rA 1 S’ Wl wi <1 ^7 'Ja I !i:@i ra I oop L lEUWS- EN* ADVERTENTIEBLAD VOOR' GOUDA EN OMSTREKEN [ERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapeile, nieuwer. [ERK a. d. OUDERKERK a. d. OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWDK. WADD1NXVEEN, ZEVENHULZtN, enz. Woensdag 29 November 1922. 61* «Jaargang Dit nummar bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. ■ER! Cacw r In den Maalstroom Ingezonden Mededeellngen. tl Politiek Overzicht n tWH lllllllllllll llllllllillllllllllii lülllllliillllllilim p^DrthflTven van T TER IRDEELI6 ■NT i vtAAOtwoen m tnbJunltgh>2«9>M lijmoplos- :hadelijke •ronchitis, kinkhoest, q, asthma. band met onze L. I. AKKER, >m verkrijgbaar’ Elise had weer dien kouden blik, dien Su sanna zoo vreesde. Maar doren keer merkta zij het niet, "e zocht Felix Frank. Voor hem had zij zich aangekleed, omdat zo vajt ver wacht had, hem hinr te treffen. Wat was toch niet hem aan de handt Van do drie le** uren zegde hij er twee af, don eersten keer telefonisch, later per atadstologram. Een maal was hij onverwacht, gekomen. Tegen zeven uur om haar en haar man af te halen. Maar haar man was niet thuis en ze durfde hem niet lang op te houden. Ze zaten aan het breedo Berliinsche raam, de witte bloementafel tusschen hen in. „Ik zal wen gauw naar huis moeten, m* vrouw Suze," zei hij. Ze gaf hem haar kleine hand over de groe ne planten heen en hij drukte die aan zijij w lippen, ze stelde zich voor hoe blQ ze daaf allen zijn zouden, zijn vrouw en de kind4 ren. „Ja, er zullen wel bloemengulrlandee bw f ven de deur hangen en een bord met „Wek kom*. Ook dat hadden ze nog nooit voor haar gC daan. Ze leunde met haar ellebogen op knie en steunde met de handen onder klik ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. De eventueels bezetting va® *t Roergebied. Londen, 2 8 Nov. (R.) In het Lagerhuis stelde de arbeidorsafgevanrdigde Wallhead de vraag, of de bezetting van het Roer-gebied doos Frankrijk te verwachten is en zoo ja, of d® Britsche regeering daarnan haar moreele en mh Htalre medewerking zou verleenen. Bonar Law antwoordde hierop, dat hij niet over inlichtingen beschikte, die rechtvaardigden te zoggen, dat da bezetting van het Roer-gebied door Frankrijk! aanstaande is. Wat de tweede vraag betref^ verklaarde Bonar Law, dat hij deze, verondenu «tel lender wijs geuit, niet kon beantwoorden. Dg premier voegde hieraan toe, dat hij den leden van het Lagerhuis de verzekering kon geven, dat in die richting nog geenerlei stappen gedaan zijn. Naar aanleiding hiervan zeide de afgevaan* digde Wedgwood: De veronderstel, dat or geen twijfel over be* staat dat, als een dèrgelijke stap zou worden gedaan, de Britsche regeering hiervan van te voren op de hoogte zou worden gesteld, waarop Bonar Law antwoorddeDat ligt voor de hand. Het ging nogal warm toe bij de bespreking van de kwestie van geestelijk verminkte oud* soldaten. De socialist Jack Jones interrumpeer** de voortdurend. Toen hij op een t cgeven oogens blik de regeeringspartij beleedigde, ontzegde de Speaker, die hem reeds tnl van keeren had gewaarschuwd, hem het recht de vergadering verder bij te wonen. Jones ging daarop heen, mompelend: „Ze zaniken over doode soldata^ en laten d» levenden van honger omkomen." J De Britsche dominions. Londen, 28 Nov. (N.T.A. Draadloos). zijn rede in het Lagerhui, over de lersche grond. welke bij is blijven, Bte tochtje worden en i, vaak ge- ihijnselen. roop noodig, sn.hun hoest- i vooral min in maken. De F* Geautoriseerde vertaling t Wessel ink—van Rossum. 