S - oe Hoiira mm Veartlendaagseh Blad uwen! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN FEUILLETON. 15096 61* Jaargang f J Dit »min«r bestaat uit 2 bladen- 'f udinqen. IJW Dinsdag 28 November 1922. PSIGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. N1EUWER- gERK A d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. In den Maalstroom I EERSTE BLAD. buitenland. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen f r Rotte *dam, voer 25 naar Java, voer 25 Batavia, voer 25 aaar Nov. van Port Natal seroarloht. aan 'Kenen.* W dóde en I 'en morgen van» >öi te Birrcastle; laagste (W. B.). Ten aanzien sel-spelers alhier wordt Wat was dat dan met dien man? Toen hij kwam, wa» hij zoo^opd als gezond en nu >rte moratorium van dit voor plaats van de 3 milliard goud- vm 720 millioen goudmark in 1450 millioen goudmark in >ij den intuaschen gedaalden mil Hand papiermark betee- geslagen en cm> andere scheper loopen en hebl Spaansche hav Frankrijk van Amsteidam naar Nov. van Madeira, van Batavia naar Am* v m. 8 uur van Ge- >g: de verpleger zo<^ juist niet i een verband te leggen,, mijnheer ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /8J5, por week 11 eent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT H, GOUDA» MJ ons» agenten «n loopen, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend »uf<4 uur^ Administratie T< lat ttf Redactie TeL 545. zóó v,an zijn speelzucht vervuld, dat hij zich uiten moest. Ternauwernood stelde hij be lang In inenschen en dingep, die bulten het dagelijksch wedden lagen. Zijn oogen had den iets dwalend» gekregen, alsof ze voort durend i< mai d zochten, of »por hem weken Zuster Friederike boog dankend haar rh-Indië naar Rottei* an Pori Said. van Rotterdam te Ba- iv. van RotterdajX* ta \yres naar Amsterdam,’ iantos. rdam naar Britsch-ta 1. van Suez. van Sabang naar Am» DUITSCfcLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Een nota van êuno de C. V. H. Berlijn, 2 7 Nov. (W. B.). Dé vqorzitfer van de Kriegslastenkommission te Parijs, staats secretaris Fischer, heeft volgens instructie der ENGELAND. Uit het Lagerhuis. Londen, 27 Nov, (R.). Van de gelegenheid om de regeering vragen te stellen werd heden druk gebruik gemaakt. De vragen, die den mi» nisters gesteld werden, bestreken een heele reeks onderwerpen. Mac Neill deelde mede, dat dn kwestie der diplomatieke erkenning van de Rus sische regeering noodzakelijkerwijze afhankelijk was van de yoorwaarden, die de regeering be leid is te aanvaarden. Baldwin ipaakte bekend, dat de sirppletoire begrooting van marine en oorlog tengevolge van de fgK in het nabije Oosten^een som van 2.42|MMWpond stenting vorderden. In Antwoord op iWrn betreffende de intergeallieerde schulden en de nota.-Balfour sclde Bonar Law, dat tot nog toe geen formeel» besprekingen met de geallieerde landen plaats gehad inzake ’t vraagstuk der schadevergoedin gen en dat, wanneer dc.e besprekingen plaats van Java te Rangoon >ar Rotterdam, vertrok ond van 28 Nov.» wind, half tot zwaar of geen neerslag, zachter. gezindheid verviel inistar was dus, dank 't onderzoek, gerehabili- ij bij zijn ontslag- weging, dat hij ten- 3L- moeten uitvisschen, wie en wat rerigens is deze laatste in middels volkomen [schoon gewasschen. Op ver heeft na een bbsluit het «h A«n Myron Herrick, den Amerikaanachen gezant, opdracht is gegeven tot de Fransche regeering vertoogen te richten ten aanzien van het wet»* ontwerp, dat titans bij den Franschen Senaat in behandeling is en dat aan buitenlanden» ver biedt in Frankrijk eigendommen te hebben zon der goedkeuring van de Fransche regeering. Dit wetsontwerp wordt voor de