I J UIS SCH en alle laas GOUW BUITENLAND. leuken, luxe s|l*ls,Gllitte i per dozQe, mr en Een iDEAUX DA” TTtM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 27 November 1922. TAPPER - OU DA ■F. 131. FEUILLETON. ooc m üetirtikelan Til IK ül. Jaargang' B^AWAOn’.JïER^moijpE, BODEGRAVEsj, BOSKOOP,GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. cm In den Maalstroom gERK a. d. U.. OUDERKERK a, <L IJ„ OUDEWATER. REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWUK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, t binnen. met de •o IG s inken geen scènesl BO zeep Fijne Cologne’». 1.75 2.75 2.95 4.75 4.75 Te Berlijn heerscht gisteren, blijkens de mogelijkheid der voorbespré' noodzakelijkheid de conferentie den Vi Daily jd .d id id d 4082 50 (W«* nmlfM GOUNIIE (OllilVT. «Mtnta (tekmsl. M Turksche zijde medebrengt, dat de Kemalisten definitief afzien van hun aanspraken op West- Thratië in verband met het door hen geëischte plebisciet is niet duidelijk, maar toch wel waar schijnlijk. De, beknoptheid der communiqués heeft dus zijn ernstige bezwaren. Ook zouden de Turken ermee in hebben gestemd, dat de forten van Adrianopel worden ontmanteldals ruil voor deze concessie erlangt Turkije de waar borg, dat te zijner bescherming de gedemilita riseerde zöne onder internationaal toezicht komt te staan. Verder verdient nog vermelding, dat de conferentie van Lausanne bereid is aan Bul garije de haven van Dedeagatsj in eeuwigdu rende erfpacht af te staan. Een internationale commissie zal hierop toezicht houden. Bulgarije krijgt bovendien een economischen uitweg naar de zee. Tooneelstaking. een tooneelstaking, die een Wolff-telegram, nog uit gebreid is. De meeste schouwburgen waren ge sloten. Men rekent erop, dat de staking lang zal duren. Men kan zich dermate aan teleurstellingen gewennen, dat men het hopen verleert. CARMEN SÏLVA. ders handdrukken met de soldaten, executie belast waren en verklaarde heel» wereld in vrede te zijn. Britse:he permteminmu' Lolt den, 25 Nov. (N. T. A. Draadloos)» Hoeveel de Londensche bladen hun leedweze» uitdrukken over het 'o*, dnt Erskine Childers heeft getroffen, die door de autoriteiten van des lersclwn Vrijstaat is ter dood gebracht, zijn rif het er alle over eens* dat de laatste geen anw dere keus hadden. De Daily Chronicle wijst erop, dut Chllder» een onvenoenlijke republikein was, die weigerde de uitspraak van de lersche bevolking en hef door haar gekozen parlement te aanvaarden. Hff trachtte, te zamen met Do Valern tweedracht ia *t Vrijeteatsche leger te zaaien en verzette zich openlijk tegen het gezag van de regeering van "'rijsaat. Te vdde verslagen aldus Chronicle nam hij zijn toevlucht tor de slinkscho methode van hinderlagen en nacht telijke moorden. Ten slotte gauf de Daily Chronicle voort werd hij, nndnt de periods van gratie was verstreken, met de wapenen in d» hand gevangen genomen. De Times schrijftHij daagde de cenlg» grondwettelijke regeering van zijn land uit. D» laatste had dus geen andere keus dan zijn uifa daging te aanvaarden. De Westminster Gazette schrijftIndien een kleine meerderheid het door haar aan het land onderworpen vraagstuk te hnren onqunste niof beslist en dan toch haar meentng aan hel volk wil opdringen en in opstand komt, is er niet» meer te zeggen. De rust te Dublin teruggekeerd. Londen, 25 Nov. (R.) Gbteravond en h«w den was het te Dublin rustig. De onrust, gew schapen door Childers’ dood, schijnt verdwenen te zijn. neur en van een „privy council'* voor Noord- Ierland. De grondwet, vervat fa eerstgenoentdl ontwerp, fa identiek aan die, welke door het parlement van Dublin in overeenstemming met het verdrag is aangenomen. Bonar Law zal beis do ontwerpen verdedigen. Draadloos uit Londen d.d. Ó6 Nov.: Do teksten der wetsontwerpen, waardoor <W lersche constitutie in werking treedt, zuilen ia tweede lezing in bet Lagerhuis behandeld' word den. Het voornaamste ontwerp bepaalt, dat alk» bestaande aangenomen wetten, die van tOepi*{ sing zijn of kunnen worden teeg past op de do minions met zelfbestuur, op dezelfde wijze vt>»J toepassing zullen zijn op den lerschen Vrijstaat Niets in de constitutie zal worden vastqcsteldy alsof het Britse he parlement de overwogendg macht bezat om wetten te maken betreffende de» lerschen Vrijstaat en in elk geval overeen komstig de constitutioneels gewoonte, volgen» welke het Brifache parlement wetten maakt be4 tieffende andere dominions met zelfbestuur. Onder de constitutie zal de lerscho V ijstaat twee wetgevende Huizen hebbent het DaS Eireann of de Kamer en de Senaat. AllevoW Wasaenen zullen stemrecht berittdh, terwijl nll» burgers van 30-jarigen leeftijd voor het Dell e» allen van 34-jarigen leeftijd voor den Stnaaf zullen kunnen stemmen. De leden kunnen bos taald worden en vrij reizen. DE EXECUTIE VAN CH1I DER'. Dublin, 26 Nov. (R.) De executie vu» Childers heeft plaats gehad bij .de kazernes va» Beggars Bush. Vóór de executie wisselde Chifa die met d»t Vervalschte passen. Ber 1 ijn, 2 7 Nov. (W. B.). Gisteren fa In een lompenkelder in het Oosten van Berlijn een groote hoeveelheid materiaal gevonden bestemd voor het maken van passen. Da eige naars zijn Polen. Zestien mijnwerkers omgekomen. Mainz, 25 Nov. (B.T.A.) Tengevolge van kortsluiting ontstond brand in de Shamrock-mijn te Heme bij Darmstadt. Er zijn zestien mijn werkers gestikt Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /25B. per week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar do bezorging par looper geschiedt, Franco per Zst per kwartaal 3.15. met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 31, GOUDAè Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 4 uur.| Administratie TeL Ink, S21 Redactie TeL 64fi. Bl l „...2—J""1.1!,1-ggg! te Warrington afgclcgd. Toen hij gewag maakte van bet gezegde van Hannlngton, den leider ven den hongeroptocht, dat binnen weinige dagen nog duizenden werkloozen nnur Londen gouden marcheeren om een onderhoud met den eersten minister af te dwingen. Uitdrukkelijk opkomen» de tegen zulk een ongeregelde gewaagde harw delwijze, verklaarde Thomas: „Indien ik van oor deel was, dat wanneer er nog 50.000 werkloo- zen meer naar Londen marcheerden, het pro bleem zou worden opgelost, zou ik zeggen „kom terstond”. Maar omdat ik geloof, dat dit het pro bleem niet zou oplossen en onvermijdelijk ertoe zu moeten leiden, dat het reeds lijdende volk nog meer ontberingen werden berokkend, ver lang ik niet, dat de arbeidende klassen de fun damenteel» gelegenheid zulen missen, die de Arbeidsparty heeft om do oppositie in het La gerhuis over te nemen. Indien de regeering kon worden gedwongen door werkloozen op te roo- pen naar Londen te marcheeren, zou dit bete*, kenen een regeering door de menigte; de wet moet heerschen in plaats van de bevolen regee ring van een dag. Verklarende, dat hij wist dat hij zou worden gebrandmerkt