i J s\ k Miun mori II ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 15098 1 IW DRUKWERK J FEUILLETON. I i BUITENLAND. lEUWS. Donderdag 30 November 1922. Veartlendaagaoh Blad V v voor de Huishouding.' F- Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWöüDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GÓUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. tmw d. IJ.. niinRRKwnir ti otmewam™-. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i. In den Maalstroom a. d. Uw OUDERKERK d. U., OIIDEWATER, REEUWDE, SlMOONUOviÜ^ 'n' JI Réunie voordracht- DUITSCHLAND. tmin Soc. Ons Ge- mu IKMAN&ZOON, 31 - GOUDA. HI wég ik 3e Donderdag der ireizigersver.“ „Har- iie. is. Vergadering Ka- ’abrieken. s Genoegen Openb. an Ned. Onderwy. De Duitsche kolen-leveranlies. Parjja, 2 9 N o v. (B. T_ A.). De gedelegeer- na ga- burgoqwii». vember 1922. 1 1 - Ieder had zijn eigen wensch en terwijl Su zanne dien vervulde, praatten de anderen opgewekt met elkaar, luider en luider, alsof hun stemmen hoven de forsche accoorden uit moesten komen. Susanne kende dat. Piano spelen in den salon was van oudsher bevorderlijk voor de conversatie en een ander doel had d» muziek van haar schoonzuster nooit gehad. Elise voelde echter hoe de onrust en spanning langzamerhand verdwenen. Ze liet thee en Iergens ver heen, de wereld in. De men- schèn zouden naar haar omgekeken hebben, omdat zij zoo mooi was en zulke prachtige kleeren droeg, hij zou erg verliefd geweest zijn en had al haar wenschen vervuld. Dan zouden ze een kind gekregen hebben en alles wat achter hen lag, was vergeten geweest... Maar de werkelijkheid was heel anders en ze verwonderde er zich over hoe gemakke lijk het haar viel, „verstandig” te zijn Maar daarom behoefde hij toch niet heele- maal weg te blijven! Suzanne Graebnerwist Londen, der 4 •n 7%11 uur en lur Bazaar Arbeid Men moet neigingen leiden, niet uit loeien. I Het blecke juffertje, ze licht branden, dat van de Oostenrijksche grens kwam, durf de een paar deuntjes te probeeren. Suzanne ruimde haar plaats aan de piano voor haar in. Allen waren in de beste stem den der commissie van herstel ontvingen he den i» hun hoedanigheid als particulieren een subcomité der internationale federatie van mijnwerkers, die een uiteenzetting gaf van het standpunt der federatie met bedekking tot de gevolgen der leverlngen van steenkool op reke ning van de schadeloosstelling voor de alge- meene levensomstandigheden der mijnwerkers in Europa. Het comité verzocht den leden der commissie verder, de mogelijkheid te overwegen tot het inwinnen ven advies van vertegenwoordigers der belangen van de mijnindustrie (mijneige naars en mijnwerkers), bij het bestudceren der capaciteit van Duitschland tot het doen van leveringen op rekening van de schadeloosstel ling. ■P. rk. Onthulling van Stakingen. Mannheim, 29 Nov. (W. B.). De staking in de Badische Aniline- en Sodafabrieken breidt zich uitarbeiders van nog vijf andere fabrie ken hebben zich bij de staking aangesloten. ans weer een .bijzon. :ie gemaakt, die vefe o o o J 1 PrU« per kwartaal fr. p. peat. O O ■■fa Men kan zich abonneeren b| deti Boekhandel of btf de UjUeven A. BB1MUAV A ZOON, GOUDA. Geautoriseerde vertaling van Wessel ink—van Rossum, wist niets van hartstochten die men bedwin gen moest, opdat ze niet meester ynn iemand maakten. Ze voelde alleen maar die leegte, die haar dubbel hinderde, daar zij avond aan avond alleen in die sombere woning moest blijven. Konden ze dan niet „verstandig” bij elkaar zitten en wat babbelen? Het was