1 Ze voelde zich werkelijk' opgelucht door dit feit. Waarom zou ze niet iemand met geld pemen, iemand die niet zoo erg op de hoogte >Jvas, niet uit haar zwakheden zijn voordee- flen trok, die haar tot schade waren; iemand, jPie blij was zichzelf en zijn geld onder dak ‘ite brengen? Het geval met Baumann had haar bewe en, dat die onschuldige kleine lui, die men k S*11 medeiijden, half om grootere zuinig- r neidsredenen tot zich nam en opvoedde, ge- jVaorüjker konden worden dan deelnemers, >oor wie men zich van den beginne at In •cht moest nemen, en met wie men zich door ren gemeenschappelijk zakelijk belang .herbonden voelde. Tegen het middageten was zij reeds zoo veel gekalmeerd, dat ze aan den sanato- !““n®maaltijd deelnam en den patiënten of- a,in*taande .wisseling van dokter u? J00"1* ,lch niet aan al het mopperen, I **«1® geziXa08^' ’r#ron*waAr’ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (bahoorsnrie U»t den tMwrgtormgli 1—-5 regel» L80, elke regel meer 0.25. Van buit«n Gouda en jien bexorgknogl 1—5 regel» L65, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in bet Zatardagnummar 20 bijslag op den prijs. Uefdadighaids-ndvertentiën de helft vnn den prijs INGEZONDEN ME DEI) RELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05. elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bQ contract tot kaar gniedueear* dan prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door srchenkaxnet van «oliede boekhan» Beleren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moaten daag» vóór de piaaUuug aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. Roman van OLGA WOHLBRöCK. van Mevrouw Wesselink—van Rossum, op te nemen, zooals reeds vertegenwoordi gers dezer republieken opgenomen zijn ge weest in de sovjet-delegatio ter conferen tie van Genua. M. a. w.: de drie geallieerde regeeringen geven te kennen, dat Rusland alleen mag deelnemen aan de besprekingen van de kwestie der zee- engten en die aangelegenheden waarbij zijn belangen zijn betrokken; geweigerd wordt ech ter Rusland deel te doen nemen aan alle dis cussies. Het moeilijke in de verhoudingen tusschen de Westersche mogendheden en de Russische sovjetrepubliek met haar geallieerden is nu, dat de Russen van gevoelen zijn dat b.v. de voor genomen territoriale regeling in Thracië en de gewijzigde relaties tot de nabuurstaten, die hier uit voortvloeien in het gebied der zeestraten en aangrenzende zeeën (Zwarte Zee en Bgelsche zee) het régime der zeestraten beïnvloedt. Ook meenen de Russen, dat verschillende andere Oostersche kwesties, die te Lausanne zullen worden geregeld, rechtstreeks verband houden met de economische en politieke belangen van Rusland en deszelfs bondgenooten. Zij stellen daarom telkens en telkens weer nadrukkelijk den eisch aan alle besprekingen zonder uitzondering deel te nemen. W^ willen op de conferentie ge lijke rechten hebben, ziedaar de «trekking van Rakofski’s eisch. Deze Russische gedelegeerde heeft zijn aanspraken zelfs reeds vergezeld laten gaan van het dreigement, dat, wordt aan het verlangen der Russen niet voldaan, zij niet aan de conferentie zullen deelnemen. RnkofsH heeft verder aan journalisten verklaard, dat de komst van Tsjitsjerin afhangt van de wijze, waarop de conferentie reageert op Rusland's eisch. Een B. T. A.-bericht heeft reeds de opmerking ge», maakt, dat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat de conferentie den eisch van Moskou zal inwilligen. Vandaar, dat men in conferentiekringen rekening houdt met de mogelijkheid, dat de Russische de- lego tie de conferentie to Lausanne zal verlaten. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING De eventueele bezetting van set het Ruhrgebied. B e r 1 ij n, 28 Nov. (V. D.). De FranschpZnb- nisterraar^ heeft zich bezig gehouden niet het schadevergoedingsvraagstuk. Volgens Xlezo be richten zou de ministeraad besloten hébben om, wanneer de conferentie te Brussel geen resul taat oplevert en Diritschland op 15 januari in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voldoen, tot strenge maatregelen over te gaan,[bestaande uit de vervanging van Duitsche beambten door Fransche, uitbreiding van de bezettihg tot het Ruhrgebied met inbegrip van Essen en Bochum. De Berlijnsche correspondent van ’t Hbld. telefoneerde gisteravond Nauwelijks heeft hst nieuwe kabinet de regee ring aanvaard of het staat reeds voor een bui tengewoon ernstige moeilijkheid op het gebied der buitenlandsche politiek, nL de nieuwe Fran sche plannen tot verzekering van de betaling der schadevergoeding ingeval ds Brusselsch* conferentie zonder resultaten blijft. Begrijpelijkerwijze is de verontwaardiging over de voorgenomen dwangmaatregelen van Poincaré hier algemeen. Zij komt zoowel in de pers als in het openbare leven tot uiting en voor het eerst sedert langen tijd krijgt men i „Zoo plotseling?" „Wat öen veronachtza ming)" „Midden in de behandeling!" „Zonder afschel dsbezoekP Ten slotte sprak ze van zwaar wegendo redenen, waarover ze zich niet mocht uitla ten, en het deed haar erg Aangenaam aan, dat een dame haar in het oor fluisterde, dat ze al zoolang Iets gemerkt had tusschen dok ter Baumann en zuster Friederike Maar ze deed Alsof ze te zeer verontwaar digd was, schreef hel aan praatjes toe. „Bij ons komt zoo iets niet voor, mevrouw. In ieder geval zou dan de betreffende zuster niet meer in huis geduld wordenl" Het regende zonder ophouden de patiën ten verveelden zich. „Dokter Baumann musiceerde’ zoo aardig hoe jammer, werk^fk De lucht was zwoel^an het onweer en op zulke dagen waren zij allen onrustig, zenuw achtig, onverdraagzaam. Wat had de kleine Baumann handig over zulke gespanpen momenten heen weten te komen. Als er nu eens wat muziek gemaakt werd? Als Susët De ergernis kneep haar keel dicht. Suzan ne Graebner winkeldievegge door huis- detectiven nagegaan, wanneeer ze in een warenhuis kwam, precies beschreven getee- kend, gestempeld winkeldievegge eene Graebner! Waarom was toch Fjlix Frank er ‘s avonds nooit? Ze zou hem gevraagd hebben iets te spelen; maar die verscheen alleen nog maar bij de middagmaaltijden. De hemel wist, wat die uitvoerde! Tegen alle huisregels in, leef de die sloop ’s nachts zachtjes den por tier voorbij, opdat niemand wist wanneer hij thuis kwam stuurde de verplegers met de verbanden de kamer, uit, kwam geen voor de met fooien en had de laatste wekelijksche rekening vijf dagen te laat betaald om met een den volgenden dag wèer eenlgo honder den marken „ter vereffening" naar beneden te sturenl Wanneer de tijden niet zoo slecht geweest waren en ze niet geweten had, dat hij een familielid van de Paulsins was, zou ze hom er al lang uitgebonjourd ^hebben. Zulke patiënten konden den naam van een huis bederven door hun gebrek aan discipline. Een sanatorium was toch geen hotell De dames stonden in den sanatoriumsalon, die hun vandaag zoo ongezellig en stijf leek, gaapten, stonden bij de ramen; een heer klaagde over zijn pijnlijk been, eon oude generaalsvrouw vertelde van een operatie, die zij doorstaan had, van een tweede, die haar te wachten stond; een hardhoorendo echtgenoote van een staatsman beschreef allo perioden van haar galkollek. Het was een vaste wet, dat In het sanato rium niet over ziekten gesproken mocht wor den vandaag ontbrak de autoriteit van den leidenden dokter. Een niet meer jong, bleek meisje stopte haar Ooren dicht, mom pelde, zóódat ze het allen hooren konden: „Dat is niet uit te houden komt men daarvoor bij elkaarl Elise keek van de een naar den ander. Ze probeerde een algemeen gesprek aan den gang te krijgen; verdrietig hingen de lui In hun fauteuils. Elise nam een besluit Ze stond op en ging naar de telefoon. Het kon haar nu niets meer schelen. Suze moest komen, liefst met Otto. Ze moesten wat muziek makenhet zou erg aardig van hen zijn. „Met genoegen, Elisemear Otto Is er schrift na, geen