Amerikaansche be langen nadeelig geacht. De Fransche ambtena ren wijzen erop, dat deze maatregel gericht fe tegen mogelijke ex-vljandige vreemdelingen en niet tegen burgers van landen, die tijdens den oorlog aan de zijde van Frankrijk hébben ge streden. Zij beweren, dat de voorgestelde wet alleen verdedigingsdoelelnden op het oog heeft. Hevige storm in de Golf van Lion. Marseille, 27 Nov. (B. T. AJ. Tenge volge van een hevigen storm, die boven dit ge bied heeft gewoed zijn tien stoomschepen, die in de haven lagen gemeeld, van de kabels los- rig beschadigd. Een drietal tonden de haven niet Hnnen- i daarop koers gezet naar een liOIINHEHSUlIXT. schuldig ben, wat je allemaal voor me ge daan hebt. Je zult je bespaarde geld niet verliezen...” Hij kon haar al het mogelijke beloven, want sinds eenige dagen was hijr zoo goed als verloofd met een meisje, dat eene rijke moeder, een rijke tante en een nog rijkeren oom had. Zij echter kreeg geen argwaan in zijn woorden. Hij behoorde haar toch ge heel toe die lieve, goéde Willi!... Ijreen morgen had ze wegens een koud- tefltarhand bij Feljx Frank irf de kamer t W doen. Ze zag hem, als zoo dikwijls, i zfln schrijftafel zitten. Maar in plaats 48 milliard. Voor de uitvoering van het vredes verdrag is over T De eigenlijke ach liepen 3 milliard-! Hard pnpiermarld Ingevolge het 1 jaar traden in dél mark een schuld baar en een vtp natura, heWMf markenkoerS\ 15Ï kende. De !eat9te*tefelinff, beloopende 270 mil lioen goudmark ten behoeve der Belgische re geering, maakt, dat thans 298 ipilliard papier- mark op de begrooting moeten worden uitge trokken. In. haar laatste nota aan de C. v. H. heeft de rijksregeCfing nu beloofd bet evenwicht in de begrooting te zullen herstellen. Dat vei- eischt moed en bovenal uitgebreidere volmach ten aan den minister van financiën om bezuini gingen in te voeren. Dat dat evenwicht onder de tegenwoordige valuta-verhoudingen niet te bereiken is, heeft de rijksregeering daardoor tot uitdrukking gebracht, dat ze verlangt gedurende verscheidene jaren van alle prestaties ingevolge het vredesverdrag vrijgesteld te* worden. Een Duitsch-Zwitsersdhe arbitrageraad. Berlijn, 2 7 Nov. (N. T. A. Draadloos). Officieel wordt gemeld, dat overeenkomstig het arbitrags-verdrag van 3 Januari 1921 een per manente Duitsch-Zwksersche raad arbitrage, is gevormd. Verhooging der poatt^Tieven. B e r I ij n, 2 7 Nov. (W. B.) Tengevolge van de voortdurende devaluatie der mark, wordt het sluitend maken der begrooting steeds moeilijker voor de posterijen en telegrafie. Het blijkt daar in noodig opnieuw tot een nieuwe porto-ver- hooging over te gaan, die hoogst waaischijnlijk half December in werking ziHJtreden. De tooneelstaking. Berlijn, 27\N - - van de staking der I kabinet de rijksminister van justitie in den nacht van Vrijdag op Zaterdag dadelijk onderzocht, wat er aan was van de beschuldigingen, die dr. Müller werden toegevoegd door de beide sociaal democraten Breitscheid en Sollman. Hierbij heeft deze laatste verklaard, dat hij zelf niet kon be wijzen of staande houden, daf dr. Müller te eeniger tijd gestreefd had naar de afscheiding van Rijnland van ’t rijk of zulks had gewenscht. De beteekenis der «verwijten omtrent dr. Mül- ler’s anti-vaderlandsliev< daarmee natuurlij! en jj zij de resultaten van teerd. DesnietteminMdeef Juj aanvrage en wel in de öVéVw<„ gevolge van de aanvallen voor persoonlijke moeilijkheden zou kunnen komen te staan, die de volle concentratie van zijn krachten op zijn ambt onmogelijk zouden maken. Ook heeft dr. Müller een brief geschreven aan den rijkskanselier, waarin hij zijn ontslagaan vrage motiveert en