zoo heerlijk praten met een man, die zijn verlangens beheerschen moest! Zul ke situaties waren haar ook in de romans, die zij vroeger bij een stukje appeltaart en slagroom gelezen had, het beste bevallen. Nu had zij zelf zoo iets mee kunnen maken en nu bedierf hij alles! Wanneer zij, nadat haar man hét huls had verlaten, uitging, dan zocht ze de drukke café’s in de Leipziger Strasse of op den Kai- ser-Wilhelm-Gedachtenisplatz op. Ze at dan ijs en snuffelde in de sportbladen. Want om lange romans te lezen ontbraken nu geduld en belangstelling. Ze ving veel liever de verrukte blikken van de mannen op en voelde zich dan als heldin van een ro man. Eenige malen was ze aanhoudend aan gekeken door een heer, niet bepaald in 't oog looppnd, maar met bewonderende hulde ---in zijn blikken. Ze hadden ou rei* kunnen vaan bBQr kwam baa** zon bekend voor. maar ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2455, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt?' Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMARKT 11. GOUDA# bö onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tel. Int 82f Redactie TeL 646. tiorfaire comité waarschijnlijk ernstige gevolgèn zullen voortvloeien, daar zij er op berekend is do groote mogendheden ervan te doen afzien om Griekenland hetzij moreel hetzij financieel te steunen. Het is inmiddels te hopen, dat de alge- meene ontstemming, die de executie dér Griek- sche oud-ministers heeft gewekt, een leerzaam exempel mag zijn voor Bulgarije, waar, gelijk men weet, ook enkele voormalige ministers voor het gerecht zijn gedaagd. De kwestie der schadeloosstelling heeft op nieuw stof doen opjagen en wel in verband met een belangrijke conferentie, die Maandag op het Elysée heeft plaats gehad onder presidium van Millerand. Tal van Pransche ministers woonden de conferentie bij, maar ook de militair Poch. Het schijnt, dat vooral de kwestie der schade loosstelling een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt en dat op bedoelde conferentie is besproken, hoe in den vervolge te handelen met betrekking tot het vraagstuk der door Duitschland te storten vergoedingen. Volgens het Pransche officieuse persagentschap Havas neemt de Fransche regeering nog steeds het standpunt in, waarvoor Poincaré op de jongste conferentie is opgekomen en zou zij stellig niet goedkeuren, dat Duitschland van al zijn ver plichtingen of een gedeelte ervan wordt ont heven, zonder daarvoor een contra-prestalie te doen. „Een reëele waarborg", aldus een pas sage van het bewuste Havas-telegram, „zou den geallieerden onmiddellijke inkomsten bezorgen en voor Duitschland een aansporing zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, teneinde de hypotheek der geallieerden opgeheven te krij gen. Naar verluidt, zou van gedachte zijn ge wisseld over het exploiteeren van de domaniale mijnen in 't Roergebied door de geallieerden, gelijk in Aug. j.l. door Poincaré te Londen is voorgesteld." Andere berichten, zich bezig houdende met de eventueele bezetting van het Ruhrgebied, maakten de zaak nog erger; in het door Frank rijk bezette gebied zouden de Duitsche ambte naren worden vervangen door Fransche, twee derde gedeelte van de Roer-streek, Essen en Bochum incluis, zouden worden bezet, waardoor icordia. Westhaven, oor de afd. Gouda eer de moeite waaiti; als het doel waar- t, verdient veler per- en aanmoediging. an8 weder goede re- JtWÖMT ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda aa orartreksB (behooruoria tot bM»rgfcrh»r)t 1—6 regela 1410, elk» regal m©«r 