zij den dood, wanneer hij er bij was en zij red den wilde Ze telde de biljetten Een drie vierduizend. Ze legde er het maandsalaris bij twee honderdvijftig Mark, deed alles in een enveloppe en legde er een in te vullen kwitantie bij. Buitengewoon kalmeerend werkte het verrichten van deze kleine handelingen. „Ga en breng me direct antwoord." Het stuitte haar tegen 4p borst DU’TSCHLAND. Britsch protest tegen hooge belastingen voor vreemdelingen. Reuter veijneemt, dat de Britsche regeering door middel van den rand van gezanten te Parijs een vertoog heeft gericht tot de Dutt- sche regeering waarin de aandacht wordt ge vestigd op de buitensporige belasting, waaraan Engelschen in Duitschland zijn onderworpen, h welingelichte kringen wordt verklaard, dat het opleggen van dergelijke belastingen in strijd Js met het verdrag van Versailles. Een bezuinigingsminister. Naar de Deutsche Allgemeine Zeitung ver neemt, is de rijksregéering voornemens den voorzitter van de rijksrekenkamer, Sttrrisch, tot „bezuinigingsminister" te benoemen. Wijziging der uitvoerrechten. De Retehanseiger bevat een publicatie van den rijksminister van handel en financiën betref fende een wijziging van de uitvoerrechten. De duurte-onlusten te Keulen, Keulen, 24 Nov. (W.-B.). De totale schade, die bij de jongste onlusten is aange richt, wordt op 100 millioen mark geschat. Het proces inzake den aanslag op Scheidemann. Leipzig, 24 Nov. (W.-B.). Het Staats- gerechtshof heeft den datum voor het begin van het proces inzake den aanslag op Scheidemann op 4 Dcc. vestgesteld. FRANKRIJK. Millerand over de verhouding tot Italië. P a r ij s 2 4 Nov. (Havas). Antwoordend op een toespraak van den nieuwen Italiaanschen ambassadeur Avezzano, die hem zijn geloofs brieven kwam overhandigen, verklaarde Mille rand, dat door aan c t gemeenschap van belangen, die nergens met elkear in conflict komen, tusschen Itahè en Frankrijk onverbrekelijke banden geknoopt wa ren. Hij herinnerde aan den gemeenschappelij- ken strijd voor het heil der beschaving en be toogde, dat de buitenlandsche politiek der bel de landen niet kan ontkomen aan den invloed van zoo machtige overwegingen. Millerand leg er den nadruk op, dat de Franache regeering Bij de begrooting van Justitie kunnen we niet lang stilstaan. Er is lang gedebatteerd over het huwelijksrecht, waarover mooi te spre ken is. Men kwam er echter niets verder mee: Minister Heemskerk is nog aan het overwegen en liet iich niet verleiden eenige. meening over zijn plannen ten beste te geven. Zoo bleef het alles graue Theorie. Alvorens de Minister van Justitie aan 't woord kwam, is de begrooting voor Arbeid z. h. st. goedgekeurd, nadat’ de gewijzigde motie van mevr, de VriesBruins in zake kjftderhygiëne. geslachtsziekten en drankbestrijding met 48 tegen 25 stemmen verworpen was (vóór: de linkerzijde, behalve het financieel meest pessi mistische quartet: van Gijn, mej. van Dorp, Braat en de Boer), benevens de kattwliek Suring de eenige, die niet de sëciaal-deiBocraten en den heer Ter Hall voor het aJftendenment- Groeneweg stemden, hetwelk den‘lbo sterk be snoeiden post voor drankbestrijding van hon derd duizend gulden tot 170.000 wilde verhoo- gen. Of het verzet tegen deze motie niet door een zuinigheid, die de wijsheid bedriegt, was ingegeven? De toekomst zal heL leeren. Bij de begrooting van Financiën was de In- terpellatie-Staaiman over de uitvoering der tabakswet aan de orde. De heer Staalman geeft den strijd tegen den tabaksaccijns niet op. Deze Vrijheidsbonder, die reeds een poging deed om de accijnswet niet ingevoerd te kijrgen, heeft thans den Ministeer van Financiën ginterpelleerd over de uitvoering der wet. In den breede heeft de heer Staalman de bezwaren voornamelijk van den kleinhandel en industrie uiteengezet tegen deze Impopulaire heffing, welke o. m. niet minder dan 500 kleine baasjes ten doode heeft opgeschreven, om nog tj'zwijgen van het hatelijke banderolleeren, met hun vele ontduikingen en andere narigheden. Liefst wilde de heer Staalman de geheele wet tien ingetrokken, maar het begrijpende, dat dit op verzet der Regeeering zou afstuiten, vroeg de interpellant subsidair herziening der tabaks wet. Minister de Geer verklaarde, ofschoon in be ginsel een voorstander van belastingheffing bij de bron, er niet aan te kunnen denken de wet, die na een strijd van 15 jaar eindelijk is tot stand gekomen, nu weer in te trekken, om het met een nieuw voorstel te probeeren, waartegen dan zeker opnieuw een storm zou onstaan. Het Departement van Financiën doet reeds wat het binnen het raijon der wet kan am aan tal van bezwaren tegemoet te komen. Voorloopig acht de Minister nog geen wetswijziging mogelijk zonder veel fraude uit te lokken. Zoo noodig zal de Minister echter daartoe overgaan en ópgetrokken, kwam zuster Friederike voorbij. Elise ,deed haastig een stap terug in de som bere kamer. Slechts haar oogen volgden, erg schichtig de slanke gestalte. Zou ze het al we ten En wanneer ze wist wat dan?,... Als zuster Friederike haar nu ook eens ver liet, zich solidair met Baumann verklaarde, dien zij hierheen gebracht had Och wel neen Als hij trouwde, moest hij blij zijn, dat ze hier bleef dan was hij van haar af zonder twisten, zonder scènes Elise herademde. Voorzichtig keek echter het donkere smalle gordijn naar nenplaats. Zuster Friederike ging langzaam en kalm naar de poort toe zooals ze dat altijd deed, een uurtje voor het middageten, wijl de patiënten hanr dan toch niet noodig hadden. Haar be hoefte om lucht te scheppen beperkte zich «ot tWee korte wandelingen; de andere zusters be vredigden deze behoefte met twee uur per dag uit te gaan. „Zuster Friederike Zuster I” Elise d^ed haar kraagje yet de broch*.dicht ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, over»! waar dz Franco per post per kwartpal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Bureau: MARKT K. GOUDA» bij onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. f®0*®»1 “«-l Administratie TA U a Het goot nog steeds in stroomen. De donder weerklonk in de verte als dof gerom mel zoo nu en dan weerlichtte het ->■ als het kitte licht van den vuurtoren. Elise Graebner las den brief, terwijl de „boy” W)or haar stond. Maar ze gaf zich geen rekenschap van zijn Mnwezigheid. Nog steeds kwam haar hals uit het opengescheurde kraagje te voorschijn, nog steeds hing de scherpe brievenpen in de zwa re eikenhouten deur. Ze had twee uur op dezelfde plaats gezeten, roerloos, alsof ze geslagen was en het was een xeldzaam toe val, dat er niemand bij haar bin- nen had willen komen. De „boy” zette groote oogen op. »Zal ik dat ding” Mef alle kracht trok hij aan de pen, een tend diep gat als van een hagelkogel Weef in ®et hout zitten. Elise merkte er nauwelijks iets vap. Ze voel-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1