dlëet, liet rijn eten aan rijn niet Hij heelt ^mdcureus, afwisselend bij bed brengen, als hü W een» «in in had. gooi- zes familie», er*, i -nanuend. Maar die men- ling uit dat Duitschlond alleA betalingscnpacitvit te vcrWoi, buitenland vnn T>uitschlai||» overtuigen. Hot niet-FraJBchi zijn verzet tegen de Frnn^he naar de waarde, die het misch sterk Duitychland. Parijs, 28!Nov. (Havas). Poincaré h^efl den ministerraad in kennis gestold van de bij. eenkomst, die gisteren in het Elyséo is gehoudcRI en naar aanleiding waarvan de moest onjuist® mededeelingen door sommige binden zijn go: publieoerd. I gowl; men ti,. en; de n <ln>m de johge «tekjes o( op de mooie darai do solo htaadje,. Houd hr’?' t chJig to houden. Wortt stookt, dan luchtc men ia; de damp trekt dan Nu de Russen in Lausnnnne zijn gekomen, zijn dadelijk nieuwe moeilijkheden ontstaan. Er vult nu reeds een incident te noteeren. Door den gedelegeerde P.akofski zijn te Lausanne dingen gezegd, waa-uit zou moeten blijken, dat de sovjetregeering van Poincaré een nota heeft ont vangen over de conferentie van Lausanne, waar in als onderwerp van bespreking niet alleen de kwestie der zeeëngten zou zijn vermeld, maar tevens „kwesties, die Rusland aangaan". Van Fransche zijde is direct een démentie de wereld ingestuurd, volgens hetwelk minister-president Poincaré geen enkele particuliere mededeeling heeft verstiekt aan de sovje*reg-eering. Alleen hadden de drie geallieerde regeeringen een nota tot Tsjitsjerin gericht, d.d. 26 Oct. 1922, waarin do Fransche^ Engelsche en Italiaansche regee ring de regeeringen van Japan, Roemenië, Zuid- Slavië, Griekenland en Turkije uitnoodigen op 13 Nov. vertegenwoordigers naar Lausanne te zenden, om een vredesverdrag te sluiten, dat een einde zou moeten maken aan den oorlog in ’t nabije Oosten. Tot de kwesties, die in den loop dezer conferentie moesten worden behandeld, kwam ook het vraagstuk der zeeëngten voor. De uitnoodigende mogendheden waren van oor deel, dat het noodig was over deze kwestie af zonderlijk te beraadslagen met andere mogend heden dan de belligerenten en met name de staten, wier gebied grensde aan de Zwarte Zee. Uit dezen hoofde werd de regeering van sovjet- ^usland uitgenoodigd schikkingen- te treffen om vertegenwoordigers naar Laüsanne te zenden, teneinde aan de discussies over de zeeëngten deel te nemen. De datum, waarop deze bespre kingen zouden plaats hebben, zou naderhand aan Moskou worden meegedeeld. Volgens de Fransche lezing had Tsjitsjerin, in antwoord op de invitatie van Frankrijk, Eiv. feland en Italië, op 2 Nov. tot de regeeringen •zer landen een nota gericht om verzet aan te teekenen tegen het feit, dat Rusland van de al- gemeene besprekingen over do Oostersche kwes tie werd uitgesloten en er op aan te dringen, dat zijn regeering tot de conferentie werd toege laten, evenals de Oekraïne en Georgië en wel op denzelfden voet als de andere deelnemers. Op 14 Nov. werd daarop door Engeland, Frankrijk en Italië een nota aan Tsjitsjerin ge zonden, waarin zij vaststelden met aandacht de opmerkingen, door de regeering van sovjet- Rusland geformuleerd te hebben onderzocht in verband met de invitatie, die op 26 Oct. tot Rusland werd gericht om zich te doen vertegen woordigen bij de besprekingen over de zeestra ten, Het slot der nota luidde: De drie regeeringen stellen er prijs op te doen weten, dat zij tot de conferentie, die te Laüsanne zal bijeenkomen om een eind te maken aan den oorlogstoestand in het Oosten door het sluiten van een vredes verdrag met Turkije, de staten hebben uit genoodigd, dit op het oogenblik niet in een definitieven vredestoestand met deze mo gendheid verkeeren. Zij stellen er eveneens prijs op, duidelijk te doen uitkomen, dat de vertegenwoordigers, die de sovjetregee- ring uitgenoodigd werd te zijner