als reactionair, raadde Thomas de werkloozen krachtig aan slechts hun toe vlucht te nemen tot constitutionoele methoden, die het land zouden bewijzen, dat de arbei derspartij, wien de tweed» belangrijkste plaats in het politieke strijdperk veroverd had, in staat was zich zoo te gedragen, dat zij zich op bevre digende wijze kweet van hare verantwoorde lijkheid en wanneer de tijd kwam, bereid was de teugels der regeering over te nemen. IERLAND. ENGELAND EN DE IERSCHE CONSTITUTIE. L o n d e n, 2 5 N o v. (N. T. A. Draadloos). De beide wetsontwerpen, waardoor de lersche con stitutie van kracht wordt verklaard, zullen Maan dag aanstaande In het Lagerhuis in tweede le zing behandeld worden. De parlementaire cor respondent van de Daily Telegraph schrijft Uit zeer betrouwbare bron verneem ik, dot de juridische deskundigen van de kroon, na een diepgaande studie van de lersche grondwet te hebben gemankt, aan de regeering gerapporteerd hebben, dat deze in 'alle opzichten in overeen stemming is met den inhoud van het Engelsch- lersche verdrag. Onder deze omstandigheden «al het parlement worden uilgenoodigd de consti tutie te ratificeeren in den vorm, waarin zij door het parlement te Dublin fa goedgekeurd. Het staat vast, dut de verschillende oppositiepartijen bereid zijn de wetsontwerpen te steunen. Men mag dus nannemen, dat slechts een gering aan tal onverzoenlijke conservatiever^ versterkt door de Ulster-unionisten, oppositie tegen de wetsont werpen zal voeren. Waar de zaken zoo sfpan, verwacht regeering, dat zich geen moeilijk heden van eenige beteekenis ten aanzien van de aanneming der beide wetsontwerpen zullen voor doen en dat Woensdagavond de eln lemming hierover In het Lagerhuis zal kunnen plaats heb ben. Londen, 25 Nov. (R.) De tekst Is heden gepubliceerd van het wetsontwerp inzake de grondwet voor den lerschen vrijstaat, alsmede van het ontwerp, houdende bepalingen in ver band met den lerschen vrijstaathet laatstge noemde ontwerp, woa.van het doel is zekere noodzakelijke bepalingen te maken in verband met de vestiging van den vrijstaat, omvat voor zieningen voor de benoeming van een gouver- zijn laatst op 15 December te men. Parijs, 25 Nov. (Havas). Er van Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevruuw Wesselink—van Rossum. -J - S. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en 1—6 regels 1.30, elks regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bnsorgknngi 1—regels LA5. slks regel meer 0.3& Advertentiën t» bat Xatardagaamnw SO bijslag op den prijs. Lfefdadighelds-advertenUta de helft van de» prtia. INGEZONDEN MEDEDREUNGKNt 1-4 regefa /2.0&, eik» regel areer U» de voorpagina 50 hoeger. Gewone advertentiën e» ingesonde» mededeeltags» bQ eootraet tot eesr gwedeeeep. den prö» Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advartentiën kunnen worde» ingezonden door tuaechenkoeoet va» noUede boakha» 'óelaren. Advertentiebureaus en onze Agenten e» moeten daags vóór de nfaatain* •a» bet Bureau xjjn ingekomen, teneinde van opname vareekaxd te süa. ging. Daarvandaan kwam het, dat zuster Friederike zich geen vacantle gunde, geen enkele ook nog zoo kleine uitgave, geen luxe, ja, zelfs geen verfraaiing van haar zusters kamer. Eenmaal nam Baumann haar mee naar een harddraverij, zette vijf mark voor haar in op het een of unden* paard en liet een uur later drie goudstukken in haar taschje vallen. „Wel Fritzl, wat zeg je daarvan?" Ze zei heelemaal