0-25. Van buiten Gouda «a den baaorekringt 36 regels L66, elke regej méér 0.80. Ad verton tien in het Zatardagnummar Ww bijslag op den prijs. ÏJefdadigheids-advertantiën da helft van da» prtia INGEZONDEN MEDEDKEUNGENi 1—4 rtftli ƒ2,06, ellca maar OM. O| de voorpagina 50 honger. Gewone advertantiKn en ingezonden mededeelingen bQ «ontreet tot Mar gareducatr> den prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuMchenkomrt van soUeda boekhaiH 1 idelaren, Advertentiebureaus en onze Agenten an moeten daags vóór da plaatalng aan het Bureau zijn ingpkomep. teneinde van opname verzekerd te zü». Roman van OLGA WOHLBROCK. /g Mevrouw 78 F »Verver weg zou ik willen, fan alles hier Hij sprong op, trok haar met beide handen faar zich toe. «Zoudt u met mij weg willen... ver weg?” De bloementafel stond tusschen hen wit, pcht, met groote groene planten. Ze boog faar hoofd diep over al dat groen en het ^loed vloeide weg uit haar gezicht. Hij zei zacht, opgewonden, wat ze zelf ook Wel wist. »We moeten verstandig zijn, Suze.. fazit nietsik heb zelfs niet leeren wer- fan zooals uw man werkt?’ L Hij leed, dat was zeker. Hij leed, omdat geen vermogen had, dat hij haar kon penenken. Als hij eens rijk geweest was, hoe famakkelijk was het dan geweest alles in te brengen. De kinderen zouden ver- porgd worden. Zijn vrouw had zich in den L p “er Hjden wel getroost, evenals haar •W? 4 pelroost sou hebben. De jaren van 'h/^tochtelijke verliefdheid waren toch al Mm? vnarbii. BELGIE. DE VLAAMSCHE HOOGËSCHOOLKWESTIE. Brussel, 2.9 Nov. (B. T. A.). De Kamer heeft mef 144 tegen 26 stemmen het voorstel Do premier deelde heden in het Lagerhuis voor een referendum betreffende de vervlaam- de, dat de voorbereidende stappen worden ge» sching der universiteit te Gent verworpen. I daan om het vraagstuk te onderzoeken van de linderwet. üouders brengen ter M-ie ter viBie is ge.. lagen van G. Uljee tot uitbreiding z|j- tsing van een heek g van de kneedma- egen Lange Tiende- ekend Sectie C No. id Adelt". I Adelt" j8 heden in bljjft hedenavond en et publiek toeganke- hoe zwaar dio eventueel ook mogesn .hebben ge zondigd, geeft blijk van, éen vrij primitieve be schaving. Ondertusschen hebben de Biitsche vertoogen tijdens het proces, Waarvan de str ek king was de executie der personen, die even tueel ter dood zouden worden veroordeeld, niet te voltrekken, de beschuldigden, zooals men ziet, niet kunnen redden. Vooral de Engelsche gezant te Athene heeft zich benaarstigd om nado voor de veroordeelden te verzoeken. met zijn wenschen geen rekening is gehouden, heeft hij om zijn paspoort verzocht en zijn de diplomatieke betrekkingen tusschen Griekenland en Engeland, die de methodes der thans in Griekenland aan ’V bewind zijnde milftaiie ex tremisten niet vermag goed te keuren, afgebro ken. Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat do terechtstelling stellig de positie van Grieken land te Lausanne niet yal verslerken; het is moeilijk een welgezinde houding aan te nemen tegenover vertegenwoordigers van een land, dat er vrij barbaarsche methodes op na houdt om af te rekenen met degenen, wien zij al don niet terecht ongenegen zijn. Het behoeft dan ook waarlijk niet te verwonderen, dat er reeds En- wogen, gelsche bladen zijn, die de opmerking maken, dat de dat uit de handelwijze van ’t Grieksche revolu- overeen OVERZICHT. De wereld blijft vol beroeringen. Do conle- I fentie van Lausanne wekt den indruk, dat het I lang zal duren, eerdat men daar tot oveieen- I «temming komt. De nuchter^ droge en veelal I