tijd naar Lausanne te zenden, het recht zullen heb ben hun standpunt mee te deelen over de verschillende aspecten van deze aangele genheid. De drie regeeringen voegen er bij, dat de Russische sovjet-regeering de volle vrijheid heeft in haar eigen delegatie gede legeerden van de Oekraïne en van Georgië «OÏDSCHE COURANT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: ner kwartaal /L25, per week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ3.15. met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelük» aangenomen aan ona Bureau: MARKT «1, GOUDA» l»y onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux *tjn dagelijk» geopend van 9—4 uur.i Administratie TeL Int «21 Redactie TeL 545. schon zijn erg aardig. Hij blijft daar den verderen avond ook en musiceert.’* „Sedert wanneer?" „Vanaf den eersten.” „ZoolNu, dan kom je alleen, niet waar?" „Erg graag Het was de eerste heldere, vroolljko toon, dien Elise vandaag hoorde, en or lag daar ieta in, dat haar $an 't hart ging, dat op haar werkte, als fret eerste morgengezang van do vogels na een onrustlgen, «waren nacht. Zo ging naar de gasten toe. „Mijn schoonzuster komt een beetje musl- ceeren." „Zoodie aardige vrouw met die mooie oogen? Die speelde, zoo mooieen alleraardig ste vrouw! Dat was lief van haaren hoe ging het met haar kleintje?Had er hier een kleine, blonde jongen gelegen, die over reden was? Het was alsdf een frlssche luchtstroom de kamer in gekomen was. De twee oude heeren met hun pijnlijke boenen trokken hun stoe len wat dichterbij. Een mooie, jonge, gezon de vrouw! Wanneer men eerst drie dagen door de warmte en een dag door den regen hel huis niet uit was gekomen, dan werkte zoo’n vooruitzicht als een electrisch bad. Ver jongendflink verjongend! En toen kwam Suzanne Graebner. Ze had een lichtblauwe luchtige zijden japon aan, met een broeden, kerarooden fluweelen cein tuur, welks einden tot op den witten kanten strook vielen, die in twee rij u den rok om- gnf. Opzij was du japon een beetje open en wanneer ze liep, zag men haar lakschoenen met hooge hakken en de fijne enkels in da awn- ij len kousen. ..Wat heb iii ie uluredostl” 1 Er Is gedurende de eerste week, dat de gede legeerden ter conferentie van Lausanne hebben .vergaderd, eigenlijk nog niet zóo heel veel be reikt Wel zijn de geallieerden het nog steeds een» en ook heeft zich een Balkanblok gevormd, maar dit is vrijwel alles wat de eerste week heeft gebracht. Ook is de kwestie van het ver leenen van een uitweg aan Bulgarije met een neutralen coiiidoe bijna t«jt oplossing gebracht, maar, het vraagstuk dar Turksch-Thracische grens blijft nófr steeds 'eenigszins duister. Ter wijl aanvankelijk de persberichten het »;;lden laten voorkomen, of de Thracische kwestie ge regeld was, blijkt ui. nadere berichten, dat het hjermee nog niet zoo n erge vaart loopt. Een Britsch radiogram deelt wel lakoniek mede, dat in de Zaterdag gehoeden conferentie-zitting de Maritza-linie als definitieve Europeesche grens van Turkije werd vastgesteld, dus overeenkom stig de nota der geallieerden d.d. 23 Sept., zoo dot dus est-Thraci- Grieksch blijft, maar vol gens een ander perstelegram handhaafde Ismet pasja zijn eisch betieffende een plebisciet in iWest-Thracië. En cok zou Ismet verder hebben .verlangd, dat Turkije m ’t bezit wordt gesteld van het grondgebied ten N.W. van de Maritza, 'Jat in 1915 aan Bulgarije werd afgestaan. Het Schijnt, da^ de Turken nog steeds aanspraak maken op Karagatsj, de voorstad en het station nn Adrianopel. De Turken zouden hebben be weerd, dat generaai Harington en generaal Mom- belli Karagatsj aan de Turken zouden hebben beloofd. Maar dit is <loor Curzon tegengespro ken, volgens wien Karagatsj tot de gedemilitari seerde zAne zou behooren, die langs de Maritza zal worden ingesteld. Volgens de