niets, ze dacht slechts aandachtig na, hoe zij het doen kon, op deze manier een beetje geld te krijgen. Ze durfde hem nauwelijks om raad te vragen, vrees de, dat hij tegen haar uit zou varen, zooals hij wel meer deed den laatsten tijd, of haar uit zou lachen. Maar hij deed het een, noch het ander. Hij wees een sigarenwinkel aat^sn vertelde haar, hoe men het deed. „Wees alleen voorzichtig, -Fritai... zet niet te veel in." Eerst vertelde ze hem: „Zeg... ynulaag heb ik twintig, vandaag heb ik ti|» mark gewonnen... vandaag veertig...” Hij lachte: „Zie je wel!” Ze had zooveel te denken en te berekenen, hij hoefde niet bang te zijn, dat ze 's avonds naar zijn kamer sloop of hom uitvroeg, we>»r hij gisteren geweest was, waar hij morgen heen zou gaan. Het was alsof hij om van een lastig kind af te komen haar weliswaar gevaar lijk speelgoed toegegooid had. Het gebeurde wel een», dat hij zteh ver> sprak, haar „zuster" noemde, ook wanneer ze alleen waren. Dan werd erg bleek on keek hom niet groote dogen aan, maar dan klopte hij Ipar op don arm. „Fritzi..." Ze geloof Se hem. Wanneer er zes dutzand tn iV bij elK&tr wa» dan zouden ze er ernst van mM Vier duizend voor hot Inrlchten, twee dui zend voor den eersten aanvang. „Niet waar, Willi. «00 gaat het tocht" „Ja natuurlijk." Zo merkte het talmenite. wederrtre\ end» in hem op. Ze ontsloot zijn handenX Ue rneent het toch eerlijk met mik Willi 1 Je bent toch eon fatsoenlijk mensclk Donk een», twaalf jaarl” I Daar art n hoefde zij hem niet te hoDfnneren. Twaalf jaarl Dat kon hij wel aaazhaar ge zicht zien, dat de trlsachcn kleuren verloren had, aan haar handen, die en knokke lig waren geworden. Zij huilde. Hij schoof haar zachtjes de deur uit. „Ik verzoek je asjeblieft Wat4f> dat nu toch..." Hij verbood haar, avond» naar ham toe te komen. „We kunnen er beiden Invliegen wan neer |nen feta merkt" ïn den vroegen morgenstond, aan het bed van den patiënt, groetten hnar oogen hem stom, en dan knikte hij haar vriendelijk toe, blij dat er menschen tusschan haar en hem stonden. Waarom sou hij dan ook niet vrlendelljM togen raar zijnT Zoo’n goed schepseltjel Zoo'n prachtig, lief menschl... BELGIS. DE CONFERENTIE TE BRUSSEL. Parijs,25Nov. (Havas). In strijd met het geen gezegd wordt in een officieuze Engelsche nota had de Fransche regeering Woensdag da delijk toen ze vernomen had, dat België bereid was deel te nemen ann de voorbespreking der geallieerde ministers, Curzon te Lausanne hier mede in kennis gesteld. De Engelsche regeering was dus sedert Woensdag op do hoogte van bklnr en van de tej Brussel op doen bijeenko- 3r wordt op het oogenblik van gedachten gewisseld tusschen Parijs, Londen en Rome in verband met het vaststellen van een datum voor de bijeenkomst van de premiers en ministers van buitenland- sche zaken van Frankrijk, Engeland, Italië- en België, waarop in gemeenschappelijk overleg de bases v n de financieele conferentie van Brussel moeten worden vastgelegd. Ber 1 ijn, 2 5 Nov, (N. T. A. Draadloos). De République Franpdse meldt, dat de Belgi sche minister-president Theunis op het laatst» oogenblik zijn vertrek naar Parijs heeft uitge steld. Beriya, 85 N»«b (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune wordt Pierpont Morgan dezer dagen te Parijs terug verwacht voor onderhandel ingen met den Franschen mi nister van financiën De Lasfeyrie over een lea ning aan Duitsohland en voor de redactie van een ontwerp voor