niets-zeggende conferentie-communiqué’s, die J den lezers de détails van het verhandelde onl- I houden, stéllen de zaken wellicht gemoedelijker voor dan rij in werkelijkheid zijn. Iets positiefs en essentie^ is dan ook steeds nog niet over- I eengekomeï^ Bovendien wordt de conferentie I titans bedreigd door een crisis in verband met I den eisch der Russen, die aan alle besprekin- gen wenschendeel te nemen. Het verzoek der sovjetvertegenwoordigers om tot alle werk zaamheden te worden toegelaten, zal worden Van de hand gewezen. Maar misschien is er een mogelijkheid, al is zij gering, dat de geallieer den terugkomen op hun weigering, waarvan de consequentie zou zijn, dat de Russen de confe rentie verlaten: de Italiaansche vertegenwoordi ger toch wil eerst ruggespraak houden met zijn regeering. Misschien, dat Italië’s bezadigdheid als een rem kan werken, zoodot de geallieerden per slot van rekening niet zoo hard van stal zullen loopen, als oorspronkelijk ih hun voor nemen lag. De verwerkelijking van het Russi sche dreigement kan stellig tot allerlei moei lijkheden leiden. En het is zelfs ook zeer wel mogelijk, dat Angora met nog meer klem den Russischen eisch gaat steunen. Bovendien ver liest, nneer Angora zich neerlegt bij het be- I sluit ten de Russen van andere besprekingen dan die van de zeeëngten te weren (waarvan, zooals wij zagen, het gevolg zal zijn, dat de Rus sen naar huis terugkeeren), elk.e regeling van bet engten-vraagstuk haar beteekenis, omdat zij riet door Rusland zal worden erkend. De geal lieerden kunnen er dan ook staat op maken, dat FRANKRIJK. De oorlogsbrgrooting Parijs, 29 Nov. (Havas). Bij de behande ling van de begrooting van oorlog in de Kamer heeft Maginot er aan herinnerd, dat Frankitör den diensttijd met do helft verminderd heeft en zijn militair© uitgaven met een derde. Do mili taire begrooting is de laatste vier jaar met 1700 inillioen aan uitgaven verminderd, waarvan 1 milliard in 1922 en zoodoende gedaald tot 3661 millioen. Als men de cijfers van 1925 met die van 1914 wil vergelijken, moet men deze met 3 of 3J4 vermenigvuldigen; dan ziet men dat de huidige begrooting IK milliard lager is dan die van 1914 en dat, terwijl militair perr soneel door zooveel kostbaarder v-- neet moest worden vervangen, i ENGELAND. Groot-Brittannië en do besluiten van Washington. Draadloos uit Londen d.dL 29 Nov. t In het Lagerhuis werden heden door de re geering belangwekkende verklaringen afgelegd omtrent de te Washington genomen besluiten ten aanzien van beperking van do vloot, zulks in antwoord op een reeks van vragen, door ver schillende leden aan de regeering gesteld. De regeering deelde mede, dat het verdrag van Washington geratificeerd is door do Ver. Staten van Amerika, Japan en Groot-Brittannië, doch nog niet door Frankrijk en Italië. Omtrent de houding van de Fransche regeering te dezer zake beschikt het Engelsche kabinet nief over officieels gegevens. Ofschoon geen der mogendheden, tusschen j welke de overeenkomst werd gesloten, gebon- den is tot beperking der vloot over te gaan al- na crHirwinow-rniiiNr. vorera 1,el <loor «tl» stalen <Uo oon d. SCHADcLOOSSTBLLlNG. totstandkomta, er hebben nuetafewerkt I. geratificeerd, zijn er door de Britsche regeering toch reeds stappen in de richting van beperking gedaan. Acht Britsche oorlogsschepen zijn reeds voor afbraak verkocht. Voor zoover aan do regee ring bekend is, hebben do Vereenigde Staten en Japan nog geen oorlogsschepen opgeruimd, af gezien wellicht van het buiten gebruik stellen vnn eënige schepen van