o.a. uiteenzet, dat de aan vallen, die door vertegenwoordigers van een groote partij op hem waren gedaan en die een twijfel inhielden aan zijn patriottische rechtscha penheid met betrekking tot de Rijnlandsche kwestie, na een dadelijk ingesteld onderzoek niet steekhoudend bleken te zijn. Müller constateert in zijn brief nog eens nadrukkelijk, dat bij bij zijn activiteit steeds constitutioneels wegen heeft bewandeld, maar niettemin den rijkskanselier verzoekt zijn ontslagaanvrage als minister voor voedselvoorziening en landbouw^te wHIen aan vaarden. Het slot van zijn brief is in de volgen de bewoordingen vervat „Ik heb op dit ambt niet aangedrongen, maar heb gevolg gegeven aan het tot mij gedane ver zoek, in de overtuiging, dat gezien den tegen- woordigen nood van ons volk, elkeen zijn beste en laatste krachten op het gebied, dat hij be- heerscht, moet schenken. In denzelfden geest stel ik mijn ambt weer ter beschikking. De kwestie der voedselvoorziening is in de naaste toekomst het meest fundamenteels vraag stuk van Duitschland’s economisch leven. Het kan slechts worden opgelost bij een zuiver za kelijke en van alle politieke tegenstelingen vrije samenwerking met den landbouw, v^ft wiens steun ik zeker ben, en de consumentenkrin^en. De gisteren tot mij gerichte, ongerechtvaardig de, aanval'en hebben een zoodanige atmosfeer van politieke tegenstellingen en zoodoende een toestand in ’t leven geroepen, die c» mogelijk heid eener zakelijke oplossing van het kraagstuk der voedselvoorziening dermate gering maakt, dat ik daarvoor de verantwoordelijkheid tegen over het 'and n’et meer op mij kan nemen. Om deze reden verlaat ik in het belang van mijn va derland mij$ post." Tot zoover de voornaamste passages uit den brief. Rijkskanselier Cuno moet dus thans,, nu een zijner mannen over boord is gevallen, op zoek naar een andere persoonlijkheid, bereid om htet schip van staat mede te sturen langs de klippen en door de bewogen zeeën der tegen woordige binnen- en buitenlandsche politiek. hebben, de regeering vrij «al zijn de kwes. v</ alle kanten te beschouwen. Sanders, de minus» ter van landbouw, <f*ed mededeeling van de iiw stelling van een commissie voor het onderzo»» ken van de wijze en kosten van het tüstrfe buenren van landbouw-, tulnbouw-E en zuiveU producten met het oog op dr verklaring van hel verschil tusschei- den p’ijs, die ann den prodM cent wordt betasld en de pi ijzen, die door (taf consument worden betaald. DE KWESTIE DER WERKLOOSHEID. 1 Lon en, 27 Nov. (R.). Bcnar Lnw herhaal* de in h*t Lavet huis ziin weigering nm de leidete der werklooren t» ontmoeten et vnkinarde, dat L deze arme lieden werden geëxploiteerd ni®t door de Afb*>dei»partij, maar door de partij, dfe openlijk pogingen deed om haar doeleinden W bereiken door revolutlonnhe iniddelen- Londen, 27 Nov. (N.T.A.) De nieuwe ras peering neemt snel maatregelen om de wei tos loosheid te bestrijden. Heden is er een vergadaa ring gehouden van de werkloosheidscommbsiA uh het kabinet om hot geheele vraagstuk,te bas spreken. Naar verluidt, zijn dn plannen van d« vorige regeering besproken en zal aan de te genwoordige administratie worden opgedragen deze zoo spoedig mogelljk uit te werken, voow afwet betreft de plannen voor het aanloggen en verbeteren van spoorlijnen, wegen en havent. Wat betreft de spoorwegen doet Bonar LaV bijzondere stappen. Hij heeft een vergadering bijeengeroepen van directeuren van eenige grow te spoorwegmaatschappijen om plannen voo. dl uitbreiding van hun lijnen te bespreken» IERLAND. Engeland en de lerscha comrtiluhe. n Londen, 27 Nov. (N.T.A.) B|| het indta» nen in het Lagerhuis van de