de Brusselsche conferentie, FRANKRIJK. Murty gekozen. Kamerrijk, 26 Nov. (B. T. A.). Bij de verkiezing voor den algemeen!» raad van het "kanton Solesmes werd de communist Marty ge kozen met 2563 stemmen. Marty is gedetineerd wegens muiterij op de Zwarte Zee-vloot, ENGELAND. DE WERKLOOSHEID. Londen, 26 Nov, (R.). De leider der spoorwegarbeiders, Thomas, yerklaarde in een rede te Warrington, dat de Labour-leden van het parlement besloten waren de volle kracht der parlementaire machine aan te wenden om het vraagstuk der werkloosheid op te lossen. Een Britsch radiogram van 26 Nov. houdt in: De Britsche arbeiderspartij neemt krachtig stelling tegen de radicale methodes, opdat daar aan een einde komt Dit blijkt uit de verkla ringen, door Thomas, den leider der arbeiders partij in het Lagerhuis hedenavond in eene rede Hij schreef, zonder een spier te vertrekken, Lhriefje op blauw doorslagpapier, terwijl ze ld het geld bij zich stak. hhnr bespaarde drieduizend mark waren maorSinehonderd óver. Als ze,die ook terloor, dan wa^s^lle hóóp weg, elk voonrit- „het tot een paar; kameis te brengen", Wrdwenen. Want,keuken, slaap- en huiska- zooveel moest ze kunnen bekostigen, *w,r «e, toch ttt geen geld meebracht -Een dokter moet goed wonen, anders fa hij •chterop,” placht Baumann te zeggen. Dat begreep zedut «prak vanzelf. Daarover I *^n het eenls geweest, toen hij nog als l00? student onder de tafel door haar porte- kreeg, wanneer ze ergens in yen bui- 'ttvV^egenheid aten een pear boterhanv- *en en wat bier, een ongel ijk s: el, ook toen M klein en mager, zij groot en gezet, .*t frissche kleur en Drachtige taeden. Dat kwam dikwijl» <or, 1 van groote vrouwen, groote vrouwen van “'e mannen. Zijn geestelijke bewegelijkheid o - ««rofan. dM buigwm DU’TSCHLAND. DB NIEUWE REGEERING De regeeringsverklaring goedgekeurd. B e r 1 ij n, 2 5 Nov. (W. B.) Een voorstel van de democraten ter goedkeuring van de re geeringsverklaring is door den rijksdag met gioote meerderheid aangenomen. Tegen stem den alleen de communisten en de kleine Deutsch-Völkische groep, die zich kort geleden van “*e Duitsch-nationalen h°eft afgescheiden. Het aftreden van Müller. Berlijn, 25 Nov. (W. B.) Op verzoek van den minister voor voedselvoorziening heeft vol gens een besluit van het kabinet de rijksmini»» ter van justitie Heinze de verwijten, tegen mi nister Muller ingebracht, onderzocht. Hierbij heeft de .afgevaardigde Sollmann te Keulen ver klaard, dat hij zelf niet kon beweren’, dat Müller te eeniger tijd streefde naar de losmaking van het Rijnland van 't rijk, of dat hij deze losma king wilde. Daarmee vervallen de verwijten te gen het gemis aan vaderlandsliefde van Müllert Nochtans blijft deze er bij, dat hij wil aftreden. (Men herinnert zich, dat wij 't aftreden zeeds meldden in de Zondagv-editie. Red.) De kosten der bezettingslegers. Ber 1 ijn, 2 5 Nov. (N.T.A. Draadloos). De Ver. St. hebben besloten deel te nemen aan de te Parijs te houden conferentie over do kosten der bezettingslegers. Het herstel van Noord-Frankrijk. Berlijn, 25 Nov. (N.T.A. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeld, dat op de internationale conferentie, die thans te Parijs bijeen is onder voorzitterschap van den Duitschen vertegen woordiger Paeplow ter bespreking van de kwestie van het te werk stellen van buitenlandk sche arbeiders bij den wederopbouw der ver woeste gebieden, omtrent de hoofdpunten over eenstemming is verkregen. De Fransche vak- vereenigingen verzetten zich in beginsel niet meer tegen het te werk stellen van buitenland- sche arbeiders. in zijn aard, het steedsche van zijn wezen. Daarbij nog die aardige zacht» baritonstem, 1 wanneer ze in de bosschen wandelden of zij de boot op een van de stille Havelmeren voort roeide, terwijl hij stuurde. Ze verzorgd» hem herstelde en naaide zijn kleeren, keerde zijn dassen, wanneer ze hem op zijn studentenka mer bezochtleerde, bij het zwerven door de straten zijn wenschen te weten te komen en ze te vervullen, zonder zijn fijngevoeligheid te kwetsen. Zij, die een eenvoudig boerenkind uit 1 Pommeren was, bewonderde zijn gemanicuurde nagels, de sierlijkheid, waarmee hij een simili- patel op zijn das stak, de handigheid, waarmee rhij een tochtje naar buiten, in een klein reest wist te herscheppen. En ze hing met hnar heele ziel «an hem, nadat ze door uiterst zorgzame verpleging, stoutmoedig, zonder weerzin of verwijten, hem van een geheimzinnige ziekte genezen had, die hij aan lichtzinnige oogen- blikken te danken had. Zijn dank, zijn achting voor haar, waren op recht en zijn plan, haar tot zijn vrouw te ma ken, gemeend. Slechte de uiterlijke omstandig heden lieten de verwezenlijking nog niet toe. „We moeten werken, sparen en wachten,", zei zij, ze werkt rich af en bespaarde het noo- digste terwijl hij op patiënten wachtte, <Üe in zoo n geringen getale kwamen, dat hij nauwe lijks de huur voor zijn twee gemeubileerde ka mers betalen kon. ^Zoolang ’ik gemeubileerd wooï\ hebben de meitechen geen vertrouwen in me.” En toen reed», begon hij een oogje te wer^ pen op dochter» van welgestelde oudere. Maar hij was nog te houterig, zoodat zelfs 1 zijn door Friederike met zware offers betaaL 1 kleine mannen hiel- de „doctor", niet genoeg aantrekkingskracht 1 bood. Wie zou ook vertrouwen hebben in dat 1 kleine, nog jongensachtig uitzióiid jong- in de confectienijverheid uitzag, dan als een dokter? Toen kwam hij op de gedachte zijn baard te laten groeien en een bril te gaan dragen. In ’t begin was het net een vroolijk bedachte maskerade. Maar weldra #erd hij er aan gewoon, door zijn baard te strijken, zijn bril te verzetten.' Hij zag er ernstiger uit, zijn woorden leken van meer gewicht en of- schóón hij er ook nu nog zich als dokter moeilijk doorsloeg en zijn vorken en lepels meer dan eens ettelijke dagen naar een pand jesbaas verhuisden, kon zuster Friederike het toch wagen hem mevrouw Graebner voor haar sanatorium voor te stellen. In T begin had hij maar een uur per dag dienst Maar weldra wist hij Elise’s vertrouwen te winnen en zich in het huis te vestigen. Naar mate Julius Graebner zich uit het sanato rium terug trok, steeg dokter Baumanns in vloed. Nu brak een tijd van heerlijk genie tea voor hem aan, dien hij door zijn verhoudifll met Friederike niet bedierf. Hij snoepte aan al les, wat Berlijn aan ontspanning en zenuw- prikkeling bood en hij vroeg met cynische naïviteit: „Ja, hoe moet ik dan verder leven, als we getrouwd zijn?" Hoeveel had ze gespaard in deip jaren, die goede Fritzi? Twee- A drieduizend mark? Naar verhouding een reuzensom; alleen te danken aan enkele, buitengewoon hooge gra tificatie'», die zij van lui kreeg, waar zij vroeger in particuliere verpleging geweest was. Vorstin Sukewitsch, de vrouw van den beeldhouwer Hörtelkamp, een bekende vei^ spilster, bad haar alleen vijfhonderd mark gegeven. Dat was een toeval,-dat