verouderd type, hetgeen ondor normale omstandigheden eveneens zou zijn gebeurd. Betreffende het aantal slagschepen van Enge land, Amerika en Japan wordt gemeld, dat En geland er 23 bezit, waarvan er een na de ratifi catie van de overeenkomst van Washington ge sloopt moet worden. De Ver. Staten bezitten 26 slagschepen, waarvan er van de lijst moeten worden afgevoerd. Japan heeft 15 slagschepen, waarvan 5 gesloopt moeten worden. De Ver eenigde Staten hadden vijf slagschepen in aan bouw, van welke overeenkomstig het verdrag van Washington slechts twee worden voltooid, ter wijl twee anderen omgebouwd moeten worden tot moederschepen voor vliegtuigen. Japan had vier slagschepen in aanbouw, waarvan twee ge sloopt moeten worden, terwijl de anderen tot moederschepen voor vliegtuigen moeten worden omgebouwd. DE WERKELOOSHEID. 2D Nov. (N. T. A. Draadloos). me- ember 1922, des >p het Raadhuis n tegen de gevraag, gen, gedurende drie >p de Secretarie der e ingekomen schrif- omen. gevestigd, dat vol- udentie niet tot be- ie niet overeenkom- srwet voor het Ge- eer zijner leden zjjn ie bezwaren monde- Zacht klopte ze aan. En toen niemand an| woordde, nog een keer. Eindelijk bewoog zich Iets. Een stoel wen t verschoven, zachtjes schuifelde iets over deë vloer. „Ja...... wie 1» daarT” j i „Ik zuster Friederike, Susannl Graebner.” De sleutel draalde zacht, &U paf gesmeerd k In het slot rond. „Jamevrouw......** 4 (Vo« wrolrU 4a kwestie der zeestraten hun nog oneindig veel hoofdbrekens zal kosten. Zij zullen stellig nog dikwijls het hoofd stooten, hetzij tegen den Russischen, hetzij tegen den Turkschen, maar 't meest waarschijnlijk tegen den Turksch-Russi- Ichen muiir. Een'andere kwestie, die wellicht evenmin na Bal laten de conferentie van Lausanne te beïn vloeden, is de executie van Grieksche oud-mi- risters en den voormaligen Griekschen opper bevelhebber in Klein-Azië, Hadjanestis, die gis teren heeft plaats gehad. Sinds, na de militaire tiébficle der Grieken, de revolutie het oude régime wegvaagde en koning Constantijn van den troon deed tuimelen, werd tegen de oud- ministers en militaire leiders, die vbor de na tionale ramp verantwoordelijk werden gesteld, een hoogverraadsproces ingeleid. Dit leidde tot de terdoodveroordeeling van verschillende mi nisters en het uitspreken van gevangenisstraf met betrekking tot andere beschuldigden. De nieuwe Grieksche machthebbers hebben van het gezag, waarover zij beschikken, rijkelijk ge bruik gemaiakt: de terdoodveroordeeling hebben tij dadelijk laten volgen door de executie der •lachtoffers, die Dinsdag zijn doodgeschoten. Dit korte metten maken, dit voltrekken van de doodvonnissen, heeft in heel de wereld en vooral ook! in Engeland een zeer ongunstigen indruk gemaakt; deze drastische maatregel om rich van politieke tegenstanders te ontdoen, staande het slechte weer, toch uit gegaan terug keerden, twee hoeren en een hadden ergens een feest^gehad, waren een beetje luidruchtig en sttTden voor dat er gedanst zou worden. Elise knikte bereidwillig. „Wrt Tffier.Trswqnet genoegen Mm zou niet ktkinen zeggen, dat het er zonder den kleinen! Baumann minder vroo- IHk toeging. Bovendien kwam de groote sa n op de binnenplMts uit en die paar pa- tiën’ n, die boven «bleven waren, hadden op den tuin uitkomenue kamer». Geen geluid k n tot hen doordringen. Het kleed werd omgeslagen de vrouw van den staatsman speelde een half verg© ten wals Suzanne danste als eerste In den arm van eeh heer. Elise liet limonade ko men, spuitwaterze was vriendelijk, vroo- lijk, liet