tweede losing vam de wet tot invoering van de grondwet van doe lerschen vrijstaat, telde Bonar Law, dat elkessi verlangde, dat aan het verdrag ren kana worden gegeven. De lord chief justice had atol zlfn opvatting te kennen gegeven, dat de cons stftutie overeenkomstig het Engelsch-IeradMI verdrag was en de juridische raadslieden van de kroon van hetzelfde gevoelen waren. Hjj bos val de wet' aan hot Huis aap, tonder vrees voor den uitslag. De Ieren moesten telf weten, wet tij van hun grondwet maakten, maar hjj hoop te «matig, dat er een moreele steun zou itaas achter deze nieuws regeering, die in geen 70# jaar heeft bestaan. De premier voegde eraan toe, dat de lersch* voorlooplge regeering meende, dat zij de pwo blieke meening achter haar heeft en hij vetw trouwde erop, dat dit waar was. Ramsay Macdonald, de arbeidersleldar, bes groette de wet met vreugde. Hij reide, dat t|, die de wet lezen met moderne democratisch kenkbeelden in gen geeri, getroffen wéren door het bijzonder groote rfnntnl nieuwe proefhos mingen, die de lersche regeering wenschte M maken. Londen, 27 Nov. (R.) Bonar Law seldg, bij het voorstellen van de tweede lezing van da wet tot invoering van de lersche grondwet, da^ als de wet niet vóór 6 December weid aangas nomen, de voorlooplge Tfegecring vanzelf zog afloopen. Het was daarom practfsch ónmogelijk Iets in de wet te veranderen, maar hij wees orofb dat volgens de meenlng van de juridische- a<M* seurs, soowel van de vorige als van deze ras nsterdam naar Baiavia, ólombo. trok 25 Nov. van Anw> tavin naar Amsterdam, ombo. :ch-indië naai^ Rotten» n Colombo. Nov. valt diurburg lov. van Padnng naar ze een rfltuig gevonden had. dat haar tno gauw mogelljk naar de Müllerstrasse zou brengen. Toen ze echter twee uur later onviWtrhtar zaken terug keerde, had dokter Willi Bau- mapn het huis reeds voor altijd verlaten en mevrouw Graebner zei haar, die bleek en, hoofd en jets als medelijden bezielde haar. B|(|(|Prrnd vonr haar stond: „Lieve zuster er zijnswaar, zeer zwaarMfhgende redenen, - die nril tot het ontslag vniHiokter Baumann Neen, do kuur deed hem niet goed aanleiding gegeven h-bben. Geloof me hei ging niet anders het ging werkelijk nfel anders 90k om u niet." Ellze Graebner voelde plotseling de heeld zorg voor het huis op haar schouders vallen, die haar zeer ter neer <iruktg. Ze liet In de kliniek vragen of de „dij jool dokter" niet zoo vriéndelijk zou willen zijn ■u spreekuur h» het sanatorium te willen houden. „Ja zekef mevrouw kon er op Kenen Ze Het ook vakbladen brengen w Brib’d hemel doktoren waren er genoeg, dóde en jonge, ervarene en beginnuBi gen getrouw de en Jonggezellen ja zelfs die, vermogen bezittend, deel zouden willen nemen, (Wordt vervolgd.) voor do Huishouding. 000 PrU» eer kwartaal Ir. p. prat. I IJ O O I. gar Men kan ziet» abopnesrsn bi dm Bcdkbandel of bjj de Uitgaven A. BBXÜ&MA* A ZOON. GOUDA. S5 gold het den nood J er in Weenen omgaM m hoopt a. s. Woensdat *n 8 uur, danro^/J Vereen. „Tot Hefl 3- bij ook Her. Maar A 1, daarginds niet op vew reedt op in velband me taande Comité tot hulp, nschc kinderverzorging. in de omgeving va» té mannen en vrouwen 1 zitting b.ebben. quemar en wij Aet W omen luisteren naar waf lijn lon»tiel 3 oor het opaemw deaa Ds. TH. satóRTBN. I Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vprtajjjng van ‘Mevrouw J^esselink—van Rossom. 