eenmaal in de tien jaren voorkwam! Daarop kon men toch niet trouwenl Nog afgezien daarvan, dat het hem niet beviel, wanneer z» als «ijn vrp.u.w. Byt_yraemde m«nschen in vctnlegmg OVERZICHT. Na waf aanvankelijke moeilijkheden heeft de Neuwe Duitsch© rijkskanselier Geheimrat dr. puno, dl© de opvolger is van Wirth en wellicht ook diens politiek zal voortzetten, daar hij met fijn kabinet zich plaatst op den grondslag van 'He bekende regeeringsnota van 13 Nov. aan de Wmmissie van herstel, een compleet ministerie kunnen samenstellenvoor de bizonder gewich tige departementen van binnen- en buitenland ode raken, die het langst onbezet bleven, heeft Cuno tenslotte ook de geschikte mannen kunnen vinden. Zoo kon de nieuwe rijkskanselier Vrij dag het kabinet aan den rijksdag voorstellen. Hij heeft deze gelegenheid benut om rijn program ma te ontvouwen. Enkele passages uit hetgeen dr. Cuno te berrie bracht mogen worden gerele veerd. Allereerst verdient aandacht Cuno’s kri tiek op de onbillijkheid van 't verdrag van Ver sailles en zijn uiteenzetting, dat Duitschland een politiek der vervulling voert, maar dat hetgeen de Entente van Duitschland door de uitvoering der Verdrags-bepalingen vergt, de grenzen van Duitschland's prestatievermogen overschrijdt. Met voldoening wees hij erop, dat sommige Schuldeischers en deskundigen op economisch gebied hadden erkend, dat Duitschland niet kan betalen. Maar al zag het er nog zoo deplorabel Uit met de mark, niettemin zou de regeering elles doen wat mogelijk was om de opgelegde verplichtingen, met name het herstel Van ’t vei- Voeste Noord-Frarikrijk, te vervullen. Aan deze bereidheid verbond Cuno echter een reserve. Ge noemde vervulling toch zou volgens hem geschieden „na de voorziening in de levensbe hoeften van 't Duitsche volk”. Deze beperking .Verdedigde hij door een beroep te doen op 't tractaat van Versailles, volgens hetwelk de prestaties van Duitschland in verband moeten worden gebracht met het vermogen van dit bnd om te presteeren. Cuno stelt zich dus op het standpunt van Wirth, die eens heeft gezegd ^Eerst brood, dan schadeloosstelling." Er is dus, na de kabinetswisseling, continuïteit in de regeeringspolitiek en de strekking van Cuno’s betoog is: „Wij zullen betalen uit het si/plus." Overigens stelde hij zich geheel op den/grond- der nota van 13 Nov., die wij indertijd I Vrijwel in extenso hebben weergegeven in één Bnzer overzichten en waarschuwde hij nog eens padrukkelijk voor de fatale gevolgen van een bedreigings- en ultimatum-politiekeveneens kritiseerde hij de begeerte van sommige buiten- landsche politici naar het Rijnland. Daar moest »nen afblijven. Van belang fa nog te memoreeren, dat van He zijde der vereenigde soc.-democ*atie te ken nen is gegeven, dat de nieuwe regeering harer zijds fel zal bestreden worden, wanneer wordt afgeweken van het programma, zooals dat is neergelegd in de nota van 13 Nov. Daar de re geering bij monde van Cuno Vrifdeg in den Rijksdag nadrukkelijk heeft verk’nard zich op den grondslag dezer nota te stellen, zal zij op buitenlandsch politiek gebic'’ in de soc.-dem. dus geen last hebben, als zij ord houdt. De conferentie van Lausanne bereikte tot he- i Ben de volgende resultaten: Turkije zou goed lebben gevonden, dat een zestig kilometer breede fftne wordt gedemilitariseerd, die West- en Doet-Thracië scheidt. Of deze aanvaarding van 4030 70

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1