zich zelfs tot een korten dans ver leiden, en toen zong’ iemand iets, de anderen vieletj inhet waren moppen, die in de koffiehuizen gespeeld werden, die de slagers jongens floten en die vo orgels afgedraaid de Duitsche steenkolenlevetehties aan Frankrijk zouden warden verzekerd. In allen gevalle ver meldden tal vdn Fransche bladen, dat de Fransche ministerraad zou hebbed besloten om, mocht de conferentie van Brussel geen resultaat opleveren en mocht Duitschland op 15 Jan. in gebreke blijven, sancties zouden worden toegepast. De zaak is zelfs reeds ter sprake ge- gebracht in het Britsche Lagerhuis, maar Bonar Nu Law zeide niets te weten vin een voor de fleur Staande Fransche bezetting van 7 Roei gebied en z. i.' zou Frankrijk, waaneer een dergelijke rpaatregel mocht worden overwogen door Parijs, Londen er tevoren van wel hebben verwittigd. Trouwens ook Poincaré heeft verklaard, dat de bladen allerlei onjuiste mededeelingen hebben verstrekt, doch hy heeft inmiddels nagelaten te verklaren, wat wel is besloten. Daaromtrent liet hij do wereld volkomen in bet duister. Echter hebben de berichten hun invloed reeds doen gevoelen op de Duitsche mark, die gisteren weer opnieuw naar beneden is getuimeld. Maar mag men niet precies weten, wat door Frankrijk met betrekking tot de schadeloosstelling is over- men kan er nochtans staat op maken, strekking der beraadslagingen vrijwel overeen zal hebben gekomen met den inhoud der sensationeel© persberichten. Poincare’s redevoeringen den laatsten tijd doen voorzien, dat de mogelijkheid eener nieuwe en voortge zette sanctiepolitiek zeer groot is. Duitschland zal een harden dobber hebben in de eerstvol gende weken en maanden, temeer daar de re- geeringen-Bonar Law en -Mussolini vrij zeker welwillender zullen staan tegenover de Fransche politiek dan de voorafgaande Britsche en Ita liaansche regeeringen. verzekering door de afzonderlijke Industrie!^ tegen werkloosheid van haar arbeider», 'y' IERLAND. De lersche constitutie in het lagerhuis In derdg* lezing aangenomen. Londen, 29 Nov, (R.) H<t wetsontwerp nopens de lersche grondwet Werd door hé*. L»^ gcrhuïs in derde lezing met algemeen© sleuw men aangenomen en naar het Hoogerhuis ga^ zonden, waor het in eerste lezing werd behan» deld. Men verwacht geen moeilijkheden in ver-j band met de aanneaning van het ontwerp^ dat de volgende week w*t zak worden. t Een complot ontdekt om leden van 't Vrijstaat© sell© parlement weg te voeren. Londen, 30 Nov. (R.). Beft sensationeel complot der lersche rebellen is ontdekt om Ö0.1e< den van het Vrijstaatsche parlement weg té voeren, doordat een daarop betrekking* heb* bend document in beslag werd genomen. De* genen, die als slachtoffers waren gekozen, wa* ren partijgangers der voorloopige regeeringj, De jacht op De Valera wordt vooijgezeb I ITALIË. .4. pit den Senaat. v Rome^29Nov. (B. T. A.) De Senaat heeft? met 170 tegen 26 stemmen het wetsontwerp aangenomen, waarbij do regeering blancql voW macht krijgt tot 31 December 1923 voor d« financieels en administratieve hervorming©» Vervolgen» is de Senaat sine die op rece» gegaan. Spoorwegongeluk. d Bij het station Csrovigno fa, blijkem cei? B. T. A.