71 - Alleen als vróuw need, ais vrouw 0aste *e hem niet meer, noch uiterlijk, noch voor het huishouden. Zij echter streefde naar winsten, die haar helpen zouden haar geluk te bereiken. Ze zette in hoogei* en steeds ,hoo,ger, want als het riog lang duurde, dan ze behoefde zierf niet eens in den spiegel te bekijken, om te weten hoe ze er op ’t ©ogenblik uitzag. Toen kwamen de verlie- *eh... slag op slag... ze verloor haar.bezin- nipg, Het laatste' overblijfsel van overleg. Ze stond voor hem in zijn kamer, trotseerde zijn verbod, trotseerde alles, wat daaruit Voort kon vloeien. j»Willj... ik heb niets meer... niets... eèn paar honderd mark nog maar.» -wat moeten j In ’s hemelsnaam beginnen, Willit..." Ze snikte, ze kromp op Alen divan ineen tlsof ze kramp had, ze greep zijn handen en kuste ze. En hij streek over haar wangen. v «naakte haar gezicht nat met eafa de cologne, luisterde haar bemoedigend li^haar oor. nik zal je terug geven, wat je verloren «bt... wanneer ik maar eerst aau g$M ^Aotu... huij ik >eet hoeveel ik je a] lUISVROUW",] raarin tal van; die elke hui^; mgg zich veis n vrouwen uit Oost en West* nteressante.e< t ligen tijd metj n go^ri persei hgewi'zen zich r huishouding^ huishouding,’ >r de hulshoiK ;eEêcn Ttifs bedreigt, tbethling, deg» van 1“-^ bekomen bf mor LIOA., j ren Ze deed alsof ze het voor ’t eerst deed. „Goed zuster, kom maar lederen morgen bij bij binnen ...»ik zal u zeggen, hoe u moe» spelen.” Ze vroég: hier, oinl u Frank?"! Hij ontweek haar blik. vJa zeker, ik heb hem weggestuurd ik was vandaag niet in mijn humeur Mor igen, morgen halen we* het in." Hij was minstens tien kilo afgevallen, zijn rond gezicht was slapjes én met rimpels, zijn donkere oogen lag<;n diep in de kassen Hem was de koudwaterkuur niet goed be komen. Zoo mochten de patiënten daar niet hij afvallén. „Blijft u nog lang hi«\ mijnheer Frank?" „Waarom? Is mijn kamer aan iemand anders verhuurd?” „Neen, maar-de ari-eiders zullen u storen Wanneer uhlifét dan zoudt u een tuinkamer moeten nemen zou dat nog, de moeite waard zijn?" Afschuwelijkkwas hem dat Verhuizen, zich om zijn dingen bekommererf, ze te zamen pakken, weer uitpakken en opstel len Maar nog onuitetaanbaarder was liet 'nu haar huis te gaan juist nu, nu hij ont dekt had hoe men moest ‘pelen oii» winst 1 behalen. Nu, terwijl hij „Kun: u dat niet voor mij intöae maken zuster?? 1 „Met <)le pleaier, zeker Hij. stond tui vopr haar, knoopte, onzeker, met haastige, onrustige bewegingèb zijn jasje jos en vast, dgt veel te wijd vóór heid geworden was, „Erg aardig van u, zuster en als u in lichtingen wilt hebben mét plezier aUeu hjdo Zooali veie speler», v. t- Or watei wat Mn -- v^n niuzjek, had' hij groene, blauwe en witte sportbladeq voor zich. Hij had een potlood in zijn hand, streepte 1 eenige paardenamen aan en schreef-getallen op een stuk wit papier. ,1 r Op dezen jn°rl>en «vernam zijf dat er ook c systemen waren. ,Het functioneerde prachtig. Ze keek hem aan met haar groote oogen, die 1 in den laatsten tijd er steeds uitzagen-alsof 1 ze geweend hadden. 1 M hpbt dus-yeel gewonnen?” - ^Neen,dat wil zeggen ja natuurlijk, gisteren en eergisteren1 enorm. Maar daar voor toen trof ik het niet erg. Het is öhmo- gelijk zoo maar op goed geluk af te «peten. 1 En zelfs, wanneer men relaties met staljon gens'en 'jockey s heeftten slotte loopt men i er toch altijd in. Speelt men echter volgen* (te een bepaald systeem, dan wipt' men, hetzij vroeg of laat. Maar volhouden moet men, tot den laatsten cen| volhouden. Maar zoo ver komt men niet eens, men most natuur lijk zeer voorzichtig, heel klein beginnen ziet u, zuster «.”1 Jb Ze boog over zijn schouder heen, volgde a» name*, de getallen, en het bloed^foeg ha* in de Heurlooze wangen. Jfc bou zoo iet® w»l •«•MTgraag prob 0- ADVRRTENTIEPRIJ81 Uit Goods «m omstrek»» (babmada tot dan bMMVtrte|')i 1—5 regels L80, elko regel «oor 0.2&. Van buiten Gouda don boaorgkriug» 1—6 regels L55. elko regel moer 0 30. Advertentil» in bot Znterdagwaxnmor M bijslag op den prija. IJefdadlgheids-advortentién d« helft vb»» den prijs. INGEZONDEN MEDKDEEUNGKN» 1—4 regoU /8.05, elko regel eseer f BAK Uft p de voorpagina 60 tenger. CrtwoM advertentie on ingezonden mededeelingen hg «ontreet Ud sen gnrertueer> den prija. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kannen worden ingelanden door uuwchenkomM van «oliede >Mkhai»> «klaren, Advertentitbureaux ca onze Agenten moeten daagt vóór <te plhatslag aan tet Bureau zb« fngekotnan. teneinde van opname vareeterd te sfln. Willi Baumann had zich vergist, of de hitte in do stad was tp groot 'of Ze wilde met Willi mi r tem spreken. Zoo’n aardige vrién delijke, gedlenstyormanl En tijn v/duw had haar zon gevrnngfl, op h»m te" wll’en letten. Zoo’n groote, donkere, gekatte vrouw, was dat die had haar nog dï Glogauer kuk sens gegeven om ge te belastep en had eigen waschgoett achter willen laten Dat alles viel zuster Friederike weer In, toe-i zij in dm sigarenwinkel stond en oplettend het geld bij zich stak, dat zij» naar hel^systeem van Felix Frank gewonnen had. j En toen ze naar buiten ging, in <1 n «troo- menden regen kwam, «He als erwten, zoo luid, op haar opgc«tok«n parapluie viel en op de hoeken van de straten door dep wind tegi-u haar donkeren^ hoog op ge trokken rok klctete, glimlachte-zij waemoedig, zonder op Het weer te letten, zonder het leege rijtuig te bemerken, dat haar voorbij reed. Want zo dacht n«cx steeds aan die gezette vrouw uit Glogau, hoe goed die het had, wijl ze zich 'om don man dien zij IW had, voor al! >r oogen kun bekommeren t voor hom mocht zorgen. Wanneer zou haar dat boechoren zfjn? I Ope«n« vi‘I haar echter haar hou -chap lal 11 dat mevrouw .pet <*n 1 -ker u .geduldig j {od dnkter Ertzkv wachttK Z -»pto ze heeefie' danucr door,*tot Duitsche regeering hedenmiddag officieel ean de C v. H. medegedeeld, dat de nieuwe regee ring overeenkomstig de door den rijkskanse lier op 24 dezer afgelegde verklaring zonder beperking vasthoudt aan dn Duitsche nota van 13 Nov. aan de C. v. H. en het vaste voornemen koestert het in die nota uiteengezet program ten volle uit te voeren. In verband hiermede verzoekt de rijksregeering om, met bat oog op Duitschlande eeonomjschen en financieelen toestand, ds in de nota van 13 Nov. gedane voorstellen zoo spoedig mogclijk te willen be- handde». De Duitsche geldmiddelen. B e r I ij n, 2 7 Nov. (W. B.) In den rijksraad hield bij de behandeling van de zesde supple tore begrooting voor het Rijk over 1922 jMi- nisterial-direktor" Sachs een rede, wearin hij o.a. zei, dat de begrooting een deprimeerend beeld geeft van den algemeenen financieelen toestand. Het totale tekort is van 233 milliard tot 890 milliard gestegen, waarvan slechts ,46 'milliard door de cfhrengst der gedwongen lée- rung over 1922 gedekt worden. De gewone be groeting voor het Rijk, die krachtens heb pro gram van den vorigen winter in evenwicht moest zijn, wees inderdaad een batig saldo aan van 16 milliard, nvaar dat is middelerwijl weer ver dwenen. Van de staatsbedrijven weten nog al leen de spoorwegen het evenwicht te bewaren; bij de posterijen is daarentegen een tekort van 1922, 613 milliard mark noodig. riwdevergoedingsvorderingen be rken, dat was 135 mil- OVERZICHT. I Toen dr. Cuno Vrijdag in dèn rijksdag zijn I gegaeringsverklaring af legde, werden daarna dis cussies gehouden, waarbij de rijksdagafgevaar digden dr. Breitscheid en Soilman de gelegen- feid benutten on\. een feilen aanval te richten ©p den nieuwen minister van voedselvoorziening, I jdr. Müller, wien door