Turken is Karagatsj eèn voorstad van Adrianopel; Curzon heeft hier tegen in gebracht, dat de bevolking Volkomen Grieksch was en Adrianopel Turksch; Om echter een bewijs te geven van zijn goeden wil, kwam Curzon eenigszins tegemoet aan een bezwaar der Turken. Dezen hadden verklaard er zich niet mee te kunnen vereenigen, dat de be woners van Adrianopel, wanneer zij den trein wilden nemen, genoopt waren de grens over te steken en Grieksch grondgebied te betreden. Curzon nu, de gegrondheid van het bezwaar •rkennende, stelde daarom voor aan de Turken ®en klein station af te staan, dat op den linker oever van de Maritza was gelegen en met het hoofdstation te „Karagatsj kon worden verbon den. Een beslissing hebben de Turken nog niet genomen; zij willen eerst’zich met Angora in verbinding stelien om '’aania definitief hun hou ding te bepalen. Om den Turken echter inmid dels goed duidelijk te mpVen, waarop het st.-at, heeft Cujzon tegenover I-mei en de zijn >n nog Sens goed doen ui! komen, dat zoowel de Biu- kanstaten als de geall.-ee ren de voorgemelde grenslijn hadden Aanvaard er tevens alle tot he: besluit waren gekomen, dat West-Thracid Grieksch moet blijven. Intellect en begrip zijn veel waard, maar gevoel en intuïtie meer. weer eens den indruk, dat, met het oog op den dreigenden toestand van buiten af, voor een oogenblik de binnenlandsche tweespalt achen de partijen op den achtergrond b ge raakt en een gesloten front tegenover de Fransche plannen «al worden gevormd. Een symptoom hiervan is, dat de „Vor- wHrts" en de „D. Allg. Ztg.", die elkaar dage- lijks fel bestrijden, hedenavond In nagenoeg de* zalfde bewoordingen stelling kiezen tegenover d« verontrustende berichten uit Parijs. „Frankrijk laat het masker wallen" b het Leitmotiv van de verklaringen der belde bla den. «Vooral de „Vorjwlirts” hoopt, dat men in Frankrijk geen illusies zal koesteren omtrent de gevoelens, welke de Duitsdia^ arbeiders koesteren ten aanzien van Frara^gks gevaar lijke politiek. Algemeen zijn de bladen van opinie, dat Frankrijk, indien het werkelijk zou overgaan tot uitvoering dezer plannen, daarmee allerminst xijn belangen zou dienen en dat integendeel zijn financiën daardoor reddeloos zouden wor den bedorven en de ineenstorting der valut» ook in Frankrijk zou worden bespoedigd. De conservatieve en nationalistische pers i« natuurlijk het heftigste in haar uitdrukkingen en spreekt van „roofpolitiek” en „politiek sa disme", doch spoort aan tot kalmte en waar digheid. De ,,Lokal Anz." waarschuwt Frankrijk drin gend, de boog niet te strak te spannen, daar vroeg of laat de geweldige druk op Duitsch- land een nog geweldiger tegendruk tengevolge moet hebben en dan zou, naar het blad vreest, dis Duitschland zijn kluisters losrukt misschien geheel Europa in de lucht vliegen. Het bêhöeft geen betoog, dat met dezen te gendruk de revanche-oorlog wordt bedoeld en het blad heeft hiermee inderdaad gelijk, want De eventueele bezetting het Roergebied, Meu seint uit Berlijn nan de N. R. Ct.t De nie^ye bedreiging van Frankrijk legen DuitschlaM hebben heden hun uitwerking op df Berlijnsche beurs niet gemist. Reeds in de oche tenduren steeg de dollar tot 831X) en later tot 8800. De officieele noteering wa» 8y6. In de namiddaguren liepen de koersen <41 buiten* landsche betaalmiddelen een weinig achteruit en noteerde de dollar 8700. In het vrije verkeer op de effectenbeurs stegen de koersen van vrijvww alle fondsen. <-en nieuwe agressieve politiek vnn Poincaré zo® de kleine groep vnn rovanche-polhid nieuw® aanhftwM. w. av de m<M len van de nat.-soc. beweging. <Jw Tte* rcrathche pers spreekt de verwachw znl doen om zij® jgen en aldus het goeden wil t® he buitenland zal .a plannen afmeteof die het hecht aan een cconoe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1