-bericht, een sneltrein op een goederensl trein geloopen. De machinist van den sneltrein' is gedood en vele personen zijn gewond, OOSTENRIJK. DB SANEERINGSPLANNEN. I De kanselier van de Engelsche schatkfat. Balde] win, heeft verklaard in antwoord op een desb«< treffende vraag in het parlement, dat tot dusc ver de regeeringen van Groot-Brittannië, FrankJ rijk, Italië, Tsjecho-Slowakqe, Spanje, België e» Zwitserland tot overeenstemming gekomen zijm ten aanzien van hef aandeel hunner landen m de garanties voor de aan Oostenrijk te versttcW ken leening. Baldwin deelde verder mede, dat be< houdens onvoorziene omstandigheden in het loot pende zittingsjaar bij het Britsche parlement e©» wetsontwerp dienaangaande zal worden inge© diend. B e r 1 Ij n, 2 9 N o v. (W. B.). Volgen» een bJ richt der Vossische Zeitung uit Weenen heeft de stemming van den bondsraad over de voorc stellen tot het economisch herstel van Oosten*; r(jk gisteren tot geen resultaat geleid daar d< stemmen staaktende Huiselijke socialen en d< Al-Duitschers stemden voor, de sociaal -de mo< era ten tegen. De bondsraad vergadert moi gea^ opnieuw. Geeft deze nieuwe zitting geen uiH slag, dan zal, zoo verklaarde de bondskanselier dr. Seipel, hij met zijn geheel kabinet aftreden, RUSLAND. 4 De haven van Petrograd. 1 Hef Russische telegraafagentschap meldt t Wt Petrograd wordt bericht, dat do haven dan ge«‘ heelen winter door grpote ijsbrekers zal wordqr opengehouden. tevergeefs dacht zij er over, waar ze hem gezien kon hebben. Hij droeg prachtige rin- rren aan den pink van zijn linker hand, een gllmmenden hoogen hoed, wanneer het som ber weer was en een moolen panama, wan neer de zon scheen. Zijn dassen waren van zware zijde, kunstig gestrikt en werden door een kostbare dasspeld vast gehouden. Ze bloosde den laatsten tijd sterk, wan neer ze hem zag, dan glimlachte hij en keek opzij. Wanneer Iemand groette, tikte hij met gebakjes ronddienen, niet van°het geluk dat in een vlucht lag, twee vingers vluchtig aan den rand v|n zijn hoed. Bij de kellners stond hij erg in de gunst, wan hij liet zich zelden van het geld stuk iets teruggeven. I De korte en onschuldige oogenflirt Su- ming, toen er eenige gasten, die niettegen zannn constateerde, dat do vreemdeling don ker blauwe oogen had wa» haar eenigme waren, terug keerden, t verstrooiing. En op de lange avonden, die tamelijk jonge dame. Ze zij tneestal doorbracht met tellen van hiar,1 door de weddenschappen gewonnen golq en met het berekenen van nieuwe winA-ui, dwaalden haar gedachten van Felix Frank naar den vreemde en van den vreemd<- naar Feliï Frank. Aan haar man dacht ze nooit. Ook niet, wanneer zij de, door zwaren arbeid versleten voering van zijn pakken, herstelde. En daarom was z-j blij, toen Elise haar op belde. Zij wild» Felix Frank eens flink do les lezen, hij moest weer koman, zooals vro» ger, en zij rechtvaardigde dit plan voor zich zelf met den slotzin: Uk mag ook Otto geen schade doen door het uitvallen van de les uren!” Ze was uit haar humeur, toen ze i m niet in den salon vond, maar te durfde niet naar hom te vragen. Ze ging aan de piano zitten en speelde, speelde alles door elkaar» wat en hoe het haar Inviel. Eerst luisterde men aandachtig, vleide haar, klapte, yerzocht baar verder te snelan. werden. De ooren deden Susannp pijn.. Daar haar* schoonzuster het erg druk had en haar af wezigheid wel niet dlreZV zou .bemerken, sloop ze ongemerkt de kamer uit rendg de trap op. Misschien was zuster Friederikd nog op, misschien vernam zij van haar iet» omtrent Felix Frank. De avondronde wa» blijkbaar al gadarn want in de gangen brandden slecht» nachtpltjes. Voor de kamer van de zuster hield ze stil; door een kier van de deur zag Ofschoon geen der mogendheden, tusschen j welke de overeenkomst werd gesloten, gebon- den is tot beperking der vloot over te gaan al- WF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1