genoemde sprekers voor jde voeten werd geworpen, dat hij had geheuld en onder een hoedje gespeeld mef den befaam- Iden dr. Dorten en consorten. M. a. w. aan den minister werd ten laste gelegd, daf hij betrok- fcen wqs bij de Rijnlandsche separatistische be weging. Deze beschuldigingen moesten uit den aard der zaak des te meer indruk maken, daar gelijk wij in ons jongste overzicht konden memoreeren rijkskanselier Cuno duidelijk te kennen heeft gegeven, dat hij van een afschei ding van Rijnland van het' rijk heelemaal niet .Wilde weten. Dr. Muller heeft dadelijk tegen de «mstige feiten, die tegen hem in werdfen ge bracht, verzet aangeteekend en in zijn betoog Uiteengezet, dat hij het in 1919 niet heeft aan- 4 gestuurd op een afscheiding van Rijnland van bet rijk, maar slechts de hand had ^ehad in het Btreven om Rijnland autonomie te verschaffen. Inderdaadwaaneer men van Rijnland^ch se paratisme spreekt, kan men hieronder twee stroomingen verstaan. Eenerzijds werd onder Franschen invloed er naar gestreefd Rijnland los te maken van het rijk en er een republiek van te maken, aan den anderen kant was het doel yan verschillende Duitschers, wien men waarlijk feen gebrek aan vaderlandsliefde kon -verwijten, net Rijnlhnd tot een autonomen bondsstaat te jnaken. Alleen in het laatste geval was men te goeder trouw van oordeel kon Rijnland foor hef rijk worden behouden. Aan deze laat- Tte beweging nu, die aanstuurde op autonomie, heeft ministers Muller, volgens zijn eigen ge~ «uigén, zijn krachten gegeven. Maar juist dit jverd bestreden door Sollmann, die met de zeer amstige beschuldiging voor den dag kwam, dat Müller en wel in gezelschap van Dorten den Franschen generaal Mangii^ad bezocht en tnet dezen onderhandeld. Dr, Müller heelt daarop den stap gedaan, dien jnen had kunnen verwachten. Daar hij te zeer .gecompromitteerd werd, was hij van oordeel, dat er niets anders op zat dan af te treden. Zoo is dus het ministerie-Cuno, welks samenstelling met veel moeilijkheden gepaard ging de be noeming der ministers voor binnen- en buiten- jandsche zaken had vooral veel voeten in de «arde opnieuw incranpleet geworden. Niet ten onrechte is in Duitsche bladen de op- merkingr-gemaakt, dat Cuno, voor hij zich ver zekerde van de medewerking van dr. Müller, toch waarlijk wel eens had mogen informeeren naar diens antecedenten. Al was de nieuwe rijks kanselier geen geschoold politicus, maar veeleer een kundig koopman, dan had hij uit dezen laat st» hoofde reeds mo dr. Müller was. 'Ové middels volkomen |sc Boek van dr. MüIleJ 1 Beklaag u niet, dat gij lijden moet, want gij U*rt hulp te bieden. nader gemeld, dat, ondanks het door de sta- kersvergadering genomen besluit, toch nog in enkele schouwburgen gespeeld wordt. De diefstal te Sondersheuscn. Berlijn, 27 Nov. (W. B.) Volgens een be richt van de Berl. Zeitung am Mittag zijn in het kasteel Sondershausen kostbare zilverstukken gestolen tot een gewicht van 150 K.p. De re geering te Weimar, heeft een belooning van 50,000 mark gesteld op de a»Te«tati« der daders en cene van 200,000 mark op de terugbezorging van het zilver. FRANKRIJK. Een conferentie op het Elysée. Parijs2 7 Nov. (B. T. A.). Hedenmorgen heeft een belangrijke conferentie plaats gehad onder voorzitterschap van Millerand, waarann deelnamen Poincaré, maarschalk Foch en de ministers van oorlog, financiën en bevrijde ge bieden, alsmede de Fransche gedelegeerde in de commissie van herstel, Bartjiou. Frankrijk Een Amerikaansch bezwaar tegen de Fransche wetgeving. Een te Parijs gepubliceerd telegram Washington meldt, blijkens Reuter, dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1